Sunteți pe pagina 1din 9

RODICA MIJAICHE

foaaW
Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a Rominiei
PA$IUIII ASGUIISE
MIJAICHE, RODICA
New York: pasiuni ascunse / Rodica Mijaiche. - Bucuregti:
Librex Publishing, 2017
ISBN 978-606-8894-07 -2

82 1.1 35. I

Editor: Monica Ramirez


DTP: Aimee Consulting&Advertising
www-aimee.ro

LIBREX PUBLISHING
Str. Episcopul Radu, Nr. 30' Bucuregti
Redactie: 0723 193 0I9
Email: office@librex.ro
comenzi@librex. ro
www.lib-rex.ro

@ LIBREX PUBLISHING, 2017

Orice reproducere, totale sau Par{iale' a acestei lucreri, firi acordul


scris al editorului, este strict interzisi qi se pedepseqte conform
Legii dreptului de autor '(waEx
Bucure;ti,2017
CAPITOLUL T

Alyssa Martinez
Mi uit in jur gi mi simt ca pestele pe uscat. Nu gtiu
ce-a fost in capul meu cind am acceptat sd vin la o
petrecere organizatl. de un fotomodel. Chiar daci este
prietenul meu cel mai bun. Inspir adinc, incercind
s[-mi lin sub control tremurul corpului. Nu pot sl
nu admir toate aranjamentele. Peste tot pahare pline
ochi cu gampanie rozalie gi farfurii cu diferite gustlri
rafinate.
Abia am intrat in apartamentul prietenului meu,
ci am gi fost luatl in primire de glasurile invita{ilor
gi de veselia lor molipsitoare. insi ce md uluiegte de
fiecare dati sunt tablourile de mari dimensiuni de pe
perefi. Din hol gi pAni in livingul spafios, pe a cirui
podea din marmurb se oglindesc pagii invitalilor, ochii
prietenului meu m[ urmiresc din toate direcfiile. in
diferite ipostaze. in pozele alb-negru il admir cand pe
strizile din NewYork, purtand cu gralie un costum din
trei piese gi infbfgind omul de afaceri,cdnd intr-un bar,
alituri de prieteni ori chiar pe podiumul unei pre zerftiri
de mod[. in timp ce mi uit dupl el prin mulgimea de
trupuri in continui migcare, imi aud numele.
- Alyssa! vocea caldi mi. face si mi simt acasl.
Mi intorc in direc{ia sunehrlui gi-l vid pe prietenul meu,
Carlo Di Angeli. imi acord cdteva momente si-l admir.
RODICA MIJAICHE
tuww PASIUNI ASEUNST

Trebuie si pun distan{i.. Are un fel al iui de-a rnd


Este un birbat frumos dupl toate standardele. Plus ci
face si-i accept toate propunerile, mai ales atunci c6.nd
e gi un tip inteligent. Dar ceea ce le face pe femei si
m[ privegte ca un c[lelug rinit. Ca acurn.
legine efectiv dupi el este garmul gi atitudinea galanti
Un ugor icnet imi scap[ printre buzele rujate cu
fafi de ele.
acei roqu turbat ce-i place atit de mult. Spune ci-mi
Suspin cu triste{e. Nu gtiu de ce nu pot si mi
pune in valoare verdele ca de smarald al ochilor. Dar
indrigostesc de un birbat ca el. Rlspunsul nu se lasi
eu gtiu mai bine. Nu sunt o femeie frumoasi. Cu aceste
agteptat. E un tip nesibuit, un Don iuan. $i mi inleieg
cuvinte gi convingeri am crescut gi nimeni nu m6 va
prea bine cu el pentru a strica prietenia noastri cu o
face vreodati si cred altceva. Trag aer in piept Ei-l
relalie de amor.
expir incet. in jurul meu sunt atitea femei frumoase...
imi scutr.rr buclele gatene ce-mi gddiln mijlocul
le invidiez pentru increderea pe care o au ln eie.
spatelui gol, in timp ce-l vld cum se indreapti spre
mine cu brafele intinse gi mersul acela lin gi sigur - Egti frumoasi in seara asta, imi declar[ Carlo cu
glasul lui domol Ei cald.
pe el" intind la rindul meu bra{ele spre el ;i md las
ii simt privirea pe corpul meu invdluit in rochia din
cuprins[ in imbrdligarea Xui cald6. E atdt de bine s[
lurex de culoarea gampaniei, ce mi acoperi aproape in
m5 simt ocrotiti gi cu el aga se intimpii intotdeauna.
totalitate. Doar decolteul indrizne! al spatelui di o noti
Draga rnea, incepe el cu accentul italian de care
-
n-a reugit ori n-a vrut s[ se descotoroseascl, degi
sexi {inutei mele. N-am avut inima si-i refuz cadoul.
Egti o femeie deosebitl, continui qi-mi depune
triiegte deja de cinci ani in New York. Cite trebuie -
o sirutare ugoari pe obraz.
s[ facd un birbat si te scoatl din casi! exclam[ pe un
Plec capul ruginatl, pentru c[ nu-mi place s[ fiu in
ton dramatic.
centrul atenfiei. Ceea ce se intimpli, pentru ci vdd cu
il aud cum rAde in timp ce md impinge pufin in
coada ochiului cum invita{ii ne privesc cu interes.
spate pentru a mi analiza caatenlie. ii ved sprdncenele
cum se incruntd deasupra ochilor albagtri fenornenali. - $i ei sunt de aceeagi pirere, imi goptegte Carlo
Ia ureche, trirnifdndu-mi fiori de satisfaclie prin tot
Nu egti bine. N{, nt. Nu ar[!i bine deloc. Dar,
corpul, pentru ci gtiu c[ el e mereu sincer. $i sunt
continui gi-l vid cum md: privegte de parcd pune ceva
gelogi pe mine, adaugi cu un aer amtzat.
la cale, am pregitit ceva ce cu siguranld te va scoate
din carapacea ta. - Termini cu prostiile, iipersoand
qoptesc, gtiind ci probabil
sunt rogie ca racul. Sunt o foarte timidi, iar
- Ah, nu! exclam de-a dreptul speriati la gindul
acela" Mi-a mai frcut el gi altn dati figura. Nu mai line
el gtie asta.
Doamne, rlsufli el gi mi ia pe dupi umeri,
de data asta, si gtii, continui in timp ce m[ retrag cu -
conducindu-m[ spre iegirea pe terasa apartamentului
totul de lAngi el.

6
RODICA MIJAICHE ?k/W PASIUNI ASCUNSE

situat la ultimul etaj al clidirii. Nu gtiu cum ai putut imi pare r[u, n-am vrut s[ te supir, imi spune cu
rimine atit de naivi, cXnd lucrezi pentru playboyul6la.
-
regret, slrutindu-md ugor pe ureche.
Trag aer in piept cu putere. Simt nevoia s[ mi Clatin din cap 9i intr-un final mi intorc cu fafa spre
oxigenez. Doar o simpli aluzie la geful meu gi-mi simt el. Ochii lui mi privesc cu ingrijorare.
inima cum o ia la sdnitoasa. Chiar nu-mi place si qtiu ci suferi pentru
-
nemernicul 6la. $tiu gi eu ce viali duce, continui pe
Aiexander Chase.
Un bdrbat pe misura numelui pe care-l poartl. un ton controlat gi gtiu ci se abline din greu si nu
O forfn a naturii ln continui migcare. Atitudinea spuni mai mult.
lui de om obignuit s[ delini puterea, un om ce nu - Nu mai spune nimic. Nu vreau si vorbesc
despre el in seara asta. imi ridic privirea spre cerul
poate fi doborit, m-a bulversat de la prima intAlnire.
Bineinteles cd doar eu am simlit acel fulger ce m-a unde soarele igi pierde din putere, lisAnd locul nop{ii.
stribltut atunci cAnd palma lui a cuprins-o rapid gi - Pei, atunci e perfect, anun!6 el pe un ton amuzat
gi secretos totodati, pentru c[, dupi cum am spus, {i-
scurt pe a mea. A fost ca o strdfulgerare. Apoi a trecut
am pregdtit o surprizi.
ca si cind nu s-ar fi intimplat nimic.
Mi uit uimiti la el. Are un fel de-a fi ce mi prinde
- $tii ci nu mi uit la el in felul [sta, il privesc pe
Carlo pe sub sprAncene, pentru c5:nu gtiu cum altfel
in rnrejele lui. Daci n-ag gti ce-i poate pielea, chiar ag
crede ci e un inger. in special datoriti felului in care
s6-mi ascund sentimentele.
arat6. De la pirul blond ondulat de culoarea griului,
Da, cum si nu, gi eu sunt un eunuc, rdspunde
-
el ridicdnd sardonic din sprincene gi izbucnegte in
care e deja cam lung, astfel lncit il poate prinde intr-o
coadi lejerl la spate gi ochii albagtri de o claritate
rAs. Ceea ce, bineinfeles, nu sunt, continui dupi ce se
innebunitoare, la pomefii bine defini{i pe fafa ovali gi
liniqtegte.
trisiturile puternice, bine definite. $i buzele cirnoase,
- Po{i sL crezi ce vrei, mi prefac eu supirati gi md
retrag spre balustradd pentru a mi rezema cu coatele
ce atunci cAnd se lntredeschid intr-un ris deschis qi
masculin, scot la iveali dinlii albi ca un girag de perle.
de ea, ldsdndu-mi privirea si cutreiere deasupra Pot sl spun ci are nigte dinfi pentru care mi-aq da
oragului. oricind o min6. Pentru cd eu m-am chinuit cu aparate
Simt viala pulsind in jurul meu. Totul pare ci dentare pentru a ajunge si nu mi mai simt ridicoli.
striluceqte, totul pare desprins dintr-un film. Jinuta
mea, locul perfect in care mi aflu gi, binein{eles, - Prevld ci ml va enerva chestia asta gi-mi vei
strica seara, comentez pe un ton voit plictisit, ridicAnd
compania celui mai bun prieten. Singurul, de fapt. o sprinceani.
il sirnt cAnd pigeqte in spatele meu qi mi mingdie
pe pielea incinsi.
- Oh, sunt convins ci nu. Carlo imi petrece un
bra! puternic pe dupi gAt.

8
RODICA MIJAICHE

Scoate din buzunarul pantalonilor o masci


fu'wW PASIUNI ASCUNST

La auzul cuvintului dorinle simt cum obrajii imi iau


vene{iani superbi 9i delicat6, cu pene ugoare gi ftne la
foc, daci pot si rogesc mai mult decdt am ftcut-o deja.
colfurile ochilor, pe care mi-o fluturl prin fa![. Stint
Uau! Nu cred cd... inghit in sec. imi simt gitul
uimiti si constat c5 este tn perfectl armonie cu rochia -
uscat. Nu cred ci locul meu este aici.
mea. Mi-o intinde frr[ un cuvAnt. O iau gi-l privesc cu
Carlo irni cuprinde obrajii infierbdntali cu palmele
un aer intrebitor. Carlo di din cap incurajator gi mi-o
lui rnari qi atdt de aspre de parci ar fi muncit la cdmp o
agez fe fafi. Fir[ si rni jenez,recunosc ci mh sirnt ca
via{6 intreagi. Dar dacl stau s6 mi gindesc mai bine,
o prinfesd in seara balului.
niciodati n-arn vorbit despre el ori despre trecutul
- in seara asta weau si te simti ca o prinles d,,parc6, lui. E ca 9i cum arn avea o inlelegere taciti. CAnd
imi citegte el gindurile. Vreau sd faci ceva ce n-ai face
vine vorba despre el gi via{a iui, schimbim imediat
in mod normal. E seara ta.
subiectul.
- Oh, n-ag putea, protestez eu, ridicdnd mAinile $tii cd vrei. $tii ci tdnjegti sd fii dorire. Se fii
Iafa!L. -
iubite aga curn poa-te la luminazrlein-ai avea niciodatd
- E cadoul meu pentru tine. Te rog. curajul s-o ceri.
Mi uit inci o dati in ochii lui sinceri qi binevoitori.
Fl[cdrile albastre din privirea lui se pogoard asupra
- $tii ci eu dau o... petrecere speciali o dat[ pe mea precum lava. Inirna llni spune da, raliunea irni
lun6, incepe el ugor amuzat, dar parci gi ruginat gi nu
gtiu de ce.
spune nu. Mi simt ca o frur-rzi in bitaia vdntului.
Dacl fac asta, voi putea s5 rni mai privesc in oglindi
Ridic privirea gocati spre el.
fbri si simt rugine ori, gi mai r[u, umilinfl? inchid
- Cum? Adic6, auzisem ceva, dar nu gtiarn exact ochii str6ns gi rlspund pe nerdsuflate:
ce se petrece in spatele ugilor inchise.
Acum chiar simt cum mi infierbint. $i nu gtiu dacl - in reguli. in noaptea asta voi fi altcineva. Dar e
pentru prima gi ultima oari.
de supirare ori de curiozitate. Nu pot si nu simt fiori
prin tot corpul. La acest gen de petrecere se intri doar - Daci zicitu, aga si fie, aprobi Carlo gi m[ prinde
de mini.
pebazd,de invitalie, ca un fel de grup select.
Inspir adinc gi-l aud cum rAde lnfundal
- Bineinfeles, ride el ugor, cdnd spun speciald
si. gtii ci exact aga este. Ideea e ci toli poartl migti - Se gtii ci nu mergi la tiiere, comenteazi pe
pentru a putea fi dezinhibafi. Pentru o noapte, po{i fi
un ton amuzat. La urma urmei, totul e doar pentru
plicerea ta.
oricine doregti. Poate chiar cine egti cu adevirat. Cu
vicii. Cu dorinfe. - Da gtiu, dar tu md cunogti. $tii bine ci eu nu fac
aga ceva, spun cu inima bubuindu-mi in timpane.

t0
l1
RODICA MIJAICHE
flazW PASIUNI ASCUNST

Tocmai de aceea. in noaptea asta vei face ceva


-
nebunesc.
un blrbat precum Alexander. Totul la el inspird
Ceva ce nu vei regreta. siguran{i, control, putere. Tot ceea ce eu nu am gi nu
- inEiprivinfa asta, nu pot promite nimic. sunt. Simtbralul lui Cario cum devine tensionat inainte
bine, tu pierzi, si gtii. Dar, iqi vinturi
-
ardtitorul in fala nasului meu, eu sunt prietenul t6u gi
de-a apisa pe mAnerul ugii din sticll. $iatefizezintr-o
lume fantasticl in care femeile par nimfe ce incearci
gtiu ce-i mai bine pentru trupul si inimioara ta.
si-gi farmece propriul Odiseu. Inspir adinc gi simt
Izbucnesc intr-un ris tremurat. Dar apoi il vid cum picioarele mele sunt din gelatind. Mi prind mai
cum igi pune pe fa!6 o masc6 neagri, simpli gi foarte bine de bralul lui Carlo, dar ii simt degetele cum imi
eleganti gi ridic uimitd din sprincene. desprinde unghiile ce-i pltrunserl adlnc in mugchii
Ce? mi privegte iritat. Numai tu ai voie s6 te
-
distrezi? Petrecerile astea nu au farmec decAt dupi lisarea
antebralului.
in noaptea asta nu existi regrete. Exigti doar tu.
intunericului, imi spune goptit gi-mi face cu ochiul. -
Du-te, mi impinge ugor spre centrul inciperii.
imi simt pielea fierbAnd mocnit la auzul acelor Ag vrea si spun c[ invitafii se uiti la mine, dar ag
cuvinte. Oare la ce se referd? Degi am o vagi idee. minfi. E perfect. Fiecare este ocupat cu partenerul
Haide, mi impinge de la spate, in noaptea asta siu. Pagii mei nesiguri mi duc spre o masi din
-
via{a ta se va schimba. Ochii ii lucesc periculos cAnd lemn de mahon pe care troneazl. sticle de gampanie
se uiti in jos la mine. i1i promit, continui cu glasul gi pahare din cristal. Luminile dlfuze din incipere
unui judecdtor ce di o sentinf1. reflectl diamante pe albul translucid al paharelor.
Aprob din cap, senzatia provocati de p6rul lung pe Iau o gur[ de gampanie gi inchid ochii. E dulce. E
spatele gol trimilindu-mi sdgeli de dorinfi prin tot
fructati. E perfecti. Dar imediat simt un ugor iz de
corpul. inci de cdnd am acceptat si vin la petrecereu mure amestecat cu mosc gi inci o nuan(d gtearsi de
lui gtiam ci via{a mea va cipita noi sensuri. Trupul piper. E un miros atit de cunoscut, incAt simt cum
meu freamiti in ticere. in subcongtient, trebuie si incremenesc. Un singur om folosegte aceste arome. Nu
recunosc faptul ci mi-am dorit s6 fiu aici. Si vid cu
se poate. Nu aici. Nu acum. String mai tare in mAnd
ochii mei despre ce vorbesc cu atita patos, murmure piciorul paharului cu gampanie, cAnd o palmi caldi gi
gi gugoteli femeile de la birou. Genul de femei dupd
fermi mi se agazi pe mijlocul spatelui gi incepe sd mi
care orice birbat intoarce capul. Chiar gi Alexander
mAngAie ugor. Tresar.
Chase, fondatorul publicaliei de succes, The Chase.
Pisicufi, murmurul lui mi se prelinge pe sub
Nici acum, in timp ce merg la bralul lui Carlo, -
piele gi buzele lui imi mingiie urechea, nu te-am mai
nu-mi vine si cred ci eu, Alyssa Martinez, fata vdzufpAnl acum pe aici.
insipidi qi gtearsi, am reugit si ajung si lucrez pentru Vocea asta. Tonul. Siguranfa. Controlul. Asprimea.

t2
l3
RODICA MIJAICHE fua,'W PASIUNI ASEUruSE

Md intorc gi mi trezesc fafd in fa1[, sau mai bine rneiodiei ceior de la Hess Is More irwadeazdinciperea.
zis masci in masci cu geful meu, Alexander Chase. $ocul cel mare este c[ rnelodia se nurnegte Yes, Bass.
Marele Alexander. Un birbat ce nu poate fi niciodatd Ce ironie. imi vine s[ izbucnesc in ris, dar gtiu c[ ar
confundat cu altcineva. fi un ris isteric. A9a cd mi stipinesc. Dar cuvintele
incerc si mi retrag, dar apoi realizezdupi privirea acelea... Senzalia aceea... Chemarea din ochii lui,
lui curioasi ci nu m-a recunoscut. Un junghi de atingerea degetelor lui pe spatele meu descoperit...
dezamdgire imi stripunge inima. NormaL, proasto, Palmele lui coboari tot mai mult pin6 le simt
pentru cd el nu se agteaptd ca invizibila Alyisa sd ia sub fesele pe care le stringe, prob6ndu-le fermitatea.
parte la cele mai exclusiviste pdcdtouse petreceri, imi Icnesc uimiti. Sunt absorbit[ de aceste senzatii. Ma
;i
spun in sinea mea. uit la el.
- ihm, imi dreg glasul gi rimin nemigcatd. Imi
place senzafia pielii lui pe a mea. Doamne, ce patetici
- Hello, sweetpie, I'm really glad you could make it,
mimeazl el versurile in acelasi timp cu vocea"sexi din
sunt! Chiar e prima dat6, continui pe un glas ceva boxele dispuse strategic in inclpere.
mai hotirlt. Carlo e un prieten apropiat gi a wut si_ Sunt fermecati. Sunt asediatlin aceasti imbri{igare.
ini facd o surprizi, imi inchei tirada cu un zimbet ce inchid ochii qi pentru prima datl in viala mea m[ simt
probabil seamind mai mult a rdnjet. dorit6. Mi simt frumoasi. Am senzatia ci este peste
Ei, incepe el pe un ton arnuzat, orice ar fr, sunt tot in jurul meu. Versurile melodiei mi se infitreazl
-
bucuros ci vei fi aleasa mea in noaptea asta. pe sub piele, simt ci mi topesc precum lava, aruncind
La aceste cuvinte simt curn garnpania o ia pe cii fliciri rogiatice in jurul meu.
gregite. M[ inec qi tugesc pAn6-mi dau lacrimile"
Nu Alexander mi surprinde, ridicAndu-md in bra{ele
cred cd am auzit bine. Nu se poate. lui puternice gi rotindu-mi cu ugurin{i; provocind
aplauze in jurul nostru. incerc s[ zdresc ceva prin
- Sper cd nu te-am qocat? md intreabi Alexander
cu sprdncenele negre ca pana corbului incruntate ceala provocati de aburii emanali in incipere, totul
deasupra ochilor albagtri hipnotizanfi. Stii ce se pirind parcd qi mai neclar in lumina cAnd albastri,
intimpli aici, nu? cind rogie, intermitente. Me simt de parc[ ag fi in alti
Ah... normal, contracarez cu birbia ridicati. lume. Nu recunosc pe nimeni, doar umbre care, dupi
-
Pentru asta arn gi venit. ce Alexander mi lasl jos, corpul alunecdndu-mi pe
il vnd cum reyine la atitudinea seducltoare de mai al lui intr-un mod fermecltor, se intorc la dansul gi la
deweme. Risuflu ugurat6, degi am impresia ci ml mingiierile lor.
adAncesc tot mai rnult in noroiul propriilor minciuni. Vid lucirile din ochii lui Alexander. Chiar gi acum,
il las se m[ cuprindd cu brafele, in timp ce acordurile dup[ ce m-a avut atAt de aproape, inhalXndu-mi

L4 l5
ROOICA MIJAICHE

parfumul de frezie gi piper alb, tot nu_gi di seama


fl'wW PAS|Uilt ASCUilSt

cine fa{a de-a mea gi mi vid reflectatl in apele albastre


sunt. Cu cine danseazd. Las capul in jos pentru
a_mi din ochii lui. Egti sexi, frumoasi gi totugi..., respiri
ascunde suplrarea. Degetele lui imi cuprind
birbia pe puternic gi-i simt respira{ia caldl cu iz de gampanie
care o ridici pAnd ne privim in ochi. Oh, Doamrie,
pe fa{i, ...atflt de inocenti, continui aproape cu regret.
cAt il iubesc. inghit in sec, pentru ci gtiu
ci pentru el Tiesar surprinsi. Nu m-am agteptat la atdt de multe
sunt doar un pion pe o tabli de gah. La urmitoarea
cuvinte pentru a mi descrie.
petrecere va fi altcineva. Cu un suspin, md
g1ndesc Ah, mu(umesc... cred. Nu reuqesc sd continui,
la acea femeie. Mai frumoasd, mai sofisticate."Una
pe
-
pentru ci deodati m[ simt captivl in bra{ele lui.
mdsura lui.
Cu Luna rnartorl, igi lipeqte buzele de ale mele.
Ce s-a intdmplat, pisicu{6? Nu-fi place imi simt inima cum o iarazna. Buzele lui sunt ferme
petrecerea? intrebarea lui mi ia prin surprindere.
gi totuqi catifelate. Nu md forleazd,, dar simt cum mi
Hmm... ba da, dar este pufin cam prea aglomerat.
-
Oh, inchid ochii brusc, de ce_a trebuiisd spun
destind. Parfumul lui imi inundi simlurile gi cedez in
fala dulcelui asalt. Nu gtiu cit timp trece, dar palmele
asta? Acum par o disperat[ care nu gtie
cum sa faci lui nu mai sunt pe talia mea. Sunt... foarte aproape de
si-l atragi intr-un loc rnai retras. Nu e suficient cd md
fap mea. De masca mea.
aflu deja in bralele lui? 56 r6mAn singuri cu ei
e prea Nu, goptesc gi mi retrag cu regret din
mult. in timp ce ritmul senzual d *Ilodi"i ne atiage
imbrifigarea lui.
tot mai mult unul spre celilalt, simt cum rezistenfa
s-a intimplat? mi intreabi pe un ton uimit.
mea sldbegte vertiginos. Clatin din cap gi_l prind je - Ce
Nimic, respir eu sacadat. Era cht pe ce sd fu
mAna intinsi. Simt curenfii de energie vie care -
ne descoperitd, mi gindesc rapid. Trebuie sl plec, li spun
Trag aer in piept gi privirea imi Juneci spre
1.ug1. fala gi incerc si dispar.
lui. Sunt gocati sd vdd ci mi urmdregte ca un
vultur. Nu poli pleca inc[, ride el ugor, seara abia a
Md panichez imediat. Inspir adlnc gi incerc si mi -
inceput.
calmez. Nu. Nu are cum sd mi recunoascd.
Oh, nu, pentru mine seara s-a gi terminat. Deja
il urmez pe aceeagi terasi de pe care am revenit cu
mi-e dor de puterea lui, de subjugarea inoculatl
ceva timp in urmd. Ne rezemlm de balustradi,
iar eu trupului meu, dar trebuie sd fug. Nu vreau sl-i dau
imi ridic fala citre luna ce striluceqte in jos spre noi.
gansa si-i fie rugine ci a dansat cu mine, ci m-a
inchid ochii gi-i simt deodati mingAierea pe obrazul
meu incins. {inut in brale. Pentru cl gtiu ci, dacd, ar fi blnuit-o,
nu m-ar mai fi atins nici micar cu un singur deget.
E ceva la tine..., incepe el cu vocea rigugitl
-
pasiune. Ceva ce nu reu$esc si deslugesc.
de Arunc o ultimiprivire inapoi gi-l vdd cum stl rezemat
igi apropie nongalant de balustradi. Sacoul ii cuprinde umerii lafi

I6
t7
RODICA MIJAICHE

ca o menugi. Nici micar nu m_a urmdrit cu privirea.


Atit a durat strilucirea mea. O secundd infimi in Alyssa
anii
lumini ai universului.
Simt cum mi pribugesc. Dar gtiu ci sunt Manhattan
-
de microbul Alexander Chase.
'Find, vindecati
a mai pierde o
secundd in aceasti clddire, mi intorc Sunt fericitd. Acum ckteva zile am tmplinit
spre ieqire. il
aud in spatele meu cum igi migci bra{ele, treisprezece anL Mai exact pe data de noud iulie. Mai
cum respiri
gi probabil igi trece mAinile prin pir, am trei ani pdnd la gaisprezece. Va fi ca gi chnd a;
asa cum are
obiceiul, dar nu mi mai intereseazi. plec. avea primul majorat. Md hlizesc singurd in timp ce md
Cu spatele
la el, imi scot masca de pe fali gi_o arunc grdbesc pe scdrile de la intrare ;i pdtrund pe uta mare
pe jos. A din lemn frumos lurat a re;edinlei familiei Martinez.
fost cea mai proast it decizie sa'particip
la garada asta. Astdzi a fost o zi bund pentru mine. Am luat note
Aud un sunet ciudat in spatele meu, dar
nu mi mai uit bune la gcoald. Sunt mai mult ca sigurd cd mama va
inapoi. Nu vreau si mai am inci o d,ezamdgire.
Fug gi
nu-mi mai simt picioarele de emo{ie. Trec fi fericitd.
cu vitezdtpe Ea este tot timpul tristd. Tot timpul are ochii ro;ii
ldngi un Carlo gocat, care nu poate face
nimic pentru ;i pleoapele umflate de plhns. Nu ;tiu de ce, dar sunt
a mi opri, din moment ce o blondl
superbl il flne sigurd cd eu sunt de vind. Se pare cd fac ;i spun numai
captiv in imbrdfigarea ei. imi pare riu
ci_i stric seara. lucruri gre;ite. incerc sd o ajut cum pot, dar de fiecare
De abia cdnd urc pe bancheta din spate
a taxiului ce datd se rdste;te la mine ori md bruscheazd.
pornegte pe strizile New york_ului,
imi dau seama ce Nu-i place sd md vadd in preajma tatei. Dar eu il
anume a provocat gocul de pe fala lui
Carlo. Lacrimi iubesc pe tati atht de mult. Oftez cu tristele tn timp
amare imi curg din ochii de smarald. ce urc scdrile cdtre camera mea. Subit mi-am pierdut
Simt ci nu mi
mai pot controla. Tot corpul imi tremuri dorin[a sd o mai vdd pe mami. Asta mi se inthmpld de
necontrorat.
Ajung acasi gi md duc direct la duq. Arunc
- rochia fiecare datd chnd ajung acasd.
de pe mine de parci mi arde gi intru Totul este sumbru in cdminul nostru. Nu. Noi nu
sub jetul de apd
fierbinte. Mi rezem cu spatele de zidul avem un cdmin. La;coald am tnvd{at cd un cdmin este
rece gi_mi
duc palmele la fa1i, duplcare le cobor locul undefamilia se adund gi i;i tmpdrta;e;te bucuriile ;i
spre buzele
tremurdnde gi le mdngii ugor. realizdrile, dar ;i momentele cdnd nu ne simlim prea bine.
A fost prima gi ultima dati cind buzele mele Trec pe lhngd dormitorul mamei, de unde se aud vag
le_au
simfit pe cele ale lui Alexander Chase. suspine de plhns gi tmi plec capul, mdrind pasul. Intru
tn camera mea ;i tnchid uta cu cheia. Privesc in jurul
meu gi nu Pot sd nu-mi aduc aminte cu chtd bucurie
mi-a pregdtit tata camera. Pare regatul unei prinlese.
l8
t9