Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. DRP 198 / 06.04.

2021

Către,
Doamna Anduța Karetsou
Campaigner Declic
anduta@declic.ro

Având în vedere solicitarea dumneavoastră transmisă Ministerului Sănătăţii, referitoare


situaţia conducerii spitalelor publice din România, vă precizăm următoarele:

● în conformitate cu prevederile art. 176 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare: ”Managerul, persoană fizică sau juridică, încheie contract de
management cu Ministerul Sănătăţii, ministerele sau instituţiile cu reţea
sanitară proprie sau cu universitatea de medicină şi farmacie, reprezentate
de ministrul sănătăţii, conducătorul ministerului sau instituţiei, de rectorul
universităţii de medicină şi farmacie, după caz, pe o perioadă de maximum 4
ani.(…) Ministrul sănătăţii, ministrul de resort sau primarul unităţii
administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucureşti sau
preşedintele consiliului judeţean ori rectorul universităţii de medicină şi
farmacie, după caz, numesc prin act administrativ un manager interimar
până la ocuparea prin concurs a postului de manager, respectiv organizarea
licitaţiei publice, după caz.”
● potrivit Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind reforma în domeniul
sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în subordinea Ministerului
Sănătății sunt 58 de unități sanitare.
● art. 177 alin. (6) din Legea nr. 95/2006 prevede faptul că (6) Managerul
interimar se numește până la revocarea unilaterală din funcţie, dar nu mai
mult de 6 luni.
Mentionăm că din cele 58 de unități sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății,
20 de unități sanitare au manageri angajați prin concurs, 33 de unități sanitare au
manageri interimari și 5 unități sanitare au manageri interimari, în curs de numire.

Cu stimă,

Direcţia Relaţii cu Presa, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale


Telefon: +40 21 307 2514