Sunteți pe pagina 1din 4

.

I'
. t

-;
COJdITETUb NATIONAL
PENTRU ~TlINT A
$I TEHNOLOGIE
ACUSTICA IN CONSTHUCTII

l\f.ASURAREA NIVEI~ULUI DI~ ZGOl\H}T


IN CONSTRUCTII CIVILE
Inlocufe$te :
STAS 6161/1-79

INSTlTUT1JL ROMAN Clasificarea alfaDamerlcl


DB Meto(le de ma,iurnre G 06
STANDAaDIZARB

Building acoustics AcousUque des Mtimcnts


NOISE LEVEL MEASUHE1\lENT IIIESUHE DU NIVEAU DE BlWIT
TN BUILDINGS DANS LES IlI!lIiEUBLES .
Mcasnring mcthods 1\Iethodes de mesure

1 GRNEHAI.ITAl'I

1.1 Obieet ~i domeniu (Ie apHcare


Prezentul standard stabile!}te metodele de masuraI'O, in .situ, a nivelului de zgomot din
i.s interiorul uilitatilor funcvionale ale constructiilor civile, L, !}ia uivelului \10zgomot exterior
acestora, I.e.
1.2 Standal'de conexc
II
; STAS 1957/1-88 Acustica. Acustiea fizica. Tcrminologic.
1 STAS'1957/3-88 Acustica. Acustica in constructH ~i trallsporturi. Terminologie.
i STAB 9490-87 Frecvente normale pentru lllasUl'ari acustiee.

f 2 PRINCIPIUL M'ETODEI

P.rincipiul metodei consta in masUl'area nivelulni de zgomot interior sau exterior in


scopul echivall1.riizgomotului inregistrat intr-o anumita perioada de timp, cu un zgomut carac-
I terizat printr-un nivel stational', care produce acelea!}iefecte nocive ca !}izgomotul inregistrat.

i 3 AP ARATURA
~ 3.1 tlll'cgistrareal se face pc bamUi,de magnetofon, care pennite rcdarea ulterioara a seruna-
i. lului. in vederea analizarii lui ~i a deterrninarii nivelului de zgomot echivalent, global san pe
comp0nente, pentru un cJmp sonar caracterizat !n'intr-o variatie aleatoric in timp a nivelului
~ de zgomot.
"
... Instalatia de inreg'istrare-redaretrcbuie sa aiba 0 caracteristica, de frecventa constanta,
cu 0 abatere d: 2 dB in domeniul de frecvcnte 45. . .11 200 Hz, iar microfoancle folosite trebuie
t sit fie de tip onmidirectional.
'ij
-S OBSEH VATJE -:- In locul unui tnagnrtofon cu ('aracteristicile preciz'Ite la pet. 3.1, Inregistrarea variatiei

i 3.~.
nivelull1i global. in decibeli, (!iniar sau pOllderat A, B, C).a unei componcolc prcferentiale, In timp, se poate face
III cu aju lorul l10ui Inregistrator rapid de nive!.

PreluCI'area illl'cgisLr{~rilor de zgomot; earacLerizate 1I1'inl.r-ovariatie aleatorie in Ump a


llivelului de zgolllO\; se face cu ajutorul analizoarelor de' distrihl~~.ie statistica. Acestea trebuie
astfel concepute incit :o.a}Jermita cit.irea nivelurilor eel putin odata pe secunda ~i in clase de
I
JtI.. . nivel d~ nla:x:imul1l5 dB. '.

Z 3..3 In cazul zgomotelor station are sau a celo1'care pot fi iIJlpart,ite in actiuni (dm'aLa de
timp in care nivelul de zgomot intr-un punet l'amine constal)t), masurarca se poate face Cll
un sonometru prevazut cu un amplificator de microfoll care sa. asigure ansamblului 0 precizic
de masurare de minim 5 'Yo. .
0 In,Stalatia de masurare trebuiesa permita. inregistl'area nivelului, in decibeli, (Hniar sau
IQ.
ponder at A, B ~i 0), iar microfoanele folosite sa fie omnidirectionale ~i sa aiba 0 mil'ac-
.... teristiei'\.de frecventa constanta cu 0 abatare de :f: 2 dB, in domcniul 20 , . . 16 000 Hz.
5Q
..:I
~
~
~ Elaborat de : Aprobat de:
Data Intririi in vigoare:

: . DIRECTIVARE
IN CONSTRUClll
Institutul de Cercetari
I P 1 -
Po INSTITUTULCENTRAL DE CERCETARE$1 INSTITUTULROMAN DE STANDARDIZARE
BUCURcC::TI
in Construlii $i
.
Bd. lie intiie nr, 5 , 1989-04-01
fLo Economia Construc,iilor Telex 11312 CNST R
....
".-!: reuticu. ueOOCLU,Wan>a. tlpeCtCU1Ul Ul~ u~cvt'n\u. Ul Z~UUI\'''U1W UII.~UlII"'~1I 00 CII~CIU&I'"
im~taJ.ulh.',i(ll\ mtl.aurare Ull filh'u cal't' pel'1I1it.cauuliza. il~ benzi (lc. 111 o~hwi\. ~au 1/3 octavil,
~WiDd.fl'(:c"ont:~le normnlc cOHforni 81'1\8 t490-:::I7. l.'~' filtn~lc folo::lit(>,a.tc.'muu'l'a'ill'bandA f8.tI
de frecv-cnt-a ('('nt.raJa trelmit' AAfl~ d~ Ula.x. 4 d~.
OBSl.\I\YATII'; ... I'J'ln r"losl",u rilln'Jof <It"1/1 O<'lIn-aSUII1/:1 "C'lu,'1}S~ ub\ln uinlllr! de 7.!.tUUlUtdlferite lu
h\'lIzl C:u U\:CeIt,!r~\"'I.'II\iI ('I!IIIr.dii, SI.' rolusCtlc drepl \'uloo('\' de \'olUpard\lc: ('\'U dt"lenuiuulil In miaurarea
de 1/1 IICla\'lI. ~I\'c:luril(' de zgolilol obPliule In Ulilsurilrile eu finn' de 1/:1 lIc:lo\'a so lransronn4 In nlvelurl de
.'
z!JuIRul e<:hl\'aJeull.' dc 1/1. oclo.\'ii 1>rhll1diluga~ a 4,8. dU.

'.t }[jl\I.1Hl IHrrH~(Ml:\ATE PHU\ AlA~URAnE ~.. ('..UA.~t1I..t

4.1 . Marinii l:l' ~t' tMC.'I'l\IiiiHpr!H lUi\~lu'al'\\ ~Lp\'in calcul1JeUlol'U uin\lul <Iezgomot exterior
ol.Adil'ii: .

Le,.ell rllvE.'lul ttt\ z!.{umo( cl.'uljiJua l'C):intk,lIt, e.xteriur CUJlht'l'IlC~ic.'i(media ponderatj, .


a, uh'durilol' de 7.¥.:oU)(){,('Xtc..l'ioaH' ('ia:lirU, inr~.gist.rak int'.NUl ~1:numit interval
.de timp .litabilit c.onfOl'l1l Sl'_.\.;::;(i' riH-H(j), cn.J'l' ~e (\ulc.ule3,r.a. c.'ll.fOlmul~ :
., 0.3L.(l)
. '. q .
L"
in care
-
3" [ 19"T ~ lQ
1
. dt ]
q
ldBJ (1)

L.(~) varia1ia.1Jh'elului uo zguillot ill'func~ie de timp (in intenulul de thnp oonBidel'at)j


.,
. f,1 mOl11Cutullli oo,1'eincepe ~lIW:lUl'ro'ea;
ta momentul in cal'C se temliniL IDMUl'u,l'ea;"
q - oo1ll:ltantade pOlldel'al~ (peatru zgomot.e.de 8u.'ada bau z{,romotedin oonstIllotii,
q = 4; 'pelltru aJte zgomotc, q = 3);
~ il1tervalul de timp in C&leKt\faoo llJ.li.t'ural'ea.(~ = t. - ('I)'
()~'i, 'ill inte.l'valul T variatia. marilllii'Le(t) I:!eface hi tr~ptl\, r~l)pectiv da.cit in~ul
poat~ fi hnpttJ:t.itin n.actiuni, formula (1) deviDe: . .
.
. 0,3 Le.J
...9- in .q
[dB] (2)
IJ.,. =. 3 [ )gT" j~110 .' tJ 1 '.
in c.are .
1.'1 uivelul de zgumot cxteriot' t.'-Oul:!u:u'.'tiei,C.(J~l<pUl!Zaturm;ei ac~iuni aJ (nivelul de
. zgomot pl'odus de anuinite tiUl1"l',ce Bementine COlli3tautil1tr-o amuniti perioa.di 'J) ;
tJ -llurata ':1(Jt,iuuii aJ' .
n
T = I-I
I; tJ
.:I:.~. M.3.l-imioe se deterruhHl In111maHWlU'C;' *i In'in calcul peutru niwlul de zgomot interior
unej uniMt:i func.~iol!nl~(lh:tr-o. <'01Ixt!'U<'1ie
t.h'ih1 :
- In c:m(!llIn \'are unltat~u func:tlonnlit C(II1~lt'dintr-llu al1sumblude Inc4perl
ODSEHVATIF: ., (de exeanplu
."..~,
"" , " , '- ..,.
Inreglstrat tnlNl il1d1pcl'C d~sllll:ttu ul1d IIcli"lti~1 contin~,

L:3' . ui'vclul de zgomot L rd oo~pul1zat~r unl~i anumite actiUlli al (nivelul de


zguwQt..pl'OdUH de a.uulllit-e' SUI'se (>xt~l'.ioal'c ee St.. mentine constant in
int('liol', i1l11'-o t1:uuiniHl pel'lm\.da tJ), obtiuut ,In1n tnL1uI'&l'ej .
L ,.",
1.1'CIa
. nin>lul de zgmnut M');' l'chiyalt'l;t (wtma lKJbdl.i'u,tU.a. Ilivelurilor de
z~rolliot. iutcriocm', Ii rl'gi:;tra.tl~ illlr-l1.11 anuwit intel'val de .timp dat) oe .
He. Calculeaza <:n fOl'Inulele (1) ~i (2), l'e-tipcotind urrnitto&l'ele: .
'
.
L. (t) din formula. (1) gO itilocni~~t.e ell I..tl(t) ,care rep~.intit nivelul de
zgOl1lot ."'aJ'ial>il rec~ptionat in mt..apel'e, ill oa.zul a.c~iondl'ii .unor SU1'8e
ext.crioai'c bwiipel'ii (in iut('l'valul dt' tiUl}) comdderatJ j .
Le.J lUll fOl'Ululli ,2) 1>0iI11oc1iie*t~cu. L1j" C01'CHPW:ziLtol'
ao~iunii, aJ;
LI~' , IJ~h nh'Clul d(' z~oiu()1:int~..1im'mILsUl'at.t~xt\lul3iyin conditiilt. fuuc~ionitrii unor
131,ll'8e
i1lt;('l'ioal'e (Ie 7ig'OIUOt.
(ou cxcepthl z~.uwotului p1'OdUHde instala.tU) ;
L lp\ lna'
I.J , L l,~h llivelul de zgowot interior lll~u~t exdUsiy ca rezultat a.l pM1'underii zgo-
motului l)l'O(lu~ (l~ inMtMa1iil~ af(',l'(mt~ COI\:itl'uctic.li('(\ funotionea.ziL in
('xkriol'pl lluikllii rUI1(~~iuua,le-,t'U~1rUl'W::;'l'A~ J090~/l,:!:-8~. .
] I;~dete.1.'llliuaroo acest\li IIh'el se'iau in com~ldel,'a.J.'e,~i
zgomotele traDBmise
.uc.- t1:grog-a.te,condu~.te sau aJte ptt!1i ale instaJatiei exiateDte '1D. ~tatea
.
"~~YA~~""''''' VWLV'HA '''u.~ U. .'..'V'", ~", ""<}'~p""""V " '. '0'" ~ I."A'O', ". 'J~,UiAV u.v
Yiuru.t,ie datoritit II/Jor act,iuili Cl' He petrC(' in exterior (de excmplu, zgo-
motull'adia,t, de cOllductel~ existente intr-ull ap~t1'ttUJlellt datorik1 functio-
, lIarii l.UlOr pompe situate in centl'aht teI1uica a cOllstnwtiei)".
4.3 Niwlnl'ilc de zgunl(;(, en iutervin ill rclatiHc (1) ~i (:3)~I~exprima glul)nl in dt'eibt'li, (liuillil'
I!all pUlldcrat A, B, C) ~i pc ht'm~i de frec:ycuFl, in clceihdi. .

5 )!ODUIJ DE IJL!ClfC

5.1 .JH\:;ul'area luve'Llui de zgolllut. (IX(-t'l'ior dihUl'ii, lJe ~au LOJ,::i(1dCelllt'Rzii: lu 0 di~(;allta
~e 3,00 lU fata de eonstrl.Lclie ~i 1810 iutU~illW de 1,30 1111'atii de Rol I'!.tll fata de uih'lnl con-
. sldN'at. (in cazul construct-iliol' etajatt.). .
,?I.l tU,regil:!traL'ca nivelnlui (Ie Z~Olllot exlA'l'iol' eun:;lruc1iei 1;(\J'a('c ~('p<tmt velll..ru ficcal'c
fatadit a COllst.l'Uei;ici,rcspcetiv pcutl'U fi('('an' lnt U1a a pel'imctl'ului }It' care lll'lUeazii a, tiC cxe-
c.uta () noua. eouxtl'uc1 it',
5.1.~ nw'ata de iurcgi::;t;I'al'c a lIivdului de zgoruot exterior cOllstructiei !oiC
Htahik~le ill fLUlc~ie
de dCHtiuatia coustruc~iei (locuintc, hoteluri, ~coli etc.), co~forIU ST AS 6UiU-oO.
5.1.3 Alcgel'ea }lozi~iliol' iu e~l'e He efeetucazii masul'3.l'ea ni\'t'lului J(~ zgOlUOt cstl.:'l'iol' COll-'
Heface de prolcctalltul dc !:rpeciaJitatt.,respcetij)(I lU'll1iHmudecondi'tii pl'iueipale :
f1tl'uc.ti<.>i
- evidentierea sursl.'loI' de zgomot cxi~tentc in zona (diu cO\l:$truc.tii, industrit', locul'i
de joaca penttu copii, I!patii de dcpoz,itare etc) ; .'
- luarea.in consiclerare a profilului xtradal (longitudinal ~i transversal) in carc aet,io-
neaza. sw'sele de zgomot (tl'afic, activWiti eomereiale etc.).
5.2 Maliw'al'ea nivclului de zgomot interior, LI ~i Llnst,seefeetuc.azi\, inlliinim 5 pozitii ale
microfonului, situate 181inal~imea de 1,80 m fa~a de pardoseaJa, in incaperi de forma para-
lelipipedica (sau cu 0 forma asemani1toare acesteia) ca in f4,O'1Il'i\., aviud un volum ~ 200 ma
~i pentru care se indepline~te conditia:
11
1~-~2 .
Ie ....
in care:
1 orieare din dimeusiUllile. iuc.ap<'1ii ;
10 latura eubului1CU acela~i ,"olum en al iuciiperii COllHiu~rat~

b' c

Q "\:)

..c: ~

1. . . . 5 llozi~iile de 111ihmrarc .
a . . . h = 0,50.. . . 1,50 m (cu condi~ia ca distalltele a . . . h sa fie egale intre ele).
Hczultatul masUl\ltorilol' repl'ezinta media aritrnetica a eclol' 5 valort outiuutc.
. l\Iasurarea nivelului de zgomot interior, LI se efectueaza in to ate pozitille in, eaI:e
xiut amplasa1i receptori unlani din unitatca fUllCl-iolln-lit (locuri (lc llluncil..;})nturi de spital),
. micr<!fouul fuud amplasat 181inaIvimea de 1,30 mdt' la iual!;illlca pardoselii.
OUSEH VAT I£~'-- iu tituJlullllil8unirii tOtlte ckmclILck III' illchidere (u~i. rercstrc) trebuic sil fie Inchlse.

5.3 Iu c.azul in care la lUaSural'ea nivelului de zgoUlot t\xterior !:Intiintcrior, so obyin va-
lori ell diferent;e dL ~ 5 dB, in dife.l'it...,punet~ ale unei zone sau ineapeIi, l'ezultatel~ se
prezinUI.suI.>forrnu uuei I1fu'~1
acusUce a zonei ;:;auiucapel'ii 1'e81)ectrh'c,
l)e care sc.traseaza eurbele
de acel~1.?i
Hivel do preshmc aeustict\., in dceibeli (liniar sau pOlldel'at A, B, C).

-~
.

"
t) nUJLJjjT~ !.I.I!1 .D:1At)Ul:(,A.tl.J
.j
. llczultatele ob~inute din mas1;l~ri Se inscriu intl'-un buletin de mU.Rurari ca.re cOD~ine ~
'in
priu('jpal : (
denumirea.. institu~ci ea,I'C a. fitcut rnasUl'arile ~i l1umele rCl:!poILsab' :ui do efec-
. tuare a lucIi,rllor; l!/ '1~<) .
- data. ~i locu! mitsurarii; . ! l\~n:1I<t.. '.
'. (f tl~~.U '""i-. .
aparatura. fo]osita; . I~"), ::t(':", ~!t>.~' .
eOllcli~mede masUlV{" ipcntru lIin'lul zgoJUotului exterior, plaU:~nef iJ;-;rc se
fac masurarile eu indicarl"~ pozitiilol' de malmrare; ponhllnivelul de zgolllot iute-
rial', planul uuita~or fUllctionalc ('u indical'ca pozitiilor do masural'e; durata do
inregis~raJ:e) j . . .

".-. Inscrierea Va,]Ol'jjor ob~inute (fllwetro de fT'(\cvoJltit ova,luatio plill curbcl(\ q" care
Umiteaza. superior fara a Ie intersect.., ::;<tll!livellll g-lubal al zgollfotelol' in deciboli
(lilli~r
I sau pOllderat A, B, 0) suI.>form,\. no ta,bel IS~Ul
' gJ.'afic; .
- prezentaroa.,d~pa caz (pet. 5.3,) a rezultHtolor~ub forma de hat1;i aeustiee.

eft
...
e
GO>
d
/ 11/
/

f0

:s
p;
,..;

~
to-
~

+
i
~
,
....
II!
~
~
S
...
".;
C!
co
0
.!1
,.
~
e::
0>
eo
0>
0-1

+:

Colnboratorl :
(::I
Respouabllul prolectului : III
ICCPDC - . .
Instltutul de CercetArl In Constructli ,I Eco- - Instltutul de CcrceUlri ~tllntiflce pentru Protectla
MuncH
nomla Constructlilor 13
Oz. 1\largareta NlcUlescd --' Instltutul de Igiena ~i SAn/ltnte PublicA -. Buculeftl
Radiotelevizlunea RomAnA ,j
Redactat flnat : InsUtutut RomAn dc Standaldlzare
E!:
Ing. l'nula SUhlfSl'U
-
Standardul a ,fOlltelaborat hutla! In anul 1960 ~I s-a revizult In anti 1970 ~l 1979 i
Ii:!
.,