Sunteți pe pagina 1din 6

Teolog de seamă, episcop erudit,

Sfântul Grigorie Teologul T e xt e a l e se


reprezentant principal la cel de-al
Doilea Sinod Ecumenic petrecut la
Constantinopol în anul 381, Sfântul
Grigorie Teologul este și cel mai
cunoscut Sfânt Părinte al Bisericii
din istoria bizantină. Manuscrisele
operelor sale depășesc în număr
pe cele ale tuturor celorlalți Părinți
ai Bisericii, fiind studiate generații
de-a rândul de tinerii din Imperiul
Bizantin atât din punct de vedere
duhovnicesc, cât și ca model de reto-
rică, argumentație, substanțialitate a
scrisului, vervă a gândirii profunde și
prodigiozitate a sensurilor.
Acest scurt volum dedicat memo-
riei sale ne introduce într-o lume
fascinantă și de un nivel elevat, în
care, la tot pasul, întâlnim, într-un
limbaj paradoxal, farmecul neapus
al relației sincere și iubitoare dintre
Sfântul
sufletul omului și Dumnezeu.
Grigorie
Teologul
Te x t e a l e s e
ISBN 978-973-7866-84-4 Editura
Cuvântul
Vieții

Editura Cuvântul Vieții


Sfântul
Grigorie
Teologul
Te xte a l es e
Sfântul
Grigorie
Teologul
Te x t e a l es e

Selecție texte, introducere și comentarii


de Preot Adrian Agachi

Editura Cuvântul Vieţii


a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei
București • 2019
Redactor: Preot Adrian Agachi
Corector: Ionuț Vișan
Tehnoredactor: Diacon Laurențiu Drăghicenoiu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


GRIGORIE TEOLOGUL, Sfânt
Texte alese / Sfântul Grigorie Teologul ; selecţie texte, introd. şi
comentarii de pr. Adrian Agachi. - Bucureşti : Cuvântul Vieţii, 2019
ISBN 978-973-7866-84-4
I. Agachi, Adrian (antolog. ; pref. ; coment.)
2

Toate drepturile asupra prezentei ediții sunt rezervate Editurii


Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei.

Orice reproducere, totală sau parțială, fără acordul scris al editorului,


este strict interzisă și se pedepsește conform Legii drepturilor de autor.

© 2019 Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei


Intrarea Miron Cristea nr. 9, Sector 4, București
+4021 3372102
editura@arhiepiscopiabucurestilor.ro

Tipărit la Tipografia Cărţilor Bisericeşti


Cuprins

Notă editorială 5

Preot Adrian Agachi


Sfântul Grigorie Teologul,
poetul iubirii dumnezeiești 9
O viață în slujba lui Dumnezeu 11
Cunoașterea lui Dumnezeu 14
Folosul educației și al culturii 16
Concluzii 19

TEXTE ALESE
Despre anarhie 21
Despre asceza creștină 22
Despre Botezul Domnului 26
Despre călăuzirea sufletelor 29
Despre căsătorie și feciorie 34
Despre celebrările duhovnicești 38
Despre contemplarea creației 39
Despre Creatorul universului 48
Despre cunoașterea lui Dumnezeu 50
Despre discernământ 60
Despre Duhul Sfânt 65
Despre educație 72
Despre filosofarea în deșert 77
Despre Fiul lui Dumnezeu 80
Despre închinarea idolească 83
Despre îngeri 86
Despre lipsa de pocăință 89
Despre pomenirea
neîncetată a lui Dumnezeu 90
Despre povățuirea dumnezeiască 92
Despre preoție 95
Despre preoții nevrednici 101
Despre prietenie 103
Despre războiul duhovnicesc 108
Despre Sfânta Treime 109
Despre smerirea de sine 116
Despre teologhisirea curată 118
Despre treptele teologiei 124
Despre viața duhovnicească 126
Despre viața pustnicească 128
Despre vorbirea deșartă 130