Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALA: GENERALA NR.

1 BISTRITA
DATA:
CLASA: A II - A
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
OBIECTUL:LIMBA ROMÂNĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: PRIETENIA
SUBIECTUL.: DOI PRIETENI
TIPUL LECŢIEI: MIXTĂ
ÎNVĂŢĂTOR: CHEREJA FLORICA

PROIECT DE LECŢIE
MOTIVAŢIA:Lecţia are un înalt caracter educativ.Este legată de experienţa de viaţă a elevilor. Modelul dat,serveşte prin analize şi analogie la
abordarea unor situaţii similare din viaţa lor în care au dat dovadă de laşitate în relaţia cu semenii. Pot identifica situaţii din mediu care le-ar putea
pune viaţa în pericol dacă nu-şi iau măsuri de precauţie.Continutul permite declanşarea unor dezbateri pe această temă, prin care elevii să emită
judecăţi de valoare. Comunicarea interactivă va uşura perceperea conţinutului, determinând dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală şi scrisă,
clară, logică, precum şi citirea cu o mai mare eficienţă a textului.

OB.GENERALE:
-dezvoltarea capacitatilor de citire expresivă, curentă, conştientă;
-Dezvoltarea limbajului, a atentiei şi spiritului critic
-Cultivarea unor norme civice
OB.OPERAŢIONALE:Pe parcursul acestei lecţii elevii trebuie:
COGNITIVE:
O1-să comunice interactiv pe marginea textului în urma citirii conştiente şi active;
O2-să emita judecăţi de valoare,printr-o analiză a textului citit;
O3-să demonstreze capacitati de a desprinde şi transpune în situaţii noi mesajele sugerate de textul citit într-o formă orală sau
scrisă.
Procedurale:
O4-să structureze informaţiile in scheme logice;
O5să realizeze enunţuri logice scrise;
O6-să coopereze în cadrul activităţilor desfăşurate în perechi / grup / frontal / individual.
METODE ŞI PROCEDEE:
M1 -brainstorming
M2 -gândiţi-lucrati in perechi- comunicati
M3-lectura in perechi cu listă de idei
M4-procedeul recăutării
M5-reţeaua de discuţii
M6 -diagrama V.E
M7-cvintete
CONDIŢII PREALABILE:pentru o invăţare eficientă,elevii trebuie să aibă deprinderi de citire corectă,conştientă,activă,capacităţi de comunicare
orală şi scrisă specifice acestei vârste,precum şi cunoaşterea metodelor pentru dezvoltarea gândirii critice propuse de cadrul didactic,pentru lecţie.
EVALUAREA:formativă, continuă
-elevii vor demonstra că deţin anumite abilitaţi de citire conştientă şi activă,purtând o comunicare eficientă cu cei din jur,scriind
ideile şi opiniile lor;
-elevii vor demonstra că pot emite judecăţi de valoare prin intervenţiile lor ,capacităţi de utilizare a strategiilor de grup.
MANAGEMENTUL RESURSELOR ŞI A TIMPULUI:
-TIMPUL: 45min.
PLAN CADRU:
SPARGEREA GHEŢII(momentul organizatoric)-2min
EVOCARE(verificarea cunoştinţelor captarea atentiei,anunţarea temei)-5min
REALIZAREA SENSULUI:(transmiterea cunoştinţelor)-24min
REFLECŢIE:(fixarea)14min
RESURSE MATERIALE: coli A4 cu fişe de lucru(scheme,tabele, prin care se reprezintă metodele),creioane culori,manualul de
limba româna,carioci.

ETAPELE ME- CONŢINUT ŞTIINŢIFIC


LECŢIEI TODE ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTORULUI ACTIVITATEA OBSERVAŢII
ELEVILOR
SPARGEREA Sarcina:Găsiţi ceva /pe cineva cu care aţi Timp de lucru 2minute
GHEŢII(MOMENT M1 asemăna prietenia.Motivaţi de ce? O1,O2
ORGANIZATORIC) Evaluarea:Învăţătoarea notează pe tablă Prin scrierea pe tablă,se
într-un ciorchine,răspunsurile,pentru ca Elevii făcând analogii,dau realizează feedbak-ul.
elevii să aibă o viziune generală asupra răspunsuri:(cu o
răspunsurilor. floare,pentru că prietenia e
frumoasă ca o floare,etc.)
EVOCARE(VERIFICA Sarcinna:Gândiţi,lucraţi în perechi şi Fiecare grupă lucrează Timp de lucru 5 minute
REA M2 găsiţi argumente pentru a explica mesajul pentru a prezenta activitatea O1,O2,O6;
CUNOŞTINŢELOR,CA primit. de grup în faţa clasei. Învăţătoarea împarte
PTAREA Gr.1-Prieten este acela care ghiceşte fişele,vizitează grupele pentru a
ATENŢIEI,ANUNŢAR întotdeauna când ai nevoie de el. observa,ajuta dacă este cazul
EA TEMEI) Gr.2-Prietenul la nevoie se cunoaşte. stabileşte modul de lucru şi
Gr.3Părinţii ni-i dă soarta,prietenii ni-i timpul.La semnalul STOP!
alegem singuri. elevii încetează activitate în
Gr.4-Între prieteni nu trebuie să existe grupe.
supărare.
Gr.5.Prietenii adevărului nu au prieteni.
Evaluare:Se cere citirea cu voce tare a
fiecărui mesaj,urmat de opiniile
lor.Înv.ascultă,intervine dacă este
cazul,dirijează evaluarea Fiecare grupă îşi prezintă în Se fac
faţa celorlalte aprecieri,observaţii,completări
grupe,activitatea lor,iar din partea tuturor şi se
celelalte grupe intervin aplaudă.
pentru a cere explicaţii acolo
unde nu au clarităţi,pun
Anunţarea temei:Doi prieteni,după Anton întrebări.
Pann. Elevii sunt primii care
intuiesc conţinutul temei.
REALIZAREA M1 Sarcina:Observarea textului la prima Elevii se pregătesc pentru a Timp de lucru 24 minute
SENSULUI(TRANSMI vedere şi sesizarea unor cunoştinţe deja da răspunsuri individuale O1,O3
TEREA ştiute(titlul scris detaşat şi mai
CUNOŞTINŢELOR) îngroşat,nr.alineatelor,recunoaşterea
semnelor de punctuaţie,a liniei de
dialog,felul textului,etc.
Evaluare:Învăţatoarea adună informaţiile.
Elevii dau rspunsuri frontal. Se fac aprecieri.
M3 Colegii din celelalte grupe şi
înv. intervin numai dacă este
Sarcina:Realizaţi lectura în perechi şi cazul.
descoperiţi cuvintele necunoscute,apoi Se fac aprecieri
încercaţi în grupă să le explicaţi srensul Elevii găsesc,apoi încearcă O1.O2,O3,O5 Înv.lasă timp
M4si Evaluarea:Înv. cere un context nou pentru să le explice(mâhnit,călător). pentru cerinţă,iar la semnal,
proced.M cuvintele respective şi sinonime. activitatea de grup încetează.
3şi M2 Sarcina:Realizaţi procedeul recăutării în
scris,după ce faceţi lectura în perechi şi Elevii transpun cunoştinţele
gîndiţi,lucraţi în perechi,comunicaţi. în situaţii noi.
Elevii realizează sarcina
sciind întrebări,pentru a
verifica pe ceilalţi colegi
dacă au citit cu atenţie,dacă
Evaluare:Sescriu pe tablă întrebările cele au înţeles conţinutul sau cer
mai provocatoare şi se antrenează frontal lamuriri în legătură cu ceea
întreaga clasă pentru a da ce ar mai dori să afle în
raspunsuri.Înv.dirijează învăţarea şi legatură cu unele aspecte
intervine dacă este cazul. legate de conţinut.
Elevii completează,dar nu pe Se fac aprecieri din partea
cele care deja le au scrise.Îşi tuturor.Se evidenţiază grupa
exprimă care a formulat cele mai
M5şi opiinile,răspund,dezbat,dacă competente întrebări,se
procedeul este cazul încurajează grupa cu cele mai
M2 Sarcina:Găsiţi argumente pro şi contra puţine intervenţii,dîndu-li-se
faţă de atitudinea prietenului care s-a îndrumări pentru activitatea
urcat în copac.Dirijează şi observă viitoare.
activitatea
Evaluarea:În tabelul cu două intrări de pe
tablă,se trec argumentele formulate de
elevi,pentrua realiza feedbak-ul. Elevii colaborează în grupe O1,O2, O4,O5,elevii relizează
pentru a găsi şi formula şi tabelul pe posterul mic şi-l
scrie parerile pro şi apoi pe completează.La semnal,opresc
cele contra. activitatea din grupă.Se fac
Fiecare grupă comunică aprecieri,observaţii,păreri
argumentele clasei, pentru ca despre modul de lucru.
învăţătoarea să poată
completa( întâi părerile pro .
şi apoi cele contra) în tabelul .
de pe tablă.
REFLECŢIE(FIXARE, M6şi Sarcina:Găsiţi asemănări şi deosebiri între Elevii trec la realizarea Timp de lucru:14min
ATINGEREA procedeul cei doi prieteni.Înv.dirijează sarcinii,trasează diagramele O1,O2, O4,O5,O6
PERFORMANŢELOR) M2,M3 activitatea,vizitând grupele,dă pe poster şi completează
indicaţii,etc.,trasează diagrama pe tablă colaborând în grupe. Activitate în perechi,în grup,iar
Evaluare:Învăţătoarea adună informaţiile evaluarea frontală.
de la grupe şi le scrie la tablă în diagrame.
Fiecare grupă vine cu
completări pentru
tablă.Fiecare grupă
completează diagramele lor
cu idei noi pe care ei nu le-
au surprins ,dar care le-au
Sarcina:Realizaţi un cvintet despre auzit şi apoi le văd scrise pe
prietenie,cei doi prieteni sau urs. tablă.
Evaluarea se realizează prin „Scaunul
autorului” Elevii trec la realizarea Analiza se face după
CITIREA MODEL sarcinii individual . normeledinM8
M7si M8 TEMA:Continuaţi textul scriind ceea ce Citesc cvintetele în faţă
vă imaginaţi voi că a urmat. clasei cu voce tare.
CITIREA ÎN LANŢ