Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea Națională de Arte, București

Facultatea de Istoria și Teoria Artei


Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
An universitar 2020-2021

1
Școala: Disciplina: Educaţie plastică
Profesor: Gherghină Clarisa
Clasa a V-a
Anul şcolar: 2020- 2021 Număr ore/săptămână: 1
Număr ore/an: 36

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

COMPETENŢE GENERALE:
1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică utilizând materiale, instrumente şi tehnici variate;
2. Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice;
3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic;
4. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual - artistic.

SEMESTRUL I 18 SAPTAMANI
Nr. Unitatea de Nr. ore Săptă-
Competente specifice Conţinuturi
crt. învăţare alocat mâna

- Materiale şi tehnici de
Introducere in 1.1 Utilizarea adecvata a lucru, spaţiul plastic, ramuri
1. domeniul materialelor si şi genuri ale artelor plastice, 3 1-3
artelor plastice instrumentelor de lucru ; kitsch-ul ;

2
2. Culoarea- 1.1 Utilizarea adecvata a - Culorile spectrului solar:
element de materialelor si primare şi binare de gradul
limbaj plastic instrumentelor de lucru ; I şi II, calde şi reci,
1.2 Identificarea grupelor de nonculori;
culori din cercul cromatic; - Contrastele: în sine, cald- 7 4-10
2.3 Observarea şi obţinerea de rece;
contraste cromatice în - Amestecuri: modelarea
diferite compoziţii;

3. Pata- element 2.2 Utilizarea unei forme - Amestecul de nuanţare;


de limbaj obţinută prin transformarea - Tratarea picturală;
plastic structurilor naturale în - Crearea motivelor deco-
structuri plastice; rative;
3.2 Obtinerea tratarii picturale a - Tratarea decorativă
suprafeţei;
3.3 Obtinerea de expresivităţi 7 11-17
ale punctului ori ale liniei ca
ornamente decorative,
elemente constructive şi
semne plastice.

4. Evaluare - Analiza lucrărilor


1 18

3
SEMESTRUL AL- II-lea CLASA a-V-a

SEMESTRUL al II- lea 18 SAPTAMANI


Nr. Unitatea de Nr. ore Săptă-
Competente specifice Conţinuturi
crt. învăţare alocat mâna

Punctul şi linia 1.1 Identificarea mesajului - Expresivităţi, semnificaţii,


- elemente de transmis prin limbaj artistic obţinere şi folosire.
1. limbaj plastic
- Compoziţie decorativă 5 1- 5
3.1 Obtinerea tratarii folosind punctul şi linia.
decorative a suprafeţei .

2. Forma- 1.1 Identificarea mesajului - Studiul structurilor naturii


element de transmis prin limbaj artistic şi transformarea lor în
limbaj plastic structuri plastice.
2.1 Observarea elementelor de
limbaj în lucrări de artă și în - Forme naturale şi forme
compoziții proprii plastice plane şi spatiale.
6 6- 11
2.2; Explorarea registrului
expresiv al limbajului plastic
utilizând tehnici specifice
3.1; Obtinerea tratarii
decorative a suprafeţei .

4
3. Evoluţia 3.2. Participarea la evenimente
artelor plastice culturale școlare și
- Evoluţia artelor plastice în
în antichitate extrașcolare care valorifică
antichitate: 6 12- 17
artele plastice
Egipt, Grecia, Roma

4. Evaluare 1 18

5
Proiectarea Unității de învățare
Clasa: a VII-a
Nr. ore/ săptămână:
Săptămânile
Disciplina: Educație plastică
Unitatea de învățare: Istoria artei de pe teritoriul României
Nr. ore alocate:
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
- caracteristicile principale ale - explicaţia - observaţia
Privire de ansamblu artei româneşti de-a lungul - conversaţia euristică sistematică
timpului
asupra istoriei artei de Mijloace şi materiale:
1 pe teritoriul României - - reproduceri după
periodizare pe milenii 1.2 Analizarea
valențelor expresive lucrări consacrate în care
și secole sunt relevante diferite
ale limbajului plastic
în compoziții diverse; perioade şi culturi

3.1. Explorarea unor - elementele definitorii ale - explicaţia - observaţia


modalități noi de artei de pe teritoriul României - conversaţia euristică sistematică
exprimare a ideilor, din preistorie şi antichitate
Mijloace şi materiale:
sentimentelor și - realizarea unui basorelief
Pagini din istoria artei - reproduceri după
românești: Preistoria
mesajelor prin (lut/plastilină) prin care să se
2 lucrări de artă din
compoziții plastice. redea un motiv din arta geto-
și Antichitatea; preistorie şi perioada
dacă
antică
- pastă de modelare
- eboşoare

6
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
- analiza şi compararea - explicaţia - observaţia
arhitecturii medievale pe - conversaţia euristică sistematică
teritoriul României -
Mijloace şi materiale:
2. Pagini din istoria
- realizarea de schiţe cu
3 artei românești: Epoca - reproduceri după
elemente de arhitectură din
Medievală; lucrări consacrate în care
perioada romanică, bizantină
sunt relevante aspecte
şi gotică
ale artei în perioada
medievală
- studierea reproducerilor şi - explicaţia - observaţia
identificarea genurilor picturii - conversaţia euristică sistematică
şi tipurilor de compoziţii -
Mijloace şi materiale:
abordate de către artiştii din
3. Arta românească - reproduceri după
4 sec. XIX
din secolul al XIX-lea; lucrări consacrate în care
- realizarea de schiţe cu
sunt relevante diferite
elemente compoziţionale
genuri ale picturii şi
inspirate din arta sec XIX
diferite tipuri de
compoziţie
- studierea reproducerilor şi - explicaţia - observaţia
identificarea genurilor picturii - conversaţia euristică sistematică
şi tipurilor de compoziţii -
Mijloace şi materiale:
1.1 Interpretarea de abordate de către artiştii din
4. Arta românească mesaje si semnificații sec. XX - reproduceri după
din secolul al XX-lea. transmise prin limbaj lucrări consacrate în care
- realizarea de schiţe cu
artistic sunt relevante diferite
elemente compoziţionale
genuri ale picturii şi
inspirate din arta sec XX
diferite tipuri de
compoziţie

7
Şcoala: GHIMAZIALĂ NR 150 Student practicant GHERGHINĂ CLARISA

Proiect de activitate
Data: 01.04.2021

Clasa/Grupa: VII- B

Aria curriculară: Arte

Obiectul: educație plastică

Unitatea de învățare: Civilizația preistorică

Tema plastică: Istoria Artei Românești- preistoria

Tipul activității: Activitate de transmitere și însușiri noi în istoria artei românești- preistoriecă

Competențe specifice:

1.1 Interpretarea de mesaje si semnificații transmise prin limbaj artistic

3.1 Valorizarea propriilor idei și a sentimentelor exprimate prin limbaj plastic în cadrul unor compoziții proprii

Strategii didactice:

Metode didactice: exercițiul, jocul, explicația,problematizarea, etc.

Mijloace de învățământ: tabla, videoproiector, albume, pensule, cretă, creioane, ceară, acrilice, acuarele, foarfece, hârtie, planșete.

Tehnici și procedee de lucru: temperea, ulei, acrilice, terebentină, sicativ, apă, ulei de in, ceară topită, etc.

Forme de organizare: individuală, frontală

Evaluare: orală, scrisă, practică

Durata activității: 50 de minute

Bibliografie:

8
Desfășurarea activității didactice

Etapele activității Activități educative Strategii didactice Evaluare


care formează competențele specifice
1. Moment organizatoric ( 2 strigarea la catalog - Conversația Frontală
minute)
punerea absențelor – dacă este cazul Oral

2. Reactualizarea - se reactualizează cunoștințele din lecțiile anterioare – uneltele, aremele - Conversația Observarea sistematică
cunoștințelor anterioare ( 8 și ocupațiile - Activitate
minute) frontală Chestionare orală
- schițarea grafică pe tablă a perioadei preistorice
- Organizator
Elevii vor putea răspunde la întrebări pentru a completa graficul grafic

- anunțarea titlului - activitate frontală


3. Anunțarea temei și a -prezentarea obiectivelor - conversația
obiectivelor ( 1 minut)
- importanța studierii acestei lecții
- notarea titlului in caiete
5. Dirijarea învățării ( 25 -activitate formativă Observarea sistematică
minute)
-expunerea conținutului având ca suport didactic manualul, -expunerea Chestionare orală
videoproiector, albume de artă etc. însoțit de explicații și argumente
-conversația euristică

6. Feed-back (8 minute) -distribuirea fiecărui elev căte o coală format A3 reprezentând o figură a -activitate individuală Observarea sistematică
culturii cucuteni sau în echipă
Chestionare orală
-cooperarea în vederea rezolvării sarcinilor de lucru -fișă de lucru

9
- expunerea punctului de vederea în realizarea lucrării

7. Evaluarea activității (5 Distribuirea fiecărui elev câte o fișă de autoevaluare Activitate individuală -Fișe de autoevaluare
minute)
Eseu de 5 minute – 5
rânduri
8. Temă pentru acasă ( 1
minut)
Anunțarea temei pentru acasă și oferirea informațiilor pentru rezolvarea
acesteia
9.

10
AUTOEVALUAREA

Cerințe pentru evaluarea la disciplina Practică pedagogică (2):


- predare online Școala nr. 150 (proiect de activitate + prezentare/ mijloace de învățământ +
imagini cu lucrările copiilor (dacă este posibil) (minimum 1);
- prezentări (teme la alegere din lista anexată – minimum 3);
* (cel puțin o prezentare va fi realizată în fața colegilor)
- planificări calendaristice;
- proiectări ale unităților de învățare (minimum 1);
- proiecte de activitate;
- fișe de asistență (pentru cei care nu au făcut asistențele în primul semestru - minimum 10);
- eseuri (subiecte actuale de interes public sau personal, ex.: Școala viitorului; Experiența
învățământului online; ...);
- autoevaluare cu o propunere de notă argumentată.
* materialele vor fi încărcate în clasă în format: .doc; .pdf;.pptx; .jpeg; EXCLUS ARHIVATE. Ele
vor fi denumite cu nume-prenume-cereprezintă.
Evaluare și barem
- notarea începe de la 1 punct;
- predarea online (proiect de activitate + prezentare/ mijloace de învățământ + imagini cu lucrările
copiilor - dacă este posibil) va fi notată cu maximum 1 punct
- fiecare Prezentare va fi notată cu maximum 1 punct. Prezentarea se încadrează în 15 minute (cel
mult 15 slide-uri). Conținutul prezentării este realizat pentru predarea la clasă;
- Planificarea calendaristică va fi notată cu maximum 2 puncte;
- fiecare Proiectare a unității de învățare va fi notată cu maximum 1 punct (cu maximum 2 puncte
dacă unitatea de învățare este realizată pentru Noțiunile de cultură artistică/ Istoria artelor);
- fiecare Fișă de asistență va fi notată cu maximum 0,10 puncte;
- eseurile vor fi notate cu 0,50 puncte;
- se pot obține între 0 și 2 puncte pentru punctualitate, seriozitate, interes, prezentare, inovație,
creativitate;
- autoevaluarea studentului îi poate crește sau îi poate scădea nota.

11
1p +1p+2p+2p+2p+0,10+1p= 9,10
Decizia de a îmi pune 2 puncte la prezentări a fost luată deoarece am
făcut doar 2 prezentări. Una dintre acestea cuprinde istoria artei
românești de la preistorie până la secolul XIX, iar cea de a doua are
în conținut perspectiva( am predat în fața clasei), aceasta fiind
incompletă din punctul de vedere a doamnei Gabriela Voicu.
Am aleas să obțin 1punct pentru seriozitate, interes, punctualitate,
prezentare, inovație, creativitate, deoarce nu consiter că am avut
destul timp pentru a mă dedica la maxim acestei modul.
Nota pe care o urmăream era 10p, dar în urma calculelor făcute
(sincer) nota mea este de 9,10p.

12

S-ar putea să vă placă și