Sunteți pe pagina 1din 5

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

|nregistrarea \n contabilitate
a unor opera]iuni legate de
achizi]ia [i scoaterea din gestiune
a imobiliz`rilor corporale
drd. Monica Julean

M Imobiliz`rile corporale reprezint`, conform prevederilor Reglement`ri-


lor contabile conforme cu Directivele europene aprobate prin Ordinul mi-
nistrului finan]elor publice nr. 1.752/2005, cu modific`rile [i complet`rile
c
ulterioare, active care sunt de]inute de entitate pentru a fi utilizate \n pro-

o duc]ia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi \nchiriate ter]ilor sau


pentru a fi folosite \n scopuri administrative [i au o durat` de utilizare mai
mare de un an.
o
n Conform prevederilor Hot`rårii Guvernului nr. 105/2007 privind stabi-
lirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, valoarea minim` de intrare a mij-
loacelor fixe, pentru recunoa[terea fiscal` a acestora este de 1.800 lei. n
o Reguli generale de identificare [i stabilire
a valorii imobiliz=rilor corporale
t
g Imobiliz`rile corporale se evalueaz` \n general la urm`toarele momente:
momentul intr`rii \n unitate, la inventariere, la data bilan]ului [i, evident, la
scoaterea din gestiune.
a
r La data intr`rii \n entitate, imobiliz`rile corporale se recunosc, de regul`,
la costul de achizi]ie sau de produc]ie.

a
Prin inventarierea imobiliz`rilor corporale se verific` atåt existen]a acestora, regimul
lor juridic, dar [i stabilirea valorii de inventar, cåt [i a diferen]elor rezultate \ntre valorile
contabile [i cele constatate cu ocazia inventarierii.
b
|n general, inventarierea anual` este acea opera]iune care precede evaluarea conturi-

f
lor anuale existente \n bilan].

La data bilan]ului, imobiliz`rile se evalueaz` la valoarea de intrare mai pu]in ajust`-


rile cumulate de valoare.
i
|n general, la fiecare dat` a bilan]ului, imobiliz`rile trebuie testate pentru depreciere.

i
Atunci cånd se constat` c` acestea sunt depreciate, diferen]a \ntre valoarea evaluat` a
imobiliz`rii [i valoarea sa contabil` se \nregistreaz` ca o ajustare pentru depreciere pe
seama cheltuielilor. Deprecierea se constat` ca urmare a desf`[ur`rii opera]iunilor de in-
ventariere.
l
i Ie[irea imobiliz`rilor corporale din patrimoniu, de regul`, se poate efectua fie prin ca-
sare, fie prin vånzare.
Casarea (scoaterea din func]iune a imobiliz`rilor corporale) se face cu aprobarea con-
siliului de administra]ie.
e
Revista Romån` de Monografii Contabile ● www.monografii.ro; www.contabilul.ro 1
Cele mai c`utate 50 monografii contabile

La scoaterea din func]iune a duratei de via]` se \nregistreaz` drept cheltuial` contabil` \n contul de profit [i pierdere
valoarea neamortizat` a imobiliz`rii calculat` pe baza valorii de intrare minus amortizarea contabil`.

Odat` recunoscute \n patrimoniu ca active pe termen lung, imobiliz`rile corporale trebuie amortizate. Amortizarea
se calculeaz` pe parcursul duratei de utilizare (duratei de via]` util`) a fiec`rei imobiliz`ri. Astfel, amortizarea contabil`
se determin` pe baza duratei de via]` stabilite [i a metodei de amortizare alese.

Din punct de vedere fiscal, referin]ele legislative sunt f`cute cu privire la mijloacele fixe amortizabile [i la deducerea
cheltuielilor cu amortizarea acestora pe durata normal` de func]ionare. Astfel, amortizarea fiscal` aferent` mijloacelor
fixe amortizabile reprezint` deducerile de amortizare pe perioada de func]ionare permis` de legisla]ia fiscal` [i se deter-
min` f`r` a lua \n calcul amortizarea contabil`. Cå[tigurile sau pierderile rezultate din scoaterea din func]iune a acestor
mijloace fixe se calculeaz` pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezint` valoarea fiscal` de intrare a mijloacelor fixe,
diminuat` cu amortizarea fiscal`.
Pentru activele fixe second-hand, din punct de vedere contabil, trebuie respectate acelea[i reguli contabile, deoarece
orice societate are posibilitatea ca la achizi]ia unei imobiliz`ri corporale s` estimeze durata de utilizare, metoda de amor-
tizare [i, \n consecin]`, amortizarea contabil`.

Legisla]ia contabil` nu face distinc]ie la recunoa[terea [i evaluarea imobiliz`rilor corporale \n func]ie de starea
tehnic` a acestora (noi sau folosite deja). Ra]ionamentul contabil apar]ine societ`]ii [i este \n stråns` corela]ie cu moda-
litatea de exploatare a activului \n respectiva societate.

Exemplu
Societatea Auto S.R.L. achizi]ioneaz` un autoturism second-hand \n valoare de 10.000 euro, din Germania.
La data achizi]iei, cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R. este de 3,7200 lei/euro.
Societatea vånz`toare din Germania a comunicat codul de \nregistrare \n scopul T.V.A.

Presupunem dou` posibilit`]i: prima posibilitate cånd bunul achizi]ionat este revåndut [i a doua posibilitate cånd
acesta este re]inut [i utilizat \n societate.

● Autoturismul este achizi]ionat \n scopul revånz`rii (recunoa[terea este \n categoria stocurilor, cont 371 „M`rfuri“)

✓ |nregistrarea achizi]iei la valoarea de 10.000 euro (curs euro = 3,7200 lei/euro):

371 = 401 37.200


„M`rfuri“ „Furnizori“

4426 = 4427 7.068


„T.V.A. deductibil`“ „T.V.A. colectat`“

Pre] de achizi]ie: 10.000 x 3,72 = 37.200 lei


T.V.A. = 37.200 x 19% = 7.068 lei

✓ Vånzarea autoturismului la pre]ul de 45.000 lei, T.V.A. aferent` 8.550 lei:

4111 = % 53.550
„Clien]i“ 707 45.000
„Venituri din vånzarea m`rfurilor“
4427 8.550
„T.V.A. colectat`“

2 R&S RENTROP & STRATON


Cele mai c`utate 50 monografii contabile

✓ Desc`rcarea de gestiune:

607 = 371 37.200


„Cheltuieli privind m`rfurile“ „M`rfuri“

● Autoturismul este achizi]ionat \n scopul utiliz`rii \n societate pentru o perioad` mai mare de un an de zile (recunoa[-
terea este \n categoria imobiliz`rilor corporale, cont 2133 „Mijloace de transport“).

Opera]iuni derulate pe durata de utilizare a respectivului activ:

✓ |nregistrarea achizi]iei la valoarea de 10.000 euro:

2133 = 404 37.200


„Mijloace de transport“ „Furnizori pentru investi]ii“

4426 = 4427 7.068


„T.V.A. deductibil`“ „T.V.A. colectat`“

✓ Autoturismul se amortizeaz` liniar de-a lungul unei perioade de 3 ani,


cu o amortizare anual` de 12.400 lei (37.200 lei/3ani).

681 = 2813 12.400/an


„Cheltuieli de exploatare „Amortizarea instala]iilor,
privind provizioanele pentru mijloacelor de transport,
deprecierea imobiliz`rilor“ animalelor [i planta]iilor“

✓ Dup` 2 ani de utilizare, cu ocazia inventarierii se constat` c` respectivul automobil este destul de uzat [i nu mai poate
fi utilizat \n continuare la aceea[i performan]` decåt \n situa]ia \n care acest autoturism intr` \ntr-o repara]ie capital`.
Costul acesteia este estimat la valoarea de 9.000 lei, motiv pentru care comisia de inventariere propune casarea auto-
turismului [i valorificarea pieselor recuperabile, cåt [i derularea procedurii de predare la centrele de casare auto.

S` presupunem c`, urmare a dezmembr`rii, au fost recuperate piese de schimb \n valoare de 4.000 lei. Din predarea
la centrele de casare s-a \ncasat o sum` de 3.000 lei.

Consiliul de administra]ie analizeaz` [i aprob` aceast` casare, iar \n contabilitate aceast` decizie se reflect` ca o ie[ire
de active din gestiune.

Opera]iunile de casare [i valorificare sunt urm`toarele:

✓ |nregistrarea scoaterii din eviden]` a autoturismului neamortizat integral


(amortizarea cumulat` este de 12.400 lei/an x 2 ani = 24.800 lei):

% = 2133 37.200
2813 „Mijloace de transport“ 24.800
„Amortizarea instala]iilor, mijloacelor
de transport, animalelor [i planta]iilor“
6583 12.400
„Cheltuieli privind activele cedate
[i alte opera]ii de capital“

Revista Romån` de Monografii Contabile ● www.monografii.ro; www.contabilul.ro 3


Cele mai c`utate 50 monografii contabile

✓ |nregistrarea pieselor [i materialelor rezultate din dezmembrarea


mijloacelor fixe, \n sum` de 2.000 lei:

3024 = 7583 4.000


„Piese de schimb“ „Venituri din vånzarea
activelor [i alte opera]ii de capital“

✓ |nregistrarea veniturilor de 1.000 lei din predarea autoturismului


la centrele de colectare autorizate:

5311 = 7583 3.000


„Casa \n lei“ „Venituri din vånzarea
activelor [i alte opera]ii de capital“

Alte situa]ii care pot s` apar` \n leg`tur` cu ie[irea respectivului autoturism:

● S` presupunem c` societatea hot`r`[te s` vånd` respectivul activ dup` cei 2 ani de utilizare [i g`se[te un cump`r`tor
care achizi]ioneaz` autoturismul cu 8.000 lei, f`r` T.V.A.

✓ |nregistrarea vånz`rii:

461 = % 9.520
„Debitori diver[i“ 7583 8.000
„Venituri din vånzarea activelor
[i alte opera]ii de capital“
4427 1.520
„T.V.A. colectat`“

✓ Scoaterea din eviden]`:

% = 2133 37.200
2813 „Mijloace de transport“ 24.800
„Amortizarea instala]iilor,
mijloacelor de transport,
animalelor [i planta]iilor“
6583 12.400
„Cheltuieli privind activele cedate
[i alte operatii de capital“

● Alt` posibilitate ar putea fi aceea de participare cu respectivul autoturism la capitalul social al altei societ`]i. Aportul
este stabilit de un evaluator independent [i, ca urmare a acestei opera]iuni, s-a stabilit c` autoturismul are o valoare de
aport de 8.500 lei.

4 R&S RENTROP & STRATON


Cele mai c`utate 50 monografii contabile

|n aceast` sitiua]ie, aportarea se reflect` \n contabilitate, astfel:

% = 213 37.200
265 „Mijloace de transport“ 9.000
„Alte titluri imobilizate“
2813 24.800
„Amortizarea instala]iilor,
mijloacelor de transport,
animalelor [i planta]iilor“
6583 3.400
„Cheltuieli privind activele cedate
[i alte opera]ii de capital“

ATEN}IE!

|ntr-o astfel de situa]ie, din punctul de vedere al taxei pe valoarea ad`ugat`, conform prevederilor art. 128 alin. (7)
din Legea nr. 571/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, transferul tuturor activelor sau al unei
p`r]i a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active [i pasive, ca urmare a unor opera]iuni precum divizarea, fuziu-
nea, indiferent dac` e f`cut cu plat` sau nu, ori ca aport \n natur` la capitalul unei societ`]i, nu constituie livrare de bu-
nuri dac` primitorul activelor este o persoan` impozabil`.

Revista Romån` de Monografii Contabile ● www.monografii.ro; www.contabilul.ro 5

S-ar putea să vă placă și