Sunteți pe pagina 1din 24

AVEITIZOI

DE
I FUI
N '"OflU .... A.flU

Aparatul eleclronic pt CllI'e il descnem mai


jos iVcrtizeaz.l cu 2-3 ore inamtc apropierea
unei furtuni sau ploi toren\iale.

DETECTOI DE METALE In" C. I"OPESCU


Avtr1izorul este deosebit de uti~ In lpecial In
timpul nO"'Ii. Principiul se: bazca~ pt reno-
menul dcsct.rclrilor de electricitate statiei. ain:
preced furtunile IIU ploile toren\iale Exptrien·
lele clat.Ke au demoDstrat posibilitatea dttt(:·
Urii .. distanţa I lcestor desclrclri. Fn!O!llnd
c~perien\C mai fCttl\1C, .... corutatat ci aceste
ro
muIle dltlUl: lIC:IUonIe Irmut: dIC ClUlQn l\04lrI elI JILI.i l1b:I de ,II_ pc ,..iul _IlIJului " In
lII&n
desetrctri au compotteDJe cu nI>tl maJlm In
am foIt ruP\! ti prneollm COIIttnIC'ţA de ckted~ ace .... timp li poliI_ ...... ale alldrl aleall Ind! L,
de IllCUIc. Dar, la defuutiv. Ia De este util UII Mlec10r II rle cii. !nU drpaJ1t doi ~lul autat. tolodatt. &lma de rree;ven\C cuprind intre 100 kHz fi
de IneWe' Cel mai ~ ac:eu\l probleml III I'UDe pozilia celor doul bobtDe 0JIe abil incit d" lIu le I MH:t.
III intcnorul !o;u.in\el -"I~ petllrv cazul dud Gonm Intlu.en!ad una pe alta. Cele doul IIKllato.rc de Accuti ..mi Intri in unde lungi fi medII ale
III "tt:m uri ""i " DU flIIII daci In ~Ie II: ./'It un
circIIit eLectric, (1 ICII'" de pz au (1 IU"" do: apa, <:lire
lip Colpnu au aceeqi ffeCi/tllli .tuna ctod In \1!Cl. re<:epIOArcJor de radio folosite In mod curent
Din acest mot iv, ca clement 5I:$;zor le VI rolOSi
nltal.. Iw LI nu le afli ma UD obicei =wic. Sem.
ar putea II (le deterionue. Rezulti deci ci lUI IUttl nalele de la cele douA O,"",lallNlrl: le .pllCA Unu; ama- un aparlt de radio Uistent, ro tuburi IIU tran-
de montaj este util cloctricicnilor, in.~lalonlor de freevenjl CU ~llIoarl:1e T. ti T. ~
Iecllor tic l!lstoarc. Pot fi rolosite tn acest scop cu succes
apl " JU:C, Ilpt!erilor ete., In munca lor In mod per_ IIlDt do"" rqlCtoa~ pe em,tor CII saranl. comuni
manent a
tdl.lCe uoeon " lIluhl econoetuc de ump ~ aparatele cu tra!Uistoarc de buzunar sau por·
Deoarece IIemnIlIeIe au II~ rrc.:.c:a\l. Ia lt$UU tabile. Intrucit aparatele moderne sInt pre~Jzute
cind et",lIm o condllCtl au Wl = 1 kI perete. Adbl.
mlMTUh.. lIu le ob\me nici UD 1IeD1naJ. Dad In apro- cu un reglaj lutomat al amplificlrii (RAA) de
ClmaI plml .. ~ le pol de~ mculele esli: de plai
la 10 piuc de L, le afli un obiea _tab,:, rn:....:up o.:ila
fXJl. CIIrt dcpmde IC:nlibilllatea aparatuluI, lparatul
o.r II U«>IDI . . .naIizim aparatul • ara lCho:ma lonUui 1 It adurnbt PUlia " .. mwr aflU nuio:rtruri
de mlCTfreeoaojl. F~\II bf.1IiIor depilllk de d ... de l1ldio le va repa pc o fret'Venll pt Circ nu
ale dalt In lia. 1. AflI t'WII le wde, ti: pIacIi dIC .. doul eslc naei Wl post de emisie. in acest caz. ICIIsibili·
mmsiUDCa otNo:tului _tahc. CI. fi de dilWlp •
OK:ilato.lt LC ra.bzale al IlaIWJIo...d~ TI .,: TI latea apan.tulul fiind la uloarea maximA (cu
Dlotle ode douIo 0IciI.a1OMc, a.cilatorul al IRftZJI. cale le afli. CII dt ~uJ .~ dJmelltluai mai IIW'I
IOnaJ T, cuc de f - " I l _anab"'- .... OKIlalOruI QI " distanp pInl 111 d ale l1l&I ma eu 1.11 r~\II
trallZlflond T, _ de frCICVmli OOIW.IntL De De OKila. bilAiklr ClIC lIII.i mare. A~ bitii .lnl Ipbcall: 1lD1;Ii
etaj de amplir~ eu o percdlC dr: _ de lOOOn
1000ui al Ir&IImlOl'1Il T, este de fTecvcnli l'al"lIIb,1I1 Pea- _tate .. colector. _ ce pn'IlIlU: l i p c:etui c:e Iu-
11'\1 al aoeIt Okibtor este practi( del«lorul de mel&lc:,
ekl bobina L,,,
aIlt.ln Iproplerea mcu.luilii (:Col eIoUIlm.. cnnl I;U apllratul III 6c1ec_ metalul dutal IDI~
mODtajul I t poale ruliza pe o pllc:ull de circuit .....
Ond acea'll bobtrll II: alll. kI imed iata 'fflnJ,all: I

8EGULATOI
unu, metal. prin induqie te modird. valQl,rea bobinei primat CII dimtns:lun.. oool'tniboii cutiei doi malerial
lutic pe ~ o .van ti In cart tIIt(oduQCIIl montaJul
L" deci frecvcn!a lUI II: modifici. A.. cum II: >'«k
dlll filun. 2, bobinele L, " L, III qa.d iii <II,tanli
f,
mpreunl CII montaJul le ItIl fi fU ... de eroerp:

I c - •

"'
C,-4 n
O
~ M;: "
1"
•;;
. ~'"c~J~
~ I='
0' -'- ~ , ~=
L, ~ :
, S:- '".

,
• TEMPEIIATUI
~ ~
C,-
Rj~K
1,1.

"'"
I Rr41~~ ~
T,
;. 1'\ -
Ri 470K
Toli foloamatorii ştiu ce insemnatate arc tem-
peratura unei solulii ptntru a obline fotoirafii
de calitate buna. Aoeasti oeriotJ, de~mc ti mai
~ ~ ~J
"T'(.T.
~,
Importanti alunci cind lucram la fotoerafli color_
Pentru a rezolva aocll$ta problemA deow:bit de
lffiporuntlse poate folosi un regula tor eJcctrooic

. ~1
+ lutomat al ternptraturii $Oluliilor. rqulator ce
v menIUle tcmptratura constanti cu o ptc'Cirie
" ."
,
lIIAl bunt de ± I C. Accsi regulator a fost reali·
VII de cfilre aUlor şi Incercat într-o lungi pc-
rioadt de ump,dtnd rezultate foarte bune. Alt-
E ... 9 V, fonnall da dolll batmi plltlc Irpll: In 1ImC. lurat prezenttm In fig. I montaJul rolosll
<line DIN Se recomandt I le foloti IrarWltOin doi bp B C lOII Pentru a Inlelege cum funcliooeaU. d plcdim
MA URIAI PLASTIC pcntl1l loalC cele 5 trlrWllloa~ dm montaj, Iar 000. de la tlcmcntul det«:tor de temptraturi. Acest
dcn#loartle C" CI. C, li C. le IlDpun I fi de tip stiro- eltment este un tennistor R, de 100 kO şi se
nu. Bobinele L, ,; L, nu le oon.ttu'etC. deoareoc nU an. In circuitul de polarizare al tranzistorului
elilC Uldicat Se teCOni&ndi a le folofl bobine de co-
rtCţIc de la tdevlWart eu miez de biti. Acesti: bobinc
amplificator T,. La temperatura corect.l de lucru
au O looUCWl\l de JO-70 IIIH. In functie de povta polariza.rea tranzistorului T, este ll$tfcl alcas.l,
mlUllhlL Se moo\eali mo«lll 1111 pozi!ae DIlJloo;ie la incil tensiunea tmitor-eolcctorului si determine
rltCart bobilll. Se realUlelld _taJu~ le puM .. ca tranzistorul T 1 dm trigtrul Schmm (format
tlmqiune " I t ,~ miezul WlUIi dtn 0ICIla1~ din T 1 T 3) si rll: blocat. tn conse<:u.tI.lran·
pmtrv a 011\_ billl tlule .. li~ ondnoi metal uSlond T J CIte: deschis ŞI releul R, din colectorul
Dupl aceasta _taJul e ..ti de I li IoIoail lui T 3 ClIC aqionaL Acest releu arc douA rinduri
potentiometrul volum-control la malum~ Apa·
ratele care a u gama de uode lungi K vor comuta
pe aceastl pml. iar la cele de buzuna r, care
de obicei a u oumai gama de unde medi i, con·
densatoruJ variabil le re&Jead In pozilla Inchis.
respectiv spre partea de 530 ItHz.. Adaptorul de
aven izare prezentat în rlJ. I le cuplead la a pa·
ra m] de radio la bucşa prevuutl pentru dil'uwr
e:-.terior, respectiv 10 pa ralel cu CUCI. de recepţie
C.
la apara tele de burunar ..u porta bik.. La DC\I0ic.
casca se poate inlocw eu o rezisten ţi corespu n-
zitoare, peot ru a nu llJa Ilrt sa rcini ieşirea
AACOAO lA ,vA A,IJ"
DE AAOtO
,F'000 SC Ul!!
~ l~
,
etaj ului final. Analizind schema d in rlJ. 1, se ' SV
vede el tensIUnea alternativA o btinu ti la iqirea
apa ra tulu.i de radio ate redresa ti de d ioda D ,
$1 locan:l .... ca!IIv coDdeosatorul C, de 3 <XXI MF
O nd tensIUnea ajunse la o a numIti va loare.
a mpli ficatorul In curent cont inu u, form at di n
IH
..,
~
..b,v
tranzistoarele TI $i T l' intri in stare de cond uc·
Iic. creşte cureutul de colector la T 1 si releul RL
Clte anclan",L Coo tactele releulu. pun In func·
liune a\'enizarea sonort $1 lumiooa5l. De re- tia: unei furtUni $i si rlminA a priM daci tm· cauzal' de aparale electrice sau electronu::e nede-
marcat el valoarea lui C, trebuie respectata din pulsun1e persi$ti. O solu tie llieall este racor· parl.lItate sau defecte. Efeelul parUttJior mtlu~­
mot,vc funcl ionale. Pentru a urmln mllJ blOC darea a douA ada ptoare lco nform fig. II ident ice triali fiind similar cu cel al deJdrdnlor elcctro-
ei"tttul reg.la~lor, in locul releu lUI IC poate la iqlrea apanltulu. de radto, reglate la sc:n~lbi. (tatlCe. se declanj.t"azA o alarml falsi. A..:a.1
moota un bcrukţ de ~Ia IL,) in sene cu un ]itA!i diferi1e. A~tfel adaptatorul nr I este re· fenomen le poate folOSI hul la vtorlC&fQ func
potenpomdru iW:mireglat>ol de 100 n Se re&kazl °
a1at la seMibtht.ate mii mare p cu lemnal de titJni6ll " veg.hcrt:a apro:ull\alJ\1 a ;&daptoarclor.
att5t poten\.ometru astfel CI becule]uI si lumi· lverllUre luminos, iar adaptorul nr_ 2. mii pulin peotru a putea face ultimele retu$lr. Ia o furtuni
neze in mod cordpundtor. Cu aJUtorul poten· Kn<ibil, cu Kmnul luminos şi $Onor t n acest reali
\.ometrulu, P 1 se regleadi amphficarea, respec· caz. sc:mnalul lumm05 de la adaptorul nr 1 La e~ecutarea adaptoru_Iu~K_ \18 avea Fi)!
tilo curentul de colector al lUI T l' 'MiCl CllSten\.l unOl'" dc:!ldrclri la o d.stan\.li si ~ facil un montaj IngoJII $t ngld Tr&nZI,to-
Poten1iometrul P, este pre\izut pentru des- de 100-120 1r.m. ceea ce iOJCamnA in mod normal rul T, poate a\1Ca si o putere mat mici, Irl"
circarea con<kn.~uorului C" respectiv rellarea ;!·3 ore de rigaz. Daci le constati ci \-,teza de neapAral trebuie IA rle In roncordanţi cu puterea
JtolllbilitA\li 1.1 :I'n numAr tlc impul~uri <:IUnite urroplCTC este mi mare IfrecvCD\lI si inten .. tatca. !;C"rutA de releu. re!<f'ttt,v becule\ul fol~t_ Ali-
de desdrdrile atmosr,mcc pent ru declanşare;! tmpu l unlor erest; venl8Jn05~ ne putem aştepta menlarlCa apa ratului de radio " cea a adapto-
ala rmei. la o "'Jelie cu o vitCli de pe5te 100 km pe ori rului te pot deelua ~i de la relea, De preferat
Ih,fd se root uabll, Hlten >!alea 1= arrt"'· Ad.aptoru l Of. 2 le regleazl aslfel ca ave",· iMI. ~tc ahmmtarea de la baterii (de capacitate
mativ d,$tan\ll la care K gbqte furtuna Daci tarea IIODOd si K declan~lIIC dDd furtuna le ~ufiacntA de f"n","mare nemtrcruptil, pentru
poten\lometrul Clle reglal la \illoare mmiml. ,a<C')te la o d. tan\.li cate se J"IIlKUrJt in mod nor e\'itarea captirii uno;>r paruili prin relea
becul de control le apnnde dupA tÎteva desclr· mal in ]5--30 mmute {aJ'lro.'mall~ 25 kml Montarea UIlC1 anlene supli mm tare de 2·)
clri şi apoi K sti n~_ La descArclri repetate. SiJtemul cu douA adaptoare previne alarme metri mAreşte raza de sensibilitate, iar dupt
care se succed in tr·un in tenraJ mai ICUrL becul ralt.e, Intrucit fununa ar putea Il se todrepte derutare, fo losind drrectivitatea antenei de fe·
va arde in permaocoţi. Potenliomc trul P, t~ in alti dlTCC\JC: l"lri a cauza daune ritl, ac polle determina aproJimatlv din IZ parte
bule reglat udel ca becul II nu se a r nndl decît De remarcat' ci aparatul nu trebUIC mont.. vine rUftUOll.
dupl 110 anumtt numlr de Impulsun canlcteTl$- In locuri unde ar putea 51 fie panwli induslrial~

de OOOtade, care sint închllC In pozI\1a de repaos: • ...,d " 1


deci In S,lual,a de mal SI.IS (cind releul R. este o-9S
aC1iooa t) con tacte le sint desl"lcute. Si presupu-
nem el tempera tura scade cu I C. ceea ce deter.
minA mlrirea rezisten\ei R" t n llCCS! ca~ cu· 22Cv
ren tul de colector a l uanzislorulu.i T, scade.
ten51 unea colector~Dlltor In valoane abJolu ti
ţreşte " deci tranzisto rul T J K deschide. iar
trR ntisto rul T J K ta ie. 1n aceasta si tWlI ic. re- s'o
leu l ~ nu este ac\ionat P con tacte le sin t Inchisc. Il,. 1 11., _
Con tactc:1e releu lui ~ coma ndA si5lemul de in· Il 5tO
CillZJ.re, care ette a limen tat, . cum le constati,
de la o Inflşurare secu ndari a transforma torulu i G
de re\CI Tr. Dupt aceastl scurti prezentare a
montajulu., si arAtAm elementele c:aracterist icr o rezislenll mai mare, se VI monta in locul re· ce lucreazA la teosiunea de 220 V, atunci nu
a k construc1iei. Vom incepe iolii cu elementul leului o rezatenţi de 9100 $1 se va mtrod uce mal e nevolC de R.. ReZl.ten\ll R. eate conecta ta
de comandl, adiel cu temnstorul R, (I ~ Acesta Ind UD etaj cu tranzistor cu releul mo otat In de eltre releul ~ a tunci d lX1 el nu Clle a",ionat
este un te rmi5l0r de 100 1r.O $i ~ forma unei re- emitor (fiI- 3). Ac:at tranzistor (T.) este de aee- şi la fel $i tubu l cu neor\ l de 220 V, care arati
mtenţe chimice.. EI se introduce iotr-un mic tub I... tip cu tranZlStoarelc T 2 T ~ Dioda D , iC ci sistemul este In functiune. 10 timpul functio-
de sticll, de exemplu. panea de jos a unei cpru· indiel a fi EFD 110 sau orioc alt tip de diodA nirii este indica t ca tubule\ul cu termistorul R I
bete (2 din fiI- 2). CapAtul liber al tubului le detectoare cu sermanill. Pen tru ahmentarea mon- şi rezisten\ll de indlZJ.re R. si rlC aşezate In se-
lochide cu epoxid (4~ asigurfnd In 8(:CI! fel iz0- tajului ti a reziltenţei de locAlzuc le rolOSCf1e un Iulie la distanţi eft mal mare unul de altuL Ni·
larea termistorului de solulic. lnamte de Jodti- velul de temperaturi la care trebu ie si lucreze

J
IrRolformator de retea~Tr de la rec:eptoarele de
derea acestui cap al eprubetei, le face leptura radto. cu doul inflşurlri de 6,3 V şi o Inflşu· sistemul IC Itabi~le foklsind WI tcrmome1ru
lermistorulu. cu WI cablu de legl.turi bifilar fllre de inalti tensiune de 200 - 250 V. Cele şi ~ reJlea.zI potmliometrul P pentru tempc-
izolat in PVC (3), cu care le merge la bornek
A, B ale rCJulatoru lui propriu-zis. Ac:atc douA
douA lollfu rlti de 6,3 V te leagl In Krie ti dA
Inflşurvea a II .. din fiJUra 1. Ea alimenlClZi
"'"~ ,,,il<
borne doi pnctic doul bucşc radio. IntreguJ o puntedediodc R.. formati din4diode EFD lOII·
montaj te pot<te rt:aIiD. pe o placi de circuit 110 AU o punte de tip 830 C 430/300. Tensiu-
imprimat cu dimensiunea de 15 x 8 CI!\. Tran- DCa redresati eate atabilin.tI eu o diodA ZulDC1"

~GI~.~ :~i~Tţ~~i+
zutorul T], care are rolul de amplirlcator, ClIC Z de tip DZ JOI·311 . Inflşurarea de inalti ten-
un tranzistor obişnui t de tip EFT 352, M TT 39-41, ajunc JJJ a transformatorului Tr alimenteazA
TT 16A, O C 71, AC 151 elc. Celelalte doultran· rezisten\C1e R. ti R" Jo cuc R. este rezisteoţa
mIoare T 1 - T ~ care fac ~rte din tn,erul ce asiJUrl mctIzirea $Oluţie. noastre. Aocull
Schmin, Ilnt de tip EFT 321. MP 26, PI6A, rezistenţi trebuie sti aibA o putere de 15 W
oc 72, AC 128, AC 152 etc. In colectorul lran· Ea trebuie sti luCfC2le la tensiunea de 120 V. In ' ..
ZÎJtorului T J K alli releul R. cu doul rfnduri de: scrie cu ea, dar tn afarl, se afll o rezistenţi de
contacte. Am folOlit un releu cu rezittenţa Inl"l· baJut R. de valoare egali. DacI avem. Ia d is·
şuririi de 400n to caz ellnflşurarea releului are pozilie o rezistenţi de Indb:tre plol la 15 W
G
3
,-:. !t!"'r!1~:i!~:'
realizata! uniii RCCp(or de-
IraflC CliC o Opcnllic I"C'
o.ic, de _ P'l'lt:nUm
II' ma. ItII e51e 101_.
nUmal In benZIle
'nfeno.re de unde .curte, prezentind de-l
....nl.p. uMl noepţu IIIle1Ulblle " ne·
..::I«tlve De: . .~nea. <lICllatllle produ§<:
in curentul de relC\ic deranjeUII ~PlLa
~ptor. So.:hcflllll UOUl adaptor loart(
,implu. ruliul cu .... lub Uiodt hcJI.od ..
~:u~~:~~.,! :~r~~ortn:t!
puncte montl,l CoIPltU Iw ~1Cţ1C apa-
0,
ton" acatUl mon\4j (Sir: n:;Ihzal cu Rar·
,'" prlrl Inllturareu l. bob,n~t.I re ,,,:a:aj.!
in IrtlroluJ de: "'Ii ~SI""C'\II WIOf ldaP. pe alte al*..te .• nlIC In .proplere, 1&.' ~ih'.I).CIl"C'u ituJ lICordat III 0$C11110ruluJ C1lrusl at L .. f)gtde bobiMIor pcnt ....
.o_re ~Imple II In radlOROCptor !Ieu,nll receptorul proprIU prucnUnduc inlclbil liind fornw. d .. u . . d .. bobinele L, _o- r«qI\. celor j benZI de: unile ""urc~ SinI
,ra:ptlOIIini p.-.dor de nK!ioeh(u;tiulle In benzile m:cPllOIIlte. C .. C. "conden.... torul YlriabiL", ICI" C .. d.l1r: in tabelul nr 2. 81IKuI de: arord
obl""",,t'" Adlp.oarcle ijuld \ktaşabllc,
r«eptorul poalC , folou. pentru Imbele pr~~ t!u~l!h~d~r::~ ::x:: :~:::!u\tlun:,,,,,Iiw
",re pt:'Ilte fi
ro'::=;:..an::~J;
flC prin raI\ICCftA poalc: li un ronden,..tor dublu obIIJIU'1
2>< 5(() pF, In!lemnd flCOln: Ita.or cu ,il(
un condcnalor fu cii: 13:1 pF, Il.lbuI un·
:;ru:.~ rar~~ru:~=lv..tisfIC\Je
tuie COIlvcno.rcle de frecv<n\i. A<:csIea
11111 un ~ obIfrlulL convertor de frec.-en- dintr· ... ,.. ...... ee.. mic: cllrull , le ad ..... hZIU fiuld ICeIaŞi ' " ... primul con~(ne,
AlMpto.rdc pent.... ~iI benZilor 1" folO$lt II to.te radMlre«p.oarele tip pr... hpll-C un u penlru rOllre tOO.IIII.... Bob'MIe L, fi ~ Mie In"uJormalomlUl de:
de Ima.oli le cllsllicli kI tcDcral iri doui superhctcrodillA. ... ",re rreoatll inter- C"~u,tck de ontrll1= " de oqtre fimd f«<",nli lO'crmed,art pol ~ rcah/"l~
&rupe. considerind dupA felul pIIf\II dlll mechlrt IX lVut .. p"n SU/!lll .I.,bnci ",,~cordate. Slmphlidl mult mOtlt-.tu l B0- conrorm datelor din !lIbelui nr. 2 " .poe
radlOre«ptor cu can: le cup/ellzt. DIII Inln: (rec.cnll recep\l~tl li frecY<G\& binele cu o sin.ult lnrllurl~ Illt pna ecTlllllle cu ... o:\hodru d .. tabll cii: alu·
pru.. I"u,", rac paru: detec:.oarde (de: o&c;lla'OIVha local CItI: .1eaIIi IUIfc:l Indt Inh,rmedlln::, po( & reolllllie conform In·
obK:a cu rtlC\lC~ II IqIf11a cIIront te ... fo:. ~uprio$l In limitele beozilor de doeatllior din tl\xtlll nr 1. ComUtaRII :~nl~"'f~ :r':lc:.r~ ~~~~
obt ine direct Iemn,luI de ludiol'rcc:YUILI .-.d,ochfu;Ollnl Ac:easdt (_oii tnlermc- benzilor le: poale f_ '" un comutl'or n.II~ tip 0.1.l CU .!:.....,trul e•• erlor de:
~:io~~~:u~
ccptor n. _
-o:.r:: ~inP:r.~
IQIosIt.I decit poanea de
dllrt e51r: IIItrodusl. prlnlr-un ",blu «R-
IIIIt (de obta:~ o buc&1I de ",bIu de c0bo-
rire fokKiI II antenele de tclevwu.., RKI
Ilmplu [" S po2.\U iaU cu bobmc: tehlfll
blt...,.." montindu·1e pI' ~1I1oc de .. limpl
V«N de II nA: le vor ul.ilm doar do ...
12 1" mm. C1ln: conLIDC O "'raA mowr
'" ) pn(Ur. Intr-un "'11\ lateral !le va.
bobona L, d .. 120 'P,n:: condUCi .... de:
ampli~",n: de .udlOfroe.enJ,i. lceste ldap· cu Imped.anll QI.I'.lI:teriSld de 7$ n Iu. cont..:.e cupru-E+M' 0.15 mm 10 bobinl obor
Dmsoeldc: de: loalUl (roev<nli S,' şi S,
nU1i1 cii: lrord pe unde medul $1 In ",n\ul
pot fi for/!lllll: dUi cJle o Infll,uran:: de- la
III tRl'" ,Ia .....
mm de 1.,1 le YII bobillll
... transformator cii: froe-. .... Ii Int(rme-
~ din .ceLoşi .rondoc.or a~lnd 250 spir(
1 ;, I~"CH" .:~.!..
S, ........1
•• ,) ::~n;~I~:ru~:i: :~O~2
VIlIr.1 .«1Ii If... Il) Uu le pot reltiZlt
(bobinA de Intml pe unde medli~ Monlll_
r::;
Jui contln!nd t1l"C'Ulte lro~d.1C ro b;inda
2D1o,f - -..
~: \
,.L I Ca lOII,*"
",", ~ .. )(ll<
ln••1i de: tr...:r:rc. nea:s.1I o 0IIr«an::
clIC 100 Iplre conductor de ropru emllLa. ...,onIln:: inaln", cii: PUMmt In fUIICţ,unc
l, ~.,oo, F " w un Itnll de mitKlC de \f !U mm. Pcnl .... aaasta le YI duta la I;lpoI'uI ....
Lu","mtoI bobInljului 20 2S mm. Tubul pcrior al p"'" de- unde medII (pc Lo

S,
fa' K
"
""
li'.,"
,. C .ind
con_tor po<I.e fi or,or: tnodl Itc~od" 220 mI o J?OZILoe In "'~ lpa"lul de radIo
cu COndl['" III fo: .ltm(nl•• corcsrullZl· lW reccptioneul. n.a un poli ti le va.
lor. IaU o octodi (EK,. 6A8 etc.~ conec· cupk IC$lmt adapioruiui Ihrroenlll to-
"
&fiII I drepl 1",\;0 triodel OKilator. mpullZitor II borllll de Inteni I nK!1C).
Jnkle 2+" dnpl anodul OICtlllorulul reccptOl"\l.IUl ApOi le: . . lC\.or. &Supr~
~
~ , .
(Rell~lmll R4 şi coodenAlorui C, x

"".
t",nerulw CI' plnt or: le.... IUZl cu
lItI' "'primi d .. ""heml In I«SI C1l.L) max,mum de ,nl(M'tI\Ie kI difullJl" ~mo-­
C, C(>n~rterul te YI realiza pe un ps,u 'ul "'llK:lenstlC trtJill) plflWlilor Se va
(,. tS-U

,
O,1Mf
C.!Orf1. CI-SO,.J 'f
!le tlbUI de: allIlDullU arOlJli de U-2 mm. cupla Ipot 'MeNI ... Intramt Idaploru·
pcc:an: x _monta IOCluI.uoolul" bobo
nele (evmtuaL JOCJul bobi..,lor Kh.""bl l-:c:n::lebcl-;:..
10lIn:~ restul pinclor le yor !nODta .... b le ... lCl,ona uUprll lTime .... llti OI, pcn-
~~~d= ~

-
psiu. D'C)fe1e1e S, "S~ (b.ne III fie d .. tan tN a oblloc IDUUllum de lII .awtale
ilie dt JI\II mult poI,bil " QI uele per- IOnorl. Linllld. beru:olor le: rtalem d,n

., .,
(M~c.uE OE ~V.C DE L.o.INSTA,L .. n ELE(1'RICE',1j .......
80811aU
~!t;t~\~~ ::;tn:u'C;~ n-:!::
lUHCiiMf." BOBIN.t..M.UI ?<.NTR U rOATE G~MEL['l'I ..
pcndiculan: Intre elr:. Con~rtcnol rull-
zaI dufll indoeap.1c de: mai _ "" le: pre.
l, teazll ... nICi un I'd de r~J Au acord. ",1 de 'Pin:: al bobmelor L J (limlll infe·
Il:l8ANOA MH ,
" l.
mtrlnd Imaltal In (un("uIIe A/!III.orll no.r1. iIf limitele IUpel""ioan: v.. tnmerul

~ NrSPlI'IE
J.'MH;r; lM", '.MH,

"
21h4H~

6
2'WH'-
,
llW prctmLIOfi pol "'III limita superioa.- C.7 corcspunzitor benZlt rClip«tl"'~ Acor-
rt I bmzi\Qr va.nind numirul de Ip,re at dul In C1ldrul fiec:ln:::t benzi le YII TCtU~

CONDUCTOR o.lEM
"1l2EM <>':lE O,"
"
{\SE
bobtndor. a.n:: " b_ III flC lUaI 1n ICC1II de dtcva or~ lItdU$IY acordul linii din
...:op ltIllI man:: ro lOIS·. d~. esl<: pre.' C" l i Idaptono1 pre<lll:lltat In fi~ 2 le
nn In tabel LlIllita ItIkrlOlli • bo;n;olor poate folosi otalatorul CoIpttlZ dltl fi~ 1,
r.c!::IC~= .:o~~In~er~~6O: pr;
eJ.ecucind bobiocle romorm tabelulw or. 1
[)r; _mea. le poate rol_ cirall1u\ de
Dcoam:c la ...,. conYff1er e.ajul de int....., prezentat In fi .. 3, n:ahzlnd bobi-
,
~ ;.
amnlOlC tmoduLo.or) fUOCLio1ltlullrt <;ir- Mie dltl tabelul or 1 In _ \11: nu "" ••

2
f.[CHIl 01'1 acorda~ le: po.tI\Ie realiza ... co."er~ ( necctlrfi folo.mt unui condcn.. tor
.... bil dublu. Cirroi\uI de UlI"~ din f'f: 3
.1-
~~ (>~=~~II~rr:r~ ~.~~ le '1 acorda fa pI' m'JIocuI benZlk>r
-~ .
<0,;""'"
e, "
i~ li""
(Ilţul",,"

" .1; .', ~ c~~~~if~T.:


... "- .. ,""., llRtUirll\.lII101:ftJI[
~.z L .1_
L,
"c, "e, C5
lDn(
':'
~ ~ ~ l'H.'i- NhJ,.t "",MOI. "
Nr'....!
l.

$I'~t " ...


", '",., •• " " ,• 120 U I '5W'
l
" •.
:..

.... .-. '


~/ uru=:
.; ~
Lt ~~4>lr~.I\(
Im="!·
"• ~
"~N' I
I
- (11'1'.11($0 b)
I~ ". , ", "• 3
/
" / JlI30M
'"• "
f- ,,, , , , , ""'NJllwt"4'H.
/ I
L_...J: · I5GL -' U BOIIIN!! PE t.o.II.CA'E PIN n.tl PVt 'uJi 30 "' ...
Io.n:: pot fi t uplale cu Im pl.IiC1llorui unu. cii: 1'0- 100 aDI II bornele lotenl ti pimlnl
, 3 ,
.,-
pocup. /!lll1OC"ofon. _ cu alt Imptifp- ale radioreoeplorvh" acordat pe r,ecvcnli
tor de lud;of~nll ..... mal Jl mpl ...
audlLii flIdnd....., In ci~ cuplalr: du·tel
'" lqlre- dda:ton"w. lI.~iI _ rolo-
"li pentru Int.lrllft; ludlLtet II TClCCp\1;I
::\~~.!~·:::-de~..:
," doul .... chiar tra schimbili cii: (rec·
venLl. ltJtan IO.ne Idco:tjy Dco&rec:c
.., o- -
.. .. "'M.. "•
~.
l,

el .., ".. ...


..'
-c1lUlll1e1or rnodulalC In l""pl lIudlnc, Qll ractorlll de coa~oe al adaptorulw. e5tc
.-ind eilC rroenL;nu" lub ~m," de ..:r~ MlPflunitar, le ob\,ne O ~IC "'Ibila "
,
t"~~i~~Ior~~~= ~
tmlibill. Adaptorul putind fi CODI ..... 't
0'
;;::
ncmod.. llli (emisiuri cir: lip A. cu 1111-
..... ma ...nA I
100 k H l~ dnd recePiii le
bc:nr.i
t .....mll!: de:
r.c.e
CII ~
alll pcIlt.... bc:ntile cii: Wlde ICIIrle ciI "
~,~~~ '=~,: ~~~~~~~
-au modulile In I mpli'udJde _ rm:vcn,"
l, M
f- " •• ... ,
Vlpi "",net'" de ICJ"J. SiMemui prcatI. necesltlnd doar mI(> adOflliri In rldlO- "
"
F

TOARE PENTRU ECE


reI{*tlYe din tnmc.uI c,. Ac:clqi I;!mll\ ~ III" cu _ ..... Bobm* L, fi L, IUDa. realiDt cu o pc1Ilod&. Dultfcl. ~n\nl o '"traI!:
Il L ZAHARIA

sunetnca de JOO n
deIO~ r-~ li 1~':J.o~.~:r:l
C:=ha ~ter... tJCII de IIdeetIY11111e.. :n~~ ~r: : t~IIde';:.~~
ale uoplif'atOl1llui de radio/'rec:venli 111111 o.pM'ililile mai mK:i .11= triodei asiturt
un randameDt lDIi IND In bnda (ReveR-
Ielor Inalte de 21 ti 11 "'Hr, pentru care
Elte bme o. bobi.ll~ L, L, ti L. L. .. variabil C; oorapulKll: bobmc:1or rapec- e bUle 1& ., coo1ectio_ bobinele pe
o;arQJC d~ tub pvt de in,talapi eJc,;-
rea~ bifilar pAn&Ii<;J) L, II!: 2 ,pir!:.
...luI d.atdor rlmla .-ehimbalt.. L. _
bobioill OIcilaloruiui ]oc:aI- an: 1J4 dllllro(l
spirl (In rorml. de U). QI
diarMtnll
cemllui de )() ~ llloatali direet pc
1Un,·
fie InOnlalie ditWl*l lUlele de altele, etoell-
II..ItI desplrţ, .. printt-IID ecran de libia ~~C~~~~~~n triee, de prderin" de clIlo..re plben.t. bornele: ltalorului hn C, (Ii.. 6) ti lunal-
li cu aule perpelldicul.~ Intre ele. Pen- ~ .... ~ oorupoadentl, . . oomun care nperimental dau rc~ult.ate mal bune
tru I:mbunitip,. Kllllbililllii an"",b!II- cu ulii condclIMtonoiui de il 0Kia.10f\11 II IDeile t_ale. ~ !!!~j:: :5:::J..!:dc
cu nu
lui format din adaptor ;; rcocpt« le ~Ie local Montajul folO$eŞ!e Il dubii triodl Şocul de nldiof~en1i S, poale li
intercala Inll!: ammul de illtr~ li "d. I cu palili _re, cari: poate II Inlocuiti cu acelaşi al drOlClck limila~ dia
• beJ:odei UD amplifICator de radiofree. orice .. tub limi ...., conectati ta montaj le poale RIlli., bobonlnd 300 'pu!: 00II'
1. M..li,. cupnl &rJinIU ~ 3 imi (kI nici un
• .... rolOli conductor ODIi lnril ; din tipii
de COndlletor Iflintal, eoaduc:torul de
Yenl' .. cln.i !!Chemt eIte prezenta" In callCOd, _ asiJWl o amplifICare ,urI- dudor de CIIpnI inalal QI email " IIIltue C\lpnI a: .... eurlp IIÎ JIcfui lin~ PTi.la de
/ia. 4. M oaajul ., polo. realia pe __ ~I'I" (cel puţin. 12 dB, ada 2 pune\!! S) de , 0,1 IDIII ~ o verp de 15 imi d",· ahmeDtan: a: va lUI CUCI la jumAlltca
Lqi ..w cu adIoplOrul. tiind Illimenlllt din ti orieIIm ee,. mai ~ decit un etaj mei'" din .....Icria! ilolant. La MYOic. .,.~

Tr1l151ormatorul de rrecvcnli ,nle~


IGiIe bobinck de fOC pot I jnJGe\U1e QI
clIC o ruisll=~chimict de 2- U Itn
LIiIIIIIIICIl bobill&Juhu I S-X1 mm. Dtn
di.art . . . rafu:a pc o '*"*" QI
filet M'
Bobtu 1.. conpnc ], 'Plr? conductor de
Iar. amplificaR!l ctaJlIl1IL
potcapometrul R; . IC ~ In hnutt;
de wltUCllrIC CII!:
Dinlt!:
roIoalli _
banda de 2111 fiU MHz). ~nl'" ~
berwk
CIlI'eIII

loCe$UIl benzi IC polle rah_ .. _ptor


amplu CII 1.1:1 tub dllbll triodI I cI.nIi

~=:-e -==~ ·!/1.~o~~


~u1 propriu .. I .. bllha ~
luh. ci
CIIpnI - E+M'0.2
lin" lIPI'" botnaoI r..
oeptorul an: S 'Pir? aocl..,: CODduetor.

~~~i::JlII::'2::: r
&1 lui 1... Moatljul a: ... o_ta pc un
=
iim bobtnale
de cuPlaJ cu

pAI dia tabade ahlminJUde 120" 120 lIllIl,


In" de SO I11III. Din ocntnll ,asiuJui •
IIIODIe&ZI iIOcIvI t ..bu,1ui (de prefulnll
'PirI
~

:~

QI':-s:::~':: :~:I~.r:r elia cah1~ Sub f&IIU a: _\Cad. oonden·


.Ioru! nrillbiI C, utfd CI 1& IC IJIpre
~J:'" il ...- I8d\ICtJYi\ RIlhzat CII
illt!i:n~~~~~~ i:~ ~
~IID. ~ f:r:
~~d~ "r?a~~ dnd !ePu,ui el mai tcurte. eTillnW-& pc
el peiSlbilpe;...leb_vI le:4'tutilor. Ş al
::t~ !~t.. =~~IIi,:, c:a!:i uelor bobiDclor dlll d"cntcle: etaje. In
rOlor !ind CooecIal II muI reduce la CJlteriorui tubului $i al bobUlclor L. L,
milllDl iDnlMn\lo mll1l1i opcnlonoJui aJUlQ a: .... IDOnta cfte un ecran metalic 1ep1
rrtCYeD\O cit 0IciIIpc, IS\IUrtnd 5Utbni- II masl. Tot II mnI. prJn!t-lm rondc:n-
tita kI bllndl. a. adal?torulul o.:ila\ll salor tcurt. '" ,·a It"" " ~ranu] lnle ...... 1]
IOCIIII. ~ullJllli ... 1"11 \noda lIIOduJatoarc lu!>uha (eoalactul 9~
prlll CIIP"'llta CI de nil"''' 2 pF fn
anod IC clllcF ff'llt'f'Cn\lo Intcrmedilrt de ~~nt°::::u1~::j!w,.a:a1 ~;:-'':nll~;
10 MH" ~ ale condul& pnlllt_1IrI Cllblu de.". R. un mi<;roarnpcrmcl'" de CUmll
R;K, lu", de 1()-100 gn la bonIII IIIlenl conllnw pc _ni de 1S0.... 2\X) p.A. 1.& o
a ndioreceplorlilui acordat p::aeutll rUlIC\iona~ norma]1, curentul de ."Ii
fr«Y'Cnjl (lin" tw. .... de n.dioelifuzlliM Clie cuprill5 intre )() $i 100 llA
de )1 m~ BobIMIe: IC ~or ree."a Il,..
,*rCIISI. hntl'\l .., le ~or bobina ) apt!: L,m,".
~. ,,,,oi.
Ind. -dip ctaloo."""" ~ 'J""~'
p'in dc:liniree. b....' ~
~ ISum.:r:=u~~n~I!~~::'
/;li dWlldrW 'P,ra de 10 mm, oolldllClor
C\lp"'<IIII'lat, I 111.111. Lunpma bobina·
Juhli' 12 IQ.III. Bobllll. de antcnl L, Ir? $1 ,nven.
pcn\nl o 'Dtr~ _ _ IncA de"" n 1 ..,.1'1
conductor de C\lpnI IZOlat CII pohclorurl vc~::'~...: :'::Uledere~~~ ~~
: v::!"t!!.m:t~a;~~~: m~; .... na~ patUhD bobinci L.. Cei
fiii Cliplele adaptorul dlll fi .. S • un radIO-
g: ~or

',1 ~~~"':"'~~:;;:":' "..~.;,i


...."
H0.5,..E ~ .... -". -
2& - 29.7MHz:

d
W~$PIII.E
144-t"'''''Hr

.""'" ""'"" L_~E


ci

mm m. ,f mm mm ,f

L,
,. "
,. . ,. • • " -
~I\IU t"'3 S PIRE Pt: LA MAS~ PRIU. LA 1,' SPlU DE LA M.\5.i.

l,
",. " " 6-30 • • " -
l, 10-80 , • • -
, "
JO

4 • " 10-/10 I
• , 6 -30

L, PE MIEZ I'UI.OCA IIT ~ 10 """'-30 51'1I\E CONIIUCTOR C.. -E~ - , O.IS

L, V. , .. '" l1'E lS,'E ACEEA.' CAI\CI\s.\ .... 10 'PlFlE COHOUtTOIi C..-EM O.I~

5
ADAPTOAIE PENTRU RECEPTIE
rec:eplor can: DU COIIţlne buo:III de: UDde de ulldc: .....-w Ir_nll de: 4- ~ MH/I
ocun: ~ Inlaula Inu~ ~.,. lldapto- anati pe "",II unui I'IIchorec:eptor obq.oI
li din ..', bc _ _ _ pentru capAtul
,nltrior' " (frec\eall '"dj

rectat, ".. tUG...IIII
):Il' cMmIi I
I I'Ihvca III
~u.nondui MDlUI fi<' II

",II.I d.iD • S " IDtlVCl r-'lf>I'eCCPtOfll- dI: l'IId.o(hr"zII.De tII sti"1ltul bemii do: Altmml.an:ll IIIIUrol" _OI' montlJl" Dad Iilt'lIl!Ialui modulat r«e:

::: r:: Ct::~pI~:~: fu~:rel:t~~ 1:r'!.o~':-c!U:~:­


!"II.
unde: ICUrte., Intre liO II 15 m. le .:a"U .. poale r..~ d .. mt~ re<:<:f>I<mlhll <It tLI~ d. Intnnll.l!c. tt ~. 1II>en.a
II can: • adaptcad, o.rt .:1 _ pn1coI :llpeWe bobiaei L u ftUpI. _n.ale-
n:lluaI dupA -.:be_ d., li, 1 AstId. de IUpnolndl~ 1 MalIUa, dcoan:a: • nanodi&IcIw . . . _ ... r

r~.,;; Indo:~~IiCllf:~l'de -:• .f ; : ~=to ~od{~ ".Jn~ ::~':!ca~':. t


1Ol00Ind l1li oolldeuator .....1Ibi1 dut>lu r Jmtnd pcnuu "bţi.... I"nlll... dom.
de: 2. SIlO .pF, le polite n:«p!Jon.a aama
t
~~.~i~c:' ;n~~~ :~:tr~: el- Semnllul 1811'11\ pc 11"111 Cltc oond~
prin Clltod la 0CII1I1l1 Irinda un: prunqtc
inalli rn:c;>en\a~ Se poale f.tIe şi dlDtr·un
mlreIC)r 'rtdependo:n~ mon.a! pe Şalul
Zl::~=~ ~~r.:!: :':' drt>l~r:~l
de: 8--15 pf ,. .,.Io.dnd bobind~ adaplOfllhu, r;onr...... schemei dlll r'l- I
~:nCl;'~:':: r:e ~~lIşi f::~~~o:-~ •
Inmt:l'
pc DI IDIQ de rerOClrt • S mm
~~~~.!ebi=~ ~·C:,~ ..eT:!.t.1-
ClIfcale
dupA IIrmllOIJcle dale LI 14 'PIK de: lIWoI. Semnalul ImpltrlClll le eule., II
IIOI:~ OIIIIdlW;tOr,...
de DlpnI c:maiI + 1IIIlI&.
S qtIn: conduc:tor bornek fOCIIIUI S, li esIe cond .. ~
o.l _ bobo- &rill tllbului modUlltor tttioda dlll .Iinp
IIIItorui de re~ Tr . ., ... n:aliza pe \I.D
IIIICZ de lole de feo-oaliciu lip Ea Il I S mm
ilai paie: L. pc o ..aqna de oeIl1lod a ha T II pr .. C4 Triodi dlll draplll 1
Bobina L. ftIc o bobtnl obiftlu,tI de lu""l ... TJ CIIe monlltl ea ,*llalOl" pe
ao:on1 pc IlI1de mech~ ilO" ~ _ bobilY. rn:cw:n\l d.;tali de "fCUJluI lcordlu lor
~~=In=:-I=~:':'~
WndllClor de c:vpru ema.lat ci O,cn pen .....
de IUItcnl COf1iIJlu!Ultoan:: lui LI Ambele IIIIIt de ... ti CII (eondoc:naHlr ..anab.
pot IVGl datele prttenUiIe .. adlptorul DI aer /:li care le acnperi banda reccPlio- ~ ::·I~flş~",~CII ~ tl~,,:p.l~nl~
de unde K'\IrlC AU pot I IUlie de la UD lIat.t~ Cuplajul Intre oscilato.uI 10UI! ti (acelaşi WIId","torl $i InlJl,urarea • n-i ..
I'IIdoor«cptor \IOCb~ de umplu de II modlliator Clie ralizal pr.. caJNQtalca de: filamenl aK lro spore oood~or <k
OIP>ocIoc:r...Recon:I $512 U. ~ interni. 1 lubulu~ Un cuplaj 11\&1 Itrins C\lpnI mg,laI • 0.4 mllL Becul Ind.o;alOf
ee. OI: vor .. ~ lldaptorul de • duce .. InJiutil.ra .a..:1I~ltjl'~ 8ob.- de: rUDttioa.are _ unul de _II. obt..
WIdc: cunc la buo:III I6--XI la al bobine nde le vOI' rcalua Ilri eareasl. dllpA da null" de: 6J V -0.(1 A-
pe QUQe • M lIllD le. pOl lJ!uda dupA \de d .. tabel. /It .... Se: pOiIle rolooi .. CU ....ptc.n:1e preteo:Itale ..... _ ac:
IlI"mltouck dale ~""bde pentru C, ti
C."2x SIlO pF (Ii&. 2) :In~~~~ ~u';;~J:. ~ ~ :: =-OO:lne~::~~~.,: ~;:-:
• o.s.
L, 4 spm: condUdor eupru + E
lunJima. bobilllljlllui S mm; L.
10 1IpIn: conduc:tOl' de cupru + E. I mm.
::'bifi~
li =::
!\e';~!:I~: a~c~!
"" bobmlnd clIC 140 spire condllCtor de
...re re In fOille. COIII,nind amhele benZI
literale (eli 11\'..... de bandt 0,)-3 kHz~
Penltll re<:<:p~ emIsIunilor de lde...roe
:nf: !t~L~~ ~~ ~ ~::!! eIIptll E+M III OJ mm pc earc:llle
e.hndnoc dlll ,..bl • 20 mm. tntrlra
montajlll ... Cile de 75 n IICIllnetno;l. Mon-
nemodulal.l de lip AI DI Ia\,m.. de bandA
de 0.1 k.Hz C$II: roeceurt montare-. unUl

~:r'III.!; ~ ~ ~~nai=!,!,,: r.jul le ... raoe pe com,.nimen~ cons-


et«illtor loc;aJ de bltlle (Bit) II clajlll de
l«1or al rettptOrvlll~ (Unde ... II ml.Po-
c:upn-.i • o.s nun. 111""- bobina- p"nzltc.re «lor 1 eIa,e. ecnnale Inlre
Jlllla S 11111\, II distull de ) _ de L.. de. Se: '1\1 rapco:lI DI I~ rqua ca ~Ia::U~: :::,tr~: :=*}:
TI'UIformaIOOll de rl'llf;YaI!I interme-
diart le . . n:aJ1D pe carQIII • )O mm
'''''Ie COneJ.IUrule III mut alc linII naJ "'''II IDtenncdllrt d., flIf;eJItoQ. ca ma•
.. • Cad Intr·un sill&Uf puna prin tqt. "mplu IIIt_ de realrure 1 ...:tlatorulul
bobmtllli do. penttll L. l1li lIumar de IlIri el I!II.I ICUrlC-. eslC monta,. prII IIItenncdllll unIII In-
~ :arepceo:1~:mede:de a:rmm+~ ~J Acordlll • '1\1 face In urmlt ...... ord'lIII::
• '1\1 chil. O poV\tt &1 jur de 4J MII>
!rerupllor a linII. condensator de lUClie
1::7,,:n:!:,~~dedecr=:!'Jlli:I~=
::~~: ~ r'~~o~~~
in care l'IId.orc..-.:plond nu .n:eepl'onuzi
nICI un pOlI de radlod,fuzlUrc ,; -.: 'J ca In li.. 9 u n:<.>:Plii ac:mnalelor
dia'"

l:e~~=uldeC: ~ui~!!::=
rella C" penltll InlelLSltale m.uunJ " fll:modula~ • IlIdIide: InlrenrpAtorul I "
l&OrrIOIwha reccplJOn.at varimd aPKItalCl C. ac: obpne 1000Ul
t.. lUspmdi III _
le eu. CII IfIP-thp·_tII tt ... VUlroea d.a
III! do.-.: (de ~~ latre 400 .. I 000 Hz~
CU --= doaI rtndun de OIIIIw:rla"e Ahi mnodl _ ,.lll.11r"", WICI rcK\"
leobi_ .. a_mblu e n:a:ptor cu I:~, :-~iI;:'~ ~~Ie": 1~ sC;'::H~ pe c:atodul ultlJlllllui tub amplif"oc:ator de:
tnpll OIIIIW:XIC, . . . _ caraclenZJII pnn- ti 143.s 146.S. K\'oaJnd ... ~ ","111' r_nll .nkrmcclllrt. Bob,.. L conl"'"
Ir·1III l.1li.11 J'ad de: ttabiltlate., o Implifi- bobinclor t ... Inmcnlor 0 4 In acela$! S-IO lpore condllCtoate de: eIIpru-anatl
care buni .. o Itmu..n: buni 1 rT«1lcn\a mod ac: lOOfdca>t eln:1l111IiI oscill ... din It 0,1 mm bobonale pe canasl bobono
,mllJlne. Un conw:rtcr cu o ICnsibihlltc ,nil lubul ... modul~lor. eimllwl d .. ca- Ir~n..(ormllo .... h.1I de f=~('tl(J. mlertTle
mao 1lII~ şi stlbllitate corapun:rtl""re lodul lUI T, ~ la dlr~il cin:uilul de: In diart. la fl'ttpjM crnlslUnilor .modulalc
CI~ cel prezentat In n.. 7. Mont~jul !rare. Toale: lIe l(onJea:rt pc frecventa ~ amplitudIne .... ..:urtcorc:u.1a paten
ecll,..t CII un amphrator de: lnall1 fm;- «nlrall a benzilor. din I';meci pentrll llOllXlruI R, (Ii.. 10). Pcnltll a .c"rlCl
w:n\J.. collw:rlqle banda de 2 III In pma capAtullUpcrior al benzii (r=vcn\.l marci daci lICII5u1 bobltlCl L a fOII corca ro-

TransmlterlN cuvintelor- printr-un ampllfl,a-

FILTIU
tor de Înaltl fidelitate constituie.de obicei. o pro-
bleml Întrucit lama de r-bpuns a ampliOcatoru-
lui nu se prettad la redHeII Intelilibilla ~orbirti.
Accentuarea frecventelor mijloci; ,1, totodnl.
atenuarea joaselor II Inaltelor la aceste ampllfi.
catoare II! obţin rqUnd cel puţin doul butoane.
(are in pl'"ealabil MI fost puse la punct t:U mare
I"ii, In ~eder. redlril corecc. a muziCIi Re--
nnlrea de II vorbi II muJ:id neces,tI un nou
rel'aj
Schema prezentati In fii. 1 remedlui lCUSti

.3" def1c1en!l; rellar. se 'ace cu ajutorul unul


sln,ur buton de comandli a potenţlometrului
de sa k.. care e~entll~ se poate Inlocui cu o
retinenp de valoa ... Oxl li un comutator, In
veder. uniti operativitlţi Il m;ai mui. In fii
1 II! rid curbele de risPUfII a"l1'IOntajuluL Se
atenuar. frecvenţ.lor se pot rella. In raport
COl\$uti c:l. dad curson.ll potenţlOmetrulul este
de necesitate
spre IImlu inferloarl (l), curt. este aproape
Folosirea unei tensiuni de allm.nu ... d,ferit1
IInlari, iar la muim (H) M accentueul dome--
de C81 Indicati necesld schlmbar. valorilor
nlul de frecvenţe Intre .. kHI li S kHz cu apr~
rezistenţelor ca ... uilurli polarlurea trtnzis-~
Jllm3t1v 11 dB.
torulul. Condenutoar.1e ,1 rezlltenţel., insi.
Schema reprezinti un preampHficator cu un
care intri In bucla de reaqie n.ptivi, au valori
tranlluor cu o buc. de rexţie IIClatlvi de--
calculate p.nt .... domeniul de fr.c;venţl neceur,
pendentl cu frKVen~ Frecvenţele joase ,1
astfel respectarea valorilor din sc:heml ..te o
Inalte sin[ iltenuate prin rINqil neptivl (de la
condiţie pentru o funcţionare coreetl I mon-
colector II bau), oI>ţlnTndu1C astfel accentuarea
tajlllul .
domeniului de: frec~et'lţe ravorabile uniti redlrl
inteHliblle a vorbei. Accenluar. Ii respec;tlv N . GALAMaO$
e

conlrol .... to .... t de amplifdri tCAA) ti Trednd comutatorul K In pozllir: _b_ ecraMt~ bobinind 200 ,pi~ conductor
decuplatl de C01Idmulonil Cl fUIIC\IG- montaJuile t.. lI$I'ormA km·un tlaJ mo. de ClIpnI enwIat ti 0,2 mm. ~lIlru cel
CI: .oi" Il n:1I. .... ~ la .....ru.JuI a",phrla-
nlnd QI llld>C2tOl' de acon!. .... rţQe~
_mnaklol' pem.odulall: arilll C$II: decupla· ~~~ ~~:~:(lllIn~::'''ckb :.~ torvhli liRa! (mai alei el IlIdtoamalOfU
1.1 '*' la ru ......", de oan:..... <kIIICtOfllIUI (dioda d.. II~ pe 1ChemI~ Rqb.Jul
volumului le _pmdI. fiind rqIaI pcnlN
..... In p..:ral obtfDui~ Il reocpţioneK
In cl$ti~ JIfUCIIIIm dal!:le unui trudor·
1!.·r!:!.~oa~:c' ~:~~:':C:k~ YOI_ alaiUl". Pc pili I li pe diocil 10- INtor de ie$m..
OICllltOl.n: pe fn:o;ven\ll dictat;!, de circui· tHC: lim"l* .,mnalek de II. OIcilluorvl
real"", pc IEI rrue:z d.,
tul 1le000at alb, la anodul ecranul.. Jor.
mat din tool>tN L li c:ondmtalON CA.
ReactJI - . . ... ..,lltor _ reallZleUl prin
kx:a (Bit)
oeeilator pQoi
lnckpluund funct- li OI:
frccwnJl ob\inulli de
tiImlBa"'' '
de mabe
III 1'' '_
COfaPO'I-
1",,"saleTllliliau
de
.va
(II teqlu_ de • aii'
lup E IOx:ll) lIlIII 11'01;....... pKbetulll~
rauslll de 1010( JO mm~ l~raRII ano-
12 b ~n:-ua~o:.: ~~j~ Z
de.. \&, _Iuh.ch.«: ut(d m,uJui lor In
~!iuI ,""-catod _" peDtodci. dd I ron\_ 2 100 ~ QDDdUClOf de
Semnalul de rad,or-RlI tll'Cdoe fm:. CUp'" cmaJlal ~ 0,15 mm. TnfburaRa I
IronIC: kt InterIOrul lubului InU'C 11",11 " II .. (pentru conecura ....... d.ifullOfl Iltt
anodul ecnnulw _ realUcadl prin .... 'lletllil CI'" cIet«\al li ludiol~\II re-
lcrmedi'" SIta delle<:lNn:. 8indn!daI o;:t. zultati.: cu. in anodul pcntodei dupl 10--100 sp"e conductor de "'P'" ema..lat
" 0,6 mm, .ar ID/ltur;aRa • III. petllJ'u
la ~ em: ochiul nu IMi inchct IICOniul,
~I= ~ ~1:r::I~:'~t f;(lMC\.Ira .1YIoeI pa-edII de o;t.pi mnţme
=~~ ::'::~~J~ I::':I.:!
l'IIi BII fi amlit'" de detCC1E. _ reali-
Bobt.... de f'X Dr .~ CIrCI I mH "
poalli I raliul.l. Ii dUpa \bold pR«n-
m..6OO IIpIft conductor de cupna~1l
.. 0.2 mm. Pr.. coo«\.Itm cAşl:ilor cir·
lUlJ prm capnnatCl. C.. an:u11u1 CAA ta1lc Inltnor, , . l1li ma 1", 0II1t I .... I~ cultul di(v.ll)I'Ului te Intrerupe lutomat
alOf lolOlile III radioreoeptOllre pc circul. fund PIlI III .... 51. Cnmutltorul K. c:an:
tul de malMnt _ monteut In Jpl.tele radiorecep'orulu~
O metodt mai ~llInoare Clie _hu- pc ... ~u1 cutoei, pOlnc li li ..., comuta·
rea unl.l QllClLalor local indepcndenl eu tor de unde de la TlIdi()rcceptorui .. Turist»
o U'io<\I AU o pcnlodl de onoe lIP. ~ In au Ihul aimilar_ Bobina L esle de la un
li.. II ...... recePl_ em,slunilOf nemodlllale 11'1lnsformii0f de frecvenli inlemlCdiart
!le conco;leazi CII ajutorul un~ IntreruP." IImilllrt. al eele dltl radioreceptOf li ....
lor dublu" ahmentlra Inod,,:" a OICII.·
toruilli 8it li ~,.". acatu;" III dioda de·
~~=~ 1~d!d~r=r~~~:!!b::'IeL~ : c:en:
r~::'::'te:!a: :=T: t
: ~
=
pIocital. Ca de acord. Bobina L pO&lI: li
realizati li I;QIIfonn d.tclor din li.. 12.
~~ O!,~:!,~n~e=ia~
dle 10 ~'n: Iicc:&n: (total 2*l IpIrc:j oon·
due'or h\ll de 10)<0.07 AU cupru -
EtM o.l~ (fII- 12 I~ CapKitatea Ca va
KtC In: c,n::. )()"/. dm nll ..... rul de Ipln:
ale bobtllO L, Ambele _ pot realtm pe
o carcaa de II 10-12 ..... previzutl c:u
m,a reaIIIbd de krOQlr~ L, cont,ne: JOO
!cli..~IJ~t-tII~lfU~im-::tx::C;:~
12 b _ 3 a 26S lpire
bobudnd tcqii
spire li L. 100 ifllre (XInduaor de
c:upru ema,ll' II Q.2 nun. MoataJui _
rtecan: (total m 1pIn:! conductor de
alpnt - E+M 9 0.1 IIHII,Cll*=1tateade
n:1Jeazi udd: le fllp6eul k n:ccplOf, te !ICOn! Ca "II fi de 1110 pF_ Tooul dorI! le
pune oondm"IOrui "IInabii C... poxt\IC repazt da mic:zuI lIlIpdic: al bobiaei
medie ,. dm mlCZul mqncUC III bobtnet li din Cll*=1tatea de aI~ C. Jt.~ ..
l1li din ClpIICltl" C. te au!.l II _ emiaiumlOf Cw li SSB _ polII: faa: mo-
ob\iDl nUJCT1llul cel mII JOI '_"M1u1 ed d,flClnd Inlnll:lha etajul detector reali-
mII JT1Iv) AU p,ump. frecvenltl orIci iIII. QI dtodek uDei dubC diodi·penlodl..
cum ... Ii: EBF 110. EBF 89.6 B8C. EBF II
::t.~,r.poi ~oa,:t~~~~ff";'~Ie ..: dC. SdIemII mod,fdrilor roecaan: este
,nle_1.I de realuan: a unui OKilator puantatl kt r.. 14, Osalltorul Bit poate
local penlru rea:p{_ etDalun,1or de tclt- I ~ dm cele prcJZntale mal tu&. Cu
&ruc ncmodulatl esle pţet.entatlla li.. 13 comutatnN K In poulil q» &riia de
TOIIIe luoo.,1e pre>:lCllllle In aeM-ml te COINI!ldl este eooeetatl prin CO!OdeQS>l-
p'ICK în ...d"'rcoep'or. T, esli: IIhlJIl~J tOfui C. III poten\>Ometllll de volum

=
unpllflCllOf de frCC\'tnli trtlermtdwl. ludlO R). ean: fIcc fIIIrlt dia remlcrcl'
de amiii a dlOdc:i detcetoare (dm .fillp
::n;'~~~Ofm~ ':~I'c"lordc:,:ud~~
~ ~~~ca~~:.~,!,~
:'"od1'':: e:'~lf~~nt~= a _naldor de audiofrecvo:n" ~ te-
bobtnei l li a comutaloruhu K. .....ecep- tultl din detcelia frecYCllla intermediare
lia temnalelor moduiile IJlIa ocbiului modullie In amplitudine. Afl fullC\JO-
nea'" montaJ'" ti III receptii benzilOf de
~a~C:~n1f:tara"~~S1c.:\lei:U;.a~e,: TlIdtod,futlllnt.

IT.. R
aplicat buei tran1'Slorulul T,_ Pen. cjnl comuni cu tranlluorul T" Ca

..
lru o buni stabilitate I fre<:venţei urmlre I acestui fapt, la :lpU"I,1a
il respectIv un ret,m optim penlru unul semnal pe bau lUI T, se produce
T, ' in eofectorul tranlluoruiul Tii • modularu. in Implitudlne I semnl·
fost monuti o rez.stensJ de 1 • lulul din colectorul tranzIstoruluI

cu Acordul c,r<:ultuiul oKillnt $f: Ta· Cupl,jul cu .nlena $f: fKe pr,

3 TRANZISTOARE relJizeuS cu un condensator Ylrla-


bll cu d,ele«r,c de mIci. de tipul
celor folosIte la receptoarele p0rta-
bile EIIldent ci !le poe utlliu ,1 Iite
tipuri de eondensatoare variabile cu
eondef\Ulorul CI d,n COleclOrul tra ...
zistoruiui T"
Tnnllstouele T, ,i T sint de
tIpul EFT )17. EFT )1 j . P 402
AF 115. AF 125
Tranmtorul T, este de tip OC 70.
caplC'Ultll mlllimi de 200 pF
Connruqlll eml,itOlrelor Icon· in tre, puncte de tIP Hlrtler cu o TranzlstOrll1 T. reprezInti eUlui EFT 35l. MP 39. P 14 A_ MOnUtUI
.UtUlt totdeauna mllrea tenuţle I sub,l.ute a frecvenţe, destul de rI- linII pe are $f: realuem ,1 modula- $f: poate reahu cu cIrcuIt con.en-
ndlOlmatOrllor, in spe<i.l1 I celor d Lntli. Frecvenp. de lucru eue de- "I TranZIStorul T, care este ampl ... ponal SOlU ,mprimat. Microfonul poa
fncepltori Cum relulamentul de term",ati de valorile ",dUCtln,el l ficator de audlOflecvensJ ar, ur· te f, d",amic SlU piezoelectric
funcţionare a unei SUţl! de rldi~ $1 I condensatoruiul Cv. Bob,nl l
emisie precizead puterea cu are $f: reahleatl pe o carcni d", mIte-
se ~te lucra, condiţiI esenţiall rla! plUllC, c;arton sau o arcUS
rlimine sdpinire. de citre operator sp«lll~ cu mIez de ferourt
a lucrului in bandli D,cI carcasa este de cartOn sau
Este recomandabil ca pentru a plUtlC firi mIez ~I Ire un diametru
se obl~nui cu problemele de trafic. de 8 10 mm. pe tii se vor bob",a
radioamatorul si lucreze la emiSIe splr1linl' 5PIr185 de splre de cupru.
eli puteri mici, lel~turile Bcindu·se email cu d"metrul de 0,2 mm. Cind
in principII cu coleii din ICee", se dISpune de o carcul cu d,ame-
localitate trul" 6 mm, CII mIez de ferocart.
In spiritul celor enunţate mal sus se vor bobina 75 splre cu acee~1
prezentlm un eml,litor tranllSton splr"
ut de mlcli putere ce lucrem in In primul caz. priu $f: '1 la spira
blnda de 3.5 MHL EmlţJtoruJ este 15 de la mul, ilr in celSlalt caz 1.
destll.at a lucra i'l fonle MA Al sp"110. Semnalul obţinut este cula
Pr,mul euJ est '" OS(.lator Le d", cole«orul tnnzl$torului T, si

7
~$~ LABORATORUL
PU\lll 21)00:1 ny
...... ~ mburtl~ le obfll'lC o k'RIIune de O) Y
can: le .pId la bof!lCk de ~ .11: ~ohmeln...

"OLTHETR ELECTRONIC In • • SERG.lU FLORIC).


h.. de<;1:ro_ .. le .,1OnCUi

• Irumernuh..
'"P''' \"OlenllOme-
Irul ... P, .. 2J ILO. plnl la d'~II'III_ ma",ni ......

Al do,l ... domenIU de mA ...... re al vollmclrulu,


ekctroruc II: Ilallilq~ cu po~nll(lmelrul P" a<lfeI
inch ptIZIlia lI\uun.I a ..:ul ...... l,X>thJ'UodI ~n"un,;

VOII_lruI electrono: a lDa:UlI de 1111111 de I & nuntii; IIrumcntui In dia .... n... etllIlovclor. Ulplodu« pa-
apanajul Ilbol'lllOllrelor mdUJInale:. In lipC'tiiI dupt Lanunta reopcct,,, I colectoardor
dcfIJlJI;\"atea unor lCheme $lIIlple: fi efK:lce cu scuu- Bua\, pe.otII pr!1ICI[IIU a foS! u~flmentat.l idlema
condueto.arc. a. loa~ !;ti fum~lI lpal'lltelor de dm fi,lIra 2, ean: le compune dlnlt-o punle eduhbralJ.
mAsuri loeeatct .. necu~ uutrumenlC de lip A VO cu polmliometrul P .. 1 la
cu rel!l$Ierlj:I inleml de pieSlC 20000 O'V, _oltmcttele Tcn5lUnca de mtran: eate Iphu.t.I pnn 001.11 IraD_
electronice tim"" w.tornj ruislell\CI dI: inlrare, de
ordInul ""elor de mii de obm~ ode mal pOO!Ie m·
'IMO.fI:, a~ linl cuplate plnruc. pnII CDlJIOr, al
bucle trallZlst~lor T, " T._ DomenII" de mburare
,trumenle, ~ ~l, In domnmil mawrfllonlor de !le stabilqle cu ~trcruptlorul K I DUI puna de vedere
lenlAIne II grc\lltele de iDIIll.II fruven\L elet1nc. In acea,1I fomll 1IoIImt:lrul pcHIlC 6 ulIlu:at la
U,ilirlnd un ('rc\I,1 punll: Ifll- n le oonltal.ll ci. mhurI1a tenslun,lor continue Dact te don:tIe " te
apbdnd tenslUI>Ca de mAsurarc Inlrc ba~e cdor dout raoe mAsurlloo In CIrcuite cu o frec_mII de pe$lc
100 kHz. !le VI roloti IOOda de radiorrtaenll (fi .. l)
'. an: 'OD\,IIC o dioda de up OA 685, un condalSalor
Itll-08a; de 100 pF " o rCZlsten\l de 1 Ma
MontaJul te VI uccv.1lo pc o plkull de arcull lin·
prunal (fi .. 4) de 120-60 mm. pIku" ~ te fiu:ut. de: I V. La rd le proocdeazt eu celelalte domen. de
cu aJulona! I "'' '11
".uubun pe pcretel!: anlenor al mlw~ ~nuu ImIIlurule araulelor de Inalt.I frec·
veti" va flchca cllI: o ean.ctensllct a lensiunu 00·
ClIe". m.. S~
1 ~ panou! Frontal te monleazi Inllrummlul (100 i<A\
comulatorul K. polCllj1OOletrul P , _ I tfl " borllC'"
!le
linule la bomele IIOndel de: mboff'CC"\'mji. In ful'l(:l,e
de !mS'Ullea In CUtenl continuu mJ.sUBt.I de .... Irumenl
de IOtran
CIICta mtellOllrl arc I6I:h:SIO I11III li lOC OOIIkqlO-

~3
Dea.7JI din tabll de alumulIII.aroaal de l,s ram
Dupl vmf_ corectitudinii U«1I1Ia montaJUIII1.
le lnclllde Int~pllorul K, " le ICUncirauteazJI
OOrDl:Ie de mtrare aII: vollmctrului ~ lC\!onea.zi pa-
"
lr1lU1,IO;trc T, li T, le produce o dezeehibbrarc a
tenllomctrul P,.I tfl pIRI le aduce acul imtrumm,
lului la d,vlZlunea .o.
punll~ dcoareo;e In tunp ce unw tran.z1J(or ti aqte PQltru a rlllo ... ~oltmelrul te VI reallm monlloJul Aa:astI. etalollarc le va lilQ: cu un Fner&Ior de
,urentul de OOl«lor ..... celullaft ti lICIdI: cumllul le. din fiJUrl 6. c:an: arc o baterie AU UD ,rup de batem radlOl'rco;vm\l (mllllmum 1 M Hz~
Pnn _ t i . dubII ..nalle de CUrm! le OOIUJe o ce te pol ",hun!. (1. S. 3. 9,12. 60 V). I ator ten· R-.ndJ.m conlltUaorilor ca $~ si le
de\ialit a IC\Ihll IDllrumcntulul In ..opul oblinml IIIUIIC le rqlcul al un poteDlKlmetru de loon " te ract nwnai dupl CI: circuitul le VII mon .. In c:ax ....
una impedao~ mari la intrare. le poIIlC conecta m- .-en6d. cu un IlIIltument ul\1~1 tk mlsurl de oei penlru l C\'111 ana: mnllCn" dlll 1fiI,_

Ir;nnislorut Ro " rcZlS1enll- R


COlldcolNltOllrele dlll puntea" WIm tC,+C.J tn:bulC
III fie al 10mllJil de mulmum 2" ..... temtenlc!e Ru.
It) .. R •• ~ R. cu o loleran\l de :tll.'""
TranzntOllrele T, .. T, linl de lcelalll.., AF 121 _u
Kh,valenle
Importanl esle COl aceste lran~ .. loan: III aibA lin rlelor
de ImplifK:lI'C CIIpnllS intn: 60 ti 120
Trln;uitond T) trebuie sa supone o puten: d";rll

GCllCralotul dnniI III tell: CI: urmc:azl C$IC destinat anei polell~rul R, _ '- 1IUI1IJ'l1I1II, IIoIwllll de
:. ~:~ ~a~;r=e:~ ~~:z'l~ : r!~:\& J:
I Hu pcnlru le .. ~ mA. AetSI Ir.nzntor !le va mont.l
~nllu controlul li re.iljul amphrocalOIIrelor Af. al ~n: !le pOIIlC re'" In 6 lrepIC dlll Itenualor, nIvelul cu radiator de 200-300 ţm' Ii pOlI. fi dI: tipul 2 N J.02I.
mlnlfll aSlrd obllnUi fill>d de SO I'V 2'" lO2-4
:=:~=:l~u.',,~~~!~ ~'ur~,:m:i:,h)~ Ten."unea de 'C$1n: te mbOllrl II Iesirea tranllSlOru· B",cin~leI dllIC pot mon .. şi .IIC IIpun de lranz"toare.
lu; T) cu lin ,nmument de 100 i<A pe doull _II: I II ŞI
200 kHz.
Cu "etSI rc:nerllot le aco~rI t.nd& alpnnlll Intr.: 10 \'. RelJlleII]a de 1C\,n: .. Fner&lu,uI .. este de 91 fi. ~~leea~~I: r;:~O:~i pr!xstn!!:,,~:kldes.:.::!.
li) Hz $i 200 klb In JIIIlru lubpme al raportul 10 nivelul ICmllllluJ ... ,,~ o "bI;ten: de :t I dB pe 1..le tn rcdr_ 108 Din !le pot utilul JIIIiru dlUdt de
ReaiaJui r_n\CI Inlr-o subpll1l te raa: cu pcMm-
"G:c!o~~:n:~~n~~ ~III~",~:';
1", EFI. 1J6, .. r diodek pentru 6ct",lorui illStflUDeD-
IlOmeirui dublu R, Ro. I&t IChllDbuea d,ntr-o pml In
alll te. "" pr... wmulartll. t;OlIIk:lUIlO&lelor reac:lit po~iu~J. lelcell\,* pnn punle Wlen 111';..,-: ~~~ ~QI'!~~dcl~~~~ ~ ~or .. III,.
Penllu llab,hura amplltudmu ()IO;''-I"1or H tOC,," 1112 dIOde: 7e11M!" 6c )(l mW cu lIIl CIImll de JIIbd,mff
reJ:u:: :I::~~(ur.:d lnl~ O $1 S II li le ... o ronll1lrea"llC de II te1Jre. Ia em,teru! lui T, prin C .... oJe 2S )(l mA " tem,ut!C nominalA ele 10 12 II. mon·
ELECTRONISTULUI
T T, T TRANZISTOARI DE INALTA FItECVI!NT.l
"
I:t
,~·t.'€:
, V .. <1, U
eeo (V) U
IBO
(V)

......
le (mA) Pd (mW) FT (MHI)

41f·~~t?I;!~
Betll N
" • '" ......'"
:~ ', ''o,' " ac ,_
I_ N
" • ... ...'"
a
, I'!' '. • '. ~
ac
.1' 117
N

N ....
" ,.•
" n.
...'"
, , , 81' 1"73
.1' ,_ N

N .... •

"
" ......
'"
.....'"
Circuit imprimat
aF tit
81' 112
N

• .... •
• "
" '" ...
,• " ...'" ......
IIF lIP N

n n
'" ., '" • OI
"
5 I IOOI'A I F?, 81' tl4
• OI
• OI
......•• ....,.
• •
......
.1' :ru OI OI

...,,....
16' • >T_
• " •
, \ II, @
EFT .1
EFT :In

• "
"

...',' " .."
~ '='CU- -® • " " "
~
O>T ' "
foi .. HPN p .. PNP

o ' ® -<?>- DETERMINAREA P cnlN ~imetria etajelor de joas! freeumlA


~int nCCC'lare. de reguli. perechi de lran-
ll,toare la care curentul reridu.-.J 1... $1
6r ~
SPRE VOLll1ETRUL
100000LECTRONK: FRECVENŢEI fll.L1.orul dc amplificare ~ .si rit etah

~i~ 0
Se intimpla ca la frec::~'cnle de pestc 5 kHz si
20000 LIMITĂ PENTRU apari o dC/.echlltbran: unportant1. intrul:it la
1' aL"Cslc frecvcnlC. pentru anumi tc tran7i~toare.
TRANZISTOARE ractorul de amplificare să scadă brus.:
Aparatul prezentat all1turat permite d~lernH
narca rapldJ. a frec_cnlo limitA rp pentru un
tranZistor in montaj cu emitorul comun
!indu« 1!'eI diode In Krie, rClpec::!iv trei diode Ol 3t I In contlnUllf~ III: Iitoa: ~talonarc. m.lnunctltuiul de ma Totdeauna se \'3 ciuta ca ren5len\B R, loA
Term islorul folOliIt CliC de lip 8~-31I).OJ P,UO k, Ce. sur" PenlN lCCUIa IIC decoaecten:l cunorul potenll'>- Hlh11i aceeaşi ~aloare cu impedan\ll de i~i re a
oe ny poKdI WI lcrmnlor pot uI,lua o rel .. tcoll lid.. metrului a", de la oondenatond C, .. Se ooncctcali III
dar ninhtl Jelllnlluhll la >qIre Ou K va m&I IDCn\U'Ie un ~Ior au ..bar " la lqin: (em,-
'Olraret. luI T, ,em:l'llorulul audIo utihzat Comutatorul SI !le
constam In band.6. t.or T,l II: oo~ Jm """"k'IIC<lp" l1li ~oltrnctru cI«- fiu:ali pc poli!ia 1 pcntro tranl1stoare de mica
Tran!lonulon.ll de reJm esle BeII! pe un moa CII Ifoale. Se rqb>:l IIlvc:luI de mlran: pkll te la lqire putere şi pe potil_ 2 pentru cele de putere mare:
5eC\'Ur!CI de 4) (1111, In pnmar pcnlN 120 V K ",r ulm 1_ 5 V " II: rqk:ad a,. CI 1<;'"
m_rruracn.u!u,
bob... I 600 sptre ; Q,2 mm. Iar pcntnt lensjU~ de ... II10da )umltau:a 1oCII1cl, dea ~ d'>'1Ilun'
220 V IC vor bob, ... Inci 1200 sl'lre. o.lS mm Se: n:pcI:l ~ optf1ll.e pcotnt tc:lWb,hllu:a l V .-
In tccundar .. vor bobt.. 4'J() sp,re': 0.4 mm \1ontlra <re a'lAle1l:l a ... plai tie IIatIlIlIlru~nlulUl ,lida 10 d,·
~ra,orulw II: VI face pe l1li C1fl:UI "npnmat AU pe O ,~. tCipAl de _III)
In ..::e: C:':~:J!:~~~GIa.rf: e~ ~I;;:'
pane posibi fi bIne ocna.lt fiti de panGi dccUorudi
\1cnl,nindu~ n,~dul <X>nstIOI la ,o~ IIC '1InadI
frecvUlţl. " IIC obonvl Gaei II\ItrumcntlII propnu nu .re
v.....,,,1e ,ndlClPC:; mao mln de 2" •.
Ellln....... - - . in f~1:l K pQlllIC fila: P" me-
pro~;~montajul I l70a O(Q.Ita1. iar paflOUl &011' Ioda fi,unlOl" r.-]OII*. ·.. ·~tm.1L
wal apa..tulw Ilntrqul II1<>I:ItaJ le Intr:%1.Ioe mtr-o CUlte ~Itlnt _ni. Ia oecololoop. pe IOlrana OeIIvua pc 'I"tr
mel.lhcll IU (Da fIUle .... cle polCl:tll&lmclrelor. romU!<I· verucall. le COIIKteUl Iqire. cencratoruha con_Iru,!.
:~;~ ;'::::Nfulm'tntmmlul de mIIJWl. K Iar la ddlcxio pe orizontali K conco;tcali W'I Jt'nc:raIOl"
CtlJOIL
'"
ta pnm:i rind K dezl!pCf\l:: renstm . . . ,. EpllUta frtC\'eDle. oelor 00"," aeneratoan K lraduc:c
Se mltoari .. bontelc condcnlllllOntlu, C. o tm,"me pnn apan,_ pe ecranul OKi1oscopoha a un ... om: IIIIU
de Iproxlmat", 10 V I lina ~"pR.
MAwrtloarca !le face in felul urmllor'
luIAKI,~un·':'m:at~;.:.::..~tokull'it ~~..~! rx!,;';.Io~:n: ~nape: ri.".:v=~Iel':iOOd~ S, In Se puoc comutatorul S, in p<lll!ia cor~pun­
lII>eI de S Vet vohmctrul de JelIn: fI,nd pc latla de 10 V, Se li.eIl:l_ pc ~...,:Ia,_ penlN 20 Hz II penlN ,j,!Oare puterii lranzistoruiul mlSUraL tnallllC de
Ş .'om controla ICI''''' (mut« T ,1 (li un OIC1IotcOP. Se 200 Hz. Ip<:O. n:perele dm ,nl~norul pmel li conecta ~oltmctrul e!cl:tronic şi gencratoruL 51:
>'11 mo(hfiOl >alN.ru. lui a" pina tie pe 0ICI101lOOp >a Comu\.lm S, pe ..ma 2 II ~uiflClm daei <x>retp-und
, ..da\1I1c KIle\ Inmul\lnd bmcln\elel (li 10. Daci JI1I- roteştc poten\tomctrul P pinA mAsurAm re
colec-
:r!u~T~~~m:U~n~~t.i't~o~,~n~OO~~re~~ =~ dlI1I1e nu corespund. penlru I creşte freo;>co!l te vor torul tranzistorului o lensiune: cga lA cu jumA-
;:re::~
a>ind
u't!ade P!';~ ~~:mC:t ~<:~~~zjacl~~
utA datA olO:,lalli In propriul generator IT, II T ,1
m1qOnl '1Ilorill: oondensatOll'eI« din pma. ... pentN
I d,m,n .. fteC~en!l se >or mAri valonlc condeo"lo.relor
In orICe Cll. valorIle eondcnsall)l~IOI" din aceeal'
tatc din tensiunea dc alimentarc
Se conCţ;t~a.l.ll apoi voltmctrul electronic ~i
generatorul de joasA rrec~cn\A, Semnalul din
Se oontrolcll2i .;II OICIIok:upo.d 0><;11~,,,1e tapril In cltn~ ,ami tr~bu.e si f.e cit m.. apropIIU: cu putinI'. Operalll
de etalonare urmcm 1CCeI~ man>Cri gcncrator ~a avea frcc>'cn(.a de 1000 H/_ Ni-
r.~şj !~I:~ina:.~ :bl!~':n~I~:~u!: ma:,~~d~~,;J Daci in ICncraldt' pentru T, ~, T, !II: ~or \11111,.. Ira .... I'elul <.Cmnalului !11: va regla pinA ~ohmetrul
de undA perb:t IIBulOmia la lepre. Comulind 'pul pe I! 101n: cu fn:c>mll de II'I1Ill'VC ridicatA lde c1C1!lph' clc.;lr(>nte ~a mAsura 1 V
~,'~~:~ :=~i~: ::~~~ ~I~
AF 121 AF 179~ II: poal~ m()nla (> I el!loel pmll~" Apoi o;c \:fcşte progrcsi\ frCC\o'cn\l gcnerato-
pnl\Sl inln: 200 "fu;; 2 MH>:- ~nlru Ico:1Cl~' rotcnţlO' rulu~ pinA cind \oltmetrul \'11 mdlca o len iune:
rcfa<% n:J!.JuI dm aL" a" II aL. meln:. condent.alDi11n:1e dm 1a2ltA n""" pml ~"r I~ea
Dacii m.clul are ,ana", m.tanl&rlec. IIC uutA li raiu.:c .al<W"Cl de 50 pF aeeomandabol eow CI oi. Ul,hm un
de 'qirc de 0.1 \" Acca~t1 frec>'CAIl. pentru l:arc
OIp11",tl\l1e ""r&nIC lle i1K>ntaJului "'" IIC ''11 ",nUl a, 'ldcm.at"r fa de JO pF " uo Intner de JO l) ,,1 In ",Itmclrul indici 0.1 \". reprclinlA frecvenţa de
UI o capacl\u: de >lIkMrt:ol) Im,,~
<X
kl ' KC>U n:gla)uI fL>nd foarte n~ tllo:re r.sau rfl

9
'Wi &
RADIOCONSTRUCTII
l1i I .. ~.

AlJm~nlarCli semoahuI<JftJ'u' ..: lace

BXPBRIBN B
de 2" 10 1O III dOmCft,1II I Ira JImc de
don dout t>.leno de 4j \" -seU mA ori II 1(1. 100 Hz; 100- I 000 fu, I 10 kHL
Ac ... d"pozIt", po&lI: • IIIlllZaI II .,. Tran~rde fobie alnt de IIpW MP 41.
nulcţck ~ricc AU pa::nI JelI' zin .~Ind .. faCh'If de .... p1,rllC&K cupnnl
de dl/e conduci..,.. lUI Inl", 60-10. Rqe:a. . WICII CAI: lIuDCn·
M,""<IJfIJ 1 O I;"OIIlbUoaloe inll~ <:CIr 1111 diI.-ruterul trllUUlorWlA T. Amor·

ELE~TIONI~
doua m.lnt.~ IntC1"ioan: .... tonodl.l<:t II o .rea 0IciW0rul1l. c rc:ahzall al poICll\>O-
IIrenll eu dout lonu,; (n,. 4), In. dra metrul de .160 O: • din. povţll: rIomÎne
rompol'Cnl' mUi uo ....... n.tor de ,mpul canl'ulI. mdllcrlCl1l de p _ .Iea"- Betul
IU,; drC"plun,hiulare ce comandA In rcgmo 1. folotot la IlIbdl.l.lltf:l ampl;tudJll~ lICIIl
~da·nu_ do ... I.. n~i.t""..., EfT 321 pr,n ""Iulll. csIe de 1,1 VfSO mA (pentru In-
CI~ ti: ...,..Iol<:all IhlllftlUlra 11101"" dou.l ocpuI.1I locul btculuo te pOlo'" ....... o
Fn.... I.. n: de loooofra;>eIIll. I.Ie ctror rc:.uNen\l de CCII 100 n~ Moab..... IC
oemn.ale lu f,.-ec"e,otc dlferltlO. c,",cull pe o pIlcu\l QI arcu. im~
rarcon !IMn! conotruaori .. piri·
Nil 00UIl slin wntal>.k, mod0hc.6r'loc rcal,· ScmIIIIcIe de loo,of'«"I"cnllo unt C"U_ GcMfliorui IC _teuI Intr-o caad
~r:.~'O::J:'r:a~:::-rpc:..~~dc~:
,n ... 60menIU II pu,u.u lor .. urm~ prlll doul diode II te hlll relurulxm .... _ de 150" 100><64) tIIIIl conkqionall din
unuo ~ "~ In _JOfiUOlei cazUrilor lelon II Ipliallc IInui Impllficllor de IIblto de aluminIU lfOUI de 1 mm. p.,
te daloreul unOl" ,mproviza!a de p _ ,'."trCII IC1ICflIIO."lui de .l<dIOrrc:Cven~ joa'" (=~nll. panou! (ronta! Ilnl monllte pOtenllomo-
(fis. II ,ÎlIt n«CNIn: !rCl Iraru:r.IUIIfC IllO'"
Gu,lul a ..... r II nerc:uşil,,; unuo montlj
rIomlne mult ump In lutlellII amatorulu~ pt"oaullbile, MP 41. OC 812. EFT lOJ. ICn~~ 1::!:~~od~ ~or~~ r:; Irul dubhl pre.IZliI CII lIIl dia: ,,1Ida~
polCll\>Ometrui p .. comulltorul K, $i
fklndu~ Ilo te reinto.rd II IDtcrvaJe de al citor raclor de ampl,rlCare n'" Jl- CII lranl .. t<>flll T J oi. conduci Incpmca IDlrcrupAlGnII 1. Allmcntarea JCIICfIlo-
IlInp asupn lucrarii lbandoftate. «1 ... 60. ENr cunOlCUll '"piui ci p..... _ • ban) li deci Dullmbrltorul T." T, r.cc
rului ti: II 12 V \1 baolCni de loS V
R~bricI .upcrimcnt. I$i ptOpllK Ilo d,rlCltf:l valonJor caplClI'JiIor C, " C. .. pt"imcad lensiune de a1'lTICftllm:. in monllll: Ioa 60ul _c~
dJmllll: pe efi poIibi monlljele CII~ ar
ridoea dubii In rcahllllill lor " Ilo le pt"c-
" I I"Cll$lcnlCl p.' IC pol.II: obtIne o vana-
III:. a COllSWnlCl .de IImp • arcuuulu~
IiIl"4' ce Iranzi.IOIIrc:1e T. " T, nu sini
IhmenllllO. CU cele .jolll polcnlJOmctrc
Iktcmlln.ra poZlJM:i C\lfIOnIIui

~'!1~':J~uod~': ar-::O:'K o:!~


III eo-
:c;cC~~~I:1i~~itk~~~rIo~.:,f:
crumu de to:leq.o: temaUd.
adiel. a fr«~!CI ICmlUllulw de 'eş,rc:
Baz.\l pe .cate. conslderc:nlc, le pOlle
Ilr. zona de IpI_biJ'lIlC I montaJulu~
P, li ... le rc:llcazi r=voeo\l In1tC1"u
~fllor ŞI rlporlul dinlre durall celor
do ... .,mMIe (Ii.. 5ţ
°
pmdc fOrml dt mai pcrf«11 a undei
linUIOidale.
pc

Rubrica. n1nd caraetcrlll ImCl lune lransl'onnlndu~ Inlr-<l leull u101lo unw MOtII<lJIIl 4. o.ciiiloru/ de to:mruole li-
te<:undlfl' Ik. documentape. invOlt pc tO!. amalor. In KMuI el, .dJuJlndl<-i l1li c0-
:'"'':U~:'I =::lrUO:~~Ie~:"..~:=
mutator QI 3><2 ooat&c;tc, IC obl_ ua

muniot In >'Cdcrea prducrtni " publdrn


lcellon
~~: ::~Ir:~ ~~nt,"IaH~ c.:
3SO H!. ~ pc emitorul celui de al trellel
,.
Mon,iIJUl 1. fn mullc domenII ak elcc- tranzistor IC eulct=xmnalul p"n inter-
troni<;i~ circ:ullul blk\Jlanl asllbil (mull;-
v,brato.,,1) lre apbc:all de II simpleI!: JCnC- =ns'!~:J:31~oF~~~nl! 1n4.~~
::: : ~r:f;..~: t!:a J;!: II
PI... !art utwz...~ III c:ak:ulalo.rde cIec-
pe potellllOlllCttlt, ~om:teuA pafICa dt.-
OO1Idcnll I _naIulu~
Gmentorul te uccvt.llntr-o catcta d'n
,ro~
PVC 100 >< 100 1< XI mm. al""ent._ lui
Circ:u,lul b.kulam aRabii eAl: rOrm.;lt lIdodu« dinlr-o ~tere de , V
d'n dout tran.tl$tOl<"C de accLt$i I,p, cupla-
\( RC in.:cil: m.ll mulle ."Uun. dupl o an::;:'Q: ~i~ndOO::=: ~;i,~:~I~:
tchemi s,mctn..-l Scm ...,'oducIOirele IU C, ŞI CI lOt lII'ctI)rcaz:l frt:C\lal!1.. Ivlnd

r-----~--------~------~--~~
".
"
b~~~~~~~~I--~~I ~~

nS'D!~~'~~lD D
T,

I ,

..L .L
1""1'''
r 1
" "
'. : '.
b. "1

K!- __
OC26 OC26 ,,,- !lI<A
aslW poIIbililllea de I obpnoe ,mpul5un 15nf ,,
"C:;"..,
al frecveall r-o.l 10 Hz. ScmlllhZlIlO-
n4 {Ci.. 2) _ feahZll dinlf-llll JCncralor
de unde drc:plun&h,ularc.. II can: IC pot 1r'
lDochflCl IIIt fr«venJa ICm ... lclor (poICo.
'. t-<> ,
...
liomctrul P,) dt " raportul d,"l~ perioa.
, "'A
deie de pIIuzI li ItIC." Cpoten\lomeln4 p.~
I-<i , I,
• cum rezulll dlll dtaar-aa- ptezenllll
In r1&ura .1 TranmlOl.rde T. Ii T. $Inl " 1.fo,.f
"
~~.!'I=tac:'~:;~
fel, dnd lranzislorul T, conduce. ., c()ie(:-
lorul du lOt ObJllIC un polcn\ia1 pozu,v,
.,
SOOA R,

oeea ce ,"ce CII tranzistorul T,'" re bIO<;aI


si deci becul B. . . nu IUm;Ml;e.
'.
SIIOfF
ezn
RADIOCONSTRUCTII
l !!

TEe cu 1l1!1L. JDIICTIU"(


DtTlPUL.P· D(TlrUL~n"

lHANllSIOAHI
u~o uOillO
C.~:IIHiO Go--@=!: lU~
UG)O UGlo0
TFC cu GRilĂ IZOLATA ŞI CANAL INITIAL

CU EFECT DE CIMP t_ IS V OIII A NU


:. _ ~o
r:,~.i. 1,,0 ~
~SIl(;"O
UI)'O ~o

TEe CU GltllA IZOL .....TA SI CANAL INDUS


I
1,10>0
ID~O
~u8~a
u:>;;. O
TI'1I.nZISIOC'U1 cu efect de cimp TEC este: UD lIDIA canalul condoctor_ iar cele douA regiuni
dISpOZItiv semiconductor, la can: controlul cu- ,ur. $1 drena, Canalul conductor este acoperit de [11>0
rentului ce lrec;:e prin dlspoociti.,. !C faer al aJu- un strat izolant din Si0l'o pesk care se depune "0'0
torul unui cimp electric care moduleazil conduc- Itratul metalic nc reprezin!! &fila,
taDIa t;Aii de trecere a curcntului cimpul
electric fiind peFpeD<hculaT pe calea de Irteen:
I curentului electric..
Baza este. de: fapt, contactul ohmic la substrat
Ctud acest lubstrat este 5emiconduetor, tran-
mtorul se nUlllqte TEC-MIS (metal-izolator-
AI
~""O
-\'0,1'1
-
UB~ O

NOlalta conucnatl • acestor dispoZlllve uni-


polare le face dupA cum rcrula din fi" I
semiconduaor MIS).
Ctud substratul Cite rormat din SiO J , denu-
mirea tranzistorului se transformi in TEC·MOS 2
'\1--::: -
~ "-
fi TINĂ TEORIE (metal-oxid-!lemiconductor MOS),
In pcincip.u. TEe-ul este un dispozitiv ierni- SISTE.\iE DI POLiRIZIfRF _O-'lV
conductor cu patru cln:troa IUrsI, dTaI!. VilJ.
Fi" 3 prtllnti modul de polarizare a unuI 1.5
fi bul.
In exn!A, procesul fi~ic ce le produce Inu-un TEC, montaj Imulat cu mODtajc.lc de polandri
folOSite la tuburi electronice IV '\. ."
tranzistor unipolar este urmAtorul: cind griJa
nu ClIC polarizaLl. aplicarea unei IC'lbium pozi- Rezistenta RG nu are nici o innuC1liJ asup ... / "\
tive pe drenA duce la o dcpla$are de: ele..:trOfIl tenJiunti alunei cind etajul functiooeul Intr-un
5pn: surd. Acea5t1 mişcare esle cu atit mai amplirK:ltOf hniar,
V- .,VI..
intensa cu dl ICO$iuOCl eş\<: mai ridicati. ToIul Un montaj la care polarizarea &ri1e:1 este 151-
se petrea: ca ~ cum spaliul drenl-sunA ar li o Jurati printr-un Iistem de divizare formlt de 0,5
- ,v
rezistcnţl. Creştcrea curcntului produce o cA-
dcre de tauiune la cap6lul rezislcnjci drenl-
IfUpul de rezistenţe RG şi RG este preuntal
in fi" 4 "
-,-
surd, generllKl o polanzare inversl I ,"le:i. fn Polarizarea automati -=
realimazl prlntr·un
o ,-,
acest fd se crttaz1 In JUrul canalului drenA-sursA
n zonl dc Jtranlulare. ce tinde Ă limiteze cu-
ren tul drenA-su rsA. De la o anumi!! tensiune
10
"
(vezi graficul din lig. 2) se produce efectul de
saturllie. cind cureatul nu mai CfC$te chiar
daci 11: mlrqte tenslunca aplica!! jonctiunti
drenA-sunA_
Din cch: de mai SUI ac POlte facc o Inalope

~
" " montaj ekctronic de tipul celui prezentat 10
1iJ. S. S~ -=
Ifli la un potenţial mai rKlicat
fali de pilI. care se afli la masa. CondenWltD-
"IIIk.... ,.. c.. :: rul C este un cQndensator de decuplare şi are
s
0+$ IKa· rolul de a miri cI,tigul in amplificare al etajului
fnpecuv
.,.. J-Uncjlonarea montajului dm lig. 6 -=
petrece
In felul urmAtor: Tmliiunea de drenl este akasi
Intre tranZIStorul cu efecl de cîmp şi o pentoda la + 25 V_ Curentul de drcnl ahnae In momentul
oblşnuitA. Valoarea curentului de s.:heml la primirii semnalului valoarea de IIturalie \'CZI
care k IfIlInifesti acest renomen se nume~le graficul dm fi" 2 D in grafic rezulti ci valoarea
CUretlt de IIturl\ie. 1, dat fi tensiunea corcspun- curentului de drenl este de Circa 2,5 mA Cu-
dtoarc acatui C'Ul'ttIt de IIturalle este In jur notdnd aocste valori.. k poate deduce roarte
de +5 V
Tensiunea care Inulcali curentul drenA-sursA
este de circa 1,8 V (V o). R
25
25V
JO-"A
.
repede rezisten\» de sarciDi I dfC'oei

_IOO_10kn Vf-RIUC AREIf Trc


D Folosind un voltmetfU, un ohmeuu ŞI un
NOTAŢIA TEC ampermetru, putem face venlicarea YlIIlxhtAlil
AceJaşi montaj este preuntat In fi" 6 .. dar
De cele: mii multe or~ baza TEC ~te legati tran.nstoarelor unlpolare relativ destul de simplu.
cu o polanzare automati.
llII &filA chllf prin tehnologia de realizare a In tehema preuntalA In fi .. 7, .temnaluJ de Utthrlnd un ohmetru (Ii" 9~ -=
fanc \'crificarea
tranzlSIorului un ipolar. vIrf admi,ibil va fi de ±O,4 V şi tensiunea (Ii.. 6aj TEe ca diodL Schlmbtnd tastorul ins\rumen,
A lteor~ baza este izollll!! faţi de JIlI6 şi ~Ie
de grilA variaz.llntre O V şi 0,8 v. Pc 11ternan\l tului de pe drenA pc surd., -=
vermcii \eg.itura
scoasl din capsula pnntr-un term inal. De aK:i POZltl~'1. cufC'ntul de drcDl este de circa 2 mA
gfllel cu drena, respectiv cu sursa. In tem: direct,
rezultl Ş1 den umirile pc care le: cap6IA tran- pentru o lcosiune de drena 5 V. Pe alternanJll llI51rumcntul va robura o rez:istenţl mieL iar
zistoarele un ipolate. ncpti~1. VG - 0.& V, curentul de drenl 1ICade
in ICI'II invCQ \'1 fi valoan: foarte mare.. De re-
LiI \Dl TEC cu griJa iznlatA te. observ! el tran- marcat ci prin accuti metodl de mlJurare .te
llstorul este realizat dintr-un subst rat de tip "P~_ la 0,8 mA pot IdenllrlCU IIpul tran/.15torului, precum ~I
de relull siliciu.. in CIIn: le formeali prin difuZIC Fi.. 8 ilustreazl o alti variau!! de polanzare elc:mcntele: surĂ li drenA. Verilicarea canalului
dol.lli regiUIU putemic dotate al .P"_ \Ituate la I umri TEC. rolosmd dinZOIre rormate din re- sursi-drenl se raa: conform desenului din fi"
eJIIYlII micrOni Ulii de a1tL Aceasd. feIlune repre- Zlstenle. IO .. b

Il
COMaNDA VOCALA Gh. PUiU
VERlfll:AREA TRANZISTOARELOR inl. NICOLAIE CIUItEZ

Vi prezentlm modul de realiure a vllorulul va fi uigurJt pentru o duratl cu 1IJuiorui KClhll .paral !It pot IIIlIu",: (urentul
unui dispoziti ... cu ajutorul drula [elevi· de timp care depinde de valoarea. con- rwd...al colector·bui I
CBO
li f"'torul de .mplifi·
larul sau radlore.ceptorul pornesc auto- densatorulul Ct $i a potenţlometrului P <;llre fi III orid.nli lip de tl'UZJltor Penl", Il(a,ta 1'11:
Ul:bu~ o davil.lurfo de ALBATROS. un comUI.lor
mat, la simpla pronunţa,.. a unui cu..,int (timpul dt Ct se descarci).
sau la un fluierat. Valoorea. condensatorului va fi de cel ,k: un,Jc de III Zl:./IIt. un •.odu pcnt ... InD".""'''' t-,e
pot construi), un poteolÎOmelru de SOI) Hl. I:Ile,.
Schem.. de principiu eue dati in fiJura puţin 1 500 microfarJzl. PrJctlc aceasdi rezisles1fe ... uo iostrument de miwrfo de ~ l'A pini
.. lltuntL Aparatul funqionew in modul valoore se obţine prin letarea in parJlel b. f;\Irtrl\l de ordioul .ulclor de mA rr 435 dd
urMAtor : microfonul M c.apteui sunetul a mal multor condensatoore Sl.fIIplitalea .paralulw coastt. kI acea ~ practic
monuJui le eJCQltl pt dal'lliuri, care dlC'ttul dt.
emls ,1·1 transformi. In curent d. audio- kealaJul ap .. n.tului consd in stabilirea _llIIun,1e lculuil
rrec ..... nţi. exacd. a valorii lui Ct $i in realarea lui Verificarea tranz.i.toarelor se raot utkl. pQ1Jlia 1
Acasta esUl amplificat de tranzistorul P. utfel indt armltur.l releu lui R2 si a claviatura este pentru Intrerupem Ihmcnllrii. Pe:
T1 $1 ajunle: In releul R1, :il drui .. rmi- fie atrul pini dnd televizorul incepe si pol:i~ 2 !It mboIrt I 'leI"ibilitalea tlllltrumen·
CBO
turi va fi atrasi. inchizind contactele funCţioneze. Din acest moment, sunetele lulu, elite In _ ..u ~ pA~ Pc poZl!if, 3 ., rcllcazl
CII _Julorul potcnliomelrului P eurcntw b.l.. la ......
X-V. emise de difulorul televllorulul vor fi loarea de ~ II-A (penlru IrlIrIT.Illoare cu Il pîni la IOO~
La inchidere" contactelor X-V, con· captate de microfonul M, asl,urind astfel tnp«l'v .. lo,.A (pentru lrarwsloan: CII , pInA lot
denu.lorul et (care imţi ..1 S~ incirUl $1 in continuare allmentarea televizorului. ~~ V.1o.«oo Iu, fi !It clIqte pe poZl]oa • _ cla,if,lum

lent) ute ,unlat ,1 se desurd. Trebu\e menţionat faptul ci la allmen- l$mlllbd,~tea ,mtru.mentulw fund la IKICII Ql <k
S mA~ In pozijia S le ~rifd valoarea tenSIunII IUTXl
In Ke~i timp, punctul Z este cuplat tarea televllorului prin acest aparJt bu- de Iltmtntare <;an: trebu~ $A flt de: .,s V (ile foloteşlc
direct la -9 V $1. c.a aure, tn.nzlstorul tonul de pornire a televizorului trebuie ..s
o baterie de • V). Pe:ntru verUlalreI tnlnl.IJIOIrelor
au deschis, Iar releul R2 atraae arml- si fie in poziţia «dachin. p.n..p. MIU np.1I. oo!rlutalorul K !It JlU-ne la poZl]" 1.
tura. ficind conlaa intre punctele A-B. Oprirea televizorului se va. f..ce in respca'v 2. Verif.;a .... lnIWolOlrel« de pute.e doe-
tc.aU rolottr ... uDui _paral de: lIIiIurfo pminl CUreD];
care permit allmentarea televizorului cu mod normal de 1.. butonul acestuia. de ordinw 'Ulcior de mA Montarea Inlre",lu, 10·
curent alternativ. Aparatul descris mal sus poate fi adap- SlImbiu Intr-o Circul limpIA ti eIItetd rfomlne la rao·
In acustl sltuJ.ţle, chiar daci nu
se mai tat pentru diverse scopuri. Pentru a- IeZII. OOMU'llCloruluL A~lul _ rO$!. OOIllItrull ti
pronunţ! nici un cuvint In faţa micro- ceasta nu sint necesare decit citeva mici rllJlC\>OlX&Zfl in cond'tii foaru: buftC
fonului M (deci releul R1 nu este aCţio­
nat), totuşi contactul allmentlrii tele.-
modificiri ''',

"il
4,,0 •
lZOV

"'~"'RAJ\Jun
1

1.,.. .... CRiSTIESCU


DiSpozitivul din fi,. 1. u~r de re;r,liu.t. este de fapt un contact realiu,t intre _. 14 ~. 1'''''''
I;r,me!;a 2 - cue se poate tu,," de la un comutator cheie tip telefonle - ,i lamela
,
de comlondil 9 il mecanismului sonerie dintr-un ceu dqteptltor tip .Victoria».
lamela 2 va fi izolati de intreg mecanismul ceasornic printr-o plbl şi buql
(1) din material izolator.
3
, ,
Punctul a este locul de conexiune ;r, primului fir al contactului, iar punctul b
reprezinti mua (nsormcului ,i locul de conexiune I celui de-al doilea fir. " a " b
$i ",cum iad cum funqloneau dispozitivul: Heanismul de fiure;r, ceasului
de,teptitor pentru o anumiti ori este compus din butonul exterior 10. roata
dlnţatl 6 care lon,reneazi roata dlnţati S ce este solidari atit cu acul Indicator 3
de pe cadranul ceuornicului 7 cit ,i cu uma <$ eama" are un IOQJ ce VI permite
- J1

roţii dinţate 12 (care este lelui cinematlc prin roau dinţată 11 de mecanismul
orar al ceuornlcului) ca la atlnlerea orei dinainte stabilite si Intre cu ciocul pe 6
care il posecli in loc~ul camel, deplulndu-se In poziţia Indicati cu linie intre-
rupti. Odati cu roata 12, tija 9 se va deplasa ,i ea In poziţia Indicati linie intrerupti,
c
eliberind mecanismul cu cllchet 104 al ciocinelulul 13, care prin IO'l'lrea carcasei 8 •
produce sunetul de,teptltor, In acela,1 timp se efectueazi ,i conuctul K dintre ŞTECHER
lamelele 9 $i 2, contact care 'l'a putea aqlona pornirea unul aparat cu tranzistoare,
unul casetofon etc.
Mecanismul de oprire 1S a clocinelulul de$teptJ.tor 1) nu impiedidi reali-
zarea contactu lui K. astfel contactul se produce ,1 In cazul blociril clodnelului
de,teptJ.tor.
u o aplicaţie «elelantb a dispoziti'l'ului de mai sus vi propunem deschi-
derea la o ori dinainte stabiliti a unui receptor cu tranzisto;are (fii· 2).
Fiecare receptor portabil tranzistorlzat posedă o borni pentru minicudi
,i casa cu cordon ,i ,techer. Pentru reallurea celor ce urmea:t1. de la bun inceput
trebuie si ,tim că audierea prin cască nu va mai putea fi efectuati. (1 \10IlIFICARE LTILĂ -'gfv
Pentru cel are au renunp.t la casei. Iată modlfldirile ce trebuie aduse apa-
ratului dv.
Bornele a ,1 bale contactulul din ceasul deşteptitor vor fi conectate la cele
Unele ClaJe firalc ale rtteptoarelor sint «lnstruite dupl o schemil
flrt transformator de ieşire, rolO5ind doui Iranzistoare eomple- ,
doui fire ale cablu lui cu ,techerul de la mlnlcasei (minicua fiind inlăturati). mentare, SfT 173 de tip npn ~ EFT 121 de lip pnp. EFT353
Sorna de casei de la aparat are cone;ICiuni!e Interioare ca in flIUn. a. Rolul Curentul de repaus. care CIrculi prin tra/Wstoarele T6 $1 TI,
acestei borne este de a conecta casca la aparat ,1 de a deconecta difuzorul apa- depinde de cilderea de ten~lune a: apare la bornele term"torului Te
ratului la Introducerea ,techerului. Vom incepe prin a dezlipi conexiunile 11', de l30n in parakl cu re:u~tenll- de 220n
22' ,1 ]3' ,1 a realiza le(itura la difuzor ca In fllura b. In cea de a doua fui vom Ond tensiullCl de ahmentare scade sub 5 V, alimenUirca bazelor -{tr r, SFT373
efectua legilura dintre lamelele 1 ,i ) ,i leliturol punctelor 1 şi 2 pe unul din firele
de alimentare a aparatului de la baterie (fiIUn. c).
Funcţionarea este urmito;area !
etajului final !le face cu o tenSiune: mai mIel. otC8 o: duo: la creş­
terea dlstorsiunilor, deoatea: in aa:. caz tranzistoarele T6 şi TI
lucread In regim nelinlar. Pe de alta parte:., dUl practici s-a obsen;at
cii rezisten\A şi Te l~ modifici ~aloarca In timp, ducind la °
creş­
EFT353
o ,
Aparatul funqioneazi normal in cazul cind ,techerul este scos din borni, tere a curentului de repaus ce circuli prm tranzistoarele etajului
contactul c fiind inchis, prin el se efectueazi alimentarea aparatului de la baterii. final.
la introducerea $techerulul, contactul c se deschide, allmentarea fiind În- Tn felul acesta te ajunge la un consum de curent suplimentar,

~e
trerupc! pini cind contactul K al de$teptitorulul se va Inchide. la inchiderea care duce la epuiurea prcmatun\ II sursei de alimentare '"'u la dis-
contactului K, punctele 2 ,i ) sint scurtclrcuitate. deci alimentarea aparatului trugerea tranzistorulUI etajulUI final. ;:;
este reficud. Aceste nelljun~uri pol li Inlatutale, daci ,rupul rezisteol.t şi Te e
Prin urmare, pentru pregătirea dispozitivului se va fixa ora la care receptorul figura 2-
°
se inlocuiesc: cu diodA cu Jonc\iune: cu germaniu, montatA ca in

i'
'l'a trebui si funqioneze, se alege postul ,1 Intensitatea sonorl doriti, iar prin
Tn locul diodei se poate folOSI un tranziS10r defoct, care are o
Introducerea $techerulul receptorul nu va mal fi alimentat pini la inchiderea Joncllune In Stare buni.
contactului K. Sensul de montare te poate \edea In ligura 1
Dispozitivul de mal sus l-am realizat pe un ceu dt!$tepdtor tip «Victoria» Montarea unei diode Intre bazele tranzl!loarelor T6 şi TI IISI'
,i un radioreceptor f<Mamaia •. guni ŞI o tensiune mai stabili la epuizarea iUnei de alimentare.
···-CQ-YO ····CQ
- ,
EMITATOR N, N,
bob.ni 'por. <~.
,~.
,~
• peiul
bobl- Inl ...
"O ,pot.
(mm)
OBSfRV",ŢII

\Z ST RZ.
PIITRU BANDA DI1441Hz
L,
L.
L,
L,
L,
L.
SR'
O
f,"

" "
, ,
,, " ,, ,,
O
0,0
0,0

, ,. ,,, --
-
0,0
0,0

-
O
pmi II ,pIle .2-.

ipiri !!ng.l .pl,i


.
lungim. 20 mm

P8n,ru dep1n'ro In .porlab,l • .au


Ino. GEORGE PINTILIE -yn"'VE
"
&«:107
In CI'uI In c.... ie 10101"'" un t .. n_
RQ'I()b" ••• ,.... helent l ' foi .chip" Cu
un .m.,.,.,.. circ.
(1., ~ W u ..... u
,,,101 de lip"" t N 2 21'''' " ........ 3 (T,), M
va r.n .. n.. le IIli.lfll" de 10 olvn, cI,n
• IMfIIUI ... Ilo O
'dluIA (bl'''',,)
IU'" ... 1... 'II",a Clrc .. ,tul .m,lo,utui lui T, . . . . c •
doi I ohml I lui T•.
[m lAto.ul P'I.,,,,,1 In 11(1. 1 conl'''' 0'0" .I.bil.UIOoIII Z II In .....
n _ p,lru 1'."""0111" (cu "'IP\" CU ci ...... O (0,1aI I.p). .1iQ ..r.t p,ol.
"odul,10IUl".),
"«=IJI~ In monUrl
0,c,I"0'''' (T,I ••1.
O.lJfIo... fi ., II" ••
"',. ".,110< mod ..... (T, .. Tol doi
O _nlu.l.t IUP,.mod ..let..
'. "'<1>...(~",'uJ
"" pe ul'IIo d ... ,rmon'C.1e Nu 1010s'lJ .... 'titorul !iri ec.ul.t
...... ale cr"taI<flOl'. prOI.o;I.. pentru ci "~IIJ ..a clet.,oo-
-.,uI • 100.1 Inc •• clll In do'"
fol_nd un e""111 CUPf"" Inl .. t.ec-
MOI>-
~'fl."t •• '"t, unul ci ... l,.n,,,IOI," 'UPUMI Il1O-
dulltoe- (T, fi T.).
.""'•• 1.,. MHz ti U.' MH., IItII unul ModuI.torul . .l. d.&«: "nu nee.. "A
CUpt"'III i"'r, " MHz .. , • .! IIIH. •• pl..:"" IPlCiell. Ae"i'_rele Ins_·
ec~,:~I: .~::~~ .C~u~ullU~'M'~, Iof," n." Cu ,t.lute M aJeQ ...U. Incll ~ •.
cur"nl,lor de repe..,. .. 'f'nJ'"
lIa"liIlO,.,1 T, lunC;!Jon;nd In r~ ...... 10.111« "U,e-cliYe ..a ,.. In Iim.,.
dublo.
celor mfllhon" pe .che.... (In ' .
In ""''11. I 2-.. cInd ... 'oloa,' un g"" 'iri Mmn" ..... tr ...'.
C"IIa1 cuor,nl In Iim" ... 1I ....1t.2 MH. T .. nlfo,nwlorul T, td.fuor) .... de
OI' c.~'" mIU II,On; MHZ), (II(U'lul tipul GIIlor folollt .... recepIOllr." _M...
l, C, ..... aCO,dtt pe .rmo.. "" I 3·•• ....... t .... cii .. ori"", ." ,..:eplor
adlcJ ... MH., Iar Irlllt,,,o...1 T, • IIm ..., )
to~1 1010111 C. '"plo.
[)&o~.ec. In .1."JuI dublo, • 10lt 10- I :~n;~~~::::~ ~ "tU :CJu~o~
lo.~ un t'.nzl,to< cu I'ec •• nţl! de t,.n_ tine In p,I".-I!)( 10] de .pllI. 1. In Ts 6CtD7 T. BC107
"1'. "d'C'li. , ... Obllnut un '.nd....... t Meunder 150 cii .pl... cii concluctor
"d,cII II 'C'''uj .taJ muhlpli<:llor dl din cup'u .mlnlt. cu dbu.."r.... 61 0.41 411 MH.. ... conden"Io.ul I"mer C .. pot loloal ti 1111 1,.n.I,IOIII Ilnl"
I'ec •• nli mm (cu 11011\11). • 'fi CO....::" O capacl'" cii 33 pF ce ...... permiti ob'in.... unei pUle,1
fl'Je'- T. ti T. ,Int .mllhllceIO... D.I... Inli,ur.t.-i"'" Indudlnl.lor Ilnl In pellJIl F"i ee....' c,pICII" •• ci,- de l - I,Sw.ln eelSt CI.! v.1l neVOII
pe lrec .. nta de 144 MHz p ..~.n"l. In libel. cullul t.., C, .. poe.. acordl pe Irec· de monlat radl.IOI", (de ...mplu. cind
Deoarece II ,-,1..... ,. IOIO,h un To.'. bobln." ,lnI firi ""'1lIr1 meo- ....... cii 711 MHl.
clfCU~ ge_ cii Iclapta ... cu Inl.., •.
.. .. 1010" 'rlnrl.IOI.. din etl .. AC
""Ice. To... cond.n"IOIII" III"*, (cu ... IlO Iau ... C 184).
1-. obt,nut un bun 'flnl'er de "'•• gle In loc ... eand_ ..loar.1or de de-cu. Clptlll lui C.' .In! produ .. de I,PA .S. Oecl MI _ 1010" un microfon d.·
In anl.ni. U O IInllune de .lIment.... P...... doi 4.1 nF. din clrcullul colle· Bin..... CU •• 101'" doi 1-12 pF, Con. nam,c. ," tonul modUI.lieI M 'fi ob-
d. '2.5 V etajullln.1 tr.bule '" coniurne 101111« .. POItI 1010" orice fel de
un CU,enI de coleclor cii 170-301) m"', cond.n ..lor c.,amJc plKhett. cu ..... d'I~II~O;J~1 7.~:: -:IO:"::U~I!~ P:u I,n. Inlundal. , •• ,.Ienlell d.n c"cu,tul
Im~OI,.lor '"nll1;lolreior T, II T, ••
,It le capi'''' un" bud~ de cablu PlctlII. cuprln'" 'nI ... 1-10 nF loII 1010111. ' .. nil 110.... de I'PIII"'O 155 vor ... n .. CU cond.nllloer." da wl -
co.lI.1 de 15 m .i .. oblJ'" O pul... In cazul In ..... • 1010..... erla'. 'III ... 0 ISI, ..... Iru I nu mit II n.vOl.
ullllde c"ca I,2W 10.... 0.5-1 MF, In liCopul "d..:i,~ llra-
cii II MHz. 6ed .Iunci clnd clrcu.luI d. monl. rad •• IOIre. !fi hpII ICKtO'" dulul de ampllfic.... tre-c ..... lelOl" In.".
t.., C, .I,eGuil acordet III Irec.,.~ de
~~~~i=-II~lm~"Nt!..I?X7
....................&"'''~~..
~I'~:~lI~.." ..""..IIIiIlIlIlIlIlIlIIII....~are~~TI"
..§~M~. .~. .IIIIII......
II[.1
.0,35 bob,,.. a.. .... 3,1S IP'" d ... Iirmi Condenillorui 'I".b~ .... t"
MODIFICARIA
tI"Im. • • loto,it l-I rld,o.
C ..... AG, • O" "' .... al _ • 1 "''''. Ce«:........ ele ...:IIl'orul ..Obe,o .... D .... ac." condtn",IOI" MI 101;04
II bloc .... U.K_W .. rad,oree.ploryl .. _N.plun •. Con- cII. 3 ,........
denlUllor .... de leord .. bobonll a.. .......
10-43 pF Ooode O, d,n monlejul orill' .... MI.cluda d .. c"cu,t
Bob,,.. a...
liCoet. d .........Ul. da lent'- U f" ..
cu nu...... cod.03I, 'imlne Inleeli. MI
bob,", Lo
Con'Ie'. de ......a .Ie Condenillorulu/ vI"'bol
M ~PfloC; d'flCl pe c"cuilul ,mp"m,1

UNUI BLOC Condef1l1tOolr'" de .. bobl,.. L. (30 pF) .. da ..


bob,,.. Lo (35 pF) MI Hol d,n c",cu'!, t' In _ I I CU
conden_orul w_brI MI mon,HLt c ... un condln·
...co.d .... 10 .... MI ' ' ' ' ' ' . .d cu un gud.d.p_m",u.
" ".. ci a.. .... acord" pe 1«1 MHz. L., pe 1-tS MH •.
l . III 1".4 MHz, Transfo,maloa• • T" .. Tr, ,imln

UUS T. DUM'TftESCU
Y03.AL
IUI'OI" doi 1 pF. doi p..I.... culOl,• •I!NI .. t .... pentru
I .... , . .r.zao compl.,.I'" I.,moei. 8endl doi I,te.,nl'
1e0per'l.t '" eee" mod " " cupnn .... Inl .. 111),5 ,.
US" MHz
leo,d'lI pe 10.1 MH •.
CInd .. cUpl ••,. In •• n .... 'fi ....I.ca modul cum
"1' ree.pllon,,,, ..d,obaJiLl Y03KA", CI
I,e-c.,.nll cii 145.8 MHz
_'.1 pe

R"hur .. un .... ,ec.plor pentru !NInda dI 2 m 'i-


mI ... o IIfObl.,-nl .,. c" dllmPOrt.n1.t pe a'N d4I d.hc,li
penlru 101t. CI'~oriU, de redIOlm.lort, Inc.pi'o"
t' IVlnu,•.
O,cl coni',uCI" .mphl1Cllorulul de Ire-cvent.l in'er_
med,afi 1I01t. 11 mal comod 'll0Iv.li. In .chlmb ."".,
Plnt,u Imp!dICltorU! d. r.dlol ..c ... ntl " mi ...., lip..
InSlrumln tllor cii mhuri acllC~lt. M conduCI pa I~
rad,oematort le "hl,.. 11'01' 101ul.1 lG,7"',1o
O nllel de ..,0Iv...... "b.... concrlli1.1.t In
~~1~~f:~:,~nu. blOC U K,W. de III radlore-c.ploere\e
C" ma; Idecv" .. m.. comod cii mod.flc" ",.
blocul U,KW. cu CIr, "t. ac:h'PII rld.orecIP,orul
_Mlm.lII_
n'.
Al.tI Uflt pra"n"l un bloc mod ,ficat III c...
• -.u .Ie-c'u" urmi'OI11" oper.t", MI InloculliC ba-
','
:n: ~F" ~:.:~.:'~~~nl"~:::'~ ct;;~~~ -------------~
,

." .. h ltob
-YO ···-CQ-YO ••• -
C. de 1 nF. Din condensatorul C 6 (trimer
EMITATOR

sau rlX,. de 5 pF) se asigură intrarea etajului
în oscilaţie .
2
Acordul pe frecven\l, deci in banda de
PORTABIL 2 m, se face din condensatoruJ C 5•
Modularea in frecvenţă se face prin mo·
dificarea polarizArii baze~ datorită sem-
YOleO
nalului de joasă frecvenţă, transmis prin
RadioamatorÎlor care lucreazA in banda condensatorul C , .
de 2 m le prezentăm construcţia unui emi- In fomi, aceastA variaţie de polarizare se
ţAtor de micA putere, destinat sA lucreze cu traduce printr-o variatie a capacităţii in-
modulaţie de frecven)A FJ. terne a tranzistorului T 2' BObmajul se fare in aer, diametrul fiind de
Schema emiţătorului prezentată în fig. 1 Bobina L se confectioneazA din sîrmA 6 mm, iar lungimea de 10,5 mm.
este deosebit de simplA prin faptul că uti- Cu-Fm r/1 0,6 mm şi are un numAr de 7 spire. De remarcat ca la spira 3,5, deci la jumă­
lizează doar douA tranzistoare. tatea bobine~ se ia priza. Deci jumAtate din
Semnalul de la microfon (microfon piezo- bobinA apare if.l circuitul oscilant, iar jumă­
electric) este amplificat de primul etaj, echi- tate pentru cuplajul cu antena.
pat cu tranzistorul TI de lip AC 128 sau Intregul montaj se va fare pe circuit im-
echivalent. primat (fig. 2~ iar apoi totul se introdure
Rezistenţa R. din acest etaj asigură sta- Într-o cutie metalică. In cutie se lasă un
bilitatea termica. a etajului. orificiu prin care se reglează C, pentru
Tranzistorul T 2 (AF 124) formează etajul acordul exact in bandă. Aparatul se ali-
de radiofrecvenţA şi este montat cu baza mentează dintr-o baterie de 9 V, consumul
la masă prin intermediul oondensatorului fiind aproximativ 3.54 mA.

~~~1~"~~~~-r-----r~~~
4,.5 v

UDK

1
DE SEMNALE
'" cu piese diverse» a fiecărui radio_
151<, 1/11) amator se găsesc, de regulA; şi trans-
tn cazul În care sintem In posesia de oscilajie a tranzistorului T 2 in formatoare de frecvenţA intermedia-
unui cristal la care una (iJldiferent tactul frtl;ven\ei multivibratorului. ră de 470 Ir:Hz, de la un receptor cu
care) din armonici (a 8-a, a 21-a etc.) care, în final conduce la obţinerea este pilolat cu cristal devialia de tuburi ...demolat»_ O sec1iune de la
este cuprinsă îo bandil de radio-- unui semnal audio asemAnAtor cu frecven\ă obţinută este mică. Acest un asemenea trafo de FI, bobinată
amatori de [44--146 MHz. putem cel produs de maşinile salvArii sau generator de semnale este foarle fagure, va fi un şoc e,\celent. In·
construi generatorul prezentat In ale mili\iei circulaţiei. Acesl fapt util 10 reglarea receptoarelor. In ductanţa L conţine 4 spire de con-
fig. 1. conduce la «recunoaşterea» uşoară cazul in care avem cristal a cărui ductor din cupru emailat, cu dia-
Oscilatorul cu cristal este e~ecu­ a propriilor semnale. frCC\'enţA este mai micA de 4-5 MHz. metrul de 0,8-1 mm, iar diametrul
tat cu ajutorul tranzistorului T, in Generatorul produce UD semnal va fi nevoie sa: mărim capacitatea inflşurlrii de 6 rom, cu pas intre
montaj cu cuplaj, capacitiv Între de pUlere de RF de circa 2-10 mW, de J) pF dintre baza şi emitorul spire de I nun. Radiantul (antena)
bază ŞI emllor, In cHcuitul de colec- semnal suficient de mare pentru a lui TI> precum şi cea de 100 pF care este executat dintr-o bucată de sîr-
tor se aflii un circuil acordat pe fi sesizat de un receptor de radia- şunteaz! emitorul lui T ,. Şocul de mă (aceeaşi ca la bobinA~ de lun-
rrecven\ll de 145 MHz. amator de la o distanlă de ciţiva radiofrecvenţl (SRF) trebuie sa: con- gime 10 cm. montată vertical.
Tranzistorul T 2 Îndeplineşte func- metri. tn cazul radioreceptoarelor ţinA cel pulin 100 de spire. Trebuie Toate tranzistoarele folosite sinI
ţia de oscilator de frecven\ii audio sensibile, distanţa este de 20-40 m. avui În vedere ca acest şoc să con- de tipul BC 107.
şi de modulator al generatorului. Semnalul de radiofreevenţA emis stituie o impcdanţl de cel pUjin Acest generator, în ultimă instan-
Frecvenţa acestuia se reglează ac- este modulat simultan in frecvenţA 1-) k.O la frecvenţa fundamentală IA. se poate folosi şj ca incercător
ţionînd asupra valorii condensata- şi amplitudine. Deoarece oscilatorul a crislţllului. De obicei, în '<cutia de cristale.
rului conectat În paralel pe Înflşu­
rarea primară a transformatorului
de modula\ic (10 schemA are 10 nF).
Transformatorul TR este de tipul
celor folosite in emjele finale ale re-
",
t-12 144 1.411.. ... 10lolF

""
..
..
ceptoarelor tranzistorizate (montaj p' L
in contratimp). tn cazul În care
dorim sa: avem o modulajie mai ~-l/l.~ <
Z Il
~
aparte, se recomandA montajul din IOOK
fig. 2.
t-iD 2
Tranzistoarele T3 şi T. formeazA
un tin:;uit basculant astabil (multi-
vibrator~ cu o frecvenţA de repeti-
"p'
ţie de circa 1 Hz. Acest multi vibra-
tor comandA schimbarea frecvenjCi '"
"" '" 15
PRIMELE
P EDEE
DE
A.- METODA BECQUEREL
l OLOB
In&- C OftNELIU COTEft.I C

TEHNICA In anul 1850. nvantul francez &ecquerel a observn ci o emulste de doruri


de arlin t. expusi timp indelunlat la radiaţii cu lungimi de undl d iferite. se
colo ra in mod d iferit. Astfel. radiaţia albastri colora emulsla in albast r u. cea
verde in albastru-deschls. radiaţia lalbeni nu provoca colorarea emulsiel. iar
radiaţia I'OJle o colora in violet.
Metoda n·a prezenut nici o Importanţi practici, deoarece imaainile
B. - METODA INTERFEREN Ţ IALĂ erau slabe $1 nu puteau fi fixate .

Metoda <li fost imila:inu1 de fizicianul f~ncez Uppmann


in 1891 $1 (onsd in urmit~re le : C. - METODA CU MOZAIC
O plad acoperiti cu o emullie, avind o ,ranulaţie TRICROMATIC
extrem de fini, se qad in conUlct cu o suprafaţă de
mercur (contactul se face pe partea cu emu lsie). Pb.ca Un suport de slleli nu film fotolraflc se
este apoi expusă pe putea dinspre stiell (deci prin acoperi. cu o reţea eeometrid cu linii alter·
suport), Într-un apar-II[ foeOlnllfic. Ru.ele de lumini nate «(0$11, vert.i $1 albastre). care formau
care pltrund prin emulsie sint reOecute de suprabp pltrate elementare (fie. 2).
mercurului ce runCflone.ul ca o OJlindi. Razele reflec- Reteaua se acoperea apoi cu o emu lsie
tate Interfereazl cu mele incidente, dind nqtere unor pancromatid·.
maxime ,i unor minime luminoue. Litimea unei linii era de 0,025 mm. Reţeaua
Plaa. develojnti prezintl in lrosimea Q o serie de era suficient de transparenti. astfel încît la
str-Ituri de ar,iot metalic. de ,roslme elall cu lunli- lumina z ilei se putea folosi un t imp de expunere relonabll (1 .100 s)
mea de undl a luminii incidente. Aceastl Imagme exa- Placa sau filmul se expune prin suport : radlatHle primIte 'lor fi selKţ lonate
minati prin retlule apare in culori naturale datoritl de reţea dupl culorile de bul. Razele ro,ii. de exemplu. sint oprite de elemen·
unui fenomen de Irlure. straturile de aralnt funCţio­ tele albastre , i ven:i , i sint transmise de elementele ro,i l ale relelei . Numai
nind ca o reţea de interferenţl. Dezavantajele metodei .. ceste rad i aţi i pot impresiona emulsla ,i numai in locurile unde se afli elemen·
constau in sensibilitatea foarte mici a emulsiei folosite. tele l'OJii ale reţelei.
~i d Ki nKesitatea folosiri i unor t imp. de expunere
PlaC2 developatl. care d~ imal lnea negati vi. va fi deci innelrid in locurile
foarte lunii. ş i in faptul ci Imalinea rezultati poate fi unde a aCţionat lumina ro,ie. iar pozitivul va apirea transparent in aceaSti
priviti numai dintr·un anumit unahi. re giune. Cind placa este transparenti , 1 pentru elementele ro,li ,i pentru cele
Trebu ie remarcat insi că aceasd metodl asiluri. verzi, prin adiţia acestor culori. imaainea va plrea ealbeni .
cea mal fidel1 redare a culorilor din t re toate procedeele Se observi. deci . ci avem de-a face cu o reproducere
de fotografie color cunoscute pîni astili. a cu lorilor prin metoda aditivl .

D - PROC EDEU L CU MOZAIC CO L ORAT •(m,,'." 1..,..... ld .. " ....... h .. '.... P' ",,~. ., .... , . ...... ' .. 'o.,..
Aseminitor cu metoda cu mozaIC tricromatic, cu deosebirea ci selecţ ia
luminii este ftcuti de lranule de amidon nu r"ini. colorate În ",,1,1 , ve rde
şialbutru . F. - PROCEDEUL PRIN TRANSFER

Este asemlnitor procedeului pilmenur. Ia fel ca in


acesu obţi nindu.se mal intÎi negative de seleq.ie ~i dupi
E. - PROCED EU L PIGME N T AR acestea - pozitive de seleqie. Gelatina pozitive lor de
selecţie tratate cu siruri de crom u,ureazi imblbarea
Imaainea in culori se fotosrafiazi prin filtrele albastru , verde "i ",,1,1 , acestora cu soluţII de colorant.
pe trei filme pancromatice alb-n~lru . DeoarKe filtrele colorate selec.teui Dupi colorare. pozitivele se pun pe rind in contact
din lumina albi rad i aţiile cu acee~i culoare ca a lor, nt!Jativele obţinute cu o hirtie eelat imlltl. (hirtie de transfer), pe care vor
prin aceste filtre se numesc nelatlve de selecţ i e . Nelativele de seleq: le se difuza coloranţil
copiau pe film alb.nelru. rezultind po:r.itivele de selecţie Procedeul se mai folose,te , 1 astlzi, mal ales in S.U.A..
Fiecare pozitiv se coloreul in culoarea complementari filtrulu i de sub denumirea de «dye transfer., cu deosebirea ci pozi-
seleqie. tivele de se lKlle se obţin dupi un neeat iv in culori .
Prin suprapunerea celor trei pozitive astfel colorate se obţine o i maalne Metoda are avantajul ci permite o modificare ~rţlall
in culori asemi nltQ;lrt! orieinaiuiui (fie. 3) . a Kh lli brului cromatic, lucru care nu este posibilii!. metoda
Reproducerea culorilor se face. dec.i. prin procedeul substractlv. folositi cu preddere utlzi, metoda emulsillor cu straturi
suprapuse.

- -----
-- --
Dar despre aceula. in numlru l viitor

• În n umărul viitor:
"0_ _".
. /IIf6 1lU D c.~La EN
.. , .................. ti ~~
FILTRELE
"o ....... 1>'...... .
În tehnica alb-negru I
--
. AO}U . ... ,BASTItU
Im.g,n. . Ii.... '
... c .. '" .~ •
• VE " f . "OLEf

16
A El'stli fotOlllTWlton car. pr&flmll sa-şi f.ca foto-
/---30 grafiile lata marg,nM albl uUllla. Pentru IIC',U
Iolo.matDr~ CII ,i pentru cel ce OC8110f1.!ll ~or don
al renunt- la margin .. aibA. dam In cele ce urmeaza
construcţia unei mI,. o. mlril Uirl cadru
Utilitar. unei me.. tie milint decurg. d,n nee."
,I!'IN de a manl"lofl platii hirt,a foto, CII" ••• In
mod normal tendinţa de II se curba.
FotOOfatia ee o publicam p'lIzlntli In mod luguliw
cons!rUC!l1I propusA. D'menslunile corespund Ihlnt
• dou.t. hirtii de format muim, 18)(24 cm.
MI" de marit comporta o plac! de bazl dubla
(1) •• ,.nll pe doul terminale (2) p6trllll. tu mk.1
pul8fll (el de cauciuc Sai de mas! plUlic.6, l'p'll
de partea Interioara.
Meter',luI de conslructltl liste lemnul. Pentru
placa propriu-zisi .. 1010511$111 panel MU pl",. d,
mllteflal lemnos aglomerat.
Imbina".. !le "lIhZN11 prin lipire (citi de tlmpll!
.ie aMI "lICetl, cu hoIZlluruburi NU combinat
COIIIa de hlrt . . . sprijina cu un upll _ margl
nee reper ului (3) şi _ cee a reperulu; (ot' d", com·
pu,*_ .T ...... lui mobil.
.T.·ui se pun_In punctul_ Cfuce cu un ,urub.
Pentru, nu .. şi don Clln,lui de ghldare.•T ... ul se
lil..zA cu .,perul (7) din tabll cu dou.lr holr,uruburi
NU chiar lu.ulwrl cu piul.tL P,ntru .c.1d "per nu
S-III./ dat cot ..... rttul!ind cu u,unntli construct.v.
dupa reelilar_ r"tului constrUClie<
Supralaja superiOllrti se 'I(lpseşte In IIlb mIII
pentru a perm.te reglarea Imaglnoi In cond, •• , cit
mIII Iwne. Restul I'I"IIIMI da mArit M vOp .. ,I. in
negru pentru II .viUl reflu." nedoflte.
Con"ruq,. • simplI. se realileelA In t.mp scurt,
III un pre( de cost redus.

E:!cJ114 !OliIV4}. o:an ,,41nc, ;_"u tM ,,"u, pr.. ,d«


O ,. . "'lisl,QI t)p14 /4-'; 14wMc4. """ _ !"mul uprnu
1_ ""I,riM (,; ţfUltnd..t ~!«'I ""JIo.>u.w l' I*.bt/l·
/6ţu, 'UmI" !OI~ D<r '1 , . sobar/nd, ~ rnIo ..."....
_ ","Iobolo '~/Ir, o odftJ6Taui "qw. <il rodr<lJfdllr, '1
..,mI'"
el4botlZlW
,i.
....h ...... "" ...
pre/...,.uI l' nJ.JuI tM cit. "". _
( t) Ul.i,! .. la """ ... J>Oni" e ~
1« dfNrJ/~R" o:an u.w J1ff:t:_.... U.:cWIf muualt
pina /01
UIZ" '..

SALON:
IU ••
EA AU
cu... SAU FĂRĂ 44).too em de II sol, ~ tuncl" de tipul autovlIlIl
culului.
Pe de alU pari •. grosim. stratulul c&\os lumlnal
mal dep.nde " de ungh'uI de lne"na.. a PIOIKto-

FABUII DE CIATA
.ulul, CI ........ ne putem con •• nge cu mult6
usu.jn\l. Nu avem decit sa nd,ctm cu t·2 grade
Ilnlll de reg .... II unor farun de c"IA "vom ob......
ca. efeclul optim de ,lumina. . . .,.1l1'li miii Ina,nl.
a dilp.6r" complet, larul .. comporUi pe c ...a ca
un prOIKtor banat. orblnd conducatorii ce .'n din

' .... A. MU$ATESC U
taIA pe timp obişnuI! " formind pe ceall cunolClIta
pirON matA.
Incllnar_ de '81;I1aj a larulilor de CtaIA trtbUIil s.II
le 'talll'lI cu multi grija. Daca un alelllll' d. Ipe-
Ne ,Ulm In anotimpul In ca" ceaţa _ ac", ne·
dere cA ceata nu 're o structura omogena nici in dalital' nu .... sUi imediat la Indemina alunCI, In
funct .. de d,slenta de montarll falA de 101. vom
dor~ $1
f.ecwllnt
r~utllbll Inamic III lIutomobilişt,lQ1'

Pe ceaţl ~izlbil'llIt_ se Inrillu1i11I.,. mult. IIIt


tllp«lU!IN de orlenla,. II omul .... scad._ Mao mult
t,mp, nici In spaliu fi deci cu o lum,n6 de aceeaşi
_ .par,
iung'lTIe de undA nu M POlIte as'gura totdeu .... O
vizibilitate opllmal6. Cart e.te cA cerclIAri efectuale
In lICest sens eu 111'6111 el lung,m .. de undl a ra-
laz_
reglll I"u~ plasind aU,tomQb,lul pe un sol olllon\.lll.
metri de un zid .lIrtlCat C.nl.", pelll' lum,
no..e formate de fIII' pe lid trebuie s.II .. alt. mal
deci IIllt, daci ob!Mtrvlttorul !le 11111 In mI,,,,,....
dial'. lum,nOllse nu ,nfluanteaz6 lIot6r1tOl v,zibili- jos d. n",elui eantrului tarului cu urmatOll.e" dll-
lan\.
conal,1aI " apa,. şi o Inr.luI61'" II ClIpatrUo\ii Iat_ pe timp C&\OIl.. Ac ..... şI •• perimentari IIU
",- de II apr'tla distanţele, precum Si POlii' 0""· .r6ta1 ca. de tapl_HCrllu!_tarulllor IIntlClNlţI consta Distanta d. . . e.nlrul
petlll lumlnOllSII II
rtNI unghlul.tl II diverselor obiecte din spatiul In· In modul de pl •• a .. ti In .egllqullor. 'nall''''''' de montare
tonjurltof, Ac." .. IIlplici creşterea IracvII"!.1 Lucrul itCestll de.lne 1000rt. hmpede dacA .. ob a larufllor d. ceaţ6 n'velul centrulUI faruiul
.c;cidentalor pe li"", celo& şi totodata n«:II,llItee sef'4 ca. cu cII pllvilM ob...... atorului "te silita sa (cm) (cm)

"""
de II reduc. vitell! de c'rcula,1e şi de IIpor'" II s"abata un Itrlll c&\os luminat, de grosime mal ,,-O)
1I'II"ţllIl ma ... pln6 la Obiectul obl..... at. cu etil v;ribilitalea OI-O)
In ac •• t. condlt'l. regla'" Irlstalal'ei..de lIumlnar. este mai prOllllii 80- 100
leu p.IIZllnlll lefurilor de Uliţa capita o ,mportan!.l laia, de pild6, in lig. 1. ee vede c6 atunci cind
C.p'lelA pe tImpul nOPI'; $; chiar .1 ",... farul este IIsezll SUI, pt!vll811 ,olerulul trebuie sa
InstalatIile de Iluminat conventIonala par II nu ,Irabatli pina la ob'lI(:tul O de pe drum distanţa
1mbun6tlt\l tu nimic vizibilitat_ de circulatie pe luminal6 AQ. Acentll .sle cu mult mIII mere dec1t
timpul nop\ilor ceţoase. Aprind.... fluei lung. nd,cA distanţa lumlllati BO In tIIzul In tii,.. larul esle
In lata automobilului un val 16ptos, dens, d,ncolo pla,. m" Jos (fig. 1 b). Se vede deci cA stralul d.
de car. nu SI mIII vede nom,c. Sch'mbaree Iaz.. ceall lum,nlll In pllmul ca.! eSI. m", mar •. fapt
"urUI pa .. a nu lrnbun6t6ţ:i s.n"bil Sltualill f'. !fi care In'6utAil$. vlZlblhtatea. d_rllCe cu cit stra·
mod par.o.al. viZibilllltea pari cee miii buna lut de ceall lumi". .... mII g'os ~ maj Înalt cu
cind SI C'rcu" itra lummi. 'n lICeesta .,tual'e. auto· allt profun •• ",. spaţlUlu. v;tibil .. reduc.
mobilul Pl'Op"u dll'f'ine viZibil in trafIC dOlll' de II Din lICeslea apare hmpMle cA cu cit un f. ute
d,stan .. tIIr. nu mIII pot evita lICCldentul. pla... mIII ;Os. cu a!lt el va Ilum,r. mal b'ne pe timp
Apari. prin urmare, necesitat.. uOlli Ilum,narl • C&\OL In$A nici cobor1r_ .ub 40-60 cm de .. sol
speciale II drumului pe timp de cHl6. Dar cum? nu estll recomand.tlilA, deoa._ sub aceasta ~­
E.. slA pArlr. fOllrt. rAsplndilA el pl'oiectollr•• m'!.Ii nu le mei obseM o Imbun6t6ţ, .. notabill a
cu lumin6 galben6 ar reprezentl! soiullI!I idaal6 vlZlbilrt6ţi~ dlll" tleearA niste efec" opt,ce Inşell­
penlru mAflree vlzibil,tatii pe t,mp de cel6. Aetasta toa.. asupnl conducatorilor ca.. circuli din 'en,
Idee pare 16 alb6 .. bazli o anumllII leg6tura In lre contra,. Acestora II MI pare ca. drumul este În IXInla,
lunglmee de undl a lumini! galbene ti dlmen.iumle 1111' dlstan. Intre maşini est. de douA t.ei ori mai
particulelor de apA aflate In suspensie In aer Ollr mare d«" In realital •. De ac_ InAllim.. Ia care
clllar dacA ar n 11$1, nu trebuie sa se plllrdA d,n I't- t..bule $A fie montale la,urile de ceal6 este de

Imobllil.lţl cu ma$illJ In mijlocul Ule doul axe ti pe (ieurC! ali cite


drumului din cauu unei defecţiuni dou1 roţi.
ivite sau presupu$ll - la sistemul Pentru montarea dispozitivului
de dlreqle fUlete, dlferenţial etc: la rcad, veul dispOlltlvulul $II fi-
ulstenp. tehnid, respecti. reme- lCem ca in fotoarafoa 1, deci eu
dler" devin. o problerN diflclll. un I •• i..- $II roteşte axul fi MI ri,i-
Orele de i-ltepure pentru tran- dium cu un şurub
sportul autoturismului la IUţ" ser- Dupl ce dispozitivele au fost mon-
viCI pot fi eliminate daci. confec· t~tc I~ (ele patru roţi. deplaurea
"onlm IcellSOI'"iile din fotoeraf,de autoturismululln 01'"1(' direcţII pt" n
alburate. implneere nu m;a/ ConU,tUI~ ,(
P. o bucati de profil U lint mon- dificil.
TO DE LAALAZ
Daca ll9 alUim in drum $1 nu există nici această nirii, cind s-a produs electul de «orbire., se aprind
posIbilitate da. regla re. atune! pur şi Simplu, se ViI farurile de ceaţli simultan cu farurile normale, s-a
inclina larul in Jos pinA cind centrul palBi lumInoase constatat ca.. datorită creşterii bluşte a intensităţir
ajunge 11'1 o dislanţ!i de 20-25 m de automobil. Huminăril, vederea se readapteaz.!i mai rapid, re·
Că vizibilitatea pe timp cejos, noaptea, depinde stabilindu_se operativ observaree eficientli a dru-
mai pulin de calrtat811 proieclorului şi mal mult de mului.
plasarea şi reglajul său ne putem con~inge din fOiI.>- Aşadar. cu Satl fărâ faruri de ceaţă? Argumentele
gratIIle din tig. 2. Fig. 2a arata tum se vede drumul experienţelor pledeaza pentru. Cu o obsef'/alie
cu ajutorul farurilor normele. iar "g 2b acelaşi orice far poate indeplini fuocţiil anticeaţă dacă este
decor privit lolosiod lafurl de aceeaşi calitate. dllr montet corect In caz contrar. mai mult stridl decit
plasate după cum s-a recomandat ma' Inainte aluta.
Rezultă limpede ca in III doilea
CIII, dispitriod uidul»
tiptos, vizibilitatea este nel superioar.!o. Aşadar,
ştim ce este un Iar de cllllţi şi cum se reglaaz.!!
(apro~lmativ), Este InsA loerte Important sa se ştie
şi cum se folosesc larurlle de cnţA in diverse con-.
diţii meteorologice impreunA cu larurile normale.
Cele mai rele condiţII sint Intrunlte atunci cind
rtOaptea pe ninsoare densll. se produce ceata groasA,
cind vizibilitatlta cu laza scurtă nu inireca 10 metri.
In acest caz se vor lolosi in nclusivitate farurile
de ceaţ~.
Cind cea\!! ere o densitate medie şi plouA puler-
nic, astf&1 incit vizibilitatea cu faza lungA incepe sa
formeze in l aţa automobilului cunoscutul zid mat,
se vor folosi sim"ltan farurile de ceaţa. şi faza scurtA.
1n sfirşit, pe timp de noapte cu ceaţli slaba şi
ploaie, care permit vlz,bilitatea cu faza lungă pinA
III 100 metli, se vor lolosi concomitent farurile de
caaţti şi cele normale, avind Qri)! ca la inlilnirlta cu cca 100 m cind este conacta~ faza lungll a farurilor
alte vetlicule larurile de ceatA ali fie stinse şi sll. se norm",te.
comute faza scurtă. latli de ce in timpul zilelor cetoese se recomandă
Se mai pune o intrebare: farurile de ceata pot fi sli se circule nu cu larurile de ceaţa, ci cu faza lungA
folosite şi ziua sau In acest CIU. trebuie ali se utilizeze a farurilor normale, care poate fi sllnsll. numai cind
numai larurlle normale? s-a ajuns foarte aproape de vehiculele care circulA
Experien\!! arata c! pe timp ceţos ziua electele din sens contrar
celor doua tipuri de proiectoare se Inversează, Dar farurile de ceaţa. pot fi folosite şi in alill Im-
contrar părerii obişnuite. Ziua, larurile normale, prejurari decit pe ceaţă, datorita faptului eli ele
chiar cu laza lungă, nu pot nici sll. lnr6ut6teasdi, ilumineaz.!i cimpul de obsef'/are al şoferului mai
nici sa imbunataţească vizibilitatea, deoarece lumina uniform şi pe o lungime mai mare (fig. 34) decI! o
zile; esle de citeva ori mai puternic! decI! cea dală lac farurile normale (Iig. Jb). Ele ilumlneată mal Pagini speciale
de laruri. Cell4 ce aduce insll. aprinder811 fazei lungi generos marginile drumului şi nu orbesc la un re-
este o mai bunA marcare a poziVel vetliculului glaj corect Rezulta că eceste fllruri vor putea li "Tehnium"
propriu, deci o măsură de evl!are a coliziunilor, fără folosite e/ieiem in capul efectuării vlralelo", cInd
ca prin aceasta sll. lie lenală privir811 celor ce vin cimpul de observare va putea fi lărgit de 1 ,5·2 OII in almanahul
din sens opus, aşe cum B-ar Intimpla noaptea. faţli de folosiree farurllor normale.
Experienţe făcute pe timp cu celIţă de densitate O altii situaţie in care ulllizarita larurilor de caalii
"Ştiinţă şi tehnică" 1974
medie au arătel că un vetllcul devine vizibil de la pe timp clar intervine atunci cind sIntem «orbili»
50-55 matri dacă circulă CU farurile de ceată şi de le de un vehiCul. DaCii Imediat după momentul intÎl_

SOLUŢII ANTrGEL procente greutate etilcng1icoJ: 12.~'. pen-


tru - 3,'1'C; 2S,~·;. pentru -12.! C; 38.S~ ~
Acestea ., utili~z:II. ~ntN a Impiedica pentru -23.3'C; 49,0"/.. pentru -34.4 C;
inghelarea apei d,n ~,stemul de rldre 52.5" ~ pentru -4O"C
(radtatoar~l al motoatelor auto. Solutia La loatcsolu!iile _antigcL _proceDtelor
antigd $I11,.cwn;., maispunc, antigcr. de etanol, I'\hcerml. ŞI euleng1,col ti !le wr

PENTRU AU'I'1IMOBILISTI
rcpre>:,nLl I,ehrdul de rlare ,1 mo.toate- adăuga procentele dcapl pinA la O 5utâ-
1(11" cu ardere mternl ce !le" c:arleterrzcazl AtcnllC' Solulia antrgd pe bazA de ellkn-
printr-un punct de congelare coboriL gliool este loxiei! De aceea manipularea

,
Pentru automobile şi chiar pentru Ivi_
oa~ !le" utilizeaza solulii antigel de urmă­ ~n~~a p=..", ~~~ :tij:"gfr!t
%
ra.diatoate1e V(ll" 6 inch~ ~tanş. Dupt
Chimist CO RNEL M. DUMtTRESC U loarele tipuri:
a) Tipld oo/arU: apl + etanol (alcool utilÎlarea produsuh,i. miinile se vor şp41a
etilIC). Se vor IIt,hta COllcelltratllle in % bine eu sapun şi mult! apl.
l PREPARATE CIIIMICE PENTRU
AUTOMOBIL/ŞTI SOL~It~/~i~T:,!'R:RW&it~/CA ~~~:.te ~:~l: _~;&_gnJtn%- ::n~~ r.... toate soluJiile antisel se va utiliza,
pentru realÎZRrca amestcculu~ r", ap4 disti_
-23.6C; 46.3% pentru -JJ,9"C; 71.9"1. lat"" r", o apa. din care si lipseasd !-Am-
Pentru frumU5C\ca $oi pistrarea in cea Intr-un vas de sticlA (borc.ao de iaurt pentru -SI,J"'C. riie, care se depun sub formA de erUSte
mai buna stare .x rUIIC\ionare. automobi- SlU conse ..... c, bi~ spAlat şi usc:aJ.) se di. b) Tlpwl Nevoia/ii: apl + glicerina şi insolubile (apl cristalinl de Î<:vor sau
lucazA 200 pArti in greutate alcool etilic apl + ctilen~icol Pentru solutia antigel
~~ ~::~i:~n~~~~ thni~od:«:~i~:~
apA de plOllie~ Pentru R evita eoroziunea
(spin alb) cu 40 pirJi în greutate apa. a-l':' + glicetm4 se vor uti liza concentra- metalului din care este confeclionatA in_
apoi se toarnA. agitind bine cu Wl beţÎşor
~~.6~C:3S%u~~t~ic:rt~~~0"((io!;!!~~
lelniciri se practi(i eu mult succes atunCI stalatia de racire. se vor utilll8 O ser", de
~~t r~re c=~~de c:u:~.;!~r~tlt:;
de lemn, 50 parti in greutate gliecrinL S0- inhibitori. AstfeL În cazul dnd metalul
lutii obţinută se !rea: înlT-<I sticlă ('12 Il.
~nt~23~:3"~ ~rupe~;:~rC:;I~~
este lieru~ !le vor adiiuga mici cantitilÎ
asemenea, fiecArui automobilist ~ ilnt astuplndu-., cu un dep pentru a evita de substante bazice ca: hi"droxÎd de oodiu
necesare eleme ntare noţiuni de chimic, cu evaporarc:a alcoolului. Sticla ., pistrCRz.!i Din datele solu tiei aDtigcl apl + glicc- (sod! caustică~ carbonat de sodiu (sodi
ajutorul drom lşi poate realrza «le mai
s,mple preparate ctlimice de care arc ne_
voie. Astfel pasiooaţii automobilifti Îşi
l~l~f~~~~!..~~in bi!~O~~~ a: ~~~:'~
nu ., rAstoarne. Pe ntru a evita aburirea
rinl se observli cA existi o variatie a
punctului de iDgheţ in fUllctie de concen·
tralia proccnt ualil I gl ieerine~ astfel incit
de rufe~ hidroxid de calciu (var stins~
precum şi o serie de substan\c coloidHle
de natura orga nicA.
pot prepara nu meroase $olu ţi~ paste ,i parbrizul u~ acesta ., şterge, in interior, Solll\iile de antigd re vor introduce
prod u!le chi mice care nu ridici probleme cu aju torul unor mici tampoane de yatA. :~!~r~rc:~sr..rc~:~~t~:rkt~ 7a~.t~: confonn instructiunilor alltomobilelor.
deosebite priviod procu rarea de lubstan\!' Imbibate cu aceaslă solutie. Vapori! de cerină. D«~ este recomandab,~ pen tru a adică dupl golirea. curlţirea şi spllarea

:~ !~b~~lc~t :t:~1e;~~m;b~~
chimice. Din categoria acestor preparate obline lichide de nlrci re bune, sli !le rea_ ini1a\aI,ilor de riicire.
vom prczc:n tll, In acest Du ml r, doua M)- lizc:.e astfel de amestecuri Incit lCC$tea
lutu chim>a: de primi necesitate peDtru de sollltia alcool-apl-glia:rinA şi. astfel. sli nu depqeuc:l 70",4 gliecrinL

*
buna funcţionare a automobilelor pe timp
de iamA.
::'~i!.i:t ! :"!bu~~: rece de afarA.
Pen tru JOlutia ant'gd apA + etilen-
glicol se vor utililla tot concentralii le in

19
Consideraţi reuşitA canapeaua respectate sau nu; oricum, abateri
din figurA? VA place linia ei simplă, prea mari nu sint de dorit.
modernă? V-aI fi necesară in apar- Stinghiile care formeaza spatarul
tamentul dumneavoastrA? Dacă se pun În locaşurile lor (20x20 mm)
răspunsul este afirmativ, nu mai şi se fi~eaza prin lipire, cu holz-
rămine decit să o realitati urmărind şuruburi sau combinat.
Indicaţiile din rindu rile noastre. Restul pArtilor componente se
Partile constitutive sint uşor de asamblează prin Încleiere şi asi-
remarcat in fig. 2. O placa de fund gurare cu holzşuruburi.
se sprijină pe doi suporti, fiind măr­ Cantul partilor componente va
ginită la extremităţi de doua plăci avea un aspect inestetic, indiferent
laterale, profilate. Cu ajutorul a de felul materilliului(panel, P.F.l.,
patru stinghii se realizează struc- scindurA simpla). Se recomanda
tura spatarului. Pernele trebuie rea- lipirea cu araCe! sau prenadez a
lizate de un tapiţer. Ele pot fi şase, unor !işii de furnir. Altfel, se poate
CII in figura, sau mai puţine, două chilui şi şlefui, dupa care se va
SIIU patru, desigur cu modificările finisa funcţie de procedeul utilizat
dimensionale cuvenite. pentru feţe.
Mai simplu se pot face din burete Finisarea se poate face in multi-
pentru mobilier, imbrăcind in stota ple feluri. Se poate pastra aspectul
nişte bucaţi dimensionate cores- natural al lemnului mat sau lucios f'j".'
punzator. (in care caz se lacuieşte). Prin
Materialul lemnos recomandat băituire, se pot obţine culoarea
este panelul (grosime 20-30 mm). şi nuanţa dorita, funcţie de restul
Se poate folosi şi o placa de lemn mobllierului sau numai funcţie de
aglomerat, dar in" aceasta situaţie gustul dumneavollstră.
finisaJul este mIIi greoi. O altă posibilitate constă În vop -
Figura 3 reda modul cel mai eco- sire, Etapele presupuse de o {lsUel
nomie de plasare a p!r,ilor compo- de operaţie au fost prezentate in
nente pe o placa de dimensiuni paginile revistei noastre.
mari. Forma e~acta, precum şi mă­ Daca dorim mobilitate pentru ca-
rimee fiecărui element se obţin napea, ii vom monta plltru role spe-
pe baza figurii 4, prin desenllre la ciale pentru mobilier.
scara. Dimensiunile date pot fi Şi acum, spor la treabă!

În numărul viitor:
Sugestii
pentru mobilarea apartamen t ului
primite de la cititorii reviste i !

BAII COPII
Dup:!. cum se vede din fotografiile ală­ prins de zid cu o balama. ca atunci cind
turne, cu puţină munci se poate confec- baia nu este folositi s1 se poată nbate
ţiona peniM! copil o bale foarte practici. in plan vertical şi lipi de tid, riminind
Intr-un SI,IPOrt de P.F.L. se decupeazi o spapu disponibil. Pe cel1'alt perete se
porţiune În care se introduce cada de plas- confeqioneazi un alt supOrt. In locul
tic cumplrad din comer~. acestui suport poate fi utillut un scaun
Suportul de P.F.L., li un cap1t. este sau chiar se poate face un picior rabatabil.
l\SNIC=-
MOBILAREA
Ceea ce est. impo"lnt ,1 trebuie SpUI de la Podeaua antreu lui se poate pruenta in d lf.
Inceput este ci mobilarea, af'1nl'~. Intreulul rite VIIriante, Parchetul U! va Iicui sau urui.
se fK Infel Incit Icau si se Inc:adreze unlur dar piatra se cl!:rule,u, Co ... on,ul sau mO(heta
cu restul apartamen tului. de trecere pot exista sau nu. In orice cu, nu se
!ntr-un InletlM moder n. mobilat cu fantezie mO(hettlu complet podeaui antreu lui dad In
ti elepnţl, .ntreul trebuie si d. o senuţle de restul camerelor nu S-fI apelu la aceiaşi pro-
delline. de cllduri, clre sl marcheu: plicul cedeu,
trece~ de . fnl Inlu"tru. In condiţiile unul apartament de mici dimen.
Un Interior fo.rte sobru este ,1 pretenţios. siunl, antreul poate fi amen.j.t necon ... enţional ,
O discordln~ eventl,llil leM Imedlu In evi. pentru a indeplini " alte funC1iuni. In principiu.
denţl, In leneral elef.vor.bll. °
se poate construi mobill simpli de perete, sau
Mobilierul oblilatorlu, ca si spunem lll, pe are Ă afecteze spa11ul superior al Indperil ,1
eare-l presupune un ll'ltreu este r.UriM. Un are Ă permiti pistrarea unor obiecte ce nu
cuier, o 0IUneli, un I.rur nu mic tlttuleţ. mai au 10( in deban
unde si existe citeva perii "ecenr. cur'lţirii Elementele de mobilier menţionate ca nec.
Imbrldomlntei, Jl cel puţi" un uburlrt nec~r Urt pot fi C\jprinse in construcţii mal ample. cu
,chlmblril InellţAml"t.!. rol funcţional sau decontl ...
Pere'l;lI sint upiţaţl uemlnltOl'" SIli nu cu Decorarea antreu lui OI mld lucriri artIStice
restul camerelor d in locuinll. dar. În oria cu., contribuie la cre,r. unei amb,anţe ori,ln, le
este d. dorit ca Imprelia pro'loaotl d. culou. Oricum, nu mirul acestora trebuMl II fie m,nim .
"II model si nu l1e: puttrn!cL De aceea le vor
evita culorile ...11 sau modele'- mari ce les ulOr
e ... entual una sinluri, plasati Intr·un 10( ... izlb,l
permanent,
in . ... idenţl. Se ... or adopta fie culori deKhi~. In ,enera" se apeleau 1.. lucriri d in lemn sa u
paSielate. fie culori inchise, dar. oricum, ISte pe lemn, meuioplastii, şi uneori din cenmld-.
p,efenbil II le r.nunţe la vreun model flcut miti ICUlptur ~ lemn ,nvat, lemn pICUt. precum
prin rolu l re, ti picturi simple in tempera SIU ICUlre11

o mnd · .,au u'f/Ull4 dI ,"''''.... a o1ţ'lmza II a lmtII MII:"


m4su(4 im,· un a_ b . plalQl p. P I'.-l~. Ilummar ... ,~akJ a in<4-
pffli eu, cotflpktatd tU UQ daU! ci. fi lampd al pr. .~ ~. al dOld Iwcuri
urla,..,,, '.
1
f ',III~;'Id 0' .. /.00 .... atUl:1NIr4,U1Ii'truc(ia .folosqu In ori 't fii" aparUl.'
,"tlll.

o
MOIn1f dI PfftU foaru rl1qitd. Oglindo , Î1ICadratd dI o ramcf cU
Imm, d'$punfnd ~ o mdtuţ4. flumiMrld u faci dI! $11$. P, un Jca..", fn

2 faţaQ.l:utll ogllMi, 0TIdnd, la pucau, u poata ftu4 .... mac,/u" Wf<'I'.


O pcrdld dm material trOf aropml CUI'nuI II' WI mit; reift. Lateral, un
'u,-
....
dwap,.. prldlJdiltC. Totul au umc~ mode,.,., ~foa~ul..n, rjq.

Mia dN/4pt()qT, fimu d.t partid wperi(JarrJ II ţMt'~ri/qr (Jfl rol cU


debara, Reifttmu ti 'llUrek • «14 IId4pwlUC obt« re • pnmof _
4 IIUl.U fa Intrarld sau U!fI~«I tht apa~tamaU. l .. flllO 0I!mzu, "-'nor",
a u anturatd' tit b«vn' fala-IIU. Clli~ riU /MICal • o draperu.
TE pentru TOTI
""
CALU BASCULANT
PENTRU COPII
C6ltmld Iittel. nu:; du', cel !NIl IInAr call~ nu "sea sa te rastoarne:: profitul petinelor de belan".,
as. . .tfeI conceput Incit corpul calului ramIne orllontal. chw cInd .~IoPNl •• _fglC.
Ta•• pl'MIe .. pol mari II dim .....,unlle dontl dupl desenul c.rolat, urmind II fi 111118111 pe placa de
Pf.L dfl20 mm gro,om.. Barele de legaturii DO de li .... IU diametrul de 10 mm Ac .. tM J08c6, In aceiaşi
timp. rolul de Siguranţl .lIpllmln1ll•• conll1l depa,nil unuI anume grad de ba.n".,: balele extreme ,le
PIIII"llo, .. 1o~'1oC de picioarele celulul. Imp,l(j,clnd fOII •• completa, dttd acCidentul
Ba,... din coada petJne. din faţa dlp.,,,c In 'a'eral patlflll cu cCII15 mm pe fiec::ş', pe.rte. tormind "tt,1
Il/POrti pentru p'cloarl, şi dind line! po.,b,jrlat.. acalllr.ţulu ....-.1 conduci CIIh.'
Mont.jl.ll .. "CI p"n 1IIcl811111 .... 'lIu ..... cu ,uruburi de lemn cu hlftgl~ de 4& mm

t. Tont COMI,,,",,, eli.. (<1<;110:1 . . 111«4 Hl ,rGI 10. 1. Şune cft '-fI; 1. 10",.,0,,325.
4. G6url '*'''''''',,; S. $a ••• "",.,wtf eC1lrtol6; 1. ,,.;_ spare ••. 10,6 • 10)0.10 . ••
jlenuv
Sa"'. 10ll"; 10. Nen-w"'; 11. 'je_ (11f4. 11. .. ,.,. 10lll«l; 1).. 10",.,0)<1«1. '4.'",
o
"iti IPO". 1$. "ni IIIfIIN1 p;dor. IOll225. 1•. ,ot .... 'Gf6. n . ""'. 10ll 140

1. /'aflrlO
,pole
1. ,.,rtO
l ...'014
4. Ne,.,u,,"
elIM/o'"

.......
S. 'klor

.......
""",.'0
7 . ''';00'
'o•

•_ ....
'WW
....!.W"""'
....._........................."".)~...,_~~~M!!'

defect de la detecţie sp,.. IntnrL Se ulllle cu


o JUrubellllţl AU ptllse.tI Irlla ultimului tub
MASA
UTILE de fl DaQ, se aude o pocnituri nu sfortiturt
destul d. puternl<i III receptoc; uUlld detecţia
,i ultimul euj de R funcţiolleul I\Ormal. Se
procedeul utfel ,1 QI prImul tub FI. Aceltea
rA ILA
Cam..tWtd in perm f rabatabil4) sau
Nu u l.ti recepţ ie. Tuburi" .. '" pot fi defecte sau UDUl ,1Itund se schimb.... srind pe picioaT, fiu, masa pe cari v-o pre-
prind, ochiul m.,k le lum lnead ln .... rd. se v.rlfld. eUlu; defec;t. .It"tdm se executd din blDturi tU lem,., sau
. ) R.nulti ti redruorul d.blt."zI, tensiunea e) 1... «J.ul d. totul fUllcţloneazl, se verlflcl pl4ci aglomerate ra"fOTsou la ~/ţvri, pe
continui " en. defect! numai JNlrtn de rKep~r • . tubu l de amatec: fi OI(llator. Se verlflci alimell- cari • ljpqu tapet in/lOTal lovabfl.
Se verlfld. lamJNI finali $1 preflnall a Af al _j .... ur. aeestuil QI t."SIUII ; .. mmuti comuu- AtIOIItaj,? Se poate realiaa a4 minimum
torul 1.1"'1.11 picup AU se atin,. boma de picup cu torul de lame. Dad. rec.ptorul funcţlolleul
o ,urubel ... iţl. Se Il1locuilllte lampe defectt. se tU dw/tuUli, 0CIIfNl puţin. lcc fu pltulu4
pe alUl pme de u... ~ ene defect comuutarul
r... loculqte piesa defect!. Daci MI fUlleţto ... eau pe nlck) IlmI, este defect aproape tU un perete) p """nil o notd tU
b ) Eujul de ampllfi«re de Af esUl In sure comutatorul nu Intrtlul tuj. Se verifici circui- GgTeabiJ - wui p' proospdr - Î"trqii
normali de funqlulle. R.uuld. ci receptorul "te tul de IlItnrt. frKilp.ri.

22
TEBNIUM pentru TOTI ~

ci.... va I,~ ~ .nul 1111. o.oa._ m..,uI "1'111


I 1011 partid calculat. "unO'nd In punc' ...1 pr ... m ....,
CIU" In p,og"mul COmun de 'ucru ~ orb." . ' c " or
doul. ach.p .... 10""'0<; , . ......... c .. n. fa '00- da . ...

N I
d·n .p'op,..... .pen.t .. 1I.".n'. numll CU lin m.n ...1 lIa\. o.M.1i .",,"e" SOIUZ ..... POlLO. In I01S, d"
mai d ..." ..... (1) • •111.... Poon...... IO . . . .",1 panhu II 1$ 'ui ... Oir'l KH" . .par,m ... , •. doar do'" '11'11
"'aelu.... un .....i' . . c.k:ule ti d"'"m,n'" . .
nom.c .. c.a.. ,"1"'zI nte",,,,,0 u ... d n C.'- 12 clun,.
"o- lII'Op ..... ti .nu.... ,n."II'g",,1e biolog.c. p,opuu
. . ,pae,.Ii,,,, ."'-a"m.n,. PI'" la d." rlipae. d .
•1. m. . . pl.n,", JUp.II •. Acid ...... de ""nta 10.. ,.I.ca 1'11,1 1 Inun,cI ..... d •

cu
• La da" cind le" ..... ac.", .'ndu.. , N .... 5 .... . •• parl""nt. ~ ea .. do"sl .... '- '"','''' cu oc.. ...
ac ..tul lbor comun.

AUIII
pre"nlal 091'1,11'1'. ,peci.I,sUIor ,Ii pan'ru c ... II
•• """m..... lI"n\,"c, " ele .p~c."~ C'" WOf fi ,n·

Conl dr 11111- F zAo.l,uscu

. 1n ud.ul ,tortUlUI comb"", d,·'I •• N.A S A ~.


o un, eli"" ti 0'01111""'" 'PIIII ..1e e uropen., denum,t
P,og.a'l'lul POST-APOLlO. un '01 d•••• "" eel.
del,nut da P,og,amul SPAC(LAB III ""'lIul pO _
'rI.
ll ..... Inlo,m .. !NI ciltlo.1! IIP,lri de.pre P'80'-
1,,,1t In •• eterN eontt'ui,11. ...ml)Ij,II, Ofo.nl'''f~ "
l.n'6,~ 111 ufm"lor~ ani • uliul mii •• Ltbo.ltor apat.,,1
'''I •• n'\lon.~ Cu p.,,'coP.... N.A,S.A . . . . unOt
"'t. " o'Olnl,,,... .urOIHl.... lE "1 R.O. ItIc.), Sintlm
'" mhur' W ,nlo.m6'" ~ Programul SPACClAe
••• un co" de _ m,lIoanl d, \,"'IAll (on."I'b.1t!
(cOn\",.ului ele aur d,n dola •. 'Hpecj.y, 1.1 dolan .Iu
,'en,ne) .. momentul p ••••nl Oupl cum ..
0.• '1 III'
cunoa,tl, ac", laOo.ator IPIII II, d..',,," • Md....... ,!
de 5.. .1 ,pec"!I,U.......... dI • 1, I.n •• ' Cu I,ulo,ul
~.;=. ·r:~!~.nn"':::· :,~~':J'!'V:~:~:;::::
• Ii &IOJI't, .co'clui ,p-.::''d I.plu' c,I nu vor li noc,
un ,. H """U'1\, Cu conci" .. e. N..... 5 .... IA lşcj
.nlorm.... cu c.t o... ,'" dO' .'" '.q"n'" ..,U". KII..
",IA,_ II «n.......
• Slud 'II ",.Ind i I•• hlul '1,1'0 _ _ cI.,'",.1
c~.Ijn, .. cI-.:: ....iI ...u".lor It,. ." .. d...... "",
.S"'RS'" T. - ... '0111 ,ae.'" I..Min., •. LI ac,,'
o'oiK1 .1,1 PllrlOC'pM , ........ ITllO"150n .. CSf. " .5 .....
clllaci (f .. n,.), .B"'C_ " ........ h"" Su,-..yu , ... n ..
0'.-,) " .:Monllbll l,"n_ (lI.h.).... Ic..' .. ,.hl

..",,- .X •• _li IIC ... n'_


u,,,,ud I /1 In".III' 'P"'" ..dlf. ".taelo... k'I
IiIl1ldu" ele uncUi mul ..
t,pl •. Int_ ,rlug",.nl." (2.7 m x 0.1 m) ea .. per.
m" In"'~"O .r.. Ind"."n' da .,,,.. n,m" tie. la
I.n...,. K'~ ,.,"11 .. dnlAn cel 1.3 'on., ... 1•
• ,.blU, .. pe o.bUI (cI'cul,ri, 11411 MI In "tim•• 81 d.
lI.adl 'nclln...); I.m. . . . . . ". I~ tia eu o ,-ellat•
• Tllo, .. OIl1u. 1'- cu ajutorul n.".'. 10"'11,. 5".11 ..
'1,11. ,Um.nlll pe orbiti cu 'Juto.ul balarUlor 10la/l.
.. ..... o vl'lot ullWl da doi .nl
• Pe Venu ....v.n,,, ele la .:J'" P'opul"on Labo ....
lor' au dUCOP'''l, o"n mV"'lIIa,,, d. 'Idl'. "'II.n,a CUVINTE ÎNCRUCI$ATE
unor c.al., •• mII bine IP"" .... nor d.p"'iuni ClfCU ..
1.... cu d,m.n.lunl d. 2S·OD ele mII. In dlame"u ....
10&1 exolorl'.I o luora"lot d. cInCI luI. H mii'" m.l.
p"ral., c ... I Ip.l'ul d,,'ul ele pla'.I. d ... ' ....." ..
nldepA"nd IlOO m 'nllt,m •• I.r cfll" ....vlnd .dlnclml
ele ord.nul • :J4OO m.,ri. Slv.n\il "nI mlrall d. 'aplul
ANI
ce o .,mOI'." 1'" da d.nIA e. c .. v.nuI'I'" nu •
outul 010'$ 'up..'alol p'ln.,aj ele Iov.lu,,'- mll.o-
';hc., .. eror,u!1j In timp alc
• Oupl C. 1. 3 daelmb, .. 11'13 .P,on"r... IO I
CELEBRI
~ur\<O'" eu O "".d ele 150 IXIO knv'o" p',nltl Jupol ... OR'ZONT ... L: ,. CeI.bru I".c,.n 1',nClI. In 11120
',~ , .. Ind/lp'" ,p" pI.n.,. Plulo, plIn ronl • d ..cop"d ''''''' ,nlaraet,unu C"""'I'''' 11-'::"0<;'
- .. St .11111 g ..man. n".cul In 1• . cu m ... II'ple con ..
Inbul. In leo ... ,1Iat",,,,,, II ,t'UClu.~ .'omulul
2. M.,loc . . tr.... porl CU O "nIlU'~ '0'" _ EI-.::I,O-
,.t",oc,., '1,11, In , • • ,"""II p"""" lranlml,.. "dlO"
.I-.::t"ce din lum .. 3. Imp.. u'" Cu SI.... """n.• PUI
In 'V.den\.lI'"Un81 u ............ (lm:J _ Şi .... comp.trtot
III IAu, In anul IIIP • d • .cop•• ~ Inllu.n.. ra,lIo,
ultr,.,ole" ..UPfl dlicl,c",l",. 1I1(;1"c•. 4. Cu..'u'"
dI ."..,.... _ No" mUloc.1I - l i I,mp! S. lI..... t'u I
"C'" II InvlfIl.,Of ,,.,,.n. In 11101 . . .,h,,1 P" ....
•1d'OI"n,m, •• ''''1I''''c. pe.,. "'''.ntlC _ 101'1101"
"f-+-1I-+-
...,d,manl. ci. tf.... POrt. II. Un,t." ele IlJC.u mae.n.
II da .n"O" ~ ''''amul C.GS - Pl...,.. """""0'"
" L....I.-'--'--'_
d.n p'du"'- I,opieal,. 1. O'nIiCU O.n,.1e - El.m.nl
"",!II. ..
chlmoc 1010111 CI ad.OI " 0\.'1,1,,'- ,peclll'- Plantl
Unu In G,.man'l _ flrlc,.n fi clI...a,"tr.n-
far, In , . 1 d .. copar~ Impr.u'" Cu ,ot..... "d'ul
... " ".... 1. In .pe'.1 _ SlIrn",'. rliul - Nota I.. d~
dIO'ulu' ... Ollm.", Impur. 1010'" e. un. .III d~
IA,.I ..... o.g.nlll o Kt,yit"I . . . Ramuri. " .. C"
II polon'ul. 1. fizician 'nd,., e... In , • • elelCOparl! c..... ocupA cu .Iud,u' lum'nll fj al l",omanllOf •
I.nom ... ul dilulill combi ... t• • lum, .. ,' In 'o<;lIld. _ O,., .nlle .. M.... 10,,". 10. Culo ... _ 11100. d.
O,.. ,.. T••• III da JOI. 10. CII.m,1I ,i I",c'''' .nO'". ...mplu. cInd. 10&1 Inv,n'atl ' una" In Ol.nele (pl
a Invenlll In 1812 I.mpa da Ilgu"n" Ptnll\l mln .... _
lonl cu , ..clnl n&glliu. II. Cel.b'uI ''''1\1
d'n M,I.no. conll.u,' tn p"lo.d.... ,10, I nll· 1778-
d, op".
- l i l.nl.llI. No<;ollu V,O,ic' _ Om pol,llC Imer,c.n
fi de ,ti.nll. In 17.1 • ,nven'lII ......"hnelul
Subslanta I.n.nl. v.g.'al6 cu Inu.buln,I,1 In In·
du.',I. Cu vi nl •• ., •• ' [IN. TIEL.., EB N. MYl, BORT, ElON
VERT'C"'L: ,. Vllirt matem.tlclan " fI,lel.n al GH. TU lEA
G.-.::III .nhce (287-212 I.'.n.), • ".bll l! '-gl'- p;'
Ohlilor ti unu' din p"nc,p" '- lund.m.n '.'- .ta hld.o OIZLIC .. lIlJlIOC ... L .... . I~IIII TIHH.Ch
.,.tleu _ O.. .t 2, MIII'" elot mAcinat f lrlc •• " DI N NUHAIIUL TIlIeUT
.no"1, CI,. In 111:25, P" b.",- .llloc" cu.ntlc. mo·
d"ne • I .. ,m;on,'o,. 3. MICI ... 641 d,n "lell 1.1,1 m.,,' 1 UTCON J. fOCAlU. 1. lUIH C o. IIĂC IIIE. J. GMJAT
- S'I'am tellnil; d"""111 ZbOfUflior cosm,c •. (. 50· • TA","OU. f.COI.TAII.'. ""AlIAT ,. 5VDATE. '1. nPA~f
nonlmul lui Ben ..... bl- Cur.nl ... Ibrl.'a! _ Ge.. II. ,OUVo. U . flUTA. n .'ATENT. 14. NO"""AT. 15. HUAj./o
1•. FOIIjAT tJ . CV"~. II. CIIOMAT n . STAN'\) . • . IRI'
da mOlu,te nordIC'. 5. SII",'uI zeu III lum.n,11n EII'P' 'AS. JI ..... ,ECT n. ClI'!lNT. u. HOOUE, 10. I"f.DALĂ. n
1"" .nlil; - ŞI"n"" co.ItIJludinJj IiIlnd'fll f. Sculplo, STRUNG. 16 ........ vrA. 11 ............... E. 11. NATIlItJ lt IIr
.omlln•• ulo.ut bullulul .:ŞI.lan cII M.... ( l m ) - .al, • eo-tNA.. ,.. HANETE H . HETAI.(

23
Este ..,orba de un radioreceptor din c!noa portabil, la are ali-
menu.re", este asigur;ul de patrIJ baterii de 1,5 V; poate recepţiona
gama de unde medii (1 6OS-S2S kHz); gama de unde scurte (7,3-
3 2 MHz) ,1 ind o ,<Imi de unde scurte (17.9-9.5 MHz).
Echipat cu ,apte tranzinoare, acest radioreceptor super-
heterodinl are semnalul de freevenţl intermediari cu villoarea
de 0453 kHz. Ilo Clre - pentru mirlrea selectiyidţll - are introdus
un filtru piezoelectric (KT "1 1).
u ampliflcatorul de audiofrecvenţi se ~te cupla un piCUp

PHILIPS 22 SilU m""netofon.


Schema electrici de principiu publicati aliturat con,ine toue
elementele de circuit cu nOUlia tipului li a Villorii, absolut nece-
uri pentru depanare.
Consumul de curent electric. firi semnal. este de 16 mA.
RL - 166 - OR Prin publicarea schemei rispundem cerinţelor unul mare nu-
mir de cititori.

.. .
..

.,tATELfE La r eali:r.are.a acestui nu ml r au co-


la borat: In, II. COHAN, ,n, V CĂ­
LI NESCU, in, SERGIU flORICĂ.
N GAlAMBOS. in,. 1. MI HĂESCU .
,n, D PETROPOl, fiz H. SCHMOl.
In, I ZAHARIA

Pre:r.enuru ut'stid
ADRIAN MATEESCU

-
Preunure~ ,n-fld
ARCADIE DANELIUC

." CrltlOfll dm strdmdlate pc!( (ace aba-


OOlnerlle odresfndlJ·}e Inlrep,mde",
" ROMPRESFIU,TELlA. - 5erv""" Im-
.AN V RS porI-export presd - 8IJeu,e,ti, Colt:a
Gmlle, nr 64-66, P O. 80. 200/
In cu,,~ c:lnl//III 1973. P(lflll Rom"nd
plI$ in ,,,,u/olle Il emisiune de
~/l/orl. comemorllld fI,uri proeml-
~nfe ClIt fIlmle/li cu/tur;; rom8ne,lI.
10 bonl: Iculptorul D. Paciurea; 40 Adresa r edac ţiei noastre este:
bani' S(riltlmll Ion Slav/ci; 55 ban; , Te hn lum lt, Bucur e,d
P iaţa Scinte ii nr, 1, lect or 1
ilumimuul şi marele dosc61 Ghtorrl!e
Laz6,; 6,40 lei : comPOliIOfUI Jt dm-
T.I.fo n : 17 60 10 ; inter ior: 1159
joru/ A. Flecluenmocher, Iw moI fcJS!
emue dou6 pl'(lIri .prStrICI li. (u 1---
ş!ampi/" spt(;old.