Sunteți pe pagina 1din 9

*BP

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHI$INAU

00023 | 65

DECIZIE-
nr. din /6tbzun,u2249
Cu privire la stabilirea relaliilor funciare
de arendare a loturilor de pdmdnt din
bd. $tefan cel Mare gi Sfdnt, 2 gi 4 cu
Societatea pe acliuni ,,MOLDOVA-
TUR"

Av6nd in vedere actele prezentate de citre Societatea pe acliuni


,,MOLDOVA-TUR" (codul fiscal 1003600004406), extrasele din Registrul
bunurilor imobile cu numerele cadastrale 0100207225 gi 0100207226, planul de
situalie a terenului, elaborat de cdtre Direclia generald arhitecturd, urbanism gi
relalii funciare, in temeiul arL. 41, art. 42, art. 46 din Codul funciar, articolelor 911-
922 din Codul civil, art. 9 (2) lit. h), art. 53 (3) lit. a) din Legea nr. l2I din
04.05.2007 ,,Privind administrarea gi deetatizarea proprietdfii publice", art.6 din
Legea nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chigindu", art. 14 (2)
lit. b) - lit. e), art. 19 (4), art.77 (2) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind
administrafia publicd local6", Consiliul municipal Chigindu DECIDE:

l. Se transferi din domeniul public in domeniul privat al municipiului


Chigindu loturile de pdmdnt: nr. I cu suprafa\a de 0,0923 ha, cu numdrul cadastral
0100207339 gi nr.2 cu suprafala de 0,0784 ha, cu numdrul cadastral 0100207320,
specificate in planul-anexd nr. l.

2. Se aprobd schema de situalie a terenului privind sistematizarea teritoriului


adiacent loturilor de p[mdnt din bd. $tefan cel Mare gi Sfhnt, 2 gi 4, cu aprobarea
liniilor roqii pe segmentul conform schemei, specificate in planul-anexd nr. l.

3. Se formeazd terenul municipal (domeniul privat) cu suprafala de


0,1281 ha, din bd. $tefan cel Mare gi Sffint, 4, destinat pentru exploatarea gi
deservirea imobilelor private, conform planului-anexd nr. 2, prin comasarea
loturilor de pdmdnt cu numerele cadastrale 0100207226 gi 0100207339, cu
actualizarea hotarelor comune cu terenurile domeniului public cu numerele
cadastrale 0100207346 gi 0100207349 gi domeniului privat cu numdrul cadastral
0100207r71.

4. Se formeazd terenul municipal (domeniul privat) cu suprafala de


0,4528 ha, din bd. $tefan cel Mare gi SfAnt, 2, destinat pentru exploatarea gi
deservirea imobilului privat conform planului-anexd nr. 3, prin comasarea
loturilor de pdmdnt cu numerele cadastrale 0100207225 gi 0100207320, cl
actvalizarea hotarelor comune cu terenurile domeniului public cu numerele
cadastrale 0100207344 gi 0100104698 gi domeniului privat cu numirul cadastral
0100207238.

5. Se stabilesc, pe un tennen de cinci ili, cu Societatea pe acliuni


,,MOLDOVA-TUR" rela{ii funciare de arendare a loturilor de pdmdnt din bd. $tefan
cel Mare gi Sfbnt, 4 gi 2: nr. I cu suprafata de 0,7281 ha, pentru reconstnrirea
imobilului proprietate privati (clddirea hotelului ,,1.{a!ional"), conform planului-
anexd nr.2 $i nr. 2 cu suprafa\ade 0,4528 ha, pentru proiectarea gi construirea unui
complex multifuncfional (locuinle, oficii, obiective de menire social-culturali gi
comerciali) cu parcare auto subterani gi pasaj subteran din contul demoldrii
imobilului proprietate privat6, conform planului-anexd nr. 3.

6. Beneficiarul se obligS:
6.1. Se perfecteze cu Directia funciard a Direcliei generale arhitecturd,
urbanism gi relatii funciare, confiactul de arendare a loturilor de p[mdnt men{ionate
in pct. I al prezentei decizii.
In cazul in care din vina beneficiarului contractul de arendare a loturilor de
pdmdnt nu se perfecteazd in termen de o lund, acesta va achita plata pentru folosirea
terenurilor, conform prevederilor stabilite in art. l0/l din Legea nr. 1308 din
25.07.1997.
6.2. Sd inregistreze la Serviciul cadastral teritorial Chiginiu dreptul de
arendare a terenurilor.
6.3. Se strdmute retelele tehnico-edilitare din zona de constructie a
obiectivului la distanfa normativd gi si prevadd posibilitatea exploatirii lor
ulterioare, in coordonare cu serviciile specializate.
6.4. Se efectueze amenajarea complex6 a loturilor de p[mdnt arendate.
6.5. SA solicite Directiei generale arhitecturd, urbanism Si relafii funciare
eliberarea certifi catului de urbanism.
6.6. Sd ob1in6, in modul stabilit, de la Primdria municipiului Chigindu,
autorizatia pentru executarea lucririlor de reconstruclieldesfiintare gi construclie a
obiectivelor.
6.7. Sd nu depigeasci limitele terenurilor arendate.

7. Se stabilegte servitute pentru sectoarele destinate coridoarelor de relele


tehnico-edilitare, conform planurilor-anexd nr. 2 $i nr. 3, prin care Societatea pe
acfiuni ,MOLDOVA-TUR" se obligd sd asigure accesul liber serviciilor
specializate pentru reparalia gi deservirea re{elelor tehnico-edilitare.

prevederilor pct. 7 al prezentei


8.3. Stingerea gi radierea din Registrul bunurilor imobile a dreptului de
proprietate municipald gi a terenurilor cu numerele cadastrale 0100207339 gi
0 | 00207 320, inregistrate anterior.
8.4. Operarea modificdrile de rigoare in documentafia cadastrald privind
terenurile proprietate municipalS inregistrate anterior cu numerele cadastrale
0100207225, 0100207226, 0l 00207349, 0 100207344, 0t00207346, 0100 I 0469g,
0100207l7l gi 0100207238, lindndu-se cont de formarea noilor terenuri,
modificarea planului cadastral gi actualizarea datelor cadastrale.

9. Direclia funciard a Direcfiei generale arhitecturd, urbanism gi relalii


funciare:
9.1 Va prezenta spre aprobare Primdriei municipiului Chigindu contractul de
arendare a loturilor de pdmdnt gi le va elibera arendaqului in modul stabilit.
9.2. Ya incasa in mod unilateral plata pentru folosirea terenurilor aferente, in
cazul nerespectdrii de cdtre beneficiar a prevederilor subpct. 6.1. al prezentei
decizii.

10. Viceprimarul de ramurd al municipiului Chigindu va asigura controlul


executdrii prevederilor prezentei decizii.

PRE$EDINTE DE $EDINTA

PFOCES-VEREAL
SECRETAR INTERI
AL CONSILIULUI,:- Adrian T
la decizia
nr./A"l'/6otn 201s
f

PLANUL LOTURILOR *i
,I
ri
Y]
el

situat in sectorul:

Aria loturilor nr 'r-o9923 ha GOORDONAT:


nr 2-O-O7B1ha

Sergiu Borozan
1:1000

SECRETAR INTERIMAR AL
Adrian Talmaci
CONSILIULUI
PLANUL DE SITUATIE
la decizia
nr%:/6d
PLANUL LOTULUI
Transmis in arendd:

reconstru i rea i mobi I ul u i atd (clddirea

situat in sectorul: Centru, bd. gtefan cel Mare Si Sf6nt, 4

Aria lotului: o-7287 ha


Arhitect-gef al riginiu
Sergiu Borozan

Mihaela lacob

SECRETAR INTERIMAR AL
CONSILIULUI
PLANUL DE SITUATIE

'ir

\/
\.)(

;
.i.l: '\o I
t.n
tt l.d
o
(

i1
tr
I
Anexa nr.3
alChiginiu
2. 2019

PLANUL LOTUL
Transmis in arendi:

construirea unui
subterane subteran din contul demoldrii imobilului
situat in sectorul:

Aria lotului'. o,4528 ha

Sergiu Borozan
Scara: 1:1000
Planga:
Mihaela lacob

--__:_-\
SECRETAR INTERIMAR AL
'4222---.-,= Adrian Tal
coNslLluLul
PLANUL DE SITUATIE