Sunteți pe pagina 1din 5

Prima instanță: Judecătoria Chișinău, sediul Centru dosarul nr.

2rc-
433/20
Judecător: Maria Ţurcan 2-20138386-02-2rc-
24122020

DECIZIE
18 februarie 2021 mun.
Chişinău
Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios administrativ
al Curții de Apel Chișinău

în componenţă:
Preşedintele completului, judecătorul Anatol Pahopol
Judecători Olga Cojocaru și Ruxanda
Pulbere
examinând, fără citarea părților, cererea de recurs înaintat de *****
împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 17.11.2020, adoptată
în cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de ***** către
*****privind încasarea datoriei,

CONSTAT Ă:

La 04.11.2020, ***** a înaintat cererea de chemare în judecată către


*****privind încasarea datoriei.
Totodată, la înaintarea acțiunii în instanța de judecată, a solicitat emiterea
unei încheieri judecătorești în conformitate cu dispozițiile art. 177 alin. (2) CPC
care să dispună aplicarea sechestrului pe bunurile, inclusiv conturile bancare ale
pîrîtului în limita pretenției patrimoniale în sumă de 427 715,84 lei ce constituie
echivalentul sumei datoriei în hrivne.
În motivarea cererii a indicat că, situația financiară instabilă a pîrîtului
precum și intenția de rea credință de a nu-și onora obligațiunile contractuale,
determină necesitatea imperativă de aplicare a sechestrului pe bunurile, inclusiv pe
conturile bancare a ultimului în limita pretenției patrimoniale înaintate. Starea
financiară precară/instabilă a pîrîtului este însăși invocată de către *****prin
scrisoarea cu nr. 20 din 10.09.2020 ca răspuns la cererea prealabilă, în care pîrîtul
invocă faptul că este în pragul falimentului.
Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 17.11.2020 cererea
***** privind aplicarea măsurilor de asigurare a acțiunii, pe cauza civilă la cererea
de chemare în judecată depusă de Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor” din
Republica Moldova către *****privind încasarea datoriei. a fost respinsă ca
neîntemeiată.
La 14.12.2020, ***** a declarat cerere de recurs împotriva încheierii primei
instanțe, solicitând admiterea cererii de recurs, casarea încheierii instanței de fond
și emiterea unei noi decizii privind admiterea cererii de asigurare a acțiunii.
În motivarea cererii de recurs a invocat că, încheierea instanței de fond
privind respingerea aplicării măsurilor de asigurare este neîntemeiată și pasibilă de
a fi casată.
Consideră că în speța dată aplicarea normelor procesual civile este justificată
de prevederile art. 34 alin. (1) al Tratatului nr. 85 din 13.12.1993, astfel consideră
că actele de dispoziție emise în cadrul unui proces civil cu element de extraneitate,
pot fi adoptate indiferent dacă aceasta urmează a fi executată pe teritoriu țării unde
are loc procesul judiciar sau în țara unde își are sediu pîrîtul.
Solicită admiterea cererii de recurs, casarea încheierii instanței de fond și
emiterea unei noi decizii privind admiterea cererii de asigurare a acțiunii.
În conformitate cu prevederile art. 425 CPC, termenul de declarare a
recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la pronunțarea încheierii.
Avînd în vedere că confirmarea recepționării încheierii Judecătoriei
Chișinău (sediul Centru) din 17.11.2020 de către recurent nu se regăsește la
materialele dosarului, Colegiul Civil al Curţii de Apel Chișinău consideră recursul
declarat la 14.12.2020 depus în termen.
Studiind materialele dosarului, Colegiul civil Curţii de Apel Chișinău
consideră recursul neîntemeiat şi care urmează a fi respins cu menținerea încheierii
instanței de fond din considerentele ce urmează:
Conform prevederilor art. 426 alin. (3) CPC, recursul împotriva încheierii
se examinează în termen de 2 luni într-un complet din 3 judecători, pe baza copiei
certificate sau electronice a dosarului, pe baza recursului şi a referinței la recurs,
fără examinarea admisibilității şi fără participarea părților.
În conformitate cu prevederile art. 427 lit. a) CPC, instanța de recurs, după
ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să respingă recursul și să
mențină încheierea instanței de fond.
În conformitate cu art. 174 CPC, la cererea participanților la proces,
judecătorul sau instanța poate lua măsuri de asigurare a acțiunii. Asigurarea se
admite în orice fază a procesului, în cazul în care neaplicarea măsurilor de
asigurare a acțiunii ar crea dificultăți judecătorești sau ar face imposibilă
executarea hotărârii judecătorești.
Potrivit art. 175 al.(1) CPC, în vederea asigurării acțiunii, judecătorul sau
instanța este în drept:
a) să pună sechestru pe bunurile sau pe sumele de bani ale pîrîtului, inclusiv
pe cele care se află la alte persoane;
b) să interzică pîrîtului săvîrşirea unor anumite acte;
c) să interzică altor persoane săvîrşirea unor anumite acte în privinţa
obiectului în litigiu, inclusiv transmiterea de bunuri către pîrît sau îndeplinirea unor
alte obligaţii faţă de el;
d) să suspende vînzarea bunurilor sechestrate în cazul intentării unei acţiuni
de ridicare a sechestrului de pe ele (radierea din actul de inventar);
e) să suspende urmărirea, întemeiată pe un document executoriu, contestat
de către debitor pe cale judiciară.
Totodată, potrivit art. 177 alin. (1) CPC, în cererea de asigurare a acţiunii
se indică motivele şi circumstanţele pentru care se solicită asigurarea acţiunii.
Al.(2) al aceluiași articol stipulează că, cererea de asigurare a acţiunii se
soluţionează de către judecătorul care examinează pricina în ziua depunerii, fără
înştiinţarea pîrîtului şi a celorlalţi participanţi la proces. Dacă cererea de asigurare
a acţiunii este depusă concomitent cu cererea de chemare în judecată, aceasta se
soluţionează în ziua emiterii încheierii privind acceptarea cererii de chemare în
judecată, fără înştiinţarea pîrîtului şi a celorlalţi participanţi la proces. (3)
Judecătorul pronunţă o încheiere motivată privind asigurarea sau neasigurarea
acţiunii.
După cum rezultă din materialele dosarului, la 04.11.2020, ***** a înaintat
cererea de chemare în judecată către *****privind încasarea datoriei.
Totodată, la înaintarea acțiunii în instanța de judecată, a solicitat emiterea
unei încheieri judecătorești în conformitate cu dispozițiile art. 177 alin. (2) CPC
care să dispună aplicarea sechestrului pe bunurile, inclusiv conturile bancare ale
pîrîtului în limita pretenției patrimoniale în sumă de 427 715,84 lei ce constituie
echivalentul sumei datoriei în hrivne (f.d.1-3).
Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 17.11.2020 cererea
***** privind aplicarea măsurilor de asigurare a acțiunii, pe cauza civilă la cererea
de chemare în judecată depusă de Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor” din
Republica Moldova către *****privind încasarea datoriei. a fost respinsă ca
neîntemeiată (f.d.66).
Instanța de recurs, verificând materialele dosarului în coraport cu normele
juridice ce guvernează raportul juridic litigios, consideră că încheierea primei
instanțe este legală și întemeiată, iar cererea de recurs urmează a fi respinsă.
Colegiul Civil constată că cererea de asigurare a acțiunii înaintată de ***** a
fost respinsă din motivul imposibilității executării pe teritoriul Ucrainei a unei
încheieri de asigurare a acțiunii privind aplicarea sechestrului pe bunurile, inclusiv
conturile bancare ale pîrîtului în limita pretenției patrimoniale în sumă de 427
715,84, ori materialele cauzei atestă că pîrîtul nu deține careva bunuri, conturi
deschise pe teritoriu Republicii Moldova sau acest fapt nu a fost probat de către
reclamant.
Prin urmare, Colegiul Civil consideră neîtemeiate invocările recurentului a
prevederilor art. 34 alin. (1) al Tratatului nr. 85 din 13.12.1993, ori aceste
prevederi reglementează forma acțiunii juridice, însă nu se stabilește competența
instanței de judecată în procese cu elemente de extraneitate.
Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău, consideră argumentele
recurentului nefondate, ori careva probe în vederea confimării poziției sale nu a
prezentat, astfel, cererea de recurs urmează a fi respinsă și menținută încheierea
instanței de fond.
Totodată, instanța de recurs atrage atenția instanței de fond la situația
formată în vederea stabilirii competenței instanței de judecată de examinare a
cauzei civile.
Ori, potrivir prevederilor art. 459 alin. (3) CPC al RM, instanţele
judecătoreşti ale Republicii Moldova sînt competente să soluţioneze cauze cu
element de extraneitate dacă pîrîtul, organizaţie străină are sediu sau pîrîtul
cetăţean străin are domiciliu în Republica Moldova. Iar alin. (4) al aceluiași articol
prevede că, instanţa sesizată verifică din oficiu competenţa sa de a soluţiona cauza
cu element de extraneitate şi, în cazul în care constată că nu este competentă nici ea
şi nici o altă instanţă din Republica Moldova, refuză acceptarea cererii conform
art.169 alin.(1) lit.a) sau încetează procesul conform art.265 lit.a).
Potrivit prevederilor art. 460 alin. (1) Cod de Procedură Civilă al RM,
instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova au competența de a examina
cauzele cu element de extraneitate, dacă organul de administrare, agenţia,
sucursala, reprezentanţa persoanei străine are sediu în Republica Moldova sau
pîrîtul are bunuri pe teritoriul Republicii Moldova.
Prin urmare, în concordanță cu prevederile invocate supra, Colegiul Civil al
Curții de Apel Chișinău, consideră necesar de a respinge cererea de recurs și a
menține încheierea instanței de fond, totodată, atrage atenția instanței de fond la
prevederile legale în vederea stabilirii instanței competente de a examina cauza
civilă.
În conformitate cu art. 427 lit. a) CPC, Colegiul civil al Curţii de Apel
Chişinău,

DECIDE:

Se respinge recursul declarat de *****.


Se menține încheierea Judecătoriei Chișinău sediul Centru) din 17.11.2020,
adoptată în cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de ***** către
*****privind încasarea datoriei.
Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.
Preşedintele completului, judecător Anatol
Pahopol

Judecători: Olga
Cojocaru

Ruxanda
Pulbere