Sunteți pe pagina 1din 50

M IN I S T E R U L A G R IC U L T U R II ȘI D O M E N IIL O R

DIRECȚIUNEA STATISTICEI GENERALE


---

DICTIOR*ROLSTATISTIC
V AL

R O M Â N IE I .ugafl Ib ££ .hA

ÎNTOCMIT PE BAZA REZULTATELOR DEFINITIVE


ALE

RECENSĂMÂNTULUI GENERAL AL POPULAȚIUNII '- i. t if n î . u , - ir ! , ,

DIN 19 DECEMBRE 1912 « Î K e J l'X W t j 1h ( ,

kp; a l..
•»b cui >:.• oz.r

EDIȚIE OFICIALA

V O LU M U L

5&w BUCUREȘTI

IN S T IT U T U L DE ARTE G R A F IC E C. S F E T E A
62-64, CflLER MOȘILOR. 62-64
C Î9 fa
E X T R A S
* DIN

Art. 42 al Regulamentului pentru aplicarea legii privitoare la recensemântul general al


populațiunii, aprobat cu înaltul Decret Regal No. 3084 din 12 Iunie 1912
și publicat în „Monitorul Oficial" No. 60 din 16 Iunie 1912

„Rezultatele definitive, publicate de direcțiunea statisticei pentru fiecare uni-


„tate administrativă, vor fi recunoscute ca oficiale și vor fi valabile până la un
„a lt recensământ general. :C

„In aplicarea legilor și regulamentelor, cari au în vedere cifra locuitorilor,


„se va luâ de bază populațiunea de drept sau reședințe".

I J U M U J .

IT£35W LJa
A 3T 3H 2 .J H Q lH A H O 3 T H A 3 0 J U T IJ T IT 2 H
M « .80 ngOM fV3Jfl2 Sd **
Met
Statistica, fie ca știință, fie ca metodă, trebue tului populațiunii din 1912, am alcătuit Dicțio­
pusă In prima linie în serviciul Statului. Menirea narul statistic al României. Această operă, care
ci principală a fost, încă dela obârșie, ca să cer­ se face pentru întâia oară în țară, cuprinde, in
ceteze și să exprime prin vocea cifrelor toate fap­ tabele, rânduite in formă lexicografică, dalele
tele care interesează viața fizică și economică, mai însemnate și cele mai recente ce posedăm în
precum și dezvoltarea Statului. Acele status re- privința distribuirii populațiunii și a organizării
rum notitiae, care în evul mediu formau ocupa- administrative a României.
țiunea specială a „statistilof" (stalista), nu aveau La acestea am crezul de cuviință să adăugăm,
alt scop decât să oglindească starea națiunii, pentru întregirea operei, câteva însemnări geogra­
descriind î/i limita puterilor lor de cercetare, de fice asupra topografiei, orografieiși hirogdrafiei lo­
atunci, populațiunea, mijloacele de producțiune calităților; câteva însemnări economice, semna­
și averea locuitorilor. lând prezența instituțiunilor mai însemnate de
In decursul timpului progresul științelor so­ ordine comercială, industrială și agricolă; câteva
ciale a făcut ca metoda statistică să pătrundă și noțiuni administrative, precizând existența in fie­
în alte domenii, decât cele ce ii erau atribuite care localitate a organelor principale ale Statului,
la începui. Ea îmbrățișează astăzi toate ramurile precum primării, școli, biserici, judecătorii, etc.;
de activitate ale omului, considerat fie ca unitate și în fine alte diferite însemnări cari interesează
a Statului, fie ca membru al societății. Cu toate rostul treburilor publice ca și viața de toate zi­
acestea, Statistica și-a păstrat și trebue să-și păs­ lele a locuitorilor.
treze rolul ei mai însemnat, de a fi in mâna Gu­ Cu acest cuprins, Dicționarul Statistic al R o­
vernului un instrument util pentru cârmuirea mâniei, întocmit sub egida administrațiunii pu­
Stalului. Statul modern, cu numeroasele atri- blice și cu un control pe cât se poale de riguros al
buțiuni de ordine politică, administrativă și so­ datelor ce le conține, constitue o operă folositoare
cială, are adâncă necesitate de a cunoaște puterile pentru omul de Stat, pentru funcționarul public
țării, numărul și starea locuitorilor. Cine mai și in genere pentru orice persoană, care vrea să
bine decât Statistica, cu metoda sa riguroasă și cunoască țara mai in amănunte și cu mai mare
cu caracterul său obiectiv, poale să dirigă cerce­ garanție de exactitate.
tările și să lumineze „ce este", pentru ca apoi să
se știe „cum trebue să fie" 2
Când s'a întreprins recensământul general al
populațiunii României din 1912, in expunerea Câteva cuvinte despre tehnica întrebuințată in
de motive ce a justificat această operațiune, s'a alcătuirea Dicționarului sunt trebuitoare, pentru
arătat cât de. mare eră nevoia unei numărători a lămuri caracterul acestei lucrări și a o întări cu
exacte a locuitorilor, în interesul administra- acea garanție de exactitate, ce caută să însușească
țiunii publice. Sunt înlr'adevâr o mulțime de o lucrare de felul acesteia.
legi, a căror aplicare se întemeiază pe cifra lo­ In privința izvoarelor de informațiuni, ele au
cuitorilor din comune-, așă de ex. legea recrutării fost diferite după obiectul la care se raportau. Dic­
tinerilor pentru armată, legea de organizare a co­ ționarul Statistic, precum s'a putut vedeâ mai
munelor urbane și rurale, legea patentelor, legea sus, cuprinde trei părți mai importante :
învățământului public, ele. In genere toate or­ 1. Partea populaționistieâ. Cifrele privitoare la
ganele Stalului au nevoie neapărată să cunoască clădirile locuite și nelocuite, la menage și la lo­
efectivul populațiunii din fiecare localitate. Fără cuitorii stabili din fiecare localitate, publicate în
o cunoaștere exactă a cifrei locuitorilor, admini- acest Dicționar, exprimă rezultatele definitive ale
slrațiunea publică întâmpină neajunsuri multe recensământului populațiunii din 19 Decembre
in executarea legilor și regulamentelor. 1912.
Lucrând in această direcțiune și profilând de Numărul locuitorilor stabili reprezintă popu­
publicarea rezultatelor definitive ale recensămân­ lațiunea de drept sau reședințe, aceea, care po-
IV

trivil ari. 42 din regulamentul legii recensămân­ credem că ar trebui stabilită regula, ca modifi­
tului, trebue luată de bază in aplicarea tuturor carea organizării comunale să se facă cu mult
legilor și regulamentelor, cari au in vedere cifra discernământ și în lot cazul o lege care schimbă
locuitorilor. Ca atare, cifrele locuitorilor din a- rânduiala comunelor să nu se pună în aplicare,
ceastă publicațiune sunt considerate ca oficiale decât la începutul anului.
și valabile pună la un alt recensământ general. Dicționarul statistic conține, in ceeace pri­
Prin clădire s'a înțeles orice proprietate zi­ vește nomenclatura comunelor și subdiviziunile lor,
dită și in genere orice construcțiune, care poate starea de fapt, întemeiată pe lege. A m prevăzut
servi ca adăpost omenesc. loule unitățile administrative cu numele lor ade­
Menajul sau casa a cuprins totalitatea persoa­ vărate, așă cum sunt trecute in textele of iei (de.
nelor care formează o căsnicie sau gospodărie. corectate și complectate unde a fosl nevoia, după
In acest sens, deși menajul nu este sinonim cu indicațiunile primite dela autorități, în urma cer­
familia, totuș numărul menajelor corespunde cu cetărilor făcute la fața locului. Localitățile cari
numărul capilor de familie. nu figurează in această nomenclatură sunt des­
2. Partea administrativă. Unitatea administra­ ființate. de fa p t; modificările, făcute prin legi,
tivă, dela care am pornit in alcătuirea Dicțio­ au fost observate până la ziua publicării Dic­
narului Statistic, este comuna, cu subdiviziunile ționarului.
sale in sate și cătune. Comunele din fiecare județ, Pentru județele Constanța și Tulcea, s'au pre­
sunt rânduite, pe plăși, in ordine alfabetică; văzut două nomenclaturi, întru cât cea nouă din
in capul județului s'au trecut comunele urbane, Iunie 1914 a modificat radical rânduirea co­
începând cu orașul de reședință. Satele sunt așe­ munelor din aceste districte și în consecință a
zate înaintea cătunelor și de ubiceiu se începe cu transformat și efectivul populațiunii din fiecare
satul de reședință, care este marcat cu o asteriscă. localitate.
Nomenclatura și clasificarea unităților admi­ L a clasificarea subdiviziunilor comunale în
nistrative sunt bazate pe legea de organizare a sate și cătune nu s'a ținut seamă de nomencla­
comunelor. Legea organică in această privință tura oficială, fiindcă ea nu mai corespundcă
este aceea a decedatului ministru Vusile Lascăr. legii, ci s'a aplicat, pe baza rezultatelor recensă­
promulgată în anul 1904, împreună cu tabelele mântului populațiunii, dispozițiunea cuprinsă in
care cuprindeau diviziunea administrativă a țării. ari. 2 din legea pentru organizarea comunelor
Din nefericire tabelele au fost deseori modificate rurale (1 M a iu 1904), care z ic e :
in decursul celor din urmă iu uni și aceste modi­ „Comuna rurală nu poate aveâ mai puțin de
ficări au îngreuiat mult opera recensământului, zoo contribuabili.
ca și lucrarea de față. „S a lu l nu poale aveâ mai puțin de 100 locuituri.
Pentru a se cunoaște și stabili împărțirea ac­ „Cătunele suni centrele de populațiune cari
tuală administrativă, în lipsă de un indicator au mai puțin de 100 locuitori".
oficial complect și exact al comunelor, s’ au făcut In urmarea acestui principiu, toate localită­
cercetări numeroase prin Prefecturile județelor. țile cari s'au găsit că au dela zoo locuitori in sus
Aceste cercetări au dovedit că in multe părți au fost clasate cu sale, iar acelea care aveau mai
starea de fapt nu corespundea cu indicațiunile. puțin de 100 locuitori, s'au înscris in rândul
oficiale, nici cu textul legii. In numeroase co­ cătunelor.
mune s'au găsit existând sale sau cătune, cari nu Satele de reședință au fost indicate după no­
figurau în tabelele anexate la lege; în idlele, sa­ menclatura of icială; in foarte puține locuri s'au
tele sau cătunele, cari erau trecute in acele tabele, făcut schimbări, aratându-se adevărata reședință,
nu mai erau în ființă. Așa de ex. in Prahova după informațiunite precise luate dela comune.
câteva localități fuseseră desființate din cauza re­ Câteodată Primăria nu este așezată in satul de
vărsării apelor și cu toate acestea ele figurau încă reședință, fiind provizoriu instalată într'o altă
în nomenclatura oficială-, in alte județe, sale sau localitate.
cătune, înființate cu ocaziunea întemeierei vre­ Rânduirea comunelor pe plăși este făcută
unei fabrici sau exploalațiuni forestiere, fuseseră după cele din urmă labele, verificate la M inisterul
abandonate; deși la recensământ s'a dovedit că de Interne.
nu mai locuește nimeni in acea localitate, totuș In ceeace privește celelalte însemnări ale așe­
ea continuă să fie numărată între subdiviziunile zămintelor administrative, ele au fosl culese din
comunelor. In fine, în alte părți, sate și cătune izvoare oficiale, făcându-se cercetări la autori­
fuseseră contopite între ele, însă administrați unea tățile competinte sau consullându-se publicațiu-
județeană nu luase măsuri ca să se consacre prin nile cele mai recente, cari conțineau informațiu-
lege, aceste schimbări. nite trebuitoare. In genere, însemnările se rapor­
Asemenea schimbări în organizarea comunelor, tează la începutul anului 1913, data când s'au
chiar când sunt făcute prin lege, aduc mari per- făcut cercetările menționate; pe ici, pe colo, unde
turbațiuni în executarea legilor și regulamentelor. a fosl cu putință, s'a redat starea de fapt in mo­
Perturbațiunile. sunt și mai grave, când schim­ mentul tipăririi acestui Dicționar.
bările se fac la mijlocul anului; atunci intervin 3. Partea economică. Ca să întregim descrierea
greutăți în rânduirea registrelor de stare civilă ; stării populațiunii și a avuției țării, erâ de tre­
în așezarea bazelor de impunere și perceperea buință să figurăm in această operă și așezăminlele
impozitelor și veniturilor comunale; in aplicarea economice mai însemnate, care există în fiece
procedurilor judecătorești, ele. localitate. Activitatea economică insă, și mani­
Relevăm aici aceste neajunsuri, de care ne-am festările ei. sunt mult mai complexe, mai va­
izbit adeseaori la întocmirea statisticilor, de oarece riate și mai schimbăcioase decât organele admi-
V

riistrativc. Din nefericire izvoarele de care nc-am efectivul animalelor domestice din fiecare locali­
pulul folosi in această privință au fost mai re­ tate; din nefericire asemenea dale ne lipsesc,
duse și mai nesigure. Ancheta industrială. în­ căci statistica dela igoo nu mai corespunde rea­
făptuită acum io ani. nu mai puică servi, fiindcă lității de azi.
nu mai corespunde actualei stări de lucruri; iar Ca izvoare pentru însemnările economice s’ au
celelalte cercetări făcute în direcțiunea aceasta sunt folosit în prima linie inforinațiunile Notarilor
risipite ș i incohcrente. Din această cauză trebue din comunele rurale, date pentru complectarea
să recunoaștem că această parte a Dicționarului unor ceslionare amănunțite, ce s'au alcătuit la
nu este așa de complectă, cum am fi dorit să fie. pregătirea operațiunilor recensământului. Ase­
pentru a redă in întregime manifestările vieții menea ceslionare au fost complectate și de
noastre economice. Primăriile orașelor. In privința băncilor popu­
Însemnările cari figurează în această parte lare și în genere asupra mișcării cooperative să­
a Dicționarului privesc: la orașe, principalele tești s'au consultat Anuarul Casei centrale, pre­
instiluliuni industriale și comerciale, precum : cum și registrele ce ne-au fost puse la dispozi-
fabricile și atelierele mari, gările, porturile, băn­ țiune de Direcțiunea acelei Case.
cile, târgurile și bâlciurile, etc. L a sate s'a dat Pentru indicarea fabricilor și atelierelor mari
o deosebită atențiune băncilor populare, obștiilor nc-am servil de datele Ministerului de Industrie,
de arendare și altor asemenea cooperative sătești, cu privire la întreprinderile încurajate, precum
a căror răspândire și mișcare sunt caracteristice și de publicațiunile din urmă ale Asociatiunii
pentru desvoltarea economică a populațiunii noa­ patronale, lucrate de Casa Meseriilor.
stre rurale. S'au mai notat și așezămintele in­ Dicționarul Statistic mai conține și alte dife­
dustriale de căpetenie, ca mori, ateliere, fabrici, rite indicațiuni, din cari unele de ordine geografică,
precum și gospodăriile agricole mari cari întru­ altele privitoare la edilitate, inslituțiuni sanitare,
pează partea mai însemnată a muncii pămân­ mijloace de comunicațiune, cârciumi, ele. Aceste
tului. A r fi trebuit adăugată, pentru compac­ informațiuni au fost luate parte din răspunsurile
tarea descrierii economice a comunelor rurale o primite dela autoritățile administrative, pe lângă
repartizare a culturilor principale din fiecare lo­ cari s'au făcut numeroase cercetări, parte din
calitate; cum insă nu posedăm un cadastru, nici publicațiuni oficiale sau alte documente de în­
nu cunoaștem suprafața teritorială a comunelor, credere.
n'am fi putut da cifre precise, mai ales că cul­ La descrierea orașelor și mai ales la redactarea
turile variază mult dela un an la altul. In tot notițelor istorice ne-am folosit de remarcabila
cazul, acest adaos ar f i lărgit mult cadrul lucrării operă : „Marele Dicționar Geografic al României” ,
noastre și ar fi întârziat aparițiunca ci. De ase­ publicată acum câțiva ani de Societatea Geografică
menea ar fi fost de mult interes să notăm și Română.

P O P U L A Ț IU N E A R O M Â N IE I

R ezultatele generale ale recensământului popu­ cele mai puține în județul Covurlui (39). Co­
lațiunii din 19 Decemvrie 1912 sunt cuprinse munele rurale sunt formate din 8636 sate si
în tabelele I — HI dela pag. V I I — X . 735 cătune adică în total 9371 subdiviziuni ale
Tabela I conține cifrele privitoare la popu- comunelor rurale. Aceste subdiviziuni nu de­
lațiunea comunelor urbane și rurale, întrunite pind de numărul comunelor, ci mai m ult de
la un ioc. Județele sunt așezate în ordine alfa­ topografia districtelor; de obiceiu în județele
betică, pe diviziunile istorice ale țării.. Tabela (lela munte populațiunea este mai resfirată și
II este privitoare la populațiunea din comunele deci satele și cătunele mai numeroase. Argeșul
urbane. Orașele sunt rânduite pe județe. în or­ (5024-55) și B uzăul (380-I-72) au cele mai multe
dine alfabetică și pe diviziuni istorice ; cel dintâi sate și cătune, Covurluiul (964-9) cele mai
oraș din fiecare județ este capitala județului. puține.
Tabela III cuprinde cifrele privitoare la popu­ In privința orașelor, respândirea lor în județe
lațiunea rurală, pc județe și diviziuni istorice. a depins nu atât de formațiunea centrelor de
populațiune aglomerată, cât de voința legiui­
Organizarea administrativă a României, în torului. Printre județele cu cele mai multe
limitele sale teritoriale dela finele anului 1912, orașe se numără : Prahova. Tulcea și Constanța.
împarte țara în 32 județe, cu 72 comune ur­ Sunt localități, in alte districte, cu populațiune
bane și 2620 comune rurale. Cele mai multe co­ mai numeroasă decât actualele orășele și care
mune rurale sunt în județul Mehedinți (168); sunt totuși considerate ca comune rurale.
VI

Populațiunea de drept sau reședințe a Ro­ că sporul populațiunii, dobândit pe acesta calc,
mâniei la 19 Decemvrie 1912 se compunea din ar fi fost mai însemnat — și deci populațiunea
7.234.919 locuitori stabili, din cari 3.655.573 României la 1912 mai mare dacă nu izbucniâ
bărbați și 3.579.346 femei1). Prin locuitori sta­ războiul balcanic din toam na acelui an, care a
bili s’au înțeles aceia cari își au domiciliul 0- provocat emigrarea din țară a unui număr im­
bicinuit în comuna unde au fost recensiați, portant de Bulgari, Sârbi, Albanezi, Turci și
indiferent de faptul, dacă în ziua numărătoarei alte naționalități străine, dintre cari mulți se
erau de față sau lipsiau pentru scurtă vreme din așezaseră de vreme îndelungată în România.
localitate. Creșterea populațiunii, după cum se vede din
Grupată pe diviziuni istorice, populațiunea cifrele de mai sus, a fost mai mare în comunele
României se prezintă astfel: rurale, unde procentul atinge 22.3 , pe când la
orașe este numai 18,,%. In afară de centrele
Moldova.2.139.154 locuitori sau 29,5%. mari și cu o activitate economică mai bine des-
Muntenia-Mare .3.302.430 ,. „ 45,6%. voltată, cum se arată în București. Galați,
O ltenia.................1.412.905 „ „ 19,6%,. Brăila, Ploești. Craiova, nu se vede că ar există
Dobrogea........... 380.430 „ „ 5,3%. la noi acel curent de atracțiune a locuitorilor
dela țară spre orașe, acel exodiu rural care s’a
După sex împărțirea proporțională a locuito­ manifestat în mai toate țările apusene. Dim­
rilor României este : 50,5% bărbați, față de potrivă. rezultatele obținute până acum ne do­
49,5 % femei. Superioritatea numerică a băr­ vedesc că populațiunea satelor noastre s’a des-
baților este un fenomen care se observă de mai voltat cu multă vigoare.
mult timp la noi; el provine pe de o parte din Populațiunea urbană a crescut cu o intensi­
faptul că se nasc mai mul ți băieți decât fete tate mai pronunțată : în București, care numără
(106 băieți la io o fete), pe de alta din cauza acum peste 341.000 locuitori stabili; în cele 2
imigrațiunilor, care aduc în țară mai mulți porturi mari dela Dunăre : Galați și B răila;
bărbați. în Ploești. centrul cel mai însem nat al indu­
Comparațiunca rezultatelor obținute la re­ striei petrolului și în Constanța, portul nostru
censămintele din 1899 și 1912 se înfățișează în dela Marea-Neagră, care a luat în ultimul timp
cifrele următoare : o desvoltare considerabilă. Dimpotrivă în lași,
Tara lotreagi Corouneia rarslc Oralele ca și în cele mai multe orașe din Moldova, popu­
Populațiunea de lațiunea a rămas staționară, din cauza unor anu­
drept, numă- mite împrejurări și în deosebi din cauza curen­
ratăîn 1912 ..7.234.919 5.9O4./87 1.330.132 tului de emigrare a locuitorilor evrei din nordul
Idem în 1899 ..5.956.690 4-83J.4I8 1.125.272 și centrul Moldovei, cari au plecat fie afară
Creșterea popu­ din țară, fie în alte centre ale țării mai prospere
lațiunii în ci­ și deci mai atrăgătoare. Dai- cestiunea migra-
fre absolute .1.278.229 1.073.369 204.860 țiunilor comportă un studiu mai amănunțit,
Creșterea popu­ care iese din cadrul acestei publicațiuni.
lațiunii % .. 2i, 5 18, Luând de bază cifra locuitorilor stabili, ur­
>3
bani și rurali, se pot clasă printre județele cele
înmulțirea populațiunii dela un recensământ mai populate : Ilfovul, Doljul, Prahova ; popu­
la altul reprezintă în cifre absolute 1.278.229 lațiunea este mai mică în județele Fălciu. Roman,
suflete; în proporție însemnează că în 13 ani Vaslui. Tutova, Muscel. Dacă considerăm numai
locuitorii României au sporit cu 2i,5 %, ceeace locuitorii rurali, județele cele mai populate se
echivalează cu o creștere mijlocie de i,e e % gradează astfel : Dolj, Ilfov, Prahova, câteși-
pe an. trele cu peste 300.000 locuitori; iar printre cele
Această creștere este datorită în cea mai mare mai puțin populate se numără Fălciu, Covurlui,
parte excedentului de născuți asupra moliilor, Tutova, unde cifra locuitorilor este mai mică de
care, a înmulțit regulat, în fiece an. populațiunea 110.000.
țării și cu osebire populațiunea satelor. La această După București, care numără 341,321 lo­
creștere naturală trebue să adăogăm și exce­ cuitori, orașele cele mai populate sun t: lași
dentul ce au lăsat imigrațiunile în acei 13 ani (75.229), Galați (71.641), Brăila (65.052). Ploești
ce separă un recensământ de altul. Este cert (56.460), Craiova (51.404), Botoșani (32.574),
Buzău (28.807), Constanța (27.201). Bârlad
(25.288), Focșani (25.066), Turnu - Severin
1) Este bine înțeles că în aceste cifre nu s'a cuprins po­ (23.643), Tulcea (21.727). Giurgiu (20.629). Avem
pulațiunea teritoriului anexat prin pacea dela București deci un singur oraș cu peste 100.000 locuitori
din 1913. In acest teritoriu se va face un recensământ
deosebit al locuitorilor. Utilizând datele statisticei bulgă­ și 14 orașe cu mai mult de 20.000.
rești din 1910. populațiunea Dobrogei-Noi se poate evaiuâ Sunt de asemenea comune rurale mari. în
astfel: județul Caiiacra 143.355 locuitori; județul Durostor care populațiunea trece peste S.000 locuitori.
129.735 locuitori; în total 273.090 locuitori, pe o suprafață Le cităm : Militari din județul Ilfov, Lespezile
de 772.585 ha.
Populațiunea României, mărită cu aceea a teritoriului și Pașcani din județul Suceava. Islazu din
anexat și cu sporul natura) al anului 1913, se evaluiazâ, județul Brăila, Poiana-Mare și Băilești din ju­
la începutul anului 1914, la 7.626.000. dețul Dolj și Dăbuleni din județul Romanați.
VII

R E Z U L T A T E L E D E F IN IT IV E ALE R E C E N S Ă M Â N T U L U I G E N E R A L AL P O P U L A Ț IU N II
D IN 19 D E C E M B R E 1912

POPULA ȚIUNEA COMUNELOR URBANE ȘI RURALE ÎNTRUNITE


T a b e la i. Population des eomniunes urhaines et rurales reunies

IM PlRJIIU ADMINISTRATIV* POPULAȚIUNEA DE DREPT


DIV1SIONS ADMJNISTKATIVE8 NUMĂRUL CLĂDIRILOR N u m ă ru l POPULATION DE DROIT
JUDEȚELE 3 « h toni, rurale iun! formale din: NOMBRE DES BÂTIMENTS m enagelor
- = Us commvnn ranlis tompnnmol: L O C U IT O R I S T A B IL I
I N o. c u re n t

l i l
D^PARTEMENTS K Og' ■as Nombre
2 9 des
E £ Ș •s 2 ?
£ 2 3
8 1 1 <£ L ocuite
1 1 TOTAL TnAnftgeȘ B ă rb a ți Fem ei
TOTAL
Za o fBj g gB
ă l Ot Ilabitâs nommo’ Femmes
1 s. > ’J K z 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

M O L D O V A

X B a c ă u ................. 2I 7^ 380I 73 453 5°-54 7 5*9* 55-839 56.456 118.214 I 14.740 232.954
2 B otoșani .......... 4*| 2 2oj «7 237 39.067 2-339 41.406 45-24° 98.335 99.069 197.404
3 C o v u r lu i............ I 39 96 9 105 29.3*9 1-3091 30.638 39.893 88.2681 83.531 171.799
4 D o ro h o i............... 43 206 14 220 37-490 2.091 39.58i 41.678 91.671 92.711 184382
F â l c i u ................. iu 4 TI 31 168 24.1721 3-3271 27.499 26.991 53-894 54-502 108.396
5 137
6 Iași .................... 2 47 2 47 23 270 37-496; 2.259 39-755 50.145 106.464 106.205 212 669
7 N e a m țu ............... 2 49 245 «31 268 36.855 2-994 39.849 41.802 84-332 85-5'7 169.849
8 P u t n a ................. 3 79 209 II 220 37-483 3-5°7 40.990 43-735 92.781 88.601 181.382
9 R o m a n ............... I 4» 195 28 223 27.728 2.094 29.822 30.583 65 432 62.733 128.165
IO Suceava .......... X 49 193 9 202 3*-547 2.018 34-565 35-539 75.584 75-563 151.147
II T ecuci ............... X 47 221 26 247 30.560. 1.738 32.298 33-9O3 72.412 69.972 142.381
12 T u t o v a ............... X 631 201 33 234 *8.485! 1-963! 30.448 31.820 66.108 63.711 129.819
u V a s l u i ................. x| 531 222 Ssj 250 29.096I 1.964) 31.060 31.628 64.896 63.908 128.804
T o ta l. __ 673I *-77*| 440.855 3»-^95j
3*4 3.096 473-75° 5 °9 -313 1.078.391 1.060.763 2.139.154
1

M U N T E N I A - NI A R E

14 A rgeș ................. 2 126 502 55 557 50.089 1 4.978 55067 54-013 121.238 121.679 242.917
15 B r ă i l a ................. I 52 115 *3 128 28.423 | I.I601 29.583 41-872 92.417 89.116 181.533
16 B u z ă u ................. 2 97 490* 79 569 54.920 3-956 58.876 6.3-574 140.036 137-941 277.977
>7 D â m b o v ița . . . 2 109 352 18 370 54.105 1 3.402 57.507 58.606 129-384 128.994 258.378
18 Ilfov ................. 2 468 3,268 06.716 155.026 345.334 116.425 681.759
19 I a l o m i ț a ............ 3 90 188 3 191 44.482 1.720 46.202 53-130 123.849 118.999 242 818
20 M uscel .............. I 61 201 II 212 28.715 3.486 32.20X 31 028 66.641 68-575 135.216
21 O lt ..................... T 83 290 9 299 35.113! 2.765 37.878 37.178 85.922 85.164 171.086
22 P ra h o v a . . . . . . 7 *34 391 16 407 77.694! 6.135 83.829 89.714 196.806 193.1081 389.914
23 R â m n ic u -S â ra t X 73 2191 12 231 33-193) 2.087 35-280 37-582 82.082 81.855 163.937
24 T eleo rm a n . . . 4 122 201 3 204 53.2 76 2-490 55.766 60.676 150.280 147.190 297.470
25 V lașca .............. I XO7 247) 6| 253 45-885 2-053 47.938 55-79* 132.008 127.387 259.395

T o ta l. . . . *7 " 6< 3.622 267 3.889 599-343 37-500 636.843 738.192 1.665.997 2-636.433 3 3 0 2 430

0 L T E N 1 A

26 D o l j i u ................. 2 141 400 *3 423 82.488 4.609 87.097 92.533 221.872 214-5771 436.449
-7 G orjiu ............... X 120 398 *4 422 45.0081 5.707 50.715 46.535 98.875 io t.4 9 6 200.371
28 M ehedinți . . . . 2 168 444 27 47» 60.773 6.760 67.533 65-574 148.338 147-136 295.474
29 R o m a n a ți . . . . 2 1x5 2461 9 255 46.035 2.005 48.040 50.830 125.151 123-449 248.600
3° V âlcea ............... 3 105 414 «9 443 50.513 5.186 55699 53-803 115.972 116.039 232.011

T o ta l. . . . 649 1.902 112 2.014 284.817 24.267 309.084 3O9-275 710.208 702.697 1.412.905

D O B R O Q E A

3i C o n stan ța . . . . 7+ 1 212 I I9 1 231 34-8341 2-3551 37.189 42.883 113.213 96.358' 209.571
32 T ulcca .............. 60 IZ8 13 141 30.646I 2-723i 33.369 36.141 87.764 83.095. 170.859

T o ta l. . . . 65.480 5.078 70-558 79.024 200.977 279-45^ 380.430


24 234 34° 32 372
R om ânia . . . . 72 * * 8.636 73-5 9.371 1 390.195 99.740 1.490.235 1.635.803 3.855.573 3.579.346 7.234.919
1
VIII

POPI LĂȚII .\EA COMUNELOR URBANE


T a b e la II Population des villes

POPULAȚIUNEA DE DREPT
j u d e ț e l o r ______ 1

NUMĂRUL CLĂDIRILOR
POPULATION DB DR01T

o r a ș e lo r _____
N u m ă ru l
N o. c u re n t al

NOMBRE DES BATIMENTS

N o . c u r e n t ui
JUDEȚELE COMUNELE URBANE m c n u g c lo r L O C U IT O R I S T A B IL I •
OfPARTEMENTS V IL L E S Nornbre
Locuite N e ln c u itc des B ă rb a ți Fem ei
TOTAL TOTAL
Habltfes Inhfibltte m6naires Hommes Femmes

1 2 3 4 o a 7 8 1) IO 1!

M O L D O V A

I B a c ă u .................. I B a c ă u ......................... 3-3 2 3 93 2 .4 10 3.894 10 .2 1 . , 8.633 IB»4G


T â r g u - O c n a ............ 1.404 173 1-637 1.830 4.182 3.807 7.989
T o t a l .......... a -? 8 ? 266 4-053 5 ."2 4 14-395 1 12,440 26.885
3 B o to ș a n i .......... 3 B o to ș a n i ................. 4.467 181 ♦•648 -■238 16.491 16.083 32.574
4 H â r l ă u ...................... 749 44 793 980 2.091 2.267 4.358
T otal . . . . . 5'316 2 25 5-44> 8.218 18.5 82 18.350 36.832
3 C o v u r l u i ............. 5 G a l a ț i ......................... 8.858 355 9 -2 ’ 3 16.592 37-641 34-000 71.641
4 D o r o h o i............... 6 D o r o h o i...................... 1.865 1 18 1.983 2.824 7-330 6.621 13.951
7 H e r ț a ......................... 525 34 559 623 1 .335 1.511 2.849
8 M ih ă ile n i.................... 624 44 668 722 1 .476 1.726 3.202
T o l a f .......... 3.914 196 3.210 4 .1 6 9 10.141 9.861 20 (102
5 F ă l c i u ................. 9 H u ș i ........................... 3.133 1.238 4.361 3-795 7-756 7.896 13.652
6 la ș i .......... .. IO Ia și ........................... ••7 4 ° 26 5 8.005 17-196 3 6 .9 5 2 38.277 75.229
I I T â rg u -F ru m o ș . . . . 891 55 94 6 1.151 2 -465 2.521 4.986
T o t a l .......... 8.631 32c S.951 18.347 3 9 .4 1 7 40 .7 9 8 80.215
7 N c a m ț u ............... 12 P i a t r a ......................... 2.836 1 6; 3-00.3 4 .2 0 5 9 -5 6 3 9 .402 18.965
13 T â rg u - N e a m ț . . . . 1-719 148 1.867 2 .060 4-432 4.663 9.095
T o t a l .......... 4-555 315 4.870 6 .265 13-995 14.065 28.060
8 P u t n a ................. F o c șa n i ....................
14 3-494 200 3-694 5-237 1 3 .8 6 0 I I . 200 25.066
15 O d o b e ști .................. 978 281 1-259 1.364 3.021 2 .7 3 3 5.744
16 P a n c i u ......................... 401 17 418 67 7 1.382 1-355 2.737
T otal .......... 4-873 498 5-371 7-278 1 8. 263 15-284 33.547
9 R o m a n ............... i~ R o m a n ...................... 2.311 85 2-396 3-501 10-337 7-791 18.12»
10 S u c e a v a .......... 18 F ă ltic e n i .................. t.416 82 1-498 1.908 4 -1 5 4 4-483 8.637
i i T ecuci . . . . . . . 19 T e c u c i ....................... 2-349 121 2.470 3-051 8 .5 1 4 6 - 4 '3 1 $.927
12 T u t o v a ............... 20 B â rla d ....................... 4-OOQ 257 4 .266 5 .566 13-6 47 11.641 25.288
13 V a s l u i ................. V a s l u i ......................... 1.545 81 1.626 2.248 5-444 4-953 10.39“
Totalul't M o ld o v e i . 55.687 4 .0 3 9 57-726 8 6 .6 6 2 2 0 2 .2 8 6 2 8 7 .9 7 5 390.361
II •

M U N T E N IA -M A R E

14 A rg e ș ................. 22 P ite ș ti ...................... 2.408 >441 2-55 2 4-065 1 1 .3 6 5 8-357 19.722


33 C u rte a -d e -A rg e ș . . . t .188 105 1-293 1.388 3-35 3 2.92<5i 6.279
T o t a l .......... 3.596 2 49 3-845 5-453 >4-718 11.2 83 26.001
>3 B r ă i l a ................. 24 B r ă i l a ........................ 7-369 4391 7.808 16.672 32-7O8 32-344 65.052
16 B u z ă u ................. 2 5 B u z ă u ........................ 3 .875 I2 « 3998 6 .119 1 5 -3 5 7 13-450 28.807
26 M irii ......................... I .to ă 81 1.189 1.366 3 -4 3 7 2 .9 2 1 6.358
T o t a l .......... 4 -97^ 209' 5-187 7-485 1S .7 94 16.371 35.165
i *7 D â m b o v ița . .. 27 T ă rg o v iș te . . . . . . 1.961 115'. 2.076 2 ,5 26 7 -656 5.385 13041
28 G ă e ș t i ......................... 651 31 682 878 2 -153 1.837 3990
T o t a l .......... 2.6X2 146 2.75S 3404 9 .8 0 9 7.222 17.031
rS Ilfo v .................. 29 B u c u r e ș t i ............... 32.041 792 32-833 80.5 70 17 3-362 167.959 341.321
30 O l t e n i ț a .................... 1,112 92 1.204 1-463 3 -327 3 -2 4 7 6.574
T o t a l .......... 33.153 884 34-037 82.033 1 7 6 .6 8 9 1 7 1 .2 0 6 347.895
19 I a l o m i ț a ............. 31 C ă lă ra ș i . . ............. 1.932 139 2.071 2.672 7-462 5-533 12.995
32 S l o b o z i a .................... 773 50 823 1.096 2-593 2.265 4.858
33 U rz.iceni ................. 597 54 651 796 1-751 r .6 8 6 3.437
T o ta l .......... 3.302 2 43 3-545 4-564 1 1.8061 9 .48 4 21.290
20 M uscel ............... 34 C â m p u lu n g ............. 2.900 347 3- 2 47 3-492 8 .704 7-386 16.090
2) O lt ...................... 35 S la tin a .................... 1.483 203 1.686 1-944 5 .9 1 7 3-9oS| 9,825
IX

POPULAȚIUNEA COMUNELOR URBANE


Tabela 11 (urmare). Population des villes

NUMĂRUL CLĂDIRILOR N u m ă ru l
POPULAȚIUNEA DE DREPT
X NOMBRE DES BATIMBNTS POPULATION DE DR01T
JUDEȚELE COMUNELE URBANE menagc-lor L O C U IT O R I S T A B IL I
Df-PARTEMENTS V IL L E S Nombre
L ocu ite N elocuite des B ă r b a ți F em ei
TOTAL TOTAL
c Hablt^s Inhabites mfinoges Honunes Femmes
Z
2 3 5 6 7 8 9 to li

P ra h o v a . . .16 P lo ești ................. 8.946 368 9-3H 12.419 29.524 26.936


37 C âm pin a ............ 998 69 1.067 I-9T3 4-595 3-93°| « 5 25
18 F i l i p e ș t i ............ 3Ifi 25 341 37° 833 739 1.572
39 S i n a i a ................... 454 132 586 889 2-344 1-575 3.91»
S l ă n i c ................... 1.207 *47 1-354 1.267 2.938 2-574 5.512
U rla ți ................. 979 172 1-151 1.060 2.176 2.265 4.441
V alcn ii-de-M u nle 807 234 1.041 906 1.831 1.873 3.704
Total . . . 13.707 1-147 1 4-854 18.824 44.241 39.892 81.133
R ă m n ic u -S ă ra t 43 R â m n ic u -S ă ra t . . 2,421 112 2-533 3-108 7-904 6.592 14.496
T eleo rm a n 44 T u r n u - M ă g u r e le .. . t-535 155 t.690 2.249 5-736 4-433 10.16»
A le x a n d r ia .............. 2.867 24S 3-115 3-439 8.065 7-720 15.785
46 R oșiorli-dc-V ede . . 2.090 265 2-355 2.512 5-647 5-313 10.960
47 Z im nlcea ................. 1.287 53 1-340 1-458 3-748 3-815 7.503
T o t a l .......... 7-779 721 8.500 9.658 23-196 21.281 14.477
-5 V lașea 4» G iurgiu 3.026 234 3-260 4-576 11-32.3 0.306 20.G29
Totalul Munfaniei-Mari. ■ 86.326 4-934 91.260 161.213 365S09 336.275 702.08 5

O L T E N 1 A

16 D oi jiu 49 C ralova .... 6.466 23® 6.702 11.223 28.7961 22.608 51.484
50 C a la fat ____ 1.107 6(> 1-173 1.465 4.278I 3-3301 7.608
Total 7-573 302 7-875 12.688 33-074 25.938 59.012
27 G o rjiu . . T ărg u -.Iiu . .. 1-303 87 1.390 1.916 6.201 3.562 9.763
M ehed inți 52 T u rn u -S e v erin 2.89^ «45 3.042 5-217 13-156 10.487 23.643
53 B a ia-de-A ram â 332 59 391 360 765 725 1.490
Total . 3.229 204I 3.433 5-577 13.921 I I . 212 25.133
>9 R o m a n a ți 54 C a r a c a l .......... 2.592 157 2.749 3-179 8-’ 73 6.875 15.048
55 C orabia . . . . 1-374 143 1.517 1.814 4-989 4-135 9.124
Total 3.966 300 4.266 4.093 13-162 II.OIO 25.172
3° Vâlcea 59 R âm n icu -V âlcea 1-357 X16. r-473 2.071 5-575 4-°53 9.628
57 D ră g ășan i ......... t ’ 35 109 1-244 1.412 3-759 2-951 6.710
5» O cnele-M ari . . . - 1-094 147 1.241 1.170 2-7 s 3 2-337 5.120
Total . . . 3.586 372 3 958 4-653 12.117 9-34» 21.458
T o talul O l t t n i e i . . 19-657 1.265 20.922 29.5'27 78-475 61.063 139.538

D O B R O G E A

31 C o n sta n ța V‘ C o n sta u ța . . 2.921I 3991 3-320 5.894 16.483 1O.7I8 1 27.201


60 C ernavo da . 741 52 793 1-257 3-473 2.270 5.748
61 C uzgun .......... 3*<4 10 320 379 838 766 1.604
62 I lâ rș o v a . .. 720 171 891 905 2.073 1.917 3.990
93 M angalia . .. 305 69 374 44’ 1-074 8 55 1.929
64 M edgidia 783 129 912 Î.229 3-954 2.298 6.252
65 O stro v .......... 601 70 671 716 1.932 1-477 3.409
Total 6.381 900 7.281 10.821 29.827 20.301 50.128
32 T u lc ea 66 T u lcea ............ 3-293 435 3-728 4.639 H-534 10.193 21.727
67 B a b ad a g . . . . 8oo 103 903 972 ‘ 2.514 2.172 4.686
68 C hilia-V eche . 508 265 773 567 t.526 1.419 2.945
69 Isaccea ............ 851 102 8.53 964 2.132 1.980 4.112
70 M ahm ud ia . . 343 28 371 375 1.024 994 2.018
71 M ăcin ............ [1.023 95 1.218 1-254 2.648 2.638 5.286
7'2 S u l i n a .............. 1.215 1571 1-372 1.885 3.828 3-519 7.347
Total . S.033 1-185 9.218 10.656 25.206 22.915 -18.121

T o ta lu l Dobrogei. 24.474 2.085 16.499 22.477 55033 43- 2 1 6 98.249

Total general . 174.084 12.323 186.407 299.179 701.G03 628.529 1.330.132


P0PULAȚ1UNEA COMUNELOR RURALE
T a b e la U I. Population des eommunes rurales

lllilȚ IIE l A D M IN IS T R A T IV Ă
POPULAȚIUNE.A DE DREPT
DIVISIONS ADMINISTBATIVES NUMĂRUL CLĂDIRILOR N u m ăru l POPULATION DE DR01T
NOMBRB DES BÂTIMENTS
JUDEȚELE Jfg
hi Corn, rurale suni formate din:
tu umnins rurales nmpreoneit:
m e n a g e lo r
L O C U IT O R I S T A B IL I

>sl
-1 N o . c u r e n t

OfîPARTEMENTS • 3 .8 z Nombre
= i i
= E»
B H”
=3 0
if i3i6 S a te
VIUa&es
C ă tu n e
Hameaux
L o c u ite
Habltte c £
0 a
TOTAL
des
mSnages B ă rb a ți
Hommes
Fem ei
Femmes
TOTAL
z ii Z ~
«o 11

M O L D O V A

B acău . . 7 76 38 o I 72 4 6 .7 6 0 5 .0 2 6 5 « -7 8 6 50-73 2 103.81911 102.3001 206.119


2 B o to șa n i 6 220 2 .1 1 4 35 -9 6 5 36 .9 2 2 80.719] 100.172
42 17 33-851 7 9 -7 5 3
3 C o v u rlu i 4 39 96 9 20.471 954) 21-425 23-301 50.627M 49-53*| 100.158
D o ro h o i. 6 206 3 4 -4 -6 r .8 9 5 36.371 37 -509 8 1 .5 3 ^ 82.850] I6>.:)8<)
43 «4
F ă lc iu . . 2 1 .0 4 9 2 .0 8 9 2 3 .1 3 8 23196 4 6 .1 3 ^ 4 6 .6 0 6 02.7 i i
5 5 4* 137 3*
la ș i . . . 5 47 247 23 26 .86 5 1 .939 30 .80 4 3 1 .7 9 8 6 7 .0 4 7D 65.407] 132.151
N e a h ițu . 5 49 2 15 23 32.300 2 .6 7 9 3 4-9 7 9 3 5 .5 3 7 7O.33ȚU 7 ‘ -452| 111.780
S P u tn a . . 7 79 209 11 3 2 .6 1 0 3 .0 0 9 35 -6 1 9 3 6 .4 5 7 7 4 .5 1 3 7 3-3 * 7 117.885
9 R om an . 4 48 «95 28 25-417 2.OO9 2 7 .4 2 6 2 7 .0 8 2 5 5 -° 9 5 54-942 110.037
Io S uceava 6 4" 193 9 31-131 1 .9 36 3 3 .0 6 7 33-631 71-430) 71.080 112.510
T ecu ci . 4 47, 221 26 28.211 1.617 2 9 .8 2 8 3 0 .8 5 2 •>3-898 6355^ 127.157
12 T u to v a . 6 t>3i 201 33 24-476 t.y o d 26 .1 8 2 2 6 .2 5 4 5 2 -4 6 I 5 2 .0 7 0 101.531
13 V a slu iu . 5 5 31 222 2$ 2 7 -5 5 ' 1.S83] 29.434 2 9 .3 8 ° 59 -4 5 2|| 58.055II 118.107
3*7-r<5sj 576.205'1 « 7 2 . 7 ^ i 1.718.803
T o ta l . . . 70 673 ’ -7 7 l .324 2 8 .8 5 6 4 2 6 .0 2 7 4 2 2 .6 5 1

M U N T E N IA -M A R E

14 A rg e ș ................. 10 126 502 55 46.493 4-729 5 1 .2 2 2 4 8 -5 6 0 1 0 6 .5 2 0 110.3 9 6 216.916


15 B ră ila . . . . . . . 4 52 “ 5 13 21.054 72' 2 '- 7 7 5 2 5 .2 0 0 5 9 .7 0 9 56 .7 7 2 116.181
16 B u z ă u ................. 9 971 49o 79 49-942 3-747 53- 689 5 6 ,0 8 9 1 2 1 .2 4 2 121.570 2Î2 .8 1 2
17 D ă m b o v ița . . . 8 109 352 18 5 '-4 9 3 3-256 54- 749 5 5 .2 0 2 * 1 9 .5 7 5 121.772 211.317
18 Ilfo v ................. • 10 HO 426 42 60.295 2 .384 6 2 .6 7 9 72 .9 9 3 1 6 8 .6 4 5 1 6 5 .2 x 9 333.861
19 I a l o m i ț a ............. 7 188 3 41.180 '• 4 7 7 42 .6 5 7 4 8 .5 6 6 1 1 2 .0 4 3 109.515 221..*>58
20 M uscel ............ .. 6 611 201 11 25.815 3-139 2 8 .9 5 4 2 7-536 5 7 -9 3 7 61.1S 9 119.126
21 O lt ...................... 5 83 290 9 33-63O 2 .56 2 3 6 .1 9 2 35-231 S 0 .0 0 5 8 1 .2 5 0 161.26]
22 P r a h o v a ............ 10 134 39' 16 6 3 .9 8 7 4 .9 8 8 6 8 .9 7 5 7 0 .8 9 a 1 5 2 .5 6 5 153-210 305.781
23 R â m n ic u - S ă r a t 6 73 219 12 30-772 '•9 7 5 32.747 34 -474 74 -178 75-263 119.411
24 T e le o rm a n . . . 6 122 201 3 45-497 1-769 4 7 .2 6 6 5 1-0 1 8 1 2 7 .0 8 4 125.909 252.993
6 107] 247 6 42.859 t .s i o l 4 4 -67 8 5 1 .2 1 6 1 2 0 .6 8 5 118.081 238.766
25 V la ș c a ...............

T o tu l . . . . si 1 .1 6 ^
3 .6 2 2 267 5 2 3 .0 /7
3 2 .5 6 ^
545 5^3 5 7 6 .9 7 8 1 .3 0 0 .1 8 8 1 .3 0 0 .1 5 8 2 600.346

26 O o l j i u ................. 13I 14' 4oot ’3 74-9'5] 4-30711 79.222 79-845 1 8 8 .7 9 8 1S 8.639 377.4:
27 G o rjiu ............... 8 £20 398 24 4 3 -/0 5 5 .6 2 0 49.325 4 4 .6 1 9 9 2 -6 7 4 97 -9 34 | IMI.M
28 M e h e d in ți __ _ 91 168 444 27 57-544 6-556|l 6 4 .1 0 0 59-997 134-4'71 '3 5 -9 2 4 270.341
29 R o m a n a ți . . . . 51 1 '5 246 9 42.069I I-7O5 43-774 4 5 - 8 37 i i i .9 8 9 112.439
224.428
V â lc e a . . . . . . 8| 46.92 7I 4-8'-t!| 4 9 -'5 O 210.553
30 1051 414 29 5 * -7 4 l 'O 3 -8 5 5 106.69S
T o ta l . . . .
4 r.ș o - ’l
112
265.260^
2 8 8 .162 2 7 9 .4 4 8 6 3 1 .7 3 3 6 4 1 .6 3 4 1.273.:

C o n s ta n ta . 19 28.453I 29.908 32.062] 76.05 159.443


6 22.613] 25-4851 60.181 122.738
32 T u lc e a . . . . 128J 13
T o ta l . . . . 54-059 57-5471
Total general . 212 Bl 735 1.216.111! 87.117 1.303.828 t.336.62 2.953.97o! —350 .8 17 5.90 4.787
P O P U L A Ț IU N E A U R B A N A Șl R U R A LA

In România clasarea comunelor în urbane și adică într’o proporție mai intensivă decât a
rurale este lăsată la voia legiuitorului. Distinc- crescut populațiunea României.
țiunea aceasta însă are o deosebită însemnătate, In acelaș interval de timp populațiunea Ga­
pentrucă organizarea administrativă diferă mult laților a crescut dela 62.545 la 71.641, adică cu
între orașe și sate. 9096 locuitori sau 14%; la Brăila sporul este
Am văzut că la epoca recensământului existau dela 56.330 la 65.052, adică cu 8722 locui­
72 comune urbane și 2620 comune rurale. Din tori sau 15%; la Ploești. dela 45.107 s’a ridicai
cele 72 orașe.32 erau capitale de județ și 40 comune la 56.460, adică cu u.533 sau 25%; la Craiova
nereședinte. In cifre absolute populațiunea ur­ sporul a fost mai slab : dela 45.579 la 51.404,
bană cuprinde 1.330.132 locuitori stabili, din adică cu 12%.
cari 1.116.322 în capitalele dc județ și 213.810 Ceeace s'a petrecut însă la lași și Fălticeni,
în celelalte orașe. Populațiunea rurală se compune nu s’a întâlnit în nici o altă capitală de ju d e ț:
din 5.904.787 locuitori stabili, după cum se vede la Iași populațiunea, în loc să crească, a scăzut
în tabela IV dela pag. X II, dela 77-759 la 75.229, adică cu 2.530 locuitori
In acelaș tablou am calculat pentru fiecare sau 3% ; la Fălticeni scăderea a fost dela 9.685
județ și diviziune în parte, ce proporții repre­ la 8.637, adică cu 10.048 locuitori, sau 10%.
zintă populațiunea urbană și rurală, deosebind’o Scăderea populațiunii din aceste două centre,
pe cea dintâi în populațiune reședințe și ne­ ca din mai toate orașele Moldovei, trebuie pusă
reședinte de județ. în legătură, cum am spus și mai sus, cu emigra­
rea Evreilor din anul 1900 și următorii.
Pentru țara întreagă populațiunea urbană Din fericire acest fenomen a fost redus numai
reprezintă 18,4% din total; cea rurală 81,6%. la partea de sus a Moldovei, pe când în restul
Aceste procente nu diferă mult de acelea con­ țârei populațiunea orășenească a sporit, grație
statate la numărătoarea din 1899; atunci ora­ a tât excedentului de născuți, cât și excedentului
șele înseninau i8.8și satele 81,2 la suta de locui­ de imigrațiuni, fie din afară, fie dela sate spre
tori. Deosebirea mică dela un recensământ la orașe.
altul confirmă observațiunea noastră de mai Pentru a ne da mai bine seamă de modul cum
sus, că, deși deobicei imigrațiunile împrospă­ se clasifică orașele României din punctul de ve­
tează și înmulțesc locuitorii din orașe, totuș, la dere al populației, prezentăm gruparea urmă­
noi. sporul natural al populațiunii rurale a fost toare, după situațiunea din 1912, în compara-
mai puternic decât contingentul adus de mi- țiune cu cea din 1899 :
grațiuni și de excedentul născuților asupra mar­
ților din comunele urbane. im 18 W

Proporția de 18,4% a populațiunii orășenești Orașe cu mai puțin de 2,000 locuitori 4 5


se compune din 15,4 reprezintând procentul ,, „ 2.000 —2.999 », 4 5
locuitorilor din capitalele de județ, și 3.0% ,, .. 3.000-3.999 8 IO
acela al locuitorilor din celelalte orașe. „ „ 4.000—4.999 „ 5 7
Proporția populațiunii urbane este mai mare în „ ,, 5.000-9.999 21 17
Dobrogea. unde reprezintă mai mult de o pă­ ,, „ 10.000 —14.999 „ 8 9
trime din totalul locuitorilor; dimpotrivă, ea „ „ 15.000 —19.999 „ 8 7
este foarte redusă în Oltenia, unde nu ajunge ,, 20.000 —29.999 „ 7 4
nici la 10%. In Moldova procentul locuitorilor „ 3O.OOO—39.999 „ I I
„ „ 4O.OOO—49.999 „ 0 2
urbani se apropie de procentul țării; 18,2%;
este însă de semnalat că la 1899 acest procent .. „ 50.000 —100.000 ,, 5 3
al Moldovei trecea dc 20%, ceea ce dovedește .. mai mult de 100.000 ,, 1 I
o scădere simțitoare a populațiunii orășenești Total . . . . 72 71
din această parte a țării, scădere pe care am
menționat-o și în capitolul precedent. In Mun- Comparațiunea ne arată că s’au redus la 1912
tenia-Mare populațiunea urbană reprezintă azi orașele cu mai puțin de 5000 locuitori, îmmul-
21,2%, exact aceeaș proporție ca la recensă­ țindu-se acele cu 5 —10.000; s’au îmmulțit de
mântul trecut. asemenea și orașele cu 20 —30.000; iar cele cu
Cât despre populațiunea rurala, procentul ei 40.000 —50.000 locuitori au trecut în grupa ime­
depinde de aglomerările urbane din fiecare ju­ diat superioară. La numărul comunelor urbane
deț. In Ilfov, prezența Bucureștilor face ca lo­ s’a adăugat orașul Slobozia din județul Ialomița,
cuitorii rurali să dea numai 48,9% din totalul
județului; la Covurlui acest procent este de 58,3 Gruparea comunelor rurale, după importanța
din cauza Galaților; la Iași, de 62,3%, la Brăila numerică a populațiunii lor din 1912, face obiectul
de 64.1%. tabelei V dela pag. X III.
Capitala țării numără, precum am văzut, Cele mai numeroase sunt comunele cu 1000
341.321 locuitori, reprezintând mai mult de ju­ 1999 locuitori; 1169 sau 44% din to tal; ur­
mătate din populațiunea județului Ilfov și 5% mează apoi 810 comune cu 2000 —2999 locuitori,
din populațiunea Regatului. La 1899 Bucureștii cari dau un procent de 30% și 345 comune sau
avea 276.178 locuitori; dela un recensământ la 13% comune cu 3000—3999 locuitori. Localită­
altul a sporit populațiunea cu 65.143. sau 23%, țile mai bine populate sunt relativ rare: 55 cu
XII

P O P U L A Ț IU N E A URBA.VĂ ȘI R U R A L Ă , P E J U D E Ț E
T a b e la ’ r v . Population urbaine et rurale, par departements

LOCUITORI STABILI IN ORAȘE L o c u ito r i O R A Ș E i l


V1r .TES s t a b il i in VILLES o =
TOTAL k u L-l—1
c o m u n e le

GEN
T o ta l In 4 aâ 2» ® = I
C apitale de ru ra le
JUDEȚELE
h HJ
C elelalte GE.XEHAL
orașe i 1

TOTAL
ju d e ț orașe Habdtants dana i ?
N o. c u re n t

Total de la Ies communes


DEPARTEMENTS Chefs-lieur de Autrea vflles population
dâpartement rural es
urbaine


lPr oporț-ia Ia 100 lo c u ito

a
Cifre abso Iute — Chif tre s a b s o lu s
p roportlons par 100 babttanU
1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 II 12

M O L D O V A

1 B a c ă u .................... 18.846 7-989 26.835 2 0 6 .1 1 9 232.955 8-1 3.4 1 1 .. 8 8 .. io o ,0


2 B o to ș a n i . . . . . . 32-574 4-358 $ 6 .9 3 2 1 60.472 197.404 I6 „ 2». 18.. 8 1 .. ro o .e
3 C o v u r l u i ............... 71.641 71-641 1 0 0 .1 5 8 171.799 41.7 4L, 5 8 .. 100,0
4 D o ro h o i............... 13-95I 6.051 20.002 1 6 4 .3S0 185.382 7»« 1 0 .. 8 9 .. io o ,0
5 F -a lc iu .................... >5.652 15.652 9 2 .7 4 4 108.390 14.4 1 4 .. 8 5 .. IOO,0
6 Iași ....................... 75-229 4 .9 8 6 80.215 >32-454 212.069 35 m 2 ., 37» 6 2 .. IOO,o
7 N e a m ț u ................. 18.965 9 -095 28.060 1 4 1.789 169.859 xb i 5>* i6 „ 8 3 .. IOO,0
8 P u t n a .................... ■25.066 8.481 33-547 >47-835 181.382 U m 4v 1 8 .. S i„ 100,0
9 R o m a n ................. 18.128 18.128 1 1 0 .0 3 7 128.163 M>t >4-, 85» 100,0
10 S u c e a v a ............. S.637 8-637 1 4 2 .5 1 0 151 1 47 5,7 94.» ro o ,0
1-42.384 1 0. 5 8 9,
11 T e c u c i .................. >4-927 14.927 127-457 10.. s 100,0
12 T u to v a .................. 25.288 25.288 104.531 129.819 *9*5 1 0 .. 8 o .t XOO.o
13 V a s l u i .................... io -3 9 7 10.397 1 1 8 .4 0 7 128.804 8»i S„ 9>.o TOO.o

T o ta l . . . . 349-301
40.96c) 3 9 0 .2 6 1 \1 .7 4 S .8 9 3 2.139.154
1 "l & r, â|
IOO,„

M U N T E N IA -M A RE

A rg e ș .................... 19.722 6 .2 7 9 26.001 2 1 6 .9 1 6 2 52.917 M 2 ,o IO ,, 8 9 ., io o .„


15 B r ă i l a .................... 65-052 — 65.052 116.481 181.533 3 5 ,J 3 5 ’» 64.1 IOO„
28.807 6 .3 5 8 35.165 24-2.812 277.977 10J 7B2 I 2 .y s 7* b IOO,9
• 5.1
17 D î m b o v i ț a ____ 13.041 3 .9 9 0 17-031 241-347 2 5 8 .3 7 8 1.4 6,4 93.4 i o o . ft
18 Ilfo v .................... 341.321 6 .5 7 4 347.805 333.S64 «111.759 50J 1,0 5 x -i 48,0 TOO.o
5 -î
TQ I a l o m i ț a ............... 12.995 8-295 21 .2 9 0 2 2 1 .5 5 8 2 1 2 .8 4 8 3.4 8 .. 91.1 lOO.c
20 M uscel .................. 16.090 — 16.000 1 1 9.126 135.216 it., — 1 1 ., 88 ., IOO.„
21 O lt ......................... 9-825 9-825 161.261 171.0116 5»? — 5 .i 94-> IOO.o
22 P r a h o v a ............... 56.460 27-673 84-133 305-781 389.915 14^ 7.1 21,• 7 8 .. 100,0
23 R â m n ic u - S ă r a t - 14-496 — 14-496 1 49-44I 163.937 8 .J — 8 ., 9 > ,t IOO,„
T e le o rm a n . . . . 10.169 34-308 44-477 2 5 2 .9 9 3 2 97.470 3 .J IL , 14.» 35» 1 1 0 0 ,0
14
25 V la șc a ................. 20.629 — 20.629 2 3 8 .7 6 6 259395 8 ,J .— 8 .. 92.» 100, v

T o ta l . . . . 60S .607 9 3 -4 7 7 7 0 2 .0 8 4 2 .6 0 0 .3 4 6 3 .3 0 2 .5 3 0 2 8 .. 21... 7^-4 I0 0 .„ \


O L T E N 1 A

26 Doi j i u .................... 5 '-4 « 4 j 7.608 59.012 3 77-437 536.559 I I.J I„ I3 .s 8 6 ,, IOO.o


27 G o r j i u .................... 9-763 — 9-763 190.608 20 0 371 4»r 4 .. 95 » IOC,.
28 M e h e d in ți .......... 23-643 1-490 2 5 -I3 3 270-341 2 9 5 .4 7 4 8 ,, O„ 8-, 91.4 lOO.0
29 R o m a n a ți ____ _ 15.048 9 .1 2 4 24.172 2 2 4 .4 2 8 2 4 8 .6 0 0 6,1 3 ., 9< 90.4 lOO.p
V â lc e a .................. 9.628 1 1 .8 3 0 21-458 2 1 0 .5 5 3 232.011 •bt 5»i 9.> 9 0 ., IOO,0
30
T otal . . . . 1 0 9 .4 8 6 3 0 .0 5 2 239-538 r -2 7 3 .3 6 7 1.4 1 2 .9 0 5 7-« ... 9-» 9 0 ., 2OO10

D O B R O Q E A

31 C o n s ta n ța . . . . . 27.201 2 2 .9 2 7 5 0 .1 2 8 >59-443 209.571 13.» IO ,J 23,» 76., 100,0


T u lc e a .................. 21.727 2 6 .3 9 4 48.121 122.738 170.859 12.- 15. 2S„ 7».e 100,0
31
T o ta l. . . . 4 8 .9 2 8 49-32Z 98-249 2 8 2 .1 8 1 3 8 0 .5 3 0 J2.0 2 3 . ol 25.4 74*i 2 0 0 ..

T o ta l jie n e m l . . . 1.116.322 2 1 3 .8 1 0 1.330.132 5 90 *. 787 7 .2 3 5 .9 1 9 15.. 3 .J 18 < 8 1 ., 1«U


XIII

GRUPAREA COMUNELOR RURALE DIX ROMÂNIA, DUPĂ IMPORTANȚA NUMERICĂ


A POPULAȚIUN1I LOR. ÎN 1912
Groupenirnt des coinnniiies rurales de la Rounianie, selon l'iinportance
T a b e la v. numerique de leur population, en 1912

NUMĂRUL COMUNELOR AVÂND 0 POPULAȚIUNE


Nornbre des communes ayiuit une population de N u m ă r u l to ta l
JUDEȚELE Sub 500- ; 1 .0 0 0 - 2 .0 0 0 - 3 .0 0 0 - 4 .0 0 0 -
j 5 .0 0 0 -
8 .0 0 0 - P e s te
al
N o. c u re n t

c o m u n e lo r
OgPARTEMENTS
500 999 | 1 .9 99 2 .9 9 9 3 .9 9 9 1.999 j 7.999 10.0 0 0 io.
ooo
Nombre des corn- 1
munea
L o c u ito r i — H a b i t a n l s

M O L D O V A

1 B acău . . .
B o to ș a n i
3 C o v u rlu i
4 D o ro h o i.
«i F rtlc iu . .
n Ia și . . . .
N e a m țu ..
8 P u tn a . . .
q Rom nn . .
IO S u c e a v a
I) T e c u c i . .
Tî T u to v a . .
13 V a s lu i . .
T o ta l

M U N T E N IA -M A R E

A rg e ș ......................... 16 29' 126


<t
15 B r ă ila ................. i|
74
27 15
1 li I 52
16 B u z ă u ......................... 4 22 44 2 11 5 ’ *1 — — 97
D î m b o v i ț a ............. d 51 —1 — — 109
17 4 44 4°
1 -■ I a l o m i ț a .................... I 37 32 11 6 — — 90
23' â
19 Ilfo v ......................... ~d — 29 3« 11 I — III)
20 38 20 1 —- —- 61
M u sc e l ...................... 5
21 O lt .............................. — 2 54 IO — — — 83
P r a h o v a .................... 2 65 44 «5 5 3 — 13 5
—1 36 26 I -- 73
23 R â m n i c u - S ă r a l . . 3 7
—1 —
2-t T e le o rm a n ............ 9 62 33 13 5 — 122
—• îl —1 — 107
25 V la ș c a .................... 3 45 4° 1.5

T o t a l ............... I 44 533 3So { 4 f, Z7I j) I 1.164

O L T E N IA

26 M e h e d in ți 18 118 26 4! 1 — 168
D o lj iu . . .. 46 21 I U I
3 52 7
G o rjiu . . II 87 21 I 120
— 60 12 2 I 1 115
29 R o m a n a ți ’4 2.5
105
30 V â lc e a . . 5 5° R s 1
T o t a l ............... 5i 3 61 165 4*5
11 6 59

D O B R O G E A

31 C o n s ta n ța .............
32 T u le e a .......................
—J

T o ta l...............—J
1
2
34||
«711
5^
a dl -II
-1!
d l

-1

— 135
75
60

T o ta l g e n e ra l . . . 126 1.169 810


”1 id
II
55ji 4 3 2.620
XIV

5000—7999, 4 cu 8 1 0 .0 0 0 și 3 cu peste 10.000 Cu ajutorul acestui material am stabilit cifrele


locuitori. Până la 5000 locuitori sunt în total suprafeței teritoriale din județele țării, pe care
2558 comune sau 98%; peste 5000 sunt numai le-am publicat în lucrarea precitată și pe care le
62 sau 2%.- reproducem în tabela VI (pag. XV). unde s’a
In genere Moldova are comune mai m ari; în calculat densitatea populațiunii României, după
Dobrogea comunele sunt mai slab populate, aici cifrele recensământului din 1912.
nu este decât o singură comună rurală cu mai
mult de 4000 locuitori. Semnalăm deasemenea Pentru țara întreagă, densitatea populațiunii
existența în țară a 3 comune cu mai puțin de este de 55,6 locuitori la 1 kilometru pătrat. Pe
500 locuitori. diviziuni istorice avem ;
Situațiunea grupării comunelor rurale după
cifra populațiunii din 1912 sc pune. în compara- M oldova.......... 56,s locuitori la 1 km2i) .
țiune, în tabloul următor, cu situațiunea din Muntenia-Mare 62,9 „ „ 1 „
1899 : O lten ia............ 58,7 „ „ 1 „
1912 189» D obrogea........ 24,5 „ „ 1 „
Comune rurale cu mai puțin de 500
locuitori. . . 3 1 60 Populațiunea este mai deasă în județul Ilfov,
Comune rurale cu 500— 999 locuit. 126 \ 661 unde din cauza prezenței Bucureștilor avem 131,,
39 93 ,, 1000 —1999 9, 1169 1412 locuitori la 1 km2 . Semnalăm apoi județele Pra-
«1 99 .. 2000 —2999 93 810 538 hovași Dâmbovița dinMuntenia-Mare, Romanați
•1 ., 3000 —3999 93 345 162 și Dolj din Oltenia, Roman și Iași din Moldova.
>9 •9 „ 4000 - 4999 •9 105 47 In toate aceste districte raportul locuitorilor la
99 99 ., 5000-7999 99 55 suprafața teritorială trece de 65 pe km2 . In Do­
„ 8000—j 0.000 9J 27 brogea densitatea populațiunii este cea mai scă­
99 ?9 4
>9 91 ,, peste 10.000 99 __ 3_ 1 zută.
T o t a l ............ . . 2620 2908 Tn genere, în județele industriale și comerciale,
cu o activitate economică mai intensivă, popu­
Din acest tablou se observă că dela un recen­ lațiunea este, mai deasă; și deasemenea la șes
sământ la altul comunele mici s’au împuținat, densitatea este mai mare decât la munte și la
grație îmmulțirii populațiunii și grație mai cu baltă.
seamă concentrării satelor în junii unor comune
mai mari, concentrare urmărită prin legea de Pentrucă prezența orașelor influențează mult
organizare administrativă din 1904. asupra densității, am calculat în coloana 7 a
tabelei VI raportul dintre cifra locuitorilor rurali
Densitatea populațiunii. și suprafața județului, scăzând, bineînțeles, din
această suprafață perimetrul orașelor mari. Pe
Densitatea populațiunii exprimă raportul între baza acestor calcule, densitatea populațiunii ru­
numărul locuitorilor și suprafața teritorială. A- rale a României se stabilește la 45.t locuitori
cest raport ne arată, cum este răspândită popu­ pe 1 kma ; ea este mai mare în Oltenia și Mun­
lațiunea în diferitele pgrți ale țării. tenia-Mare, în Moldova se apropie de media
După numărătoarea din 1899, când am calculat țării, pe când în Dobrogea nu atinge nici 25 lo­
densitatea populațiunii, am avut în vedere, în cuitori.
ceeace privește întinderea județelor, măsurăto­ Populațiunea cea mai deasă se arată a fi în
rile făcute de Creditul funciar rural, rezumate și județul Dâmbovița, unde, avem peste 70 locuitori
publicate dc d. D. A. Sturdza în broșura sa asupra rurali pe 1 km2 . Urmează apoi Ilfovul, Prahova.
„Suprafeței și populațiunii Regatului Roman” Romanați cu densitatea mai mare de 60; în
din 1895. De atunci am avut ocaziunea să do­ Moldova locuitorii sunt mai aglomerați în jud.
vedim în studiile noastre de statistică agricolă, Dorohoi. Cea mai rară populațiune o acuză
că multe din evaluațiunile Creditului erau greșite proporția de i4.2 ce o întâlnim în jud. Tulcea,
și că în unele districte aceste greșeli erau așâ de aceea de 27,s în jud. Brăila, și de 3i,a în jud.
mari încât diformau raporturile bazate pe acele Ialom ița; însă la aceste trei districte trebue
suprafețe ’). ținut seamă de împrejurarea că o marc parte
Măsurătorile pe teren făcute, de Institutul Geo­ din teritoriu este acoperit de ape și stuf, deci
grafic al armatei române și hărțile publicate de nelocuibil. Așâ de ex. în Dobrogea suprafața
acest institut pentru cea mai mare parte a țării uscată nu cuprinde decât 2 treimi din întinderea
ne-au îngăduit să refacem, prin calcule planime- teritorială; în Brăila avem Domeniul Brăila cu
trice, evaluațiunile privitoare la întinderea distric­ întinsele sale bălți și stufării, după cum în Ia­
telor României. In părțile de vest (Oltenia), unde lomița avem Borcea și terenurile băltoase din
lucrările institutului geografic al armatei, nu erau marginea Dunărei. Daca la socotirea densi­
terminate, nc-am servit dc harta statului major tății populațiunii am consideră numai uscatul,
austriac, adaptând'o, pe cât mijloacele ne-au este neîndoios că proporțiile din tabela noastră
permis, la situațiunea actuală, adică luând de s'ar mări cu mult.
bază confiniile de acum dintre județe, după hăr­
țile căilor de comunicație, publicate de Ministerul In definitiv, la noi ca și în alte țări, desimea
lucrările publice. populațiunii atârnă de împrejurări topografice,
ca și de relațiunile de ordine economică și poli­
i) Vezi Statistica agricolă a României tn 1905, partea I, tică, cari înrâuresc asupra vieții și desvoltării
de L. Colescu. unui popor.
XV

D E N SIT A T E A P O P U L A Ț iU N II, PE JU D E Ț E
T abela VI Densitfc d? la population, par departements

N u m ă ru l locui­ L o cu ito ri pc 1 k m . 2
to r ilo r sta b ili Habltants par ] km.’
S u p ra fa ța teri­ N u m ă ru l locui-
N o. c u ren t

JU D E Ț E L E to rială
u rb a n i și r u ­ to rilo r ru ra li P o p u la ția u r­
ra li b a n ă și ru - P o p u la ția
D â p a rte m e n ts Population de» eoni- ru ra lă
Superflcl» Populatton'des rom- ra lă
mane» rurale»
km.1 manea nrbMuea Population ur- Population
et rurale» baine et rurale rural»
ensemblc
2 3 4 « 6 7

M O L D O V A

I B acău .. 4.410 206.119 52,.


232954 46,,
2 B o to șa n i . 3 077 160.472 64»»
i97 -4 °4 52,.
3 C ovurlui . 2.662 17»-799 too.158 6 4 .. 37,«
4 D o ro h o i. . 2.846 184.382 164.380 57..I
64.»
5 F ă lc lu . . . 2.120 108.396 92.744 5 I .J 43,»!
6 I a ș i............ 3-227 212.669 132-454 65,.! 41.»
7 N e a m țu . 3-977 169.849 141.789 42 m 35»?|
8 P u tn a . . 3 '3 4 ° 181.382 147-835 54 m 44»s
9 R o m a n .. 1.880 128.165 110.037 68„ 5 3 ,.
10 S u c e a v a . 3-353 142.510
I5 I-I4 7 45m 4 2 »s:
î l T ecu ci . . 2.408 142.384 59,i 52,,
127-457
12 T u to v a . . 2.498 129.819 52,. 41,.1
104-531
13 V a slu i . . . 2.260 128.804 118.407 57o 52..
Total 38.058 3.139.154 2.74S.893 56-. 4 6 .,

M U N T E N I A -M A R E

U A rg e ș ............................................................... 4.216 242-917 216.916 57»< 5 ’ ,»i


15 B r ă i l a ..................................... ....................... 4.286 181.533 <16.481 42,< 27,»'
16 B u z ă u ............................................................. 4-936 277-977 242.812 56,. 49,.
17 D â m b o v ița ................................................... 3.440 258.378 241.347 75,i 70,.
18 Ilfo v ................................................................. 5->7 6 681.759 333-864 <31,, 65..
19 I a l o m i ț a ........................................................ 7-095 242.848 221.558 34’i 3>,.
20 M uscel............................................................. 3-058 135-2x6 119.126 44» 39».
21 O l t .................................................................... 2.863 171.086 161.261 59,< 56..
22 P r a h o v a ........................................................ 5.040 389.914 305 781 6 0 ,,
77,<
23 R ă m n i c u - S ă r a t .......................................... 3-324 163.937 149.441 4 9 ,. 45,o
24 T e l e o r m a n .................................................... 4-577 297.470 252 993 65,. 55,.
25 V lașca ............................................................. 4-494 259-395 238.766 57» 53n
T o ta l.......... 52-JO j 3.303.430 2.600.346 6a„ 49;

O L T E N I A

26 D o l j i u ................. ............................. 6-538 436.449 377-437 ' 66 ,,


57»
27 G o r j l u ................. 4-579 200.371 190.608
28 M e h e d in ți.......... 5-320 295-474 270-341 55 ,. 5 ° ,.
29 R o m a n a ț i ......... 3 '5 6 ° 248.600 224.428 69,. 63»»
30 V â l c e a ................. 4.081 232.OII 210.553 56,, 51,.
T o ta l.......... 24.078 2.412.905 r.373.367 5«„

D O B R O G E A

31 C o n sta n ța .. . 6.910 209.571 159-443 I 3 ° ,. 23,1


32 T u lc e a ................ 8.629 170-859 122.738 19,s 14..
T o ta l......... J5 '5 3 « | 380.430
282.181 24.1 r S .,
R om ânia............ 130.177 7.234.919 5.904.787 55„
XVI

Clădiri, menage ți raportul lor lu populațiune. persoane la o clădire locuită, sau mai exact
52 locuitori la 10 clădiri. Variațiunile dela un
Recensământul general din 1912 a fost în­ județ la altul sau dela o diviziune istorică la
soțit. de o statistică amănunțită a tuturor clă­ alta nu sunt prea m ari; în Moldova și Oltenia
dirilor și locuințelor din țară. Această statistică, raportul acesta se apropie de media ță rii; în
care s a făcut pentru întâia dată la noi, a avut Muntenia-Mare se ridică la 5,8 și în Dobrogea
de scop de a preciza numărul clădirilor, adică la 5,8 . In jud. Ilfov raportul dintre clădiri și
al tuturor proprietăților și in genere a construc- populație se ridică la 7,3 din cauza prezenței
țiunilor care servesc de adăpost omenesc, și de Bucureștilor, unde bineînțeles locuitorii sunt mai
a arăta în ce condițiuni trăiește poporul ro­ grămădiți în case, cum de obicei se petrece
mânesc sub raportul locuinței. Interesul acestei lucrul în toate orașele mari.
statistici nu scapă nimănui și studiile demo­ Această aglomerare a populațiunii face ca
grafice și sanitare, ce se vor face pe baza da­ raportul dintre clădiri și locuitori să se ridice
telor obținute la recensământ, vor fi de mare în­ în orașe la 7,s ; în București avem 10,5 locuitori
semnătate. la o clădire, în Iași 9,3. în Brăila 8,8, în Galați
Jn Dicționarul statistic se cuprind numai re­ 8(1 . La sate dimpotrivă, raportul scade Ia 4.9,
zultatele generale: se arată numărul clădi­ mai mic în Moldova și Oltenia, mai mare în
rilor locuite și nelocuite din fiecare localitate, Dobrogea ; însă nicăiri acest raport nu este sub
precum și numărul menagelor. Datele amănun­ 4, nici mai mare de 6 locuitori la o clădire.
țite asupra situațiunii clădirilor, asupra locuin­ Compunerea menajelor după numărul per­
țelor și asupra menagelor vor face obiectul unor soanelor trebue studiată mai în amănunțimi
studii speciale, ce se vor publica odată cu re­ și în prima linie trebuesc deosebite menajele
zultatele statistice ale recensământului popu­ de persoane singuratice de adevăratele menaje
lațiunii. familiare. Deocamdată constatăm că în mediu
Numărul clădirilor numărate în 1912 se ri­ un menaj la noi se compune din 4,4 persoane,
dică la 1.490.235, din cari 1.303.828 în comunele sau mai exact vorbind, avem 44 persoane la
rurale și 186.407 în orașe. Clădiri locuite avem 10 menaje. Acest raport este constant atât în
1.390.495 și anume 1.216.411 în comunele ru­ populațiunea urbană, cât și în cea rurală.
rale și 174.084 în orașe. Numărul clădirilor Cu toate că sunt mici oscilațiuni dela un județ
nelocuite se urcă la 99.740, din cari 87.417 în la altul, remarcăm totuș că nicăiri raportul din­
comunele rurale și 12.323 în orașe. Prezența tre menaje și locuitori nu ajunge la 5, nici nu
unui număr așa de mare de clădiri goale, mai e inferior cifrei 4. In Moldova avem proporția
ales la sate, este caracteristică. Aproape nu de 4,2 , mai mică decât în restul ță rii; în Dobrogea
este sat, care să nu aibă case părăsite, și cu avem proporția cea mai m a re : 4,8.
deosebire faptul acesta se întâlnește mai des Cât privește orașele, se observă că în centrele
în comunele dela munte. mari de populațiune, raportul dintre menaje
In cele 1.390.495 clădiri locuite se adăpostiau și locuitori este mai mic și aceasta se explică
la data recensământului 1.635.803 menage, adică prin faptul că în orașele mari sunt numeroase
gospodării sau case. Am arătat, mai sus că me­ menajele de câte o singură persoană. La sate
najul este diferit de familie, cu care nu trebue raportul este mai puțin variabil : nicăiri nu
confundat. Menajul cuprinde toate ființele, care, trece peste 5, nici nu se scoboară sub 4 persoane
unite sau nu prin legături de familie, locuiesc la un menaj.
sub acelaș acoperământ și duc viața în comun ;
în menaj intra deci atât membrii familiei cât
și alte persoane, străine de familie, dar legate Acestea sunt notițele generale ce am crezut
prin interese, prin serviciu, etc., cum de ex. necesare să le dăm în privința populațiunii
servitori, ucenici, chiriași și alții. Menajul nu României, cu ocaziunca publicării Dicționarului
cuprinde mai niciodată pe toți membrii aceleiaș statistic. După cum am precizat la început,
familii, cari de obiceiu sunt risipiți în mai multe această lucrare este mai m ult de natură admi­
menaje sau formează mai multe căsnicii. Un nistrativă, decât de natură demografică. Așâ
menaj poate fi constituit și dintr'o singură fiind, nu vom găsi înlr’însa amănunte nici asu­
persoană, care trăiește separat; asemenearcazuri pra structurai populațiunii, după vârstă, stare
sunt dese mai cu scamă în orașe. civilă, religiune, naționalitate, etc., nici asupra
Compunerea menajelor și raportul dintre lo­ grupării locuitorilor din punctul de vedere al
cuitori și clădiri se cuprind în mod sumar în ocupațiunii sau profesiunii lor. Toate aceste
tabela VII, (pag. XVII) în care, pe baza cifrelor chestiuni însemnate vor face obiectul publica-
absolute din tabelele I —III, am calculat: 1) țiunilor pe care Direcțiunea Statisticei generale
câți locuitori revin în mijlociu la o clădire lo­ le va scoate în curând, pe temeiul marei opere
cuită, și 2) din câți locuitori se compune în a recensământului ce s’a înfăptuit în anul 1912.
mijlociu un menaj. D ire cto ru l S tatisticei Generale
Raportul dintre populațiune și clădirile lo­
cuite este exprimat, pentru țara întreagă, prin Dr . l . c o l e s c u .
cifra 5,„ ceeace însemnează că avem câte 5
XVII

r a po r t u l I n t r e po pu l a ț ii \ e , c l ă d ir i ș i me n a g e
T a b e la vu. Rapport eiitre pupulatiou, bâtunents et menage

O RA ȘELE COMUNELE RURALE


VILLES
T O T A L
COMMUMES RURALE5

NU M Ă R UL L O C U I T O R I L O It
JUDEȚELE NOM BRE DES H A B IT A N T S

D^PARTEMENTS La o La 0 La o
La La La
c lă d ir e c lă d ir e c lă d ire
u un m enaj u n m enaj u n m enaj
lo c u ită lo c u ită lo c u ită
Par Par Par
o PsrbStlment in£nage Par b&Utnent m&aage Par tdtlment mânase
z habiti habltd hablte
1 2 3 4 5 6 7 8

M O L D O V A

1 B a c ă u ............................ 7<i 4» 4»« 4n 4»« 4.1


2 B o t o ș a n i ............... 7u 4*t 4>t 4,0 5»i 4>«
3 C o v u r l u i ....................... 3 .. 4’« 4»* 4,» 5 .. 4,0
4 D o r o h o i ........................ 6 .. 4>« 4»e 4 ,o 4.» 4m
5 F ă l c i u ............... .. 5,o 4n 4»« 4»« 4»« 4>o
6 l a ș i ................................... 9» 4>« 4»« 4-» 5»« 4»t
7 N e a m ț u .......................... 6 .. 4»> 4»< 4»o 4<o 4»i
8 P u t i u i ........................... 6,» 4>« 4»» 4,i 4=s 4«i
9 R o m a n ......................... 7»t 5»i 4>« 4»i 4„ 4.1
10 S u c e a v a ....................... 6„ 4» 4,< 4»« 4.« 4u
11 T e c u c i ........................... 6 ,. 4 ,t 4,8 4n 4>» 4»t
12 T u to v a ......................... 6.» 4m 4*i 4,o 4>. 4»i
13 V a s l u i ............................ 6.» 4»e 4-0 4 ,o 4>i
Total. .. 7». 4a 4»s 4,i 4„ 4,0

M U N T E N IA -M A RE

14A r g e ș ............................... 7n 4 .. 4'7 4.» 4.» 4,1


15 B r ă i l a ............................ 8„ 3.» 5*4 4-« 6„ 4r»
16 B u z ă u ........................... 7«t 4*7 4 .. 4*i 5n 4m
17 ... ....................................... 6 ,. 5»o 4,7 4« 4m 4m
18 Ilfo v ................................. 1 0 ,. 4,« 4 .. 7-o 4h
’9 I a l o m i ț a ...................... 6 ,. 4,7 5 i. 4 .. 5.» 4m
20 M u s c e l............................ 5 .. 4,8 4-. 4 .. 4»7 4m
21 O l t ................................... 6„ 5,i 4»i 4 .. 4>. 4».
22 P r a h o v a ....................... 6„ 4» 4>t 4» 5»o 4,s
33 R â m n ic u - S ă r a t . . . . 4>, 4»» 4» 4>» 4m
24 T e le o rm a n .................... 5,f 4»» 5,« 5»o 5 ,. 4m
25 V la ș c a ........................... 4-« 5 ,. 4,r 5» 4m
Total. .. 4u 5»i 4 ,o 5n 4.1

O L T E N IA

26 D o l j i u ............................ 7>« 4»7 5,o 4„ 5,o 4,r


27 G o r j i u ........................... 7» 5>i 4 ,. 4,» 4,» 4,8
28 M e h e d i n ț i .................... 7,9 4m 4u 4,o 4,8 4,0
29 R o m a n a ț l .................... 6n 4« 5 .. 4 ,t 5,« 4.»
30 V â lc e a ........................... 6„ 4 ,. 4.0 4*8 4-0 4.o
Total. .. 7n 4,r 4,8 4 ,. 5»o 4,8

D O B R O Q E A

31 C o n s t a n ț a .................... 7» 4 ,. 5,« 5»« 6„ 4»


32 T u l c e a ........................... 6,o 4»b 5,« 4*8 $»• 4„
Total... 6„ 4,< 5.« 4,0 5.0 4,o
R o m â n i a ...................... 7,. 4,« 5 ., 4»
EXPLICAȚIUNEA SEMNELOR Șl PRESCURTĂRILOR

D. K . = distanța kilometrică. * Asterisca pusă înaintea numelui comunei in­


La orașele capitale de județ, distanța a fost calculată dică reședința de plasă.
până la București; In celelalte orașe, până la capi­
tala județului. Kilometrii s’au socotit pe linia ferată. Asterisca pusă înaintea numelui satului in­
l.a comunele rurale, distanța a fost calculată dela dică reședința comunei.
satul de reședință la capitala județului, după indi-
cațiunile date de serviciile tehnice. ® = bancă populară.
Indicațiunile privitoare la ființa și sediul băncilor po-
-A. I. = anul înființării. popujare, precum și la obștiile sătești, cooperative
In această rubrică s’au cuprins și diferi­ etc. sunt luate din Anuarul băncilor populare pe
te notițe istorice, culese fie din mono­ 1912 și din registrele Casei Centrale.
grafii sau tratate istorice, fie din răspun­
surile notarilor, fie din Marele Dicționar A. = moară.
Geografic al României.
Tg — târg.
Imp. act.= împărțirea actuală administrativă, în
sate și cătune. Grăd.= Grădină de zarzavaturi.
Datele sunt luate din răspunsurile notarilor.
S L = Gara.
Reg. = regiune. Când gara e situată în cuprinsul comunei, s’a trecut
Indicarea regiunii s'a făcut fie din răspun­ în rubrica: „însemnări economice", în dreptul sa­
tului sau cătunului, dc care aparține.
surile notarilor, fie după harta căilor de Când pe teritoriul comunei nu se află nici o gară, s’a
comunicație. trecut Ia „alte însemnări’1 gara cea mai apropiata
de reședința comunei, și distanța kilometrică până
R .= râul. Denumirile geografice s’au tre­ la gară.
D .= dealul. cut întocmai după informațiu-
nile notarilor, fără a mai con­ = Oficiul postai, telegrafic și telefonic.
M.=muntele. trola exactitatea lor, căutând cu Când In comună este instalat un asemenea oficiu
complect, s’a trecut în rubrica „Însemnări admini­
P .= pădurea. modul acesta a colecționa nu­ strative", în dreptul satului sau cătunului de care
mirile păstrate în popor asupra aparține.
B .= balta. diferitelor localități și însemnări Când din comună lipsește oficiul, s’a trecut la „alte
geografice. însemnări" oficiul poștal complect, cel mai apropiat
L .= lacul. de reședința comunei și distanța kilometrică până
la el.
.4//.= altitudinea, socotită deasupra nivelului
Marii-Negre. ®== Birou poștal.
împărțirea comunelor rurale în r = Birou telegrafic.
sate și cătune s’a făcut pe baza re-
lațiunilor date de Prefecturile ju­ = Post telefonic.
dețelor și ținând seama de art. 2 Indicațiunile privitoare la oficiile poștale, telegrafice
din legea pentru organizarea co­ și telefonice sunt luate după tablourile Direcțiunii
munelor rurale (1 Maiu 1904 și 1 Generale a Poștei.
(s)= sat. Acolo unde serviciul poștal și telegrafic se face dc
Aprilie 1905), care zice: satul nu către gară, biroul poștal și telegrafic a fost trecut
(c)= cătun. poate avea mai puțin de 100 lo­ la satul în care este așezată gara.
cuitori ; cătunele sunt centrele de
populațiune cari au mai puțin de Gospodării agricole mari sau conace de moșie.
100 locuitori” . In consecință, toate Sub aceste denumiri s’au indicat fermele
localitățile cu mai puțin de 100 lo­ sau gospodăriile agricole ale marilor pro­
cuitori au fost declarate cătune. prietari sau arendași de moșii.
XX

O = Primăria. V .= Birou vamal.


Câteodată Primăria este instalată in altă S'au trecui numai birourile vamale din comunele ru­
localitate decât în satul de reședință. rale.

& = Biserică ortodoxă. 1«formațiunile date


<8’=.Wo«ș« comunală. de notari au fost con­
Bisericile creștine de alt riC sunt anume
specificate. ® — Agent sanitar. trolate la Direcțiunea
La indicarea bisericilor ortodoxe ne-am Generală a Serviciului
servit de informațiunilc notarilor și de ' = Medic. Sanitar, utilizându-se și
Anuarul publicat de Administrațiunea * = Spital. Anuarul acestei Direc­
Casei Bisericei, pe anul 1909. țiuni pe anul 1913.
v- = Sinagogă sau templu mozaic. Y - = Cârciumă comunală.
Numărul și așezarea cârciumilor comunale
& = Școală primară de băieți, fete sau mixtă. s’au trecut după informațiunilc date de
Indicarea școalelor s'a făcut după infor- notari. Pe alocurea aceste date găsin-
mațiunile notarilor, controlate cu Anua­ du-se neexacte, au fost îndreptate după
rul Oficial al Ministerului Instrucțiunii informațiunilc comunicate de Admini­
publice, pe anul 1912. strațiile financiare.
t*l= Judecătorie de ocol.
Indicarea judecătoriilor s’a făcut după in- *
forniațiunile notarilor, controlate la Mi­
nisterul Justiției. NB. Comunele rurale sunt rânduite pe plăși
£ =Post sau secțiune de jandarmi rurali. în ordine alfabetică.
Un indice alfabetic al tuturor localităților
Pc. — Biroul percepției fiscale. (comune, sate, cătune), publicat la finele vo­
Indicațiunile notarilor au fost controlate lumului 11, arată pagina unde se găsesc datele
la Ministerul de Finanțe. privitoare Ia fiecare localitate.
1. JUDEȚUL ARGEȘ 3 3

A) O R A Ș E L E

• 1. P I T E Ș T I (Capitala județului)

I). K . (București) 108.


.1 l. Sub dominația romană există orașul Pirum. Legenda atribuie inființirea orașului lui Negru-Vodă. Multe hri­
soave de ale lui Mircea-oel-Mare sunt datate din Pitești. După 1388 a servit adesea de reședință timporarâ a Domnilor
țării La 1689, Principele de Badcn a ocupat pentru scurt timp orașul. Carol XII al Suediei a trecut prin el. La 1848 a
ars o mare parte a orașului

CLĂDIRI LOCUITORI STABILI Populație


Mcnage
1. însemnări privitoare la flotantă
Locuite Neloc. Bărbați | Femei Total
populațiunr :
2.408 144 ’ 4.065 II.363 8-357 1 1Q.722 256

2. însemnări geografice : Reg. deluroasă Pădurea Trivale. La răsărit. în imediată apropiere,


R. Argeș. Partea nordică e străbătută de pârâul Trivale, în mare
parte canalizat: mijlocul, de Mislea, dcasemenea în parte canalizat;
partea sudică de Dârzul. Alt. 288 m.

Edilitate : Suprafața orașului: 519 ha. 5950 m. p. din care: 438 ha. 3450 m. p.
orașul propriu zis: 45 ha. parcul Trivale; 10 ha. cat. Papuceșli,
26 ha. 2500 m. p. cât. Turcești.
Căi de comunicație: 73 (54 străzi. 13 șosele. 4 bulevarde, 2 pasagii)
în lungime de 35 km. 230.
Orașul este iluminat eu electricitate aproape în întregime.
Alimentarea cu apă se face printr'o rețea de tuburi de ca. 35 km. din-
tr’un strat aquifer cuprins între văile râurilor Doamnei și Argeșului,
în salul Mărăcineni (Muscel).
Canale pentru scurgerea apelor în lungime de 13 km. 660.

4. însemnări administrative : Prefectura județului. Tribunalul județului. O - 2 5*1 de ocol. :-șg. 6 O


1 t ? catolică. 1 calvină, 1 luterană, 1 O armenească și 1 &
1 Liceu. 1 Școală profesională gr. I. 1 Școală comercială elementară.
5 â 1 școală medie.
1 ®. 2 M) cum. 8 M> autorizate. 18 / . 2 dentiști. 3 farmaciști

5. însemnări economice : ® federală a Argeșului, Tg. săptămânal (Sâmbăta) și 4 târguri


anuale.
Fabrici și ateliere mari : 2 apă gazoasă; 2 p. electricitate; to brutării;
1 at. d ărăcit: 3 tâm plarii; 4 at. mecanice; 1 at. de țesătorie; 1 at.
de căruțărie: 3 cărămidarii. 1 teracotă; 1 .Acu motor.

6. Diverse : 101 debite de băuturi spirtoase. Teatru în construcție, 3 Cinematografe,


i Baie populară.
2. CURTEA-DE-ARGES
D. K . (Pitești) 28 Km.
.4. I. în ființat după legendă de Radu-Negrn. A fost capitala țarii.

CLĂ D IR I L O C U IT O R I S T A B IL I Populație
I. însemnări privitoare» la 1 MenBge
Locuite | Xeloc. Bărbați Femei Total flotantă
populațiiine :
1.188 105 | I.Ș8Ș 3-353 2 .9 2 6 6 .2 7 9 I 22

2. însemnări geografice : Reg. deluroasă. I). : Greci, Costești, Stropșii. Orașul este străb ătu t de
R. Argeș. AU. 484 in.
3. Edilitate : Suprafața orașului 36 ha (*?). -
Căi de comunicație : 43 străzi și șosele în lung, de 35 km. 700 (?).
Iluminat cu 200 lămpi de petrol și 8 lămpi sistem Washington.
Alimentarea cu apă din Argeș și din fântâni, fără tuburi.
Nu este canalizat.
4. însemnări administrative : Episcopia de Argeș. Reședința Administrației plășii Argeș. O - i4!
•șg. O Catedrală ortodoxă cu 2 O filiale. 2 O. 1 Școală inferioara
de meserii. 2. Q. t.
® 3 t. 1 corn. 1 autorizată. 1 Farmacie.
2. însemnări economice : 1 Obște de arendare, jgri. Tg. anual la 15 August și 26 Oetomvie.
Fabrici și ateliere mari : 1 tipografic, 3 A cu motor.
9. Diverse : 21 debite de băuturi spirtoase. 1 Cinematograf.
14. JUDEȚUL IAȘI

A) O R A ȘEL E

1. IAȘI (Capitala județului)


1). K. (București) 407.
A. I. nu sc cunoaște. Se crede :i fi existat pe timpul doniinațiunil romano sub numele clc „Mtmtclptum lasiiorurn"
I.n 1565 a devenit Capitala Moldovei prin st râiiiu tarea scaunului domnesc de către Alexandru l.ăpiițneunu, dela Suceava.
A fost ars și jefuit în diferite rânduri de Tătari, Leși și alți dușmani. Slurcn de înflorire u lașilor a ținut mal mult in
sec. XVII și XVIII. Ideia unirii Principatelor românești In 1859 a pornit dela lași. La 1862 unificându-sc guvernul țârii,
capitala Țării a fost fixată la București, iar in lași a rămas numai capitula județului. Posedă numeroase monumente reli­
gioase. importante atâ t ca vechime cât și ca arta românească. O parte din ele precum: Mitropolia, Biserica Sf. Nlculae,
Biserica Sfinților Trei-Ierarhi nu fost restaurate în timpul din urmă.

CLĂDIRI LOCUITORI STABILI Populație


1. însemnări privitoare la Meuagc
Locuite ||Neloc. Bărbați | Pernei Total flotantă
populațium* :
7-74o| 265 17.196 I.827
36.952 38.277 75.229

2. însemnări geografice : Așezat pe dealurile Copoii, Tălărași, Aron-Vodâ și Gnlata și pe șesul


B ahtul ului, care curge la apus și sud. La sudul orașului se află dea­
lurile : Galala-Miroslava, Uricani; la răsărit Aron-Vodă și SJ. loan.
Părțile principale poartă denumirile: Tătărași, Copou, Sărăria.
Păcurari. Frumoasa, Broscăria, Podul-Lung, Nicolina.
R. : Bahluiu; pâraele : Cârliy-Calcaina și d ric. Alt. 100 m. (pe dealuri
până la 318 m.).

3. Edilitate:. Suprafața orașului: 2119 ha. 8133 m. p.


Căi de comunicațiune: 490 strade, drumuri, șosele, stradele, în lungime
de 226 km .; din care 164 km. lungimea stradelei* organizate și 62
km. aceea a stradelor periferice.
Iluminat parte cu electricitate, parte cu petrol.
Alimentarea nouă cu apă se face prin tuburi de fontă ; apa vine de pe
platoul Zvorăneștilor (lângă Timișeșli) printr’o conductă lungă de
101 km. 755 m., din 3 rezervorii : unul de 8.000 m3 ., altul de 2.700
m3. și al treilea de 180 m3 . Acesta din urmă se umple prin pompare;
celelalte două prin gravitațiune. Alimentarea veche se face prin
captare de isvoare, apa fiind distribuită tot prin tuburi.
Orașul este canalizat pe o lungime de 19 km. 647 m.
Tramway electric.

4. însemnări administrative : Reședința Prefecturei județului și a Prefecturei Poliției orașului. Scaunul


Mitropoliei Moldovei și Suceavei. Curtea de Apel. Tribunalul jude­
țului. Comandamentul corpului IV de armată. O - 4 A. cu 4
sucursale. Camera de comerț și industrie.
468

Catedrala Mitropoliei. 43 O. 1 capelă la Penitenciar. catolică. <r


protestantă. armenească. O lipovenească. 72 26 case de ru­
găciuni pentru Israeliți.
2i fi. 2 școli medii. 1 Școală inferioară de meserii. 1 Școală superioară
de meserii. 1 Școală profesională de fete gr. I. 1 Școală comercială
elementară. 1 Școală comercială superioară. 2 Gimnazii. 1 Liceu in­
ternat. 1 Liceu. 1 Liceu militar. 1 Școală secundară de fete gr. II. 1
Seminar. 1 Școală normală de învățători. 1 Școală normală de
învățătoare. 1 Școală de bele-arte.
Universitatea cu patru facultăți : drept, litere și filosofie, științe și me­
dicină. 1 Seminar pedagogic. 25 laborălorii. 6 Clinici.
1 Pinacotecă. 1 Bibliotecă.
Consulatele: Austro-Vngariei, Germaniei, Rusiei, Agenția consulară
a Franței.
7 ®. 1 Sanatoriu. 102 /. 4 54 Moașe autorizate. 14 Farmacii.
5. Însemnări economice : Numeroase bănci comerciale și financiare, sucursale ale instituțiunilor
din Capitală. 1 Creditul funciar urban din Iași.
Fabricile și atelierele mari, după ultima situație a întreprinderilor in­
dustriale încurajate de Stat, se ridică la 40, printre care se prenu­
mără următoarele categorii : mobile de lemn, tricotaje, țesături de
bumbac, produse chimice, oglinzi, frângherii, metalurgie, turnătorie,
uleiuri, bere, bomboane, mezeluri și conserve, etc. 5 A sistematice.
2 S i . Abator mare pentru vite. Târguri săptămânale (Joia): târguri
anuale (Sf. Maria și Sf. Dumitru).
6. Diverse : 295 debite de băuturi spirtoase. 6 Băi populare. 1 Teatru. 2 Cinemato­
grafe. 4 Săli de spectacole.

2. TÂRGUL-FRUMOS
D. K. (Iași) 45-
A. 1. nu se cunoaște. A fost capitala județului Cârligătura pflnâ Ia Regulamentul Organic, când județul a fost
desființat.

CLĂDIRI LOCUITORI STABILI Populație


1. Înseninări privitoare la Mcnage
Locuite Neloc. | Bărbați Femei Total flotantă
pnpulațiune :
891 55 1.151 2.465,1 2.52 1 4,986 66

2. însemnări geografice : Reg. deluroasă. D. : Buznea și Tg.-Frumos. Pârâul : Bahlueț curge


prin mijlocul orașului. Alt. 75 m.
z
3. Edilitate : Suprafața orașului : 221 ha. 8762 m. p.
Căi de comunicație : 66 (30 străzi, 24 stradele, 12 fundături) în lungime
de 21 km.
Iluminatul cu petrol, în parte.eu lămpi Washington.
Alimentarea cu apă se face prin tuburi dela Timișești.
Canalizarea este în curs de executare.
4. însemnări administrative: Reședința administrației de plasă. O - A. 3 '£’• 2 ‘C’ lipovenești. SX
3 a
1 ®. 1 Infirmerie. 4 r. i ®. 2 Moașe autorizate. 1 Farmacie.
5. însemnări economice: 2 8 . Târg săptămânal (Joia). Târg anual (1—20 Iulie). 1 A-

6. Diverse : 35 debite de băuturi spirtoase. 1 Baie populară, 1 Sală de spectacole.


B) COMUNELE RURALE

NB. Cifrele cu punct, puse înaintea așezămintelor, indică salul sau cătunul, unde suni situate așczatntnlele.
Cifrele fără punct arata numărul așezămintelor.
Așezămintele fără cifre sunt unice.
Comunele precedate de astcriscă (*) sunt reședințe de plăși.
Satele precedate de aslertscă (*/ sunt reședin/e de comune.
470

PLASA BAHLUIU

ÎNSEMNĂRI PRIVITOARE LA POPULA


în s e m n ă r i
COMUNA CLĂDIRI LOCUITORI
S A T E («)
G E O G R A F IC E MENAGJ 1
C Ă T U N E (c) •II N c - i | Femei 1
Locuite locuite B ărbaț

i|
Doinești R eg . d e lu ro a să . *1. 1lu m e ș ti (s) 17; 7 i8 ț 37<5i 417
A. I. : 1864 1). : M a rc . 2. C ă c ă rc z e m (s) 11 1 96
Imp. act.: 1908 4-î1 4Î
la z u rile : D u m e șli, 3. H o ise ști (s) 154 32 ’ 3 ,6
D . K . ;• 19 km . P ă u ș e ș ti, C h ilișo a ia . 4. P ă u ș e ș ti (s) 17! 3813
• 7 197 407
P â r a e l e : B a h lu iu , 5. C h ilișo a ia (c) 2C> 25 4 47
O sin za n a .
P . : D e a lu l-M a re . T o ta lu l co m u n ei 55L 22 613 J.241 1 l-283\
• «B

680!
E rb ic e n i R e g . d e șes. *1. E rb ic e n i (s) 3o t IC 328 692
A. I.: 1820 P â r â u l : B a h lu iu . 2. B â rle ș tii-R o m â n i s 6c 5 162
Imp. act.: 1875 64 >31
3. R â rle ș tii- U n g u r i( s 3S 2 41 I4C 95,
D. K . : 29 k m . 4. S p in o a sa (s) 192
7$ 5 92 177
5. f o to e ș ti (s) 225 5 233 453 467
T o ta lu l co m u n e i 70$ 27 758 1.61c x .jS z '
*

F o c u ri R eg . de șes. *1. F o c u ri (s) 490 35 527 1.035 1.057


A. I .: i a n la z u rile : B u lb u c a n i, 2. F â n tâ n e le (s) 367 739 754
335 15
D . K . : 40 k m . N o u , D om nesc,
T o ta lu l co m unei $34 50 8 94 1-774 l.S n
la zu l-c u -p a p u ră .
1

G ro p n ija R e g . d e șes. * r. Gropnlța-Bulbucani (s) 223 9 228 469 465


A, I . : 1864 P â r â u l : J ijio a r a - 2. F o ră ș ti (s) 87 183 .186
Imp. act.: 1908 3 97
seacă. 3. M ă lă e ști (s) 121 9 >39 245 251
D . K . : 35 k m . la z u r ile : G ropni(a- 4. S â n g e ri (s) 105 2 1891
” 3 193
M ă lă e ș ti, B u lb u c a n i
F o ră ști. T o ta lu l co m u n ei 536 \ 23 577 1.090 I.0 9 Z

M ă d â rja c u R e g . d e lu ro a să . *1. M ă d â rja c u (s) 90 3 92 19' 180


A. I.; 1908 P . : P ă u șe ști. Do- 2. B o jila (s) 8 5
48 9 51 1O4|
D . K . : 42 k m . p e ș ti, S in e ș li. 3. Frumușelile-Popești (s) 36 6 41 76 89
D . : C ireș, D ealul- 4. Frumușellle-Păușeștl (s) 44 7 47 85 80
M a r e , P risaca, 5. D u r m ito a r e a (s) 7 1 14 185 9
C h ișc u , Ganea, 6. D e a lu l-M a re (c) / 2 7 19 19
B u n c u , 1- rum u șeh lc,
T o ta lu l co m u nei 232 28 252 660 462
P o p e ști.
P â r a e le : Șacoveș,
P e lro su .

M oviJeni R e g . d e șes. * i. M ovile ni (s) 77 5 87 173 186


A. I.: 1878 D . : D u m n e ze u , 2. L a rg a (s) 1 2 78 271
Imp. act. : 1908 115 >27
P ă r u lu i, Câ(el. 3. P o tâ n g e n i (s) 141 7 164 308 298
D . K . : 27 k m . R . : J ijia . 4. R o m â n e ș ti (s) 209 236 450
3 455
P â r â u l : B a h lu iu : 5. B u țu lu c u (c) 22 — 26 44 45
T o ta lu l com unei 564 16 640 J.25S 1.250
471

JUDEȚUL IAȘI

Ț1UNE
ÎN S E M N Ă R I
STABILI INSEMNĂRI ECONOMICE ALTE ÎNSEMNĂRI
A D M IN IS T R A T IV E
TOTAL

793 1. ® ; O bște de a re n d a re ; 1. O 0 fi fi 1. ?
207 Conac de moșie. 3- 0 fi <g>
641 3. Conac de moșie. 4. * a 4- ?
795 4. A a b u r ; G rădină d “ Cucuteni (5 km.)
88 za rz a v at. Podu-lloaii (6 km.)
F a b ric ă de ap a gazoasă.
2-5?4

1-374 1. ® ; A benzină ; 1- O 0 fi 6 M- Mi 1. ?
293 G ospodărie agricolă m are. 2- 0 „ 4- v
235 H a lta „ E rb ic e n i” . 3. catolica 5- ?
369 4 șs&S „S p in o asa ” ; A. ben­ 4. « fi 3 r
920 zină. 5- ❖ fi
G ospodărie agricolă mare.
3-I9I

2.092 1. A abur. 1. Q O, lipovenească 1. 4 ?


1.493 2. ® ; A ab ur. și 3 , catolică. fi Grădină 2. 2 ?
2 Gospodării agricole m ari. de. copii fi £24 Spinoasa (14 km .)
3-5$5 2. cQ, și catolică Q, Podu-lloaii (25 km.)

934 1. ® ; A abur. 1. C t 2 # fi Pc. fi w 1. ?


2- fi (0),® 2. ?
369 3- A ap ă.
496 5 Gospodării agricole m ari. 3- « 3- ?
382 4. fi
m 4 Larga (9 km.)
2.18l Podu-lloaii (15 km.)

371 1. ®. I. O 0 fi w 1. ?
189 2. A abur. 2- fi 2. ?
165 4- '?
165 j Podu-lloaii (20 km.)
194
! £
1.122

1. A a b u r; G rădină de zar­ 1. O * fi 1. T
355 2. 7
545 z a v a t; Aăl „M ovileni” ; 2. O fi fi S C ’M;
6o( 2. ® ; Obște de arendare ; 3- O fi 3. ?
A a b u r ; ț-Grădină de zar- 4. fi 4- 7
90:
85i z a v a t; S 4 ..L arga” .
, 3- A benzină.
2.50,!’ 3 Gospodării agricole m ari..
472

PLASA BAHLUIU

ÎNSEMNĂRI PRIVITOARE LA POPULA


ÎNSEMNĂRI
COMUNA CLĂDIRI LOCUITORI
S A T E (8)
G E O G R A F IC E MENAGE
C Ă T U N E (cl Ne­ Bărbați Femei
Locuite locuite

*Po<lul-Iloaii R e g . d e lu ro a să . * i. P o d u l- llo a ii (s) 53& 37 734 1.466 1-545


A, I . : 1861 P â r â u l : B a h lu iu . 2, C o site n i (s) 36 1 37 65 72
Imp. a c t .: 1908 14. : H o lm u . 3. H o lm u (s) 25 2 28 66 5'
D . K . : 24 k m . 4. S c o b â lțe n i (s) 56 ,5 60 129 122

T a la iu l c o m u n e i 653 47 859 I.7 2 6 1.790

P o p e ști R e g . d e lu ro a s ă . * i. P o p e ști (s) 262 17 2S4 566 526


A. I . : 1859 14. : M a rc . 2. D o ro șc a n i (s) 131 4 134 259 3<>3
Imp. act. : 1908 P . : P o p e ș ti. 3. l l ă r p ă ș e ș ti (s) 176' 11 1/9 393 362
I). K . : 32 k m . 4. O b re jc iii (s) 65 4 67 121 116
5. V a m a (s) 37 — 3« 115 54
T o ta lu l co m u n e i 67J 3 f> 702 i-4 5 4 /.5 6 1
I

S in eșli R eg . d e lu ro a să . *1. S in e șli (s) 240; 12 275 5»> 538


A. I.: 1861 P . : S in e șli, D ea lu l- 2. R o c n ița (s) 451 3 50 83 95
Imp. act.: 1908 M a re . 3. O soiu (s) 6 104 217 237
94!
T). K . : 40 k m . 4. S to rn e ș ti (s) 171, 7 183 328 357
■ Totalul co m u n ei 28
-1 * •139 Z.227

PLASA CAHLIGATUHA (c u reședința iu eoni, urbană T(j.-Frumos)

B ăicen i R e g . d e lu ro a să . *1. B ă ic e n i (s) r 16 9 119 328 23S


A. I. : 1862 1). : C etă țu ia , F iii- 2. B alș (s) 105 11 I 12 231 339
Imp. act. : 1908 p a șc u L u tu r i, N a s - 3. B ă r b ă te ș ti (s) 39 61 46 90 76
D . K . : 58 k m . lă u , C oasta-P erilor, 4. C â rjo a ia (s) 241 18 260 566 547
R o zn o v a n u . 5. C o a sta -M ă g u rc i (s) 36 2 37 72 70
6. C u c u te n i (s) 132 9 151 299 27 s
7. S ă c ă re ști (s) 41 4 43 101 95
T o ta lu l co m u n e i 710 79 768 ^■5^7 *•543

B ă l |a |i R e g . d e lu ro a să . *1. B ă lța ți (s) 113 9 118 245 234\


A. L : 1908 P â r â u l : B ahlue[. 2. F ă c u ți (s) • 37 3 4i 95 86
Imp. act, : 1908 J a z u r ile : Ic h im , Sărea. 3. S â rc a (s) 109 7 118 242 226
D . K . : 37 Ion. M ă d â rje ști. 4. V a le a -O ilo r (s) 90 8 95 180 180
5. G u g ea (c) 19 — 21 44 40
T o ta lu l co m u n ei 36S 27 393 806 766

B eleești R e g . d e lu ro a să . *1. B eleești (s) 663 18 762 1-573 1-594


A. I . : 1863 164 18? 36i 383
14.: B a h lu iu , C io ca d ia. 2. M u n te n i (s) 11
Imp. a c t.: 1908 105 4! 116 26$ 258
P â r a e l e : C iocanilor, 3. P o lie u i (s)
D . K . : 44 km . B a h lu iu . 4. S a tu -N o u (s) 130 ’ 5| 150 289 302
i a z u l : C iocadia, 5. U lm ii-L ite n i (s) 93 3 104 180) 195
P lo p ii. /•w j 2.752
T o ta lu l co m unei ^--T55 5*1 2 .6 7 2
473

JUDEȚUL IAȘI

Ț1UNE

IN S E M N Ă R 1
STABILI în s e m n ă r i e c o n o m ic e ALTE ÎNSEMNĂRI
A D M IN IS T R A T IV E
TOTAL

3-oii r. §5 „ B u n a -V e s tir e "; Coo- I. Q * 5 >2 a Școală 1. ® Farm acie 11 ?


137 p e ra tiv ă de b r u tă r ie ; israel ilă Pe. A 6 (® Baie populară
IJ7 F a b ric ă de c h e re s te a ; F a ­ 2 / ®
251 brică de o a le ; A a b u r ; 2. O
T â rg să p tă m ân a l (D um i­
3-5*6 nica) ; 2 A b a to a re ;
„ P o d u -llo a ii” .
3. G răd ină de zarzav at.

1.092 1. t Ș ; A benzină. 1. O 2 * fi Pc. fi »-r <8> r. 2 ? Infirmerie.


562 3. A abu r. ® 3- ?
755 a* * â j Podu-lloaii (8 km.)
237 3. #
169 4- 0
2.S15

1-049 1. A a b u r ; A benzină. 1. Q «0> fi â ® Ocol 1. 3 ?


178 silvic 2. V
454 4- fi 4. 7
685 Sârca (12 km.)
:-ș£ Podu-lloaii (15 km.)
2.366

466 1. E „ B u n a S p e ra n ța "’, I- O 0= fi fi 0 ® 1. 7
470 O bște de arendare ;'A ben- 2- fi 2. ?
166 zină ; Carieră de p i a t r ă ; 4- « fi 4- 7 .
1.113 G rădină de z a rz a v a t; 2 6 - O fi 6. 7
142 izvoare cu apă m inerală 7- O j Tg.-Frum os (11 km.)
577 (sulf, potasă, fer).
196 4. A b en zin ă; G rădină de
z a r z a v a t; Conac de moșie.
3-130 6. A a b u r; Carieră de pia­
tră ; Conac de moșie.

479 2. G rădină de zarzavat. 1. O catolică fi 0 ^ g 3. 2 ?


181 Gospodărie agricolă m are. Pc. a&L Sârca (3 km.)
468 3. Gospodărie agricolă mare. 3. fi .-ș£. rg.-bruinos (7 km.)
360 4. fi
Ș4
*■572

3.167 1. A a b u r ; A ben- 1- O * 2 fi fi Pc. ;«?- ® 1. 2 Infirm erii 5 7


74* z in ă ; T ârg săptăm ânal Z ® 2. ?
527 (L u n i); Ș8L „B elcești” . 2. fi Școala elem entară
59i 2. E ; C ooperativă de con­ de agricultură
375 sum. 3- # '
5* fi
5-4»4
474

PLASA CÂKUGATLî KA

ÎNSEMNĂRI PRIVITOARE LA POPULA


ÎNSEMNĂRI
COMUNA CLĂDIRI LOCUITORI
G E O G R A F IC E S A T E (s)
MENAOL
C Ă T U N E (c) Ne­
Locuite I Bărbaț Femei
locuite

Brăești R o g . d e lu ro a să . *1. B ră e ș ti (s) 210 >3 215 441 455


A. I . : 1859 O . ; Irim ia , A lb e ști. 2. A lb e ști (s) 73 8 77 17.’ «54
linp. a c t.: 1904 C il bolea, P riq o re n i. 3. fonda (s) 1 8? I IO
43 46
1). K . : 46 km. B ră e ști. 4. C ris te ș ti (s) 162 £ 16/ 34- 368
P â r â u l : B ă h lu e ț. 5. P rig o re n i (s) 123 7 142 278 328
T o ta lu l co m u n ei 6 ll 37 647 1-325 1-425

Buznea R e g . d e lu ro a s ă . * i. B u z n e a (s) IO/ 7 1I 2 212 209


D. K . : 47 km. D. : B u z n e i, V alea- 2. D ă d e ș ti (s) 73 c 80 166 15 >

B ă n eștilo r. 3. G ă n e ș ti (s) '5 3 22 164 1 527 35«


4. J o r a (s) 40 1 47 ■OS 99
♦ T o ta lu l co m u n ei 373 35 403 808 810

Ceplenița R e g . d e lu ro a să . * i. C e p le n ița (s) 30 5 23 335 694 668,


A I.: 1864 1). : B a b a n . Vadă, 2. B u h a ln ița (s) 228 13 245 502 492
Imp. a c t.: 1909 P o p iș i. C a la lin a , 3. Moara-Prefectulul (s) 4<5 2 82 «04)
5'
D. K . : 70 km. A rm a n . 4. V â r â ți (s) 120 7 129 280 303
P â râ u l : B u h a ln i(a .
T o ta lu l co m unei 699 45 760 4.55S 2-5^7
P . : B ă d e n i.

Cotnari R eg . d e lu ro a să . *1. C o tn a ri (s) 181 28 201 3<>3 359,


A. 1.: 1859 228 245!
I ). : C a la lin a . Ț ig lile , 2. H o d o ra (s) 15 504 471
Imp. act.: 1864 D e a lu l lu i B a ltă . 3. H o ro d iș te a (s) 118 12oi 216 257;
5
D. K. : 66 km . P â r â u l : B a h lu iu . 4. L u p ă r ia (s) 43 43 84 1011
B . : C otnari. 5. S b e re n i (s) 81 5 93 197 «85!
P . : Z b e re n i, C a la lin a 6. V a le a -R a c u lu i (s) 36 2 39 75 8!
V a le a -R a c u lu i, 7. Z lo d ic a (s) 8 48 82 72I
41
C â rjo a ia . 8. V ă c ă ria (s) 41 1 44 99 90.
9. lo s u p e n i (c) 12 2 «3 22 25'
66 ■ s 4 d 1.682 1.641
T o ta lu l co m unei 7^

Coarnele-Caprii Reg. deluroasă. * i . C o arn ele-C ap rii (s) 459 14 4S7 1.030 993j
A. 1. : 1908 D .: Coarnele-Caprii, Poi/la. 2. A ra m a (s) 72 2 81 157 «58|
Imp. act.: 1911 P . : Coarnele-Caprii.
P ârău l: Arama. 5J21 16 568 1.187 1.15?
D. K . : 48 km. T o ta lu l co m unei
Iazuri: Coarnele-Caprii,
Păiș, Arama, Mălai, lazu- *' \
Nou.

Lungani R eg . d e lu ro a să . *1. L u n g a n i (s) ««7 6)' 126 258 259,


A. I . : 1908 I ) . : L u n g a n i, 2. C o tâ rg a e i (s) 28 «. 28 54 64
Imp. act.: 1908 G orqani. 3. C ru cea (s) 227 9 25+ 465 44«
D. K . : 39 km. P â r â u l : B a h lu e ț. 4. G oești (s) 205 6 224 455 403
la z u r ile : L u n g a n i, 5. M ă d â rje ș ii (s) 331 6 42 80 94
G oeșli, M ă d â rje șt i. 6. Z m e u (s) 145 13 155 337 352,
P . : G oeșli. 7. B u d ă ile (c) 5 — 5 8 6|

T o ta lu l co m unei 760 42 834 T.677 4.6i 9i


475

JUDEȚUL IAȘI

Ț1U N E

ÎN S E M N Ă R I
T ABILI ÎNSEM NĂRI ECONOMICE ALTE ÎNSEMNĂRI
A D M IN IS T R A T IV E

TOTAL

896 1. ® ; C ooperativă de con- i- o o» a fi ® ®


327 sum. 2. O
-Frum os (9 km.)
199 5. A benzină. 4. * a
7’2 5. &
606
2.7^0

421 2. Conac de moșie. I. ?


317 4 G ospodării agricole mari. j Tg.-Frunios (P j km).
678
202
1.618

1.362 1 §5; A a b u r ; Ferm ă pen­ 1. Q i J â â * * ® r. 2 ? Infirmerie


994 tru creșterea m ascu rilo r; 2- o a 2. 2 ?
186 H a lta „C eplenița” . 4. ?
583 2. A benzină ; Carieră de S i Cotnari (5 km.
p iatră. .-■Ș£. H ârlău (6 km).
3-125
4- A apă.

722 1. ® ; O bște de a re n d a re ; 1. O o și o catolică & £ 1. ?


975 Pepinieră de viță am eri­ -M- ® 2. 2 Y
513 cană ; S i ..C otnari” . 2. 2 # £ 3- ?
185 2. A a b u r ; A benzină. 3- O
382 5. * £J
156 7. *
154
189
47
3-323

2.023 1. A benzină. 1. 2 ?
3 1? 2- ❖ 2. ?
S i Belcești (12 km.)
2-33^ H ârlău (18 km.)

5i7 1. O bștea de arendare *. £21 fi f i ih »> ® ® 1. ? Infirm erie


118 „R ăsăritul” ; A benzină. 3. * a 3- ?
906 Gospodărie agricolă mare. 4. o fi 4-
858 4. ® ; C ooperativa de con­ 5. 4> s r 6.
174 sum „Crucea" ; A benzină. 6. fi
709 Gospodărie agricolă mare.
14 5. S A „ S â rc a ” .
Gospodărie agricolă mare.
5.296
476

PLASA CARLIGATUKA

ÎNSEMNĂRI PRIVITOARE LA POPULA


ÎNSEMNĂRI CLĂDIRI LOCUITORI
COMUNA S A T E (s)
g e o g r a f ic e MENAGE
C Ă T U N E (c) Ne- Bărbați Femei
Locuite
locuile

S cobinli Rcg. deluroasă. *1. S c o b in li (s) 211 14 228 468 479


A. 1.: 1908 D. : Cotnari lor, Delenilor, 2. B ă d e n i (s) 200 8 211 488 482
Inip. a c t,: 1909 Vodă-Basaraba, Moara- 3. F e te ș ti (sj 1 12 278
de-Vânl. Pielrăria-Zaga- 15 125 275
D. K . : 73 km . viei. 4. S tic lă ria (s) 146 9 152 347 322
Pârâu. Bahluiu, Milelin. 5. Z a g a v ia (s) 8l 6 83 198 221
P. : Bade n i, Zagavia, 6. P ic tr o ș ic a (c) 19 1 19 57 39
Deleni, Cepleni(a, Cotnari.
lazuri: Valea-Mare, Ji- T o ta lu l co m u n ei 769 53 8 lS 1-833 1.821
jiori, Conlăs.

PLASA COD11U

*Buciumi R e g . d e lu ro a să . *1. B u c iu m i (s) ,100 9 117 241 « 4


A. I.: 1862 1). : C e lă țu ia , B â r - 2. B â r n o v a (s) 68 2 70 160 154
Inip. a c t.: 1908 n o va, B laq a. S a rso n , 3. P ă u n ii (s) 108 1 117 234 222
D . K . : 7 km . T o m e ști. 4. P ie tr ă r ia (s) 57 3 64 134 125
P . : B â rn o v a . 5. Socola (s) 199 17 278 784 688
6. V ișan (s) 37 5 45 69 82
7. V lăd icen i (s) 73 15 76 132 1091
T o iu lu i co m u n ei 642 5* 767 1-754 1-594

Ciurea R e g . d e lu ro a să . *1. C iu re a (s) 129 9 141 349 345


A. 1.: 1860 D . : B ord ea , B â r- 2. C ercii (s) 45 1 50 83 1091
Inip. act. : 1909 n ova, D e a lu l-lu i- 3. C u ra tu ri (s) 63 7 66 134 127I
D . K . : 13 k m . Vodă, Slobozia, 4. D u m b ra v a (s) 120 6 127 276 2561
D o ro b a n țu lu i. 5. L u n c a (s) 83 11 88 189 181
P . : B orosesti, 6. P ic io ru -L u p u lu i (s) 104 5 li/ 256 246
B â rn o v a . 7. S lo b o zia (s) 141 4 154 339 331
P â r a e le : P ie tro su , 8. T o d ire lu (s) 120 5 125 250 259
N e te d a . 9. B a b a -N ic u la (c) 12 3 16 36 29
10. Polana-cu-Cetate (c) 17 2 17 42 43
/ T o ta lu l co m u nei 834 goi 7.926
53 1-954

Coslulcni R eg . d e lu ro a să . *1. C o stu le n i (s) 265 8 303 631 610


Inip, act.: 1908 1). : M a rco ci. S â rb a , 2. H ilița (s) 161 8 174 392 369,
D . K . : 30 k m . O in u -M o rt. 3. M ă c ă ră ști (s) 222 22 235 487 545
R . : J i j i a , P ru t. T o ta lu l com un ei 648 38 712 T .5 /0 1 -5 24
P . : M ă c ă ră ști.

*1. G a la ta (s) 7fi 4 101 289 218


Galata R e g . d e lu ro a să .
A. I.: 1862 D . : G alata, C e lă țu ia 2. V a le a -A d â n c ă (s) 39 6 39 69 81
Inip. act.: 1909 Zanea. 3. H lin c e a <s) 54 6 66 143 137
D . K . : 4 km . P â r a e l e : B a h lu iu . 4. L u n c a -C e tă țu ii (s) 54 4 61 133 133
N ic o tin ă . 5. llo r p a z u (c) 25 — 25 53 45
I 58 37
6. Z a n e a (c) 18 24
T o ta lu l co m un ei 266 21 318 745 851
JUDEȚUL IAȘI

ȚIUNE
în s e m n ă r i
STABILI ÎNSEMNĂRI e c o n o m ic e ALTE ÎNSEMNĂRI
A D M IN IS T R A T IV E

TOTAL

947 1. ®. O * fi Pc. fi W ® L V
970 2. G ospodărie agricolă mare. 2- O fi 4. <?
553 5. A benzină. 4- « fi j H ârlau (4 km.)
669 5- O fi
419 ♦
96
3*54
1

455 1. O bște p e n tru exploatare 1. O r ® ® 1. Infirmerie.


3M de p ia tră . 2- â 3- ?
456 3. C arieră de piatră. 3- * fi 4. ?
2 59 4. C arieră de piatră. 5- 121 fi Pc. fi 5. Sanatoriu. Ospiciu de a-
L472 5. ® ; F abrică de cără­ 7. * lienați.
m idă și produse c e ram ice; aa 1
■51 j Iași (7 km.)
241 F abrică de tăb ăcărie ; F a ­
brică de rachiu. A b a to r;
3-34& 6. P e p i n i e r a S talului de
pomi și vițe.

694 1. $ „ A lbina Ciurea”. i- O O fi ® ® Ocol 1. 2 ? Infirm erie.


192 3. S i „ B â rn o v a " ; Carieră silvic 3- v
261 de p iatră. 3. S F 4- ?
532 4- fi 6. T
3"o 5- fi 7. V
502 6. O fi 8. 7
670 7- fi 9. ¥
509 10. O
65
85
3.88c

1.241 1. ® ; A a b u r; G rădină 1. O O fi fi ® 1. 3 ?
761 do zarzavat. 2- O fi 2. ?
1.032 2. A abur. 3- O fi 3- 2 ?
3. ® : A abur. Cristești (20 km.)
3-<>34 :*£• Iași (30 km.)

50; 1. ®. 1. C i <0 fi Pc. fi ® ® 1. Infirmerie, Ospiciu, închi­


»5<1 4. Fabrică de c ă ră m id ă ; 2. O soare m ilitară.
28f) PepinierăTde pomi a S ta­ 3. £> Schitu „C etătuia' 4. ?
261 tu lu i; S i „C iurea” . 4. O fi 3 P
91i 6. Ferm ă pentru creșterea
9 porcilor.
1.39'5
47X

PLASA CODRU

ÎN S E M N Ă R I P R IV IT O A R E L A P O P U L A

în s e m n ă r i
COMUNA CLĂ D IR I LO C U ITO R I
G E O G R A F IC E S A T E (s)
MENAO! J ----------
C Ă T U N E (c) Ne­
Locuite B arba ț.i Femei
locuite

M iroslava R e g . d e lu ro a s ă . * i. M iro sla v a (s) 5 513 IO ) 122


A. I .: 1861 D . : E ze re n i, 2. B a lc iu (s) 3- 3‘ 77 7«
Im p. act. : 1909 U ric a n i. 96
3. D a n c a ș (s) 3< 4<1 8.
I). K . : 6 km . P â r â u l : B a h lu iu . 4. C iu rb e ș ti (s) 6< 7<’ 12,f I45|
j. C o rn e ș ti (s) 5. «< 5< 16, «15
6. P ro se ln ic i (s) 8( 8c 16(5 188,
7. E z e re n i (c) it 3! 22

T o ta lu l co m u n e i 3& 3< 374 76 j 759

M ogoșești Rog. deluroasă. * i . M o g o șești (s) 352 6' 4Oț 834 849
A. I.: 1863 D . : P iscu-lui-Toader, Pic-,
2. B u d e ști (s) 49 5 55 lO ț 97,
Imp. a c t . : 1908 trăria, M ihoiul. Barata,
iJeleni. F undătura. Sub- 3- M â n je ști (s) i4 r 147 31c 346
I). K. : 18 km. toacă. 4- I la d â m b u (s) 92 10 98 198 221
Pâraele : Pietrosu, P ittro - 5. S c h ifu -lla d u m b u tc >4 2 16 31 28
șica, H um ăriu.M are, Be-
reunea, Stuntjtea. T o ta lu l com unei 648 96 7<5 1.482 7-5^2
P . ; Holariu, Grefa, Valca-
Caritlui, Valea- A lu n u lu i,
M iinjeșll, Cruceriu, H a-
dânibu-Căpotejti. *
1
Poeni R e g . d e lu ro a să . * i. P o e n i (s) 209 13 243 467 445'
A. I . : 1871 P . : R egala, B u c iu m i. 2. C o m a rn a (s) 429 27 483 987 983
Im p. a c t . : 1909 R . : J ijiiu . 3. C u ra g ă u (s) 38 S. 68|
3 43
1). K. : 18 km .
T o ta lu l c o m u n e i 676 43 769 ^■535 1.496'

»«■
*
r
Prisâcanii-M oreni R e g . d e șes. * 1. P risăcanii-M oreni(s) 494 3’ 548 1.201 1.162
A. I . : 1864 R . : P r u t, J i j i a .
im p. a c t . ; - 1908 P . : P risă c a n i-M o rc n i T o ta lu l co m unei 494 3? .54$ 1.201 1.162
D . K. ; 30 km .

T om ești R e g . d e lu ro a să . *1. T o m e ști (s) 208 29 224 424 424


A. I . : 1861 1). : Lilănaru, P ila ru , 2. O soi (s) 356 25 381 79i 8«5
Im p. a c t.: 1872 D oboș, M u r g ii,. 3. G o ru n i (s) 260 54»| 563
241 53
D . K . : 12 km . O p in c a , V u ltu r, 4. C h ic o te a (s) 109 30j 11 2 254 228:
Isa c , C rucișoara. 5. P rin c ip e le -C a ro l (s) 23 5 23 57 43
T o ta lu l c o m u n e i 937 1.0 0 0 2 .07^ 2.073

k
36 J
V oinești R e g . d e lu ro a să . j. V o in eșii (s) 325 «9 737 7O«
A. I . : 1852 (?) P . : Tie.reasca, 2. L u n g a n i (s) 95 14 914 2O9| 184
1). K . : io km . V o in e șii, L u n g a n i. 3. S c h itu -S ta v n ic (s) 42 3 44 981 9i
4. S lobozia (s) 1 /5 5 •8 â 368 321
5. V o e o te ști (s) 48 3 5°| «15 104
74.1. I.4 0 J
T o ta lu l com unei 1-5^7
•171)

JUDEȚUL IAȘI

Ț IU N E

ÎN S E M N Ă R I a l t e în s e m n ă r i
STABILI î n s e m n ă r i e c o n o m ic e
A D M IN IS T R A T IV E

TOTAL

231 1. O bște de a re n d a re ; So­ 3. î


148 c ie tate de cum pătare. 4- ?
i"9 5. F a b ric ă de spirt. 5- 7
272 6. A benzin ă. 6. ?
282 G ospodărie agricolă mare.
354 7. P ep iniera U niv ersității
54 din Iași.
J.52O

1.683 t . , , U nirea" ; O bște pen­ 1. O fi. fi ® I- 4 T


206 tru e x p lo atare dc p ă d u r i; 3- o â
656 S o cietate de cum pătare. 4. «& a 3- ?
5. Schitu „H a d â m b u “ 4. ?
419 2. ab ur.
Bârnova (6 km.)
59 4. O bște de arendare. (în ruină).
2 G ospodării agricole m ari. lași (18 krn.)

912 1. S ocietate de cum ­


3. 3 v
1-9/0 p ă ta r e ; A bato r.
149 2. A a b u r ; C arieră de
p iatră.

1. 2 A a b u r; Grădini 1. n 2 « o Pf- 1. 5 7 Infirm erie.


2.363 j l'iigheni (14 km.)
de za rz a v at. ®
2..36.J

848 1. ® ; C ooperativă dc pro­ ® 2 ? Infirm erie.


Ocol silvic. 2. 2
1.606 ducție (brutărie).
1.111 3. A benzină. 3- 3 7
482 4. A benzină. Iași (12 km.)
100
4 -^7

1. ® 3 ?
1.438 i. E ; O bște de a re n d a re ; 2. ?
393 A abur. ® ®
189 G ospodărie agricolă marc. 2. £ 4. ?
3. catolică & iâf* Cuculeni (18 km.)
689
5- O lași (19 km.)
219
4X0

PLASA C.OPOU

ÎNSEMNĂRI PRIVITOARE LA POPULA


ÎN S E M N Ă R I
COMUNA G E O G R A F IC E S A T E (s)
CLĂDIRI LOCUITORI
MENAGE
C Ă T U N E (e) Ne­
Locuite locuite Bărbați Femei

Aroneanu Reg. deluroasă. * r. A ro n e a n u (s) 125 7 L3I 306 279


A. I .: 1908 I). : Copou, Aron-Vodă, 2. D o r o b a n ții (s) 87 3 89 222 206
Im p. act. : 1908 Șorogari, Cârlig. Rediu- ll8 I 12
3. C u z a -V o d ă (s) 49 61 52
D . K . : 6 km . Ia z u ri: Dorobanlu, Aron- 4. R e d iu -A ld e i (s) 73 5 75 l6 l 153
Vodă, Aroneanu. 5. Ș o ro g ari (s) 43 4 50 103 83
• P . : Aroneanu. Cârligu.
T o ta lu l co m u n ei 377 25 397 g io 833

*Copou R e g . d e lu ro a să . * i. C op o u (s) 67 4 IOI 243 21 I


Imp. act.: 1908 I ) . : C opoii. 2. C â rlig u (s) 401 — 44 87 9h
1). K . : 3 km . 3. M u n te n i (s) 28 2 34 68 66
4. P o d g o ria -C o p o u (s) 105 7 139 816 302
5. R e d iu - lu i- T ă ta r (s) 154 2 159 350 381
6. C o p o u -R e d iu lu i (s) 24 I 26 46 62
7. T ă tă r u ș i (s) 34 2 34 68 75
8. V u ltu rii (s) 78 5 82 155 •5 i
9. V â n ă to r i (s) 61 4 64 140 • 34|
10. P ă c u r a r i (c) 8 1 8 20 Ui
• T o ta lu l c o m u n e i 599 28 691 1-993 1.490

Cueuteni Reg. deluroasă. *1. C u e u te n i (s) J49 11 162 292 30’


A . I .: 1864 D . : Stavnic, Cioflic, Toros,
Vrancea, Voloca, Coran,
2. B o g d ă n e ș ti (s) 92 6 IOI 189 • 94
Imp. act.,; 1908
Stânci, Gloduri. Cărbu- 3. C o g c a sc a -N o u ă (s) 133 15 149 346 333
1). K . : 17 k m . nelui, Răchifi, Cogcosca- 4. C o g e a sc a -V e rb e (s) 117 3 124 266 249
Veche, Osirvteana, Ruși- 5. D â rje n i (s) 3 34 54 67
tor Vârnav, Bogdănești,
32
6. H ă s n ă ș e n i (s) 41 4 44 100 102
Ț i g â n i m e n i, V â r ă li.
7. H o rle ș ti (s) 291 26 300 619 599
Lefcani. Horincca.
P â ra e le : Bahlui, Cogcatca- 8. S co p o sen i (s) 49 6 51 109 106
Veche,Osinieana, Broscă- 9. L e țc a n i (s) 54 3 57 124 125
riei, Horontoaia, Aga-
chioaiei, Vârâți, Stavnic, T o ta lu l c o m u n e i 95S 77 1.022 2.099 2.076
Horincca.
la z u r i: Cheșcit, Bardahan,
Vâlcelele.
P, : Stavnic, Vrancea,
Bărboși.

Golăești R e g . d e lu ro a să . *1. G o lă e ști (s) 146 IO 155 343 312


A. I . : 1840 1). : C o a d a -S lâ n c e i; 2. C h ișa re i (si 71 4 87 18S •56
Imp. a c t .: 1908 G olăești, C ilib iu . 3. C ilib iu (s) 70 12 73 153 •53
1). K . : 15 k m . R . : J ijia . 4. C o a d a -S tâ n c ii (s) 87 IO 92 233 208
G â rla : P u tu ro a sa . 5. M ed elen i (s) 32 4 36 67 53
P . : M e d e le n i, B ra n , 6. P e t r e ș t i (s) 51 4 53 111 120
P etreșli. 7. P o d u l- J ijie i (s) 65 6 7i 138 148
8. B ra n (c) •7 1 22 48 43
T o ta lu l co m u n e i 539 51 589 1.281 I -I 93

Holboca R e g . d e lu ro a să . *1. H o lb o c a (s) 139 IO 147 308 3 i3


A . I. : 18G5 R . : J ijia . 2. C riste ști (s) 45 2 57 100 • •5
D . K . : io k m . P â r a e le : B a h lu iu . 3. D a n c ii (s) 63 1 68 148 • 51
V a le a -L u n q ă , R u - 4. O rzen i (s) 38 i 42 95 83
se n ii, O n e n ii. 5. R u se n ii-N o i (s) 35 — 35 93 '6
6. V a le a -L u n g ă (s) 32 6 32 72
7. R u se n ii-V e c h i (s) 70 4 76 159 •47
T o ta lu l co m u nei 422 24 457 975 969
181

JUDEȚUL IAȘI

Ț IU N E

ÎN S E M N Ă R I
STABILI ÎNSEMNĂRI e c o n o m ic e ALTE ÎNSEMNĂRI
A D M IN IS T R A T IV E

TOTAL

585 >• O O â ** 2. 2 ?
428 2- & 4- 7
2jO
314
4- *
Si ia ?' ( 6 km -)
186
1-743

454 1. & „V iitorul Ț ăranului" ; i. O Pe. «■* M ® Școala 1 .6 7 Infirm erie.


178 C ooperativă de b r u tă r ie ; n o r m a I ă de învățători 5- 7
134 F erm ă și pepinieră p arti- „Vasile L u p u ” 8. Ț .
1.118 rulare.
731 F ab rica de țesătorie.
108
2- O
4. o â 5^ J Ia ?‘ G km )

143
306
2/4
37
3-4#3

593 1. ® ; Obște pentru ex- i. C t « S > â 6 » * * @ 1. 7 Infirmerie.


383 ploatare de păduri. 2- «fr & 2. ?
6/9 3. SRL „C ucuteni” . 3- s r 3- 7
515 7. A benzină. 4. 4> fi 4- 7
121 9. A benzină. 7- ❖ fi 7. 2 ?
202 2 Conace de moșie. 9. «S> fi
1.218
215
249
4-275 ■

655 I. ®. i. O «S> fi fi * * ® I. 2 7
344 2. A benzină, Grădină de 2- fi 4. 7
306 zarzav at. 3- O 5. 7
441 3. A ab ur. SU C ristești (8 Iun.)
120 6. G rădină de zarzavat. « Iași (15 km.)
231 7. G rădini de zarzavat.
286
91
2-474

621 1. ® . 1. O Q, fi * * <8 1. 7
215 2. SS4 „C ristești” ; U zină e- 2. o s r 2. 7
299 lectrică. 5. & 5. 7
178 3. F abrică de cărăm idă. 6. O
169 2 Gospodării agricole m ari.
156
306
*•944

31
482

PLASA COPOL

ÎNSEMNĂRI PRIVITOARE LA POPULAÎNSEMNĂRI
COMUNA G E O G R A F IC E S A T E (s)
CLĂDIRI LOCUITORI
ALENA B!
C Â T U N E (e) Ne­
Locuiți iBărbat ij| Femei
locuite
r
Rediu-Mitropoliei R eg . d e lu ro a să . *1. Redlu-Mltropollel (c) 2 213 4 3 5
A. I. : 1864 D . : P o p ric a n i, 2. H o rle ș ti (s) 8< 3 8( > 18< 16
Imp. a c t .: 1908 R e d iu . E p u r e n i, 3. Isvoarele-Epurenl (s) 16 18 ’ 3 9 - 2|j 39<
D. K .: 19 km. Z a h o rn a , H o rlești, 4. M ă im c ști (s) 4 4 ' 5| IO. 2
T ip ile ș ti. 5. Popricanll-Coarba (s) 14. I. I 5 ‘) 36; 7 3 6 -
R . : J ijia . 6. T ip ile ș ti (s) 7< t 7. 5 17 <4*
P â r â u l : Z a h o rn a . 7. Z a h o r n a (s) 6( 12 6c 14: I2 f

T o ta lu l co m u n e i 59C 64.I x.40ț 11 1.34L

Seuleui R e g . d e lu ro a să . * 1. S c u le n i (s) 127 I? 145 263 312


A. 1. : 1864 R . : .J ijia , P r u lu l. 2. C â rp iți (s) 206 8 214 5 i5 458
1). K. : 23 km. P . : S tânca. 3. C o tu - lu i- I v a n (s) 54 9 60 112 120
4. F r ă s u le n i (s) 39 4 41 72 69
5. Ic u șe n i (s) 74 8 87 154 I5>
6. L u c e iii (s) 131 10 141 304 274
7. Ș e n d re n i (s) 30 3 32 75 61
8. S o re a (s) 22 2 23 54 47
9. S tâ n c a (s) 81
21 9 30 52
T o ta lu l co m unei 704 70 773 1 .6 3 0 ^■544
•»

Țuțora R e g . d e lu ro a să . *1. Ț u ț o r a (s) I75| 16 188 t i ■380


A. I. : 1861 D . : D o a m n ei. 2. C h ip e re ș ti (s) 126
Imp. a c t .: 1908 58 9 59
R . : J i j i a . P ru t. 3. O p riș e n i (s) 131 11 J37 285 3 i7
D. K . : 18 km. L . : V lâ d n ic.
T o ta lu l com unei 364 3Î <5071 823
33 4

Ungheni R e g . d e lu ro a să . *1. B o s ia -B e re ș ti (s) 197 ‘ 3 212 512 505


A. 1. : 1864 I). : M â n ză le sti. 2. U n g h e n i (s) 24a 209
Imp. act.: 1908 86 4 io6|
R . : J i j i a , P ru t. 3. M â n z ă le ș ti (s) 117 2 I 22' 274 241
I). K. : 19 km. 22|
< G â rle le : B ra n iște a , 4. M a rh o n d a (c) 21 1 48 50
Ț a r in a , V Sdu lețu ,
M â țe i, C ăpăținoasa. T o ta lu l co m unei 42J IO 2 .0 7 4 2.005

Uricani R e g . d e lu ro a să . *1. U ric a n i (s) 111 7 116 • 202 228


A. I.: 1908 P â r â u l : B a h lu iu . 2. B r ă tu le n i (s) IOQ
Imp. act.: 1908 57 61 113
3. Bogonos (Lețcanl) (s) 60 11 6o| 145 121
D. K. : 9 km. 4. G ă u re n i (s) 72 60
34 5
5. V alea.-L upului (s) 73 6 I6 0 162
6. V o ro v e ști (s) 97: 5 IOI | 204' 201
7. T ă u te ș ti (s) 42 2 45 75! 97
8. V a le a -U rsu lu i (c) 1 15 29 ’ 30
5 2 li
T o ta lu l com unei ^9 3SI 2.005 1.012

483

JUDEȚUL IAȘI

ȚIU NE
în s e m n ă r i
STABILI LNSEMNĂRI ECONOMICE ALTE ÎNSEMNĂRI
A D M IN IS T R A T IV E
1
TOTAL

99 1. Sj „ IsD oru r. 1. 121 ta* 2. ?


349 3- A de foc. 3- 0= fi 'W ® 3- 7
785 4. A de foc. 5- O fi fi 5 -7
199 6. O bște de arendare. 6- ❖ a 6. ?
732 Gospodării agricole mari. 7- fi 7- ?
319 tari L arga (10 km.)
27* Iași (19 km.)

*•757

575 1. ; O bștea pentru ex­ 1. O fi Pc. fi tata- V. 1. 2 ? Infirm erie


973 p loatarea de păduri „ V ul­ 2. 7
232 turul" ; G radină de zar­ 2- & 5 ^ } Iași (23 km.)
Mi zav at. 3- *
305 2. A abur. 4- #> Pichet de grăniceri.
578 6- O fi
136 7- fi
IOI 9- O
133
3-174 %

793 1. ® ; A a b u r; Grădini ’• 121 fi fi ta* 1. 2 ?


235 de zarzav at. 2- O 2. 7
602 3. G rădină de zarzavat. 3- O fi 3- 7
tari Ungheni (7 km.)
1.630 lași (18 km.)

1.017 1. 55; A b e n z in ă : Gră­ i-O O fita * 1. 2 ?


449 dină de zarzavat. -■ fi â S F v . / Medic ve­ 2. ® Sanatoriu. Stațiune
515 2. tari „U ngheui". terinar ® balneară ? .
98 4. Carieră de piatră. 3- O fi 3- ?
Pichet de grăniceri.
2-079

430 1. ® ’• «v» 6 1. 7
222 G rădini de zarzavat. 4- O <T> W- fi 6. 7
266 4}’ fi 8. ?
132 7- “u3 fi Orfelinat de fete 5 ? [ iași (9 km.)
331
405
172
59
2.01J
484

PLASA TUR1A

ÎNSEMNĂRI PRIVITOARE LA POPULA


ÎNSEMNĂRI
COMUNA G E O G R A F IC E S A T E (S)
CLĂDIRI LOCUITORI
men a g i —
C Ă T U N E (c) 1 Femei 1
Locuit) 1 locuite
Ne- Bărbaț

A u d rie șe n i R e g . d e lu ro a să . * i . A n d rie șe n i (s) 27; ) 291 66 3 678


A. 1.: 1864 D . : V u ltu rii, C ra- 2. B u h ă e n i (s) 5.) ’ 6c 13 105
Imp, act. : 1908 c a lia , B a lta , S oci, 3. D ră g ă n e ș ti (s) 40
3. 93 96
D . K . : 54 k m . S u r ic ia , T u rcu , 4. F â n tâ n e le (s) Q’ 10; 24 s 223
G ireghia, D ră g ă n ești 5. G lă v ă n e ș ti (s) 7: 85 1 5- 163
R . : J ijia , 6. G lă v ă n e ș tii-N o i (s) 9C 106 23 204
P â ra e le : Șolovăț. 7. S p in e n i (s) 134 4 '5 7 3i 311
* C a p u l-D e a h ilu i. 8. S to ln ic e n i (s) 8/ 4 96 201 224
S u ric ia . 9. Ș o ld a n a (s) 34 7 39 6; 8S
T o ta lu l co m unei 882 39 981 2.09$ 2.O S,

•B iv o la ri R e g . de șes. *1. B iv o la ri (s) 490 | I-22S 1.230


14 575
A. I . : 1864 R . : P ru t. 2. B ă d ă r ă i (s) 32 4 35 94 63
Imp. a c t.: 1908 3. B u ru e n e ș ti (s) 2 28
25 59 51
D . K . : 45 km . 4. C o rn u l-N e g ru (s) 50 4 52 93 109
5. S ilin e ști (s) 96 3 102 218 243
6. S o lo n e țu (s) 64 5 69 147 142
7. T a b ă r a (s) 1 10 6 ” 3 247 247
8. E d u ț u (c) I j 1 3 I
T o ta lu l co m u n e i 868 97 5 2.0 9 0 2.086

H e rm e z iu R eg . b ă lto a să . *1. H e rm e z iu (s) 192 IO 219 402 396


A. I. : 1864 D . : H e rm e ziu , B ă l- 2. B ă lte n i (s) 93 8 94 192 1 208
D . K . : 39 k m . tenilor. 3. T rife ș ti (s) 176 14 <93 423 389
P . : Zaboloteni. 4. V la d o m ira (s) 39 t d 95 76
B . : Ț ig a n u lu i, B a lta 5. Z a b o lo te n i (s) 76 5 184 198
lu i Ț in tită , S tei a- 6. D a m a c h i (s) 84 8 92 230 225
r u lu i. 7. U n g h iu l- I u i- P ă r ( c ) ă
7 5
R . : P ru t. 1
T o ta lu l co m unei 666 46 72SJ 1.333 1-497

P lu g a r i R e g . d e lu ro a să . * t. P lu g a ri (s) 117 5 125 278 261


A. 1.: 1908 D . : Ilu m ă r ia , F ă - 2. L u p ă r ia (s) 87 97 192 191'
Imp. a c t.: 1908 g ă d ă u , R ecia, 3. O n e ști (s) 34 6j 41 8 3
113
O . K . : 59 k m . C o tu l-B e c iu lu i, 4. B o ro so a ia (c) 7 15 . *3|
V a lea -U lu cilo r. 27^
T o ta lu l co m u n ei 245 59S
P â r â u l : M ile tin .

R o șean i R e g . d e lu ro a să . *1. R o șc a n i (s) 281 M 72 68,


A. L : 1866 D . : R o șc a n i, C ă n ești. 2. C ă n e ști (s) 106 110 249 233
D . K . : 40 k m . P ă u le n i, T u re i. 3. P ă u le n i (s) 85 97 192. 171
la z u rile : R o șc a n i, 4. R ă d e n i (s) 81 io| 168] 189
C ă n e ști, R â d e n i, 21)
T o ta lu l com unei 681 661
P ă u le n i. 1
1
485

JUDEȚUL IAȘI

ȚIUNE
în s e m n ă r i
STABILI î n s e m n ă r i e c o n o m ic e ALTE ÎNSEMNĂRI
a d m in is t r a t iv e

TOTAL

I-34I 1. ® ; A benzină ; A abur. 1. Q ■{}■ fi Pc. £ m . @ ® I. 2 7


238 3. A abur. 2- ti 2. 7
189 7. A ab u r. 4. O 5. 7
466 9. „Ș o ld an a" ; G rădină 5- & 7. 7
317 de za rz a v at. 6. «
435 7. fii
622 9. s r
432
148
4.188

2.459 1. ® „Al. A . B ădărău” •, 1. O 0 fii Școală israelită 1. ® s 7


157 O bște de a re n d a re ; A fi ® ® 2. 7
I IO benzină ; Carieră de piatră ; 2. # 5. 7
202 T â rg săptăm ânal. 6. O 7. 7
461 2. & benzină. 7- O fii Pichet de grăniceri.
289 4. C arieră de p iatră.
494 7. G rădini de zarzavat.
4 3 G ospodării agricole m ari.

798 3. ® ; O bște de arendare ; 1. O O Pc. 1. 2 7


400 A a b u r ; G rădină de zar- 2> «s» a 2. 7
812 z a v a t; A telier de lem nă- 3- â fi ® 3- 7
171 rie. 4- O M Vlădeni (20 km.)
382 4 G ospodării agricole m ari. 6- O -3$? Bivolari (12 km.)
455 Pichet de grăniceri.
12 . »
3-O3O

539 2. ® ; O bște de arendare. '• O a fi M) 1. 7


383 3. A abur. 2- 6 Vlădeni (20 km.)
196 3- O :-șg Bivolari (25 km.)
28
1.146 •
♦ • .

140 1. O bște de arendare. I. 0 fi »-» 2. 7


482 Gospodărie agricolă m are. 2- O fi ® 4. 2 ?
363 2. G rădină de zarzavat. 4- O fi g > Vlădeni (9 km.)
357 3. Gospodărie agricolă m are. Bivolari (9 km.)
4 .® „Ajutorul Săteanului .
1-342
486

PLASA TURIA

ÎNSEMNĂRI PRIVITOARE LA POPULA

ÎNSEMNĂRI CLĂDIRI LOCUITORI


COMUNA G E O G R A F IC E
S A T E (s)
MENAGE
Ne­ I
C Ă T U N E (c) Locuite locuite Bărbați Femei
J

Șipote R e g . d e lu ro a să . *1. Ș ip o te (s) 136 IO 151 353


A. I .: 1864 D . : C h ișcă ren i, 2. C h ișc ă re n i (s) 31 I 16 328 705 737
Imp. act. : 1908 B ă lu ș , S tă n o a e ,O d a e , 3. H ă lc e n i (s) 102 113 237 222
3
D . K . : 50 km . R o d iu lu i. 4. la z u -N o u (s) 121 2 133 303 265
P . : R e d iu -lu i-D o d o n 5. la z u - P o r c u lu i (s) 48 . — 49 103 108
P â r â u l : M ile lin . 6. M ito c u (s) 65 I 6/ 144 158
B . : B a lto s, H ă lc e n i. 1.818
T o ta lu l co m u n ei 783 32 841

Ț ig ă n u și R e g . d e lu ro a să . *i. Ț ig ă n u ș i - l a r g (s) 54 3 64 129 142


D. K . : 23 km . R . : P ru t, J i j i a . 2. B asen i (s) 5i 58 176 127'
3. B lâ n d c ș ti (s) 3i 6 33 53 62
4. C â rn ic e n i (s) 151 3 177 361 388
5. P e rie n i (s) 221 11 247 54i 544
6. Probota-ClnlIneșU (s) 171 18 184 396 37°:
7. Ș ă tr ă r e n i (s) 47! 3 49 io 8 98
1' 8. Ț ig ă n a și (s) 83 5 94 180 202
9. B a iu (c) 18, 1 21 45' 42
T o ta lu l co m u n e i ^7| 50 937 I.9 8 9 ^•975

*1. V lă d e n i (s) 6 180 360 357


V lădeni R e g . d e șes. 154
A. I .: 1908
85!
R . : J ijia . 2. Alexandru-cel-Bun (s) 84 2 242 200
Imp. a c t.: 1908 B . : M o ro i, R â m n ic . 3. B o rșa (s) 285 2811
134 9 150,
D . K . : 39 k m . 4. E p u r e n i (s) 49 8
IT5 127
5. G ă u rc n i (s) 58 2 65I 118 116
6. la c o b e n i (s) 112 136! 243 274 1
5
7. B ro ș te n i (c) IO 9 îl, 30 28:
T o ta lu l co m u n e i 6oi 685 1-399 Z.592
I
■187

JUDEȚUL IAȘI

Ț IU N E

ÎN S E M N Ă R I
STABILI ÎNSEM N ĂRI ECONOMICE ALTE ÎNSEMNĂRI
A D M IN IS T R A T IV E

TOTAL

681 t. ® ; C ooperativă de con­ i- 12l v fi A â H 1. 2 ? Infirm erie.


1-442 sum ; O bște de a re n d a r e ; ®
459 T â rg să p tă m ân a l de v ite 2. a
568 (Jo ia ). s- o a
211 2. 2 X benzină. SSL Vlădeni (12 km.)
302 3. G ospodărie agricolă m are. :•?£. Bivolari (20 km.)
3-663

271 1. ® . 1. O a Școală israelită 1. 2 ? Infirm erie.


303 4. O bște de arendare. fi w Pc. A / 2. ?
115 6. A benzină. 3- O ® 4- 2 7
749 9. ab u r. 4- o a 5- 2
1.085 5. * a 6. 2
766 e- <0 a g g Larga (9 km.)
206 7. # Iași (23 km.)
382
87
3-964

717 1. O bște p en tru exploatare t. o o a fi 0 1. 2 ?


451 de p ă d u ri: S B „V lădeni". 2. a 3. 7
566 3, ® „ A lb in a " ; ben­ 3- # a 6. 7
242 zină. 4. o
234 7. benzină. s- a
517 6- # a
64
2.797
488

TABLOUL RECAPITULATIV AL COMU


ÎNSEMNĂRI PRlViTOARE LA POPULAJ1UNE A Ș E Z Ă M IN T E E C O X O M I C EI
c l ă d ir iȚ L O C U ITO R I S T A B IL I’ M O R ILE â 'l sl
h i
N o. c u re n t

•e e

-
COM UNA © =
0
*s

TOTAL
B irb a ți
L o c u ite

a ig f
â
Z
1 0£
s
11 5S

I A n d r ie ș e n t ...... 882 <j8r 2 .0 99 2 .08 9 4 .1 8 ^


39
2 A ro n e a n u . . . . . . . . (
3 77 35 397 910 833 '•7431
3 B ă i c e n i ...................... 710 49 768 4-587 4-543 3 - '3 o
4 B ă tfa fi ...................... 368. 27 39 3 806 766 1.572
5 B elccști . . . . . . . . . . 4 -455 54 4.319 2 .6 72 2 .73 2 5 .4 0 4
0 B iv o la r i...................... 86 8 3« 9 75 2 .0 90 2.086 4-476
7 B r â e ș l i ...................... 611 37 647 4-325 4-445 2 .74 0
5 B u c i u m i .................... 643 52 767 4-754 4-594 3.348
9 B u zn ea . . . . . . . . . . 373 33 403 808 8 ia 1.618
45I
IO C e p le n ila .................. «99 760 4-558 4.567 3-425.
11 C iu r e a ...................... «34 53 901 4-954 1,926 3 .« « a
12 C o a r n e le -C a p r ii. . . 533 16 568 1.487 4.4 54 2-33«|
13 C o p ou . . . . . . . . . . . 599 28 691 4-993 1 .49 0 3 .4 M
14 C o stu lc n i ........ 6 48 38 712 1 .5 1 0 4.524 3-o 34\
r5 C o tn a ri . . . . . . . . . . 7«II 66 849 1 .6 8 2 4.641 3-323\
16 C u c u l e n i .................... 95«j 77 1.022 2 .0 9 9 2 .0 7 6 4-473
17 D u m e ș ti...................... 553 21 643 1.2 41 4 .2 8 3 2 .524
18 E r h i c e n i .................... 709 27 7SS I.61O 1 .5 8 1 3-491
F o c u r i ......................... «34) 894 4.814
49 50 4 .7 7 4 3.585
20 G a l a t a ......................... 266] 21 316 745 654 I-3 9 6
21 G o lă e ș ii...................... 5391 54 589 2 .284 4-493 2-474,
32 G r o p n i ț a .................... 53« 23 577 r.0 9 0 1.091 2 .181
23 H e r m c ziu . . . . . . . . 666 4« 728 4 .5 3 3 4-497 3.03<A
24 H olboca ......... 432 24 457 975 969 4-944
25 Lungani ................. 760 44 83/ 4.677 r.6 1 9 3 .2 9 6
26 M ă d â r j a c u ............... 2 J3 , 38 2 Ș2 660 462 I.T 2 2
27 M i r o s l a v a ................. 344\ 36 374 761 759 1 .5 2 0
38 M o g o șe șli ....... «4«j 96 4 .4 8 2 3:02.71
735 4-544
29 M o v i l e n i .................... 5«4 16 640 I .2 5 S 1 .25 0 2 .5 0 8
30 P l u g a r i ...................... 245 45 270 59S 548 1.446.
31 P o d u l- I l o a ii ............. «53 47 «59 4 .7 26 4 .790 3-516
32 P o c n i........................... 676 43 7«9 4-535 1.496 3-031]
33 P o p e ști . . . . . . . . . . 671 36 702 4 -454 4 .3 6 1 2 .8 1 5
34 P r is S c a n ii-M o r c .n i. 494 .34 548 1 ,2 0 1 4 .162 2 .363
35 P e d iu -M ilr o p o lie t . 590 46 648 1 .4 09 4-348 2-757
36 P a ș c a n i .................... 300 21 329 684 6611 4-342
37 S c o b â n f i .................... 7 69 53 S rS 4-833. 1 .8 2 4 3-654
3« S cu lerii ........, 7<>4 70 773 4 .6 3 a 4-544 3-i74\
39 S in c ș ti . . . . . . . . . . 550 28 6x2 4-439 1 .2 2 7 2,366
« 4 ij
40 Ș ip o te ...................... 7«3 32 4.8.15 1 .8 1 8 3-««3|
42 T o m e ș ti .................... 9 37 442 T.OOtX 2 .0 7 4 2 -073 4-147
42 Ț i g ă n u ș i ............ 82 7 50 927I 4.989 4-975 3-964
43 Ț u țo ra .......... 3«4I 36 3«4 807 823 r.« 3 Q
U ngheni ........ 4241 IO 462 1 .074
44 1.005 2.079
45 U r ic a n i .................... 4«9 39 522] 1.005 I .0 I 2 2 .0 17
46 V lă d e n i .................... 601 <5«5^ 2 .7 9 1
44 4-399 4-392
47 V o in e ști...................... 685 4311 7431 4.527 1 .4 01 ^.925] 1
« 5 .5 0 7 132.555)1
T otal........ 211.«65 I3I3I» 31 .7 9 8 6 7 .0 5 7 22
II
4S9

NELOR RURALE DIN JUDEȚUL IAȘI


A Ș E Z Am in t e A D M IN IS T R A T I V E A LTELE
2
1 I4 8
e
O1
i j H
S C3 ©
c.
© 1
«2 c
a
3 r
•E
cafl
C5 0 ^2
> c
e
< gj
O/ © ’Z. l i G E> 1
X o o.
’S: E TJ
i &l i s O E 1 re w> a ’co g 1 =cc *5
Primării

o 1E! o »0re d. 8 ■sl © re E su


li
F i E C
re | uo 1 1 §I re ©
li :a
©
o
s C E
re
© u c. E O 75 □
1 recre
3 c
£ T5 0 0 •2 â c
s | c/5 . O
S 1 3
£ 6 s
0 ? IX re Vi
3 < > 0 O
■re
O O
s) VI Vi Z
“ il
z 4\ — — — z 4 z X — •— z - — 5 — /
2
z 3
4 — — —
1
2 —

X
— — — 3
■/ — 3
I i — z — —1 — ■
-— z J X X — — — 2 — 4
I 3 — — — —x
J — — — —
2
“ 7

— —
z — z
I
$ X
2 z
z z
z z —
z
X —
z

6
S
*■ “—
— X —
5
6

1
1
'
2
4 — — —
4
2
— —


3
3

z
z
x
1
Z
z
z
z
X
X
z
X —
- —

2 —
j z

— 7
8
9
_ - 10
I 2 1 z 5
— — z z z z z a ■ 11
4 4
I X — 3 — 12
i
3 1 z 8 Z3
z 3 — 3 _ 1 z z — — ■— 6 — — — — 14
z 6 — I 3 — —> J X •/ Z5
z 5 — — J — — z z z —- X — — 6 — '— — :6
3 3 3
I — — z J — 3 îs
4 3 TQ

i z — 2 — z — z J z z 20
2 — z z — — — 4 — X — 21
22
5 _•_ - 1z — — — z — — ' 6 33
i 3 2 z z _ — — — — 3 — -— — 34
4 z z X — 4 35
4
T — — — — z I — — — — 26
3
I 6 — — 2 — — z z X — 4 — — 37
28
I 5 4 - X J 4 39
I z 2 z 1 1 30
1 5 r z I z 2 X X 2 z z z 11 31
2 2 — z 1 5 33
/ 5 2 z z 2 I X 3 — 33
r 2 x z — X — — — 5 _ _ — 34
E 35
z 4 — 4 1 5
2 2 I 3 36
4 __ 4 z Z 2 37
— Z — — z z 3 T-*! X 3S
7
I
3
I
z
— 4
2
— z z
z —
z
— —
X X
— 5
7
39
40
3
I 3 3 z X X z 7 — 4‘
1 43
T I z z 2 z 9
4 43
I —( — — — — — — — I z z z z X z — z — — 4 z z 44
45
I 5 — — —
- —
— — z I X z — — — — — — — — 4
-1
q — — 46
x| 31 r • 1— 3. — z z z z| — z X — z x| — —1 — — 5 — __1 — — 47
47 150 7
J ■
128 lj 3 —3 17 4 57 47 15 41 « ■ 23
■1
15 Jl 1 210 4 3 —
490

R E C A P IT U L A Ț I UNEA J U D E Ț U L U I IA Ș I

a) Indicajiuni adm inistrative

5 Plăși
2 Comune urbane
47 „ rurale
247 Sate
23 C ătune

b) Populațiunea

C L Ă D I R I LOCUITORI STABILI
FELUL COMUNELOR MENAGE 1 ■'
Locuite Nelocuite Total Bărbați Femei Total
J
—1------------
Comune urbane . 8.631 8.951 18.347 39.417 40.798 80.215
Comune rurale . . 28.865 1.939 30.804 31-798 67.047 65.<P7 132.454
Total . . . 37.496 2.259 39.755 50.145 106.464 106.205 212.669
T A B L A D E M A T E R II

Pagina
Ft-gua»

In tro ducere................................................ III Tabela V : Gruparea comunelor rurale


Populațiunea R o m â n ie i............................... V după importanța numerică a popula-
Rezultatele definitive ale recensământului țiunii lor . ........................................... X III
populațiunii din 19 Decembre 1912 . VII Densitatea p o p u la țiu n ii.............................. XIV
Tabela I : Populațiunea urbană și rurală, Tabela VI : Densitatea populațiunii,
î n t r u n i t e ................... VII pe ju d e țe ...................................... XV
Tabela II : Populațiunea comunelor Clădiri, menage și raportul lor la popu-
u rb a n e ............................................... V11I-1X l a ț i u n e .......................................................... XVI
Tabela III : Populațiunea comunelor Tabela VII : Raportul între populațiune,
rurale................................................... X clădiri și m e n a g e ............................... XVII
Populațiunea urbană și rurală................. XI Erplicațiune.a semnelor și prescurtărilor XIX-XX
Tabela IV : Populațiunea urbană și ru­ Dicționarul statistic al României. . . . 1 —490
rală, pe județe......................> . . . . XII
492

DICȚIONARUL ST A T IST IC A L RO M Â N IEI


PARTEA TABELARICĂ A VOLUMULUI I.

t a b l o u l r e ­ RECAPITULA-'
B) COMUNELE c a pit u l a t iv
• A) ORAȘELE AL ȚIUNEA
RURALE COMUNELOR
No. curent

JU D E Ț U L RURALE JUDEȚULUI


P A G I N A
i
1 A r f i e s ............................................ 1 —2 3 -5 1 5 2 —55 56
2 B a c ă u ............................................ 57 - 5 8 59 - 9 3 9 4 -9 7 98
3 B o t o ș a n i ..................................... 9 9 -1 0 0 1 0 1 -1 2 5 1 2 6 -1 2 7 128
4 B r ă i l a ............................................ 129 1 3 0 -1 4 5 1 4 6 -1 4 7 148
5 B u z ă u .................................. • . . . 1 4 9 -1 5 0 1 5 1 -1 9 1 1 9 2 -1 9 5 196
6 C o n s ta n ța ..................................... 1 9 7 -2 0 0 201 - 2 2 5 226— 229 241
C o n sta n ța (după noua impăr
țire administrativă). — 2 3 0 -2 4 0 — __

7 C o v u r l u i ..................................... 242 2 4 3 -2 5 5 2 5 6 —257 258


8 D â m b o v i ț a ................................. 2 5 9 -2 6 0 261 - 2 9 7 2 9 8 -3 0 1 302
9 D o ljiu ............................................ 3 0 3 -3 0 4 3 0 5 -3 4 5 346 - 3 4 9 350
10 D o r o h o iu ..................................... 351 - 3 5 2 3 5 3 -3 6 9 3 7 0 -3 7 1 372
11 F ă lc iu ............................................ 373 3 7 4 -3 8 7 3 8 8 -3 8 9 390
12 G o rjiu ............................................ 391 3 9 2 -4 2 9 4 3 0 -4 3 3 434
13 Ia lo m ița ..................................... 4 3 5 -4 3 6 4 3 7 -4 6 1 4 6 2 -4 6 5 466
14 Ia și.................................................. 467 - 4 6 8 469 - 4 8 7 488 —489 490
11
E R A TA V O L U M U L U I

Pag. 5. La eoni, Brădctul, in rubrica înseninări economice, Pag. 240. De Hairanchioi, mai aparține satul Armutlia, cu
tn loc de Cooprativă să se citească Cooperativă. cifrele privitoare la populațiune dela pag. 224,
26. La corn, Răscăeți, In loc de satul Răcâeți, sa se idem.
citească Răscăefi. „ 241. La Recapitulați» județului Constanța, In loc
32. Corn. Pleșoiu (Argeș) se numește Stoiceni dela 211 sate, să se citească 212.
1 April 1913. ., 298. La com. Mârcești. în loc de 697 femei, să se
52. La corn. Gliganu, tn loc de 341 menagc. să se citească 757.
citească 431. .. 298. La com. Mărcejti, totalul locuitorilor în loc de
74. La com. Buhociu, tn rubrica alte Înseninări, să 1415. să se citească 1475.
se citească și 5 dintre cari 4 ^ tn satul Buhociu .. 300. Totalul femeilor din comunele rurale din jud.
șl 1 tn satul Bejghiru. Dâmbovița. In loc de 121.712, să se citească 121.712.
95. La com. Slănic să se citească și 1 ®. .. 302. Numărul locuitorilor stabili din comunele rurale
98. Totalul clădirilor comunelor rurale din jud. Bacău, din jud. Dâmbovița, tn loc de 119.575 bărbați.
în loc de 51.784, să se citească 31.786. 121.712 femei și 241.287 in total, *ă se citească :
98. Totalul clădirilor comunelor urbane și rurale din I19.57G bărbați, 121.772 femei și 241.347 In
jud. Bacău, în loc de 55.837, să se citească 35.839. total.
99. La orașul Botoșani, în loc de 4867 clădiri locuite, ,. 302. Totalul locuitorilor stabili din comunele rurale și
să se citească 4467. urbane din jud. Dâmbovița, in loc de 129.384
117. La com. Slobozia-Secătura, tn rubrica însemnări bărbafi, 128.934 femei jf 258.318 lotul general. să
economice, tn loc de cariere de piatră la satul 2., se citească : 129.381 bărbați, 128.994 femei Și
să se citească 2 cariere de piatră la satu Slobozia- 258.378 total genera).
Secătura. .. 306. La comuna Balota, în loc de Guia-de-sus (s), să
119. In loc de udețul Botoșani, să se citească Județul. se citească Gaia-de-sus (c).
147. La orașul Buzău, în loc de 121 clădiri nelocuite, . 350. La Hccapltulația Județului Doljiu, in Ioc de 401
să se citească 128. Sate și 21 Cătune, să se citească 4oo sate și 23 cătune.
200. La orașul Medjidla, la așezăminte economice, să ., 355. La eoni. Manoleasa, in rubrica însemnări econo­
se citească și 1 școală elementară de meserii. mice, la satu Boldu, în loc de benznă să se
236. De com. Snrlghlol (Constanța), mai aparțin și citească ,f\. benzină.
cătunele: Bașpunar, Papucci și Caceamac. Cifrele
,. 366. La corn. Rădăuți, in rubrica însemnări economice,
privitoare Ia populațiune sunt acelea dela pag. 212.
la satu Rădăuți, în loc de grădină de zazavut, să
Aceste cătune au fost omise din tabloul cu noua
se citească zarzavat.
împărțire administrativă a județului, publicat In
., 387. La corn. Rădueăneni, tn rubrica însemnări econo­
Monitorul Oficial No. 47 din 1914.
mice, la satu Râducăncni-Targ, să se citească
Pag. 240. De com. Chioseler, mal aparține satul Baș- Punar, cu
cifrele privitoare la populațiune, dela pag.222. idem. ben.ină.

NB. C ititorii sunt rugafi să introducă in text, la paginile arătate, îndreptările de mai sus.
ACEST VOLUM I
AL

DICȚION A RU LUI STA TISTIC AL ROMÂNIEI


S'A TERMINAT DE TIPĂRIT

- ------------14 O C T O M B R E 1914

IN T I P O G R A F I A C. S F E T E A

DIN BUCUREȘTI

S-ar putea să vă placă și