Sunteți pe pagina 1din 51

----------------

; 949 APELUL
- — ȘI

STATUTELE :■ 7 S't#

'
ASOCIAȚIEI
V- / ~ ’ «A ■ ^QÎ - D1N

„FRAȚIA MOLDOVEI UNITE"

. ■ ȘI - "

MEMORIUL IEȘENILOR (
privitor la revendicările orașului Iași
PREZENTAT

IM 1M Mini l
<6517
APELUL
SI

STATUTELE
ASOCIAȚIEI

„FRĂȚIA MOLDOVEI UNITE“

Și
MEMORIUL IEȘENILOR
privitor la revendicările orașului Iași
PREZENTAT

IMlti Sil! Mii Mld I

„Prin noi înșine"

IAȘI
Tipografia Națională, Str. Alecsandri No. ti
1919.
FRATIA moldovei unite

L Ă M U R I RE
Cea dintâi întrunire publică, ținută la Iași, după războiu,
a fost convocată pentru a se discuta interesele lașului și ale
Moldovei.
La această întrunire, care s’a ținut Duminică 9 Decembrie
1918, în sala Pastia, supt președenția d-lui Colonel I. Tarnoschi,
și la care a luat parte un foarte mare număr de cetățeni, după
cuvîntările d lor A. C. Caza, Maior Gh Brăescu, C. Pancu, pre­
ședintele corporației metalurgice, N. Vasiliu, plugar din Nico-
lina, C. Ifrim, avocat, Em. Cernâlescu, fost Consilier la Curtea
de Apel și fost primar al lașului, a D-nei Eugenia lanculescu
de Reus, publicistă, și a d-lui Colonel 1. Tarnoschi, a* urmat la
tribună d. N. lorga, care la sfirșitul cuvîntărei sale a cetit ur-
snătoarea : ,

M6ȚIUNE
„Discutind asupra lipsurilor, nevoilor și suferințelor lașu­
lui, precum și ale întregii Moldove, în care s’a concentrat, doi
„ani de zile, cu gloria ei neștearsă, dar și cu nespusele ei sufe-
„rinți, resistența națională împotriva barbarei și hoțeștii cotro-
„piri a Germanilor și Aliaților lor.
„Și dîndu și samă pe deplin de rolul istoric al acestui oraș
„și al ținuturilor atîrnînd odimoară de dînsul și dintre care acelea
„care lipsiau se întorc astăzi așa de fericit la capătul jertfelor
„făcute înnainte de toate de Moldova liberă și luptătoare.
„Hotărăsc să se unească toate puterile cinstite și patriotice,
„în ciuda așa numitelor interese de partid ale unui vechiu regim
„nenorocit, care în toate domeniile prin discordii nefirești a pre-
^gătit ruina, pentru a da acestui oraș și acestei largi părți din
„țară, acum reîntregite, situația firească supt raportul politic,
„economic, religios și cultural, prin aceste mijloace :
„Descentralizarea serviciilor publice pentru o vastă regiune
„istorică, din care afară de Moldova de Ia 1916 ar face parte
„părțile smulse din carnea ei, Bucovina —Moldova de Miază-
„noapte—, Basarabia —Moldova de Răsărit, precum și acea parte
„din Ardeal care in cursul veacurilor a avut episcopi și cărtu-
,rari din Moldova și cu dînsa și-a întreținut legăturile de comerț.
— 4 —

«Facerea legăturilor necesare cu aceste Ținuturi prin căile


„de comunicație, pe care trecutul le-a cunoscut și care trebuie
„din nou create ca atuncia.
„întărirea prestigiului cultural prin refacerea complectă a
„Universității, liberată de lanțurile ei politice, îmbogățită prin fi­
reștile mijloace de lucru și pusă în stare să primesscă stu-
„denți din părțile moldovenești acum liberate, precum și prin
„adăugirea către dinsa, fără strămutare, a Facultății de teologie
„din Cernăuți, și prin intemeierea unui mare Museu al Moldo-
„vei întregi.
„Pentru aceasta aleg încă de azi un comitet de inițiativă
„compus din bărbați și femei, care se va îngriji de mijloacele
„prin care lașul însuși se poate libera și ajunge la rostul care i
„se cuvine în România Mare, comitet care-și va creia sucursale
„în toate orașele moldovenești, vechi și nouă, luînd numele de
„Frăjia Moldovei Uniteu.
„Dau mandat imperativ de a representa acest program
„tuturor acelor cari vor fi aleși printr’un liber exercițiu al drep-
„tului de vot universal, cunoscînd pe cei ce ar fi răzbătut prin
„candidaturi administrative ca incapabili de a primi o misiune
„înaltă.
Și mai ales, amintesc M. S. Regelui tuturor Românilor, că-
„tre care se îndreaptă astăzi, neuitatele zile în care lașul, azi
„flămînd și lipsit de orice legături, a fost adăpostul iubitor al
„M. S. Regelui, al M. S. Reginei, pentru sănătatea căreia, de și
„neinștiințat despre dînsa, s’a rugat din adîncul tuturor inimilor
„și uimează a se ruga, a fiilor Maiestăților Lor și al drăgălașe­
lor Domnițe, care au luminat cu farmecul Lor ceasurile negre
„ale acestui oraș, zilele de amenințare cu nimicirea din partea
„dușmanului învierșunat, zilele de boli năprasnice. în care nimeni
„nu mai era sigur de ziua de mine, zilele de bejenie în care de
„trei ori s’a așteptat cu groază sosirea unui protivnic răz-
„bunător, precum și acele zile mari, strălucite, în care solii Fran-
„ciei, Americei, Belgiei au rostit aici vorbele de mîngîiere, în
„care legionarii ținuturilor încă robite au jurat credință în Piața
„Unirii și în care Basarabia, Bucovina s’au declarat unite cu
„noul Stat național deplin; amintesc cu înduioșare regalele
„lacrimi care au curs în taina vechilor clădiri pentru totdeauna
„mîndre că au cuprins truda Regelui Ferdinand și suferința e-
„roică a Reginei Maria.
„Și, cerînd și sprijinul nobilei femei, de o superioară înțe-
„legere a frumuseților de artă închise încă în lașul vechilor co-
„mori, care e Dosim și Regina noastră, pun cu încredere în
„mînile Maiestății Sale, care a dovedit că poate așeza realitatea
„unor holărîri mîntuitoare peste zădărnicia unor forme h gale,
„care ascund adesea interese nelegiuite, viitorul însuși al cetății
„lui Ștefan-cel-Mare și al Domniei lui fericit înviate supt stăpî-
„nirea regală a M. Sale“.
— 5 —
Această moțiune, cetită de d. N. lorga, a fost primită cu a-
plause vii, unanime de cătră cetățeni, după care d. A. C. Cuza
a propus următorul comitet de inițiativă, aclamat de adunare:

I. P. 8. S. Pimen Mitropolitul Moldovei, P. Poni, N.


lorga, A. C. Cuza. Matei B. Cantacuzino, Dr. C. Șumuleanu,
Paul Bujor, Inginer Grigore Bejan, Const. Pancu, I. V. lonescu,
librar, loan Constanțiu, Osvald Teodoreanu, CesarTăslăoănu,
Economul I. Tsincoca, părintele I. Bobulescu, părintele I. Po-
pescu, Colonel I. Tarnoschi, Em Cernăteseu, Vasile Bogrea,
Teodor Burada/Gh. Ghibănescu, Grigore GheorgGiu, Or. Zo-
sin, Eugen Melik, Col. Botez Octav Băncilă, Mihai Tomida,
C. Negruzzi, Grigore Lohan, Niculae Petrea, C. Ifrim, Anton
Cazanovschi, Ștefan Drăghici, Gr. Tăbăcaru, Principesa Olga
M. Sturdza, Principesa Constanța Gr. Ghika, Maiia C. Cli-
mescu,Ana Conta Chernbach, CI. C. Șumuleanu, Olga Roset-
tos, Cleopatra dr. Popescu, Maria C. Buțureanu, Ella Negruzzi,
Eugenia lanculescu de Reus.
Comitetul de inițiativă, aclamat de cetățeni, îatrunindu-se
în mai multe rînduri, a ales dintre mrtnbrii prezenți un comitet
provizoriu, care a întocmit un proiect de Apel și Statute, votate
de Adunarea Generală, in ședința de Duminică 23 Decembrie
1918, hotărînd ca ele să fie date publicităței. Constituindu-se
astfel asociația „Frăția Moldovei Unite", s’a ales comitetul cen­
tral și comitetul de propagandă, în ședința de Duminică 30 De­
cembrie 1918. Acest comitet a supus apoi Adunării Generale „ Me­
moriul Ieșenilor", ce urmează a se prezenta M. S. Regelui Ferdi-
nand I, cu privire la revendicările orașului Iași, și care a fost
votat în unanimitate de Adunarea generală, în ședința de Du­
minică 6 Ianuarie 1919.
Comitetul, în interesul marei cauze, pentru care s’a consti­
tuit, a crezut de datoria sa ca să aducă la cunoștința publică
aceste lucrări, pentru clarificarea scopurilor, pe care le urmărește
„Frăția Moldovei Unite":
APEL
Realizarea fericită a idealului nostru național, ne pune în
fața multiplelor probleme de organizare a României Mari, cu
atît mai anevoioase, cu cit au venit mai repede, nepregătite,
și cu cît frații noștri din țările, multă vreme supuse domina-
țiunilor străine, nu au fost îngăduiți să aibă o viață politică
proprie.
Din altă parte însă, rezolvirea acestor probleme este ușu­
rată prin experiența lor cu instituțiile supt care au trăit, și de
care ne-am putea eventual folosi, și prin experiența noastră, a
Românilor din vechiul Regat, cu regimul politic și administra­
tiv al Constituției de la 1866.
In ce ne privește, după o aplicare în curs de peste o jumă­
tate de secol, a acestui regim, experiența noastră, într’o privință
este hotărîtoare.
„Centralizarea" s’a dovedit a fi cu totul contrară dezvol-
tărei armonice a puterilor vii ale țărei, ca și unei sincere gu­
vernări democratice. Și ea a avut urmările cele mai rele, văzute
de toți.
Căci pe de o parte, centralizarea a creat în Capitală o
viață artificială, absorbind o maie parte a mijloacelor Statului
și dînd naștere aici unor deprinderi politice și administrative de
o neprevedere și ușurătate culpabile, iar pe de altă parte, ea a
avut ca rezultat paralizarea progresivă a vieței regionale și
locale, în paguba prosperităței obștești, a puterei Regatului și
a energiei și vitalitâței poporului însuși.
Moldova, în deosebi, lăsată în părăsire, în afară de circu­
lația economică generală, și lașul, vechea capitală înfloritoare
până la 1862, cum o vădesc încă splendidele ei monumente isto­
rice, căzute în ruină acum—de și ele sînt, printre cele mai pre­
țioase, ale culturei noastre naționale—dovedesc în deajuns
acțiunea pernicioasă a acestui regim.
Defectele lui s’au arătat însă mai ales, și într’un mod cu
adevărat tragic de dureros, în ultimul timp, cu prilejul izbucni-
rei războiului, cînd cîrmuirea centralizatoare, oligarhică, a dat
măsura întregei sale incapacități și neprevederi, și căreia numai
datorim pînă astăzi încă toate dezastrele și suferințele noastre.
— 8 —
După toate acestea, centralizarea este definitiv condamnată,
și ea nu mai poate reveni ca principiu de organizare a României
nouă : dacă nu e ca și celelalte țări alipite să aibă soarta Moldo­
vei, ca și celelalte orașe să ajungă la starea de părăsire și
ruină a lașului, și ca la urmă să ne alegem iar cu cine știe ce
altă catastrofă, asemănătoare cu acea din 1916—sau să ne
desbinăm între noi.
Iată pentru ce era firesc, ca mișcarea de descentralizare
să pornească tocmai din „orașul Unirei“, care a fost una din
victimele centralizării, și care și-a putut mai bine da seamă de
toate urmările ei.
„I rația Moldovei Unitea, înființată la Iași, are dar scopul
nu numai să apere, cum se zice, interesele Moldovei și ale
lașului—pentru a dobîndi poate cine știe ce foloase regionale,
sau locale, deosebite—ci să stărue, ca organizarea întreagă a
României nouă să aibă la bază descentralizarea.
Plecând de la acest principiu, și în acest înțeles, ea se va
ocupa în primul rând de interesele Moldovei, care astăzi, prin
realipirea Basarabiei și Bucovinei, reintră în hotarele sale is­
torice, ale stâpînirei lui Ștefan cel Mare și. Sfînt, cu toate
urmările ce trebue să rezulte din faptul acesta, hotărîtor.
Moldova, în adevăr, din punct de vedere geografic, for­
mează o regiune bine determinată, cu posibilități economice
speciale.
Cernăuțul, Suceava, lașul, Chișinăul, Tighina, Cetatea Albă,
de pildă, sunt puncte de trecere naturale, pe calea cea mai scurtă,
care leagă Occidentul de Orient.
Și tocmai acestei situații favorabile ele și-au datorit pros­
peritatea lor în trecut.
Astăzi dar și mai mult decît odinioară, această cale comer­
cială poate să servească nu numai interesele Moldovei, ci și ale
Transilvaniei nordice, și ale Poloniei restabilite. Dar pentru a-
ceasta se cere un sistem de căi de comunicație bine chibzuite,
cu un port îndemănatec la litoralul Basarabiei, atunci cînd
Marea Neagră redobîndește iarăși o importanță atît de mare,
ceeace ar aduce Moldovei, odată cuTprosperitatea economică, și
prosperitatea culturală.
Pe cînd, dacă s’ar urma cu centralizarea artificială de pînă.
acuma, toată această regiune va vegeta în mizerie, precum a ve­
getat în cei din urmă cinci-zeci de ani.
— 9 —

Și cele ce se spun despre Moldova, se aplică în genere


și tuturor celorlalte părți ale teritoriului nostru—care ar putea
fi sacrificate sistemului de astăzi vicios și intereselor mai ales ale
unui .centru excentric®, precum a fost și a devenit încă și mai
mult, Bucureștii,— capitala Regatului, impunîndu-se chiar stră­
mutarea ei.
Căci România nouă nu va pulea înflori decât prin dezvoltarea
deopotrivă a regiunilor sale istorice, care sunt unități geografice și
economice deosebite, și din mișcarea organică a vieței lor proprii.
„Frăția Moldovei Unite®, pune la baza activității sale pen­
tru înflorirea vechei Moldove și a lașului, acest principiu al
descentralizărei generale, organice, pe care trebue să se așeze
organizarea politică a României deapururi unite, și care este
totodată, prin desființarea regimului centralizator, oligarhic,
garanția cea mai sigură a unei adevărate democrații—ca și a
unei sincere și reale uniri.
„Frăția Moldovei Unite®, urmărește dar trei scopuri distinc­
te, care se sprijină unele pe altele:
1) Descentralizarea, în genere, ca bază constituțională a
României Mari;
2) Apărarea intereselor regionale ale Moldovei istorice, și
unirea pe cît mai strînsă a tuturor părților ei;
3) îngrijirea intereselor locale ale lașului, Chișinăului,
Cernăufului și celorlalte orașe ale Moldovei Unite.
„Prin noi înșine®—iată care trebue să fie de-acum înainte
lozinca noastră.
„Frăția Moldovei Unite®, înființată în vechiul Iași al Uni-
rei de la 1859, apelează dar la toți Moldovenii, conștienți de
însemnătatea acestor momente pentru viitorul lor și al patriei,
chemîndu-i la acțiune hotărîtă spre întărirea „Unirei definitive
de la 1919®.
Iași, HI Decembrie 1918.
STATUTE
ART. 1.— Se înființează o asociație cu numele HFrăția Moldo­
vei Unite1", având sediul principal în Iași.
ART. 2.— Scopul acestei Asociații este stabilirea unor pe cît
mai strînse legături între toate regiunile vechei Moldove și apă­
rarea intereselor ei, îngrijirea intereselor locale ale lașului, Chișină-
ului, Cernăuțului și celorlate orașe ale Moldovei unite, precum
și descentralizarea politică, economică și culturală, în cadrul Româ­
niei Mari.
ART. 3.— Mijloacele, pentru atingerea acestui scop, sunt:
a) Studiarea problemelor impuse de necesitățile Moldovei re­
întregite ;
b) Propunerea de soluții practice pentru înfăptuirea unei des­
centralizări generale>fective, ca principiu de organizare a României
nouă;
c) Publicarea studiilor și răspândirea lor;
d) Ținerea de conferinți, cursuri,adunări și congrese ;
e) întreținerea unei legături sufletești continue între instituțiile
culturale ieșene și cei ce s’au adăpat dela ele ;
f) Lupta pentru realizarea reformelor propuse.
ART. 4.— Membrii Asociației, cari doresc să ia parte activă
la lucrări, se vor grupa pe specialități, în 4 secțiuni :
I. Secțiunea politică se va ocupa cu studiul problemelor ge­
nerale ale descentralizărei politice, administrative, juridice și mili­
tare ;
II. Secțiunea economică se va ocupa cu studiul problemelor
agrare, industriale, comerciale, financiare și a căilor de comunicație;
III. Secțiunea culturală so va ocupa cu studiul problemelor
bisericești, școlare, igienice și artistice;
IV. Secțiunea lașului se va ocupa cu studiul special al inte­
reselor locale.
ART. 5.—Asociația este condusă de un comitet central com­
pus din 10 membri, aleși anual de Adunarea Generală, și 12 de­
legați de secțiuni, câte 3 de fiecare.
Acest comdet va alege, din sinul său, un secretar, un casier
și trei membri, alcătuind biroul asociației, precum și trei secretari-
delegați, dintre oricare membri activi, pentru executarea lucrărilor.
Un comitet de propagandă de Doamne și Domni va sprijini
acțiunea comitetului central.
12 —

ART. 6.—Adunarea generală ordinară se va întruni în fiecare


an, în ultima Duminică a lunei Mai.
Adunări generale extraordinare se vor putea convoca de co­
mitetul ceniral, oricînd va socoti oă sunt necesare.''
Secțiunile și Comitetul se adună odată pe săptămînă cel pu­
țin, fie separat, fie împreună.
ART. 7.—Membrii activi ai Asociației plătesc o cotizație anuală
de minimum 20 lei. Membri donatori sunt acei, cari vor plăti o su­
mă de 100 lei, sau mai mult.
Au drept de vot numai membrii activi, oari sînt în curent
cu cotizația.
ART. 8.—Pe baza acestor Statute, Asociația va stărui eă se în­
ființeze secțiuni, analoage cu secțiunea lașului, și în celelalte centre
ale Moldovei unite.
Comitetul central.
1. P. S. S. Pimen, Mitropolitul Moldovei și Sucevei;
P. Foni, profesor universitar, președintele Academiei Române,
fost ministru ; A. C. Guza, prof. universitar, fost deputat ; Dr. V.
Negel, prof, universitar ; Dr. St. Possa, prof. la Școala de Arte
Frumoase ; Dr. C. Șumuleanu, prof. universitar; G. Negruzzi, fost
deputat, fost prefect ; 1. Petro viei, prof. universitar, fost director
al Teatrului Național din Iași, fost deputat ; G. V. Praja, profe­
sor; Gr. Tăbăcaru, docent universitar.
Delegații secțiunilor :
Colonel I. Tarnoschi; Dimitrie Alexandresco, prof. universitar;
V. I. Radu, profesor, publicist; Pr. Dr. Silvestru Octavian Isopescul,
prof. universitar; Econom I. Popescu, parohul Bisericei Sf. Andrei;
Eugen Melik.xpcot universitar; Gr. Bejan, inginer; Pr. C. Bobulescu;
Gr. Lohan, fost ajutor de primar al lașului; N. A. Bogdan, publi­
cist; N. V. Șlefaniu, președintele Camerei de Comerț din Iași,
fost deputat; I. Constanțiu, comerciant.
Biroul Asociației:
Membri: A. C. Cuza, Dr. Possa, Dr. C. Șumuleanu; Caaier: C.
F. Praja; Secretar: Gr. Tăbăcaru; Secretari delegați: Profesor
Dr. G. Bratu, Dr. C. Popoviei, Dr. Gr. T. Popa.
Comitetul de propagandă al Doamnelor :

Principesa Maria Moruzi, Principesa Constanța Gr. Ghika; Matilda


Poni; Mana C. Climescu; Eliza General Greceanu, președinta Soc.
„Crucea Roșie", Iași; Coralia A. Xenopol; Eliza Văleanu ; Eliza
Zarifopol; Aglae Hurmuzescu ; Elena O. Meissner ; Aspasia I. Burada,
prof.Ja Conservatorul de muzică și declamație, Iași; Olga Roșettos;
Elena Gol. larnoschi; Ana Conta-Chernbach, publicistă; Maria Al.
— 13 —

Guza; CI. G. Șumuleanu; Lucia Poni; Eugenia lanculescu de Beus,


publicistă; Maria 1. Petrovici-, Emilia Mărgăritescu; Maria 0. Bu-
țureanu, publicistă ; Maria Zâhărescu; Elena G. Bratu ; Cleopatra Dr.
Popescu ; Lucreția Gr. Bârsan; Maria Dr. Gutzu ; Paula N. Pctrea ;
Valeria G. Ifrim ; Dora Gr. Tăbăcaru ; Aglae D. Pascu ; Dșoara
Maria Livescu ; D~șoara Ecaterina Popovici.

Comitetul de propagandă al Domnilor :


A. D. Xenopol, prof. universitar, membru al Academiei Ro­
mâne, membru activ al Institutului de Franoia; N. larga, prof. uni­
versitar, membru al Academiei Române; Maestrul George Enescu, di­
rector onorific al Conservatorului de muzică și declamație, Iași;
Em. Cernătescu, fost Consilier la Curtea de Apel, fost Primar al
lașului ; Dr. Leon 0. Cosmovici, prof. universitar ; Dr. I. Simio-
nescu, prof. universitar, membru al Academiei Române ; G. Po­
povici, prof. universitar, directorul Obs. Astronomie, Iași; Teodor
T. Burada, publicist; G. Popovici, director al Școalei de Arte
Frumoase, lași; M. Sadoveanu, om de litere, fost Director al
Teatrului Național din lași; M. Hurmuzescu, inginer; 1. P. Praja,
profesor, fost deputat; Econom. I. Tsincoca, paroh al bisericei Tal-
palari; Vasile Busovici, fost Epitrop al Casei Sf. Spiridon, ctitor
al bisericei Sf. loan Botezătorul din lași; Mihail Ene, inginer;
Gh. Ghibănescu, profesor, publicist; Econom loan Leonte, paroh al
bisericei Ziua Crucei; Osvald leodoreanu, avocat; 1. Borcea, prof.
universitar; Econom G. Florescu, paroh al bisericei Vovidenia ;
Em. Manoliu, artist dramatic, publicist; Ștefan Briighici, avocat;
Pr. Vosile Mihăilescu. paroh al bisericei Sf. Vasile Misai; Budolf
Suțu, ziarist; Cezar Tăslăoanu, institutor; Dr. G. Bratu, conferențiar
universitar ; Alfons Herovanu, avocat; Teodosie Motăș, șef contabil
al Creditului Urban, Iași; D. Xenopol, avocat ; V. Andrieșescu, pro­
fesor universitar, conservator la Muzeul de antichități din Bu­
curești ; C. V. Bvțureami, institutor, publicist; Nicolae Teodorescu,
profesor la Conservatorul de muzică și declamație, Iași; Gr. Ghior-
ghiu, fost șef al depozitului Regiei Iași; Vasile Brăescu, antrepre­
nor de lucrări; C. Stamboliu, profesor ; 1. Dimitriu-Birlad, sculptor ;
N. D. Petrea, avocat; G. Stănilescu, prof; G. Ifrim, avocat; 1. V. lonescu,
librar; C. Marino, farmacist ; Al. Carp, președintele Corporației
frizerilor; Vasile Drăghici, proprietar ; Gh. Ricolău, coafor ; Victor
Carpus, avosat; M. M. Bogdan, industriaș; Mihai Geanău, meseriaș;
Dr. 0. Popovici, asistent universitar; Anton Cazanovschi, mese­
riaș ; Dr. Gr. Popa, asistent universitar; Vasile Manoil, meseriaș;
I. Nichita, industriaș ; V. Hanganu, maistru la Șc. sup. de Arte și
Meserii; Vasile Popovici, comerciant; C. Cojocaru, meseriaș ; Petru.
Popescu, asistent universitar; Traian Anghelescu, tehnician;/. 8. lo-
nescu, tipograf; Alex. Ventone, comerciant.
MEMORIUL IEȘENILOR
PRIVITOR LA REVENDICĂRILE ORAȘULUI IAȘI
PREZENTAT

Mi Sale Wliii Miorii.


Sire,
întoarcerea Maiestății Voastre și augusta Sa prezență.
Ia Iași, în ziua de 24 Ianuarie1), în aceste clipe de mărire na­
țională, unice în istoria neamului, este un semn de înaltă bu­
năvoință regală și o consacrare a însemnătății acestui oraș,
pentru care cetățenii Ieșeni Vă exprimă, Sire, profunda lor
recunoștință și respectuoasa lor nemărginită bucurie,
Mîndră de a Vă fi adăpostit în zile mohorîte, capitala
Moldovei e veselă să Vă primească în zilele luminoase ale iz-
bîndei. Am suferit să Vă vedem apăsați de grija ceasurilor
grele, ne bucurăm să Vă putem și noi vedea ușurat de povoara
grijilor și luminat de fericirea unui întreg popor.
Realizarea visului secular, al Unirei tuturor românilor, a-
cest mare act, săvîrșit supt glorioasa Domnie a Maiestății Voas­
tre, vine să încheie o lungă perioadă de suferinți și de lupte
și începe o eră nouă de prosperitate și de desvoltare nesfîrșită
a națiunei române reîntregite și restabilite în hotarele sale firești.
Românimea de pretutindeni Vă aclamă, Sire, ca pe făuri­
torul viteaz și înțelept al idealului ei. Dar lașului să-i fie
permis a lua parte, în fruntea tuturor, la bucuria obștească.
Căci Unirea definitivă de astăzi, se ridică pe baza Unirei
de la 1859, a jertfelor lui, de care el a fost pururea mîndru,
pe care nu le-a regretat nici odată, dar pe care, ca oraș
istoric, fruntaș al culturei și politicei naționale, nu-i este per­
mis să le uite, din datorie către însăși opera, pentru care el
s’a jertfit.
1) Memoriul-acesta urma.să se prezinte M. S. Regelui, la Iași, în ziua de
24 Ianuarie 1919. Cum insă M. S. Regele nu a putut veni la Iași în această zi,
Memoriul Ieșenilor s’a înaintat Maiestăței Sale, printr’o delegație, la București.
— 16 —

Sire,
Sacrificiile, pe care le-a făcut lașul pentru marea cauză
națională, sunt înscrise cu litere de aur în analele țârei. A-
ceastă recunoaștere, rostită în momente solemne, a dobîndit
caracterul unei îndatoriri formale a Statului, către acest oraș,
și nu numai în interesul său, ci al națiunei întregi.
Chiar din primul moment al părăsirii lui, după 24 Ianu­
arie 1862, Domnitorul Alexandru loan I, de fericită amintire,
cu prilejul înaugurârei Școalei militare, în noua capitală, a
rostit aceste înseninătoare cuvinte, care au fost înserate apoi
în foaia publicațiunilor oficiale, dela 22 Septembrie 1862 :
„Sînt preocupat de jertfele impuse vechei Capitale a Mol-
„dovei, prin centralizarea serviciilor publice în București.
„Nu voiu cruța dară nimica, spre a ridica, precum merită,
„orașul Iașii, carele a fost leagănul Unirii".
Iar în anul următor, în vederea unor legiuiri, ce urmau a
se întocmi, după îndemnul acestei solicitudini Domnești, Mihail
Kogălniceanu, în calitate de ministru de interne, a cerut insti­
tuirea unei „înalte Comisiuni Consultative" a lașului, care a și
fost convocată, supt președenția Prea Sfințitului Locotenent de
Mitropolit, Calinic Miclescu, prin decretul Domnesc din 22 Oc­
tombrie 1863. Și atunci, în raportul său către Domnitor, pen­
tru instituirea acestei Comisiuni, marele om de Stat al renașterei
noastre naționale, a dat o formă încă și mai precisă acestei
recunoașteri oficiale, a dreptăților lașului, zicînd :
„Din toate orașele României, nici unul n’a făcut cauzei na-
„ț’onale sacrificiuri mai mari decît Iașii, acest leagăn al U-
„nirei, după nimerita expresiune a Inălțimei Voastre."
„De la 24 Ianuarie 4862 încoace, toate orașele au cîștigat
„prin săvîrșirea marelui act. Numai Iașii, prin o cauză logică
„și în mare parte neînlăturabilă, era menit a perde. Cu toate
„acestea, țara întreagă este martoră, de curagiul și abnegați-
„unea, cu care acest nobil oraș persistă în credința sa poli-
„tică și rabdă înseninătoarele sale păgubiri materiale, rezul-
„tat al strămutărei autoritățdor superioare ale Moldovei, în
„capitala României11.
„Socot a împlini o sacră datorie, și către națiune și către
„înălțimea Voastră, carele ați mărturisit, în mai multe rîn-
„duri, o vie solicitudine pentru soaita lașilor, socot a răs-
„punde la legitimele așteptări ale populației ieșene, și toto-
„dată a contribui la consolidarea Unirei, viind astăzi a cere
— 17 —

„da la înălțimea Voastră, autorizațiunea de a pune Guvernul


„și Adunarea în pozițiunea de a putea, măcar în parte, com-
.pensa sacrificiile vechei Capitale a Moldovei, prin satisface-
„rea intereselor sale locale*.
Se vede dar, că ceea ce preocupă pe făuritorii Unirei de
la 1859, cînd dădeau o deosebită atenție intereselor lașului este,
în primul rînd : consolidarea .operei lor, a Unirei. Și cît de pre­
văzători au fost ei — la 1863 — au dovedit, după mai puțin
de trei ani, evenimentele de la 3 Aprilie 1866.
Supt impresiunea acestor evenimente, și imediat, la 18 A-
prilie 1866, Locotenența Domnească și Consiliul de Miniștri
„luînd în considerare că centralizarea excesivă a jignit într’un
mod periculos toate interesele țărei“, a hotărît, între altele: ca
Școala Militară să se strămute îndată la Iași și, în acelaș timp
să se pregătească strămutarea tot aici a Curței de Casație, lu­
crările pentru navigarea Prutului, îmbunătățirea pavajului, în­
mulțirea șoselelor, — precum și proiectele de legi, privitoare
la descentralizarea administrațiunei.
Peste trei sâptămîui de la întocmirea acestui proiect, la 10
Mai 1866, a intrai în țară Principele așteptat, care era să fie
întemeietorul Regatului.
Domnitorul Carol I a găsit problema de restaurare a la­
șului pusă la ordinea zilei și, în mărinimia Sa, i-a asigurat,
chiar din primul moment, înalta sa protecțiune, în răspunsul
pe care îl dădea din București, felicitărilor telegrafice de bună
venire ale Municipalităței Ieșene, prin aceste cuvinte :

„Am primit cu bucurie și plăcere sentimentele de Urnpa-


„tie ce orașul Iași Mi-a exprimat cu atîta căldură, chiar mai
„înainte de a fi pus piciorul pe pămîntul României. Fericit
„de a fi în țara, care Mi-a încredințat tot viitorul ei, cea
„întâie și mai scumpă a Mea îngrijire va fi a reda acestui
„oraș, care a făcut atîtea sacrificii pentru realizarea Unirei,
„toate drepturile ce i se cuvin, ca la a doua capita'ă a țării".
Și după cîteva luni, venind pentru prima oară la Iași,
Domnitorul Carol I, a întărit această făgăduință domnească,
prin următoarele declarații și mai liotărîte, către autoritățile
civile și militare și către înaltul cler, în ziua de 18 August.
1866, zicînd :
„In ce privește orașul Iași, care a fost unul din centrele
„principale a marelor și frumoaselor idei naționale, și care
2
— 18 —

„a sacrificat totul pentru a da natiunei române cea mai


„mare putere: Unirea ! Eu îl consider ca a doua capitală
„a României, și sunt decis de a rezida în el regulat, dacă
„voia putea, o parte a anului, îndată ce chestiunile generale
„de organizațiune interioară mi-ar permite".
Încă dela 1862, așa dar, și mai pe urmă, în cursul înde­
lungatei fericite Domnii a Domnitorului și Regelui Carol, păs­
trarea și ridicarea lașului a fost recunoscută ca o problemă,
nu numai locală, ci de însemnătate națională. Dar ea nu a
fost rezolvită. Și aceasta, nu de sigur din lipsa de bună vo­
ință a Suveranului însuși, a Cărui solicitudine, pentru Iași, s’a
vădit, în mod efectiv, la toate ocaziile, ci numai din cauza re­
gimului administrativ vicios, centralizator.

Sire,
Centralizarea a fost denunțată, chiar dela început, de că­
tre Ieșeni, ca piedica principală a dezvoltărei orașului-lor, ca
și a țârei întregi. Și cum că ei au considerat în totdeauna
situația lașului, în lumina intereselor generale, și nu din punc­
tul de vedere numai local, mărginit, se vede și din următoa­
rele declarații ale „înaltei Comisiuni Consultative", dela 28
Noembrie 1863, în care ea zice, indicînd și remediile:
„Sîntem de convingere, că apropiata îndreptare a stărei
„morale și materiale a lașilor, este acolo de unde va de-
„curge îndreptare, progres ș îmbunătățire pentru întreaga
„patrie Română, adică îu realizarea celor trei mari princi-
„pii ale științei moderne:
„Descentralizarea administrativă.
„Independența complectă municipală.
„Independența magistraturei, prin treptata aplicare a ina-
„movibilităței.
„Din acest punct de vedere, subsemnatii nu au de dorit
„decît ca legile prom se de Giv<rnul Măriei Sale, prin Me-
„sajul de deschidere a Camerei Elective, la 3 Noembrie, să
„fie grabnic cercetate și aprobate ca astfeliu, cu o zi mai
„înainte, Iașii, ca și țara îatreagă să scape de sub uoigă-
„toarea concentrare, a toată activitatea și viața națională,
„iatr’un singur punct, oricare ar fi el“.
Descentralizarea administrativă și autonomia comunală—
iată remediile propuse de Ieșeni, încă dela 1863. Și din recu­
noașterea necesităței acestei reforme, a rezultat apoi Art. 131
19 -■

■al Constituției dela 1866, care dispune să se facă, în cel mai


scurt timp, legi speciale privitoare la descentralizarea adminis­
trativă. Această dispoziție constituțională însă, pînă astăzi nu
a fost realizată, ceea ce tocmai a produs consecințele dure­
roase, pe care acum le jălim.

Sire,
Regimul administrativ centralizator—„ucigătoarea concen-
trare“, cum o numiau Ieșenii prevăzători, la 1863—este sin­
gura cauză, în' adevăr, care a făcut ca nu numai lașul, ci în deo­
sebi și întreaga Moldovă să sufere, și să fie astăzi o profundă
deosebire între partea de dincolo de Milcov, și partea aceasta,
-care s ar zice că nu aparține aceleiași țări.
Centralizarea este de vină, că lașul a fost pare că anume
încunjurat de căile de comunicație naturale, și a rămas la o
parte de circulația generală a avuțiilor, într’un fundac părăsit.
Centralizarea, și nu nevoile Statului a făcut ca în curs de peste
cincizeci de ani să nu se poată găsi mijloacele necesare între­
ținerii cel puțin a vechilor monumente istorice ale lașului,
care sînt podoabe ale culturei și mărturii ale trecutului națiu-
nei întregi. Centralizarea numai, are răspunderea unor lucrări
începute, și care nu se mai termină. Centralizărei însfîrșit îi
datorim edificiile publice, executate în condiții așa de rele,
îneît se strică imediat, necesitînd apoi cheltueli necontenite,
pentru a le întreținea. Și vom cita exemple.
Printre monumentele istorice, care au fost lăsate să se
ruineze, pentru că nu au fost reparate la timp, amintim : Bi­
serica Sf. llie, a logofătului Ghenghea, dela 1620; Mînăstirea
Sf. Sava, datînd in actuala sa formă numai, dela 1625 ; Mă­
năstirea Bamovski, zidită la 1627 ; Biserica Sf. lom Z^ataust,
a lui Duca-Vodă, dela 1683 ; Biserica Bărboi, cu mormîntul
iui loan Sandu Sturza Voevod, și care este o splendoare artis­
tică. Și nu mai pomenim de celelalte toate, din care unele au
și fost risipite—precum e biserica Sfînta Tineri, din veacul al
șeasesprezecelea, Biserica Dancii, de pe timpul lui Petru Rareș,
și Biserica Sf. Nicolae cel sărac, care astăzi nu mai există—
fără a mai vorbi de mînâstirile istorice ruinate, din jurul la­
șului, precum este Mînăstirea Galala, a lui Petru-Vodâ Șchio­
pul, dela 1575, Mînăstirea Frumoasa, a Hatmanului Balica,
Mînăstirea Bîmoea, cu mormîntul lui Istrate Dabija Voevod,
Mînăstirea Hlincea, și altele, în stare de plîns.
— 20 —

Printre lucrările începute, și care nu se mai termină, vom


cita : Mănăstirea Golia, a lui Vasile Lupu Voevod, dela 1641,
și care stă cu schelea putrezită pe dînsa, de optsprezece ani,,
expusă deteriorărei complecte; Sala Golită, de lingă Biserica
Trei-Erarhi, în construcție de peste douăzeci de ani, și care nu
a ajuns încă la acoperemînt ; Palatul Administrativ, neisprăvit
de vre-o opt ani, devastat de pe urma războiului, și ajnns în
stare de stricăciune desâvîrșită ; clădirea nouă a Pacultăței de
Medicină, neacoperită, făcută în așa loc și în astfel de condi­
ții, și deteriorată de ploi, îneît nu rămîne decît să fie stricată,,
pentru a se construi în altă parte, ca să se păstreze clădirea
istorică a Universităței vechi, foastă reședință Domnească.
Insfirșit, printre lucrările terminate, dar care au fost exe­
cutate în cele mai rele condiții, cităm : Palatul nou al Uni­
versității, care crapă în toate părțile, deși a fost inaugurat
abia de vre-o douăzeci de ani, și conducta de apă, dela Timi-
șești, pentru care s’au cheltuit peste cincisprezece milioane, și
care se deteriorează mereu, lăsînd pe cetățeni zile întregi fără
apă de băut, și industriile orașului, fără ca să poată lucra.
La toate acestea, lașul el însuși nu are nici o vină, întru-
cît în cele mai multe cazuri nici nu a fost consultat, și au a
aflat chiar despre cele hotârîte, decît după ce nu se mai putea
reveni. In tot cazul, Ieșenii nu au putut avea nici o acțiune
asupra dărilor în licitație, făcute la București, și nici asupra
conducerei și supraveghere! lucrărilor, încredințate de către
administrația centralizatoare, reprezentanților ei.

Sire,
/ Pentru ca lașul să poată reveni la o stare mai bună, pe
lîngă alte îmbunătățiri, care vor trebui să se facă treptat, se
cere să se execute numai decît următoarele lucrări esențiale,
care nu îngăduie nici o amînare și nici o reducere :
1) înlocuirea conductei de apă de la Timișești, pentru a
asigura permanența debitului ei, fără care nu poate fi nici o
igienă și nu se poate întemeia nici o industrie.
2) Refacerea stradelor, care au fost deteriorate, mai ales
de pe urma războiului.
3) întemeierea Căminului studențesc.
4) Construirea din nou și repararea edificiilor publice, și
anume : a) Bisericile și școlile, b) Universitatea și Facultatea
— 21 —

■de Medicină, c) Palatul administrativ, d) Gara veche și gările


nouă trebuitoare, e) Teatrul Național, f) Conservatorul de mu­
zică și declamație, pentru care se cere un local propriu,
g) Penitenciarul, caie trebue să se strămute din centrul ora­
șului, h) Palatul comunal, i) Localul Arhivei Statului.
5) Catalogarea Bibliotecei Universităței și instalarea ei
într’un local suficient.
6) Dotarea instituțiilor de cultură și subvenționarea lor
anuală deopotrivă cu acele din București.
7) Crearea unui Muzeu al Moldovei, arheologic, istoric și
etnografic, și a unui Muzeu de Istorie Naturală.
<*9 Complectarea rețelei căilor ferate, în vederea mâi ales
și a traficului internațional, cu legături prin nordul Transil­
vaniei și cu un port pe coasta Basarabiei, la Marea Neagră;
legarea Basarabiei de Nord cu lașul, și a lașului, prin linii
directe, cu țara.
9) înființarea la Iași a unor secțiuni ale industriilor de
Stat și a industriilor monopolizate.
Acesta este programul minim al refacerei lașului, în care
nu am enumerat decît lucrările principale și ajutoarele strict
necesare vieței acestui oraș, funcționării normale a instituțiilor
lui, păstrării caracterului său cultural românesc, și dezvoltării
lui economice.

Sire,
Realizarea efectivă, neîntîrziată a acestor îmbunătățiri—a-
ceasta este dorința unanimă a cetățenilor acestui oraș încer­
cat, și ea singură corespunde interesului obștesc și nu acor­
darea numai a unei sume oarecare, indiferent de ce s’ar putea
face cu dînsa. lașul, după atîtea nemeritate suferinți, are drept
să ceară ca să se execute aceste lucrări, necesitate prin ne-
îngrijirea de ani de zile, în care a fost lăsat de toate guver­
nele.
Și dacă s’ar obiecta, că sumele de care ar fi nevoie pen­
tru a aduce la îndeplinire acest program, ar fi prea mari, să
ni fie îngăduit a aminti, mai întăi, că ele nu reprezintă decît
acumularea economiilor nedrepte, ce s’au făcut în curs de atî­
tea decenii, în dauna lașului numai, pe cînd se găseau mijloa­
ce suficiente aiurea, din acelaș budget al Statului, pentru sine­
cure, pentru construcții risipitoare, și pentru dotații de lux.
oo __

Ca exemplu, vom cita numai, comparativ, în ce fel au fost


dotate unele din instituțiile de cultură din București, față de
dotarea acelor similare din Iași. Astfel, budgetul prevede, ca.
dotații anuale, pentru:

Clinicile facultăței de Med., la București : 106,400 lei.


„ „ n la lași : 40,500 lei. ( 3/3 )-
Institutul de bacteriologic la București : 52,830 lei.
9 „ la Iași: 7,200 lei. ('/s)-
Institutulde anatomie topogr. la București : 33,540 lei.
„ „ „ la Iași : 3,600 Iei. ( 3/io
Observatorul de astr. și meteorol. la Buc. : 79,350 lei.
„ „ » la Iași : 1,650 lei. (i/so)-
Muzee și Grădina Botanică, la București: 175,157 lei.
„ „ „ la Iași : 500 lei. (’/âoo)-

Și la aceste disproporții, în distribuirea sumelor anuale


pentru întreținerea acelorași instituții de cultură, trebuie să se
adauge încă fondurile globale de dotări periodice și milioanele
cheltuite pentru clădiri, la București, și pentru înființarea unor
instituții nouă, grămădite toate acolo, și care ar ti putut să se
înființeze tot atît de bine, ba chiar de preferință, la lași.
Astăzi, lașul nu are un Muzeu Istoric al Moldovei, el nu are
o Grădină Botanică, el nu are un Muzeu de Istoiie Naturală, de
cît așa cum a fost înființat, cu mijloace private la 1833—și
pentru care se dă subvenția de 500 lei—el nu are o Facul­
tate de Teologie, el nu are un local al Facultăței de Medicină,,
el nu are o Școală de Veterinărie, el nu are o Școală de Agri­
cultură, el nu are o Școală de Poduri și Șosele, el nu are o
Academie Comercială, și altele încă—cu toate că e cel mai
vechili oraș de cultură, și că aici a fost înființată cea dintâi
Universitate românească, înainte de centralizare, la 1860.
— 23 —

Sire,
lașul nu cere milă, el cere dreptate.
Pînă când noul regim administrativ va veni să realizeze
această dreptate deplin, pentru dînsul, ca și pentru toate regi­
unile României unite, și care nu se poate înfăptui de cit prin-
tr o descentralizare regională și autonomie comunală, efectivă
—trebuie să se pună capăt stărei de suferință imediate a lașu­
lui, datorită îndoitei cauze: pe de o parte regimului centraliza­
tor, iar pe de altă parte, războiului.
Dreptatea cere, așadar : mai întîi, ca pagubele ce i s au
cauzat prin neîngrijirea administrației centralizate a Statului, în
curs de zeci de ani, să fie reparate cu mijloacele Statului, care
are toată răspunderea; și în al doile rînd, ca stricăciunile da­
torite războiului, aglomerărei enorme a refugiaților, trecerei
necontenite și încartierărei oștirilor, suspendărei oricăror repa­
rații, care nu puțin a contribuit la dărâpănarea ^clădirilor și
stradelor, în timpul acestor din urmă doi ani, în care lașul,
din punctul de vedere material, a suferit mai mult de cît toate
celelalte orașe ale țârei, și chiar decît acele supuse ocupației
dușmanilor—ca toate acestea, să cadă în sarcina despăgubiri­
lor generale, ce se vor acorda, prin tratatul de pace, tuturor
acelora cari au pătimit de pe urma acestui groaznic războiu,
de la acei cari l’au provocat pe nedrept.
In tot cazul, lașul nu se poate reface el singur, și cu
mijloacele proprii. Nu rămîne dar de cît, ca : sau să fie lăsat
în starea de ruină de azi, pentru a se perde cu totul, sau să
fie restabilit, pe cît mai curînd, cu mijloace extraordinare,
realizîndu-se înbunătățirile neapărat cerute, ca bază a dezvol­
tare! sale ulterioare, și pe care țara le datorește acestui oraș.

Sire,
lașul apelează la ocrotirea părintească a Maiestății Voas­
tre, în care își pune toată speranța reînvierii sale, ca să poată
păși mai departe pe calea tradițiilor lui, de patru ori seculare,
de a fi în fruntea tuturor mișcărilor mari ale neamului.
Astăzi, mai mult decît ieri.
Căci ieri încă, prin vitregia unei crude soarte, ajunsese
un oraș de hotar, sentinelă pierdută în fața dușmanului, dar
astăzi, prin înțeleaptă conducere, în vremuri așa de grele, a
— 24 —

Maiestății Voastre, și prin vitejia eroilor dela Mărăști, Mărășești


și Oituz, lașul stă iarăși mîndru, în inima Moldovei unite, în
centrul hotarelor ei istorice: Capitală firească.
Astăzi, în partea aceasta a României unite, lașul, ca o-
raș cultural, și ca centru politic, are o importanță pentru în­
treaga Românime, cu mult mai mare decît a avut-o mai înainte,
în orice epocă a istoriei sale—și îndrăznim a zice : și decît
orice alt oraș românesc.
Faceți dar, Sire, ca lașul chemat la o nouă viață, să-și
poată îndeplini destinele lui.
Și ca semn al înaltei Voastre solicitudini, pentru cetatea
Unirei, ca scut puternic al revendicărilor și dreptăților ei, ple-
cându-ne cu profund respect înaintea Tronului Glorios al Celui
întâi Rege al României Unite, îngăduiți-ne, Sire, a Vă ruga
să hotărîți oa lașul să fie reședință regală, cu un Palat per­
manent, în ă'mintirea trecutului său secular, ca oraș de Scaun
Domnesc, și ca cel puțin odată pe an, în ziua de 24 Ianuarie,
care este legată pe veci de numele lui, Ieșenii să se poată bucura
de Augusta prezență a Suveranului în mijlocul lor—pentru ca
urmașii să binecuvînteze în veacuri amintirea Voastră, precum
binecuvîntează astăzi încă, numele lui Ștefan cel Mare și Sfînt.

Sire,
Cu prilejul Anului Nou 1919, binevoind a răspunde ură­
rilor respectuoase ale Municipalităței Ieșene, Maiestatea Voas­
tră a rostit aceste cuvinte, care sîut cea mai scumpă răsplată a
suferințelor îndelungate, ale acestui oraș :

„Cu cea mai mare plăcere primesc felicitările ce-mi adu-


„ceți, din partea bătrînei Capitale a Moldovei, cu care sufle-
„tul meu este în deosebi legat, prin cei doi ani petrecuți în
„zidurile ei, și prin durerile și bucuriile împărtășite împreună.
„lașul poate fi mîndru, că istoria țării l’a ales, ca. din el
„să se’plăsmuiască mai toate actele mari, cari au avut o in-
„rînrire hotărîioare asupra vieței României.
„De aceia îi păstrez în inima mea un loc deosebit."
Profund recunoscătoare, și fericindu-se de zilele—fără a-
semănare în istoria întregului neam românesc—pe care Pronia
cerească a hotărît, ca Majestatea Voastră să le petreacă în zi­
durile ei, Capitala Moldovei, va păstra amintirea veșnică a a­
— 25 —

cestor Auguste cuvinte Regale, de consacrare a trecutului și


de chezășie a viitorului ei.
oâ trăili, Sire!
Să trăiască Maiestatea Sa Regina Maria !
Să trăiască România Mare, deapururi unită 1
Iași, Duminică 6 Ianuarie 1919.

Pimen, Mitropolitul Moldovei și Sucevei.


Ana D. Rosetti, proprietară, Tăutu 16.
Principesa Maria Moruzi Coroi 4.
P. Poni, prof. universitar, președ. Academiei Române.
Matilda Poni, Cogălniceanu 9.
Principesa Constanța Gr. GEka, Carol 29.
A. D. Xenopol, prot. univ.; Coralia Xenopol, Aleea P sa Maria.
Alexe I. Craioveanu, arhiereu.
N. lorga, profesor universitar.
Arhiereul Gurie Botoșăneanu, vicarul Mitropoliei Moldovei.
George Enescu.
Amelii Gane, rentieră, Asachi 8.
Sofia N. Gane, proprietară, N. Gane 20.
Ana L Negruzzi, proprietară, Carol 43.
Sofia B. Sculy Logothetides, rentieră, Toma Cozma 7.
D. A. Greceanu, fost ministru ; Lucia D. Greceanu, Carol 42.
Eliza General Greceanu, președinta Soc. Crucea Roșie, Iași.
Elena I. Rallet, Rallet 4.
C. Ciimescu, prof. universitar; Maria C. CEmescu, Asachi 12.
Arhimandrit Policarp Luca, eclisiarh mare, Mitropolia Moldovei.
Aspazia N. Culianu, Muzelor 6.
Eliza Zariiopol, Cuza Vodă 14.
Dr. V. Negel, prof. universtar ; Maria Dr. Negel, Alexandri 2.
Arhimandrit Dr. Oct. Isopescul, parohul Bis. Sf. Sava.
A. Philippide, profesor universitar.
Eliza Văleanu.
Paul Bujor, profesor universitar, Sărăriei
Arhimandrit Teoctist Stupcanu, preot, Mitropolia Moldovei.
Eliza Conta, pensionară, Pojărniciei 24.
A. Conta-Kernbach, publicistă.
Leon C. Cosmovici, prof. universitar.
Em. Cernătescu, fost membru la Curtea de Apel.
Maria Cernătescu, Păcurari 32.
D. Volanschi, președ. la Curtea de Apel, I. C. Brătianu 24.
Teodor T. Burada, pubLcist, Cogălniceanu 8.
Laurențiu Pilat, consilier la Curte. Căp. Păun 8.
Arhimandrit G. Miron, profesor, Biserica Sf. Sava.
M. D. Patron, consilier la Curte, Sf. Sava 18.
A. C. Cuza, profesor universitar ; Maria Al. Coza, Codrescu 3.
Dr. C. Șumuleanu, profesor universitar.
Clemence C. Șumuleanu, Săulescu 7.
— 2«

M. Sadoveanu, om de litere.
Dimitrie G Lupu, consilier la Carte, Paladi 10.
Eleonora N. Volenti, rentieră, Vasile Conta 26.
M. lonescu Ghinea, consilier la Curte, 40 de Sfinți 13.
Dr. G Bogdan, prof. universitar, G ral Beithelot 12.
Ecat. Crivăț, rentieră, Lascar Catargiu 40.
Hortense Zarifopol, Buzdugan 3.
Dr. N. Racovitza, chimist ; Netty D. Racovitza, Carol 27.
N. Leon, profesor universitar.
Coiina N. Leon, profesoară, Cogălniceanu 14 bis.
M. Hurmuzescu, ing.-șef; Aglae M. Hurmuzescu, Procopie 26.
Lucia Poni, Cogălniceanu 9.
General Anastasiadi, Păstorului 2.
Dr. E. Riegler, profesor universitar, Păcurari 10.
C. Meissner, pensionar; Elena C. Meissner, Buzdugan 2.
Emeraude Scuiy Logothetides, rentieră, Lascar Catargi 5.
Eug. Uhrynowschi, dir. de bancă ; M. Uhrynowschi, Căp. Păun 10.
General G. Boureanu, Copou Munteni.
Marja G. Stroici, Carp 1.
C. Marinescu, directorul Băncei Naționale, Iași.
I. Simionescu, profesor universitar.
Matilda 1. Simionescu, profesoară, Sărărie 104.
Gh, Lascar, profesor, fost primar al lașului, L. Catargiu 11.
Pândele Zamlirescu, avocat, Ștefan cel Mare 36.
Eiuard Caudella, fost director al Conservatorului Iași
Clara Caudella, Mane Caudella, profesoară, N. Gane 8.
Dr. C. Tiron, profesor Universitar.
Emma Co;jescu, Haralambre 3.
Anastase Obregia, decanul Facultăței de Științi, Sărărie 115.
Ecateiina L Sion, Asachi 4.
I. Borcea, profesor universitar ; Dr. Lucia Borcea, Buzdugan 2.
Smaranda General Botez, proprietară, Impas 40 de Sfinți.
Dimitrie Alexandresco, profesor universitar.
C. Vâigolici, consilier la Curte, Școala de Alte 8.
El. G. Skelett', rentieiă, L. Catargiu 40.
D. Grigorovici, consilier la Curte, Bărboi 5.
Maior Văleanu, rentier, L. Catargiu, 36.
Dr. V. I. B jan, prof. universitar, Caza Vodă 45.
C. L. Negruzzi, inginer; Bila Negruzzi, inspectoaiă, Carol 43.
Ileana Miclescu, Lucia Miclesou, Pojărniciei 5.
C. Cerchez, proprietar, Carol 43.
C. I. Ivașcu, rentier, Eminessu 5.
Vlad Lacinschi, rentier, Carol 11.
Petru Bogdan, prof. universitar, Ghica Vodă 36.,
Gregtrie Rusovici, proprietar ; Mărie Rusovici, Asachi 12.
Vasile Agarici, proprietar.
Lucie Ceaur Aslan, lentieră, Asachi 8.
Const. M. Sturza, rentier ; Evangelina C. Sturza, L. Catargiu 16.
Teodcr A. Râșcanu, rentier, L. Catargiu 25.
— 27 —
Eduavd A. Râșcanu, rentier, Maria A. Râșcanu.
Dr. Gabriel Socor, prot. universitar, Cuaa Vodă 23.
Antoaneta Dr. Rusu, proprietară, Nicu Gane 3.
Dr. C. Bacaloglu, prof. universitar, Carol 44.
Gertruda Bratu, proprietară, Păcurari 16.
Mărie V. Marian, proprietară, Nicu Gane 3.
Cieopatra Sion, proprietară, Banu 10.
D. Cădere, prot. univ.; Maria D. Călere, G-ral Berihelot 13.
Grigore Leonardescu, proprietar, Racovița 3.
Ernest Rts<, Racoviță 3.
N. Costăchescu, prof. universitar, Asachi 12.
Mărie Colonel Sion, Toma Cozma 8.
Aglae Leonida Gatoschi, poprietară, Carol 15.
Naihalie G. Saint-Georges, proprietară, Carol 15.
Dr. I. Tănăsescu, prof. universitar, Vasile Coma 22
N. Movilă, rentier; Lucia N. Movilă, Asachi 4.
Mărie Konya, Lățescu 4.
A. Myller, prof. universitar, Păcurari 48.
Sophie St. Boicli, Asachi 9.
D. Anghel, proprietar Malu 3.
Dr. Siefăneseu-Gaiaț', ;rof. universitar, Toma-Cozma 11 bis.
G A. Stavrat, proprietar; Speranța G. Stavrat, Tâutu 1.
Lola Pavioif, Loris Pavloff, mag'Strat, Piața Slurza 9.
Viorica L. Pavloff, licențiată, Aida Pavloff, Pihța Stuiza 9.
C. I. Parhon, prof. universitar, Sp. Socola.
Eaaterina V. Coroi, Lascar Catargiu 5.
Adrienne P. Miller, Păcurari 2?.
Haralamb Vasiliu, prof. universitar, Păcurari 86.
Maria Colonel Petrovanu, proprietară, Banu 5;
Alex. P. Popovici, prof. universitar, Sărăciei 93.
Maria Dr. Pastia, Muze’or 16.
Dr. St. Possa ; Virginia Dr. St. Possa, Lascar Catargiu.
Traian Bratu, prof. universitar, Păcurari 76.
Etnrlia Maior C. Mărgăritescu, Muzelor 16.
L. Mărgăritescu, Aurora lug. Potter, Muzelor 16.
Dr. Demetriade, prof. universitar, Carol 44
I. Petro viei, prof. universitar ; Maria I. Petro viei, Carp.
Dr. D. Mezincescu, prof. universitar.
Ion Angelescu, proprietar; Eva Angeleseu, L Catargiu 35.
Teodor Holbau, L. Catargiu 35.
Dimitrie Guști, prof. universitar, L. Catargiu 10.
Dr. Bălăceanu, proprietar, Tăutu 1.
A. B. Brandia, profesor pensionar, Carol 38.
V. Andrieșescu, prof. universitar, I. C. B ătianu 40.
Principele Albert Ghica, proprietar, Banu 8.
LV. Prsja, prof.; C. Praja, prot, Alexandrina C. Praja, Păcurari 31.
C. Popovici, prof. universitar; Maria C. Popovici, Copou-Iași.
G. Ibrăileanu, prof. universitar, Toma-Coztna 6.
Osvald Teodoreanu, avocat.
Solia Teodoreanu, profesoară, Cogălniceanu 24.
— 28 —

Ilie Bărbulescu, prof. universitar, Speranță 14.


Ana I. Bărbulescu, Alexandrina Bărbulescu.
Econom P. Savin, directorul Seminarului Veniamin, Iași.
Fiorica Xenopol, rentieră, Asachi 8.
G. S. Cristofor, avocat, Cuza-Vodă 44 bis.
A. Corban, inginer, Carol 8.
V. Vâleovici, prof. universitar, Cuza-Vodă 77.
Louise Colonel Vrabie, Rallet 7.
Georgejtta Colonel Veisa, Carol 49.
D. Bottez, avocat, Școala de Arte 8.
Mihai Ene, inginer, Buzdugan.
A. Cugler, ing., Toma-Cozma 5.
Sophie Cugler, Cogălniceanu 8.
Margareta Poni. Cogălniceanu 9.
G. Vâlsan, prof. universitar, Sărăriei 111.
N. Nanu, avocat ; Al. N. Nanu, publ.; Alice Nanu Carol 12
Dr. Neculai Negură, medic, Lățescu 4.
Alice Zarifopol, sculptor, Bd. Ferdinand 6.
Efrem Maz’âm, rentier, Procopie 28.
Eugen Melik, prof. universitar; Elena Melik, Bun t-Vestire 2.
loan Verner, farmac.st, Piața Unirii.
Al. Gr. lamandy. propr.; Mariette Al. Lmandy, Buna-Vest. 2.
Dr. G. Bratu, confer, universit.; Elena G. Bratu, Guliei 8.
I. A. Scriban, conf. universitai; Raluca I. Scriban, Codreseu 7.
Petre Dragomirescu, conf. universitar, Carol 44.
Aurel Râșeanu, proprietar, P,ața Unirii 7.
V. Gr. lamandi, proprietar, Carol 1.
Ernest Triandafil, conf. universitar, L. Catargiu 34.
Dr. Căpățînă, farmacist ; Natalia Căpățînă, Păcurari 5.
N. Cristofor, Casier Banca Națională. Cuza-Vodă 9.
A. Naum, conf. universitar, Gaf-neu 1.
G. Baldovin, mare proprietar ; Sofia G. Baldovin, R fael 4.
Al. Aurescu, directorul Cons. de muzică și declamație laș*.
V. G. Cristofor, avocat, Caza Vodă 42 bis.
I. Liatris, avocat, Aleea Principesa Maria.
Aspasia Sion Burada,. prof. la Conservator, Sărătiei 42.
Dr. Andrei Rătianu, farmacist, Mitropoliei 2.
G. Popovioi, directorul Și. de Arte Frumoase, Iași.
Lucretia Gr. Bârsan, Cogălniceanu.
Gr. Tăbăcaru, docent universitar ; Dora Gr. Tâbăcaru.
Mărie Deleanu, Universității 18.
V. Bogrea, profesor, Pojărniciei 12.
N. Petrea, avocat; Paula N. Pdtrea, instd., Trei-Erarchi 2.
C. Fedeleș, profesor, Carol.
Const. Săverin, pensionar, Albineț 7.
Dr. Emil Severin, profesor, Sărăriei 52.
E. Mezetti, profesor, Cogălniceanu 10.
Alex. Marinescu, inginer, Lăpușneana.
Elena Tufescu, pr.; Gr. Tufescu, pr ; V. Tufescu, pr., Buth lot 1.
— 29

Ion G. Miclescu, ing. inspector, Albineț 7.


Natalie G. Lateș, pensionară, Sărăriei 79.
Calypso Tânăsescu, profesoară, Sărăriei 79.
Lucia O E bieeanu, proprietară, Muzelor 6.
Mărie Leeca, proprietară, Buna-Vestire, 1.
Gr. Bârjovanu, profesor. C. Negri 65.
G. Vlaicu, proprietar; He'.ene Vlaicu, N. Gane 18.
Elisabeta 1. Andriescu, pensionară, Tăutu 6.
D. Vidrascu, proprietar, N. Gane 18.
Tereza Zisu, rentieră, G-l Berlhelot.
Alexandrina Grigoriu, rentieră, Paladi 7.
C. Ifrim, avocat; Valeria C. Ifiim. N corița 3.
Titus G. Giurcăneanu, pr.;MariaT. Giuicăneanu, Ccgălnic. 13.
D. Caton, funcț. vamă ‘ Ioana Caton, Stihi 5.
Gh. C. Stanislau, proprietar, Buna Vestire 6.
Emilie Cociu, Tăutu 12.
Margareta Mihăilescu, Tăutu 12.
Dr. G. Pascu, directorul Bibliotecei Centrale Iași.
Emil Nițescu, inspector C. F. R, Anastase Panu 15.
Dr. Missir, medic, Sf. Teodor 1.
losef Caseiti, iog.-șef. Atelierele Nicolina, Maria I. Casetti.
Em. P. Bardasare, prof. pensionar. Toma Cosma 6.
G. Al. Lupu, pensionar, Paladi 10.
D. G. Lupu, magistrat; Const. G. Lupu, magistrat, Pa'adi 10.
M. Caip, profesor, Păcurari 6
A. C. Coroi, magistrat, Păcurari 29.
Aiex. I Engel, farmacist, Ștefan cel Mare 68.
Emil Briul, profesor, Gându 8
E. Fiach farmacist, Socola 43.
I. Prassa, prof ; Mărie Prassa, propriet.; Yvonne Prassa, Asaki 9.
J. G. Solomon, magi-trat, Sf. Sava 7.
T. A. Bădăiău, profesor, dir. Liceului Internat.
Alex. Stroja, avocat; Emma Al. Strop, Carp 8.
Francise M>yer, farmacist, Gl. Lsfont 3 bis.
L. S. Matasariu, institutor; Ana L. Mătăsariu, Pojărni iei 1.
1. Manolescu-Mladian, avocat, Golia 8.
Alice Cernea, Gafencu 3.
V. I. Vrâaceanu, magistrat, Sărăriei 135.
Mărie Holbau, Beatrice Ho.ban, Carol 36.
Const. Veiner, farmacist, Cuza Vodă 32.
Neagoe Popea, profesor, Muzelor 18.
Maria Dr. Gutzu, institutoare, Păcurari 112.
E Miclescu, proprietar, 40 de Sfinți 5.
Eiiza Miclescu, proprietară, Gl. Berlhelot 11.
M. Lambriro, propr., Paladi 7.
N. Dabjr, propr., Anastase Panu 2.
Cleopatra Dr. Popescu, institutoare. Păcurari 50.
I. Paul, profesor, Asaki 7.
Păr. I. Tsincoca, parohul Bis. Tâlpăhri.
— 30 —

Vasile Rusovici, fost Epitrop al Casei Sf. Spiridon.


Gr. Enariu, preot, Ștefan cel Mare 56.
Gh. Ghibănesou, prof., Roz. G. Ghibănescu, institutoare, Rafael 1
Econom C. Leonte, parohul Bis. Ziua Crucii.
N. N. Gane, magistrat, N. Gane 20.
V. I. Radu, profesor.
Ciprian Seripcă, președinte de Tribunal.
Gabriel Pârvu, direc'orul Cane. Metropolitane, Iași.
Econ. C. Mitru, preot, Lozonschi 7.
Maria C. Mitru; Ana Mitru, profesoară.
Dr. N. P. Balan, medic; E. Dr. N. Balan, piața Sfurzoaei 3.
Dr. C. Popovici, medic, piața Sturzoaei 3.
Dr. loan Ferenț, preot piofesor, Ștefan cel Mare 36.
Em. Manoliu, artist dramatic.
Nicu Col. Cristea, viticultor, Copou-Iași.
Econ.l. Gotcu, profesor, Cuza Vodă 33.
Mihai Robu, preot-profesor, Ștefan cel Mare 56.
Econ. G. Florescu, parohul Bis. Vovidenia.
Ștefan Drâghici, avocat, N. Gane.
V. Cocuz, profesor, dir. Școalei Sup. de Comerț, Iași.
Eoon. C. Păun, parohul Bis. Bârnovschi.
Artur G. Sion, avocat ; Elena A. Sion, rentieră, Asaehi 6.
Econom G. Agapi, parohul Bis. 40 de Sfinți.
C. Jornescu, avocat, Principesa Maria.
D. S. Antonescu, avocat, Vasile Conta 18
Econom I. Mitescu, preot, Roseti 40.
Nic. Teodorescu, prof. la Conservator, Tăutu 12.
Alf. Herovanu, avocat; Mărie Herovanu, prof, Elena Doamna 17.
Valentina Herovanu, profesoară, Bărboi 19.
H. I. Sibianu, prof Conservator, Ștefan cel Mare 2 tis.
Pr. V. M hailescu, parohul B,serii ei Sf. Vasile Misai.
D. Xenopol avocat; Margareta D. Xenopol, Tăutu 1.
Alfred Winkler, magistrat, N. Gane 28.
I. Dimitriu-Bârlad, sculpt.; A. I. Dimitriu art-pictor,. Brândușa 9.
Mihail Manoileseu, inginer, Păcurari 73 bis.
loan St. Popescu, preot, Palat 59.
Vlad Cuzinschi, artist; Ver. Cuzinschi artistă, Teatrul Național.
Lucreția Munteanu, prof.; Virginia Munteanu, prof, Caiol 45.
Rudolt Suțu, ziarist.
Ana Chr. Cristea, proprietară, Comărnescu 12.
Giga Dr. Sava, Comărnescu 10.
N. Hodan, profesoară, Arcu 7.
T. Teodorescu, profesor, Bis. Balș.
Gh. Mitru, profesor, Caza Vodă 83
Elena Mihailescu, profesoară, Lăpușneanu 49.
Econom Apolon Andrieș, parohul Bis. Buna Vestire,
T. Popeanu, proprietar, Banu 4.
G. Tuduri, avocat, Codresou 11.
C. Stănilescu, profesor, Sărărie.
— 31 —

State Dragomir, prof. artist, Ștefan cel Mare.


Cesar Tăslăoanu, institutor, Sărărie.
Elena Căp. Berescu, prot., Asachi 10
Econom G. Constantinescu, parohul Bisericei Sf. Neculai Socola
C. Stamboliu, profesor, Pojărniciei 10.
V. Munteanu, institutor, Pașcanu 33.
Gr. Gheorghiu, fost șef. dep. regiei Iași.
C. V. Buțureanu, institutor; Mane C. Buțureanu, publicistă
Maior G. Popovici, pensionar; Emlia G. Popovici, Sturzoaiei 3.
Pr. C. Bobulescu, preot, Lozonschi 5.
Teodosie Motăș, șef contabil Cred. Urban Iași.
Ștefan Braborescu, artist; Lucia Braborescu, art. Teatrul Niț
Const. C. Zirifopol, avocat, Caza Vodă 14.
Alex. C. Zarifopol, inginer.
Dem. I. Borș, inspector silvic, Sărărie 33.
Cezar N. Vuza, preot; Maria C. Vuza,institutoare, Lozonschi 12.
N. Patriciu, profesor, G-ral BeGhelot 7.
C. Dafinescu, pensionar, Guști 6.
P. Petrescu, inginer, Tăutu 1.
A. Biandia, avocat, Vasile Conta 15.
Dr. Marcel Brândză, profesor, Carol 38.
Dr. Hortolomei, asistent universitar, Cuza-Vodă 42.
Colonel Gr. Gălnșcă, pensionar, Cișmeaua Păcurari 18.
Dr. Gr. T. Popa, asist, univers.; Florica Gr. Popa, doct. în med.
Dr. Petru Pal, preot-profesor, Ștefan cel Mare 56,
Dr. Mironescu, asist, universitar, N, Gane.
Dr, L. Șeptelici, Zmeu 3 ; Helene L. Șeptelici, Sf. Teodor 17
N. I. Stamatiu, ing. agronom, Buzdugan 3.
I. V. lonescu, librar, Cuza-Vodă.
I. I. Apostolescu, inginer; Aglae Apostolescu, Sărăriei 76.
R. Cernătescu, asistent universitar, Păcurari 32.
Dr. Nec. L. Cosmovici, profesor, Sărăriei 76.
I. C. Cosmovici, pictor profesor. Codrescu 11.
Basile Lupu, avocat, Sărăriei 153.
Valeriu Hulubei, profesor, avocat, Cuza Vodă 52.
loan Constantinescu, profesor, Păcurari 8.
M. I. Mânu, avocat, N. Gane 22.
Gr. Lohan, avocat, Colonel Langa 13.
Gh. Manoliu, profesor, Cișmeaua Păcurari 6.
E. Mezetti, profesor, Cogălniceanu 20.
A. Roșea, profesor, Albmet 6.
M. Teodorini, profesor, Muzelor 9.
Emil Mihail, profesor, Carol 44.
I. Vasilescu, profesor, Păcurari 150.
Maria G. Fințescn, profesoară, V. Conta 24.
C. Noseg. profesor, Lăpușneanu, 23.
Mihai Barbu, profesor, Sărărie 137.
M. Codreanu, profesor, Elena Doamna 17.
N. Enciulescu, profesor, Pomir 11.
— 32 —

Laura Zaharia, profesoară, Bura Vestire 1.


Gh. lonescu, profesor, B-dul Ferdinand 11.
D. Ciolan, prof. la Conservator, Sărărie 109.
Anton Ciolan, prof. la Conservator, Sărărie 109.
A. I. Zirra, profesor la Conservator, Comărnescn 4.
Antonio Cirilto, profesor, Păcurari 72.
Dr. Gr. Bazgan, medic, Mârzescu 4.
Icnescu I. Mihail, prof., Toma-Cozma 20.
En. Poclitariu, prof., Arcu 10
I. G. Tufescu, prof. Sărăriei 78.
C. I. Baciu, prof., Săvescu 22.
I. I. Raiann, profesor, Buzdugan 10.
C. Babeș, prof, Lăpușneanu 29.
I. Teodoreann, prof. Seulescu 8.
Valentin Bude, profesor, Sărăriei 16.
D. Băncescu, prof, Săvescu 22.
Dr. lulius Pascu, avocat, Săvescu 20.
C. B Penel, profesor, Cuza-Vodă 52.
V. Todicescu, prof., Toma-Cozma 66 bis.
Gh. Gr. Ghiorghiu, profesor, Cuza-Vodă 46.
loan I. Plăcințeanu, prof., N. Gane 4
Econ. I. Andreeseu, prof., Banu 7.
C. I. Mihailescu prof., Albineț 38.
Pericle Popescu, profesor, I, C. Brătianu 47.
Gh. I. Barbu, profesor, Palat 66.
Dimitrie Meleghi, proprietar.
Elena Meleghi-Kuzminsky, Muzelor 22.
Ecaterina Tretfort, Lascar Catargi 36.
Nistor Caterinici, Lascar Cataigi 36.
M. Grumăzeseu, profesor, Toma Cozma 10.
Chr. Malhasovici, avocat, Cogălniceanu 22.
Titus Patriciu, profesor, Lăpușneanu 2.
Maior G. Florea, inginer, Sărăriei 69.
M. M. Agapescu, profesor, Bucșinescu 22.
St. Roșculeț, chimist, Universiîăței 29.
Florea G. Costin, chimist expert, Păcurari 5.
I. Petrovici, chimist; Aida Petrovici, Carp 4.
El. Petrescu, chimistă, Elena Doamna 16.
Octav Băncilă, pictor; Ana Băncilă, Păcurari 87.
V. Cireș, profesor, 1. C. Brătianu 49.
Virgil Gheorghiu, asistent Univeisitate.
Petru Popescu, asistent universitar.
C. V. Alexa, preparator, Carol 47
I. Hanganu, asistent universitar, Zugravi 8.
Viorica V. Lecca, profesoară, Sărărie 77.
O. Vișinescu. profesor, Păcurari 24.
Const. M. Sturzi, proprietar, L Catargiu 16
Col. Dr. Bălăcaanu, medic, Călăriși 14.
N. Leon, avocat, Col. Danga 5.
— 33 —

Demostene Botez, avocat; G-lle D. Botez, Rallet 7.


Cornelie Stoica, Anastasie Pana 5.
D. D. Duca, pensionar, Palatului 36.
Ecaterina Vrabie, proprietară, Nicolae Ganea 5.
Maricica Vrabie, Rallet 7.
Titus Miclescu, M. Miclescu, A. Miclescu, 40 de Sfinți.
Aspasie Macovei, Carol 39.
I. Georgescu, Cogălniceanu 24.
Maior Cerne, proprietar, Lascar Catargiu 7,
Necuiai I. Stroici, mare proprietar; Lisette N. Stroici, Rallet 7,
Fofo Acontz, Anne Acontz, Toma-Cozma 4.
Dr. N. Grigoriu, medic, Sf. Teodor 14.
Ruxanda Col. Macarovici, pensionară, Sărăriei 107,
Georgette Col. Macarovici, studentă, Sărăriei 25.
Cleo C. Climescu, profesoară, Sărăriei 117.
M. Agarici, Istrati 2.
Alisa Mănescu, institutoare, Toma-Cozma 4.
Ag. Butureanu, profesoară, Toma-Cozma, 3.
L. B. Sculy Logothetides, proprietar, Toma-Cozma.
M. Sculy Logothetides, Tema Cozma.
Anne Vidrasco.
Mircea Bârsan, Cogălniceanu 4.
Lucia Eibiceanu, proprietară, Muzelor 6.
A. 1. Ciurea, avocat; Corina A. Ciurea, Muzelor 6.
Georges d'Albon, inginer; Adda G. d’Albon, Muzelor 6.
N. Teodor, comerciant, I. C. Brătianu 185.
N. V. Ștefăniu, președ. Camerei de Comerț, Șt. cel Mare 38»
Octav Țugulea, medic, Cuza-Vodă 12.
Aglae D. Paseu, maestră, Seulesou 10.
Purcherea, funeț., Aneta Purcherea, prof. Copou-Iași.
Dr. G. Nastase, medic, Cuza-Vodă 14.
Dr. Alex. Palade Nastase, medic, Cuza-Vodă 14.
G. M. Calognom, avocat, Nicolae Gane 28.
Hemy C. Ghica, rentier, Banu 8.
Paul Nițescu, avocat, Alexandri 9.
Aurelia G. Obreja, proprietară, Muzelor 26.
Basile Chefneux, proprietar, Procopie 20.
N. Gatovschy, propr.; H. Gatovschy, aleea Principesa Maria»
Alisa Tulbure, Lascar Catargiu 26.
N. lonescu Rîmniceanu, avocat, Lascar Catargiu 25.
Evelina Maior Lupașcu, Păcurari.
Dr. Eugenie Docman, medic, Cuza-Vodă.
Maior Eugen Fior, Lascar Catargiu.
Th. Stihhi, Contabil Banca Națională, Muzelor 7.
Mărie Th. Stihhi, profesoară.
I. Petrov, administrator, Tăutu 10.
Lucia Costin, profesoară, Păcurari 73.
Gr. Corivan, pensionar, Nicolae Gane 3 bis.
Caton Militeanu, funcționar, Buna-Vestire 4,
— 34 —

Giuseppe Berberis, inginer, Buna-Vestire 4.


Lucie Cazaban, Lascar Catargiu 44.
Lucia C. Militeanu, institutoare, Buna-Vestire 4.
State Dragomir, profesor, Ștefan cel Mare.
Oatav Stefâniu, funcț.; Janeta Ștefăniu, prof. Vovidenia.
G. Botez, directorul prefeeturei, Cogălniceanu 14.
Anton Panciu, pictor, Cuza-Vodă 52.
N. Botez, colonel; Elvira Col. Botez, Păcurari 58.
Eugeniu Angelescu, chimist, Cuza-Vodă 34.
M. Teodor, chimist; Viorica Teodor, Lozonschi 1.
A. Cișman, chimist; Eug. Cișman, Arcu 10.
El. Soutzo, Lascar Catargi 44.
Dr. Botez I. Gheorghe, medic prof.. Ștefan cel Mare 6.
Maria Grigorescu, prof. de muzică, Sărăriei 137.
Paulina Ghinea, Nicolina 1.
Alfred Winkler, magistrat, N. Gane 28.
A. Mânu, avocat, Nicolae Gane 24.
Alex. Carp, avocat, Vasile Conta 32.
Crețeanu Gh. avocat, Nicolae Gane 6.
Gh. Cuza, avocat, Codrescu 3.
V. Oisga, profesor; N. Oiaga, institutoare, Bărboi 5.
Mihail C. Borcea, avocat, Păcurari 26.
Mihai Ursu, coafor, Cuza-Vodă 31.
G. D. Nicolau, inginer, Căpitan Păun 6.
loan I. Tăutu, arhitect, Silvestru 8.
Anibal I. Ciurea, avocat, Muzelor 3.
I, C. Romanciuc, profesor, Lăpușneanu 11 bis.
N. Pastiea, proprietar, Sf Teodor 33.
Al. Gheorghiu, medic, Lascar Catargiu 5.
Dr. N. Apotheker, medic, Elena Doamna.
Margareta C. Carp, proprietară, Anast. Panu 5.
Nicolae Corjescu, proprietar, Lătescu 1.
George Dornescu, prof., avocat; Maria G. Dornescu, Alexandri 4.
Eugenia Bej an; Alice Bejan, Viorica Bejan, Alexandri 6.
Mircea Gabrielescu, avocat, Școala de Arte 8.
Maria Ghika, Carp 4.
Ecat. Dr. luliano; Titinica luliano, Școala de Arte 8.
Afrodita Verussy, Carp 6.
Victoire Em. Nicolau, rentieră, Ghibășt.eni.
Margareta Sachelary, profesoară de Piano, Sărărie 42.
Dr. C. Enășescu, agricultor, Sărărie 42.
Gh. Manoliu, profesor, Cișmeaua Păcurari 6.
Giga Manoliu; Rodica Manoliu, studentă, Păcurari 6.
Dr. Mironescu, asistent, Nicolae Gane 3 bis.
Simionescu Roman, profesor, Ș îoala de Belle Arte, Iași.
Econ. G. G. Possa, preot, Tăutu 10.
M. G. Serion, magistrat; Adelina Serion, Golia 8.
Andrei Bădărâu, proprietar ; Eug. Bădărău, Armeană 3.
A. I. Stihi, funcționar, Armeană 3.
— 35 —

<C. lordăchescu, preot, Bărboi 3.


Dem. Gervescu, magistrat, Nicolae Gane 1 bis.
Rieh. R Toffli, profesor, Păcurari 2.
Petre Constantin, inginer ; Natalia Angelescu.
O. Boncescu, directorul Coop. „Traiul", Fătu 1.
Em. Vasiliu, publicist, Vovideniei 3
Traian P. Anghelescu, tecnician, Florilor 1.
Dr. Radu Olinescu, medic, Alexandri 2.
L. Gafencu, Carol 12.
Isidor Stefănescu, comerciant, Sărăriei 32.
I. Stefănescu, comerciant, Lăpnșneanu 40.
Angelica Ștefănescu, Sărăriei 93.
V. Climescu, avocat, I. C. Brătianu 169.
Nicolae Ostapovici, comerciant, Lăpnșneanu 30.
Eog. Coroi, avocat, Păcurari 29.
D. Sava, avocat, Mutu 17.
Const. Nicolau, asist, universitar. Muzelor 9.
I. Constantin, pictor, profesor, Brândușa 9.
Omer Popoviei, avocat, Mitropoliei 4.
loan Popoviei, avocat, Lăpnșneanu 6.
Ana Ceicovschi, maistră croitorie, Lozonschi 4.
Al. Pelieov, proprietar, Păcurari 16.
Elena V. Popoviei, institutoare, Mitropoliei 6.
M. Nanu, avocat, Zlataust 15.
M. Matasariu, industriaș, Armeană.
C. D. Petrescu, avocat, Elena Doamna 16.
O. Idriceanu, avocat, Nicolina 46.
C. Buznea, inspector t. p., Mitropoliei 10.
N. Racovitza, profesor. Palat 34.
Teodor Bâșcauu, publicist, L. Gatargiu 25.
C. Grigoriu, inginer, C. A. Rosetti 40.
Elena St. Mihailescu, profesoară, Uzinei 14.
Dimitrie Leon, avocat, Palat 50.
Petre Georgescu, magistrat, Gărei 10.
Virginia Drăghiei, profesoară, Șoseaua Arcu 4.
Margareta Anastasiade, profesoară, Șoseaua Arcu 4.
Dimitrie Longinescu, avocat Alexandri 1.
Mărie Crudu, profesoară, L. Catargi 3.
A. lonescu, profesoaiă, Spinzi 16.
Elise Vasiliu, prof., Fulger 21.
E. Panopol, Seulescu 8.
C. Nădejde, profesoară, Sărăriei 144.
Ștefan Drăghiei, avocat.
loan V. Popescu, profesor, Armeană 8.
Mihai Țilenschi, profesor, Nicolae Gane.
Lucian Roiu, profesor, N. Gane 1 ter.
Cleopatra Lupu, profesoară, Palade 10.
D. lordăchescu, profesor, Banu 9.
. Diacon I. V. Stupcanu, profesor, Vovidenie 11.
— 36 —

C. Dugan-Opaitz, maior, Păcurari 24.


Aglae Munteanu, profesoară, Istrati 16.
Dim. V. Ghibănescu, profesor, Negruți 7.
C. Pogor, comerciant; D. Pogor, comerc. Lăpușneanu 13;
V. Teodoru, avocat, Lozonschi 10.
D. M. Stefănescu, avocat, Lozonschi 10.
I. Ed. Pettigrew, proprietar, Banu 16.
St. V. Coroi, avocat, Lascar Catargiu 5.
Eliza Apostokscu, profesoară, Sărăriei 15.
Elena Căpitan Bertscu, profesoară, Asaki 10.
Natalia Mihailescu, profesoară, Uzinei 14.
Ella Em. Savastopol, directoare de școală, 40 de Sfinți.
C. Proca, pensionar, Rallet 7.
Efrosina Dimachi, institutoare; L. Dimachi instit. Em’neseu 4
Eleonora Dimachi, directoare de școală, Nicorița 3.
C. Grigorescu, institutor, Lascar Catargiu 27.
Ana Cihodariu, institutoare, Tăutu 5.
Maria Măcărescu, Păcmări 50.
Vasile Brăescu, publicist, lanov 3.
Ernest Toporăscu, asistent universitar, Carol 7.
Gh. Mircea, secretarul Fac. de Medicină, iași.
Virginia Gh. Mircea, profesoară, Universității 16.
C. Andriescu. institute r, Toma Uozma 16.
Margareta Roiu, institutoare, Tăutu 3.
Pavel Carp, funcționar, Universitatei 8.
Scriban Nicolae, inginer de mine, Bărboi 5.
Lucette Militeanu, institutoare, Tăutu.
V. Marțian, aihidiaconul Mitropoliei, Albinet 21—23,
Msria Dr. Makoci, institutoare. Nicolina 73.
Georgetta Malcoci, studentă, Nicolina 73.
P. S. Akxaudrescu, artist, Muzelor 4.
L. Spiridonescu, avocat, Sărăriei 54.
Grigore Alexandrescu, pens onar, Sărăriei 112.
Constantin Grigoriu, pensionar, Palatului 40.
Lucreția Hulubei, Elena Doamna 13.
Constantin I. Botez, profesor, Petru Rareș 6.
C. Botez, profesor, Istrati 4
Th. Simenschy, profesor, Zugravilor 57 bis.
Octav Botez, profesor, Sărărni 76.
loan N. Motăș, proprietar, Bd. Ferdinand 9.
Gh. Setlacec, pnfesor, Toma Cozma 49.
G. Săvescu, proprietar, Bărboi 9.
Aug. Scriban, profesor, Păcurari 81.
P. Andrei, profesor, Las’ar Catargiu 20.
G. Cumanu, profesor, Sărăriei 21.
N. Duduica, comerciant, Auastsse Panu 1&,
P. Mavroma’y, profesoară, Sf. Teodor 9.
Th. Cociu, farmacist, Păcurari 53.
I. Minas, funcționar, Seulescu 17.
— 37 —
O. Motăș, asistent universitar, Săvescu.
'Viad Manoliu, avocat, Sărăriei 83
Radu Manoliu, profesor; Stefania Manoliu, Sărăriei 83.
Adrian Brudariu, avocat, loan Creangă 76.
Amalia G. Misihănescu, Albineț 7.
Mihai D. David, asistent universitar.
Elena M. David, Păcurari 73.
G. Vesbianu, profesor, Sărăriei 143.
Cerchez G. Gl., avocat, Spinzi 12.
C. N. Marino, avocat, Lascar Citargiu 28.
Al. Carp, avocat, Vasile Conta 32.
Const. Petrea, eismar, Lăpnșneanu 7.
Gh. Al. Carp, funcționar, Universității 8.
Alex. Bălaanu, profesor, I. C Brătianu 111,
Dr. P. Anghel, medic, Lascar Catargiu 20.
G. S;oianovici, avocat, Elena Doamna 9.
Gr. N. Protopopescu, inginer, Cogălniceanu 26.
D. Dimitriu, medic, aleea Principesa Maria.
Ion Profir, artist, Teatrul Național.
1. C. Vărlănescu, proprietar, Vasile Lupu 94.
Ecaterina Dospinescu, profesoară, Istrate 16.
V. Agapi, institutor, Negruți 4.
N. P. Petrovanu, profesor, Cuza Vodă 47.
Sandu Manoliu, student, Sărăriei 83.
Georges & C-ie, cofetar, Lăpușneanu 27.
Dr. Teodor Stihi, medic, Muzelor 7.
Dr. C. Tănăsescu, medic, Călărași 18.
Colonel V. Dimitriu, pensionar, Sf. Teodor 43.
C. Petrescu, asistent universitar, Toma Cozma 29.
Al. P. Stoica, avocat, Carol 41.
Ștefan Culianu, magistrat, Muzelor 6.
Mircea N. Culianu, avocat, Muzelor 6.
G. I. H rlban, profesor ; Mărie Holban, Hotin 2 bis.
Matei Fait, farmacist, Sărăriei 139 bis.
N. Teodoru, comerciant, 1. C. Brătianu 185.
M. Jakota. profesor, Lățescu 5.
D. N. Ștefăneseu, avocat, Lozonschi 10.
V. E. Teodoru, avocat, Lozonschi 10.
A. Kirilovici, vechiu magistrat, avocat, Mitropoliei 10.
C. I. Jovian, profesor pensionar, Vovideniei 11.
N. N. Tomitza, pictor; Ecaterina N. Tomitza, Rece 2.
V. Philippescu, pensionar, Sirăriei 18.
Victor Farra, funcționar, Calea Gr. Ghica Vodă 7,
loan Dimitreseu, avocat, Sărăriei 81.
Vladimir Gavrilescu, lic. în drept, Col. Langa 13.
Ramiro Gavrilescu, inginer, Col. Langa 13.
R. Cișman, funcționar, Arcu 10.
N. Cadelcu, avocat, Cuza Vodă 75.
Nicolae Alexandrescu, student, Săvescu 5.
— 38 —

Florin Sion, avocat, Cuza Vodă 14.


P. Gafencu, funcționar, Sf. Atanase 1.
A. Moisiu, inginer, Sărăriei 2.
Dr. A. Stocker, medic, Procopie 26 bis
Ortansa Popescu, institutoare, I. C. Brătianu 53
Vasile L. Băltăreț, mecanic, Golia 8.
I. Gali, avocat, Sf. Atanasie 3.
P. Pogonat, avocat, Muzelor 13.
C. Spiridonescu, avocat, Sărăriei 54 bis.
Petre Gheorghiu, meseriaș, I. C. Brătianu 117« -
lonel Ghiorghiu, avocat, Oancea 39.
I. Giurumescu, institutor, Vasile Lupu 37.
Elena I Giurumescu, institutoare.
U. Breviman, funcționar, Vasile Stroescu 10.
Elena Nicodem, licențiată, Buna Vestire 4.
M. Săvinescu, licențiată, 1. C. Brătianu 38.
Giga Duzescu, licențiată, Bărboi 11.
Ag. Gheorghiu, licențiată, Banu 9.
Ion Vasilescu, comerciant, Cuza Vodă 75.
V. Carpus, avocat, Tatarași 3.
Th. Ghiga, profesor, Ion Creangă 59.
Const. L. Ferderber, avocat, Păcurari 31.
Nicolae Stangulescu, ceaprazar, Academiei &
Dr. E. Radu, medic, Cuza Vodă 1.
C. Momuleanu, artist, Vovideniei 13.
G. Savul, doctor în Filosofie, Toma-Cozma 1.
loan D. Șoarec, proprietar Zmeu 10.
Alexandru Sava, coafor, Ssefan cel Mare 52.
Gheorghe Konya, funcționar, Lăpușneanu 21.
Virgil A. Petrone, funcționar, Armeană 9.
Mircea Savul, chimist, Toma Cozma 21.
P. P. Petrone, artist dramatic. Ștefan cel Mare 2L.
Constantiniu Mihai, tipograf, Toma Cozma 62
B. Haas, profesor, Păcurari 93.
I. Streit, comerciant, Piața Unirii 19.
Vasile Miclescu, inginer, loan Creangă 72.
I. Constanțiu, comerciant, Lăpușneanu.
Eduard O. Cristovici, funcționar, Trantomir 6.
N. Olănescu, funcționar, Carol 42
D. Udișteanu, directorul Federalei, Sărăriei 44.
Alex. G. Garabet, violonist, Armeană 8.
Maria Carp, funcționară, Anastase Panu 5.
Anicuța Perjunaru, Smârdan 46.
Emil Hnidei, proprietar, Bucșenescu 19.
Mihai T. Popovici, artist, Uzinei 27.
Maria M. Popovici; Miron M. Popovici, artist.
Dr. Savini, medic, Lăpușneanu 47.
I. Serafini, avocat, Cuza Vodă 35.
Al. lonescu, funcționar, Mutu 4.
- 39 —

Alex. Manoil, funcționar, Cogălniceanu 8.


G. Manoil, inginer; Mărie Manoil; Cogălniceanu 8.
S. P. Georgeseu, avocat, Lozonschi 16 bis.
Econom Alex. Arion, preot, Palatului 63.
Justin Adace, farmacist, Cismăriei-Hală.
Lucia Popovici, Sărăriei 93.
Gr. G. Pas cu, pensionar ; Fiorella Paseu, Săvescu 20.
C. N. Buzdugan, magistrat, Rece. 2.
C. A. Gorgos, magistiat, Asaki 11.
D. Cihodariu, magistrat, Tăutu 5.
Iulian Velciu, avocat; Camilia Velciu, An. Panu 2.
Toader Popovici, muncitor, Teatrul Național.
Maior G. V. Gherman, proprietar, Păcurari 155.
Nec. I. Ștefănescu, avocat, Nicolina 77.
Maria Răducănescu, învățătoare, Guști 8.
D. Vizanti, proprietar, Universității 20.
I. O. Apostol, institutor, Nicolina 64.
C. Gheorghiu, secr. Fac. de Științi, Păcurari 57.
Grigore N. Roiu, institutor.
Laura Roiu, institutoare, Lascar Catargiu 27.
Maria Mrețeru, învățătoare, Șc. Normală de fete.
I. D. Finichi, avocat. I. C. Brătianu 22.
Emil Th. Jellea, avocat, lanov 1.
Th. Coman, zidar, Vântu 24.
Victora Vernescu, artistă, Teatrul Național.
I. G: Vasiliu, avocat, Sf. Andrei 10.
I. Rohr, proprietar, I. C. Brătianu 93.
Dr. N. lancu, medic, Bis. Vovidenia.
Elisa Vasiliu, Vovideniei.
N. Georgian, avocat, Cogălniceanu 8 bis.
Savel G. Floreseu, doctorand în med., Cuza Vodă 12.
Nicolae Savin, preot; Maria Savin, Lozonschi 9.
1. Știubei, inginer; Maria D. Știubei, Săvescu 24.
Const. A. Pamfil, inginer electrician, Carp 5.
T. Pavelescu, protopsalt la Sf. Spiridon, Albineț 20.
E. Lașcu, artistă pensionară, Teatrul Național.
Didina Castriș, artistă, I. C. Brătianu 133.
Petre Rătescu, maistru C. F. R. Nicolina 68.
Jeana Popovici, artistă, Teatrul Național, C. A. Rosetti 45.
I. Grossu, funcționar, Sărăriei 68.
D. Petrovanu, funcționar; Adela D. Petrovanu, Cerchez 11.
P. Climescu, meseriaș, Nicolina 54.
Ștefan Romano; Ana Dr. Romano, Asachi 7.
Gh. Vasiliu, medic, Sp. Sf. Spiridon.
Mariana Mitru, Asachi 4
Mircea I. Paul, avocat; loan I. Paul, medic.
Ștefan Paul, student, Asachi 7.
Bengescu, profesor, Nicolina 28.
N. lonescu, meseriaș, I. C. Brătianu 160.
— 40 —

H. Janet, avocat, Păcurari 80.


N. Hermeziu, funcționar, Smârdan 57.
M. Duca, funcționar, Cnza Vodă 45.
Gh. N. Cașcaval, cantor, Donțu 1.
O. Beceanu, avocat, Cizmăriei 21.
Mihailescu, proprietar, Uzinei 16.
E. D. Antonescu, profesoară, Sărăriei 40.
Gh. lonescu, profesor, Bd. Ferdinand 11.
Tereza C. lonescu, institutoare, Cogălniceanu.
Gh. I. Plăcinteanu, doctorand în med., N. Gane 4.
Ema Filipescu, doctorandă în med., Sărăriei 18.
Ricard Filipescu, avocat, Sărăriei 18.
Dr. I. Motoc, medic; Agata I. Motoc, Albă 2.
Vas. P. Grigoraș, profesor, Lozonschi 33.
D. Dimitriu, profesor, Albineț 36.
Eugen Ganciu arhitect, Sărăriei 106.
Richard P. Hette, sculptor, Sărăriei 46.
Dr. C. N. lonescu, profesor, Cogălniceanu 17.
V. Costin, profesor, Păcurari 15.
N. Ștefănescu, avocat, Nicolina 77.
T. Berescu, profesor, Bd. Ferdinand 11.
N. D. Cojocariu, profesor, Școala Normală „V. Lupu*.
G. C. Vasiliu, profesor, Ștefan cel Mare.
loan Bădărău, pensionar, Bărboi 12.
O. Briese, profesor, Ciurchi 85.
G. Nica, profesor, Academiei 4.
Vasile Tufescu, avocat, 40 de Sfinți 1.
C. G. Bedreag, profesor, Codreseu 7.
Gh. Neculau, coafor, Piața Unirei 3.
Mihail Demetrescu, profesor, Bădărău 23.
N. Cosma, coafor, Lăpușneanu 49.
loan I. lonescu, tipograf, Alexandri 9.
lulia T. Motăș, institutoare, Sărăriei 82.
Adrienne Theodore, rentieră, Sf. Haralambie 3.
Spiridon Arteni, student, Sărăriei 49.
Dimitrie Leon, avocat, Palat 74.
Const. Giurcovescu, avocat, Elena Doamna 3.
M. M. Bogdan, tipograf; Ana M. Bogdan, Alexandri 11.
N. A. Bogdan, publicist; Alice N. Bogdan, Albinei 4.
loan luga, profesor, Sărărie 4.
Camille Lohan, avocat, Sf. Lazăr 49.
P. Comarnescu, proprietar, Carp 6.
Angeline Căp. Catargi, pensionară, Tăutu 16.
AI. Elefterescu, Tăutu 16.
Victor lanculescu, avocat.
Eugenia lanculescu, profesoară, Sf. Sava 7.
Eascar Tărăbută, avocat, L. Catargi 48.
Maria Dobrovici, Anastase Panu 12.
Elena Giosanu, stradela Goliei 8.
— 41 —

Gh. Ciurea, căp. de rezervă, Cuza-Vodă 75.


Caimacan Spiridon, căp. în retragere, Lozonschi 26.
Florica Anghelescu, proprietară, Alexandii 6.
Natalia Dimitriu, profesoară, Sărărie 111.
Virgil Georgescu, funcționar, B-d Ferdinand 9.
IEI. Poltzer, studentă, Sărărie 41.
A. Vidrașcu, student, Sărărie 105.
Adina Antonescu, studentă; Mărie Antonescu, studentă.
Alice D. Antonescu, studentă, Sărărie 40.
Bozina V. Bușilă, Toma Cozma 17.
Nunuța C. Climescu, studentă, Sărărie 117.
N. V. Botez, avocat, Eternitatea 60.
Aurora Martac, stud.; Anișoara Martac, stud., Kogălnieeanu 18.
Rafael Dimitriu; Eugenia Dimitriu, inst., I. Creangă 61.
Elena Lupu, Șef de lucr. Univ., Paladi 10
M. D. Patron, magistrat; Măndița Patron, propr. Călărași 25.
Eliza Tulbure, proprietară, Pojărnieiei 2 bis.
St. Teodoriu, cizmar, I. C. Brătianu 164.
Ion Șt. Popescu, preot, Palat 52.
D. Cattos, funcționar, Vasile Conta 6.
Toma Riconte, avocat, Tufescu.
C. A. Cortez, pensionar, sf. Atanasie 10.
Const. Săghinescu, funcționar, sf. Lazăr 75.
D. Antoniu, funcționar, Păcurari 52
M. Dumbravă, inginer, Albineț 6.
Nicolae Teodorescu, profesor, Tăutu 12,
loan Magheru, asist, universitar, Toma Cozma 40.
Sophie Chefneaux, studentă, Procopie 20.
Al. Dumbravă, ziarist, Ghica-Vodă 3.
N. Cadelcu, avocat, Cuza-Vodă 75.
Eugenie Breviman, funcționară, Pref. Județului.
Florica Bădiliță. învățătoare, Vila Greerul.
Gh. Obreja, medic veterinar, Tatarași 45.
G. Gheorghiade, inginer, L. Catargiu 28.
Const. Pavelescu, proprietar, Bărboi 9.
Ion Pavelescu, proprietar, Rece 4.
Maria Botez, proprietară, sf. Teodor 3.
C. Creangă, student, Albineț 11.
Psraschiva Săvescu, proprietară, Ghica-Vodă 24.
Nicolae N. Lazăr, doctorand în med., Carol 45.
Gh. Florescu, proprietar, Socola 175.
Mihail Friciu, funcționar, Sărărie 54.
N. V. Dumitrașcu, proprietar, Socola 79.
Alex. V. Voișel, funcționar, Drăghici 2.
Al. A. Veloiu, funcționar, I. C. Brătianu 34.
Mihail Jora, Carol 12.
Fior Breviman, violoncelist, Lăpușneanu 6.
Alexandrina T. Burada, studentă, Cogălniceanu 8.
— 42 —

Gr. Dimitriu Păușești, avocat, Palat 38.


V. D. Frătiță, avocat, Păcurari 16.
Gh. Buțureanu, profesor, Carol 37.
Olga Pavelescu, profesoară, Albineț 1.
Dr. C. Petroni, chimist, Ghica-Vodă 31.
Ortansa Popescu, institutoare, I. C. Brătianu 53.
Elena Zaharia, artistă.
Eugenia Dimitru, profesoară, Păcurari 110.
Profir, artist, Teatrul Național.
Const. Știubei, avocat, Eminescu 3.
Emilian A. Savopol, funcționar, Impas 40 de Sfinți.
Ella Em. Savopol, directoară de școală.
D. Romano, doctor, spitalul Sf. Spiridon.
Vasile Cerchez, doctorand în medicină, Păcurari 168.
Maria Cerchez, profesoară.
A. Smirnov, comerciant, Lăpușneanu 13.
Gh. Al. Vasiliu, farmacist, Muzelor 15.
Dim. Philippescu, farmacist, spitalul Sf. Spiridon.
Ștefan A. Guști, rentier, Elena Doamna 55.
Elena Vlaicu, rentieră, N. Gane 18.
Gh. N. Vlaicu, licențiat.
D. Hulubei, avocat, Elena Doamna 53.
Vrânceanu, funcționar Administrația Financiară, Albineț 23 bis..
Elena Popovici, învățătoare, Buciumi-Iași.
Const. Ghiorghiadi, avocat, Păcurari 35.
T. Comarnescu, student, Carp 6.
Eliza L. Creangă, proprietară, Albineț 11.
Silvia L. Creangă, profesoară ; Eugenia L. Creangă, studentă^
Marieta L. Creangă, profesoară.
Anton Antoniady, avocat, Ghica-Vodă 30.
Lucie Nicolau, profesoară, Bărboi 19.
Teodor Poppeanu, proprietar, Banu 4.
V. I. Constantinescu, avocat, Banu 4.
Maria Manoliu, lic. ia Șt. Naturale, Ștefan cel Mare 6.
Georgette Vasiliu, profesoară, Păcurari 52.
Mihail Vellea, doctorand, spitalul Pașcanu.
V. Bălănescu, profesor, Sărărie 137.
Hr. Dăscălescu, profesor, Română 13.
Gh. Hodoroabă, avocat, L. Catargi.
Neculai Andriescu, avocat, I. C. Brătiann 135.
Neculai Goilav, proprietar. Armeană 8.
Gheorghe Goilav, proprietar.
M. Goilav, agricultor, Păcurari 50.
Emil Paladi, institutor, L. Catargiu 19.
Em. Focsor, profesoară, Cuza-Vodă 16.
Ec. Strat, profesoară, Cuzs-Vodă 16.
Mărie Vicol, profesoară, Sărărie 31.
Eugenia Harnagea, profesoară, Cuza-Vodă 16.
Al. lonescu, institutor, Toma-Cozma 20.
— 43 —

Nicolae N. Mingard, șeful Vămii Iași.


Dr. I. Hanganu, medic, Racoviță 5.
Const. Stroja, inginer, I. C. Brătianu 183.
St. G-. Urziceanu, student. Sărăriei 2
N. Râpeanu, institutor, Tg. Frumos.
Ion C. Vârlănesou, institutor, Vasile Lupu 94.
Grigore Mihalcea, avocat, Vasile Lupu 94.
Const. D. Buzne, fun‘ț-, Călărași 14.
Eufrosina C. Buzne, doctorandă.
loan Georgescu, profesor, Tatarași 24.
Sorana Țopa, artistă, Cuza-Vodă 5.
Aurel Ghițescu, artist, Muzelor 38.
Lucia Popescu, artistă, Cuza-Vodă 28.
Mărie Romanescu, profesoară, Muzelor 18.
Eliza Vrânceanu, profesoară, Sărăriei 135.
Ier. Sofr. Arion, diacon, Bis. sf. Spiridon.
Elisaveta Cristea, Palat 63.
Gh. Toma, comerciant, Vasile Lupu 6.
Petre Botez, coroitor, Palat 70.
Leon Costin, funcționar, fund. Margirov 3.
Mihai C. Teodosiu, funcționar, Eternitate 5.
M. Luca, funcționar, Tatarași 21.
I. V. Hodan, industriaș, Șoseaua Arcu 7.
Gh. Banu, funcț.; Olga Banu, propr.. Suhupan 6.
Natalia Gh. Nicolau, proprietară, Smârdan 64.
Adrian Tomovici, subchirurg, Piața-Unirei 5.
Nellu lonescu, student, Universității 21.
Alexandrina Teieuzescu, pensionară.
Lucie E. Andrei, pensionară, sf. Teodor 43.
Alex Velciu, student, Universității 22.
Nicolae D. Lăbușcă, pedagog, Seminarul Veniamin.
C. I. Velican, student, N. Gane 3.
Eugenia Roșu, studentă, Lascar Catargiu 22.
Simulescu Virgil, funcționar, Morilor 7.
Cezar Goga, funcționar, Armeană 12.
G. Nastase, student, Sărăriei 119.
C. Bordianu, student, pas. Banu.
N. Pascu, student, Săvescu 20.
Teodora Gh. Pavlov, prop.; Lucreția Pavlov, studentă.
loan Gh. Pavlov, funcț.; Viorica Pavlov, stud., Păcurari 104,
Nicu Karakaș, secretar; Mărie Karakaș, Păcurari 85.
A. Popoviei, preot, Socola 154.
Popoviei C. C., casier, I. C. Brăteanu 111.
Traian R. lonașcn, doctorand în drepf, N. Gane 30.
Alex. Stavrache, student, Ștefan cel Mare 3.
P. Gherasim, proprietar, Crucei 64.
C. Rivalet, proprietar, Procopie 19.
G. Tisescu, proprietar, Sooalei 6.
C. V. C. Faur, avocat; Al. Faur, avocat, sf. Andrei 0.
— 44 —

■G. Nicolau, funcționar, C. Negri 11.


Sonny Bocea, licențiat în drept, Nicorița 14.
Condeescu Mărioara, funcționară, Calarași 15.
Stere Constanța, funcționară, Trei Erarhi 15.
Alisa Pavlescu, Albineț 1.
Petrescu D. Panaite, funcționar, loan Creangă 47.
Al. Rădulescu, funcț., Anastasie Panu 26.
Marius lonescu, funcționar, Mărăcineanu.
Petre Em. Nastasiu, funcționar, Păcurari 55.
Gh. lonescu, tapițer, Zugravilor 37.
Richard Vasiliu, funcționar, Tătarași 38.
D. lacobescu, funcționar, Zugravi 3.
Alex Brașoveanu, plăpumar, de Nord.
Mitică Constantin eseu, cofetar, Anastasie Panu 61.
G. V. Paslariu, of. P. T. T., Mărăcineanu 21.
Maria Toma Stoian proprietară, loan Creangă 55.
Hristache Sotiriu, comerciant, C. Negri 93.
Chiriac Haralamb, telegrafist, Mărăcineanu 17.
Petru Terenzi, farmacist; V. Terenzi, Gându 5.
Ion Plăeșu. proprietar, șos Socola 12.
Lucreția Florescu, studentă, Palat 46.
Neculai lonescu, proprietar, Nicolina 101.
Eugen Ghețu, avocat, Colonel C. Langa 13.
Vasile Irimia, proprietar, Socola 69.
Anicuța Grădișteanu, profesoară, st. Andrei 9.
Gh. Dimtriu, maistru, lanov 4.
Val. Paul, funcționară, Cuza Vodă 52.
N. Popescu, maistru, Sărăriei 7.
Virgiliu Georgescu, funcționar, Bd. Ferdinand 9.
Nicolae T. Derie, impiegat, stradela Moțoc 5.
Profira Neculcea, Trei Erarhi 2.
Ecaterina A. Duca, institutoare, Socola 120.
Toma C. Zaharia, institutor, Socola 173.
Neculai Lambrino, maistru C F. R. Socola 199.
Neculai Clemensevici, funcționar, C. F. R, Socola 199.
Emilia Gregorovici, prof.; Adolfina Gregorovici, Trei Erarhi 6.
E. Cârjă, pensionar, fundacul Trei Erarhi 1.
Const. E. Petrea, agricultor, Trei Erarhi 6.
V. D. Costin, Reg. Curtea de Apel, Trantomir 10.
I. M. Mancaș, grefier Curtea de Apel, sf. Atanasie 15.
Felix Nădejde, student, Universității 2'.
VI. Teschevici, administrator Moșie, Armeană 16.
George lonescu, inginer, Armeană 1.
A. Tulbure, Armeană 8.
Maria Coman, funcționară, Armeană 10.
Gh. Vasilescu, pensionar, Armeană 10.
Petre Garabet, funcționar, Armeană 10.
Stoianovici I. meseriaș, Costache Negri 23.
I. Atanasiu, comisar Hală, Costachi Negri 31.
— 45

D. Luca, muzicant, Bis. Bărboi.


M. Colonaș, Bis. Bărboi.
Săvescu C., student, Bărboi 9.
A. Botez, Pașcanu 9.
Leon Balif, medicinist, Pașcanu.
Aneta Gheorghiu, strada Pașcanu.
M. Breviman, pensionar, Mutu 19.
Mai ia Breviman, învățătoare, Ciurea-Iași.
V. Alexandrescu, avocat, I. C. Brătianu 97.
Ion Grigoraș, proprietar, Fundacu Grigoraș 6.
Gh. Burghelea, avocat, Bneșănescu 9 bis.
Olimpia Alexandiescu, proprietară, Muzelor 8.
V. Diaca, doctorand în medicină, I. O. Brătiann 127
D. Marghiulea, medic secundar, Neculai Gane 4.
M. Vâlsan, proprietar, Miron Costin 4.
Sofia Popoviei, supraveghetoare, I. C. Brătianu 144.
I. Bujoreanu, doctorand în medicină, Săiăriei 119.
G. Zaharia, student în medicină, Sărărie 119.
P. Neculau, supraveghetoare, 8p. Sf. Spiridon.
loan Rotaru, desenator, Sp. Sf. Spiridon.
P. I. Grigorescu, student, I. 0. Brătianu 69.
Ion V. Alexe, student în medicină, Fac. de medicină,
Maria Dimitriu, funcț'onară, Tăcu 5.
V. T. Antoniadi, funcționar, Fulger 14.
M. Stancov, funcționar, I. C. Brătianu 154.
Gh. V. Mihailescu, rentier, Lozonschi.
I. Gh. Motăș, avocat, stradela Albă 6.
Clemence Tăutu, proprietară, Tăutu 1.
Locot. T. Tăutu, militar, Tăutu 1.
Sub.-Lt. Al. Tăutu, militar, Tăutu 1.
Aglae Pilescu, pensionară, Păcurari.
A. Bart, funcționar, Hotin 10.
G. G. Kirica, funcționar. Plăcerilor 5.
E. Popoviei, funcționar, Ferdinand 9.
M. I. Frunză, funcționar, Eternitatea 40.
C. Costinescu, Tatarași.
Grigore Profir, Iași.
C. M. Olariu, Stejar 42.
C. Dănilă, agricultor, Iași.
C-tin Teodorovici, funcționar-Vama, Păcurari 14*
D, C. Tăcu, funcționar, Ghica-Vodă 36.
Gh. Dârțu, funcționar, Nieolina 66.
P. Filipevcu, funcționar, Procopie 13.
P. Dimitriu, inginer. I. C. Brătianu 144.
loan E. loan, inginer, Gh. Manolescu 10.
E. M. D. Sihnea, funcționar, Muzelor 26.
M. Margineanu, funcționar, Calarași 23.
V. Cucu, funcționar, Tatarași 11.
Iile Saftei, funcționar, Frumoasa 70.
— 46 —

Alexandru Cerchez, pensionar, Sărărie 42.


V. Rarinoa, ing. industriaș, Cuza-Vodă 16.
Am61ie Gurău, 40 de Sfinți 5.
Ștefan Zamvell, instit.; Matilde Zamvell, Muzelor 14 bis.
Eugenia Popazu, pensionară, Păcurari 14.
Cleopatra Gheorghiu, proprietară, Sf. Sava 14.
D. S. Antonesou, avocat, V. Conta 18.
N. Fălcoianu, agricultor, Toma-Cozma 17.
Eliza Sadoveanu, pensionară, Păcurari 28.
V. Hanganu, maistru, Șc. de Arte și Meserii.
Panciu Eduard, funcționar, Șc. de Arte și Meserii.
Al. Tăutu, inginer, Tăutu 1.
Alf. Qirillo, funcționar, Păcurari 72.
M. I. Antoniu, pensionar, Tătărași 19.
L. I. Matasariu, institutor, Toma Cozma 1.
G. Oprescu, doctorand în med., Sp. Sf. Spiridon.
I. Georgeseu, profesor, Tatarași 24.
G. C. Stamatopol, ziarist, Ștefan cel Mare 6.
L. C. Teodorescu, magistrat, Bucșinescu 15.
Gh. Constantinescu, proprietar, Socola 120.
Mihai Călin, meseriaș, Costache Negri 31.
D. Varduca, agricultor, Bărboi 6.
C. R. Ghiulea, avocat, Bărboi 6.
Elena P. lonescu, secretară, Șc. prof. Sf. Sava.
Tița Thironovici, funcționară, Albă 5.
lulia B. Bazali, pensionară, Florilor 11.
Petru D. Mălăescu, croitor, Săvescu 13.
G. M. Pompilian, funcționar, Toma-Cozma 24.
Const. Lungu, mecanic, Albineț.
Maria 1. Chirica, profesoaiă, Scâricica 1.
Const. Creangă, stoler, Teatrul Național.
V. Patrașcu, funcț. Banca Naț., sf. Dumitru Balș.
D. Boncescu, cofetar, Lăpușneanu 4.
Al. Sandu, Ad-tor soc. Invalizilor, Cuza Vodă 12.
C. Nagâț Emilian, artist, Teatrul Național
Natalie N. Georgeseu, pensionară, Toma-Cozma 41.
Econom I. Andreescu, preot profesor, Banu 7.
Mitru loan, profesor; Natalia Mitru, inst., Asaki 5.
C. N. lonescu, prof.; Tereza C. lonescu, inst, Cogălniceanu 17.
Emilie Lascar Antoniu, Anastasie Panu 20.
C. Stoianovici, proprietar, Anastasie Panu 20.
Sorina Anibal Ciure, Muzelor 6.
Semiramis Dimitriu, profesoară, Orfelinatul „A. Mavrocordat".
Elena Neculau, institutoare, loan Creangă 33.
Piea M. Grigoriu, proprietară, sf. Sava 6.
JEcaterina I. Filipescu, pensionară, sf. Sava 6.
Romulus Ciugulescu, funcționar, Petru Rareș 10.
Aglaia Ciocoiu, pensionară, Nicorița 3.
— 47 —

loan E. lonescu, funcționar, Mârzescu 10.


Em. loan, funcționar, Mârzescu 10.
Gh. Pârău, funcționar, Ipsilanti 21.
Titus Demetrescu, funcționar, I. C. Brătianu 76.
C-tin lonescu, funcționar, Palat 56.
Burcoveanu, funcționar, Păcurari 14.
Gh. Miculescu, funcționar, Moara de Vânt 30.
Păltineanu Victor, practicant, Apeduc 15.
Elena Artino, funcționară, Bărboi 7.
Rudolf Ghessner, inginer, Păcurari 16.
A. Asani, funcționar, Tăutu 1.
P. C. Neculau, preot, Țicăul de Sus 20.
V. lonescu, funcționar, I. C. Brătianu 25.
D. I. Pioszynschi, ceasornicar, I. C. Brătianu 156.
Gh. C. Mardare, funcționar, Ghiea-Vodă.
Rodescu, pensionar, Cerchez 11.
Ilie Liscanu, funcționar, 1. C. Brătianu 144.
Gh. lonescu, pensionar, Fundacu Duca 3.
Gh. lonescu, funcționar, Săulescu 11.
Gh. Bilius, funcționar, Săvescu 12.
D. Badea, telegrafist, Săvescu 12.
N. lonescu, telegrafist, Săvescu 12.
N. Ghiorghiu, funcționar, Săvescu 12.
Emil lonescu, telegrafist, Drăghici 5.
Dumitru Constantinescu, funcționar, Albineț 28.
C-tin lonescu, funcționar, Păcurari 151.
Stelia Jacob, funcționar, Albineț 28.
Ion Tataru, comerciant, Ghica Vodă 9.
V. Dorohoi, comerciant, Malu 32.
N. Duduica, comerciant, Anastase Panu 16.
Gh. Gheorghiu, comerciant, Florea 4.
P. Constantiniu, comerciant, Stejar 19.
I. Vasiliu, comerciant, Smârdan 12.
Gh. Nicolau, comerciant, Răchiței 6.
M. Zaharia, comerciant, Spit. Pașcanu 10.
George Buzescu, pensionar, Palatului 18.
D. Gheorghiu, comerciant, Zlataust 8.
E. Nicolau, proprietară, Lăutari 28.
Gh. Nicolau, comerciant, Lăutari 28.
V. Doroftei, comerciant, Baeiu 16.
P. Jellescu, comerciant, Ciric 25.
Neculau Gr., comerciant, Răchiței 6.
Ilie Ciobanu, proprietar, Vasile Lupa 52.
N. Musteață, proprietar, Oancea 24.
G. Constantinescu, proprietar, Stanciu 6.
Alex. Stancov, funcționar, Oancea 15.
Gh. Stoinescu, comerciant, Oancea 24.
Al. Spridon, meseriaș, Moșu 4.
I. Balțatu, proprietar, Șapte Oameni 28.
Elorica Al. Pascu, proprietară, Gamulea 9.
— 48 —

Odobaș Vasile, proprietar, Socola 144.


Manole Jellescu, Brândușa 32.
N. Stoleru, proprietar, Malului 7 bis.
Dr. G. Nastase, medic, Cuza-Vodă 14.
G. M. Barbu, agricultor, Bădeni-Iași.
C. Humureanu, ziarist, Șubă 7.
I. N. Pogonat, poprietar, Todirești.
Milena Constantinescu, funcționară, Prefectura jud T -
Th. Crețu, Gafencu 3. ‘
Gh. Botez, funcționar, Cogălniceanu 14.
P. Eugen Stoica, funcționar, Vasile Lupu 60.
I. Mihailescu, arhitect, Cuza-Vodă 83.
I. M. Duca, funcționar, Sf. Lazăr 5.
D. Sadoveanu, funcționar, Albineț 20.
I. M. Bassera, reg. arhivar, Baciu 7.
I. Ergiu, funcționar, Vovidenia 7.
G. Lipici, funcționar, Dochia 12.
Victor C. Munteanu, funcționar, Mârzescu 10.
Al. Vasiliu, preot, Săulescu.
I. Popovici, funcționar, Uzinei 39.
Victor Popovici, student, Uzinei 69.
I. Stefăniu, student, Uzinei 39.
Simnlescu Virgil, funcționar, Morilor 7.
Nicu Valeriu, student, Morilor 7.
loan losipescu, mecanic, Morilor 7.
Maria G. Dornescu, Alexandri 4.
V. Gavriliu, funcționar, Bucșănescu 23.
I. Dorohoiu, funcționar, Palat 56.
I. Văleanu, funcționar, Tatarași 44.
Maria Nicolescu, proprietară, Broșteni-Iași.
Gh. Nicolescu, proprietar, Broșteni-lași.
C-tin Popovici repr. de Comerț, Sf. Sava 16.
N. Bănescu, funcționar comercial, Calarași 6.
G. G. Mazilu, fucționar comercial, Sf. Andrei 21.
Const. Stih', pictor, Bărboi 3.
Petre Munteanu, proprietar, Sărărie 78.
Gh. Vartic, funcționar, Bis, Sf. Lazăr.
G. loneseu, sculptor, lanov 4.
I. Mușetescu, maistru, Țicăul de Mijloc 8.
Leon D. Lefter, artist, Teatrul Național.
Dimitrie Gorgos, ziarist, Eminescu 5.

Urmează încă patru mii patru sute opt zeci și


trei de semnături, care vor fi publicate în întregime,
de îndată ce tipăritul se va putea face în condiți-
uni normale.

S-ar putea să vă placă și