Sunteți pe pagina 1din 17

DREPT EXECUŢIONAL CIVIL

ÎNCUVIINȚAREA EXECUTĂRII SILITE

lect. univ. dr. Paul POP


Sesizarea executorului judecătoresc

2
Calitatea procesuală activă

❖creditorul, dacă prin lege nu se prevede altfel

❖in ce cazuri legea prevede altfel?

3
Cererea de executare silită
❖ conținut: art. 664 alin. (3) C.proc.civ.

❖ anexe [art. 664 alin. (4) C.proc.civ.]:


➢ titlul executoriu în original sau în copie legalizată;
➢ alte înscrisuri

❖ efecte
➢ sesizarea executorului judecătoresc;
➢ întreruperea prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită
➢ legea aplicabilă executării silite în caz de succesiune de legi în timp

❖ data :
➢ data depunerii, la biroul executorului judecătoresc
➢ data poştei, (prin scrisoare recomandată) ori, după caz, data
înregistrării la serviciul de curierat rapid
➢ data şi ora primirii faxului sau a e-mail-ului atestate de către
calculatorul sau faxul de primire al executorului
4
Depunerea și înregistrarea cererii de executare

❖ se face la biroul executorului judecătoresc competent:


➢ personal de către creditor sau de reprezentantul legal ori
convenţional al acestuia;

➢ prin poştă sau curier;

➢ telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace care asigură


transmiterea textului şi confirmarea primirii cererii împreună cu
toate documentele justificative;

❖ executorul judecătoresc, prin încheiere, va dispune înregistrarea


acesteia şi deschiderea dosarului de executare

5
Refuzul de deschidere a procedurii de executare

❖neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru înregistrarea


cererii

❖prin încheiere motivată

❖Încheierea se comunică de îndată creditorului

❖poate fi atacată de creditor cu plângere, în termen de 15 zile de la


data comunicării, la instanța de executare

❖procedura de soluționare a plângerii: art. 56 alin. (3)-(5) din Legea


nr. 188/2000

6
Procedura de soluționare a cererii de
incuviintare a executarii silite
AICI AM RAMAS LA CURS

7
Competența de soluționare

❖ aparține instanței de executare

❖ judecătoria în circumscripţia căreia se află, la data sesizării organului


de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afară de
cazurile în care legea dispune altfel

8
Sesizarea instanței de executare

❖ CINE? se face de executorul judecătoresc

❖ CUM? va înainta instanței de executare, în copie certificată de el


pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul
executoriu, încheierea prin care a dispus înregistrarea cererii și
deschiderea dosarului de executare, precum și dovada achitării taxei
judiciare de timbru

❖ CAND? va solicita instanței de executare încuviințarea executării în


termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii de executare

9
Procedura de judecată

❖ caracter necontencios

❖ camera de consiliu, fără citarea părților;

❖ în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la instanţă

❖ pronunţarea se poate amâna cu cel mult 48 de ore, iar motivarea se


face în cel mult 7 zile de la pronunţare

10
Actul de procedură prin care se pronunță instanța
❖ încheiere

❖ cuprins: art. 233 alin. (1) C.proc.civ. și art. 666 alin. (3) C.proc.civ.

❖ comunicare din oficiu, indiferent de soluția pronunțată, de îndată,


executorului și creditorului

❖ încheierea de admitere
➢ nu este supusă niciunei căi de atac;
➢ numai contestaţia la executare

❖ încheierea de respingere
➢ exclusiv de creditor, numai cu apel,
➢ 15 zile de la comunicare
11
Respingerea cererii de executare silită

❖ motive: art. 666 alin. (5) C.proc.civ.

❖ enumerarea nu este limitativă

❖ impedimentele la executare trebuie să fie reglementate de norme


de ordine publică

❖ instanța nu poate face un examen de fond al titlului executoriu, ci


verifică numai condiţiile de regularitate exterioară a titlului
executoriu, nu şi valabilitatea actului juridic constatat de acesta

12
Admiterea cererii și încuviințarea executării silite

❖ permite creditorului să ceară executorului judecătoresc să recurgă,


simultan ori succesiv, la toate modalităţile de executare prevăzute
de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor
de executare

❖ produce efecte pe întreg teritoriul ţării

❖ se extinde şi asupra titlurilor executorii care se vor emite de


executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită
încuviinţate

13
Înștiințarea prealabilă a debitorului

14
Formele de înştiinţare
❖ se face de către executorul judecătoresc prin comunicarea:
➢ încheierii de încuviinţare a executării silite, în copie;
➢ titlului executoriu, în copie certificată de executor pentru
conformitate cu originalul;
➢ unei somaţii, în formă scrisă,
❖ folosirea formelor de înştiinţare este obligatorie
❖ comunicarea somaţiei şi a titlului executoriu este prevăzută de lege
sub sancţiunea nulităţii executării silite
❖ comunicarea se face către:
➢ debitorul urmărit;
➢ terţul garant urmărit,
➢ debitorului, cât şi terţului dobânditor, în cazul urmăririi unui
imobil ipotecat, ajuns în mâinile unui terţ
➢ coproprietarilor – art. 821 și 823 C.proc.civ.
15
Executarea silită fără înștiințarea prealabilă a
debitorului

❖ cazurile prevăzute de lege:


➢ debitorul este decăzut din termenul de plată (de graţie)
➢ ordonanţele şi încheierile pronunţate de instanţă şi declarate de
lege executorii
➢ în cazul popririi
➢ în cazul urmăririi veniturilor generale ale unui bun imobil

❖ cazurile care pot fi încuviinţate de instanţă


➢ ordonanţa preşedinţială
➢ executarea silită directă

16
Termenul lăsat debitorului pentru executarea
voluntară

❖ este diferit în funcție de forma de executare

❖ termenul este prohibitiv

❖ efectuarea oricărui act de executare atrage nulitatea necondiţionată


de existenţa unei vătămări

❖ executarea în termenul acordat de lege, conduce la suportarea de


către debitor doar a cheltuielilor pentru actele de executare efectiv
îndeplinite, precum şi onorariul executorului judecătoresc şi, dacă
este cazul, al avocatului creditorului, proporţional cu activitatea
depusă de aceştia

17