Sunteți pe pagina 1din 22

LOCUL DE MUNCĂ NR.

3
Sef Birou Aprovizionare Tehnico-Materiala
Biroul aprovizionare
PROCESUL DE MUNCA

Seful Biroului Aprovizionare Tehnico-Materiala organizeaza si conduce


activitatea Biroului Aprovizionare pe care il coordonează.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
- Calculator (PC) : videoterminal, unitate centrala, tastatura, mouse
- imprimantă
- fotocopiator
- scanner
- accesorii de birotica/articole de papetărie
- masă de lucru, scaune
- bibliorafturi, fişet
- fax

SARCINA DE MUNCĂ
Obligatii specific functiei detinute:
Obligatiuni de serviciu
Sarcinile si obligatiile de serviciu ale Sefului Serviciului Aprovizionare
Sa organizeze si sa conducă activitatea Biroului Aprovizionare pe care il
coordonează;
Sa asigure coordonarea planificării activităţii de aprovizionare pe perspective curente
si operative precum si a planificării operative in concordanta cu cerintele de
functionare, proiectele investitionale, clientii si furnizorii Societatii.
Urmăreşte realizarea aprovizionarii cu: materiale, semifabricate, subansamble,
piese de schimb, echipamente si utilaje din tara si din import in conformitate cu
necesarul fundamentat pe baza programului de productie, revizii si reparatii,
investitii, conservare, colaborand in acest sens cu Directorul tehnic, Director
Tehnic, Sef birou siguranta in industrie, protectia muncii si protectia mediului
inconjurator, Directorul economic si financiar, Serviciul financiar economic si Serviciul
planificare economica.
Sa asigure centralizarea materialelor analitice si informaţionale;
Sa ia parte la elaborarea planurilor de investitii de perspectiva (inclusiv cele
calendaristice) pe obiectivele proiectelor si asigura controlul asupra realizării lor.
Raspunde direct de intocmirea dosarelor ce se trimit catre LIS B.V. DUBAI in
scopul aprobarii contractelor fara derularea procedurilor de licitatie conform Cap. 8
“Selectia neconcurentiala a furnizorului de MLS” din Instructiunea “Privind
desfasurarea procedurilor de achizitie la LP”
Sa formuleaze propuneri pentru Seful direct cu privire la problemele legate de
sporirea eficientei lucrărilor specifice serviciului aprovizionare.
Sa asigure controlul asupra circulaţiei documentelor de achizitie si receptie, de
planificare a activitatii, intre compartimentele interesate din cadrul Societatii, si catre
terţi.
Participa la organizarea instruirii si ridicării pregătirii profesionale a personalului din
cadrul Serviciului Aprovizionare;
Sa asigure efectuarea receptiei si gestionarii materialelor, semifabricatelor,
subansamblelor, pieselor de schimb, echipamentelor si utilajelor conform legislatiei
in vigoare si conform normelor interne ale societatii;
Sa asigure informarea permanenta a Sefului direct asupra desfasurarii activitatii de
aprovizionare, planificare si a problemelor aparute.
Sa organizeze evidenta, elaborarea si prezentarea la termen catre sudiviziunile
structurale ale LAND POWER S.A. a raporturilor privind activitatea Biroului
Aprovizionare;
Sa respecte cerintele actelor normative ale Societatii care se refera strict la
indeplinirea sarcinilor de serviciu.
Sa respecte si sa asigure respectarea de catre subordonati a prevederilor
instructiunilor de siguranta tehnica si ecologica, de protectie a muncii, sanatate
industriala precum si a prevederilor regulamentului intern.
Sa execute functiile/obligatiile prevazute/dispuse prin:
- Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca
- Comisia/Secretariatul Tehnic pentru Situatii de Urgenta
- Celula de urgenta
- Regulamentul privind sistemul de coordonare a activitatii de securitate
tehnica in cadrul LAND POWER S.A..
Sa asigure realizarea functiilor prevazute de politica LAND POWER SA in
domeniul managementului de mediu, conform cerintelor standardului ISO 14001.
Sa asigure indeplinirea Politicii de conducere din cadrul Companiei “LUKOIL”.
Seful Biroului Aprovizionare primeste de la Seful Serviciului Exploatare necesarul
zilnic si lunar de materii prime si materiale auxiliare pentru activitatea de
exploatare a instalatiilor CET pe care are obligatia sa-l transmita catre PETROTEL
LUKOIL S.A si sa urmareasca ca acesta sa raspunda intocmai solicitarilor.

Obligatii SSM–SU
Obligaţiile lucrătorului potrivit Legii nr. 319 / 2006 privind securitatea si
sanatatea in munca:
a) sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa,
precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu
expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria
persoana cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in
timpul procesului de munca;
b) sa utilizeze corect echipamentele de munca, substantele periculoase,
echipamentele de transport;
c) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa utilizare
sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
d) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
e) sa comunice imediat conducatorului locului de munca orice situatie de munca
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si
sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
f) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca accidentele suferite de
propria persoana;
g) sa coopereze cu conducatorul locului de munca, atat timp cat este necesar,
pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre
inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii
lucratorilor;
h) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu conducatorului locului de munca,
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de
lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de
activitate;
i) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
j) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

Obligaţiile lucrătorului potrivit Legii nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva
incendiilor:
a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la
cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa
caz;
b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si
echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator
sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor
si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice
incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite
de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la
sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu
cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor,
in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
f) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul
aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;
g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.

MEDIUL DE MUNCĂ
Executantul îşi desfăşoară activitatea preponderent în birou:
- iluminat este mixt si suficient;
- curenţi de aer datoraţi circulaţiei permanente pe uşile de acces în birou şi
ventilaţiei artificiale
- zgomotul si vibratiile sunt in limite admise deoarece activitatea nu presupune
utilizarea unor echipamente generatoare de noxe fizice
- este asigurata ergonomia locului de munca
- microclimatul este corespunzator, unittaea fiind dotata cu sistem de furnizare a
aerului conditionat
- mediu potential exploziv

FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

A.MIJLOACE DE PRODUCŢIE
 FACTORI DE RISC MECANIC
- Deschiderea sau inchiderea necontrolată a sertarelor-uşilor de la biroul de lucru
sau de la fişete, dulapuri, biblioteci – prindere, lovire, strivire ;
- Explozii, datorate scăpărilor accidentale de gaze explozive, rezultate din procesele
tehnologice din instalatii;
- Deplasarea/ răsturnarea necontrolată a scaunelor (rotative) de birou ;
- Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, tăioase ale birourilor, meselor de
lucru, rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri, zgarieri,loviri;
- Incendiu datorat instalaţiei electrice defecte, echipamentelor electrice defecte, etc.
- Cădere liberă de produse şi obiecte, poziţionate incorect sau la manipularea
manuală a acestora ;
- Lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea între locul de muncă şi
domiciliu si invers pe traseul si durata normale de deplasare - accident de traseu ;
- Lovire de către alte autovehicule în caz de accident rutier;
- Proiectare accidentală de corpuri străine sau particule prin parbrizul autovehiculului
- Curgeri şi aruncări de fluide tehnologice( produse fierbinti, abur, condens, etc) la
autodeclansari, autoblocari , deterioari accidentale ale garniturilor echipamentelor
de munca din cadrul instalatiilor, la trecerea accidentala pe langa acestea – arsuri
termice;
- Organe de maşini în mişcare cu care poate intra în contact accidental– prindere,
lovire, strivire;
- Răsturnarea materialelor şi subansamblelor poziţionate greşit şi neasigurate
împotriva căderii.
 FACTORI DE RISC TERMIC
- Scurgere libera de fluide tehnologice (produse fierbinti, abur, condens, etc) –
spargere garnituri etanşare, echipamente de munca cu suprafete supraincalzite din
instalatii, in zona in care se poate afla la un moment dat lucratorul – arsuri termice.
 FACTORI DE RISC ELECTRIC
- Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas în cazul
deteriorării izolaţiei cablurilor de alimentare cu energie electrică la echipamentele
de muncă electrice ;
- Electrocuţii, datorate defecţiunilor cablurilor de alimentare ale echipamentelor de
muncă electrice.
 FACTORI DE RISC CHIMIC
- Preparate si produse chimice/explozive, provenite din procesul tehnologic din cadrul
instalatiilor.
B.MEDIUL DE MUNCĂ
 FACTORI DE RISC FIZIC
- Curenţi de aer - afecţiuni respiratorii, variatii ale temperaturii mediului de munca,
specific activitatii desfasurate (in perioadele vara/iarna) ;
- Zgomote datorate telefoanelor, echipamentelor de muncă electrice (imprimantă),
efecte sonore externe (zgomot stradal, etc.) ;
- Recipiente sub presiune – vase, rezervoare, degazoare, preincalzitoare, etc., alte
ehipamente de muncă din cadrul instalatiilor, in zona carora se poate afla
lucratorul la un moment dat;
- Nivel de iluminare insuficient ;
- Evenimente produse de patricularităţile noilor locaţii de lucru (institutii publice ,
birouri etc, ca urmare a neverificării şi neinstruirii, neasigurării);
- Agresiune pe timpul indatoririlor sarcinilor de serviciu;
- Calamitaţi naturale – seism.
 FACTORI DE RISC PSIHOSOCIAL
- Stres datorat volumului mare de munca, sub presiunea timpului, monotonie,
operatii repetitive ;
 FACTORI DE RISC CHIMIC
- Pulberi fizice (minerale, organice) în mediul de muncă, în perioadele de
revizie/mentenanţă, la trecerea ocazională a lucrătorului prin instalatii;
 FACTORI DE RISC BIOLOGIC
- Microorganisme în instalaţia de climatizare ; contactul accidental cu
virusi/persoane purtatoare de virusi (SARS CoV – 2, etc.) sau de boli infectioase
transmisibile ; contactul accidental cu caini comunitari şi / sau insecte periculoase
(viespi, albine, păianjeni) aflate în apropierea zonei de lucru – rabie, şoc
anafilactic, etc.

C.SARCINA DE MUNCĂ
 SUPRASOLICITARE PSIHICĂ
Suprasolicitare psihică – ritm de muncă intens, eventuale conflicte şi situaţii tensionate
cu colegii de muncă
 SUPRASOLICITARE FIZICĂ
- Suprasolicitarea analizatorului vizual la expunere indelungata in fata
videoterminalelor ( patologii oculare)
- Efectuarea de operatii cu grad mare de raspundere;
- Poziţii de lucru statice şi mişcări repetitive la utilizarea PC

D.EXECUTANT
 ACŢIUNI GREŞITE
- Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă (intervenţii la
echipamentele electrice sub tensiune) ;
- Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare,
împiedicare ;
- Fumatul şi utilizarea focului deschis în locuri nepermise ;
- Adoptarea unei pozitii de lucru incomode si/sau la utilizarea scaunelor
ergonomice/birourilor ;
- Amplasarea incorecta a videoterminalelor fata de sursele de lumina ;
- Nerespectarea semnalizarii de securitate privind circulatia pietonalasemnalizarea
mediilor potential explozive din incinta instalatiilor ;
- Poziţionări greşite la efectuarea sarcinilor de muncă şi / sau pătrundrea
accidentala în zone periculoase (potential explozive, sub tensiune, etc. ;
- Utilizarea incorectă a E.I.P. necorespunzător sarcinilor de muncă executate;
- Prezentarea la serviciu în stare fizică şi psihică necorespunzătoare ;
- Alimentarea / oprirea arbitrară cu energie electrică a echipamentelor de muncă
electrice, utilizarea unor cabluri electrice/prize deteriorate, fara legatura la pamant;
- Nerespectarea ordinii şi disciplinei la locul de muncă ;
- Cadere de pe scarile de acces din incinta instalatiilor;
- Acţiuni şi manevre greşite în caz de incendiu datorită necunoaşterii modului de
intervenţie şi / sau mijloacelor de stingere (extinctoare) neverificate ;
- Consumul medicamente/substanţe halucinogene/ alcoolice, prezentarea la serviciu
intr-o stare de oboseala avansata;
- Nerespectarea prevederilor din codul rutier şi a celorlalte reglementari în vigoare,
la circulaţia cu autoturismul;
- Neutilizarea centurilor de sigiuranţă;
- Neprezentarea la instruirile periodice in domeniul s.s.m si/sau la controalele
medicale periodice
- Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
precum şi a procedurilor şi regulilor care reglementează accesul în instalatii şi / sau
medii potenţial explozive;
- Nerespectarea legislaţiei care reglementează circulaţia pe drumurile publice ;

OMISIUNI
Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă ;
Unitatea : Numar de persoane expuse : 1
LAND POWER S.A.
Loc de munca : Sef birou Echipa de evaluare:
Aprovizionare tehnico-materială FISA DE EVALUARE A LOCULUI Ing. Lungu Razvan – evaluator autorizat
DE MUNCA nr. 3 Ing. Dinu Florentin – sef SIPP
Avădanei Elisei – sef serviciu Exploatare CET
Ghiță Adrian – reprezentant lucratori
Dr. Grigoropol Cristina – medic medicina muncii
Componenta Forma concreta de manifestare a Consecinta Nivel
Factori de risc Clasa de Clasa de
sistemului de factorilor de risc (descriere, maxim de
identificati gravitate probabilitate
munca parametri) previzibila risc
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE 1. Deschiderea sau inchiderea
PRODUCŢIE RISC MECANIC necontrolată a sertarelor-uşilor de la
ITM 3-45
biroul de lucru sau de la fişete, 2 2 2
zile
dulapuri, biblioteci – prindere, lovire,
strivire
2. Explozii, datorate scăpărilor
accidentale de gaze din instalatii, la DECES 7 1 3
trecerea accidentala prin zona
3. Deplasarea/ răsturnarea
necontrolată a scaunelor (rotative) Neglijabil 1 1 1
de birou
4. Suprafeţe sau contururi
periculoase, înţepătoare, tăioase ale
birourilor, meselor de lucru, Neglijabil 1 1 1
rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri,
zgarieri,loviri
5. Incendiu datorat instalaţiei
electrice defecte, echipamentelor DECES 7 1 3
electrice defecte, etc.
6. Cădere liberă de produse şi Neglijabil 1 1 1
obiecte, poziţionate incorect sau la
manipularea manuală a acestora
7. Lovire de către mijloacele de
transport auto la deplasarea între
locul de muncă şi domiciliu si invers DECES 7 1 3
pe traseul si durata normale de
deplasare - accident de traseu
8. Lovire de către alte autovehicule
DECES 7 1 3
în caz de accident rutier
9. Proiectare accidentală de corpuri
străine sau particule prin parbrizul INV gr.III 4 2 3
autovehiculului
10. Curgeri şi aruncări de fluide
tehnologice (produse fierbinti, abur,
condens, etc) la autodeclansari,
autoblocari , deterioari accidentale
DECES 7 1 3
ale garniturilor echipamentelor de
munca din cadrul instalatiilor , la
trecerea accidentala pe langa
acestea– arsuri termice
11. Organe de maşini în mişcare cu
care poate intra în contact DECES 7 1 3
accidental– prindere, lovire, strivire
12 Răsturnarea materialelor şi
ITM 3-45
documentelor poziţionate greşit şi 2 2 2
zile
neasigurate împotriva căderii
13 Preparate si produse
FACTORI DE chimice/explozive, provenite din
DECES 7 1 3
RISC CHIMIC procesul tehnologic din cadrul
instalatiilor
FACTORI DE 14.Scurgere libera de fluide DECES 7 1 3
RISC TERMIC tehnologice (produse fierbinti,
condens, abur, etc) – spargere
garnituri etanşare , echipamente de
munca cu suprafete supraincalzite
din instalatii, in zona in care se
poate afla la un moment dat
lucratorul– arsuri termice
15. Electrocutare prin atingere
FACTORI DE
directă, atingere indirectă sau DECES 7 1 3
RISC ELECTRIC
tensiune de pas
16.Electrocuţari, datorate
defecţiunilor cablurilor de alimentare
DECES 7 1 3
ale echipamentelor de muncă
electrice
MEDIUL DE FACTORI DE 17. Curenţi de aer - afecţiuni
MUNCĂ RISC FIZIC respiratorii, variatii ale temperaturii
mediului de munca, specific Neglijabil 1 1 1
activitatii desfasurate (in perioadele
vara/iarna)
18. Zgomote datorate telefoanelor,
echipamentelor de muncă electrice
Neglijabil 1 1 1
(imprimantă), efecte sonore externe
(zgomot stradal, etc.)
19.Recipiente sub presiune – vase,
rezervoare, degazoare,
preincalzitoare, alte ehipamente de
DECES 7 1 3
muncă din cadrul instalatiilor in
zona carora se poate afla lucratorul
la un moment dat
20. Nivel de iluminare insuficient Neglijabil 1 1 1
21. Evenimente produse de Neglijabil 1 1 1
patricularităţile noilor locaţii de lucru
(institutii publice , birouri etc, ca
urmare a neverificării şi neinstruirii,
neasigurării)
22. Agresiune pe timpul indatoririlor
Neglijabil 1 1 1
sarcinilor de serviciu
23. Calamitaţi naturale - seism
DECES 7 1 3
FACTORI DE 24. Pulberi fizice (minerale,
RISC CHIMIC organice) în mediul de muncă, în
perioadele de revizie/mentenanţă, la Neglijabil 1 1 1
trecerea ocazională a lucrătorului
prin instalatii
25. Stres datorat volumului mare de
CLIMAT
munca, sub presiunea timpului, Neglijabil 1 1 1
PSIHOSOCIAL
operatii repetitive, monotonie
26. Microorganisme în instalaţia de
climatizare ; contactul accidental cu
virusi/persoane purtatoare de virusi
(SARS CoV – 2, etc.) sau de boli
FACTORI DE infectioase transmisibile ; contactul
DECES 7 1 3
RISC BIOLOGIC accidental cu caini comunitari şi /
sau insecte periculoase (viespi,
albine, păianjeni) aflate în
apropierea zonei de lucru – rabie,
şoc anafilactic, etc.
SARCINA DE 27. Suprasolicitare psihică – ritm de
MUNCĂ SOLICITARE muncă intens, eventuale conflicte şi
Neglijabil 1 1 1
PSIHICĂ situaţii tensionate cu colegii de
muncă
SOLICITARE 28. Suprasolicitarea analizatorului ITM 45 – 3 3 3
FIZICĂ vizual la expunere indelungata in 180 zile
fata videoterminalelor ( patologii
oculare)
29.Efectuarea de operatii cu grad ITM 3-45
2 2 2
mare de raspundere zile
30. Poziţii de lucru statice şi mişcări ITM 3-45
2 2 2
repetitive la utilizarea PC zile
.EXECUTANT ACŢIUNI 31. Executarea de operaţii
GREŞITE neprevăzute în sarcina de muncă
DECES 7 1 3
(intervenţii la echipamentele
electrice sub tensiune)
32. Deplasări cu pericol de cădere
de la acelaşi nivel prin
INV. Gr. I 6 1 3
dezechilibrare, alunecare,
împiedicare
33. Fumatul şi utilizarea focului
Neglijabil 1 1 1
deschis în locuri nepermise
34. Adoptarea unei pozitii de lucru
ITM 3 – 45
incomode si/sau la utilizarea 2 2 2
zile
scaunelor ergonomice/birourilor
35. Amplasarea incorecta a
ITM 45 –
videoterminalelor fata de sursele de 3 1 2
180 zile
lumina
36. Nerespectarea semnalizarii de
securitate privind circulatia
pietonala/semnalizarea mediilor DECES 7 1 3
potential explozive din incinta
instalatiilor
37. Poziţionări greşite la efectuarea
sarcinilor de muncă şi / sau
pătrundrea accidentala în zone DECES 7 1 3
periculoase (potential explozive, sub
tensiune, ect. )
38. Utilizarea incorectă a E.I.P. DECES 7 1 3
necorespunzător sarcinilor de
muncă executate
39. Prezentarea la serviciu în stare
Neglijabil 1 1 1
fizică şi psihică necorespunzătoare
40. Alimentarea / oprirea arbitrară
cu energie electrică a
echipamentelor de muncă electrice, DECES 7 1 3
utilizarea unor cabluri electrice/prize
deteriorate, fara legatura la pamant
41. Nerespectarea ordinii şi
Neglijabil 1 1 1
disciplinei la locul de muncă
42. Cadere de pe scarile de acces ITM 45 –
3 3 3
din incinta instalatiilor 180 zile
43. Acţiuni şi manevre greşite în
caz de incendiu datorită
necunoaşterii modului de intervenţie DECES 7 1 3
şi / sau mijloacelor de stingere
(extinctoare) neverificate
44. Consumul
medicamente/substanţe
halucinogene /alcoolice, Neglijabil 1 1 1
prezentarea la serviciu intr-o stare
de oboseala avansata
45. Nerespectarea prevederilor din
codul rutier şi a celorlalte
DECES 7 1 3
reglementari în vigoare, la circulaţia
cu autoturismul
46. Neutilizarea centurilor de
DECES 7 1 3
sigiuranţă
47. Neprezentarea la instruirile
periodice in domeniul s.s.m si/sau la DECES 7 1 3
controalele medicale periodice
48. Nerespectarea instrucţiunilor DECES 7 2 4
proprii în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, precum şi a
procedurilor şi regulilor care
reglementează accesul în instalatii
şi / sau medii potenţial explozive
49. Nerespectarea legislaţiei care
reglementează circulaţia pe
drumurile publice Necunoaşterea şi
DECES 7 1 3
/ sau nerespectarea măsurilor din
planul de prevenire şi protecţie al
societăţii
OMISIUNI 50. Omiterea operaţiilor care-i
asigură securitatea la locul de DECES 7 1 3
muncă
Nivelul de risc global al locului de muncă este:

50

Riri
i=1 0(7x7) + 0(6x6) + 0(5x5) + 1(4x4) + 28(3x3) + 6 (2x2) + 15(1x1) 307
Nrg3 = 50
= 0x7 + 0x6 + 0x5 + 1x4 + 28x3 + 6x2 +15x1
= 115
= 2,66

ri
i=1
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

Locul de muncă Nr. 3

NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,66


7

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39 F41 F43 F45 F47 F49
FACTORI DE RISC
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ NR. 3

Nr. Nivel MĂSURI PROPUSE


FACTOR DE RISC
Crt de risc Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de Măsuri organizatorice:
1. muncă (intervenţii la echipamentele electrice sub 3 - intervenţiile la echipamentele electrice din dotare se vor face
tensiune) numai de către personal specializat în astfel de lucrari
Masuri organizatorice :
2. Calamitati naturale (trasnet, vant puternic, grindina, 3 - Instruirea intregului personal vizand modul concret de actiune
viscol, seisme, etc.) in caz de situatii de urgenta
Lovire de către mijloacele de transport auto la
3. deplasarea între locul de muncă şi domiciliu si la 3 MASURI ORGANIZATORICE:
deplasarile in interes de serviciu - Respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice
Electrocutare prin atingere directă, atingere MASURI ORGANIZATORICE:
4. 3
indirectă sau tensiune de pas - Respectarea prevederilor de electrosecuritate
Incendiu datorat instalaţiei electrice defecte, MASURI ORGANIZATORICE:
echipamentelor electrice defecte, etc - Respectarea prevederilor legale referitoare la prevenirea
şi stingerea incendiilor
- Depozitarea materialelor şi substanţelor inflamabile în
locuri special destinate în care să fie exclusă posibilitatea
5. 3
de apariţie a unui incendiu
- Verificarea periodica a instalatiilor electrice de catre
personal autorizat
- Cunoasterea de catre personal a modului de actiune in
caz de incendiu
6. Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul 4 Măsuri organizatorice
securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a - respectarea instrucţiunilor proprii în domeniul SSM, a
procedurilor şi regulilor care reglementează accesul procedurilor şi regulilor care reglementează accesul în instalatii
în rafinării şi / sau medii potenţial explozive şi / sau medii potenţial explozive .
0 1 2 3
- instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării
restricţiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea
incompletă a mijloacelor de protecţie individuale şi
colective, etc.
- verificarea prin control permanent, din partea şefului
formaţiei, şi/sau prin sondaj, din partea şefilor ierarhic
superiori în ceea ce priveşte respectarea înstrucţiunilor
proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă referitor la
accesul în instalatii şi / sau medii potenţial explozive
INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ Nr. 3

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Nr. 3 – Sef birou Aprovizionare tehnico-materială, este egal cu
2,66 valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc acceptabilMERGEFORMAT.Rezultatul este
susţinut de “Fişa de evaluare Nr. 3 ”, din care se observă că din totalul de 50 factori de risc identificaţi , unul depaşeşte,
ca nivel parţial de risc, valoarea 3: 0 , incadrandu-se in categoria nivelelor de risc mediu.

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după cum urmează :
 30 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 22 %, factori proprii mediului de muncă;
 8 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 40 %, factori proprii executantului.
FRMP
FRE
30 % FRMP
40 %
FRMM
FRSM
FRE
FRSM FRMM
8% 22%

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ

Locul de muncă nr. 3


NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,66

In figura de mai sus :


FRMP – factori de risc proprii mijloacelor de productie FRSM – factori de risc proprii sarcinii de muncă
FRMM – factori de risc proprii mijloacelor de munca FRE – factori de risc proprii executantului

S-ar putea să vă placă și