Sunteți pe pagina 1din 5

Manager energetic pentru localități

Despre ANRE Transparență Presă Contact

ENERGIE ELECTRICĂ

GAZE NATURALE

EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

INFO CONSUMATORI

RO EN

Caută în site Caută

Acasă Manager energetic pentru localități

Manager energetic pentru localități

CONDIȚIILE OBȚINERII ATESTATULUI DE MANAGER ENERGETIC PENTRU LOCALITĂȚI


Solicitantul trebuie să aibă pregătirea profesională, specializarea şi experienţa acumulată în domeniu cerute de Regulamentul pentru
atestarea managerilor energetici si agrearea/autorizarea societaţilor prestatoare de servicii energetice.

Experienţa profesională trebuie să fie dobândită pe durata specificată mai jos prin activitate didactică, cercetare, proiectare, execuţie sau
exploatare, acumulată în domeniile tehnice menţionate în tabelul următor: 

Tipul de atestat Pregătirea profesională şi Durata minimă necesară a Curs de pregătire în


specializarea experienței profesionale domeniul
de specialitate managementului
acumulată energetic

Manager energetic pentru Absolvenți ai ciclului de 2 ani Necesar


localități licență în domeniul:
inginerie energetică
Absolvenți ai ciclului de 5 ani Necesar
licență în domeniile:
- ingineria civilă
- ingineria instalațiilor

https://www.anre.ro/ro/manager-energetic-pentru-localitati[09.11.2018 15:35:20]
Manager energetic pentru localități

- inginerie electrică
- mine, petrol si gaze
- inginerie mecanică
- inginerie industrială
- inginerie si management
- inginerie chimica
- inginerie electronică și
telecomunicații
- ingineria transporturilor
- ingineria materialelor
- ingineria mediului

absolvirea unui curs de specialitate în domeniul managementului energetic organizat de furnizorii de formare profesională   care au
primit avizul ANRE. Prin absolvirea cursurilor de master în eficienţă energetică la una dintre facultăţile care au primit avizul ANRE-DEE
ori  obţinerea doctoratului în unul dintre  domeniile eligibile prezentate în tabelul de mai sus se consideră îndeplinită cerinţa privind
absolvirea  cursului de pregătire în domeniul managementului energetic.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE ATESTARE SUNT:


a. cererea de  înscriere la examenul de obţinere a atestatului de manager energetic, conform modelului prezentat în Anexa nr. 2 la
Regulament;(modelul de cerere poate fi regăsit in Anexe)
b. copia  documentului care face dovada plății tarifului de analiză a documentaţiei;
c. copia diplomei de licenţă a unei facultăţi cu profil tehnic în domeniile menţionate in tabelul anterior; 
d. documente în original sau copie certificată, emise în condiţiile legii, din care să rezulte vechimea în activitatea de specialitate cerută
pe o perioadă cel puţin egală cu cea stabilită conform art. 14 alin. (2). Adeverințele de vechime în muncă vor fi prezentate în original,
adeverinţele generate de aplicația informatică Registrul general de evidenţă a salariaţilor - REVISAL se prezintă semnate de
persoane împuternicite în acest sens,  cartea de muncă se prezintă în copie legalizată;
e. copia certificată “conform cu originalul” a  contractului individual de muncă;
f. memoriul tehnic de activitate în domeniu, conţinând şi lista lucrărilor şi proiectelor elaborate personal sau în colaborare semnat de
către solicitant;
g. copia certificatului de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul managementului energetic, organizat de un furnizor de
formare profesională care a primit avizul ANRE-DEE sau, după caz, diplomă de master în eficienţă energetică absolvit  la una  dintre
facultăţile care au primit avizul ANRE-DEE ori diplomă de doctor în unul dintre domeniile eligibile prezentate  în tabelul de mai sus;
h. cazier judiciar in original;
i. adeverinţă medicală din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină
j. în cazul persoanelor fizice, trimise spre atestare de către o persoană juridică prestatoare de servicii energetice, acestea vor trebui sa
prezinte o copie a  actului constitutiv al persoanei juridice, din care să rezulte că desfăşoară activităţi în domeniul serviciilor
energetice şi/sau ingineriei şi consultanţei tehnice legate de acestea;
k. proiect de management energetic întocmit conform Anexei nr.4 la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici și agrearea/
autorizarea societăților prestatoare de servicii energetice

PRELUNGIREA VALABILITATII ATESTATULUI DE MANAGER ENERGETIC

Atestatul de manager energetic pentru localităţi se poate prelungi o singură dată, pe o perioadă de 3 ani.

Prelungirea valabilităţii atestatului se aprobă prin Decizie a şefului ANRE-DEE, la propunerea  scrisă a  Comisiei de atestare, pe baza
următoarelor documente:

       a) cerere de prelungire prezentată cu minim 45 zile anterior datei de  expirare a valabilităţii atestatului, întocmită conform Anexei
nr.7 la Regulament; (modelul de cerere poate fi regăsit in subsolul acestei pagini)

       b) copia documentului care face dovada plăţii tarifului de analiză a documentaţiei;

       c) atestatul deţinut, în copie; după caz, se va depune dovada declarării pierderii atestatului, publicată într-un ziar local;

       d) memoriul tehnic de activitate al managerului energetic, cu prezentarea realizărilor din perioada de după obţinerea atestatului,
semnat de către solicitant.

PLATA TARIFULUI DE ATESTARE/PRELUNGIRE A VALABILITĂŢII ATESTATULUI DE MANAGER ENERGETICI

Plata tarifului de atestare/prelungire a valablităţii atestatului de  manager energetic se face în contul ANRE nr.
RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848, în 2 tranşe :
1. Tarif analiză documentaţie
2. Tarif autorizare

https://www.anre.ro/ro/manager-energetic-pentru-localitati[09.11.2018 15:35:20]
Manager energetic pentru localități

1. În vederea eliberării facturii aferente tarifului de analiză a documentaţiei , solicitantul transmite prin e-mail la  adresa 
info.eficienta@anre.ro cererea privind solicitarea, semnată și scanată. Originalul cererii va fi inclus în documentaţia depusă la
Registratura ANRE.

Serviciul financiar - contabilitate din cadrul ANRE va emite factura fiscala, după verificarea existenţei in extrasul de cont a
sumei achitate.

2. Diferenţa de tarif se achită în cel mult 20 zile de la data emiterii facturii de către ANRE.

Atestatul sau decizia de prelungire a atestatului sunt eliberate în termen de 30 zile de la data  transmiterii dovezii plății tarifului de 
atestare/prelungire a valablităţii atestatului de manager energetic la Departamentul pentru eficienţă energetică din cadrul ANRE.

Modalități de plată:
fie direct la casieria ANRE
fie prin ordin de plată în contul ANRE nr. RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848
fie prin mandat poștal in contul ANRE  nr.  RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848

În toate cazurile, solicitanții trebuie sa includă in dosar o copie a chitanței/ ordinului de plata/ mandatului poștal.

Tarifele in vigoare (aprobate prin Ordinul ANRE nr. 118 /2016 cu modificările şi completările ulterioare)  sunt:

Nr.crt. Tip de autorizare Tariful


(lei)
1. Analiză documentaţie* 600

2. Atestat  manager energetic 3.000


3. Prelungirea valabilităţii  atestatului existent 2.000
4. Emitere  duplicat al atestatului de manager energetic sau al 300
deciziei de prelungire a atestatului de manager energetic

* Tariful de analiză:

a) se deduce din tariful prevăzut la punctele 2 şi 3;

b) nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea de reglementare în Domeniul Energiei nu accordă autorizaţie

Sumele încasate de Autoritatea competentă nu se restituie în următoarele situaţii:


solicitantului care nu se prezintă la interviul  la care a fost convocat, cu excepţia situaţiei în care a solicitat reprogramarea în termen de
3 zile lucrătoare de la data înştiinţării;
solicitantului care nu obține minim media 7,5 la notarea proiectului de management energetic;
solicitantului  care nu obţine minim nota 7,5 rezultată ca medie între nota obţinută la proiectul de management energetic şi media
notelor acordate  la interviu;
documentația depusă de solicitant nu este conformă cu prevederile art.18 sau art.19, după caz, din Regulamentul pentru atestarea
managerilor energetici și agreerea societăților prestatoare de servicii energetice.

ALTE INFORMAȚII:

Atestarea constă în întocmirea unui proiect de management energetic  şi susţinerea unui interviu pe teme de specialitate .

Proiectul de management energetic  se întocmeşte conform Anexei nr. 4 la Regulament şi se depune odată  cu documentele menţionate
anterior.

În cazul persoanelor fizice trimise la atestare de către autorităţile locale ale unei localităţi cu peste 20000 locuitori, proiectul de

https://www.anre.ro/ro/manager-energetic-pentru-localitati[09.11.2018 15:35:20]
Manager energetic pentru localități

management energetic  va fi întocmit pentru localitatea respectivă; în cazul persoanelor fizice, trimise la atestare de către o persoană
juridică prestatoare de servicii energetice sau în cazul PFA, proiectul de management energetic va fi întocmit pentru o localitate la
alegere.

INFORMATII

Telefon 021 303 38 17

e-mail : info.eficienta@anre.ro

Fişiere ataşate
MODEL cerere prelungire manager energetic Download

MODEL de cerere de înscriere la examenul ME Download

MODEL de cerere de eliberare a unui duplicat ME Download

Format cadru proiect management energetic pentru localitati Download

Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice

Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale

0800800410

Linie telefonica gratuita dedicata informarii consumatorilor cu privire la schimbarea furnizorului de energie electrica/gaze naturale
Program:
Luni - Joi: 08:00-16:30
Vineri: 08:00-14:00

INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

Energie electrică

Informatii consumatori de gaze naturale


Informatii consumatori de energie electrica

DOCUMENTE RECENTE

Ord. 188/2018 privind aprobarea valorilor prețurilor de referință pentru energia termică livrată în sacet din centrale cu unități de
cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aplicabile în
semestrul i al anului 2019. data: 07.11.2018. mo 948/09.11.2018. abroga ordinul 98/2017.

https://www.anre.ro/ro/manager-energetic-pentru-localitati[09.11.2018 15:35:20]
Manager energetic pentru localități

Ord. 190/2018 privind completarea metodologiei de determinare și monitorizare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă
eficiență, aprobată prin ordinul anre nr. 117/2013. data: 07.11.2018. mo 948/09.11.2018.
Proiect de ordin pentru completarea regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiilor pentru soluționarea
disputelor/divergențelor privind accesul la rețelele/sistemele din domeniul energiei, aprobat prin ordinul anre nr. 85/2014
Nota de prezentare regulament
Regulament privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică
pentru perioade lungi de livrare
Sinteza observaţiilor la regulament
Anunt rezultate finale
Anunt rezultate finale
Nota de prezentare ordin contributii anre 2019
Proiectul de ordin privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de anre în anul 2019

MENIU SECŢIUNI

Acasă Energie electrică

Harta site Gaze naturale

Contact Eficienţă energetică

Info consumatori

© Copyright ANRE 2018 - Toate drepturile rezervate

înapoi sus

Copierea oricăror informaţii de pe acest site, în parte sau în intregime, este interzisă fara un acord scris în acest sens. ANRE îşi rezervă dreptul de a modific
informaţiile fără o notificare în prealabil.

https://www.anre.ro/ro/manager-energetic-pentru-localitati[09.11.2018 15:35:20]