Sunteți pe pagina 1din 4

________________________________ _______________

Test de evaluare iniținală. MATEMATICĂ

1. Scrie cu cifre următoarele numere, apoi ordonează-le descrescător:


a) nouă sute treizeci si doi: ......................... ; d) o mie nouă sute cincizeci şi şapte: ………………….;
b) cinci mii nouăsprezece:.............................; e) XXIV ………………… ;
c) trei mii şapte :............................................; f) opt mii nouăzeci și unu : ………………...;
................... > ................... > ................. > ............... > ..................... > ..................... .

2. Încercuieşte varianta corectă:


a) numerele care se adună se numesc: *factori *termeni * produs;
b) numărul din care se scade se numeşte :*scăzător *diferenţă *descăzut;
c) rezultatul împărţirii se numeşte: *sumă *produs * cât ;
d) rezultatul înmulţirii se numeşte: *produs * cât * diferenţă.

3. Efectuează operaţiile şi completează tabelele:


a 368 1 678 2 402 a 743 5 000 3 085
b 642 2 999 5 769 b 281 2 353 2 199
a+b a-b

a 45 124 432 a 45 84 700


b 10 3 6 b 9 4 100
axb a:b

4. Calculează corespunzător expresiei:

a) de 5 ori mai mic decât 500 : ……………………………………


b) cu 5 mai mult decât 279 : ……………………………………
c) de 5 ori mai mare decât 27: ......................................................
d) cu 5 mai puţin decât 2700: …………………………………

5. Află numărul necunoscut:


7 x a = 56 b : 10 = 9 c – 3 715 = 1 889 5 409 + d =9 000
a= .................. b= ................... c= ........................ d= ............................
a= .................. b= .................... c= ........................ d= ...........................
v:....................... v: ......................... v:............................ v:................................
6. Calculează respectând ordinea efectuării operaţiilor:
a.) 3 478 + 2 499 – 1 999 = b.) ( 8 : 2+ 50 : 10) x 3 – 7 + ( 8 x 6 - 40) : 8 =
= ................................................... =..................................................................................
= ............................................ =...................................................................................
=..................................................................
c.) 40 – 3 x 7=........................ =.............................................................
=................................ =..............................................................

7. Probleme:
a.) Ana are 400 de lei. Ea își cumpără o carte cu 35 de lei și un atlas cu 99 de lei.
Câți lei îi rămân Anei?

b.) Mihai a colecţionat 24 de timbre. O treime din ele erau timbre cu plante, un sfert din numărul total de
timbre erau cu animale, iar restul erau timbre cu maşini.
Câte timbre cu mașini a colecţionat Ionuț?
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”OVIDIU HULEA” AIUD, JUD. ALBA
DISCIPLINA: MATEMATICĂ EVALUARE INIȚALĂ
Prof. Clasa a IV- a B, 24 de elevi evaluați Data susținerii evaluării:
1. Competente specifice
2.1. Recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0- 10 000 şi a fracţiilor subunitare sau echiunitare, cu numitori mai
mici sau egali cu 10
2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, respectiv a fracţiilor subunitare sau echiunitare care au
acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10
2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 şi respectiv a fracţiilor subunitare sau echiunitare care au
acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 sau cu fracţii cu acelaşi numitor
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla
împărțirii
3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice în contexte familiare
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu
raţionamente simple
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000
2. Descriptori de performantă
Com- Calificativul
pe- Itemul
tenta Foarte bine Bine Suficient Insuficient
2-3 numere
4-5 numere
I1 Scrie numere cu cifre arabe, 6 numere Ordonare cum
2.1 Ordonare parțial 1 nr.
apoi le ordonează descrescător Ordonare corectă qi mult de 2
corectă
greșeli
2-3 cuvinte 1 cuvânt
4 cuvinte Niciun răspuns
2.3 I2 Identifică termenii matematici identificate identificat
identificate corect corect
corect corect
2.4 I3 Efectuează corect operațiile și 11-12 exercitii 7-10 exercitii 3-6 exercitii
2.5
1-2 ex.
completează tabelele corecte corecte corecte
5.1 I4 Rezolvă enunturi matematice 4 enunturi 3 enunturi 2 enunturi 1 ex.
2.4 I5 Află numărul necunoscut în
2.5
4 exercitii 2-3 exercitii 1 exercitiu Niciun ex.
cele 4 situaţii;
I6 Rezolvă exercitii respectând
2.5 3 exercitii 2 exercitii 1 exercitiu Niciun ex.
ordinea operatiilor
I7Stabilește valoarea de adevăr a
5.1 4 enunturi 3 enunturi 2 enunturi 1 ex.
enunturilor matematice
I8 Scrie numele
3.2 6 termeni 4-5 termeni 2-3 termeni 1 termen
figurilor/corpurilor
2.1 I9 Scrie corect fracțiile și le 6 fracții, 3 4-5 fracții, 2 2-3 fracții, 1
2.2
-
compară comparări comparări comp.
3 rezolvări corecte
Operatiile, 2 probleme 1 problemă Nicio problemă
5.3 I7 Rezolvă problemele corect rezolvată corect rezolvată corect
rezolvările și rezolvate corect
răspunsul corecte
3. Evaluare finală
ITEMI CALIFICATIVUL FINAL
Rezolvă integral si corect 8-10 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 5-7 itemi; incorect /parţial corect restul itemilor BINE
Rezolvă integral si corect 2-4 itemi; incorect /parţial corect restul itemilor SUFICIENT
Rezolvă parțial unii itemi, predomină calificativele de I INSUFICIENT
CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE
Calificativ Nr. elevi Procente
FB
B
S
I

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”OVIDIU HULEA” AIUD clasa a III-a B


EVALUARE INITIALĂ
Data susținerii evaluării: 21. 09. 2018.
NR. NUMELE ŞI PRENUMELE I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 Rezultat
CRT.
ELEVILOR final
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Interpretarea rezultatelor/ greșeli frecvente/ măsuri de ameliorare


_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ÎNTOCMIT,
21. 09 . 2018. AIUD PROF. ÎNV. PRIMAR