Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației


Specializarea: Pedagogia Învățământului Primar și
Preșcolar

PLAN DE CARIERĂ
EDUCAȚIA ADULȚILOR, AN II – SEMESTRUL 1
an universitar 2021 – 2022
MOTO:
“Multe din lucrurile care ne sunt necesare mai pot aştepta , numai copilul nu!
Acum este timpul când se formează trupul şi spiritul lui. Copilului nu i se poate
spune: ”AȚTEAPTĂ PÂNĂ MÂINE! … Numele lui este AZI!!!”
( GABRIELA MISTRAL )

ŢINTE STRATEGICE:
• Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale pentru promovarea unui învăţământ
modern:
• Curriculum: - utilizarea de softuri educaţionalale adecvate curriculum-ului şcolar.
• Resurse umane: - adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii informaţionale.
• Baza materială şi financiară –accesarea de fonduri finanţare şi prin mărirea
contribuţiei comunităţii locale, ca urmarea şcolarizare la nevoile acesteia.
SCOPUL: Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la
formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii: sănătoşi, creativi,
eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice
situaţie în viaţă.
Acumularea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practică necesară
instruirii şi autoinstruirii, pe durata întregii vieţi.
Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului,
al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului de opinii.
Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o
formare personală permanentă.
DESTINAȚIE: poziționarea ca specialist în domeniul meu

AUTOREFLECȚIA:
Eu sunt, în primul rând, o fire deschisă, o educatoare, al cărui scop este de a
ajuta oamenii să crească și să educe vlăstarele lor. Așadar, mă interesează să contribui la
procesul de dezvoltare al preșcolarilor, indiferent de: etnie. rasă, cultură, sex.
Acum pot spune că cel mai important pentru mine este să fiu sănătoasă pentru a-mi susține
familia, copiii in următoarele etape ale vieții lor, dar si pentru a practica profesia pe care mi-am
ales-o si pe care știu s-o fac cu plăcere, de asemenea să obțin note frumoase la examene.
Consider că acesti copii au nevoie de mine, iar eu îi pot ajuta cu tactul meu pedagogic si
experiența dobândită de-a lungul timpului.
VIZIUNEA:
Îmi place și vreau să ofer posibilitatea ca fiecare să se simtă bine și util, de a-și
exprima ,,eul’’ prin propria identitate, asigurând tuturor egalitate de şanse.
Sunt um om cu un spirit realist și practic, cu mult bun simț, care vede lucrurile cu
simplitate și le judecă sănătos.
ŢINTE ca om :
Comunicare eficientă cu: copiii, părinţii, rudele de familie, personalul din grădiniță şi
alte persoane din comunitate.
Facilitarea dezvoltării și implementării unei viziuni comune, sănătoase în familie,
pentru viitorul fiicelor noastre și pentru comunitatea din care fac parte. Colaborarea cu
persoanele abilitate pentru a planifica şi implementa activităţi care promovează realizarea
obiectivelor şcolii în localitatea natală.
OPŢIUNI STRATEGICE :
Susţinerea elementelor de cultură pozitivă, tradiționale zonei în care trăiesc şi
promovarea în activitatea din grădiniță. Participarea la programe de instruire care
promovează bunele manieri și respectarea tradițiilor locului natal.
Demonstrarea competenţelor şi aptitudinilor de a conduce sau a fi într-o echipă
eficientă sau ca jucător în cadrul grădiniței unde lucrez şi comunitatea unde trăiesc.
ANALIZA:
Mi-am căștigat locul în comunitatea locală pentru calitatea actului educativ desfăşurat şi
grija acordată pe toate planurile copiilor.
Am calitatea personalului didactic – grad didactic I și studii superioare de scurtă durată
( licență în psihologie).
Pe parcursul celor 22 de ani am participat la concursuri şi proiecte locale, judeţene.
PRINCIPII DIRECTOARE:
 inteligența
 creativitatea
 varietatea
 corectitudinea
 răbdarea
 perfecționismul
RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE:
Grădiniţa dispune de o curte de joacă pentru copii, cu aparatură de joacă.
RESURSE CURRICULARE:
Materiale curriculare pentru nivelul preşcolar: planuri de învăţământ, programe şcolare,
auxiliare curriculare, caiete de lucru, ghiduri;
INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR:
 Un număr mare de cereri de înscriere a copiilor în grădiniţă.
 Rezultate şcolare foarte bune ( concursuri locale, judeţene, naţionale ).
 În permanenţă am urmărit satisfacerea cerinţelor părinţilor.
 Nu a existat decât o cerere de transfer , din motive personale ale părinţilor
( schimbarea locului de muncă ).
Asigurarea accesului egal şi sporit al copiilor spre cunoaştere şi acţiune:
 Curriculum: - realizarea de planuri de intervenţie pentru copii defavorizați.
 Baza materială şi financiară – continuarea procesului de informatizare a unităţii
prin: achiziţionarea de computere, soft-uri educaţional.
Parteneriat educativ eficient:
 Curriculum: - creşterea gradului de consultare al părinţilor în alegerea disciplinelor
opţionale şi acordarea conţinuturilor acestora la nevoile concrete ale actului
educativ;
 Resurse umane:
- perceperea şi utilizarea copiilor ca parteneri în derularea actului educativ;
-proiectarea şi desfăşurarea unor activităţi de consiliere socială cu părinţii;
Dezvoltarea managementului grupei prin implementarea unor strategii educaţionale astfel
încât să fie centrată pe copil pentru a-i dezvolta personalitatea şi adaptarea la viaţa şcolară să se
facă rapid:
 Curriculum: - diversificarea strategiilor de predare-învăţare şi individualizarea instruirii.
 Resurse umane: - autoperfecţionarea şi perfecţionarea prin cursuri în domeniul
strategiilor de cooperare şi educaţie de tip inclusiv.
 Baza materială şi financiară – procurarea şi confecţionarea de materiale didactice
specifice.
 Relaţii comunitare: - colaborarea cu C.C.D., I.S.J. Maramureș.
ANALIZA SWOT A PROPRIEI PERSOANE:

PUNCTELE FORTE PUNCTELE SLABE

 Fire deschisă, comunicativă, creativă, serioasă,


răbdătoare, sociabilă.  Lipsa de încredere în persoanele
 Dorinţă de autoperfecţionare şi de învăţare continuă; necunoscute;
 Dorinţă de autodepăşire, mă implic cu seriozitate în tot ceea
ce fac.  O singură limbă străină cunoscută la
 Capacitate de adaptare şi flexibilitate în gândire; nivel avansat.
 Educația cumulată în timpul anilor de facultate;  Lipsa unui master în domeniu.
 Experiența la catedră;  Resurse de timp limitate comparativ
 Gradul didactic I ; cu volumul de achiziţii de informaţii
 Abilități de comunicare, de lucru în echipă și individual. necesar;
 Dublă specializare: Prof. inv. Primar și Preșcolar
OPORTUNITATI AMENINTARI
 Valorificarea experienţei prin implicarea activă în
proiecte şcoală-comunitate;  Cerere redusă pe piața muncii;

 Voluntariat  Contextul crizei economice și a


disponibilizărilor în școli;
 Traininguri și workshopuri.
 Concurența mare și scăderea
 Stagii de formare sau perfecționare. numărului de preșcolari în mediul
rural;
 Lucrul la calculator peste 8 ore/zi;

 Diminuarea acuităţii vizuale;

OBIECTIVE PE TERMEN SCURT ( 0 – 6 LUNI)


 să mă achit bine de responsabilitatea de Coordonator cerc pedagogic ;
 să termin cu succes sesiunea de examene.
OBIECTIVE PE TERMEN MEDIU (6 LUNI – 3 ANI)
 absolvirea facultății;
 sa mă înscriu la un program de master;
 să particip la alte cursuri de perfecționare;
OBIECTIVE PE TERMEN LUNG (3 – 5 ANI)
 Îmbunătăţirea imaginii mele ca și cadru didactic în cadrul şcolii prin implicarea în
proiecte şcoală-comunitate;
 să mă perfecționez continuu;
 FINALIZAREA PLANULUI
Planul de carieră:
 se concentrează pe domeniile identificate de creştere, bunăstare și stabilitate a
propiei mele vieți;
 răspunde şi interacţionează cu cerințele sociale, economice, juridice şi culturale ale
societății în care trăiesc;
 pune în aplicare toate laturile personalității mele formate și mereu într-o
modelare pentru a promova binele .
2. Obiective din perspectiva propriei dezvoltări optând pentru recalificare :
 îmbunătăţirea imaginii mele ca și cadru didactic în cadrul şcolii prin implicarea în
proiecte şcoală-comunitate;
 modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale pentru promovarea unui învăţământ
modern;
 asigurarea accesului egal şi sporit al copiilor spre cunoaştere şi acţiune;
 parteneriat educativ eficient;
 dezvoltarea managementului grupei prin implementarea unor strategii educaţionale astfel
încât să fie centrată pe copil;

S-ar putea să vă placă și