Sunteți pe pagina 1din 16

Formatul curriculumului în dezvoltare locală

Date de identificare a CDL:

1. Instituţia de învăţământ:Liceul ʺDemostene Botezʺ, Trușești


2. Denumirea operatorului economic/instituţiei publice partenere:S.C. DELICIOS BHC RESTAURANT
SRL, Ștefănești
3. Titlul CDL: Incluziune pe piața muncii în unitățile de alimentație publică și turism
4. Tipul CDL-ului (aprofundare/extindere/rezultate ale învăţării suplimentare care răspund nevoilor
operatorului economic/instituţiei publice partenere): Aprofundare
5. Profilul/Domeniul de pregătire profesională: Turism și alimentație/ Alimentație
6. Calificarea profesională: Ospătar (chelner) Vânzător în unități de alimentație publică
7. Clasa: a XI-a D și E
8. Număr ore:300 h
9. Autorii:
 Prof. ing. Hirb Oana Elena
 Unitatea de învăţământ:Liceul ʺDemostene Botezʺ, Trușești
Operatorul economic: S.C. DELICIOS BHC RESTAURANT SRL, Ștefănești
1. Notă de prezentare
 denumirea calificării: Ospătar (chelner) Vânzător în unități de alimentație publică
 nivelul de pregătire (învăţământ liceal/învăţământ profesional): învăţământ profesional
 numărul de ore alocat modulului: 300 h

 scopul modulului CDL: Aprofundarea cunoștințelor referitoare la problemele de organizare și de


protecție a muncii din domeniul alimentației publice.
 rolul CDL-ului în pregătirea de specialitate a elevului şi argumentarea parcurgerii sale în anul de
studiu, în unitatea de învăţământ respectivă, în zona/localitatea respectivă
Instruirea practică are un rol decisiv în formarea competenţelor cheie, a competenţelor
tehnice generale şi a competenţelor specializate datorită condiţiilor în care se desfăşoară şi anume fie
în atelierele şcoală, în cazul elevilor din clasa a X a, fie la agentul economic, în condiţii de
producţie, familiarizând elevul cu viitorul loc de muncă.
Programa pentru instruirea practică este o programă cadru care se adaptează condiţiilor din
şcoala noastră şi va urmări formarea competenţelor cheie din standardul de pregătire profesională
precizate prin planul de învăţământ pentru calificări din domeniul pregătirii de bază:Turism și
alimentație/ Alimentație:

1
 situaţiile de învăţare care răspund nevoilor de formare identificate împreună cu operatorul
economic/instituţia publică parteneră a unităţii de învăţământ:
Caactivitateeconomică, alimentațiapublică este deosebit de complexă, eanerezumându-se la
satisfacereaînexclusivitate a nevoiiconsumatorului. Desigur, dinamicasectorului de
alimentațiepublică este influențată de mai mulțifactori, dar mai ales de evoluțiacirculațieituristice,
acestlucrujustificând de faptasocierea lui șiactivităților de turism, putând fi consideratdrept o
componentăimportantă a prestațieituristice.

Pe de altă parte, așa cum menționăm, alimentațiapublică este o importantăramură a


circulațieimărfurilor, având un rol de bazăînorganizareaproducției de preparateculinareși de
cofetărieșiîndesfacereaacestoracătrepopulație, atâtpentruconsumulpeloc, înunitatea de
alimentațiepublică, câtși la domiciliu( caactivitatecomplementară de servicii).

Curriculum de dezvoltare locală presupune, în învăţământul profesional şi tehnic,


participarea şi eforturile reunite ale mai multor factori implicaţi în procesul de educaţie:elevi, cadre
didactice, părinţi, parteneri sociali (agenţi economici, instituţii/ organizaţii locale sau regionale).
Opţiunea pentru o astfel componentă a curriculumului se integrează strategiei de descentralizare,
conform căreia autorităţile publice locale trebuie să joace un rol important în învăţământul
profesional şi tehnic datorită responsabilităţii şi angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni.
Curriculum de dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi
comunitate şi are în vedere:
 resurse locale pentru instruire (baza materială a liceului);
 cerinţe locale pentru pregătirea în domeniul de bază care să servească activităţilor economice
desfăşurate în zonă.
Rolul practicii este decisiv în formarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor întrucât se
realizează în atelierul şcolii sau la agenţi economici, familiarizând elevul cu locul de muncă.
 scurtă descriere a nevoilor de formare cărora le răspunde CDL-ul şi a rezultatelor învăţării
suplimentare şi/sau aprofundate/extinse propuse a fi dobândite, precum şi lista unităţii/unităţilor de

rezultate ale învăţării din SPP1 vizatecăreia/cărora le sunt integrate rezultate ale învăţării propuse spre
aprofundare/extindere.

Necesitatea accentuării laturii formative a procesului de învăţământ a condus la proiectarea unui


curriculum centrat pe competenţe. O astfel de abordare urmăreşte centrarea activităţii elevilor nu pe asimilare

1
Se vor preciza, dacă este cazul, acea/acele unitate/unități de rezultate ale învățării din SPP care vor avea rezultate ale
învățării propuse spre aprofundare/extindere în cadrul CDL-ului

2
mecanică a unor noţiuni şi concepte, ci pe dezvoltarea capacităţii, deprinderi şi atitudini care să ducă la
formarea de competenţe.

2. Tabel de corelare dintre rezultatele învăţării şi conţinuturile învăţării

3
Rezultate ale învăţării suplimentare/ Rezultate ale
învăţării propuse spre aprofundare/extindere2
Conţinuturile învăţării3 Situaţii de învăţare
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

Prezentarea Participarea la Implicarea activă în Autocunoaşterea


compartime organizarea organizarea
ntelor activităților activităților - Caracteristici personale: abilităţi, deprinderi, interese,
existente în specifice specifice unităților aptitudini, temperament, caracter - Propunerea de
unitățile de unităților de de alimentație și - Competenţe proprii: de cunoaştere (procese strategii de
alimentație alimentație și turism intelectuale), de execuţie (profesionale), de relaţionare autoevaluare
publică și turism (sociale) - Exerciţii individuale,
turism în perechi, în grup.
Managementul resurselor personale - Studiul de caz
Investigarea Selectarea Asumarea - Puncte tari: caracteristicile personale care sprijină - Jocul de rol
surselor de informațiilor responsabilității în dezvoltarea profesională
informare specifice preluarea și - Monitorizarea mass-
specifice activității din gestionarea - Puncte slabe: caracteristici personale care necesită mediei
unităților de unitățile de surselor electronice ameliorare / dezvoltare - Participarea la
alimentație alimentație și de informații - Dezvoltarea carierei în domeniul alimentație publică și evenimente : bursa
și turism, turism pentru pentru activitatea turism : plan de acţiune pentru reuşita inserţiei socio- locurilor de muncă,
inclusiv cele integrarea lor în din unitățile de profesionale târguri de joburietc.
oferite de activitatea alimentație și - Căutarea de
- Factori externi: familia, societatea, dinamica pieţei
internet proprie turism informaţii, resurse
muncii, trasee de formare profesională
Utilizarea suplimentare, accesare
echipamentelor Managementul informaţiilor Internet
multimedia și a - Surse formale: Agenţii de Ocupare a Forţei de Muncă,
softurilor ziare, reviste, consilierul şcolar
specifice - Analiza
documentării - Surse informale: reţeaua personală (colegi, prieteni), - Propunerea de
mass-media strategii de evaluare
2
Se vor preciza, după caz, rezultate ale învățării suplimentare exprimate în termeni de cunoștințe, abilități și atitudini sau codurile corespunzătoare rezultatelor învățării propuse
spre aprofundare/extindere, conform SPP
3
Conținuturile învățării – se vor preciza acele conținuturi ale învățării agreate împreună cu operatorul economic, corelate cu cunoștințele, abiltățile și atitudinile menționate
- Caracteristicile profesiilor din domeniul alimentație
publică și turism : cerinţele minime pentru profesie
descrise în COR - Studiu de caz
- Oportunitate de carieră: oferta locurilor de muncă din - Exerciţiul
domeniul alimentație publică și turism în concordanţă cu - Analiza şi sinteza
- Elaborare CV,
posibilităţile şi aspiraţiile proprii
scrisoare de intenţie
Managementul învăţării - Simularea
- Stil de învăţare: global sau analitic, senzorial, participării la interviu
experimental
- Competenţe cheie transferabile: comunicare, numeraţie,
utilizarea calculatorului, dezvoltare personală, lucru în
echipă, rezolvarea problemelor

Cunoașterea Aplicarea Manifestarea Planificarea carierei


activităților principiilor proactivă în -Oferta educaţională pentru domeniul alimentație publică
și a ergonomice în aplicarea și turism: programe şcolare, programe de calificare, -Activitate pe grupe,
principiilor timpul principiilor demonstraţia,
programe de conversie profesională
ergonomice activităților ergonomice exerciţiul, analiza
specifice specifice locului specifice locului de - Factori: influenţa familiei, a şcolii, a comunităţii, a
unităților de de muncă muncă în vederea economiei şi culturii
alimentație reducerii - Marketing personal în vederea ocupării unui loc de
și turism solicitărilor fizice muncă în domeniul alimentație publică și turism:
modalităţi de prezentare, de redactare a unui Curriculum
Vitae, a unei scrisori de intenţie, comunicare asertivă,
interviu Tipuri de sarcini şi relaţii în cadrul unei echipe
de muncă dintr-o secţie de producere a alimentelor sau
dintr-un magazin
- Sarcini proprii, sarcini realizate independent, sarcini
realizate prin colaborare, sarcini realizate în comun prin
intervenţii complementare
- Obiectul de activitate al echipei
- Atribuţii, relaţii de colaborare între membrii echipei,
relaţii ierarhice
Roluri în cadrul unei echipe de muncă dintr-o secţie de
producere a alimentelor sau dintr-un magazin
- Poziţia individuală :inclus, exclus, subordonat
- Atitudini: sprijin, implicare, interes
- Acţiuni: finalizare de sarcini, raportare de sarcini
proprii, organizarea unor evenimente în grup
- Rezultate: succes, eşec
Interacţiuni în cadrul unei echipe
- Competenţa: pregătire profesională, poziţia faţă de
grup, atitudini de acord - dezacord
- Corelare: explicaţii ale sarcinii, încadrare în timp,
respectarea unui plan comun
- Întrajutorare: preluarea unor sarcini în caz de urgenţă,
manifestarea compasiunii, simpatiei
 Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materii
prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic): Fişe de documentare, Fişe
de lucru, Fişe de autoevaluare, Fişe de evaluare, Teste de evaluare, Flip-chart, Videoproiector,
Calculator, Model CV.

3. Sugestii metodologice

Se vor prezenta:
 informaţiicu rolul de a orienta cadrul didactic/tutorele asupra modalităţilor de dezvoltare a
rezultatelor învăţării exprimate în termeni de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini prin intermediul
conţinuturilor prevăzute;
 exemple de activităţi de învăţare;
 exemple de metode didactice recomandate, centrate pe elev şi pe activitatea acestuia, însoţite
de detalieri privind folosirea unora dintre acestea în procesul didactic de predare/învăţare.

Conţinuturile învăţării se parcurg şi se evaluează în totalitate, în cadrul celor 270 de


ore de instruire practică comasată la clasa a X –a care se vor desfăşura în atelierele şcoală şi la
agenţii economici.
Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de
ritmul de învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului. Numărul de ore alocat fiecărei
teme este orientativ, rămânând la latitudinea profesorului să facă distribuirea orelor în funcţie
de specificul zonei, resursele materiale ale şcolii. Activităţile la lecţii vor fi variate astfel
încât, indiferent de stilul de învăţare caracteristic, toţi elevii să dobândească competenţele
necesare.
Întregul demers didactic depus de profesor în procesul de predare-învăţare trebuie să
fie focalizat pe formarea rezultatelor învăţării cerute de domeniul pregătirii de bază în
Industria alimentară. Profesorul are doar rolul de facilitator, comunicator, colaborator,
implicând activ pe cel ce învaţă. Se pot utiliza metode ca: observaţia, munca independentă,
experimentul, simularea, problematizarea, jocul de rol, exerciţiul, discuţiile în grup care
stimulează gândirea critică, învăţarea prin proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc.
Se recomandă de asemenea organizarea predării-învăţării utilizând activităţi
diferențiate pe grupuri de elevi care facilitează procesul de învăţare. Această metodă se poate
aplica pentru verificarea între colegi (verificări şi evaluări ale lucrărilor între colegi), joc de
rol (elevii se ajută reciproc, iar profesorul îi îndrumă pentru o învăţare eficientă).
Aceasta se poate realiza numai printr-o proiectare riguroasă a activităţii didactice, prin
folosirea celor mai adecvate metode şi mijloace de învăţământ necesare unei pregătiri
performante în domeniu.
Metodele de predare trebuie să fie centrate pe elev, să stimuleze participarea activă şi
directă a elevilor în timpul procesului de învăţare. Vor fi promovate situaţiile din viaţa reală
şi se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme reale, pentru a se ţine cont în măsură mai
mare de nevoile elevilor, ale angajaţilor şi ale societăţii. Elevilor li se va permite să aplice
propriul mod de înţelegere a conţinutului, prin descoperire, conversaţie şi realizarea de
materiale de învăţare, cum ar fi: proiecte, ghiduri şi portofolii.

4. Sugestii privind evaluarea

Sugestiileprivindevaluarea vor fi definite prin raportare la specificul rezultatelor


învăţării urmărite şi al conţinuturilor învăţării prevăzute; vor fi formulate tipuri/ metode de
evaluare şi exemple de instrumente/ itemi de evaluare, cu detalieri pentru acele rezultate ale
învăţării prezentate la sugestiile metodologice.
Evaluarea se realizează în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare
continuă a rezultatelor învăţării.
Evaluarea iniţială are rolul de a verifica dacă elevul deţine cunoştinţele, abilităţile şi
atitudinile necesare pentru a putea parcurge cu succes programul de formare.
Evaluarea formativă asigură profesorului/formatorului feed back-ul procesului de
predare şi învăţare. Prin această evaluare profesorul cunoaşte nivelul de dobândire a noilor
cunoştinţe, abilităţi şi atitudini de către elev şi dacă acesta este pregătit pentru a învăţa noi
subiecte.
Evaluarea finală a modulului sau evaluarea sumativă oferă informaţii asupra
îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor şi verifică dacă au
fost dobândite toate rezultatele învăţării asociate modulului. Evaluarea va cuprinde şi
activităţi practice în care se va urmări dacă elevul este capabil să lucreze în echipă, să rezolve
o problemă, să facă o prezentare, să scrie un raport.
Autoevaluarea este una din metodele care capătă o extindere tot mai mare datorită
faptului că elevii îşi exprimă liber opinii proprii, îşi susţin şi motivează propunerile.
Probele de evaluare şi autoevaluare pot fi concepute sub formă de fişe de observaţie,
fişe de autoevaluare, teste cu cele trei tipuri de itemi (obiectivi, semiobiectivi, subiectivi).
Profesorul de specialitate va folosi instrumente şi metode de evaluare diverse,
corespunzătoare şi adaptate stilurilor de învăţare ale elevilor, în funcţie de conţinutul
modulului, de posibilităţile şi resursele unităţilor şcolare şi nu în ultimul rând, în concordanţă
cu propria lor personalitate.
Pe parcursul parcurgerii modulului elevul trebuie să fie supus evaluării prin probe de
evaluare diferite, în momente diferite, iar rezultatul final al evaluării, va avea în vedere
progresul realizat de acesta.
Pentru a promova modulul, elevii trebuie să demonstreze că pot întruni toatecriteriile
asociate cu toate rezultatele.

Instrumente de evaluare recomandate:

Fişa de lucru nr.1

Înurmadocumentării la locul de
practicăîntocmiţifişapostuluipentrucofetar/patiser/vânzatorpornind de la modelul de mai jos:

FIŞA POSTULUI

1. Numeleşiprenumele:
2. Funcţia:
3. Compartimentul:
4. Cerinţe:
a) studii:
b) vechime:
c) altecerinţe:
5. Relaţii:
a) Ierarhice - estesubordonat...,
b) Funcţionale - cu toatecompartimentelefuncţionale;
c) De colaborare - cu toatepersoanele din cadrulîntreprinderiiaflate pe acelaşinivelierarhic; d)
De reprezentare - înlimitasarcinilorşiatribuţiilor de serviciu;
6. Atribuţii, lucrărişisarcini:
a) Generale:
b) Sarcinispecifice:

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU,

Am luatcunoştinţă, Salariat,
FIŞA DE DOCUMENTARE nr. 2

SCRISOAREA DE INTENŢIE

1. CE ESTE SCRISOAREA DE INTENŢIE?Scrisoarea de intenţieconţinemotivaţia,


calificărileşiexprimădisponibilităţile tale faţă de firma la care vreisă te angajezi, într-un format
atractivşi concis. Este prima şansăsăfaci o impresiebună, iar o scrisoareconcepută exclusive
pentrufirmarespectivăaratăinteresuldeosebitpe care-l acorziacesteia. CV-ultăupoate da o
mulţime de informaţiidespre tine, desprestudiile tale, despreabilităţile tale, dar scrisoarea de
intenţietrebuiesă-lfacăpeangajatorsă te aleagăpe tine şi nu un alt candidat. Scrisoareata este un
exemplu al capacităţii tale de comunicareşinici un angajator nu va alege o persoană care nu
dădovadă de eficienţăînacestdomeniu. O scrisoare de intenţieprofesionistăşiinteligentă va fi o
reclamăbunăpentru tine.

2. SUGESTII UTILE ÎN REDACTAREA SCRISORII DE INTENŢIE

Personalizeazăscrisoarea : de câteoriesteposibil, adreseazămesajulcelui care-l vaciti. Dă un


telefonsauuită-te pe internet pentru a descoperinumeleşifuncţiilepersoanelorcheie din
firmarespectivă, după care asigură-tecă le-ai scriscorect.

Foloseşte un limbajsimplu, nesofisticat : fiiformal, dar nu rigid. Spuneceea ce ai de spusîntr-o


formăsimplă, directăşi nu folosi un bagajimens de sinonimesau un vocabularpreabogat.
Foloseşte verbe de acţiune, pentru a creafrazedinamice.

Fiiclar : scrisoareatrebuiesă-şiatingăscopul, dar trebuiesă fie interesantă, îndeajuns de


atractivăpentru a-l face pecel care o citeştesă fie interesat de persoana ta. Scrisoarea nu
trebuiesărepeteceea ce scrieîn CV, ci să fie doar o introducere a acestuia. Scrisoareaşi CV-
ultrebuiesărăspundăclar la întrebarea „De ce l-aşangajapeacestom?” . Dacărăspunsul nu
rezultădinceea ce scrii, mesajul este ineficient.

Evităclişeeleşilimbajul de lemn, de genul : „Mi-am permis săinclud CV-ulmeu…”

Fiiîncrezătorînforţeleproprii, dar nu arogant :


nu aborda o atitudinenegativistăşicontradictorie, dar niciunasupusăşiumilă. Fă-
lpeangajatorsăînţeleagăcăeşticalificatpentrupostul vacant. Explică ce anume te atrage la
firmarespectivă.

Fiipoliticosşioficial .

Fii direct : o scrisoareredactatăprofesionistşi un CV bun îţi pot deschidecaleaspre un nou job.


O prezentareclarăşifărăgreşeli (de oricenatură), va încurajacititorulsăparcurgăcuatenţie CV-
ultăuşisă te cheme la interviu.

Nu uitasăspecificifelulîn care poţi fi contacta t : oferă un număr de telefon la care săpoţi fi


găsitoricând, sau o adresă de e-email.

Semneazăscrisoarea de mână : dacăuiţi un astfel de amănunt, cel care o citeşte va


aveaimpresiacă ai trimis o scrisoareformală.

Împătureştescrisoareacuatenţie : foloseşteacelaşigen de hârtiecaşipentru CV.


Uniformitatealasă o impresiefavorabilă. Foloseşte o imprimantă care nu
lasăurmesausemneneglijabile.

Păstrează o copieşipentrutine :astfelştiice ai scrisînea, şi nu poţi fi luatprinsurprindere cu


întrebăriprivindconţinutulei.

FIŞĂ DE LUCRU nr. 2

Având la dispoziţieanunţuldat mai jos, şipebazainformaţiilor date înfişa de documentare,


întocmeşte-ţi propria scrisoare de intenţie.

Angajămbrutar/patiser/cofetar.
Sarcinişiresponsabilităţi:Preparăproduse de brutărie / cofetărie /
patiserieînconformitatecureţetele de preparare;
Respectăfluxuriletehnologiceînconformitatecuprocedurilecurente de lucruînlaborator.
Cerinţe:Experienţăşicalificareînmeseria de brutar / cofetar / patiser;
Abilităţiorganizatoriceşi de comunicare;
Studiimediisauşcoală de arteşimeserii. Doarcandidaţii care corespundprofiluluivor fi invitaţi
la interviu.
Ofertă(bonusuri, beneficii): Şansa de a-ţidesfăşuraactivitateaîntr-un cadruprofesional modern;
Instruireteoreticăşipractică la standardeinternaţionale; Posibilitatea de aavansaîncarieraîntr-o
companiemultinaţionalăînplinăascensiune.
Descriereafirmei: Cornmarket România SRL aintrat pe piaţa din Româniaînmartie 2018,
când a fostdeschisprimulmagazin de tip hypermarket înRomânia. Strategianoastră este de a
oferi o gamăvariată de produsealimentare de origine naţionalăşiinternaţională,
preţuricompetitive, servicii de excelenţăşiexpertizărecunoscute la nivelinternaţional.

Sursa: www.locuridemunca.ro

 CHESTIONAR PENTRU VERIFICAREA COMPETENŢELOR


PROFESIONALE
(pe care un elev le deţineşi le poatepuneînvaloare)

Numeleşiprenumele ……………………………………. Data …………….

Răspunde la următoareleîntrebări:

- Ce ţi-arplăceaîn mod deosebit?

- Ce activităţitratezifărăentuziasm?

- Ce ştiisăfaci?
FIŞA DE LUCRU nr. 3

Numeleşiprenumele ……………………………………. Data …………….

• Tehnoredactează un CV europassdupămodeluldinfişa de
documentarerespectândregulileşiindicaţiilefurnizate.

o FIŞA DE AUTOEVALUARE

• Numeleşiprenumele ……………………………………. • Data …………….

- Ai completatcorecttoatecerinţele?

- Dacă nu, unde ai întâmpinatdificultăţiînconceperea CV-ului?

- Care au fostfazelecele mai uşoarealeredactării CV-ului?

- Care considerică sunt calităţile CV-uluităuprin care încercisăîlconvingi pe angajator?

 Exemplu de joc de rol


Scenariulactivităţii:Se alegvoluntaripentrurolul de angajatori, formând o comisie de 3-4
persoaneşi se stabileşte un intervievat, persoana care săcaute un loc de muncă,
răspunzândunuianunţdinziar (slujba se va stabili de cătrecomisie).
Ceilalţiparticipanţi vor fi observatorişi vor urmări, pegrupe, aspectele ce ţin de (grilăpe care
intervievatul nu o cunoaştedinainte):
- formula de salut, bâlbâieli, ticuri verbale, coerenţă
- mimicăşiexpresii faciale - postură, gesturi
- cum se comportăcandidatul, modalităţi de convingere
- impactulasupracelorlalţi
- felulîn care îşiprezintăcalificărileacademiceşiprofesionalecorespunzătoarepostuluisolicitat
- aptitudinispeciale, inteligenţă, interese
- dispoziţie, motivaţie

Analizaactivităţii:
- Comisiaîşi va spuneopiniaasupraimpresieilăsate de intervievat.
Este el admis saurespins? De ce?
- Fiecaregrup de observatoriîi va da un feedback intervievatuluiasupracelorobservate
- I se va scrie o scrisoareintervievatului, de cătrefiecareparticipant: “Daca eu aş fi
fostînlocultău, aş fi procedat…”.

 JURNAL DE PRACTICĂ

Elev: …………………………………………………. Clasa: ……


Perioada: ….Saptamana/i (data)

Locaţie: (magaziul, raionul):

Modulul: ………………………………………………………………………………….
Tema:

Competenţa:
Activitatea:

1. Sarcini de lucru:
- producereaalimentelor, adoptand un comportamentprofesionalîn:
- prezentareaofertei de produseşiservicii;
- descriereaproduselorşiserviciilorînfuncţie de cerereaclienţilor.

- Participatişi la alteactivitatispecificeprocesuluitehnologic de producere si vanzare a


marfurilor

2. Care suntprincipaleleactivităţirelevantepe care le-aţiobservatsau le-aţidesfăşurat?

3. Ce lucrurinoiaţiînvăţat?

4. Care au fostevenimentelesaulucrurile care v-auplăcut?Motivaţi.

___________________________________________________________________________

5. Bibliografia

1. Brumar, Constanţa, ş.a. (2005) – ABC-ul tehnologieihoteliereşi a agroturismului,


Bucureşti: EdituraDiasfera
2. Burboiu, Petre (1990) – Economia şiorganizareaergonomică a muncii, Bucureşti:
EdituraDidacticăşiPedagogică
3. Capotă, Valentina, ş.a. (2008) – Alimentaţiepublică, manual pentruclasa a X – a,
Bucureşti: Editura CD Press
4. Ene, Cornelia (2004) – Carteaospitalităţii, Bucureşti: Editura THR-CG
5. Florea, Constantin, ş.a. (2004) – Manualuldirectorului de restaurant, Bucureşti:Editura
THR-CG
6.
7. Glavan, Vasile (2000) – TurismulînRomânia, Bucureşti:EdituraEconomică
8. Iurcu, Mihail (2007) – Tratat de ergonomie, Târgovişte:EdituraBibliotheca
9. Lupu, Nicolae (2002) – Hotelul – economieşi management, Bucureşti: Editura ALL
10. Mihai, Ştefania, ş.a. (2000) – Tehnologiahotelieră,Bucureşti: Editura Niculescu
11. Minciu, Rodica (2000) – Economia turismului, Bucureşti: Editura Uranus
12. Nicolescu, Radu (1998) – Tehnologiarestaurantelor, Bucureşti: Editura Inter-Rebs
13. Nicolescu, Radu (1998) – Serviciileînturismşialimentaţiepublică, Bucureşti:Editura
Sport-Turism
14. Nistorescu, Puiu (2002) – Management înturism, Bucureşti: Editura ASE
15. Stavrositu, Stere (2006) – Arta serviciilorînrestaurante, baruri, gastronomie, hoteluri,
pensiunituristice, Bucureşti: Fundaţia Arta serviciilorînturism
16. Activitateapersonaluluimuncitor din laboratoareleîntreprinderilor MICM NT 79.
Bucureşti : OID, 1986. 72 p. : tab. Antetitlu : Min. Ind. Constr. de Maşini. IV 9716
17. Cum să-ţi (re)găseşti o slujbă :Raport special. Bucureşti : Rentrop& Straton, 1998. 47 p.
: il. Supliment al revisteiIdei de afaceri nr. 103/ianuarie 1998. ISBN 973-98033-3-4. IV
12678.