Sunteți pe pagina 1din 6

Liceul Tehnologic “Gh.

Ruset Roznovanu”
Disciplina: Consiliere şi Orientare Aviz responsabil comisie:
Număr de ore săptămînal: 1
Clasa a IX-a D
Programa cf. O.M.E.N. nr. 4437/29.08.2014
An şcolar 2016-2017 Aviz Director:
Diriginte: prof. Japalela Tamara Veronica

PLANIFICARE ANUALĂ A
ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE
AN ŞCOLAR 2016 - 2017
NR
COMPONENTA SEM I SEM II Anual
CRT

1. Autocunoaştere şi 4 3 7
management personal

2. Comunicare 3 3 6
interpersonală
3. A învăţa să înveţi 4 1 5
Planificarea şi dezvoltarea
4. 3 2 5
carierei
5. Piaţa muncii 2 2 4
6. Stil de viaţă şi muncă 2 2 4
7. Ore la dispoziţia dirigintelui 1 1 2
8. Activitate „Şcoala altfel” - 1 1
Total 19 ORE 15 ORE 34 ORE
LICEUL TEHNOLOGIC “GH. Ruset Roznovanu”
CLASA: a IX-aD
ANUL ŞCOLAR: 2016-2017
DISCIPLINA: CONSILIERE SI ORIENTARE / 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ
Programa cf. O.M.E.N. nr. 4437/29.08.2014

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL AL II-LEA


CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Modul Competenţe specifice Conţinuturi Tema Nr. ore Săptămâna
Semestrul
I II
I. 1. Explorarea resurselor Regulamentul de Ordine Interioară al 1 1
Autocunoaştere şi
Autocunoaştere şi personale care şcolii
management personal
management influenţează Cine sunt eu? ce ma reprezinta? 1 2
 Caracteristici personale:
personal planificarea carierei Eu şi punctele mele forte: competenţe, 1 12
calităţi, valori, interese,
1.1. Analizarea interese, talente, aptitudini
competenţe, aptitudini,
caracteristicilor personale Promovez în exterior o imagine de sine 1 6
aspiraţii, nevoi etc.
semnificative pentru corectă?
 Modalităţi de dezvoltare a
dezvoltarea încrederii în Dacă lumea ar fi..., mi-ar plăcea să fiu... 1 4
încrederii în sine
sine Personalităţi celebre. Modele de viaţă 1 6
Cum voi putea fi eu peste ani? 1 9

2
II. 2. Utilizarea Comunicare verbală, paraverbală şi 1 5
Comunicare interpersonală
Comunicare instrumentelor necesare nonverbală
 Comunicarea pasivă,
interpersonală pentru învăţare şi Ce pot sa fac atunci cândmă simt 1 8
asertivă, agresivă. Tehnici
muncă. singur?
de comunicare asertivă
2.1. Folosirea unor Individualismul şi spiritul de echipă 1 13
tehnici de comunicare Presiunea de grup si puterea 1 2
adaptate diferitelor anturajului
contexte de învăţare şi de Drepturi şi responsabilităţile mele în 1 7
muncă familie şi societate
Ce aş face dacă aş fi părinte? 1 20
III. 2. Utilizarea A învăţa să înveţi Autoevaluarea a stilului de învăţare 1 4
A învăţa să înveţi instrumentelor necesare  Resurse şi tehnici de Cum să învăţăm eficient? 1 9
pentru învăţare şi informare cu privire la Consecinţele absenteismului asupra 1 3
muncă. învăţare şi muncă prin procesului de învăţare
2.2. Operarea cu tehnici intermediul noilor Este importantă învăţarea pentru 1 18
de învăţare adaptate instrumente TIC şi carieră?
diverselor etape de multimedia Munca şi rolul acesteia în viaţa 1 10
dezvoltare a carierei  Factori care favorizează noastră
şi/sau blochează învăţarea şi
succesul în carieră

IV. 3. Elaborarea Viitorul meu a început ieri 1 14


Planificarea şi dezvoltarea
Planificarea şi proiectului personal de Ce-mi doresc în viaţă? 1 3
carierei
dezvoltarea educaţie şi carieră. Competente si abilităţi necesare 1 17
 Decizia de carieră: etape,
cariere locului de munca
3.1. Identificarea factori de influenţă.
factorilor care Cariera de succes 1 11
influenţează decizia de Impactul carierei si a profesiei asupra 1 1
carieră calităţii vieţii
V. 3. Elaborarea Piaţa muncii Implicare socială - voluntariat 1 11
Piaţa muncii proiectului personal de  Dinamica pieţei muncii la Lumea profesiilor 1 15
educaţie şi carieră. nivel local, regional, Posibilităţi de muncă: cu normă 1 16
3.2. Explorarea naţional, internaţional întreagă, cu jumătate de normă,
caracteristicilor şi a liber- profesionist, voluntariat,
tendinţelor pieţei muncii  Oportunităţi de muncă: cu antreprenoriat
normă întreagă, cu jumătate Responsabilităţile şi drepturile mele 1 8
de normă, la domiciliu, la locul de munca
consultanţă, liber
profesionist, voluntariat,
antreprenoriat etc.
VI. 4. Manifestarea unui stil Stil de viaţă şi muncă Tutunul, alcoolul, drogul-semne de 1 7
Stil de viaţă şi de viaţă favorabil maturitate?
 Schimbările economice,
muncă schimbării şi adaptării
sociale şi tehnologice - Arta convieţuirii civilizate se învaţă 1 5
la noi contexte de
influenţa asupra stilului de
învăţare şi de muncă.
viaţă şi asupra profesiilor
4.1. Aprecierea efectelor  Impactul stilului de viaţă Impactul schimbărilor asupra stilului 1 15
schimbărilor sociale, asupra planificării carierei şi de viaţă
economice şi tehnologice dezvoltării personale
asupra stilului de viaţă şi Stiluri de viaţă şi de carieră 1 14
evoluţiei profesiilor
Ore la dispoziţia Analiza situaţiei şcolare 2 16 21
dirigintelui

4
LICEUL TEHNOLOGIC „Gh. Ruset Roznovanu”
CLASA: a IX-a D
ANUL ŞCOLAR: 2016-2017
DISCIPLINA: CONSILIERE SI ORIENTARE / 1 ORĂ / SĂPTĂMÂNĂ

SEMESTRUL I
Nr. Titlul temei propuse: S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19
crt.
1. Regulamentul de Ordine Interioară al şcolii
2. Cine sunt eu? ce măreprezintă?
3. Consecinţele absenteismului asupra procesului de
învăţare
4. Autoevaluarea a stilului de învăţare
5. Comunicare verbală, paraverbală şi nonverbală
6. Personalităţi celebre. Modele de viaţă
7. Tutunul, alcoolul, drogul-semne de maturitate?
8. Ce pot sa fac atunci când mă simt singur?
9. Cum să învăţăm eficient?
10. Munca şi rolul acesteia în viaţa noastră
11. Implicare socială - voluntariat
12. Eu şi punctele mele forte: competenţe, interese,
talente, aptitudini
13. Individualismul şi spiritul de echipă
14. Viitorul meu a început ieri
15. Lumea profesiilor
16. Analiza situaţiei la învăţătură
17. Impactul carierei si a profesiei asupra calităţii vieţii .
18. Presiunea de grup si puterea anturajului
19. Ce-mi doresc în viaţă?

5
LICEUL TEHNOLOGIC „Gh. Ruset Roznovanu”
CLASA: a IX-a D
ANUL ŞCOLAR: 2016-2017
DISCIPLINA: CONSILIERE SI ORIENTARE / 1 ORĂ / SĂPTĂMÂNĂ

SEMESTRUL AL II-LEA
Nr. Titlul temei propuse: S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
crt.
1 Presiunea de grup si puterea anturajului
2 Ce-mi doresc în viaţă?
3 Dacă lumea ar fi..., mi-ar plăcea să fiu...
4 Arta convieţuirii civilizate se învaţă
5 Promovez în exterior o imagine de sine corectă?
6 Drepturi şi responsabilităţile mele în familie şi
societate
7 Responsabilităţile şi drepturile mele la locul de
munca
8 Cum voi putea fi eu peste ani?
9 Cariera de succes
1 Stiluri de viaţă şi de carieră
0
11 Impactul schimbărilor asupra stilului de viaţă
1 Posibilităţi de muncă: cu normă întreagă, cu
2 jumătate de normă, liber- profesionist,
voluntariat, antreprenoriat
1 Competente si abilităţi necesare locului de
3 munca
1 Este importantă învăţarea pentru carieră?
4
1 Ce aş face dacă aş fi părinte?
5
1 Analiza situaţiei la învăţătură
6