Sunteți pe pagina 1din 6

COLEGIUL ENERGETIC, RM VALCEA

Disciplina: Consiliere şi Orientare


Număr de ore săptămânal: 1
Clasa a XI-a A
Diriginte PROF. Țenea Codruța Elena
An școlar 2021-2022

PLANIFICARE ANUALĂ

NR
COMPONENTA SEM I SEM II Anual
CRT
Autocunoaştere şi
1. 3 3 6
dezvoltare personală
Comunicare şi abilităţi
2. 2 3 6
sociale
Managementul
3. informaţiilor şi 2 3 5
învăţării
Planificarea carierei 2 3
4. 5

Calitatea stilului de
5. 2 2 4
viaţă
6. Analiza situaţiei şcolare 1 5 6
Total / An 12 ORE 19 31 ORE+1
ORE+1 SC ALT
SC ALT

1
COLEGIUL ENERGETIC, RM VALCEA
Disciplina: Consiliere şi Orientare
Număr de ore săptămânal: 1
Clasa a XI-a A
Diriginte PROF. Țenea Codruța Elena
An școlar 2021-2022

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL AL II-LEA


CONSILIERE ŞI ORIENTARE

Modul Competenţe specifice Conţinuturi Tema Nr. ore Săptămâna


Semestrul
I II
1. Explorarea resurselor Regulamentul de Ordine 1 1
personale care influenţează Autocunoaştere şi dezvoltare Interioară al şcolii
planificarea carierei personală Cunoaştere de sine şi cunoaştere 1 2
1.1 Analizarea aspiraţiilor, a Autocunoaştere: de ceilalţi
priorităţilor, a calităţilor - (auto)evaluare personală –
I. Autocunoaşterea şi personale, a punctelor tari şi a modalităţi de realizare Cunoaşte-te de tine însuţi! 1 13
dezvoltarea personală scopurilor prin autoevaluare - (auto)evaluare şi dezvoltare Viitorul meu dorit, viitorul meu 1 14
1.2 Reactualizarea planului de personală posibil
dezvoltare a resurselor Managementul resurselor personale:
personale, prin raportare la - programe educaţionale pentru Dacă lumea ar fi..., mi-ar plăcea 1 4
situaţia prezentă şi la managementul resurselor personale să fiu...
obiectivele de viitor Cum voi putea fi eu peste ani? 1 15
II. Comunicare şi 2. Integrarea abilităţilor de Comunicare şi abilităţi sociale Regulile de comunicare 1 3
abilităţi sociale interrelationare, în vederea - respectarea punctelor alternative de civilizată

2
dezvoltării personale şi vedere Comunicare verbală, 1 16
profesionale - drepturile şi responsabilităţile paraverbală şi nonverbală
2.1 Aplicarea principiilor unei membrilor familiei; echitatea de gen
Colaborare şi respect – munca 1 17
comunicări
în echipă
interpersonale pozitive
2.2 Evaluarea respectării Tehnica negocierii, puncte 1 18
drepturilor şi a diferite de vedere
responsabilităţilor membrilor Drepturi şi responsabilităţile 1 5
familiei mele în familie
Managementul informaţiilor şi al Educaţia şi formarea 1 6
învăţării profesională. Cum obţinem
3. Utilizarea adecvată a Managementul informaţiilor: informaţii specifice?
informaţiilor, în propria - resurse de obţinere a informaţiilor
Surse de informaţie - criterii de 1 7
activitate, pentru obţinerea despre opţiunile educaţionale sau
selecţie
succesului profesionale
3.1 Compararea resurselor de - criterii de selecţie a surselor de Succesul profesional - rolul 1 19
obţinere a informaţiilor informare învăţării
III. Managementul
referitoare la opţiunile Managementul învăţării:
informaţiilor şi al Internetul - prieten sau duşman 1 20
educaţionale, la muncă şi - relaţia succes şcolar – reuşită
învăţării Reuşită personală 1
carieră, din perspectiva personală şi profesională: 21
relevanţei acestora criterii de analiză a reuşitei personale/ şi profesională –strategii
3.2 Analizarea relaţiei dintre profesionale
performanţele şcolare şi - rolul succesului şcolar în obţinerea
reuşita în viaţa personală şi succesului în viaţa personală şi în
profesională carieră: percepţia elevilor, a
profesorilor, a factorilor de decizie, a
opiniei publice
IV. Planificarea carierei 4. Elaborarea proiectului de Model CV-ul european 1 22
dezvoltare personală şi
profesională Lumea în care trăim – factorul 1 8
economic
4.1 Analizarea consecinţelor Planificarea carierei
schimbărilor economice, - schimbări economice, sociale, Profesie şi carieră. Ce voi face 1 9
sociale şi tehnologice asupra după absolvire?

3
profesiilor Cerinţe actuale în exercitarea 1 23
4.2 Evaluarea opţiunilor unei profesii
personale privind dezvoltarea
personală şi profesională tehnologice; influenţele acestora
asupra dinamicii carierei
- opţiuni şi resurse de realizare a
Cum iau o decizie? Stiluri 1 24
decizionale
Calitatea stilului de viaţă Cum petrecem timpul liber? 1 10
Calitatea vieţii personale:
V. Calitatea stilului de Implicare socială - voluntariat 1 11
- implicarea comunitară ca modalitate
viaţă 5. Exersarea abilităţilor de
de promovare Cum reacţionăm în situaţii de 1 25
management al unui stil de
a dezvoltării carierei şi calităţii vieţii criză?
viaţă de calitate
Fumatul, drogurile si alcoolul 1 26
pun pericolul din viaţa mea
Analiza situaţiei şcolare 6 12 27,28,
Ore la dispoziţia 29,30,
dirigintelui 31

4
COLEGIUL ENERGETIC, RM VALCEA
Disciplina: Consiliere şi Orientare
Număr de ore săptămânal: 1
Clasa a XI-a A
Diriginte PROF. Țenea Codruța Elena

An școlar 2021-2022
SEMESTRUL I

Titlul temei propuse: S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12


1.Regulamentul de Ordine Interioară al şcolii ///
2.Cunoaştere de sine şi cunoaştere de ceilalţi ///
3. Regulile de comunicare civilizată ///
4. Dacă lumea ar fi..., mi-ar plăcea să fiu... ///
5. Drepturi şi responsabilităţile mele în familie ///
6. Educaţia şi formarea profesională. Cum obţinem informaţii ///
specifice?
7. Surse de informaţie - criterii de selecţie ////
8. Lumea în care trăim – factorul economic ///
9. Profesie şi carieră. Ce voi face după absolvire? ///
10. Cum petrecem timpul liber? ////
11. Implicare socială - voluntariat ////
12. Analiza situaţiei la învăţătură ///

5
COLEGIUL ENERGETIC, RM VALCEA
Disciplina: Consiliere şi Orientare
Număr de ore săptămânal: 1
Clasa a XI-a A
Diriginte PROF. Țenea Codruța Elena

An școlar 2021-2022

SEMESTRUL AL II-LEA

Titlul temei propuse: S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31
13. Cunoaşte-te de tine însuţi! ///

14. Viitorul meu dorit, viitorul meu posibil ///


15. Cum voi putea fi eu peste ani? ////
16. Comunicare verbală, paraverbală şi nonverbală ////
17. Colaborare şi respect – munca în echipă ////
18. Tehnica negocierii, puncte diferite de vedere ///
19. Succesul profesional - rolul învăţării ////
20. Internetul - prieten sau duşman ///
21. Reuşită personalăşi profesională –strategii ////
22. Model CV-ul european ////
23. Cerinţe actuale în exercitarea unei profesii ////
24. Cum iau o decizie? Stiluri decizionale ////
25. Cum reacţionăm în situaţii de criză? ////
26. Fumatul, drogurile si alcoolul pun pericolul din ///
viaţa mea
30. Analiza situaţiei la învăţătură /// /// /// /// ///

S-ar putea să vă placă și