Sunteți pe pagina 1din 5

BAREM DE CORECTARE

Istoria românilor și universală


Profil umanist, Sesiunea de bază
SUBIECTUL I
Nr. Maxim
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru
item
1. Explică sintagma planul Marshall. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; 2
1 p. – explicație parțială; puncte
2 p. – explicație deplină.
2. Construește, în baza surselor, o 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
afirmaţie despre relațiile dintre S.U.A. și 1 p. – construiește o afirmație la temă, 2
U.R.S.S la această etapă. fără a ține cont de mesajul surselor; puncte
Răspuns posibil: 2 p. – construiește o afirmație corectă,
Relații ostile…; etc. pertinentă.
Suport din sursă: Orice guvern, care va
manevra pentru a paraliza redresarea
altor state, nu se poate aștepta la ajutor
din partea noastră; etc.
3. Explică, cu trimitere la surse şi la Explică (2p.)
cunoştinţele obţinute anterior, contextul 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
în care a fost propus Planul Marshall de 1 p. – construiește o explicație
către S.U.A. în 1947. parțială; 4
Răspuns posibil: Criza social- 2 p. – construiește o explicație deplină. puncte
economică, politică provocată de Utilizează
conflagrația mondială…; etc. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
Suport din surse: împotriva foametei, 1 p. – utilizează doar sursa sau doar
sărăciei, disperării și cunoștințele obținute anterior;
haosului...;renașterea economiei 2 p. – utilizează sursa și cunoștințele
mondiale sănătoase...; etc. obținute anterior.
Cunoştinţele obţinute anterior: 5 iunie
1947, secretarul de stat al SUA, George
Marshall expune planul de restabilire a
Germaniei și a întregii Europe; etc.
4. Compară opiniile autorilor cu privire la Compară (2p.)
scopul Planului Marshall (sursele A și 0p. – răspuns greșit/ lipsă;
B). 1 p. – comparație parțială: doar
Răspuns corect: concluzie (asemănare, deosebire) sau
Autorii exprimă opinii diferite... doar criteriu de comparație;
2 p. – comparație corectă și deplină
Argumentaeză răspunsul: (concluzie și criteriu de comparație). 4
-să facă tot ceea ce le stă în putere Argumentează (2p.) puncte
pentru a ajuta lumea să-și regăsească 0p. – răspuns greșit/ lipsă;
sănătatea economică normală; etc. 1 p. – argumentare parțială;
-înjghebarea unui bloc de state legate 2 p. – argumentare deplină, valorifică
cu angajamente față de SUA; etc. ambele surse.
5. Exprimă-ți argumentat opinia cu privire Exprimă opinii/ Apreciază (2p.)
la consecințele Planului Marshall pentru 0 p. – răspuns lipsă/ incorect științific;
statele europene. 1 p. – apreciere formulată simplist; 4
parțial reflectă esența temei; puncte
2 p. – apreciere clar exprimată,
relevantă pentru tema dată, corectă
științific.
Argumentează (2p.)
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină
(raționament și exemplu).
SUBIECTUL al II-lea
Nr. Maxim
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor um
pentru
item
1. Explică, în baza sursei, de ce Ștefan cel 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Mare numea Moldova „poartă a 1 p. – explicație parțială (operează 2
creștinătății”. doar cu informații selectate din sursă, puncte
Răspuns posibil: Așezarea geopolitică a fără a le integra într-o explicație
Moldovei între Europa creștină și pertinentă);
Imperiul Otoman…; etc. 2 p. – explicație deplină.
Suport din sursă: dacă această țară va fi
pierdută,„toată creștinătatea va fi în
mare primejdie”...;
2. Determină opinia autorului despre Determină (2p.)
politica antiotomană a voievodului 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
Ștefan cel Mare. 1 p. – construiește o afirmație la temă,
Răspuns posibil: Autorul apreciază fără a ține cont de mesajul sursei;
politica antiotomană a voievodului…; 2 p. – construiește o afirmație corectă,
etc pertinentă.
Argumentează răspunsul: Argumentează (2p.) 4
Suport din sursă: a luat măsuri de 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; puncte
întărire a sistemului de fortificații…; 1 p. – argumentează fără aplicarea
voievodul a cerut ajutoare de la unguri, sursei;
transilvăneni, poloni, venețieni...; etc. 2 p. – argumentează cu trimitere la
sursă.
3. Formulează o cauză a deciziei Formulează o cauză (2p.)
domnitorului de a cere ajutoare de la 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
conducătorii de state din Europa. 1 p. – cauză formulată simplist, parțial
Răspuns posibil: Confruntările armate reflectă esența temei;
cu Imperiul Otoman...; etc. 2 p. – formulează o cauză corelată la
Argumentează răspunsul cu trimitere la un fapt istoric.
un fapt istoric: Bătălia de la Vaslui Argumentează (2p.) 4
(1475), Bătălia de la Războieni (1476) 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; puncte
...; etc. 1 p. – argumentare parțială (nu se face
trimitere la un fapt istoric);
2 p. – argumentare deplină, având la
bază un fapt istoric, corect științific.
4. Apreciază rolul lui Ștefan cel Mare în Apreciază (2p.)
istorie. 0 p. – răspuns lipsă/ greșit din punct
de vedere științific;
Argumentează răspunsul. 1 p. – apreciere foarte generală;
2 p. – apreciere clar exprimată,
relevantă pentru aspectul istoric
solicitat.
Argumentează (2p.) 4
0 p. – răspuns lipsă; în discordanță cu puncte
aprecierea formulată;
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină
(raționament și exemplu), corectă
științific, în concordanță cu sarcina
propusă.
SUBIECTUL al III-lea
Nr. Maxim
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor um
pentru
item
1. Explică, cu trimitere la sursă, caracterul 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
simbolic al Revoluției franceze. 1 p. – răspuns simplist/ declarativ;
Răspuns posibil: Revoluția franceză a 2 p. – explicație parțială (operează cu
influențat modul de gândire al informații din sursă, selectate corect, 3
oamenilor pe tot continentul...; etc. fără a fi deplin integrate într-o puncte
Suport din sursă: Franța drept călăuza explicație pertinentă);
ideilor noi...; căderea Bastiliei este 3 p. – explicație deplină, reflectă
considerată drept începutul prăbușirii esența faptului istoric analizat;
despotismului și abolirea privilegiilor informația punctuală selectată din
care anunță o eră nouă în istoria sursă fortifică/ personalizează
omenirii...; etc. explicația.
2. Formulează, conform modelului propus, Formulează o consecință (2p.)
două consecințe ale Revoluției franceze 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
din secolul al XVIII-lea. 1p.x2 – numește o consecință conform
Răspuns posibil: sarcinii.
- Consecință politică: abolirea Argumentează (4p.)
despotismului; instituirea principiilor 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; 6
democratice; adoptarea Declarației 1 p.x2 – argumentare parțială (doar puncte
drepturilor omului și cetățeanului...;etc raționament sau doar exemplu);
- Consecință socială: abolirea 2p.x2–argumentare deplină,
sistemului stărilor sociale; ascensiunea (raționament și exemplu), corectă
burgheziei; reforme sociale…; etc științific, în concordanță cu sarcina
Argumentează răspunsul. propusă.
SUBIECTUL al IV-lea
Nr. Maxim
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor um
pentru
item
1. Formulează argumente relevante (cel Formulează trei argumente (6p.)
puțin trei), corecte din punct de 0 p. – răspuns lipsă/ greșit; 10
vedere științific, pentru a-ți susține 1 p.X3 – argument parțial/declarativ; puncte
opinia referitoare la tema propusă. 2 p.X3 – argument construit corect
Rolul domnitorului Alexandru Ioan (raționament și exemplu), corect
Cuza în procesul de consolidare a științific.
statului modern român. Concordanța argumentelor cu opinia
Argumentele formulate, cel puțin (2p.)
trei, pot face trimitere la: 0 p. – răspuns lipsă; argumentele nu sunt
- desăvârșirea unității politice și în concordanță cu opinia construită;
administrative…; 1 p. – argumentele susțin parțial/
- activitatea reformatoare…; insuficient teza exprimată în introducere;
- restituirea bunurilor țării…; 2 p. – argumentele susțin opinia
- modernizarea diferitor domenii ale exprimată în introducere, sunt relevante
societății…; și suficiente pentru teza dată.
- împroprietărirea țăranilor cu Relevanța tematică a argumentelor
pământ…; (2p.)
- crearea structurii moderne a 0 p. – răspuns lipsă; nu corespund temei;
învățământului…; 1 p. – argumentele abordează tangențial
- democratizarea sistemului politic și tema propusă;
juridic…; 2 p.– argumentele dezvoltă tema propusă.
- proclamarea autocefaliei Bisericii
ortodoxe române…;
- etc
2. Explică relații de cauză-efect (cel Explică (4p.)
puțin două). 0 p. – răspuns lipsă/ greșit;
1 p.X2 – relația de cauză-efect este
exprimată simplist, fără conectori; 5
2 p.X2 – răspuns corect, deplin. puncte
Relevanța tematică (1p.)
1p. – relațiile de cauză-efect propuse
reflectă esența temei abordate.
3. Integrează critic informațiile din 0 p. - răspuns lipsă sau fără a face
sursele propuse în propriul text. trimitere la surse; textul surselor este
preluat fără a fi integrat în text;
1 p. – se fac unele încercări de a cita, de a
face trimitere la surse, fără a integra
informația în textul autorului; 3
2 p. – sursele sunt valorificate corect puncte
(citate din sursă si/ sau trimitere la autor;
etc.), dar parțial/ unilateral pentru tema
propusă;
3 p. – sursele sunt parte integră a textului,
servesc ca suport al reflecției autorului
pentru o analiză multiaspectuală a temei.
4. Expune ideile în baza unui plan logic 0 p. – răspuns lipsă.
care să conțină introducere, cuprins, Introducere
concluzie. 1 p. – teza este formulată simplist, puțin
personalizat; nu este axată deplin la tema
propusă;
2 p. – teza este formulată clar,
personalizat (mai mult decât o simplă
reafirmare a temei) și este relevantă
pentru tema propusă. 5
Cuprins puncte
1 p. – organizarea textului (prin alineat)
reflectă cuprinsul (argumentele) textului.
Concluzie
1 p. – mesaj simplist; parțial corelat cu
teza propusă la introducere; nu oferă o
sinteză a argumentelor propuse în
cuprins;
2 p. – mesaj clar, în concordanță cu tema
și teza propusă în introducere; oferă o
sinteză a argumentelor formulate în
cuprins.

5. Utilizează corect limbajul istoric. 0 p. – răspuns lipsă;


1 p. – limbaj parțial adecvat; irelevant
pentru tema propusă;
2 p. – limbaj adecvat/ relevant pentru
prezentarea temei.
N.B.: baremul pentru utilizarea corectă a 2
limbajului istoric se aplică doar în cazul puncte
acumulării a cel puțin 4 puncte pentru
formularea argumentelor relevante
(itemul IV.1)
SUBIECTUL al V-lea
Nr. Maxim
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor um
pentru
item
1. Numește un proces istoric, pentru Numește (2p.)
care harta dată poate servi ca sursă 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
de informare. 1 p. – procesul corelează parțial cu harta;
Răspuns posibil: Colonizarea 2 p. – procesul numit este în concordanță
greacă...; etc. cu informația oferită de hartă.
Argumentează (2p.) 4
Argumentează răspunsul cu trimitere 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; puncte
la hartă (teritoriul civilizației 1 p. – argumentare parțială (harta sau
grecești; direcțiile de deplasare; cunoștințele obținute anterior);
zonele de colonizare; coloniile; etc) 2 p. – argumentare deplină (harta și
și la cunoștințele obținute anterior. cunoștințele obținute anterior).
2. Utilizează harta pentru a descrie 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
statutul orașelor: 1 p. x 2 – numește corect statutul
Răspuns posibil: orașelor; 4
Milet: metropolă greacă… 2 p. x 2 – descrie corect statutul orașelor. puncte
Histria; colonie creată de orașul
Milet…
3. Formulează, în baza hărții și a Formulează (1p.)
cunoștințelor obținute anterior, o 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
concluzie cu referire la rolul 1 p. – formulează o concluzie corectă din
coloniilor grecești în lumea antică. punct de vedere științific.
Răspuns posibil: Centre economice, Utilizează 3
politice și culturale; ...; etc. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; puncte
Hartă: (teritoriul civilizației grecești; 1 p. – utilizează doar harta sau doar
direcțiile de deplasare; zonele de cunoștințele obținute anterior;
colonizare; coloniile; etc) 2 p. – utilizează harta și cunoștințele
obținute anterior.
Total: 75 de puncte