Sunteți pe pagina 1din 6

TEST 2

BAREM DE CORECTARE
Istoria românilor și universală
Februarie 2018
SUBIECTUL I
Nr. Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor Maximum
item pentru
item
1. Definește termenul regim fanariot. 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
1 p. – definiție parțială; 2 puncte
2 p. – definiție deplină.

2. Formulează o caracteristică a 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;


regimului fanariot în Principatele 1 p. – construiește o afirmație partial
Române (sursa A). adecvată sarcinii; 2 puncte
Răspuns posibil: restrângerea 2 p. – construiește o afirmație corectă și
autonomiei interne; accentuarea deplină.
controlului otoman asupra
Principatelor; sporirea obligaţiilor
faţă de Imperiul Otoman; fiscalitatea
excesivă; aplicarea unor reforme
interne privind sistemul fiscal…; etc.
3. Formulează o consecință a regimului Formulează (2p.)
fanariot asupra evoluției social- 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
economice a Principatelor Române. 1 p. – formulează o consecință la temă, fără
a ține cont de mesajul surselor;
Răspuns posibil: 2 p. – formulează o consecință corectă, 4 puncte
instabilitate politică din cauza ținând cont de mesajul surselor.
deselor schimbări de domnie,
ocupații militare, jafuri, distrugeri, Argumentează (2p.)
pierderi teritoriale, grecizarea 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
populației, reducerea autonomiei, 1 p. – argumentează cu trimitere la surse;
creșterea obigațiilor materiale față 2 p. – argumentează cu trimitere la surse și
de Poartă;…; etc. valorifică cunoștințele obținute anterior.

Argumentează răspunsul în baza


surselor și a cunoștințelor obținute
anterior.
4. Compară opiniile autorilor privind Compară (2p.)
impactul regimului fanariot asupra 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
evoluției Principatelor Române 1 p. – pentru o comparație parțială;
(sursele A și B). 2 p. – pentru o comparație corectă și
Răspuns corect: Opinii identice...; deplină. 4 puncte
etc.
Argumentează răspunsul (suport din Argumentează (2p.)
sursă): 1 p. – argumentare parțială;
- Fanarioţii au acţionat ca 2 p. – argumentare deplină, valorifică
reprezentanţi ai Imperiului ambele surse.
Otoman.”...; etc.
- Curtea Fanarioților e întru toată
imitată după a „Împăratului“
turcesc...;etc.
-au impus, imitat modul de viață
otoman...;etc.
5. Exprimă-ți argumentat opinia despre Apreciază (2p.)
afirmația: Regimul fanariot a frânat 0 p. - pentru un răspuns lipsă/ incorect
dezvoltarea economică a științific;
Principatelor. 1 p.– apreciere formulată simplist; parțial
reflectă esența temei;
2 p. – apreciere clar exprimată, relevantă
pentru tema dată, corectă științific. 4 puncte
Argumentează (2p.)
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină (raționament și
exemplu).

SUBIECTUL al II-lea
Nr. Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor Maximum
item pentru
item
1. Descrie realitățile politice din 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
România în primăvara anului 1866. 1 p. – explicația se limitează la informația
oferită de sursă; 2 puncte
Răspuns posibil: criza politică din 2 p. – explicație corectă și deplină.
România, abdicarea lui Al. Ioan
Cuza,...; etc.
Suport din sursă: “...Unirea, grav
amenințată de marile imperii
vecine...”,...etc.
2. Determină opinia autorului despre Determină (2p.)
necesitatea unui prinț străin în 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
România. 1 p. – construiește o afirmație la temă, fără
Răspuns posibil: ... act politic a ține cont de mesajul sursei;
necesar …; 2 p. – construiește o afirmație corectă,
pertinentă. 4 puncte
Argumentează răspunsul cu Argumentează (2p.)
trimitere la sursă (dictat de nevoia 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
menținerii Unirii; pentru întărirea 1 p. – argumentează cu trimitere la sursă;
poziției independente, etc) și la 2 p. – argumentează cu trimitere la sursă și
cunoștințele obținute anterior. valorifică cunoștințele obținute anterior.

3. Determină o consecință a alegerii Determină o cauză/ consecință (2p.)


unui prinț străin pentru România. 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
1 p. – formulează o cauză;
Răspuns posibil: 2 p. – formulează o cauză corelată la un fapt
- stabilizarea situației politice istoric.
interne; Argumentează (2p.) 4 puncte
- întărirea poziției pe plan 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
internațional;... etc. 1 p. – argumentare parțială (nu se face
trimitere la un fapt istoric);
Argumentează răspunsul cu trimitere 2 p. – argumentare deplină (raționament și
la un fapt istoric: exemplu), având la bază un fapt istoric
- adoptarea Constituției din 1866; corect științific.
- cucerirea independenței 1878...;
etc.
4. Apreciază rolul lui Carol I de Apreciază (2p.)
Hohenzolern în istoria românilor. 0 p. – pentru un răspuns lipsă/ greșit din
punct de vedere științific;
Argumentează răspunsul. 1 p. – apreciere simplest formulată; 4 puncte
2 p. – apreciere clar exprimată, adaptată la
personalitatea istorică dată.
Argumentează (2p.)
0 p. – pentru un răspuns lipsă sau în
discordanță cu opinia exprimată;
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină (raționament și
exemplu), corectă științific, în concordanță
cu opinia exprimată.

SUBIECTUL al III-lea
Nr. Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor Maximum
item pentru
item
1. Demonstrează, utilizând sursa, Aplică termenul (1p.)
succesul acestei forme de luptă. 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
1 p. – explicația reflectă o aplicare corectă a
Răspuns acceptat: - lupta prin termenului.
secesiune; 3 puncte
Suport din sursă: Demonstrează (2p.)
Armata încetă să asculte de consuli 1 p. – doar selectează informații din sursă;
şi se retrase pe Muntele Sacru; ea 2 p. – explicația integrează informația sursei
construi o tabără; Senatul începu
atunci să trateze reconcilierea...; etc.

2. Formulează, conform modelului Formulează o cauză/ consecință (2p.)


propus, o cauză și o consecință a 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
luptei plebeilor contra patricienilor. 1 p. x 2 – numește o cauză/ consecință
Argumentează răspunsul. conform sarcinii.
Argumentează (4p.)
Răspuns posibil: 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Cauză: Plebeii, care formau 1 p. x 2 – argumentare parțială; 6 puncte
majoritatea populaţiei şi suportau 2 p. x 2 – argumentare deplină (raționament
sarcinile militare şi fiscale ale și exemplu).
statului, nu aveau drepturi politice.
Ei erau excluşi cu totul de la
conducere, drumul spre magistraturi
şi spre instituţiile republicii le era
închise chiar şi plebeilor bogaţi…;
etc.
Consecință: Anularea unor datorii
precum şi dreptul ca plebeii să
aibă doi tribuni pentru apărarea
intereselor lor. Aceştia vor
conduce adunarea plebeilor pe triburi
(concilia plebis tributa)....; etc.

SUBIECTUL al IV-lea
Nr. Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor Maximum
item pentru
item
1. Formulează argumente relevante Formulează trei argumente (6p.)
(cel puțin trei), corecte din punct 0 p. – pentru un răspuns lipsă;
de vedere științific, pentru a-ți 1 p. x 3 – argument parțial/ declarativ;
susține opinia referitoare la tema 2 p. x 3 – argument construit corect
propusă. (raționament și exemplu), corect științific.

Congresul de la Viena a instaurat Concordanța argumentelor cu opinia(2p.)


„un sistem al păcii” sau a creat 0 p. – pentru un răspuns lipsă; argumentele nu
„jandarmul Europei”? sunt în concordanță cu opinia;
1 p. – argumentele susțin parțial/ insuficient 10 puncte
Argumentele formulate, cel puțin opinia exprimată în introducere;
trei, pot face trimitere la: 2 p. – argumentele susțin opinia exprimată în
- aplicarea principiului introducere, sunt relevante și suficiente pentru
intervenționismului...; etc poziția adoptată.
- doctrina conservatoare...; etc
- intervenții militare...; etc Relevanța tematică a argumentelor (2p.)
- lupta împotriva mișcărilor 0 p. – pentru un răspuns lipsă; nu corespund
revoluționare și de eliberare temei;
națională...; etc 1 p. – argumentele abordează tangențial tema
propusă;
2 p. – argumentele dezvoltă tema propusă.

2. Explică relații de cauză-efect (cel Explică (4p.)


puțin două). 0 p. – pentru un răspuns lipsă/ greșit;
1 p. x 2 – relația de cauză-efect este exprimată
simplist, fără conectori; 5 puncte
2 p. x 2 – răspuns corect, deplin.

Relevanța tematică (1p.)


1p. – relațiile de cauză-efect propuse reflectă
esența temei abordate.
3. Integrează critic informațiile din 0 p. – pentru un răspuns lipsă sau fără a face
sursele propuse. trimitere la surse; textul surselor este preluat
fără a fi integrat în text;
1 p. – se fac unele încercări de a cita, de a face
trimitere la surse, fără a integra informația în
text; 3 puncte
2 p. – sursele sunt valorificate corect (citate din
sursă și/ sau trimitere la autor; etc.), dar parțial/
unilateral pentru tema propusă;
3 p. – sursele sunt parte integră a textului,
servesc ca suport al reflecției autorului pentru o
analiză multiaspectuală a temei.
4. Expune ideile în baza unui plan 0 p. – pentru un răspuns lipsă.
logic care să includă introducere, Introducere
cuprins, concluzie. 1 p. – mesaj simplist, puțin personalizat; nu
este axat deplin la tema propusă;
2 p. – mesaj clar, personalizat (mai mult decât
o simplă reafirmare a temei), relevant pentru
tema propusă. 5 puncte
Cuprins
1 p. – organizarea textului (prin alineat)
reflectă cuprinsul (argumentele) textului.
Concluzie
1 p. – mesaj simplist; parțial corelat cu opinia
din introducere; nu oferă o sinteză a
argumentelor formulate în cuprins;
2 p. – mesaj clar, în concordanță cu tema și
opinia exprimată în introducere; oferă o sinteză
a argumentelor formulate în cuprins

5. Utilizează corect limbajul istoric. 0 p. – pentru un răspuns lipsă; 2 puncte


1 p. – limbaj parțial adecvat; irelevant pentru
tema propusă;
2 p. – limbaj adecvat/ relevant pentru
prezentarea temei.
N.B.: baremul pentru utilizarea corectă a
limbajului istoric se aplică doar în cazul
acumulării a cel puțin 4 puncte pentru
formularea argumentelor relevante (itemul
IV.1).
SUBIECTUL al V-lea
Nr. Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor Maximum
item pentru
item
1. Numeşte un procest istoric pentru Numește (2p.)
care harta dată poate servi ca 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
sursă de informare. 1 p. – evenimentul corelează partial cu harta;
Răspuns posibil: Procesul de 2 p. – evenimentul numit este în concordanță
integrare a noilor provincii în cu informația oferită de hartă. 4 puncte
cadrul statului român după Unirea
de la 1918...; etc. Argumentează (2p.)
0 p. - pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Argumentează răspunsul cu 1 p. – argumentare parțială;
trimitere la hartă (hotarele 2 p. – argumentare deplină (cu trimitere la
demonstrează că Transilvania, hartă și la cunoștințele obținute anterior).
Bucovina și Basarabia sunt în
cadrul teritorial al statului român;)
şi la cunoştinţele obţinute anterior.

2. Formulează un obiectiv al politicii Formulează (2p.) 4 puncte


externe românești pentru perioada 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
la care se referă harta. 1 p. – concluzia corelează partial cu harta;
2 p. – concluzia este în concordanță cu
Răspuns posibil: informația oferită de hartă.
- menținerea frontierelor trasate la
sfârșitul primului război mondial; Argumentează (2 p.)
- organizarea unui sistem de 0 p. - pentru un răspuns greșit/ lipsă;
securitate colectivă regională; 1 p. – argumentare parțială, doar cu trimitere la
- încheierea unor alianțe cu state hartă;
interesate în apărarea păcii;... ;etc. 2p.– argumentare deplină, cu trimitere la hartă
și la cunoștințele obținute anterior.
Argumentează răspunsul cu
trimitere la hartă și la cunoștințele
acumulate anterior.
3. Scrie un titlu pentru hartă (în Titlul hărții (2p.)
spațiul rezervat mai sus), reieșind 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
din informația oferită de aceasta. 1 p. – titlul hărții este formulat simplist; titlul 3 puncte
Răspuns posibil: România în hărții corelează parțial cu hartă;
perioada interbelică ...; etc. 2 p. – titlul sintetizează informațiile particulare
Explică răspunsul cu trimitere la ale hărții.
hartă. Explică (1p.)
1 p. – explică cu trimitere la hartă.
Total: 75 de puncte.