Sunteți pe pagina 1din 5

BAREM DE CORECTARE

Istoria românilor și universală


Profil umanist, Sesiunea suplimentara, 2021
SUBIECTUL I
Nr. Maxim
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru
item
1. Explică termenul democrație. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; 2
1 p. – explicație parțială; puncte
2 p. – explicație deplină.
2. Identifică în surse două drepturi 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
naturale ale omului. 1 p. x2– numește două drepturi naturale 2
Răspuns posibil: viața, libertatea, ale omului. puncte
căutarea fericirii, proprietatea,
securitatea și rezistența la opresiune;
3. Explică, cu trimitere la sursa B şi la Explică (2p.)
cunoştinţele obţinute anterior, 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
contextul în care a fost adoptată 1 p. – construiește o explicație parțială;
Declarația Drepturilor Omului și ale 2 p. – construiește o explicație deplină. 4
Cetățeanului din 1789. Utilizează puncte
Răspuns posibil: Revoluția franceză de 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
la sfârșitul secolului al XVIII-lea…; 1 p. – utilizează doar sursa sau doar
etc. cunoștințele obținute anterior;
Suport din surse: Reprezentanții 2 p. – utilizează sursa și cunoștințele
poporului francez, constituiți în obținute anterior.
Adunare națională, considerând că
ignorarea, nesocotirea sau disprețul
drepturilor omului sunt singurele
cauze ale nefericirii publice...; etc.
Cunoştinţele obţinute anterior: cădеrea
Bastiliei (14 iulie 1789); Adunarea
Constituanță; desființarea privilegiilor;
anularea privilegiilor feudale...; etc.
4. Compară opiniile autorilor cu privire Compară (2p.)
la drepturile omului în societatea 0p. – răspuns greșit/ lipsă;
modernă (sursele A și B). 1 p. – comparație parțială: doar
Răspuns corect: concluzie (asemănare, deosebire) sau
Autorii exprimă opinii identice... doar criteriu de comparație;
Argumentaeză răspunsul: 2 p. – comparație corectă și deplină
- oamenii au fost creați egali, că sunt (concluzie și criteriu de comparație). 4
înzestrați de Creatorul lor cu anumite Argumentează (2p.) puncte
drepturi inalienabile…; etc. 0p. – răspuns greșit/ lipsă;
- drepturile naturale, inalienabile și 1 p. – argumentare parțială;
sacre ale omului; Oamenii se nasc și 2 p. – argumentare deplină, valorifică
rămân liberi și egali în drepturi…;etc ambele surse.
5. Exprimă-ți argumentat opinia cu Exprimă opinii/ Apreciază (2p.)
privire importanța istorică a 0 p. – răspuns lipsă/ incorect științific;
Declarației Drepturilor Omului și 1 p. – apreciere formulată simplist; 4
Cetățeanului pentru societatea parțial reflectă esența temei; puncte
contemporană. 2 p. – apreciere clar exprimată,
relevantă pentru tema dată, corectă
științific.
Argumentează (2p.)
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină (raționament
și exemplu).
SUBIECTUL al II-lea
Nr. Maxim
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru
item
1. Explică, cu trimitere la sursă, așezarea 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
geopolitică a țărilor române în timpul 1 p. – explicație parțială (operează doar
domniei lui Mihai Viteazul. cu informații selectate din sursă, fără a
Răspuns posibil: Așezarea geopolitică le integra într-o explicație pertinentă); 2
între Europa creștină și Imperiul 2 p. – explicație deplină. puncte
Otoman…; etc.
Suport din sursă: situate în prima linie
a confruntărilor dintre creștini și
otomani...; etc.
2. Determină opinia autorului despre Determină (2p.)
politica antiotomană a voievodului 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
Mihai Viteazzul. 1 p. – construiește o afirmație la temă,
Răspuns posibil: Autorul apreciază fără a ține cont de mesajul sursei;
politica antiotomană…; etc 2 p. – construiește o afirmație corectă,
Argumentează răspunsul: pertinentă. 4
Suport din sursă: a înțeles că, față de Argumentează (2p.) puncte
schimbările care se manifestau în 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
viața internațională, nu poate fi 1 p. – argumentează fără aplicarea
indiferent și nici neutru; a stabilit sursei;
legături... pentru a iniția și a duce, cu 2 p. – argumentează cu trimitere la
sorți de izbândă, lupta împotriva sursă.
turcilor...; etc.
3. Formulează o cauză a deciziei Formulează o cauză (2p.)
domnitorului de a stabili legături cu 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
principii europeni. 1 p. – cauză formulată simplist, parțial
Răspuns posibil: Aprofundarea reflectă esența temei;
dominației otomane...; etc. 2 p. – formulează o cauză corelată la un 4
Argumentează răspunsul cu trimitere fapt istoric. puncte
la un fapt istoric: Aderarea la Liga Argumentează (2p.)
Creștină; Războiul antiotoman (1594- 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
1599)...; etc. 1 p. – argumentare parțială (nu se face
trimitere la un fapt istoric);
2 p. – argumentare deplină, având la
bază un fapt istoric, corect științific.
4. Apreciază rolul lui Mihai Viteazul în Apreciază (2p.)
istorie. 0 p. – răspuns lipsă/ greșit din punct de
vedere științific; 4
Argumentează răspunsul. 1 p. – apreciere foarte generală; puncte
2 p. – apreciere clar exprimată,
relevantă pentru aspectul istoric
solicitat.
Argumentează (2p.)
0 p. – răspuns lipsă; în discordanță cu
aprecierea formulată;
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină (raționament
și exemplu), corectă științific, în
concordanță cu sarcina propusă.
SUBIECTUL al III-lea
Nr. Maxim
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor um
pentru
item
1. Explică, cu trimitere la sursă, procesul 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
istoric demarat în Dacia după 1 p. – răspuns simplist/ declarativ;
cucerirea lui Traian. 2 p. – explicație parțială (operează cu
Răspuns posibil: Procesul de informații din sursă, selectate corect, 3
romanizare...; etc. fără a fi deplin integrate într-o explicație puncte
Suport din sursă: civilizația romană a pertinentă);
putut prinde rădăcini pe pământul 3 p. – explicație deplină, reflectă esența
Daciei; începură a se întemeia în faptului istoric analizat; informația
câmpie orașele romane; Drumuri punctuală selectată din sursă fortifică/
clădite cu atâta temei; pătrunderea personalizează explicația.
elementelor de colonizare romană...;
etc
2. Formulează, conform modelului Formulează o consecință (2p.)
propus, două consecințe ale cuceririi 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
Daciei de către Traian. 1p.x2 – numește o consecință conform
Răspuns posibil: Consecințe: sarcinii.
- crearea provinciei romane Dacia; Argumentează (4p.)
- colonizarea Daciei; 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; 6
- includerea dacilor în sistemul social- 1 p.x2 – argumentare parțială (doar puncte
economic și cultural roman; raționament sau doar exemplu);
- intensificarea procesului de 2p.x2–argumentare deplină,
romanizare; (raționament și exemplu), corectă
- etc. științific, în concordanță cu sarcina
Argumentează răspunsul. propusă.
SUBIECTUL al IV-lea
Nr. Maxim
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor um
pentru
item
1. Formulează argumente relevante (cel Formulează trei argumente (6p.)
puțin trei), corecte din punct de 0 p. – răspuns lipsă/ greșit; 10
vedere științific, pentru a-ți susține 1 p.X3 – argument parțial/declarativ; puncte
opinia referitoare la tema propusă. 2 p.X3 – argument construit corect
Criza economică din 1929-1933 a (raționament și exemplu), corect
dereglat profund și violent evoluția științific.
societății interbelice? Concordanța argumentelor cu opinia
Argumentele formulate, cel puțin (2p.)
trei, pot face trimitere la: 0 p. – răspuns lipsă; argumentele nu sunt
- aspecte economice: scăderea în concordanță cu opinia construită;
prețurilor; pierderi economice 1 p. – argumentele susțin parțial/
considerabile; scăderea producției insuficient teza exprimată în introducere;
industriale și agrare; falimentarea 2 p. – argumentele susțin opinia
întreprinderilor; scăderea exprimată în introducere, sunt relevante
comerțului…; etc. și suficiente pentru teza dată.
- aspecte sociale: șomaj; sărăcie; Relevanța tematică a argumentelor
foamete; manifestații de protest; (2p.)
depresiune socială…; etc. 0 p. – răspuns lipsă; nu corespund temei;
- aspecte politice: dezagregarea 1 p. – argumentele abordează tangențial
executivului, înstabilitate tema propusă;
ministerială; reflux electoral…; etc. 2 p.– argumentele dezvoltă tema propusă.
- etc.
2. Explică relații de cauză-efect (cel Explică (4p.)
puțin două). 0 p. – răspuns lipsă/ greșit;
1 p.X2 – relația de cauză-efect este
exprimată simplist, fără conectori; 5
2 p.X2 – răspuns corect, deplin. puncte
Relevanța tematică (1p.)
1p. – relațiile de cauză-efect propuse
reflectă esența temei abordate.
3. Integrează critic informațiile din 0 p. - răspuns lipsă sau fără a face
sursele propuse în propriul text. trimitere la surse; textul surselor este
preluat fără a fi integrat în text;
1 p. – se fac unele încercări de a cita, de a
face trimitere la surse, fără a integra
informația în textul autorului; 3
2 p. – sursele sunt valorificate corect puncte
(citate din sursă si/ sau trimitere la autor;
etc.), dar parțial/ unilateral pentru tema
propusă;
3 p. – sursele sunt parte integră a textului,
servesc ca suport al reflecției autorului
pentru o analiză multiaspectuală a temei.
4. Expune ideile în baza unui plan logic 0 p. – răspuns lipsă.
care să conțină introducere, cuprins, Introducere
concluzie. 1 p. – teza este formulată simplist, puțin
personalizat; nu este axată deplin la tema
propusă;
2 p. – teza este formulată clar,
personalizat (mai mult decât o simplă
reafirmare a temei) și este relevantă
pentru tema propusă. 5
Cuprins puncte
1 p. – organizarea textului (prin alineat)
reflectă cuprinsul (argumentele) textului.
Concluzie
1 p. – mesaj simplist; parțial corelat cu
teza propusă la introducere; nu oferă o
sinteză a argumentelor propuse în
cuprins;
2 p. – mesaj clar, în concordanță cu tema
și teza propusă în introducere; oferă o
sinteză a argumentelor formulate în
cuprins.
5. Utilizează corect limbajul istoric. 0 p. – răspuns lipsă;
1 p. – limbaj parțial adecvat; irelevant
pentru tema propusă;
2 p. – limbaj adecvat/ relevant pentru
prezentarea temei.
N.B.: baremul pentru utilizarea corectă a 2
limbajului istoric se aplică doar în cazul puncte
acumulării a cel puțin 4 puncte pentru
formularea argumentelor relevante
(itemul IV.1)
SUBIECTUL al V-lea
Nr. Maxim
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor um
pentru
item
1. Numește un proces istoric, pentru Numește (2p.)
care harta dată poate servi ca sursă 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
de informare. 1 p. – procesul corelează parțial cu harta;
Răspuns posibil: Rapturi 2 p. – procesul numit este în concordanță
teritoriale...; etc. cu informația oferită de hartă.
Argumentează răspunsul cu trimitere Argumentează (2p.) 4
la hartă (teritoriile Basarabiei, 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; puncte
Transilvaniei de Nord și Dobrogei de 1 p. – argumentare parțială (harta sau
Sud; direcțiile săgeților; legenda, cunoștințele obținute anterior);
etc) și la cunoștințele obținute 2 p. – argumentare deplină (harta și
anterior. cunoștințele obținute anterior).
2. Descrie, în baza hărții, câte un 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
eveniment istoric reprezentativ 1 p. x 2 – numește corect evenimentul
pentru anii: istoric; 4
Răspuns posibil: 2 p.x 2 – descrie corect evenimentul puncte
- 1939: Ungaria atacă Slovacia; istoric.
invazia URSS în Polonia…; etc.
- 1940: anexarea Basarabiei,
nordului Bucovinei și ținutului Herța
de către URSS; anexarea
Transilvaniei de Nord de către
Ungaria; anexarea Dobrogei de Sud
de către Bulgaria…; etc.
3. Formulează, în baza hărții și a Formulează (1p.)
cunoștințelor obținute anterior, o 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
concluzie cu referire la destinul 1 p. – formulează o concluzie corectă din
istoric al Basarabiei. punct de vedere științific.
Răspuns posibil: Formarea RSS Utilizează 3
Moldovenească…; etc. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; puncte
Pe baza harții (Ex.: URSS; teritorii 1 p. – utilizează doar harta sau doar
anexate; etc.) și a cunoștințelor cunoștințele obținute anterior;
obținute anterior (Ex.: notele 2 p. – utilizează harta și cunoștințele
ultimative; 2 august 1940 etc.). obținute anterior.
Total: 75 de puncte