Sunteți pe pagina 1din 5

Istoria românilor și universală, profil umanist 27 februarie 2018

BAREM DE CORECTARE, TEST 1

SUBIECTUL I
Maximum
Răspuns corect/ posibil
item

Modul de acordare a punctelor pentru


Nr.

item
1. Definește termenul RSS Moldovenească 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
1 p. – definiție parțială; 2 puncte
2 p. – definiție deplină.
2. Explică de ce autorii celor două surse 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
afirmă că teritoriul Basarabiei a fost 1 p. – explicația are la bază doar
dezmembrat. semnificația lingvistică a termenului;
Răspuns posibil: Autoritățile sovietice 2 p. – explicația are ca suport, cel puțin, un 2 puncte
decid să transmită în componența RSSU aspect istoric concret. (Ex: în componența
teritorii din nordul și sudul Basarabiei...; RSSU...; nordul și sudul...; județele...; etc.)
etc.
3. Explică, cu trimitere la surse şi la Context istoric (2p.)
cunoştinţele obţinute anterior, contextul 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
în care Basarabia a devenit, în 1940, 1 p. – context istoric general (Ex.: URSS a
parte a URSS. cerut; etc.);
Răspuns posibil. 2 p. – context istoric evocat prin, cel puțin,
- Contextul istoric: URSS, prin Nota un fapt istoric concret. 4 puncte
ultimativă din...; etc. Explică (2p.)
- Explică în baza surselor (28 iunie; 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
teritoriile ocupate ale Basarabiei și 1 p. x 2 – explică cu trimitere la surse și
părții de nord a Bucovinei; etc.) și a valorifică cunoștințele obținute anterior.
cunoștințelor obținute anterior.
4. Compară opiniile exprimate în cele Compară (2p.)
două surse referitoare la hotărârea 0p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
autorităților sovietice de creare a 1 p. – pentru o comparație parțială;
RSSM. 2 p. – pentru o comparație corectă și
Răspuns corect: În surse sunt exprimate deplină (concluzie și criteriu de
opinii identice despre...; etc. comparare). 4 puncte
Argumentează răspunsul: Argumentează (2p.)
- act de dezmembrare; act nelegitim. 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
- act de dezmembrare; în mod 1 p. – argumentare parțială (doar o sursă);
nelegitim. 2 p. – argumentare deplină (valorifică
ambele surse).
5. Apreciază impactul dezmembrării Exprimă opinii/ Apreciază (2p.)
Basarabiei, realizată prin actul din 2 0 p. – pentru un răspuns lipsă/ incorect
august 1940 de către autoritățile științific;
sovietice. 1 p. – apreciere simplist formulată; parțial
reflectă esența temei;
Argumentează răspunsul. 2 p. – apreciere clar exprimată, relevantă
pentru tema dată. 4 puncte
Argumentează (2p.)
0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină (raționament și
exemplu).
Istoria românilor și universală, profil umanist 27 februarie 2018
SUBIECTUL al II-lea
Maximum
item
Nr.
Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru
item
1. Explică, utilizând sursa, caracterul 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
mondial al războiului la care face 1 p. – explicația include și informații ce nu
trimitere autorul. corespund sarcinii;
2 puncte
Poate face trimitere la: ...are un vast 2 p. – explicație deplină, fără a include
imperiu; poate face bloc cu Imperiul informații irelevante din sursă.
Britanic; ...Statele Unite; etc.
2. Determină scopul urmărit de autor prin Determină (2p.)
Apelul adresat francezilor. 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Răspuns posibil: Îndemn pentru poporul 1 p. – construiește o afirmație la temă, fără
francez la rezistență contra...; a ține cont de mesajul sursei;
Organizarea mișcării de rezistență a 2 p. – construiește o afirmație corectă,
francezilor...; etc. pertinentă.
Argumentează (2p.) 4 puncte
Argumentează răspunsul.
0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Poate face trimitere la: flacăra
1 p. – argumentare parțială (doar
rezistenței franceze nu trebuie să se
raționament sau doar exemplu);
stingă...; acest război nu s-a terminat o
2 p. – argumentare deplină, reieșind din
dată cu bătălia din Franța; ...a zdrobi
mesajul sursei (raționament și exemplu).
într-o bună zi pe inamicii noștri; etc.
3. Formulează o cauză pentru a explica Formulează o cauză (2p.)
referința autorului la nefericitul teritoriu 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
al țării noastre. 1 p. – cauză formulată simplist; parțial
Răspuns posibil: Teritoriul Franței este reflectă esența temei;
ocupat de...; etc. 2 p. – formulează o cauză corelată la un
fapt istoric.
Argumentează răspunsul cu trimitere la 4 puncte
un fapt istoric: Capitularea Franței în al Argumentează (2p.)
0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Doilea Război Mondial...; etc.
1 p. – argumentare parțială (nu se face
trimitere la un fapt istoric);
2 p. – argumentare deplină, având la bază
un fapt istoric corect științific.
4. Apreciază rolul lui Charles de Gaulle în Apreciază (2p.)
istorie. 0 p. – pentru un răspuns lipsă/ greșit din
Răspuns posibil: Reprezintă un simbol punct de vedere științific;
al Rezistenței Franței contra ocupației 1 p. – apreciere formulată simplist; parțial
naziste...; Rol remarcabil în promovarea reflectă esența temei;
destinderii în relațiile internaționale 2 p. – apreciere clar exprimată, relevantă
postbelice...; etc. pentru personalitatea istorică propusă.
4 puncte
Argumentează răspunsul. Argumentează (2p.)
0 p. – pentru un răspuns lipsă sau în
discordanță cu opinia exprimată;
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină (raționament și
exemplu), corectă științific, în concordanță
cu opinia exprimată.
Istoria românilor și universală, profil umanist 27 februarie 2018
SUBIECTUL al III-lea
Maximum
item
Nr.
Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru
item
1. Explică organizarea în trei stări a 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
societății medievale în Europa 1 p. – răspuns corect, dar declarativ;
Occidentală. 2 p. – explicație parțială, include informații
Răspuns posibil: Starea întâi – corecte, dar parțiale despre aspectul abordat; 3 puncte
clerul...; sarea a doua – nobilimea..., 3 p. – explicație deplină (se referă la toate
starea a treia – șerbii, țăranii liberi, cele trei sări sociale).
orășenii...
2. Formulează, conform modelului Formulează o consecință (2p.)
propus, două consecințe ale împărțirii 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
în stări sociale a societății medievale 1 p. x 2 – formulează o consecință conform
în Europa Occidentală. Argumentează sarcinii.
răspunsul. Argumentează (4p.)
Răspuns posibil: 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 6 puncte
- Consecință politică: Accesul diferit 1 p. x 2 – argumentare parțială;
la drepturi politice, funcție de...; etc. 2 p. x 2 – argumentare deplină (raționament
- Consecință economică: Povară și exemplu).
economică în stat este purtată doar de
starea a treia deoarece...; etc.

SUBIECTUL al IV-lea
Maximum
item
Nr.

Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru


item
1. Formulează argumente relevante (cel Formulează trei argumente (6p.)
puțin trei), corecte din punct de 0 p. – pentru un răspuns lipsă;
vedere științific, pentru a-ți susține 1 p. x 3 – argument parțial/ declarativ;
opinia referitoare la tema propusă. 2 p. x 3 – argument construit deplin
(raționament și exemplu), corect științific.
Care este impactul schimbărilor Concordanța argumentelor cu opinia (2p.)
introduse de autoritățile țariste 0 p. – pentru un răspuns lipsă; argumentele nu
asupra societății din Basarabia la sunt în concordanță cu opinia;
mijlocul secolului la XIX-lea? 1 p. – argumentele susțin parțial/ insuficient
opinia exprimată în introducere; 10
Argumentele formulate, cel puțin
2 p. – argumentele susțin opinia exprimată în puncte
trei, pot face trimitere la:
introducere, sunt relevante și suficiente pentru
- acțiuni de excludere din
opinia dată.
administrație a limbii române...;
Relevanța tematică a argumentelor (2p.)
- presiuni asupra bisericii...;
0 p. – pentru un răspuns lipsă; nu corespund
- crearea cadrului pentru rusificarea
temei;
educației/ învățământului...;
1 p. – argumentele abordează tangențial tema
- discrepanța dintre efortul
propusă;
autorităților țariste și impactul real
2 p. – argumentele dezvoltă tema propusă.
asupra societății...;
- etc.
Istoria românilor și universală, profil umanist 27 februarie 2018
2. Explică relații de Explică (4p.)
cauză-efect (cel 0 p. – pentru un răspuns lipsă/ greșit;
puțin două). 1 p. x 2 – relația de cauză-efect este exprimată simplist, fără
conectori;
2 p. x 2 – răspuns corect, deplin. 5 puncte
Relevanța tematică (1p.)
1p. – relațiile de cauză-efect propuse reflectă esența temei
abordate.
3. Integrează critic 0 p. – pentru un răspuns lipsă sau fără a face trimitere la surse;
informațiile din textul surselor este preluat fără a fi integrat în text;
sursele propuse în 1 p. – se fac unele încercări de a cita, de a face trimitere la
propriul text. surse, fără a integra informația în text;
2 p. – sursele sunt valorificate corect (citate din sursă și/ sau 3 puncte
trimitere la autor; etc.), dar parțial/ unilateral pentru tema
propusă;
3 p. – sursele sunt parte integră a textului, servesc ca suport al
reflecției autorului pentru o analiză multiaspectuală a temei.
4. Expune ideile în 0 p. – pentru un răspuns lipsă.
baza unui plan logic Introducere
care să conțină 1 p. – mesaj simplist, puțin personalizat; nu este axat deplin la
introducere, cuprins, tema propusă;
concluzie. 2 p. – mesaj clar, personalizat (mai mult decât o simplă
reafirmare a temei), relevant pentru tema propusă.
Cuprins
1 p. – organizarea textului (prin alineat) reflectă cuprinsul 5 puncte
(argumentele) textului.
Concluzie
1 p. – mesaj simplist; parțial corelat cu opinia din introducere;
nu oferă o sinteză a argumentelor formulate în cuprins;
2 p. – mesaj clar, în concordanță cu tema și opinia exprimată
în introducere; oferă o sinteză a argumentelor formulate în
cuprins.
5. Utilizează corect 0 p. – pentru un răspuns lipsă;
limbajul istoric. 1 p. – limbaj parțial adecvat; irelevant pentru tema propusă;
2 p. – limbaj adecvat/ relevant pentru prezentarea temei.
N.B.: baremul pentru utilizarea corectă a limbajului istoric se 2 puncte
aplică doar în cazul acumulării a cel puțin 4 puncte pentru
formularea argumentelor relevante (itemul IV.1).
Istoria românilor și universală, profil umanist 27 februarie 2018

SUBIECTUL al V-lea
item
Maximum
Nr.

Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru item

1. Formulează o concluzie despre spațiul Formulează o concluzie (2p.)


procesului de colonizare greacă. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
1 p. – concluzia corelează doar cu o parte
Răspuns posibil: Colonizarea greacă
include un vast spațiu din lumea antică...; din informația oferită de hartă;
2 p. – concluzia este în concordanță
etc. 4 puncte
deplină cu informația oferită de hartă.
Argumentează răspunsul cu trimitere la Argumentează (2p.)
hartă și la cunoștințele obținute anterior. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
1 p. x 2 – valorifică harta și cunoștințele
obținute anterior.
2. Descrie, valorificând harta şi cunoştinţele Descrie (2p.)
obţinute anterior, spațiul de interacțiune 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
dintre coloniștii greci și geto-daci. 1 p. – descrierea include doar informații
generale;
Răspuns posibil: Cetățile grecești au
2 p. – descrierea include elemente
întemeiat colonii în Dobrogea, pe
specifice/ particulare din informația
litoral...; etc. 4 puncte
oferită de hartă.
Valorifică harta (Ex.: litoralul vestic al Valorifică (2p.)
Mării Negre; coloniile Histria, Callatis, 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Tomis; etc.) și cunoștințele obținute 1 p. x 2 – valorifică harta și cunoștințele
anterior (Ex.: Dobrogea; regatele obținute anterior.
timpurii ale geto-dacilor; etc.).
3. Explică, valorificând harta şi cunoştinţele Formulează o consecință (1p.)
obţinute anterior, o consecință a 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
procesului de colonizare greacă. 1 p. – formulează o consecință conform
Răspuns posibil: Accelerarea ritmului de sarcinii.
dezvoltarea a societății geto-dacilor; etc. Valorifică (2p.)
0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 3 puncte
Valorifică harta (Ex.: litoralul vestic al
1 p. x 2 – valorifică harta și cunoștințele
Mării Negre; coloniile Histria, Callatis,
obținute anterior.
Tomis; etc.) și cunoștințele obținute
anterior (Ex.: monede; ateliere de
ceramică; schimb reciproc; etc.).
Total: 75 de puncte.