Sunteți pe pagina 1din 5

BAREM DE CORECTARE

Istoria românilor și universală


Profil umanist, pretestare
SUBIECTUL I
Nr. Maxim
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru
item
1. Explică sintagma criză economică. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; 2
1 p. – explicație parțială; puncte
2 p. – explicație deplină.
2. Construiește, în baza surselor, o 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
afirmație despre caracterul Marei 1 p. – construiește o afirmație la temă, 2
Depresiuni. fără a ține cont de mesajul sursei; puncte
Răspuns posibil: Caracter mondial, 2 p. – construiește o afirmație corectă,
etc. pertinentă.
3. Explică, în baza surselor și a Explică (2p.)
cunoștințelor obținute anterior, de ce 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
efectele Marii Depresiuni au fost 1 p. – construiește o explicație deplină;
dramatice și imediate. 2 p. – construiește o explicație parțială. 4
Răspuns posibil: Perturbarea Utilizează puncte
sistemului economic, social, politic…; 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
etc. 1 p. – utilizează doar sursa sau doar
Suport din surse: cunoștințele obținute anterior;
- Ce ghinionist a fost guvernul care s-a 2 p. – utilizează sursa și cunoștințele
aflat în funcție în timpul cataclismului; obținute anterior.
- Temerile politice au împiedicat
cooperarea economică, esențială în
redresarea și restaurarea încrederii;
etc.
Cunoștințe obținute anterior:
- efectele economice, sociale, politice
ale crizei din 1929-1933 ; etc.
4. Compară opiniile autorilor cu privire Compară (2p.)
la consecințele politice ale Crizei 0p. – răspuns greșit/ lipsă;
economice din 1929-1933. (sursele A 1 p. – comparație parțială: doar
și B). concluzie (asemănare, deosebire) sau
Răspuns corect: Autorii surselor doar criteriu de comparație
prezintă consecințe negative...; etc. (consecințele negative);
2 p. – comparație corectă și deplină 4
Argumentează răspunsul. (concluzie și criteriu de comparație) puncte
- efectele Marii Depresiuni asupra Argumentează (2p.)
politicii, și în aceeași măsură, asupra 0p. – răspuns greșit/ lipsă;
concepției publice au fost dramatice și 1 p. – argumentare parțială;
imediate...; etc. 2 p. – argumentare deplină, valorifică
- urmările politice ale crizei din 1929- ambele surse.
1933 au fost mai puternice și mai
nefaste...;etc.
5. Exprimă-ți argumentat opinia cu Exprimă opinii/ Apreciază (2p.)
privire la impactul Crizei economice 0 p. – răspuns lipsă/ incorect științific;
mondiale din anii 1929-1933 asupra 1 p. – apreciere formulată simplist; 4
evoluției societății interbelice. parțial reflectă esența temei; puncte
2 p. – apreciere clar exprimată,
relevantă pentru tema dată, corectă
științific.
Argumentează (2p.)
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină (raționament
și exemplu).
SUBIECTUL al II-lea
Nr. Maximum
pentru
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor item
1. Identifică opinia autorului cu referire 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
la calitățile descendenților dinastiei 1 p. – răspuns parțial; răspunsul corect 2
Mușatinilor. este selectat împreună cu alte puncte
Răspuns corect: … domni capabili și informații;
de vitejie - când a fost cazul – și de 2 p. – răspuns corect și deplin, fără alte
demnitate, și de abilitate politică… informații irelevante.
2. Determină opinia autorului despre Determină (2p.)
instituția domnească a Moldovei în 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
perioada 1432-1457. 1 p. – construiește o afirmație la temă,
Răspuns posibil: Instituția trece printr- fără a ține cont de mesajul sursei;
o perioadă de criză politică …; etc 2 p. – construiește o afirmație corectă,
pertinentă.
Argumentează răspunsul: Argumentează (2p.) 4
Suport din sursă: …cea mai dureroasă 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; puncte
din istoria Moldovei…; Luptând, însă, 1 p. – argumentează fără aplicarea
pentru putere, ațâțați de partide... etc. sursei;
2 p. – argumentează cu trimitere la
sursă.
3. Explică o cauză ce l-a determinat pe Formulează o cauză (2p.)
autor să afirme că domnia lui Ștefan 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
cel Mare a venit ca un balsam. 1 p. – cauză formulată simplist, parțial
Răspuns posibil: Întărirea autorității reflectă esența temei;
domnești; echilibrul politic și social 2 p. – formulează o cauză corelată la un
instituit; prosperitatea economică...; fapt istoric.
etc. Argumentează (2p.) 4
Argumentează răspunsul cu trimitere 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; puncte
la un fapt istoric: Domnul a întărit 1 p. – argumentare parțială (nu se face
instituțiile centrale ale statului: Sfatul trimitere la un fapt istoric);
Domnesc, administrația locală, oastea 2 p. – argumentare deplină, având la
și sistemul de apărare a țării...; etc. bază un fapt istoric, corect științific.
4. Apreciază rolul unei personalități din Apreciază (2p.)
dinastia Mușatinilor în istoria 0 p. – răspuns lipsă/ greșit din punct de
românilor. vedere științific;
1 p. – apreciere foarte generală;
2 p. – apreciere clar exprimată,
Argumentează răspunsul. relevantă pentru aspectul istoric
solicitat.
Argumentează (2p.) 4
0 p. – răspuns lipsă; în discordanță cu puncte
aprecierea formulată;
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină (raționament
și exemplu), corectă științific, în
concordanță cu sarcina propusă.
SUBIECTUL al III-lea
Nr. Maximu
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor m
pentru
item
1. Demonstrează, cu trimitere la sursă, 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
caracterul democratic al Declarației 1 p. – răspuns simplist/ declarativ;
drepturilor omului și ale cetățeanului 2 p. – explicație parțială (operează cu
Răspuns posibil: Declarația informații din sursă, selectate corect, 3
formulează principii democratice- fără a fi deplin integrate într-o explicație puncte
libertate, egalitate, drepturi...; etc. pertinentă);
Suport din sursă: Oamenii se nasc și 3 p. – explicație deplină, reflectă esența
rămân liberi și egali în drepturi. faptului istoric analizat; informația
Scopul oricărei asociații politice este punctuală selectată din sursă fortifică/
păstrarea drepturilor naturale și personalizează explicația.
imprescriptibile ale omului; aceste
drepturi sunt libertatea, proprietatea,
securitatea și rezistența la opresiune.
etc.
2. Formulează, conform modelului Formulează o consecință (2p.)
propus, două consecințe ale 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
revoluțiilor burghezo-democratice din 1p.X2 – numește o consecință conform
sec.XVII-XVIII sarcinii.
Răspuns posibil: Argumentează (4p.)
- Consecință economică: adoptarea 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; 6
reformelor, desființarea barierelor 1 p.X2 – argumentare parțială (doar puncte
vamale interne, a reglementării raționament sau doar exemplu);
breslelor; liberalizarea activităților 2p.X2–argumentare deplină,
economice, a proprietății ...; etc. (raționament și exemplu), corectă
- Consecință socială: abolirea științific, în concordanță cu sarcina
sistemului stărilor sociale; ascensiunea propusă.
burgheziei; reforme sociale …; etc
Argumentează răspunsul.
SUBIECTUL al IV-lea
Nr. Maximu
m pentru
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor item
1. Formulează argumente relevante (cel Formulează trei argumente (6p.)
puțin trei), corecte din punct de 0 p. – răspuns lipsă/ greșit; 10
vedere științific, pentru a-ți susține 1 p.X3 – argument parțial/declarativ; puncte
opinia referitoare la tema propusă. 2 p.X3 – argument construit corect
Pacea de la București din 16/28 mai (raționament și exemplu), corect
1812 a marcat destinul populației științific.
dintre Prut și Nistru? Concordanța argumentelor cu opinia
Argumentele formulate, cel puțin (2p.)
trei, pot face trimitere la: 0 p. – răspuns lipsă; argumentele nu sunt
-anexarea Basarabiei la Imperiul în concordanță cu opinia construită;
Rus; 1 p. – argumentele susțin parțial/
- lichidarea autonomiei Basarabiei; insuficient teza exprimată în introducere;
- Basarabia devine gubernie a 2 p. – argumentele susțin opinia
Imperiului Rus; exprimată în introducere, sunt relevante
- politica de deznaționalizare; și suficiente pentru teza dată.
- limba română a fost înlăturată din Relevanța tematică a argumentelor
lucrările de secretatiat și instituțiile (2p.)
de învățământ; 0 p. – răspuns lipsă; nu corespund temei;
- exploatarea economică a ținutului; 1 p. – argumentele abordează tangențial
- stagnarea economică; tema propusă;
- colonizarea Basarabiei; 2 p.– argumentele dezvoltă tema propusă.
-etc.
2. Explică relații de cauză-efect (cel Explică (4p.)
puțin două). 0 p. – răspuns lipsă/ greșit;
1 p.X2 – relația de cauză-efect este
exprimată simplist, fără conectori; 5
2 p.X2 – răspuns corect, deplin. puncte
Relevanța tematică (1p.)
1p. – relațiile de cauză-efect propuse
reflectă esența temei abordate.
3. Integrează critic informațiile din 0 p. - răspuns lipsă sau fără a face
sursele propuse în propriul text. trimitere la surse; textul surselor este
preluat fără a fi integrat în text;
1 p. – se fac unele încercări de a cita, de a
face trimitere la surse, fără a integra
informația în textul autorului; 3
2 p. – sursele sunt valorificate corect puncte
(citate din sursă si/ sau trimitere la autor;
etc.), dar parțial/ unilateral pentru tema
propusă;
3 p. – sursele sunt parte integră a textului,
servesc ca suport al reflecției autorului
pentru o analiză multiaspectuală a temei.
4. Expune ideile în baza unui plan logic 0 p. – răspuns lipsă.
care să conțină introducere, cuprins, Introducere
concluzie. 1 p. – teza este formulată simplist, puțin
personalizat; nu este axată deplin la tema
propusă;
2 p. – teza este formulată clar,
personalizat (mai mult decât o simplă
reafirmare a temei) și este relevantă
pentru tema propusă. 5
Cuprins puncte
1 p. – organizarea textului (prin alineat)
reflectă cuprinsul (argumentele) textului.
Concluzie
1 p. – mesaj simplist; parțial corelat cu
teza propusă la introducere; nu oferă o
sinteză a argumentelor propuse în
cuprins;
2 p. – mesaj clar, în concordanță cu tema
și teza propusă în introducere; oferă o
sinteză a argumentelor formulate în
cuprins.
5. Utilizează corect limbajul istoric. 0 p. – răspuns lipsă;
1 p. – limbaj parțial adecvat; irelevant
pentru tema propusă;
2 p. – limbaj adecvat/ relevant pentru
prezentarea temei.
N.B.: baremul pentru utilizarea corectă a 2
limbajului istoric se aplică doar în cazul puncte
acumulării a cel puțin 4 puncte pentru
formularea argumentelor relevante
(itemul IV.1)
SUBIECTUL al V-lea
Nr. Maximu
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor m
pentru
item
1. Numește, în baza hărții, o cauză a Numește (2p.)
declanșării celui de-al Doilea Război 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Mondial. 1 p. – cauza corelează parțial cu harta;
Răspuns posibil: Invagia Germaniei 2 p. – cauza este în concordanță cu
în Polonia la 1 septembrie 1939...; informația oferită de hartă.
etc. Argumentează (2p.) 4
0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; puncte
Argumentează răspunsul cu trimitere 1 p. – argumentare parțială (harta sau
la hartă (săgețile, direcțiile de atac; cunoștințele obținute anterior);
etc) și la cunoștințele obținute 2 p. – argumentare deplină (harta și
anterior. cunoștințele obținute anterior).
2. Utilizează harta pentru a descrie cîte 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
o acțiune militară germane pe 1 p. x 2 – numește corect acțiunile
Răspuns posibil: militare; 4
Frontul de Vest: Germania invadează 2 p. x 2 – descrie corect acțiunile puncte
Danemarca, Norvegia (aprilie 1940); militare.
Franța(mai-iunie 1940); atacuri
aeriene în Marea Britanie; etc.
Frontul de Est:Invazia germană în
Polonia (septembrie 1939);
Iugoslavia, Grecia, Creta (aprilie
1941); URSS (iunie 1941); etc.
3. Formulează, în baza hărții și a Formulează (1p.)
cunoștințelor obținute anterior, o 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
concluzie cu referire la caracterul 1 p. – formulează o concluzie corectă din
acțiunilor statelor agresoare. punct de vedere științific.
Răspuns posibil: Ofensiva statelor Utilizează 3
agresoare; ...; etc. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; puncte
Hartă: (săgețile care indică direcțiile 1 p. – utilizează doar harta sau doar
de atac; denumiri de stat); etc. cunoștințele obținute anterior;
Cunoștințe anterioare: fapte istorice 2 p. – utilizează harta și cunoștințele
care confirm caracterul de ofensivă. obținute anterior.
Total: 75 de puncte