Sunteți pe pagina 1din 6

TEST 1

BAREM DE CORECTARE
Istoria românilor și universală
Februarie 2018
SUBIECTUL I
Nr. Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor Maximum
item pentru
item
1. Definește termenul colonie. 0 p. – pentru un răspunsgreșit/ lipsă;
1 p. – definiție parțială; 2 puncte
2 p. – definiție deplină.

2. Construiește o afirmație despre rolul 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;


coloniilor antice. 1 p. – construiește o afirmație partial
Răspuns posibil: Centre economice adecvată sarcinii; 2 puncte
(agrare, meșteșugărești și 2 p. – construiește o afirmație corectă și
comerciale)…, etc. deplină.

3. Formulează o caracteristică a Formulează o caracteristică (2p.)


coloniștilor greci. 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
1 p. – caracteristică formulată corect, fără a
Răspuns posibil: Provin din aceeași ține cont de mesajul sursei;
metropolă…; etc. 2 p. – caracteristică formulată corect, ținând 4 puncte
- Explică în baza surselor (aparțin cont de mesajul sursei.
unui singur neam; pornesc dintr-o Explică (2p.)
singură cetate; au aceeași obârșie, 1 p. – explică cu trimitere doar la surse;
vorbesc aceeași limbă, sunt cârmuiți 2 p. – explică cu trimitere la surse și
de aceleași legi, participă la același valorifică cunoștințele obținute anterior.
cult...) și a cunoștințelor obținute
anterior (numește o colonie,
metropolă...; etc.).

4. Compară opiniile autorilor (sursele Compară (2p.)


A și B) privind raporturile dintre 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
colonie și orașul-metropolă. 1 p. – pentru o comparație parțială;
Răspuns corect: Autorii au opinii 2 p. – pentru o comparație corectă și
identice...; etc. deplină. 4 puncte
Argumentează răspunsul (suport din
sursă): Argumentează (2p.)
- Este greu să le impui alte legi și o 1 p. – argumentare parțială;
altă constituție decât aceea pe care 2 p. – argumentare deplină, valorifică
au pomenit-o în patria lor.”...; etc. ambele surse.
- întemeia noul oraș practicând
aceleași rituri ce fuseseră săvârșite
cu prilejul întemeierii orașului-
metropolă...;etc.
5. Exprimă-ți argumentat opinia despre Apreciază (2p.)
impactul coloniilor grecești de pe 0 p. - pentru un răspuns lipsă/ incorect
litoralul Mării Negre asupra evoluției științific;
civilizației geto-dace. 1 p.– apreciere formulată simplist; parțial
reflectă esența temei;
2 p. – apreciere clar exprimată, relevantă
pentru tema dată, corectă științific. 4 puncte
Argumentează (2p.)
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină (raționament și
exemplu).

SUBIECTUL al II-lea
Nr. Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor Maximum
item pentru
item
1. Explică semnificația sintagmei 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
poarta creștinătății. 1 p. – explicația se limitează la informația
oferită de sursă; 2 puncte
Răspuns posibil: 2 p. – explicație corectă și deplină.
Teritoriul statului aflat la hotarul
lumii creștine...; etc.
2. Determină opinia domnitorului Determină (2p.)
moldovean față de decizia sultanului 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
turc de a veni în Țara Moldovei. 1 p. – construiește o afirmație la temă, fără
a ține cont de mesajul sursei;
Răspuns posibil: Nu acceptă…; 2 p. – construiește o afirmație corectă,
pertinentă. 4 puncte
Argumentează răspunsul cu Argumentează (2p.)
trimitere la sursă (păgânul împărat 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
al turcilor își puse în gând să-și 1 p. – argumentează cu trimitere la sursă;
răzbune și să vie, cu capul său și cu 2 p. – argumentează cu trimitere la sursă și
toată puterea sa împotriva noastră și valorifică cunoștințele obținute anterior.
să supuie țara noastră; etc) și la
cunoștințele obținute anterior.

3. Explică o cauză ce l-a determinat pe Determină o cauză/ consecință (2p.)


Ștefan cel Mare să meargă împotriva 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
dușmanilor creștinătății. 1 p. – formulează o cauză;
2 p. – formulează o cauză corelată la un fapt
Răspuns posibil: Politica de istoric.
expansiune a Porții Otomane...; etc. Argumentează (2p.) 4 puncte
0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Argumentează răspunsul cu trimitere 1 p. – argumentare parțială (nu se face
la un fapt istoric: bătălia de la Vaslui trimitere la un fapt istoric);
1475...; etc. 2 p. – argumentare deplină (raționament și
exemplu), având la bază un fapt istoric
corect științific.
4. Apreciază rolul lui Ștefan cel Mare Apreciază (2p.)
în istoria românilor. 0 p. – pentru un răspuns lipsă/ greșit din
punct de vedere științific;
Argumentează răspunsul. 1 p. – apreciere simplest formulată; 4 puncte
2 p. – apreciere clar exprimată, adaptată la
personalitatea istorică dată.
Argumentează (2p.)
0 p. – pentru un răspuns lipsă sau în
discordanță cu opinia exprimată;
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină (raționament și
exemplu), corectă științific, în concordanță
cu opinia exprimată.

SUBIECTUL al III-lea
Nr. Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor Maximum
item pentru
item
1. Demonstrează, utilizând sursa, Aplică termenul (1p.)
caracterul latin al limbii române. 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
1 p. – explicația reflectă o aplicare corectă a
Răspuns posibil: termenului.
-Limba română face parte din
grupul limbilor romanice ; Demonstrează (2p.)
- Sistemul fonetic, structura 1 p. – doar selectează informații din sursă;
gramaticală a limbii române, sintaxa 2 p. – explicația integrează informația
și nucleul cel mai important al sursei. 3 puncte
vocabularului sunt de proveniență
latină...; etc.
Suport din sursă: “... Dacii au
început să vorbească limba latină;
Latina era cunoscută şi folosită în
toate straturile sociale şi s-a impus
ca singura limbă de comunicare”...;
etc.
2. Formulează, conform modelului Formulează o consecință (2p.)
propus, două consecințe ale 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
romanizării geto-dacilor. 1 p. x 2 – numește o consecință conform
Argumentează răspunsul. sarcinii.
Argumentează (4p.)
Răspuns posibil: 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Consecință imediată: geto-dacii 1 p. x 2 – argumentare parțială; 6 puncte
preiau limba latina; insusesc nume 2 p. x 2 – argumentare deplină, reieșind din
romane; ridica monumente funerare informația sursei și cunoștințele obținute
cu inscripții latine...; etc. anterior.
Consecință de perspectivă: -
formarea poporului român și a limbii
române...; etc.
SUBIECTUL al IV-lea
Nr. Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor Maximum
item pentru
item
1. Formulează argumente relevante Formulează trei argumente (6p.)
(cel puțin trei), corecte din punct 0 p. – pentru un răspuns lipsă;
de vedere științific, pentru a-ți 1 p. x 3 – argument parțial/ declarativ;
susține opinia referitoare la tema 2 p. x 3 – argument construit corect
propusă. (raționament și exemplu), corect științific.

Revoluția industrială deschide Concordanța argumentelor cu opinia(2p.)


calea spre modernizare. 0 p. – pentru un răspuns lipsă; argumentele nu
sunt în concordanță cu opinia;
Argumentele formulate, cel puțin 1 p. – argumentele susțin parțial/ insuficient 10 puncte
trei, pot face trimitere la: opinia exprimată în introducere;
- progresul tehnic și tehnologic...; 2 p. – argumentele susțin opinia exprimată în
- liberul schimb...; introducere, sunt relevante și suficiente pentru
- procese de urbanizare...; poziția adoptată.
- afirmarea puterii poporului...;
- dezvoltarea științelor...; Relevanța tematică a argumentelor (2p.)
- îmbunătățirea condițiilor de 0 p. – pentru un răspuns lipsă; nu corespund
muncă și de trai...; temei;
- etc. 1 p. – argumentele abordează tangențial tema
propusă;
2 p. – argumentele dezvoltă tema propusă.

2. Explică relații de cauză-efect (cel Explică (4p.)


puțin două). 0 p. – pentru un răspuns lipsă/ greșit;
1 p. x 2 – relația de cauză-efect este exprimată
simplist, fără conectori; 5 puncte
2 p. x 2 – răspuns corect, deplin.

Relevanța tematică (1p.)


1p. – relațiile de cauză-efect propuse reflectă
esența temei abordate.

3. Integrează critic informațiile din 0 p. – pentru un răspuns lipsă sau fără a face
sursele propuse. trimitere la surse; textul surselor este preluat
fără a fi integrat în text;
1 p. – se fac unele încercări de a cita, de a face
trimitere la surse, fără a integra informația în
text; 3 puncte
2 p. – sursele sunt valorificate corect (citate din
sursă și/ sau trimitere la autor; etc.), dar parțial/
unilateral pentru tema propusă;
3 p. – sursele sunt parte integră a textului,
servesc ca suport al reflecției autorului pentru o
analiză multiaspectuală a temei.
4. Expune ideile în baza unui plan 0 p. – pentru un răspuns lipsă.
logic care să includă introducere, Introducere
cuprins, concluzie. 1 p. – mesaj simplist, puțin personalizat; nu
este axat deplin la tema propusă;
2 p. – mesaj clar, personalizat (mai mult decât
o simplă reafirmare a temei), relevant pentru
tema propusă. 5 puncte
Cuprins
1 p. – organizarea textului (prin alineat)
reflectă cuprinsul (argumentele) textului.
Concluzie
1 p. – mesaj simplist; parțial corelat cu opinia
din introducere; nu oferă o sinteză a
argumentelor formulate în cuprins;
2 p. – mesaj clar, în concordanță cu tema și
opinia exprimată în introducere; oferă o sinteză
a argumentelor formulate în cuprins

5. Utilizează corect limbajul istoric. 0 p. – pentru un răspuns lipsă;


1 p. – limbaj parțial adecvat; irelevant pentru
tema propusă;
2 p. – limbaj adecvat/ relevant pentru
prezentarea temei. 2 puncte

N.B.: baremul pentru utilizarea corectă a


limbajului istoric se aplică doar în cazul
acumulării a cel puțin 4 puncte pentru
formularea argumentelor relevante (itemul
IV.1).

SUBIECTUL al V-lea
Nr. Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor Maximum
item pentru
item
1. Numeşte un eveniment istoric Numește (2p.)
pentru care harta dată poate servi 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
ca sursă de informare. 1 p. – evenimentul corelează partial cu harta;
Răspuns posibil: Atacul asupra 2 p. – evenimentul numit este în concordanță
Poloniei de către Germania cu informația oferită de hartă. 4 puncte
nazistă (1 septembrie 1939) și
URSS (17 septembrie 1939)...; Argumentează (2p.)
etc. 0 p. - pentru un răspuns greșit/ lipsă;
1 p. – argumentare parțială;
Argumentează răspunsul cu 2 p. – argumentare deplină (cu trimitere la
trimitere la hartă şi la cunoştinţele hartă și la cunoștințele obținute anterior).
obţinute anterior.
2. Formulează, în baza hărții, o Formulează (2p.)
concluzie despre evenimentele 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
anului 1939. 1 p. – concluzia corelează partial cu harta;
2 p. – concluzia este în concordanță cu 4 puncte
Răspuns posibil: ...declanșarea informația oferită de hartă.
celui de-al Doilea Război
Mondial...; Polonia a dispărut de Argumentează (2 p.)
pe harta Europei fiind împărțită 0 p. - pentru un răspuns greșit/ lipsă;
înte Germania și URSS... ;etc. 1 p. – argumentare parțială;
2p.–argumentare deplină (raționament și
Argumentează răspunsul. exemplu).
3. Scrie un titlu pentru hartă (în Titlul hărții (2p.)
spațiul rezervat mai sus), reieșind 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
din informația oferită de aceasta. 1 p. – titlul hărții este formulat simplist; titlul 3 puncte
Răspuns posibil: Începutul celui hărții corelează parțial cu hartă;
de-al Doilea Război Moldial; 2 p. – titlul sintetizează informațiile particulare
Învazia asupra Poloniei în 1939; ale hărții.
...etc. Explică (1p.)
Explică răspunsul cu trimitere la 1 p. – explică cu trimitere la hartă.
hartă.
Total: 75 de puncte.