Sunteți pe pagina 1din 4

TEST 2

BAREM DE CORECTARE
Istoria românilor și universală
Februarie 2018
Nr. item Răspuns corect/posibil Modul de acordare a punctelor Maximum
pentru
item
I. 1 Studiază coperta cărții. Numește un Numește
fapt istoric pe care autorul îl poate 0 p. – pentru un răspuns greșit/
oferi pentru a justifica titlul lucrării. lipsă;
1 p. – pentru răspuns corect.
Răspuns posibil: Represii staliniste; Argumentează 3 puncte
lichidarea oponenților politici; 0 p. – pentru un răspuns greșit/
deportări staliniste; sovietizarea în lipsă;
RASSM și ASSM..., etc. 1 p. – argumentare parțială, fără
Argumentează răspunsul: regimul trimitere la sursă;
politic existent; imaginile liderilor 2 p. – argumentare deplină, cu
sovietici de pe coperta cărții; trimitere la sursă.
fotografiile celor represați; etc.
2 Studiază caricatura. Determină un Determină
eveniment din perioada postbelică la 0 p. – pentru un răspuns greșit/
care face trimitere autorul. lipsă;
1 p. – pentru răspuns corect.
Răspuns posibil: Criza Caraibelor Argumentează
din 1962; Criza rachetelor 1962; 0 p. – pentru un răspuns greșit/
tensionarea relațiilor internaționale în lipsă; 3 puncte
1962; criza rachetelor cubaneze...; 1 p. – argumentare parțială, fără
etc. trimitere la sursă;
Argumentează răspunsul: liderii 2 p. – argumentare deplină, cu
John F. Kennedy și Nikita Hrușciov trimitere la sursă.
își măsoară puterile; rachete
nucleare; etc.
3 Studiază titlul articolului. Determină Determină
importanța evenimentului reflectat în 0 p. – pentru un răspuns greșit/
articol. lipsă;
1p. – pentru răspuns corect.
Răspuns posibil: 1961 – primul om Argumentează
(Iuri Gagarin) zboară în cosmos...; 0 p. – pentru un răspuns greșit/ 3 puncte
etc. lipsă;
Argumentează răspunsul cu trimitere 1 p. – argumentare parțială, fără
la sursă: titlul articolului; fotografia trimitere la sursă;
lui Iuri Gagarin...; etc. 2 p. – argumentare deplină, cu
trimitere la sursă.
4 Formulează, cu trimitere la afiș, o Formulează
caracteristică specifică regimurilor 0p. – pentru un răspuns greșit/
totalitare. lipsă;
1p. – pentru răspuns corect.
Răspuns posibil: 3 puncte
Cultul personalității; controlul Argumentează
absolut asupra mijloacelor de 0p. – pentru un răspuns greșit/
comunicare în masa; Mass- media lipsă;
este subordonată în totalitate 1p. – argumentare parțială,
regimului…; etc. fără trimitere la sursă;
Argumentează răspunsul cu trimitere 2p. – argumentare deplină, cu
la sursă: inscripțiile de pe afiș, trimitere la sursă.
venerația pe care o manifestă copiii,
idealizarea conducătorului; etc.
II. 1 Scrie, limitele cronologice ale celui 0 p. – pentru un răspuns greșit/
de-al Doilea Război Mondial. lipsă;
1 p. x 2 – indică corect datele. 2 puncte
Răspuns corect:
1939-1945; 1 septembrie 1939 –
2 septembrie 1945
2 Identifică scopul politicii externe Identifică (2 p.)
naziste. 0 p. – pentru un răspuns greșit/
Răspuns posibil: Cucerirea spațiului lipsă;
vital în Europa și stabilirea 1 p. – formulează o afirmație fără a
hegemoniei în lume...; etc. ține cont de mesajul sursei;
2 p. - formulează o afirmație în
Argumentează cu trimitere la sursă: baza sursei. 4 puncte
„să construiască din poporul Argumentează (2p.)
german o maşină militară care să îşi 0p. – pentru un răspuns greșit/
poată impune propriul domeniu în lipsă;
Europa şi în alte naţiuni dincolo de 1p. – argumentare parțială, fără
mări”; etc. trimitere la sursă;
2p. – argumentare deplină, cu
trimitere la sursă.
3 Explică termenul Holocaust. 0 p. – pentru un răspuns greșit/
Răspuns corect: Exterminare (prin lipsă;
diferite metode) a unei mari părți a 1 p. – explicație parțială;
populației evreiești din Europa (în 2 p. – explicație deplină. 2 puncte
Germania, precum și în teritorii
ocupate vremelnic în timpul celui de-
al doilea război mondial) de către
naziști și aliații lor; etc.
4 Apreciază importanța Tribunalului Apreciază (1p.)
de la Nurnberg pentru prevenirea 0 p. – pentru un răspuns lipsă/
războaielor. Formulează două neexplicit (nu este posibil a
argumente. identifica opinia);
Răspuns posibil: Judecarea liderilor
1 p. – apreciere explicit formulată.
politici pentru declanșarea Argumentează opinia (4p.) 5 puncte
războiului; pedepsirea conform 0 p. – pentru un răspuns lipsă sau în
dreptului internațional...; etc, discordanță cu opinia exprimată;
1 p. x 2 – argumentare parțială, fără
Argumentează opinia: formulează a face trimitere la suportul propus
două argumente în concordanță cu sau valorifica cunoștințelor obținute
aprecierea exprimată. anterior;
2 p. x 2 – argumentare deplină
(raționament și exemplu), corectă
științific, în concordanță cu opinia
exprimată.
5 Formulează scopul edificării 0 p. – pentru un răspuns greșit/
Monumentului Victimelor Ghetoului lipsă;
din Chișinău. 1 p. – răspuns corect. 1 punct
Răspuns posibil: Comemorarea
victimelor ghetului din Chișinău...,
etc.
6 Determină, după algoritmul propus, 0 p. – pentru un răspuns greșit/
două consecințe ale celui de-al lipsă;
Doilea Război Mondial. 1 p. x 2 – explicație parțială;
2 p. x 2 – explicație deplină, în 4 puncte
Răspuns posibil: concordanță cu sarcina.
Consecințe umane: 25 de milioane
de soldați și 30 de milioane de civili,
5 milioane de evrei uciți în
Holocaust…, etc.
Consecințe materiale: 1 trilion de
dolari…, etc.
7 Apreciază importanța menținerii Exprimă opinia/ Apreciază (1p.)
păcii în lumea contemporană. 0 p. – pentru un răspuns lipsă/
Formulează două argumente. neexplicit (nu este posibil a
identifica opinia);
Răspuns posibil: 1 p. – apreciere explicit formulată.
-se face apel la valorile general-
umane, renunțare la război ca mijloc Argumentează opinia (4p.) 5 puncte
de reglementare a conflictelor..., etc. 0 p. – pentru un răspuns lipsă sau în
Argumentează opinia: formulează discordanță cu opinia exprimată;
două argumente în concordanță cu 1 p. x 2 – argumentare parțială, fără
aprecierea exprimată. a face trimitere la suportul propus
sau a valorifica cunoștințelor
obținute anterior;
2 p. x 2 – argumentare deplină
(raționament și exemplu), corectă
științific, în concordanță cu opinia
exprimată.

III. 1 Utilizează sursele (sursele A-C). 0 p. – pentru un răspuns lipsă sau


fără a face trimitere la surse;
1 p. – se fac unele încercări de
valorificare a surselor; textul 2 puncte
surselor este preluat fără a fi
integrat în text.
2 p. – sursele sunt valorificate
corect: sunt citate corect; se face
trimitere la autor/ tipul sursei; etc.

2 Redactează un text coerent: 0 p. – pentru un răspuns lipsă;


introducere, cuprins, concluzie. 1 p. x 3 – pentru fiecare parte a
textului (introducere, cuprins, 3 puncte
concluzie) clar organizată ca mesaj/
structură (prin alineat).

3 Argumentează afirmația: Relevanța argumentelor (1p.)


Criza economică mondială din 1929- 0 p. – pentru un răspuns lipsă; sunt
1933 a declanșat schimbări decisive doar enumerate informații disparate
în istoria omenirii. din surse;
Argumentele formulate, cel puțin 1 p. – argumentele reflectă explicit
trei, pot face trimitere la : afirmația propusă. 7 puncte
- dependența financiară a statelor Formulează trei argumente(6p.)
lumii față de băncile americane...; 0 p. – pentru un răspuns lipsă;
- SUA era creditoarea statelor 1 p. x 3 – argument parțial/
europene...; declarativ;
- sistemele economice ale diverselor 2 p. x 3 – argument deplin
state erau interconectate…; (raționament și exemplu).
- comertul international se
prabuseste… ; etc.
4 Utilizează limbajul istoric. 0 p. – pentru un răspuns lipsă/
volum irelevant (2-3 enunțuri);
1 p. – limbaj parțial adecvat; 2 puncte
nerelevant pentru tema propusă;
2 p. – limbaj adecvat/ relevant
pentru prezentarea temei.
5 Mesaj corect din punct de vedere 0 p. – pentru un răspuns lipsă/
științific. volum irelevant (2-3 enunțuri); 1 puncte
1 p. – nu sunt comise greșeli
științifice grave.
Total: 50 de puncte