Sunteți pe pagina 1din 5

BAREM DE CORECTARE

Istoria românilor și universală


Profil real, Test 1
SUBIECTUL I
Nr. Maxim
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru
item
1. Explică termenul colonizare. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
1 p. – explicație parțială; 2
2 p. – explicație deplină. puncte
2. Construiește o afirmație despre rolul 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
focului sacru în coloniile Greciei antice. 1 p. – doar selectează informații
Răspuns posibil: Prin intermediul focului relevante din sursă, fără a construi
sacru pe care îl iau la plecare, se păstrează o afirmație deplină;
legătura cu locul din care au plecat, simbol 2 p. – răspunsul este în concordanță 2
al vetrei, al casei și al zeilor; etc. cu sarcina propusă. puncte
Suport din sursă: Totuși între colonie și
metropolă exista o legătură de un fel
particular - de a poseda un foc sacru...;etc.
3. Explică modul de constituire a coloniilor Explică (2p.)
Greciei antice. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
Răspuns posibil: Din motive diferite, un 1 p. – construiește o afirmație la
polis decide să întemeieze o colonie pe un temă, fără a ține cont de mesajul 4
țărm strain. Deși constituie un oras-stat sursei; puncte
nou, colonia este organizată după modelul 2 p. – construiește o afirmație
metropolei; etc. corectă, pertinentă.
Argumentează răspunsul cu trimitere la: Argumentează (2p.)
- surse: coloniștii aparțin unui singur 1 p. – argumentare parțială, doar
neam și pornesc dintr-o singură cetate…; trimitere la surse sau doar
au aceeași obârșie, vorbesc aceeași limbă, cunoștințele obținute anterior;
sunt cârmuiți de aceleași legi, și participă 2 p. – argumentare deplină, cu
la același cult...; etc. trimitere la surse și la cunoștințele
- cunoștințele obținute anterior: Metropola obținute anterior.
Milet întemeiază colonia Histria...; etc.
4. Compară opiniile autorilor privind Compară (2p.)
raporturile dintre colonie și metropolă 0p. – răspuns greșit/ lipsă;
(sursele A și B). 1 p. – comparație parțială (doar
Răspuns corect: Opinii identice (legături concluzie sau doar criteriu de
de un fel particular)...; etc. comparație);
2 p. – comparație corectă și deplină
Argumentează răspunsul. (concluzie și criteriu de comparație) 4
- Este greu să le impui alte legi și o altă Argumentează (2p.) puncte
constituție decât aceea pe care au 0p. – răspuns greșit/ lipsă;
pomenit-o în patria lor...; etc. 1 p. – argumentare parțială;
- Fondatorul întemeia noul oraș 2 p. – argumentare deplină,
practicând aceleași rituri ce fuseseră valorifică ambele surse.
săvârșite cu prilejul întemeierii orașului-
metropolă...;etc.
5. Apreciază influența coloniilor grecești de Exprimă opinii/ Apreciază (2p.)
pe litoralul Mării Negre asupra evoluției 0 p. – răspuns lipsă/ incorect
civilizației geto-dacice. științific;
Argumentează răspunsul. 1 p. – apreciere formulată simplist;
parțial reflectă esența temei;
2 p. – apreciere clar exprimată, 4
relevantă pentru tema dată, corectă puncte
științific.
Argumentează (2p.)
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină
(raționament și exemplu).
SUBIECTUL al II-lea
Nr. Maximum
pentru
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor item
1. Explică termenul creștinătate. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
1 p. – explicație parțială; 2
2 p. – explicație deplină. puncte
2. Determină opinia autorului despre Determină (2p.)
raporturile dintre Țara Moldovei și 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
Imperiul Otoman în perioada medievală. 1 p. – construiește o afirmație la
Argumentează răspunsul. temă, fără a ține cont de mesajul
Răspuns posibil: Raporturi ostile …; etc sursei;
2 p. – construiește o afirmație
Argumentează răspunsul. corectă, pertinentă. 4
Suport din sursă: sus-numitul turc a trimis Argumentează (2p.) puncte
asupra mea în țara noastră o mare 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
armată; păgânul împărat al turcilor și-a 1 p. – argumentare parțială (doar
pus în plan să se răzbune; până la moarte raționament sau doar exemplu);
ne vom apăra și vom lupta pentru credința 2 p. – argumentare deplină,
creștină....; etc reieșind din mesajul sursei
(raționament și exemplu).
3. Formulează o cauză ce a determinat lupta Formulează o cauză (2p.)
antiotomană a Țărilor Române în epoca 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
medievală. 1 p. – cauză formulată simplist,
Răspuns posibil: Expansiunea Imperiului parțial reflectă esența temei;
Otoman...; etc. 2 p. – formulează o cauză corelată
la un fapt istoric.
Argumentează răspunsul cu trimitere la un Argumentează (2p.) 4
fapt istoric: Bătălii medievale ale Țărilor 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; puncte
Române cu Imperiul Otoman. 1 p. – argumentare parțială (nu se
face trimitere la un fapt istoric);
2 p. – argumentare deplină, având
la bază un fapt istoric, corect
științific.
4. Apreciază rolul lui Ștefan cel Mare în Apreciază (2p.)
istoria românilor. 0 p. – răspuns lipsă/ greșit din
punct de vedere științific;
1 p. – apreciere foarte generală;
Argumentează răspunsul. 2 p. – apreciere clar exprimată,
relevantă pentru aspectul istoric
solicitat.
Argumentează (2p.) 4
0 p. – răspuns lipsă; în discordanță puncte
cu aprecierea formulată;
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină
(raționament și exemplu), corectă
științific, în concordanță cu sarcina
propusă.

SUBIECTUL al III-lea
Nr. Maximu
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor m
pentru
item
1. Explică, în baza sursei, o caracteristică a 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
regimului fanariot în Țările Române. 1 p. – răspuns simplist/ declarativ;
Răspuns posibil: Instalarea în scaunul 2 p. – explicație parțială (operează
Țărilor Române a domnilor străini...; etc. cu informații din sursă, selectate 3
Suport din sursă: cele două țări române corect, fără a fi deplin integrate puncte
sunt guvernate de prinți recrutați în mare într-o explicație pertinentă);
parte din influentele familii 3 p. – explicație deplină, reflectă
constantinopolitane fanariote…; etc. esența faptului istoric analizat;
informația punctuală selectată din
sursă fortifică/ personalizează
explicația.
2. Formulează, conform modelului propus, Formulează o consecință (2p.)
două consecințe ale instaurării regimului 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
fanariot în Moldova și Țara Românească. 1p.X2 – numește o consecință
Răspuns posibil: conform sarcinii.
- Consecință politică: autonomie Argumentează (4p.)
restrictivă; numirea domnilor direct de 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; 6
Poartă; instalarea în scaunul domnesc a 1 p.X2 – argumentare parțială; puncte
străinilor fanarioți...; etc. 2p.X2–argumentare deplină,
- Consecință economică: monopol (raționament și exemplu), corectă
comerial otoman...; etc. științific, în concordanță cu sarcina
Argumentează răspunsul. propusă.
SUBIECTUL al IV-lea
Nr. Maximu
m pentru
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor item
1. Formulează argumente relevante (cel Formulează trei argumente (6p.)
puțin trei), corecte din punct de 0 p. – răspuns lipsă/ greșit; 10
vedere științific, pentru a-ți susține 1 p.X3 – argument parțial/declarativ; puncte
opinia referitoare la tema propusă. 2 p.X3 – argument construit corect
(raționament și exemplu), corect
Regimuri totalitare interbelice: științific.
asemănări și deosebiri Concordanța argumentelor cu opinia
(2p.)
Argumentele formulate, cel puțin 0 p. – răspuns lipsă; argumentele nu sunt
trei, pot face trimitere la: în concordanță cu opinia construită;
- asemănări: se reclamă de la o 1 p. – argumentele susțin parțial/
ideologie; se folosește de teroare insuficient teza exprimată în introducere;
pentru a orienta comportarea 2 p. – argumentele susțin opinia
populației; domnia nelimitată a exprimată în introducere, sunt relevante
voinței de putere; cultul personalității și suficiente pentru teza dată.
…; etc.
- deosebiri: politice, ideologice, Relevanța tematică a argumentelor
militare, economice, sociale…; (2p.)
etc. 0 p. – răspuns lipsă; nu corespund temei;
1 p. – argumentele abordează tangențial
tema propusă;
2 p.– argumentele dezvoltă tema propusă.
2. Explică relații de cauză-efect (cel Explică (4p.)
puțin două). 0 p. – răspuns lipsă/ greșit;
1 p.X2 – relația de cauză-efect este
exprimată simplist, fără conectori; 5
2 p.X2 – răspuns corect, deplin. puncte
Relevanța tematică (1p.)
1p. – relațiile de cauză-efect propuse
reflectă esența temei abordate.
3. Integrează critic informațiile din 0 p. - răspuns lipsă sau fără a face
sursele propuse în propriul text. trimitere la surse; textul surselor este
preluat fără a fi integrat în text;
1 p. – se fac unele încercări de a cita, de a
face trimitere la surse, fără a integra
informația în textul autorului; 3
2 p. – sursele sunt valorificate corect puncte
(citate din sursă si/ sau trimitere la autor;
etc.), dar parțial/ unilateral pentru tema
propusă;
3 p. – sursele sunt parte integră a textului,
servesc ca suport al reflecției autorului
pentru o analiză multiaspectuală a temei.
4. Expune ideile în baza unui plan logic 0 p. – răspuns lipsă.
care să conțină introducere, cuprins, Introducere
concluzie. 1 p. – teza este formulată simplist, puțin
personalizat; nu este axată deplin la tema
propusă;
2 p. – teza este formulată clar,
personalizat (mai mult decât o simplă
reafirmare a temei) și este relevantă
pentru tema propusă. 5
Cuprins puncte
1 p. – organizarea textului (prin alineat)
reflectă cuprinsul (argumentele) textului.
Concluzie
1 p. – mesaj simplist; parțial corelat cu
teza propusă la introducere; nu oferă o
sinteză a argumentelor propuse în
cuprins;
2 p. – mesaj clar, în concordanță cu tema
și teza propusă în introducere; oferă o
sinteză a argumentelor formulate în
cuprins.
5. Utilizează corect limbajul istoric. 0 p. – răspuns lipsă;
1 p. – limbaj parțial adecvat; irelevant
pentru tema propusă;
2 p. – limbaj adecvat/ relevant pentru
prezentarea temei.
N.B.: baremul pentru utilizarea corectă a 2
limbajului istoric se aplică doar în cazul puncte
acumulării a cel puțin 4 puncte pentru
formularea argumentelor relevante
(itemul IV.1)
SUBIECTUL al V-lea
Nr. Maximu
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor m
pentru
item
1. Numește, în baza hărții, o problemă Numește (2p.)
abordată în cadrul Conferințelor 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Coaliției antifasciste în anii celui de- 1 p. – problema formulată corelează
al Doilea Război Mondial. parțial cu harta;
Argumentează răspunsul. 2 p. – problema formulată este în
Răspuns posibil: Organizarea concordanță cu informația oferită de 4
postbelică a Europei...; etc. hartă. puncte
Argumentează răspunsul cu trimitere Argumentează (2p.)
la hartă (teritoriul Europei de Sud- 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Est; denumirile statelor; procentele 1 p. – argumentare doar cu trimitere la
de partajare; etc) și la cunoștințele hartă sau doar cu trimitere la cunoștințele
obținute anterior (octombrie 1944, anterioare;
Moscova, întâlnirea dintre 2 p. – argumentare deplină (cu trimitere
W.Churchill și I.Stalin; acodul de la hartă și la cunoștințele anterioare).
partajare).

2. Utilizează harta pentru a descrie 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;


regimul politic postbelic instaurat in 1 p. x 2 – numește corect regimurile
statele: politice; 4
Răspuns corect: 1 p. x 2 – numește corect și descrie puncte
România: regim comunist…; etc. regimurile politice.
Grecia: regim democratic...; etc.
3. Formulează, în baza hărții și a Concluzie (1p.)
cunoștințelor obținute anterior, o 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
concluzie despre destinul istoric al 1 p. – formulează o concluzie corectă din
statelor din Europa de Sud - Est. punct de vedere științific.
Răspuns posibil: Aplică (2p.) 3
Destin istoric diferit, dependent de 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; puncte
regimul politic instaurat…; etc. 1 p. – aplică doar harta sau doar
Argumentează răspunsul: cunoștințele anterioare în formularea
Ex. Grecia; Iugoslavia; România și concluziei;
Bulgaria; etc. 2 p. – aplică harta și cunoștințele
anterioare în formularea concluziei.

Total: 75 de puncte