Sunteți pe pagina 1din 5

BAREM DE CORECTARE

Istoria românilor și universală


Profil umanist, Test 2
SUBIECTUL I
Nr. Maxim
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru
item
1. Explică termenul autonomie. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
1 p. – explicație parțială; 2
2 p. – explicație deplină. puncte

2. Identifică, în baza sursei B, două prevederi 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;


cu privire la organizarea internă a 1 p. x 2 – pentru fiecare prevedere
Principatelor Române. identificată corect.
Răspuns posibil: - constituite sub
denumirea de ”Principatele Unite ale 2
Moldovei și Valahiei”; puncte
- Puterile publice vor fi încredințate în
fiecare principat unui hospodar și unei
adunări elective;
- Puterea executivă va fi exercitată de
către hospodar;
- Puterea legislativă va fi exercitată în mod
colectiv de către hospodar, adunare și
comisia central; etc.
3. Determină, în baza surselor, statutul Determină (2p.)
internațional al Principatelor Unite ale 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
Moldovei și Valahiei. 1 p. – construiește o afirmație la
Răspuns posibil: State vasale Porții temă, fără a ține cont de mesajul 4
Otomane…; etc. sursei; puncte
Argumentează răspunsul cu trimitere la 2 p. – construiește o afirmație
surse: - Respectarea autonomiei lor, în corectă, pertinentă.
cuprinderea vechilor lor capitulații Argumentează (2p.)
încheiate cu Înalta Poartă în anii 1393, 1 p. – argumentare parțială, fără
1460, 1511…; etc. trimitere la surse;
- rămân sub suzeranitatea M.S.Sultanul...; 2 p. – argumentare deplină, cu
etc. trimitere la surse.
4. Compară principiul de alegere a domnului Compară (2p.)
la tronul Principatelor Unite ale Moldovei 0p. – răspuns greșit/ lipsă;
și Valahiei (sursele A și B). 1 p. – comparație parțială (doar
Răspuns corect: Principii diferite...; etc. concluzie sau doar criteriu de
comparație);
Argumentează răspunsul. 2 p. – comparație corectă și deplină
- Prinț străin cu moștenirea tronului, ales (concluzie și criteriu de comparație) 4
dintr-o familie domnitoare a Europei și ai Argumentează (2p.) puncte
cărui moștenitori să fie crescuți în religia 0p. – răspuns greșit/ lipsă;
țării...; etc. 1 p. – argumentare parțială;
- Puterile publice vor fi încredințate în 2 p. – argumentare deplină,
fiecare principat unui hospodar...;etc. valorifică ambele surse.
5. Exprimă-ți argumentat opinia cu privire la Exprimă opinii/ Apreciază (2p.)
importanța dublei alegeri a lui Alexandru 0 p. – răspuns lipsă/ incorect
Ioan Cuza în realizarea statului național științific;
român modern. 1 p. – apreciere formulată simplist;
parțial reflectă esența temei;
2 p. – apreciere clar exprimată, 4
relevantă pentru tema dată, corectă puncte
științific.
Argumentează (2p.)
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină
(raționament și exemplu).
SUBIECTUL al II-lea
Nr. Maximum
pentru
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor item
1. Numește, în baza sursei, doi factori ai 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
procesului de romanizare în Dacia. 1 p. x 2 – numește corect doi
Răspuns posibil: factori ai romanizării.
- limba latină; 2
- administrația romană; puncte
- școala romană;
- etc.
2. Determină opinia autorilor cu privire la Determină (2p.)
impactul stabilirii administrației și 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
civilizației romane în Dacia. 1 p. – construiește o afirmație la
Răspuns posibil: Autorii apreciază …; etc temă, fără a ține cont de mesajul
sursei;
Argumentează răspunsul cu trimitere la 2 p. – construiește o afirmație
sursă și la cunoștințele obținute anterior. corectă, pertinentă. 4
Suport din sursă: Romanii aduceau Argumentează (2p.) puncte
avantajele unei culturi mai rafinate și ale 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
unei prosperități materiale evidente....; etc 1 p. – argumentează doar cu
trimitere la sursă sau doar valorifică
cunoștințele obținute anterior;
2 p. – argumentează cu trimitere la
sursă și valorifică cunoștințele
obținute anterior.
3. Formulează o cauză ce a determinat Formulează o cauză (2p.)
stabilirea civilizației romane în Dacia. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
Răspuns posibil: Războaiele daco- 1 p. – cauză formulată simplist,
romane...; etc. parțial reflectă esența temei;
2 p. – formulează o cauză corelată
Argumentează răspunsul cu trimitere la un la un fapt istoric.
fapt istoric: Cucerirea Daciei de Împăratul Argumentează (2p.) 4
roman Traian în 106...; etc. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; puncte
1 p. – argumentare parțială (nu se
face trimitere la un fapt istoric);
2 p. – argumentare deplină, având
la bază un fapt istoric, corect
științific.
4. Apreciază rolul lui Traian în istorie. Apreciază (2p.)
0 p. – răspuns lipsă/ greșit din
punct de vedere științific;
Argumentează răspunsul. 1 p. – apreciere foarte generală;
2 p. – apreciere clar exprimată,
relevantă pentru aspectul istoric
solicitat.
Argumentează (2p.) 4
0 p. – răspuns lipsă; în discordanță puncte
cu aprecierea formulată;
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină
(raționament și exemplu), corectă
științific, în concordanță cu sarcina
propusă.

SUBIECTUL al III-lea
Nr. Maximu
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor m
pentru
item
1. Explică, cu trimitere la sursă, esența 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
marilor descoperiri geografice. 1 p. – răspuns simplist/ declarativ;
Răspuns posibil: Expansiunea europeană 2 p. – explicație parțială (operează
pe alte continente...; etc. cu informații din sursă, selectate 3
Suport din sursă: Navele comerciale erau corect, fără a fi deplin integrate puncte
echipate de companii înființate la într-o explicație pertinentă);
Lisabona...; În fiecare an o flotă de șase 3 p. – explicație deplină, reflectă
sau șapte nave pleca spre Goa (India)...; esența faptului istoric analizat;
După șapte-opt luni acestea veneau informația punctuală selectată din
încărcate cu mirodenii…; etc. sursă fortifică/ personalizează
explicația.
2. Formulează, conform modelului propus, Formulează o consecință (2p.)
două consecințe ale Marilor descoperiri 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
geografice. 1p.X2 – numește o consecință
Răspuns posibil: conform sarcinii.
- Consecințe: Formaarea imperiilor Argumentează (4p.)
coloniale; lărgirea orizontului de 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; 6
cunoaștere a europenilor; noi căi maritime; 1 p.X2 – argumentare parțială; puncte
”revoluția prețurilor”; instaurarea 2p.X2–argumentare deplină,
dominației europenilor; creștinizarea prin (raționament și exemplu), corectă
misionari; distrugerea civilizațiilor locale; științific, în concordanță cu sarcina
noi plante și animale; geneza lumii propusă.
moderne...; etc.
Argumentează răspunsul.
SUBIECTUL al IV-lea
Nr. Maximu
m pentru
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor item
1. Formulează argumente relevante (cel Formulează trei argumente (6p.)
puțin trei), corecte din punct de 0 p. – răspuns lipsă/ greșit; 10
vedere științific, pentru a-ți susține 1 p.X3 – argument parțial/declarativ; puncte
opinia referitoare la tema propusă. 2 p.X3 – argument construit corect
(raționament și exemplu), corect
Rolul diplomației române interbelice științific.
în menținerea unității naționale. Concordanța argumentelor cu opinia
(2p.)
Argumentele formulate, cel puțin 0 p. – răspuns lipsă; argumentele nu sunt
trei, pot face trimitere la: în concordanță cu opinia construită;
- respectarea tratatelor de Pace de la 1 p. – argumentele susțin parțial/
Paris…; insuficient teza exprimată în introducere;
- consolidarea statului național unitar 2 p. – argumentele susțin opinia
roman și a independenței sale…; exprimată în introducere, sunt relevante
- coordonarea acțiunilor sale cu cele și suficiente pentru teza dată.
ale statelor cu interes comun…; Relevanța tematică a argumentelor
- susținerea pactelor ce pledează (2p.)
pentru evitarea războaielor…; 0 p. – răspuns lipsă; nu corespund temei;
- acordarea atenției majore tratatelor 1 p. – argumentele abordează tangențial
internaționale…; tema propusă;
- crearea raporturilor amicale între 2 p.– argumentele dezvoltă tema propusă.
state…;
- încheierea tratatelor bilaterale cu
statele vecine…;
- susținerea Societății Națiunilor în
menținerea păcii…;
etc.
2. Explică relații de cauză-efect (cel Explică (4p.)
puțin două). 0 p. – răspuns lipsă/ greșit;
1 p.X2 – relația de cauză-efect este
exprimată simplist, fără conectori; 5
2 p.X2 – răspuns corect, deplin. puncte
Relevanța tematică (1p.)
1p. – relațiile de cauză-efect propuse
reflectă esența temei abordate.
3. Integrează critic informațiile din 0 p. - răspuns lipsă sau fără a face
sursele propuse în propriul text. trimitere la surse; textul surselor este
preluat fără a fi integrat în text;
1 p. – se fac unele încercări de a cita, de a
face trimitere la surse, fără a integra
informația în textul autorului; 3
2 p. – sursele sunt valorificate corect puncte
(citate din sursă si/ sau trimitere la autor;
etc.), dar parțial/ unilateral pentru tema
propusă;
3 p. – sursele sunt parte integră a textului,
servesc ca suport al reflecției autorului
pentru o analiză multiaspectuală a temei.
4. Expune ideile în baza unui plan logic 0 p. – răspuns lipsă.
care să conțină introducere, cuprins, Introducere
concluzie. 1 p. – teza este formulată simplist, puțin
personalizat; nu este axată deplin la tema
propusă;
2 p. – teza este formulată clar,
personalizat (mai mult decât o simplă
reafirmare a temei) și este relevantă
pentru tema propusă. 5
Cuprins puncte
1 p. – organizarea textului (prin alineat)
reflectă cuprinsul (argumentele) textului.
Concluzie
1 p. – mesaj simplist; parțial corelat cu
teza propusă la introducere; nu oferă o
sinteză a argumentelor propuse în
cuprins;
2 p. – mesaj clar, în concordanță cu tema
și teza propusă în introducere; oferă o
sinteză a argumentelor formulate în
cuprins.
5. Utilizează corect limbajul istoric. 0 p. – răspuns lipsă;
1 p. – limbaj parțial adecvat; irelevant
pentru tema propusă;
2 p. – limbaj adecvat/ relevant pentru
prezentarea temei.
N.B.: baremul pentru utilizarea corectă a 2
limbajului istoric se aplică doar în cazul puncte
acumulării a cel puțin 4 puncte pentru
formularea argumentelor relevante
(itemul IV.1)
SUBIECTUL al V-lea
Nr. Maximu
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor m
pentru
item
1. Caracterizează, în baza hărții, Caracterizează (2p.)
organizarea economică a Europei 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
postbelice. 1 p. – caracteristica formulată corelează
Răspuns posibil: Crearea parțial cu harta;
organizațiilor economice 2 p. – caracteristica formulată este în
internaționale ...; etc. concordanță cu informația oferită de 4
hartă. puncte
Argumentează răspunsul cu trimitere Argumentează (2p.)
la hartă. 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Pe baza hărții: Comunitatea 1 p. – argumentare parțială, fără trimitere
Economică Europeană (CEE); la hartă;
Consiliul de Alutor Economic 2 p. – argumentare deplină cu trimitere la
Reciproc (CAER); etc. hartă.
2. Numește câte două state membre ale: 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Răspuns posibil: 1 p. x 4 – răspuns corect.
- CAER: URSS; Cehoslovacia; RDG; 4
Ungaria; România; Polonia…; etc. puncte
- CEE: Franța; RFG; Italia; Belgia;
Olanda; Luxemburg...; etc.
3. Formulează, în baza hărții și a Formulează o concluzie (1p.)
cunoștințelor obținute anterior, o 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
concluzie referitoare la rolul CEE în 1 p. – formulează o concluzie corectă din
evoluția economică a Europei punct de vedere științific.
postbelice. 3
Răspuns posibil: - facilitarea Utilizează puncte
cooperării economice între statele 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
membre...; etc. 1 p. – utilizează doar harta sau doar
- instituirea unei piețe unice cunoștințele obținute anterior;
europene, bazată pe o monedă unică 2 p. – utilizează harta și cunoștințele
(CEE)...; etc. obținute anterior.
Total: 75 de puncte