Sunteți pe pagina 1din 1

A

In fine, se cuvine mentionat faptul ca, indiferen t de lntinderea exact! a conditi ilor
pe care autoritatea publica le impune solicitantului, autorizatia este intotdeauna
eliberata ,,sub rezerva drepturilor teqilor". Aceasta inseamna ca ea nu confera un
drept de a vatama mediul (a polua, a distruge) i, eel putin teoretic, teqii victime au
posibilitatea sa-i valorifice drepturile lor impotriva titularului actelor de reglemen
tare, chiar daca acesta respecta, in mod scrupulos, conditiile stabilite.
1
Ca specie a primei, autorizafia integrata de mediu se aplica in cazul activitatilor
supuse regimului stabili t prin Ordonanta de urgenta nr. 152/2005 privind
2
prevenirea i controlul integrat al poluari i ; ea cuprinde conditii i detalii cu privire la
1
masurile adoptate pentru protectia aerului, apei i solului [art. 4 alin. (2) din
Ordonanta de
urgenta nr. 152/2005].
Spre deosebire de acordul de mediu, autorizatiile de mediu au un caracter de
sinteza, in sensul ca se emit dupa obtinerea celorlalte avize, acorduri, autorizatii,
dupa caz, ale autoritatilor competente, potrivit legii i exprima cerintele definitorii
pentru cazul respectiv.
rU