Sunteți pe pagina 1din 1

Itealiz:йril instituliei de invй{йmirrt пr.

l60 in arrul 2019


instil[u
]VIasster cu tema.,()opiii f аПеlе ,,organizat in cadrul forumului munic:ipal
сu genericul, eia de la роаrtа viitorului -in mЁinele pedagogului consacra1;,

sешпiпаr i tiv-met,odic pentru metodLiqtii din institu|iile de educalie


timpurie din unicipiul chiýiniiu cu tema: .,lmplementarea documentelor de
politici ed ionale in domeniul educa{iei timpurii"

L.anivel de i stitulie аu Ibst orlцalrizate:


-Consilii рrо esorale 5р:
2 cons lii organizatorice -mai 20 19,septembrie 2019;
З cons lii protbsorale tenratice:
,oltarea socialй 5i emo{ionalii а copiilor preqcolari prin iпtеrmrэdiul
activi ilor artistir;e";
-,,Lim Lj qi comttnicarc:,t-ormarea ргеmisеlоr citit-scris la
preqcolari раrtе
comp( а activitйlilor integrate":
аrеа culloqtinlelor,forTnarei} atitudinilor gi deprinderilor
spec:ifice
1а copii prin
,]
раrtаmt:пt respclnsabil Ei sёпёtоs
inteгmediul
unui
activi gilor integrate".
Activ {i metodice
tiv -m,эtоdi
9;
* r*йr"rф,паlё,аtеliеr репtru preqcolari"-25.0
1. 1

itii de fiorrt;i formalie";


pentlu
petenle Sр,эсifiсе,uпiiацi de с,оmреtеп{й domeniului educa{ie)
limba qi comunicarc".
iп cadrul iinleIor mtltcldicc: аu fost abordate urmйtоаrеlе chestiunr:
artistice dedicatc:
-,,Discu арrоьаrеа эonlinr,lturilor scenirriilor distracliilor
sйrьйtоrilоr е рrimёчаrй"-12.1J2 .l ;
с RI]T,SiDC,CET"- l 2,0:}, 1 9 ;
-,,Studierea осumепtеlоr,Je ;lol itici educalionale
-,,Avizarea ipreveclerilescrisoriimetodic:e20l9.2020,'.()9.09.2019:
-,,АЬо no{iunilor elementare matematice la copii de virstй рrеqсоlаrй";
-,,Disc qi арrоЬаrtэа distrac{iilor de i€trпй"
A.ctivitati itracurrrcl[lЁre:
lпlаrе: l___ л fл1
1.S йi **цБfrirzаtе intre gnlpele de чlrstй in luпа februarie
virstй 6-7 апi
2.Vi inu ..ologii',participanliicopii grupelor de
i пее festive - SйrЬёrtоrilе pascal е
4.I\4 inee fёstivcl,,l\dio gridinilй,,
linga mine
5. ineu literar,,E}ucuriile сорilйrirэi cu Ьuпiса
copilйriei,
6.с ,curs,,Recit;al cle poiezie tema,,Gr,Vieru,poietul
7.с curs,,Bcrsta,niada
8.с rs,,Teal.rul gi cclpiii,,
9. tй distractivii

S-ar putea să vă placă și