Sunteți pe pagina 1din 7

Nr. ............

Transmis pe e-mail școli, în format scanat și word,


Către
UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL NEAMȚ

În atenția Doamnei/Domnului Director


În atenția doamnelor/domnilor profesori care predau disciplinele istorie și limba și literatura
română și a doamnelor/domnilor profesori din învățământul primar

În conformitate cu direcțiile strategice ale Planurilor manageriale la disciplinele istorie,


limba și literatura română și învățământ primar, pentru anul școlar 2021-2022, cu privire la
realizarea unui volum colectiv dedicat istoriei școlilor din județul Neamț, vă transmitem
Scrisoarea metodică de organizare a acțiunii, adresată colegilor profesori de istorie, limba
română și învățământ primar, cu termen de rezolvare la data de 30.10.2022.
Inspectoratul Școlar Județean Neamț, prin compartimentul Curriculum, implementează
Proiectul „MOȘTENIRI - ISTORIA ȘCOLILOR DIN NEAMȚ ÎN PERIOADA 1850-2020”, în
anul calendaristic 2022, în parteneriat cu toate unitățile școlare din județul Neamț.
În vederea organizării calendarului, adresăm rugămintea ca directorii școlilor să faciliteze
organizarea unor comisii de lucru formate din profesori de istorie, profesori de limba română și
profesori din învățământul primar, precum și alți colegi profesori care se declară interesați de
participarea la acest proiect, indiferent de disciplină. Comisia poate fi formată din minimum trei
persoane și se va emite o decizie în acest sens, până la data de 28.01.2022. Coordonatorul comisiei
poate fi oricare membru al comisiei, indiferent de disciplină, cu competențe digitale optime.
Componența comisiei va fi transmisă către ISJ Neamț, în format WORD, pe adresa de e-mail a
proiectului, istoriascolilornt@gmail.com. Solicităm formatul Word, deoarece membrii comisiei vor
deveni coautori ai volumului.
În cadrul comisiei de lucru se va completa „Fișa cadru de cercetare” conform modelului din
anexă, pentru fiecare perioadă istorică și pentru fiecare solicitare în parte.
Documentul rezultat în urma cercetării va fi transmis în format WORD, redactat conform
normelor de scriere a comunicărilor științifice, scris cu diacritice și corectat, pe adresa de e-mail
istoriascolilornt@gmail.com, până la data de 30.10.2022.
Anexele adresei:
1. Precizări pentru completarea fișei cadru de cercetare; 2. Fișa cadru de cercetare; 3. Calendarul
proiectului; 4. Reguli de tehnoredactare a textelor științifice.

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,


Prof. Mihai OBREJA

Inspector Școlar General Adjunct,


Prof. Cătălin BĂLȚĂTESCU
Inspectori școlari,

Prof. Elena PREDA

Prof. Ana SOCEA

Prof. Ana-Maria ZĂLOAGĂ


Curriculum_E.Preda/2 ex. dosar: comunicare școli 2022
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Piatra Neamţ, jud. Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, Nr.4A
tel. 0233/214860, fax 0233/215807, e-mail:
office@isjneamt.ro
Curriculum_E.Preda/2 ex. dosar: comunicare școli 2022

Anexa 1: PRECIZĂRI NECESARE COMPLETĂRII FIȘELOR CADRU DE


CERCETARE PENTRU REALIZAREA VOLUMULULUI ISTORIA ȘCOLILOR DIN
JUDEȚUL NEAMȚ

Fișa de cercetare va fi completată conform modelului Word primit de la ISJ Neamț,


respectând fiecare cerință, corespunzător perioadei. În cazul în care școala nu exista în perioada
istorică despre care se cer informații, veți scrie „școala nu era înființată”.
Fișa de cercetare va fi salvată în Word și denumită astfel: Școala, localitatea *(exemplu
Colegiul Național_Ștefan cel Mare_Târgu Neamț_Istoria școlii). Numele autorilor sunt
consemnate în interiorul fișei de cercetare, conform deciziei de constituire a comisiei de lucru,
conform tabelului de mai jos:
A1.a – COMISII DE LUCRU
Unitatea școlară Profesori istorie Profesori limba și Profesori Alte discipline
literatura română învățământ primar
Decizia de
constituire a
comisiei de lucru
nr......./din..

Rezultatul cercetării va respecta normele de redactare a unei comunicări științifice


(diacritice, TNR 12, 1,5/note, bibliografie, fotografii cu sursă și prezentarea
persoanelor/evenimentelor/clădirilor/s.a.m.d.).
Cadrul general al lucrării vizează patru perioade istorice:
- 1850-1900
- 1900-1950
- 1950-1990
- 1990-2020
În cazul în care școala are o istorie centenară și a trecut prin diverse transformări, de
exmplu: școală primară transformată în gimnaziu, apoi în liceu/colegiu, vor fi prezentate
etapele devenirii școlii în textul referitor la ISTORICUL ȘCOLII (introducere).

Fișele cadru de cercetare au rolul de a organiza conținuturile volumului/volumelor și de a


permite redactarea cuprinsului într-un format simplu de studiat. În afară de titluri de capitol și
tematica sugerată de acestea, conținuturile vor cuprinde rezultatele cercetării, fără cenzură, în format
asumat de comisia de lucru din fiecare școală.
Mare parte a școlilor au studii despre istoricul școlii, fapt care va ușura efortul acestui proiect,
însă vă recomandăm să continuați cercetarea și pe capitolele care se referă la resursele umane (liste
cu profesori, directori, învățători, educatoare ș.a.).

Curriculum_E.Preda/2 ex. dosar: comunicare școli 2022


Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Piatra Neamţ, jud. Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, Nr.4A
tel. 0233/214860, fax 0233/215807, e-mail:
office@isjneamt.ro
Anexa 2. FIȘA CADRU DE CERCETARE

FIȘA CADRU DE CERCETARE A ȘCOLII PENTRU PERIOADA:


1850-1900/1900-1950/1950-2000/2000-2020
- În cazul școlilor centenare cercetarea se va realiza pe cele patru perioade istorice menționate
mai sus, respectând aceleași titluri de capitol;
- Majoritatea școlilor primare din județul Neamț s-au înființat în a doua jumătate a secolului al
XX-lea, nu neglijați acest aspect;
UNITATEA ȘCOLARĂ:
AUTORI: ..................................
....................................................
....................................................
...................................................
CAPITOLUL 1. ISTORICUL ȘCOLII
a) Va conține o sinteză a evoluției școlii;
b) Va avea inserate o copie după actul de înființare a școlii și un text de prezentare a contextului;
c) Va conține date despre construcția școlii/fotografii de epocă/mărturii despre construcție
CAPITOLUL 2. VIAȚA ȘCOLII
a) Va conține surse variate referitoare la viața școlii, descoperite în monografii, anuare, anale, memorii,
colecții foto, obiecte de colecție, documente școlare, tabele statistică, adrese importante cu privire la
școală, texte din diferite povestiri și orice alte surse credibile.
b) Va conține date despre resurse materiale: mobilier, dotări, anexe: internat, cantină, casa
învățătorului, teren arabil în proprietatea școlii, acte de împroprietărire, cooperative școlare, școli de
aplicație;
b) Va conține interviuri pe temă, filme din viața școlii și orice resurse educaționale digitale, care pot fi
accesate datorită unui link; materialele audio-video vor avea drept de copyright.
CAPITOLUL 3. RESURSE UMANE Anexa 2.a
a) Liste cu directori/profesori/învățătoare/învățători/educatoare, conform tabelului de mai jos:
CAPITOLUL 4. PERSONALITĂȚI
a) Va conține scurte biografii ale personalităților care au învățat în școală, precum și scurte biografii ale
profesorilor de renume din școală;
CAPITOLUL 5. EVENIMENTE MARCANTE DIN VIAȚA ȘCOLII
a) Va conține prezentări/evocări ale unor evenimente importante legate de evoluția școlii (pot fi și în
format audio-video cu legătură digitalizată prin link). Ex. 50 de ani de la înființarea școlii, vizite
importante în școală... ș.a.

Anexa 2.a: TABEL PENTRU REALIZAREA CERCETĂRII RESURSEI UMANE/Pct. 3

Nr. Perioada (în ordine Numele și Specializarea Observații


crt. cronologică) prenumele personalizate

1. 1889-1902 Ionescu Constantin învățător A fost directorul școlii


în două perioade: 1890-
1894 și 1900-1902

Curriculum_E.Preda/2 ex. dosar: comunicare școli 2022


Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Piatra Neamţ, jud. Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, Nr.4A
tel. 0233/214860, fax 0233/215807, e-mail:
office@isjneamt.ro
Anexa 3. CALENDAR ACȚIUNI PROIECT „MOȘTENIRI”
Perioada/termene Acțiunea Responsabilități Observații
10.01.2022 - Constituirea comisiilor de Directorii de Anexa 1.a – COMISII DE
28.01.2022 lucru și transmiterea școli LUCRU se transmite pe
componenței comisiei, la ISJ adresa proiectului, format
Neamț, în format electronic. WORD,
istoriascolilornt@gmail.com.
28.01.2022 – Realizarea cercetărilor și la Responsabilul Transmis pe adresa
18.06.2022 finalul perioadei comisiei de lucru proiectului
(18.06.2022) se va transmite proiect istoriascolilornt@gmail.com.
un scurt raport intermediar
cu privire la stadiul
cercetării, pe capitole
(maximum o pagină).
18.06.2022- Finalizarea cercetării, Directori, Întâlniri lunare de lucru pe
28.10.2022 corectarea conținuturilor, membrii comisiei grupe de școli, pe zone.
sprijin în realizarea de lucru,
proiectului. responsabilul
comisiei,
inspectorii
responsabili de
proiect: Elena
Preda, Ana Socea,
Ana-Maria
Zăloagă
31.10.2022 Transmiterea lucrării finale Cercetarea finală transmisă
către ISJ Neamț, în vederea pe adresa proiectului
editării finale. istoriascolilornt@gmail.com.

ANEXA 4 – REGULI DE TEHNOREDACTARE A TEXTELOR ȘTIINȚIFICE

Lucrările vor fi editate, de regulă, în WORD (.doc), obligatoriu cu diacritice, cu setările: formatul
paginii A4, marginile de 2,5 cm, TNR, 12 pct (pentru text), la 1,5 rânduri, aliniat: stânga-dreapta
(justify).
 Titlul: mărimea 14 pct. Centrat.
 Titlurile capitolelor se numerotează, mărimea 14 pct. Centrate. Bold.
 Titlurile subcapitolelor se numerotează, mărimea 12 pct. Aliniate la stânga. Bold.
 Tabelele, figurile şi graficele se includ în text, fiind numerotate şi având titlu. Referirea în text
la acestea se va face prin indicaţia: figura/tabelul nr. cf, unde: c – nr. capitol; f – nr. figură/
tabel.

Curriculum_E.Preda/2 ex. dosar: comunicare școli 2022


Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Piatra Neamţ, jud. Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, Nr.4A
tel. 0233/214860, fax 0233/215807, e-mail:
office@isjneamt.ro
Exemplu:
Cuprins

Pagina
Introducere...........................................................................................................
Capitolul 1. (Titlul capitolului)...........................................................................
1.1. (Titlul subcapitolului)...................................................................
1.2. (Titlul subcapitolului)....................................................................
....
Capitolul 2. (Numele capitolului)........................................................................
2.1. (Titlul subcapitolului)....................................................................
2.2. (Titlul subcapitolului)....................................................................
....
Capitolul n. (Titlul capitolului)..........................................................................
n.1. (Titlul subcapitolului)....................................................................
n.2. Titlul subcapitolului)....................................................................
....
Concluzii.................................................................................................................
Bibliografie.............................................................................................................
Anexe (figuri, grafice, tabele, poze etc.)...............................................................

 Bibliografie: mărimea 10 pct./ 12 pct


 Pentru citatele mai mari de trei rânduri: mărimea 9 pct., spațiu (un rând liber) înainte și după
citat.

Varianta clasică pentru scrierea notelor de subsol:


Notele de subsol trebuie să se regăsească în partea de jos a paginii, indicându-se: numele, prenumele
autorului/autorilor, titlul, editura, anul apariţiei, eventual ediţia, oraşul, ţara şi pagina unde se află
informaţia utilizată.
Exemplu:
Gabriel Garcia Márquez, Ochi de câine albastru, Editura RAO, București, 2005, p. 12.
Eugen Simion, Iulian Negrilă, în „ Steaua” , nr. 3/ 1985, p. 5.
Gabriel Garcia Márquez, op. cit., p. 16. (daca citezi dintr-o carte, apoi ai citate din alte cărți și la un
moment dat mai citezi din prima carte, notezi doar op.cit in italic)
Edgar Papu, Implicaţii ale pastelurilor, Din clasicii noştri, Bucureşti, Editura Eminescu, 1997, p. 66-
81, apud Studii şi articole despre opera lui Vasile Alecsandri, Bucureşti, Editura Albatros, 1980, p.
292. (apud= după, se foloseste în cazul în care citezi dintr-un articol ce se regăsește într-un volum/
carte, întâi menționezi sursa primă, apoi volumul în care ai găsit articolul)
Ibidem, p. x (= același autor și același titlu; se folosește când citezi dintr-un titlu și următorul citat e
din aceeași carte).

Curriculum_E.Preda/2 ex. dosar: comunicare școli 2022


Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Piatra Neamţ, jud. Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, Nr.4A
tel. 0233/214860, fax 0233/215807, e-mail:
office@isjneamt.ro
REGULI PENTRU LISTAREA SURSELOR
BIBLIOGRAFICE/WEBGRAFICE
Bibliografia poate să cuprindă diferite surse: cărţi, articole, web, comunicări la manifestări
ştiinţifice. Pentru cărţi se va menţiona numele, prenumele (sau iniţiala prenumelui dacă autorul se
semnează astfel, de exemplu G. Călinescu și nu George Călinescu) autorului/autorilor, titlul, editura,
anul apariţiei, eventual ediţia, oraşul, ţara. Toată bibliografia prezentată trebuie să se regăsească citată
în textul lucrării. Bibliografia se va scrie în ordine alfabetică.

Sursele trebuie să poată fi identificate foarte clar, ca urmare:


a. pentru cărţi se vor menţiona: numele, prenumele autorului/ autorilor, anul apariţiei titlul cărţii,
editura, oraşul, eventual ţara şi ediţia, (titlul cărții se scrie cu Italic)
b. pentru articole: numele, prenumele autorului/autorilor, titlul articolului, publicaţia în care a
apărut, editura, pagina/paginile; (titlul de reviste, ziare se scrie cu ghilimele)
c. pentru site-uri: numele site-ului, data accesării;
d. pentru legislaţie, documente ale unor organizaţii rapoarte etc: *** denumire sursă.
e. *** denumire pentru cărți cu autori colectivi.

Exemplu de Bibliografie
Pentru articole:

G. Vârnav-Liteanu, Alecsandri în „Convorbiri literare”, nr. 10, 1 ian, 1873.


Pentru cărţi:

*** Gramatica limbii române, V. Guțu Romalo (coord.), vol. I, Cuvântul, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2005.
Doinaş, Ştefan Augustin, Poeme, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1983.
Streinu, Vlademir, Poezie şi poeţi români, Antologie, postfaţă şi bibliografie de George Muntean,
Bucureşti, Editura Minerva, 1983.

Pentru pagini web:


exemplu:

[4] http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=K. (accesare: 28.02.2011)

[5] http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Fermat%27s+great+theorem (accesare: 26.02.2011)

Notă. Toate lucrările din listă trebuie citate obligatoriu pe parcursul lucrării. De exemplu, lucrarea a
treia se poate cita în două moduri:
 la sfărşitul unei propoziţii sau în interiorul ei marcăm prin [3] faptul că ideea sau citatul, după
caz, provine din această lucrare;
 la sfărşitul unei propoziţii sau în interiorul ei marcăm cu (Zadeh et al, 2008) faptul că ideea
sau citatul, după caz, provine din această lucrare;
Observaţii:
1. Un text poate fi preluat integral, fără a fi considerat un plagiat, dacă utilizăm ghilimelele şi
indicăm sursa textului respectiv.
2. Cel mai frecvent mod de a plagia este aşa numitul procedeu „copy-paste”, fără utilizarea
ghilimelelor şi citarea sursei.
Curriculum_E.Preda/2 ex. dosar: comunicare școli 2022
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Piatra Neamţ, jud. Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, Nr.4A
tel. 0233/214860, fax 0233/215807, e-mail:
office@isjneamt.ro
3. O altă modalitate de plagiat este însuşirea unei alte lucrări, cel mai frecvent de pe web, cu
schimbări minore (de obicei doar datele autorului şi, eventual, titlul lucrării/capitolelor etc.).
4. Tot la categoria plagiat intră şi autoplagiatul. De exemplu, dacă un absolvent elaborează o
lucrare de disertaţie prelucrând propria lucrare de licenţă, fără a aduce cel puţin 60% elemente
de noutate şi fără a cita vechea lucrare.
1.4. O lucrare se consideră obţinută prin mijloace frauduloase dacă este plagiată sau dacă a fost
obţinută prin cumpărare sau donaţie de la un alt autor, cunoscut sau necunoscut.
Redactarea va respecta cerinţele de realizare a lucrărilor ştiinţifice. Nu există număr minim sau
maxim de pagini.

Curriculum_E.Preda/2 ex. dosar: comunicare școli 2022


Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Piatra Neamţ, jud. Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, Nr.4A
tel. 0233/214860, fax 0233/215807, e-mail:
office@isjneamt.ro