Sunteți pe pagina 1din 6

Lecţia a treisprezecea – Lesson Thirteen

GRAMMAR GRAMATICĂ

1. Comparison of short adjectives Comparaţia adjectivelor scurte

Adjectivele monosilabice, bisilabice şi cele trisilabice cu prefix negativ au


formă flexionară la comparativ şi superlativ prin alipirea sufixelor er şi est:

de egalitate de superioritate superlativ

as calm as calmer than the calmest


as large as larger than the largest
as old as older than the oldest
as kind as kinder than the kindest
as friendly as friendlier than the friendliest
as unlucky as unluckier than the unluckiest

la fel de calm ca mai calm decât cel mai calm


la fel de larg ca mai larg decât cel mai larg
la fel de în vârstă ca mai în vârstă decât cel mai în vârstă
la fel de amabil ca mai amabil decât cel mai amabil
la fel de prietenos ca mai prietenos decât cel mai prietenos
la fel de ghinionist ca mai ghinionist decât cel mai ghinionist

Mike is as old as my son. Mike este de aceeaşi vârstă cu fiul meu.


He is the friendliest boy in town. Este cel mai prietenos băiat din oraş.
It is the largest district of Paris. Este cel mai mare cartier al Parisului.
I’m older than you. Sunt mai mare decât tine.

2. Comparison of long adjectives Comparaţia adjectivelor lungi

Adjectivele mai lungi de două silabe, cele bisilabice la care accentul cade
pe prima silabă formează comparativul şi superlativul cu ajutorul
adverbelor more şi most:

de egalitate de superioritate superlativ

as curious as more curious than the most curious


as beautiful as more beautiful than the most beautiful
as important as more important than the most important
as attractive as more attractive than the most attractive
as fragile as more fragile than the most fragile

la fel de curios ca mai curios decât cel mai curios


la fel de frumos ca mai frumos decât cel mai frumos
la fel de important ca mai important decât cel mai important
la fel de atrăgător ca mai atrăgător decât cel mai atrăgător
la fel de fragil ca mai fragil decât cel mai fragil

She is as beautiful as always. Este la fel de frumoasă ca întotdeauna.


It is more important than the other exam. Este mai important decât celălalt
examen.
It is the most attractive landscape. Este cel mai atractiv peisaj.

3. Adjectives with irregular forms Adjectivele cu forme neregulate

good / well better than the best


bad / ill worse than the worst
little less than the least
much / many more than the most

bun mai bun decât cel mai bun


rău mai rău decât cel mai rău
puţin mai puţin decât cel mai puţin
mult mai mult decât cel mai mult

General concepts Noţiuni generale


Qualities and Shortcomings Calităţi şi defecte

kind amabil
generous generos
courageous, brave curajos
clever, smart isteţ
polite politicos
gorgeous splendid
careful atent
friendly prietenos
pretty drăguţ
good-looking, handsome chipeş
beautiful frumos
patient răbdător
silent tăcut
bad rău
aggressive agresiv
ugly urât
rude grosolan
stupid prost
lazy leneş
noisy zgomotos
naughty obraznic
greedy lacom
violent violent
mean meschin
boring plictisitor
stubborn încăpăţânat

Parents and their children are very much alike. They sometimes look the
same, feel the same and act the same. They often share the same value
system, same beliefs and opinions, same lifestyle. This is also the case of
my son and my husband.

Părinţii şi copiii lor seamănă foarte mult. Ei arată uneori la fel, simt la fel,
acţionează la fel. Adesea împărtăşesc acelaşi sistem de valori, aceleaşi
convingeri şi păreri, acelaşi stil de viaţă. Este şi cazul fiului şi soţului meu.

Like Father, like Son Cum e tatăl e şi fiul

Jim Patrick: Yes, you are right. It is unbelievable how many things they
have in common, Peter and Al, when you look at them. (Da, ai dreptate.
Este incredibil cât de multe lucruri au în comun, Peter şi Al, când te uiţi la
ei.)
Minnie Jones: They are really handsome. They are both tall, well-built with
short blond hair and blue eyes. Peter takes after his father in every way.
(Sunt amândoi chipeşi. Sunt amândoi înalţi, bine făcuţi, cu părul scurt şi
blond şi ochii albaştri. Peter seamănă cu tatăl lui în toate privinţele.)
Jim Patrick: They are both good-looking men, I agree. And they are very
much alike. (Sunt amândoi bărbaţi chipeşi, sunt de acord. Şi seamănă
foarte mult.)
Minnie Jones: Peter was a sweet child when he was little but I didn’t
imagine him turning into another Al. Now I’m amazed of their resemblance.
(Peter era un copliaş dulce pe când era mic, dar nu mi-am imaginat că o să
se transforme într-un alt Al. Acum sunt uluită de asemănarea lor.)
Jim Patrick: But maybe they are different in other respects, aren’t they!?
(Dar poate sunt diferiţi în alte privinţe, nu?)
Minnie Jones: No, they aren’t. They share almost everything else. They
think alike, feel alike, act alike. (Nu. Împărtăşesc aproape tot. Gândesc la
fel, simt la fel, acţionează la fel.)
Jim Patrick: Wow, like father, like son. (Cum e tatăl e şi fiul!)
Minnie Jones: Exactly. When Peter is answering one of my questions I
almost hear my husband’s voice and thoughts. (Exact. Când Peter îmi
răspunde la o întrebare parcă aud vocea şi gândurile soţului meu.)
Jim Patrick: They have to be different in some ways… (Trebuie să fie diferiţi
în unele privinţe...)
Minnie Jones: Well, I don’t know what to say. Peter is as generous as his
father, as careful as him, he even is as patient as Al. (Nu ştiu ce să spun.
Peter este la fel de generos ca tatăl său, este la fel de atent şi la fel de
răbdător ca Al.)
Jim Patrick: So there is only one obvious difference: Peter is much
younger than Al, isn’t there? (Atunci există o singură diferenţă evidentă:
Peter este mult mai tânăr decât Al, nu?)
Minnie Jones: Yes. Peter also shares his father’s hobbies and talents. He is
playing the piano and he is painting during weekends. (Da. Peter are şi
aceleaşi preferinţe şi talente. Cântă la pian şi pictează la sfârşit de
săptămână.)
Jim Patrick: Do they also share the shortcomings? (Au şi aceleaşi
defecte?)
Minnie Jones: Unfortunately. Peter is as stubborn as his father. (Din
nefericire. Peter este la fel de încăpăţânat ca tatăl său.)

Vocabulary:

to be alike = a fi asemănător
the same = la fel
to feel = a simţi
to act = a acţiona
to share = a împărtăşi; a împărţi
value system = sistem de valori
belief = convingere, crez, credinţă
opinion = opinie, părere
lifestyle = stil de viaţă
case = caz
unbelievable = incredibil
tall = înalt
well-built = bine făcut
to take after = a semăna cu
to imagine = a(-şi) închipui, a(-şi) imagina
to turn into = a se transforma în
resemblance = asemănare
respect = privinţă, aspect; respect
voice = voce
thought = gând
obvoius = evident,ă
hobby = pasiune, ocupaţie în timpul liber
talent = talent
to play the piano = a cânta la pian(în general, la un instrument)
to sing = a cânta(cu vocea)
to paint = a picta
during = în timpul
Don’t forget! Nu uita!
Adjectivele monosilabice, bisilabice şi cele trisilabice cu prefix negativ au
formă flexionară la comparativul de egalitate şi de superioritate, dar şi la
superlativ prin alipirea sufixelor er şi est:

as calm as calmer than the calmest


la fel de calm ca mai calm decât cel mai calm

as large as larger than the largest


la fel de larg ca mai larg decât cel mai larg

Other examples Alte exemple


Mike is as old as my son. Mike este de aceeaşi vârstă cu fiul meu.
He is the friendliest boy in town. Este cel mai prietenos băiat din oraş.
It is the largest district of Paris. Este cel mai mare cartier al Parisului.
I’m older than you. Sunt mai mare decât tine.

Adjectivele mai lungi de două silabe, cele bisilabice la care accentul cade
pe prima silabă formează comparativul de egalitate şi de superioritate, dar
şi superlativul cu ajutorul adverbelor more şi most:

as curious as more curious than the most curious


la fel de curios ca mai curios decât cel mai curios

as beautiful as more beautiful than the most beautiful


la fel de frumos ca mai frumos decât cel mai frumos

Other examples Alte exemple


She is as beautiful as always. Este la fel de frumoasă ca întotdeauna.
It is more important than the other exam. Este mai important decât celălalt
examen.
It is the most attractive landscape. Este cel mai atractiv peisaj.

Don’t forget the adjectives with irregular forms


Nu uita adjectivele cu forme neregulate
good / well better than the best
bun mai bun decât cel mai bun

bad / ill worse than the worst


rău mai rău decât cel mai rău
little less than the least
puţin mai puţin decât cel mai puţin

much / many more than the most


mult mai mult decât cel mai mult