Sunteți pe pagina 1din 36

SLUJBA SFÂNTULUI

CUVIOS NICODIM
AGHIORITUL DIN
SFÂNTUL MUNTE ATOS
LA VECERNIA MARE Cu dumnezeiescul Duh
luminându-ţi inima, sfinte
După obișnuitul psalm se cântă: Nicodime, noian de învățături ai
Fericit bărbatul…, starea întâi. adus cu buzele tale Bisericii şi cu
La Doamne strigat-am…, se pun adăpările harului dat
stihirile pe 8. cuvântului tău, părinte, îmbeți
pururea, cum spune David,
Glasul al 4-lea: brazdele ei şi veselești cu
înţelepciunea ta cetele bine-
cinstitorilor.
ocașul harului, călău- Ca pe un luminător nou al
zitorul dumnezeiesc Bisericii te lăudăm pe tine, care
cel călăuzit de Duhul o luminezi cu dumnezeieştile
Sfânt, slavă negrăită a tale cuvinte, ca pe un învăţător
lui Dumnezeu, al bunei-cinstiri, ca pe o gură de
darurile imateriale ale unei vieți Dumnezeu înţelepţită a
preastrălucite, trâmbița de virtuţilor îndumnezeitoare, ca
Dumnezeu insuflată care pe un arătător dumnezeiesc al
trâmbițează în lume cuvântul vieţii mai bune şi chitară de
harului, să-l lăudăm după cântări dulci ca mierea,
vrednicie pe grăitorul de săvârşind atotsfântă pomenirea
Dumnezeu Nicodim. ta, sfinte Nicodime.
4 LUNA IULIE
Glasul al 8-lea. Veniţi deci, iubitorii cuvintelor
Îmbelșugatul har al Atot- lui, să prăznuim în duh şi în
sfântului Duh sălășluindu-se în adevăr, strigându-i: Bucură-te,
sufletul tău, curăţindu-l mai cel ce prin viaţă de virtute ţi-ai
înainte cu dăruiri de virtuți te-a făcut mintea sălaș al Duhului
făcut organ dumnezeiesc de Sfânt! Bucură-te, vistierie
cuvinte dumnezeieşti, O, atot- însuflețită, în care sunt comori
înțelepte învăţăturile tale, sfinte nedeșertate de înţelepciune de
Nicodime, prin care toţi suntem multe feluri! Bucură-te,
puși în rânduială spre o viaţă dumnezeiesc vlăstar din Naxos,
mai bună. podoaba Sfântului Munte şi
călăuza de Dumnezeu înțelepțită
Curgere de învățături ai țâșnit a întregii Biserici! Roagă-te,
ca un izvor cuvântător mai dulce Părinte, pentru sufletele
decât mierea şi îndulcind inimile noastre!
credincioşilor, sfinte Nicodime, Şi acum..., Dogmatica
căci rouă cerească şi mană de
viaţă e cuvântul tău, Părinte, Cine nu te va ferici pe tine,
hrănindu-i spre creștere Preasfântă Fecioară? Sau cine
duhovnicească pe cei ce citesc cu nu va lăuda Preacurată naşterea
bună cinstire dumnezeieștile tale Ta? Că Cel ce a strălucit fără de
cărți, Cuvioase. ani din Tatăl, Fiul Unul-Născut,
Acelaşi din tine, Preacurată, a
Nectar de înţelepciune şi ieșit, negrăit întrupându-Se, din
cunoștință luând de la fire Dumnezeu fiind şi cu firea
Dumnezeu, lărgindu-ţi gura om făcându-Se pentru noi.....
sufletului tău cu vederi şi cu
făptuiri, te-ai arătat vistierie a
VOHOD
toată înţelepciunea şi de
LUMINĂ LINĂ
luminări dumnezeieşti, împăr- Prochimenul zilei
țind îndreptare potrivită tuturor
celor ce se pleacă cu cucernicie PAREMIILE:
asupra învățăturii tale, Părinte. Din Înţelepciunea lui Solomon,
Slavă..., Glasul al 6-lea. citire:
Strălucitu-ne-a astăzi ca o stea (3: 1-9)
de dimineață pomenirea Sufletele drepților sunt în mâna lui
Cuviosului dascăl Nicodim, Dumnezeu şi nu se va atinge de ele
cugetătorul celor cereşti, chinul. Părutu-s-a în ochii celor
nepricepuţi că au murit şi ieşirea lor
luminând cu razele ei Biserica.
ZIUA PAISPREZECE 5
din această lume s-a socotit pedepsire încordat al norilor la țintă vor lovi. Şi
şi plecarea lor de la noi sfărâmare, din mânia lui, ca o praștie, va azvârli
iar ei sunt în pace. Că de ar fi noian de grindină. Întărâta-se-va
pedepsiți în fața oamenilor, nădejdea asupra lor apa mării şi râurile îi vor
lor este plină de nemurire. Şi puțin îneca vijelios. Va sta împotriva lor
fiind pedepsiți, cu mari binefaceri Duhul puterii dumnezeieşti şi ca un
vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a ispitit vifor îi va vântura pe ei şi fărădelegea
pe dânşii şi i-a aflat vrednici de El. va pustii tot pământul şi răutatea va
Ca pe aur în topitoare i-a lămurit şi răsturna scaunele celor puternici.
ca pe o jertfă de ardere de tot i-a Auziți dar, împărați, şi înțelegeți;
primit. Şi în vremea cercetării lor vor luați învățătură, judecători ai
străluci şi ca scânteile pe paie vor marginilor pământului. Luați
fugi. Judeca-vor neamuri şi vor aminte, cei ce stăpâniți mulțimi şi cei
stăpâni popoare şi va împărăţi peste ce vă trufiţi cu ocârmuirea mulţimii
dânşii Domnul în veci. Cei ce neamurilor, că de la Domnul s-a dat
nădăjduiesc spre El vor înţelege vouă stăpânirea şi puterea de la Cel
adevărul şi credincioşii vor petrece în preaînalt.
dragoste cu Dânsul. Că har şi milă
este întru cuvioşii Lui şi cercetare Din Înţelepciunea lui Solomon,
întru aleșii Lui. citire:
(4: 7-15)
Din Înţelepciunea lui Solomon, Dreptul de va ajunge să se
citire: sfârșească întru odihnă va fi. Că
(5: 16 - 6: 3) bătrânețile sunt cinstite, nu cele de
Drepții în veac vor fi vii şi de la mulți ani, nici cele ce se măsoară cu
Domnul este plata lor, şi purtarea de numărul anilor, ci căruntețile sunt
grijă pentru dânşii este de la Cel înţelepciunea oamenilor, iar vârsta
Preaînalt. Pentru aceasta vor lua bătrâneților, viaţa nespurcată.
împărăția podoabei şi stema Plăcut lui Dumnezeu făcându-se, l-a
frumuseții din mâna Domnului; căci iubit şi fiindcă viețuia între păcătoși,
cu dreapta Sa îi va acoperi şi cu a fost mutat. Răpitu-s-a, ca să nu
brațul Său îi va apăra. Lua-va râvna schimbe răutatea mintea lui, sau
Lui drept armă şi va întrarma viclenia să înșele sufletul lui. Că
făptura spre izbândă asupra râvna răutăţii întunecă cele bune şi
vrăjmaşilor. Îmbrăca-Se-va în neînfrânarea poftei schimbă gândul
platoșa dreptății şi-Şi va pune drept cel fără de răutate. Desăvârşindu-se
coif judecata cea nefățarnică. Lua-va în scurt timp, dreptul a plinit ani
drept pavăză bine întărită sfințenia, îndelungați; că plăcut era Domnului
va ascuți mânia cumplită drept sabie sufletul lui. Pentru aceasta
şi împreună cu Dânsul lumea va da Dumnezeu S-a grăbit a-l scoate din
război împotriva celor fără de minte. mijlocul răutăţii. Iar popoarele au
Porni-se-vor bine ochite săgețile văzut şi nu au cunoscut, nici nu au
fulgerelor şi ca dintr-un arc bine pus în gând una ca aceasta. Că har şi
6 LUNA IULIE
milă este întru cuvioşii Lui şi Glasul al 3-lea.
cercetare întru aleșii Lui.
Luminând cu înţelepciunea te-
La Litie ai arătat organ al teologhisirii şi
Idiomelele, tainic scriitor al vieţii în Duhul,
Glasul 1. căci precum ai făptuit înveţi, şi
Veseleşte-te în Domnul, vesti- cuvântul scurt de la părinţi l-ai
tule Athos, aleasă moştenire a desfășurat în multe feluri, cum
Maicii lui Dumnezeu; căci iată, spune Isaia, cu puterea
ca un stâlp de lumină ceresc s-a cuvântului făptuitor şi
arătat întru tine purtătorul de frumusețea înțelepciunii de
Dumnezeu Nicodim, cel răpit de Dumnezeu dăruite, mult-
Dumnezeu prin înţelepciune şi înțelepte Nicodime; căci har
cu chip dumnezeiesc prin dumnezeiesc s-a revărsat de pe
virtuți; căci prin vieţuire fără buzele tale şi te-a arătat scriitor
prihană ai moștenit luminările al celor de negrăit spre
gândirii de sus, şi revărsând mântuirea celor ce strigă:
peste tot razele harului lui, spre Doamne, slavă Ţie!
faptele luminii îi duci pe cei ce cu Glasul al 4-lea.
străpungerea inimii strigă lui Ca un crin primăvăratic
Dumnezeu: Doamne, slavă Ţie! revărsând în adierea Duhului
Glasul al 2-lea. mireasma vieţii din rai sunt
Ascetic vieţuind, ai supus ce e cărțile tale de Dumnezeu
mai rău la ce e mai bun şi te-ai insuflate, atotfericite Nicodime;
unit cu Dumnezeu prin căci prin curată vieţuirea ta te-
neîncetată rugăciune, sfinte ai făcut bună-mireasmă a lui
Nicodime, şi prin unirea fericită Hristos şi prin florile cuvintelor
învățându-te în chip nemijlocit tale alungi duhoarea patimilor.
cele dumnezeiești, asemenea Căci ca nişte cupe de miruri ne
dumnezeiescului Pavel ai auzit înmiresmează prin scris
cuvinte de nespus şi ai pus în cunoaşterea virtuților şi
scris cele pe care le-a învăţat rigoarea dogmelor dumneze-
prin experiență. De aceea ca ieşti, spre mântuirea celor ce
nişte lumini îndumnezeitoare strigă: Doamne, slavă Ţie!
luminează cuvintele tale de la Slavă…, Glasul al 4-lea.
răsărit şi până la apus spre Pe preaînțeleptul între cuvioși
luminarea celor ce strigă: şi cuviosul între dascăli, pe
Doamne, slavă Ţie! marele Nicodim să-l fericim
ZIUA PAISPREZECE 7
după datorie, mulţimile bine- însuflețită a unei gândiri de
credincioşilor; căci ajungând Dumnezeu dăruite.
neprihănit prin asceză, s-a făcut Stih: Gura mea va grăi înţelepciune şi
gură a Duhului şi asemenea lui cugetul inimii mele pricepere ( Ps.48.3).
David a grăit în adunare multă Bucură-te, vasul înțelepciunii,
dumnezeiască înţelepciune, prin comoara teologhisirii adevărate,
care a povățuit sufletele slava ortodocșilor, care ai biruit
ortodocșilor să gândească şi să cu înţelepciune meșteșugirile
caute cele de sus şi a fulgerat ereticilor, chitara dogmelor
oștirile ereticilor, fiindcă în tot credinței, săditorul purtărilor
pământul a ieșit graiul lui spre neprihănite şi dascălul bine-
slava lui Hristos Dumnezeu şi cinstitorilor, înălțimea cunoaș-
Mântuitorul sufletelor noastre. terii dumnezeieşti, adâncul
Şi acum…, a Născătoarei. înțelepciunii, noianul neistovit al
Din toate primejdiile păzeşte-i înțelesurilor duhovnicești, sfinte
pe robii tăi, binecuvântată părinte Nicodime, cel care ceri
Născătoare de Dumnezeu, ca să tuturor luminarea dumneze-
te slăvim pe tine, nădejdea iască.
sufletelor noastre. Stih: Fericit bărbatul care se teme de
Domnul, întru poruncile Lui va voi
foarte. ( Ps.111. 1)
LA STIHOAVNĂ Bucură-te, luminătorul nou,
Stihurile sfântului glasul al 5-lea: strălucit şi mult luminos al
Podobie: Bucură-te cămara…
Bisericii lui Hristos, gura
Bucură-te, frumusețea teologilor, râvnitorul zelos şi
monahilor, odraslă aleasă a fierbinte al predaniilor dreptei-
insulei Naxos, bună podoabă a credințe, desfășurarea Scriptu-
Athosului, limbă preadulce şi de rilor, lămurirea celor ascunse,
Dumnezeu grăitoare care cel ce vindeci cu cuvântul
grăieşte şi scrie în Duhul harului bolile pierzătoare ale
dumnezeiesc cuvintele sufletelor, lira preaarmonioasă
învățăturii cereşti, care şi harfa cu dulce glas a imnelor
tâlcuiește tuturor înțelesurile cu dumnezeieşti, cuvioase părinte
anevoie de înțeles ale celor sfinte Nicodime, înduplecă-L pe
şi deschide înțelesul vederilor Hristos să dea iertare de greşeli
negrăite spre lărgimea unei celor ce te cinstesc pe tine.
cunoașteri mai bune, sfinte
părinte Nicodime, vistierie
8 LUNA IULIE
Slavă... glasul al 8-lea. tuturor ai predat învăţăturile
Plugărind frumos cuvântul mântuirii, arătând luminarea
învăţăturii, aduci Bisericii roade curăţiei vieţii prin bogăţia
de viaţă nemuritoare, de cuvintelor tale dumnezeieşti,
Dumnezeu grăitorule Nicodime, prin care ai strălucit ca o lumină
căci ca nişte pomi mereu înfloriţi lumii.
în revărsările apelor harului de Altul, glas 1.
Dumnezeu întipăritele tale Pe luminătorul Athosului,
scrieri ne aduc pururea odrasla Naxosului şi învăţătorul
cunoaşterea mântuitoare, prin de Dumnezeu insuflat al întregii
care izbăvindu-ne din Biserici, pe Nicodim cel plin de
amărăciunea patimilor, ni se dă înţelepciune dumnezeiască să-l
de către Hristos pace şi mare cinstim credincioşii, căci cereşti
milă. învăţături izvorăşte celor ce
Şi acum…, a Născătoarei. strigă: Slavă lui Hristos Celui ce
Fecioară nenuntită, care ai te-a slăvit pe tine! Slavă Celui ce
zămislit în chip negrăit pe te-a încununat pe tine! Slavă
Dumnezeu cu trup, Maică a Celui ce prin tine cele de folos ne
Dumnezeului Celui Preaînalt, dăruieşte.
primeşte cererile rugătorilor tăi, Dacă se face priveghere, la litie se
Preacurată, care dăruieşti cântă troparul Sfântului de două ori,
(unul din ele sau câte unul pe rând) şi
tuturor curăţire de greşeli; şi Născătoare de Dumnezeu o dată.
primind acum rugăciunile
noastre, roagă-l să ne mântuim
toţi.

Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule...,


Tatăl nostru...

TROPARELE.
Glasul al 3-lea.
Cu harul înţelepciunii
împodobit fiind, sfinte părinte, LA UTRENIE
trâmbiţă de Dumnezeu
grăitoare şi călăuzitor al La Dumnezeu este D o m n u l .. . s e
virtuţilor te-ai arătat, Nicodime cântă troparul Sfântului (de două ori)
de Dumnezeu grăitorule; căci Slavă…, Şi acum., al Născătoarei.
ZIUA PAISPREZECE 9
După Catisma întâi, se cântă sedealna: ai învăţat taina lor prin răpire
Glasul 1. dumnezeiască; căci desfătându-
te zi de zi de cugetarea la ele, ai
orurile monahilor s- dăruit mireasma cunoaşterii
au adunat cu evlavie să cereşti, prin care îi veseleşti,
prăznuiască sfântă părinte, pe cei ce te fericesc pe
pomenirea ta, tine.
Nicodime cuvioase, Slavă…,
dascăle al bunei-cinstiri; În chip cuvios şi virtuos ai trăit,
binecuvântează-i de sus pentru înţelepte, şi pe toţi i-ai uimit cu
că sărută cu credinţă înţelepciunea ta, Nicodime
preasfântul tău creştet, de cuvioase, veselia ortodocşilor,
Dumnezeu înţelepţite. iar cu cuvântul tău ai surpat
Slavă…, neghioabele meşteşugiri ale
Cu razele dumnezeieştii cacodocșilor, de aceea cinstim
înţelepciuni luminat fiind, ai pomenirea ta cea de peste an.
aflat comoară de cuvinte sfinte, Şi acum…, a Născătoarei.
Nicodime cuvioase, dascăle al
bunei-cinstiri, prin care ne Fără sămânţă ai zămislit pe
povăţuieşti spre urcuşul vieţii şi Făcătorul a toate, fără
strălucirii ascunse în Hristos, stricăciune ai născut din sângele
atotfericite. tău pe Hristos Dumnezeul
Şi acum…, a Născătoarei. nostru; de aceea avându-te pe
Lăudând ca David în cântări cu tine început al mântuirii, te
dulce sunet multele tale măreţii, lăudăm, Născătoare de
Curată, sfântul Nicodim Dumnezeu, ca pe ocrotitoarea
Aghioritul a strigat ţie: Bucură- noastră şi mărim cu credinţă
te, binecuvântată Marie, care nu slava ta, Preacurată.
ştii de nuntă, punte a lumii spre
Dumnezeu Mântuitorul şi POLIELEU Robii Domnului…
ajutătoare a Athosului.
După Catisma a doua, Sedealna, MĂRIMURILE:
glasul al 4-lea. Stih 1: Aşteptând am aşteptat pe Dom-
Pajişte preabine-înmiresmată nul şi El a căutat spre mine şi a auzit
rugăciunea mea (Psalm 39: 1-2).
a insuflatelor de Dumnezeu
Scripturi te-ai arătat, sfinte Fericimu-te pe tine, Cuvioase
Nicodime, prin viaţa ta curată și Părinte Nicodim, și cinstim
10 LUNA IULIE
sfânta pomenirea ta, iubitorule vistieria inimii tale bogăţia
al rugăciunii, povățuitorule al duhovnicească a toată
călugărilor şi împreună cunoaşterea şi te-ai arătat
vorbitorule cu îngerii. dătător de hrană hrănind cu
Stih 2: Genunchii mei au slăbit de post cuvântul harului sufletul şi
şi trupul meu s-a istovit din lipsa gândirea drept credincioşilor;
untdelemnului (Psalm 108: 23). drept pentru care punând în
Stih 3: Pentru cuvintele buzelor Tale, rânduială purtările oamenilor,
eu am păzit căi aspre (Psalm 16: 4). ai arătat tuturor luminarea
Stih 4: Schimbat-ai plângerea mea mântuirii, de Dumnezeu
întru bucurie, rupt-ai sacul meu şi m- purtătorule Nicodime. Roagă pe
ai încins cu veselie (Psalm 29: 11). Hristos Dumnezeu iertare de
Veniţi toate cetele călugărilor greşeli să dăruiască celor ce
să mărim pe Nicodim Părintele prăznuiesc cu dragoste sfânta
nostru, zicând: pe lauda pomenirea ta.
Sfântului Munte Athos. Slavă…, Şi acum..., a
Născătoarei.
Stih 5: Să ştiţi că minunat a făcut
Domnul pe cel cuvios al Său (Psalm 4: Dând lui Hristos Dumnezeul
3). nostru trup fără schimbare în
Stih 6: Cântaţi Domnului cei cuvioşi chip mai presus de fire din
ai Lui şi lăudaţi pomenirea sfinţeniei preacuratul tău sânge, Fecioară,
Lui (Psalm 29: 4). făcut om pentru milostivirea
milei, la viaţa dintru început ne-
Slavă..., glasul 1: ai adus omorând şarpele cu
Slavă Ţie, Treime Sfântă: Părinte, naşterea ta, preacurată. De
Cuvinte şi Duhule Sfinte, zicând: aceea primind harul tău cu
Slavă Ţie, Dumnezeule.
recunoştinţă îţi înălţăm pururea
Şi acum..., acelaşi glas:
cântări de mulţumire,
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har,
Marie, Domnul este cu tine, zicând:
Născătoare de Dumnezeu,
Şi prin tine cu noi. strigând către tine: Roagă pe
Fiul şi Dumnezeul tău iertare de
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, greşeli să dăruiască celor ce
Dumnezeule (de trei ori)! scapă cu dor la acoperământul
tău, Stăpână.
Sedelnele după polieleu;
Glasul al 8-lea Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea:
Cu înţelepciunea dumneze-
iască îmbogăţindu-te, ai aflat in
ZIUA PAISPREZECE 11
PROCHIMENUL, cereştile locaşuri, iar pe cei ce
Cinstită este înaintea prăznuiesc cinstită pomenirea sa
Domnului moartea cuvioşilor îi răsplăteşte cu binecuvântări
Lui (Ps. 115: 6). părinteşti şi cere pentru toţi
Stih: Fericit bărbatul care se teme de mare milă.
Domnul; întru poruncile Lui va voi
foarte. (Ps. 111, 1). CANOANELE

Toată suflarea. Al Născătoarei de Dumnezeu cu Irmosul pe


6 şi două ale sfântului, pe 8.
Evanghelia de la Luca (VI, 17-23): În Cîntarea l-a,
vremea aceea a stat în loc șes Iisus Canonul Născătoarei de Dumnezeu.
și… (caută la 6 decembrie). glasul al 4-lea:
Irmos:
Psalmul 50
Deschide-voi gura mea şi se va
Slavă..., glasul 2: ‹‹umplea de Duh, şi cuvânt
Pentru rugăciunile cuviosului ‹‹răspunde-voi Împărătesei
tău Nicodim, Milostive, ‹‹Maici; şi mă voi arăta luminat
curăţeşte mulţimea greşelilor ‹‹prăznuind şi voi cânta
noastre. ‹‹minunile ei, bucurându-mă. ››
Şi acum...,
Comoară şi noian neistovit de
Pentru rugăciunile Născă- haruri fiind, Stăpână, picură-mi
toarei de Dumnezeu, Milostive, şi mie un strop de cunoaştere, ca
curăţeşte mulţimea greşelilor împreună cu îngerul să-ţi strig
noastre. cu trâmbiţă de cântări: Bucură-
te, surpare a blestemului,
Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, bucură-te, Stăpână a lui
după mare mila Ta şi după Dumnezeu Mireasă, izbăvirea
mulţimea îndurărilor Tale lumii, bucură-te atotnepătată,
curăţeşte fărădelegile noastre. care ai izvorât viaţa veşnică +şi
ai omorât iadul cu naşterea ta,
Şi idiomela, glasul 6: bucură-te!
Noul luceafăr al Bisericii şi Palat al puterii Tatălui,
dumnezeiesc dascăl al bucură-te, preacurată, iatacul
monahilor, Nicodim de neîntinat al Ziditorului, bucură-
Dumnezeul primitul, săvârşind te, preastrălucită cămară de
buna alergare a virtuţii urcă la nuntă a slavei, bucură-te, chipul
12 LUNA IULIE
lucrător al slavei dumnezeieştii Al doilea canon al sfântului Nicodim
întrupări. Glasul al-8-lea.

Toiag care ai înflorit pe Cu luminarea ta, de lumină


Săditorul a toată făptură, dătătorule Doamne, luminează-
bucură-te, ceea ce nu ştii de mi mintea şi cuvânt dă-mi,
nuntă, bucură-te, viță care ai Cuvinte, în buzele mele să cânt
odrăslit ciorchinele frumos din cu strălucire laudă vrednică
care ţâşneşte vinul cunoştinţei. dumnezeiescului Nicodim,
minunatul Tău slujitor.
Canonul întâi al Sfântului Nicodim. Curata ta vieţuire, cuvioase,
Acelaşi glas şi irmos. sălaş al luminii te-a arătat în
Treime de o fiinţă, părinte, Athos, stâlp cu totul de lumină şi
Fiule şi Duhule Sfinte, dă-mi sfeşnic prealuminos, revărsând
înţelepciune să laud strălucit pe în lume învăţăturile nemuririi,
dumnezeiescul Nicodim cel ce de Dumnezeu grăitorule părinte
te-a slăvit cu cuvintele, Nicodime.
învăţăturile şi faptele, Doamne. Slavă…,
Mintea cea cerească, vasul cu Cuvântul cel dumnezeiesc al
mir al Duhului, dumnezeiescul Legii lui Dumnezeu desfăşu-
Nicodim pe noi toţi ne cheamă să rându-l, cuvioase, cu limbă de
săvârşim pomenirea lui cea de Dumnezeu insuflată, noian de
peste an; să alergăm toţi înţelesuri şi bogăţie de
cinstindu-l. cunoaştere dumnezeiască ai
Omorând cugetul trupului tău făcut să plouă cu multă
prin asceză, sfinte Nicodime, ai înţelepciune Bisericii ca pe o
supus ce e mai rău la ce e mai mană cerească, părinte.
bun şi te-ai arătat vas de mult Şi acum...,
preţ al harului. Izvorule nedeșertat al
Al Născătoarei. dumnezeieştilor curgeri
Bogat fiind dumnezeiescul hrănitoare de suflet, Stăpână,
Nicodim în tăria şi luminarea de ţâşneşte sufletului meu apă
la tine, Stăpână, prea- săltătoare spre viaţa veşnică, ca
dumnezeiesc şi întreg purtător să sting, Fecioară, cărbunii
de Dumnezeu s-a arătat în Athos păcatului şi să mă umplu de
în anii din urmă. luminare imaterială.
Catavasie: Deschide-voi gura mea...
ZIUA PAISPREZECE 13
Cântarea a 3-a: strălucit Bisericii în anii din
Irmos urmă spre câştigul bine-
Pe ai tăi cântăreți, Născătoare cinstitorilor.
‹‹de Dumnezeu, izvorul cel viu şi Harul dumnezeieştilor tale
‹‹îndestulat, care s-au împre- cuvinte a strălucit în tot
‹‹unat ceată duhovnicească pământul ca un fulger ceresc,
‹‹întăreşte-i, întru dumneze- curăţând purtările oamenilor şi
‹‹iască mărirea ta, cununilor ducându-i la lumina poruncilor
Ziditorului.
‹‹măririi învrednicindu-i.››
Sfeşnic al gândirii dumne-
Munte umbros şi dumnezeiesc,
zeieşti, trâmbiţa răsunătoare a
din care a venit la noi împăratul
lui Dumnezeu, limbă de
făpturii şi l-a aflat pe Adam pe
Dumnezeu grăitoare, lăudat fie
munţii pierzaniei, bucură-te,
după datorie astăzi în cântări
curată Fecioară-Maică.
dumnezeieşti de Dumnezeu
Bucură-te, ploaie care reverşi grăitorul Nicodim.
vindecări oamenilor; bucură-te, Al Născătoarei.
izvor nedeșertat din care ne-a Locaş purtător de lumină şi
ţâşnit apă săltătoare spre viaţa scaun în chip de foc al lui
veşnică. Dumnezeu te-ai arătat, Stăpână
Bucură-te, Fecioară, vas de aur binecuvântată, purtându-L în
care ai lucrat fără sămânţă lumii pântece cu trup; şi pe mine
ca o mană cerească Pâinea vieţii; luminează-mă cu strălucirea
bucură-te, sfeşnic atotluminos al slavei Tale.
strălucirii Tatălui.
Tăbliţă a noului legământ în Al doilea canon al sfântului.
care S-a scris Întrupându-Se Curăţindu-ţi prin înfrânare
Săpânul a toate, te lăudăm încordată sufletul şi trupul de
strigând: Bucură-te, plinirea noroiul oricărei împătimiri, ai
Legii şi lauda Prorocilor. plugărit harurile nepătimirii, de
Dumnezeu înţelepţite Nicodime,
Primul canon al sfântului. şi prin cuvântul tău pe toţi îi
Umplutu-te-ai de lumină îndemni spre dobândirea
cerească curăţindu-ţi mintea, acestora.
sfinte Nicodime, şi ca un împodobit fiind cu virtuţile ni
luminător atotluminos ai te-ai arătat învăţător de Dumne-
14 LUNA IULIE
zeu purtător al tainei vieţii celei totdeauna pe cei ce aleargă la a
ascunse în Hristos, Nicodime ta ocrotire şi fereşte de orice
fericite, ducând sufletele noastre vătămare moştenirea ta, curată,
spre taina urcuşurilor care la al tău ajutor aleargă
dumnezeieşti. totdeauna, Stăpână.
Slavă…,
Mintea ta luminându-ți prin Cântarea a 4-a:
Irmosul:
strălucirea Mângâietorului, iar
Cel ce şade în slavă pe scaunul
mâna ta mişcată fiind de Acesta,
‹‹Dumnezeirii, pe norul cel ușor,
ne-ai pus învăţături cereşti în
multe cărţi sfinte, Nicodime ‹‹a venit Iisus, cel cu totul
cuvioase. ‹‹dumnezeiesc, din preacurata
Şi acum..., ‹‹Fecioară şi a mântuit pe cei ce
Preaslăvită Marie, Fecioară ‹‹strigă: Slavă puterii Tale,
împărăteasă a toate, care ai ‹‹Doamne. ››
născut pe Dumnezeu în chip
Sfeşnicul cel purtător de
netâlcuit, sufletul meu cel stricat
lumină care ai fulgerat tuturor
de patimi vindecă-l şi dă-mi să
în chip de muritor lumină cea
văd întoarcerea cea
neapropiată, bucură-te, Fecioa-
mântuitoare.
Catavasie: "Pe ai tăi cântăreţi…”
ră, dimineaţă neînserată, care ai
strălucit Soarele dreptăţii.
SEDEALNA, glasul al 5-lea: Poartă a mântuirii te-ai arătat
Gură de Dumnezeu insuflată a celor ce-ţi strigă Bucură-te!, vas
dumnezeiescului Duh, liră de mir care ai purtat în pântec
preaarmonioasă a cântărilor pe Cuvântul Unsul lui
cereşti, podoaba monahilor de la Dumnezeu, Care dă buna-
Athos, scriitorul de Dumnezeu mireasmă a nestricăciunii celor
purtător al înţelepciunii lui ce prin neascultare şi-au
Dumnezeu, de Dumnezeu plugărit moartea.
înţelepţitul Nicodim să fie lăudat Bogăţie de viaţă curgătoare a
în armonii ca un adevărat darurilor cereşti, bucură-te,
slujitor al lui Hristos. împărţitoare a bunătăţii,
Slavă…, Şi acum…, obârşie de dumnezeire, bucură-
Născătoare de Dumnezeu te, cămara de nuntă a bunăvoirii
Fecioară, ajutătoarea lumii, în dumnezeieşti, ceea ce nu ştii de
vreme de nevoi ajută-i
ZIUA PAISPREZECE 15
nuntă, prin care s-a şters preadulci şi cântări armonioase
stricăciunea. vestitele izbânzi ale cuvioşilor
veselind inimile bine-
Primul canon al sfântului. cinstitorilor.
În cugetarea la legea lui Mană a vieţii, miere ţâşnită din
Dumnezeu şi la cuvintele piatră, rouă dumnezeiască
Duhului zăbovind zi şi noapte, pogorâta pe pământ de la Duhul
sfinte Nicodime, te-ai arătat Sfânt este cuvântul tău, sfinte
pom roditor lângă ape, aducând Nicodime, învăţătorule al tainei
drept rod cunoaşterea mai bună celor cereşti, hrănind, veselind şi
a harului dumnezeiesc. rourând inimile celor ce se
Vesel în purtări, părinte, plăcut pleacă cu credinţa peste cărţile
la vedere, dulce în cuvânt, de tale.
Dumnezeu înţelepţit în Slavă…,
îndemnuri te-ai arătat, sfinte, Dulceaţa dumnezeiescului har
celor ce veneau la tine împărţind revărsându-se în preacurată
tuturor învăţături dumnezeieşti. inima ta, cuvioase, s-a strâns
înlemneşte minţile credin- prin cinstitele tale buze comoară
cioşilor, părinte sfinte, de în cărţile tale sfinte, Nicodime,
înălţimea şi adâncimea, lăţimea îndulcind şi fermecând pe toţi
şi lărgimea comorii de har a cei care citesc cu credinţă cărţile
înţelepciunii tale, Nicodime, că tale, cuvioase.
te-ai arătat tuturor noian de Şi acum...,
cunoaştere de tot felul. Roagă-L pentru noi pururea,
Al Născătoarei. Născătoare de Dumnezeu,
Cer pe pământ mai înalt decât singura Pururea Fecioară, pe
cerurile te-ai arătat, Fecioară Cel care a ieşit din preacuratul
preasfântă, ţinând în mâini ca tău sânge, să se îndure de cei pe
un prunc pe Făcătorul cerului şi care i-a zidit şi să dea tuturor
al pământului, venit pentru milă dezlegare de greşeli şi părtăşia
să ne înalțe la cetatea cea luminii celei veşnice.
cerească. Catavasie: "Cel ce şade în slavă…”
Al doilea canon al sfântului.
Cântarea a 5-a:
Chitară melodioasă şi cu Irmosul:
dumnezeiesc sunet a limbii tale,
Spăimântatu-s-au toate de
te-a insuflat Dumnezeu, sfinte
Nicodime, a lăuda în glasuri ‹‹dumnezeiască mărirea ta; că
16 LUNA IULIE
‹‹tu, Fecioară neispitită de Primul canon al sfântului.
‹‹nuntă, ai avut în pântece pe învăţături dumnezeieşti ai
‹‹Dumnezeu Cel peste toate şi ai ţâşnit, sfinte Nicodime, ca un
‹‹născut pe Fiul Cel fără de ani, râu al Dumnezeului Celui Viu şi
‹‹Cel ce dăruieşte pace tuturor ca un pârâu de desfătare cu
curgerile cuvintelor tale
‹‹celor ce te laudă pe tine››.
veseleşti pururea toată Biserica
Izbăviţi fiind prin naşterea ta Ortodoxă a lui Hristos,
de osânda cea de demult, înţelepte.
bucură-te strigam cu bucurie,
Ca isihast ai vieţuit, Nicodime,
bucură-te, Fecioară, care ai
în trezvia inimii şi înfrânare şi în
împăcat cu împăratul a toate
cugetarea de Dumnezeu
Dumnezeul nostru pe cei surpaţi
insuflatelor Scripturi, şi te-ai
prin amăgirea şarpelui.
întraripat cu mintea spre
înflorind, preacurată, ca o luminările Duhului cele mai
pajişte de Dumnezeu sădită, presus de minte.
Floarea cea frumoasă şi Luptele mucenicilor lăudând şi
înmiresmata, pe Cel ce a
nevoinţele cuvioşilor, pe ale
înfrumuseţat pământul cu flori,
căror urme ai păşit ducând pe
de mireasmă dumnezeiască i-ai
pământ viaţa îngerească, după
umplut pe cei care-ţi strigă:
vrednicie ai fost preaslăvit cu
Bucură-te, miros dumnezeiesc.
aceştia, cuvioase.
Sion cu multe nume, bucură-te, Al Născătoarei.
Fecioară Stăpână, cetate a Cort cu totul de lumină a lui
marelui Împărat, despre care s- Dumnezeu Atotţiitorul, Născă-
au grăit cu înţelepciune lucruri toare de Dumnezeu plină de har,
străine; bucură-te, cea care ne- sufletul meu cel întunecat
ai deschis poarta cea cerească şi luminează-l şi vas curat al Celui
desfătarea nestricăcioasă. ce a strălucit din tine arată-l,
Rug nears bucură-te, Fecioară Maică lui Dumenezeu.
preacurată; bucură-te, cea care
ai omorât iadul, ca una care ai Al doilea canon al sfântului.
născut pe Împăratul vieţii, Care Sporirile virtuţilor şi cugetările
prin moarte şi pătimiri a ţâşnit dumnezeieşti le zugrăveşti în
tuturor nepătimire şi viaţă. chip potrivit, sfinte Nicodime,
într-o carte sfântă, căreia i-ai
ZIUA PAISPREZECE 17
pus numele potrivit care vine Mir ceresc ai născut, care
din faptele tale. umple de bună-mireasmă tot
Cu plugăria cuvântului retezi pământul, bucură-te, vasul
rădăcinile patimilor, sfinte harului, bucură-te, dumnezeiesc
Nicodime, şi cultivi cu alabastru al nestricăciunii.
înţelepciune, părinte, sămânţa Palat însufleţit te-ai arătat,
mântuitoare a poruncilor lui curată şi chivot de sfinţire al
Dumnezeu în brazdele suflete- Atotţiitorului, de aceea îţi
lor, ca un preadumnezeiesc cântăm: Bucură-te, locaş prea-
slujitor al lui Dumnezeu. cinstit al slavei dumnezeieşti.
Slavă…,
Râul plin şi curgător al apelor
Meşteşugul unui război Duhului, bucură-te, din care se
nevăzut cu puterile întune- adapă cu curgeri dumnezeieşti
ricului descoperi tuturor, sfinte toată lumea care-ţi strigă:
Nicodime, ca unul care ai biruit Bucură-te!
în el şi pe noi ne îndrumi cu
sfătuiri împotriva patimilor şi Buna-cuviinţă a îngerilor,
demonilor, părinte sfinte. bucură-te, slava prorocilor,
Şi acum..., întărirea cuvioşilor, bucură-te,
cununa mucenicilor şi scăparea
Fecioară Maică, ceea ce ai celor deznădăjduiţi.
purtat în pântec în chip negrăit Primul canon al sfântului.
pe Dumnezeu Cuvântul, păzeşte
şi acoperă de toată nevoia şi
Soare nou arătat te-ai arătat
vătămarea această turmă a ta, Bisericii lui Hristos, Nicodime,
vestitul Munte al Athosului, cum luminând pururea plinătatea
ai făgăduit în bunătatea ta. ortodocşilor cu razele cuvintelor
Catavasie: Spaimantatu-s-au toate... şi îndemnurilor tale.
Mare dascăl te-ai arătat,
Cântarea a 6-a: Nicodime, ca unul care ai făcut
Irmosul:
şi ai învăţat voia lui Dumnezeu;
Strigat-a proorocul Iona, mai de aceea de mari cinstiri te-ai
‹‹înainte închipuind îngroparea învrednicit de la Domnul, Cel ce
‹‹Ta cea de trei zile în chit, te-a slăvit pe tine.
‹‹rugându-se; Din stricăciune Preadumnezeiesc în virtuţi şi
‹‹mă mântuieşte, Iisuse, preaînţelept în cuvânt şi
‹‹Împăratul Puterilor. ›› înţelepciune te-ai arătat în
Athos, ducând mintea
18 LUNA IULIE
monahilor spre taina celor mai CONDAC, glasul al 8-lea:
desăvârşite, de Dumnezeu
Ca un preabun învăţat în viaţa
înţelepţite.
Al Născătoarei. virtuoasă şi dascăl purtător de
Dumnezeu al bunei-cinstiri te
Sfeşnic cu şapte lumini al cinsteşte Biserica Ortodoxă; căci
luminii dumnezeieşti, bucură-te, primind din cer darul harului,
Pururea Fecioară, care prin dumnezeieştile tale scrieri îi
luminează cu strălucirile lui de luminezi.
taină pe cei ce-ţi strigă cu
ICOS
cucernicie: Bucură-te!
Înger prin purtări şi mare în
Al doilea canon al sfântului. cunoştinţă te-ai arătat în Athos,
Viaţă fără de prihană ducând sfinte Nicodime, căci având
în liniştirea minţii şi curăţirii viaţă îngerească, cu glas
dumnezeieşti, te-ai arătat gură a îngeresc ai lămurit scrierile
învăţăturii Scripturilor şi Părinţilor, prin care îi luminezi
Părinţilor. pe cei ce strigă:
Bucură-te, buna podoabă a
Cu tăria iubirii de Dumnezeu Naxosului; bucură-te, făclia
înzdrăvenindu-ţi, părinte, Athosului.
neputinţa trupului, viaţa ţi-ai Bucură-te, lămurirea dogmelor
cheltuit, Nicodime cuvioase, Părinţilor; bucură-te, tâlcuirea
pentru aproapele, scriind cuvintelor sfinţilor.
învăţăturile vieţii. Bucură-te, înălţime de
Slavă…, chibzuinţă şi râu de
Ţâşnirea curgerilor cuvântă- înţelepciune; bucură-te, adânc
toare revărsate din buzele tale, de cunoştinţă dumnezeiască şi
sfinte Nicodime, pururea adapă vistierie de iubire.
gândirea noastră spre rodire de Bucură-te, că te-ai arătat
fapte de virtute, părinte. scriitor purtător de Dumnezeu;
Şi acum..., bucură-te, că eşti tâlcuitor
Bucuria îngerilor şi ajutătoa- grăitor de Dumnezeu.
rea oamenilor, binecuvântată Bucură-te, sfeşnic al purtărilor
curată, singura pururea de cuviinţă; bucură-te, foc al
fecioară, ajută-ne pururea în strălucirii de sus.
nevoi şi în tot felul de necazuri. Bucură-te, prin care se întăresc
Catavasie: "Înţelepţii de credincioşii; bucură-te, prin
Dumnezeu...” care se înspăimântă vrăjmaşii.
ZIUA PAISPREZECE 19
Bucură-te, părinte Nicodime. învăţătura dascălului lerotei la
Şcoala Evanghelică, se făcu
SINAXAR plăcut tuturor învăţătorilor şi
confraţilor pentru blândeţea sa
Sinaxarul din Minei, apoi acesta. şi rafinamentul deprinderilor
sale. În afara Literelor profane
Tot în această zi, pomenirea şi a diferitelor discipline ale
Sfântului Preacuviosului de ştiinţelor sacre, mai învaţă
Dumnezeu purtătorului Părintelui
latină, franceză şi ajunse să
nostru Nicodim Aghioritul,
preaânţeleptul dascăl al Bisericii din stăpânească greacă veche, ceea
Sfântul Munte Athos. ce îi permise să îndeplinească
Stih: misiunea pe care i-o pregătise
Biruinţă dă, Nicodime, poporului Dumnezeu; să facă accesibile
credincios poporului grec ortodox aflat sub
Cuvântul tău cu Duh dumnezeiesc; asuprire comorile Tradiţiei
În a paisprezecea zi Nicodim a fost
Bisericii.
luat de aici.
După patru ani de studii la
Acest luceafăr strălucitor al Smirna, cum turcii îi omorau pe
Bisericii a răsărit în 1749, în grecii din regiune, în urma
insula Naxos din arhipelagul campaniei militare ruseşti el fu
Cicladelor. constrâns să se întoarcă la
Părinţii săi, pioși și cu frică de Naxos, patria sa. Îi întâlni acolo
Dumnezeu, i-au dat numele pe călugării Grigore, Nifon şi
Nicolae la Sfântul Botez şi îl Arsenie, exilaţi din Sfântul
încredinţară preotului satului ca Munte din cauza controversei
să-l înveţe să citească. Spre "Colivelor", iar aceştia îi treziră
deosebire de ceilalţi copii, nu-i dragostea pentru viaţa
plăceau jocurile zgomotoase, monahală şi îl iniţiară în
dedicându-şi timpul liber practica ascezei şi a rugăciunii
lecturilor. interioare. Aceştia i-au spus că
Fusese înzestrat de Dumnezeu la Hidra locuia un om de o mare
nu numai cu o inteligenţă vie ci virtute, cunoscător în doctrina
şi cu o memorie ieşită din Părinţilor Bisericii, Mitropolitul
comun, care îi permitea să Macarie din Corint.
reţină pe dată tot ceea ce citea şi Nicolae se duse la el, cum se duce
să repete apoi totul fără nici o cerbul însetat la izvorul apelor şi
greşeală. Trimis la Smirna la găsi în jurul Sfântului Ierarh o
vârstă de 16 ani pentru a urma mare comuniune de gândire şi
20 LUNA IULIE
de aspiraţii în ceea ce privea rugăciunii şi a vieţii spirituale.
necesitatea de a tipări de Tânărul călugăr se retrase într-
urgenţă şi de a traduce izvoarele o chilie la Karyes pentru a
tradiţiei bisericeşti. Acolo îl îndeplini această sarcină demnă
cunoscu şi pe renumitul sihastru de marii învăţători ai isihiei şi
Silvestru din Cezareea, care care cerea o cunoaştere
trăia într-o chilie retrasă nu profundă a ştiinţei sufletului.
departe de oraş. Acest om sfânt Făcu la fel pentru Everghetinos
îi făcu elogiul plăcerii vieţii şi pentru Tratatul despre deasa
singuratice cu asemenea împărtăşire, redactat de Sfântul
ardoare, încât Nicolae se hotărâ Macarie, dar pe care îl îmbogăţi
să nu mai zăbovească şi să ia în mod considerabil. După ce
jugul uşor şi blând al lui Hristos. termină această lucrare, se
Luând scrisori de recomandare întoarse la Mănăstirea Dionisiu
din partea lui Silvestru, se dar contactul cu Părinţii
îmbarcă spre Muntele Athos Filocaliei, precum şi exerciţiul
(1775). intens al Rugăciunii lui lisus, îi
Intră mai întâi în Mănăstirea treziseră gustul de a i se dedica
Dionisiu, unde repede ia haina cu totul.
monahicească sub numele de Cum auzise vorbindu-se de
Nicodim. Numit secretar şi Sfântul Paisie Velicikovski, care
lector, deveni la scurt timp conducea o mie de călugări în
modelul tuturor fraţilor, atât în Moldova în această sfântă
ascultările pe care le înfăptuia activitate a minţii îndreptate
cu supunere şi fără să cârtească, către inimă, el încercă să li se
precum şi în sârguinţă pe care o alăture. Dar prin pronia lui
demonstra în rugăciune şi Dumnezeu o furtună îl
asceză. Înainta în virtute cu împiedică să îşi atingă scopul.
fiecare zi, făcând carnea Revenit la Muntele Athos şi
trupului să se supună minţii şi arzând de dorinţa de a se
pregătindu-se astfel luptelor consacra rugăciunii în linişte
vieţii isihaste. Trecură doi ani, totală, nu se mai întoarse la
când, Sfântul Macarie din Dionisiu, ci se retrase într-o
Corint, în vizită la Sfântul chilie în apropiere de Karyes,
Munte, îl însărcină pe Nicodim apoi la schitul Kapsala,
cu revizuirea şi pregătirea dependență a mănăstirii
pentru tipărire a Filocaliei, Pantocratorului, într-o sihăstrie
această enciclopedie ortodoxă a închinată Sfântului Atanasie,
ZIUA PAISPREZECE 21
unde copia manuscrise pentru a- în această lucrare esenţa întregii
şi acoperi nevoile de zi cu zi. doctrine spirituale a Părinţilor,
Cum aici putea să se dedice zi şi ilustrată cu un mare număr de
noapte, fără să se împrăştie, citate, însoţite de referinţele lor
rugăciunii şi meditaţiei Sfinţilor exacte. În această lucrare el ne
Părinţi, el urcă repede treptele învaţă cum să eliberăm
Scării spirituale. La puţin timp, inteligenţa, mintea ("nous") de
bătrânul Sfânt Arsenie din lanţul care o leagă de plăcerile
Peloponez, pe care îl cunoscuse simţurilor, pentru a-i permite să
la Naxos, putu să se întoarcă la se înalțe, prin rugăciunea
Athos şi veni să se instaleze în interioară (sau "rugăciunea
schit. Nicodim renunţă atunci de inimii"), la "plăcerile"
bună voie la singurătatea sa, spirituale ale contemplaţiei. În
pentru a profita de binefacerile timpul acestui sejur în insula
ascultării, şi deveni discipolul pustie, Sfântul înfruntă violente
acestuia. Numai ce terminară atacuri ale demonilor, care
construcţia unei noi chilii şi, încercau să îl alunge de acolo.
tulburaţi în liniştea lor, hotărâră Spre deosebire de atitudinea sa
să se retragă în insula pustie şi temătoare din tinereţe, când nu
aridă Skyropoula, în faţă de îndrăznea să doarmă cu uşa
Eubea; (1782). Dar în faţa închisă, acum când spiritele
dificultăţilor pentru a-şi asigura întunericului veneau să
cele necesare existenţei, Arsenie şoptească la fereastra lui, el nu
plecă în altă parte, lăsându-l îşi ridica privirea din carte decât
singur pe Nicodim. Acolo, la pentru a râde de încercările lor
cererea vărului său, Episcopul neputincioase.
lerotei din Euripos, Sfântul După un an petrecut la
redactă capodopera sa; Skyropoula se întoarse la Athos,
Manualul sfaturilor celor bune, primi acolo Marea Schimă
despre păstrarea simţurilor şi a călugărească şi obţinu chilia
gândurilor, şi despre activitatea Sfântului Teonas la Kapsala.
minţii. În vârstă de numai 32 de Acceptă să primească un
ani, fără cărţi şi fără note, discipol, lerotei, şi se consacră
neavând ca sursă de inspiraţie mai mult că niciodată scrierii şi
decât comoara impresionantei învăţării fraţilor care veneau să
sale memorii şi neîncetatul său se instaleze în împrejurimi
dialog cu Dumnezeu, el expuse pentru a profita de ştiinţa lui.
22 LUNA IULIE
Cu ocazia unui nou sejur în italiană, care se găseşte şi astăzi
Sfântul Munte, Sfântul Macarie în manuscris la mănăstirea
îi încredinţă editarea traducerii Patmos, și care îi fusese
operelor complete ale Sfântului împrumutată fără îndoială de
Simeon Noul Teolog. În către Macarie din Corint) şi
introducerea la această lucrare, Exerciţii spirituale (considerată
care conţine învăţături atât de ca o adaptare a renumitului
profunde despre contemplaţie, tratat a lui Ignatie din Loyola.
Sfântul Nicodim precizează că Această lucrare este de fapt
asemenea cărţi nu sunt făcute inspirată din Exerciţiile
doar pentru călugări ci şi pentru spirituale, precum şi din alte
mireni, căci toţi creştinii au fost opere ale autorului spiritual
chemaţi să trăiască desăvârşirea italian J.P. Pinamonti), care
Evangheliei. El redactă apoi au cunoscut până în zilele
Manualul Duhovnicului noastre un succes nedezminţit.
(Această traducere poartă Departe de a fi simple traduceri,
numele lui Denis de Zagora, dar aceste lucrări au fost profund
e foarte probabil ca Sfântul restructurate şi adaptate de
Nicodim să o fi revizuit în Sfântul isihast, care introduse o
profunzime. El mai compuse şi o învăţătură fără cusur despre
admirabilă Liturghie spre căinţă, asceză şi Rugăciunea lui
cinstirea Sfântului Simeon, a Iisus. Între timp, cartea despre
cărui prăznuire a instituit-o la deasa împărtăşire atrase reacţii
12 octombrie.) şi adună într-o puternice printre călugării care
culegere unică, după cele opt apărau obiceiul, contrar
glasuri şi pentru fiecare zi a Sfintelor Canoane şi tradiţiilor
săptămânii, canoanele închi- apostolice, împărtăşirii de
nate Maicii Domnului, numai trei sau patru ori pe an.
cântate la sfârşitul Vecerniei sau Acuzată de erezie novatoare,
la Pavecerniță în Mănăstiri. În cartea fu condamnată de
afara altor numeroase Patriarhul Procopie. Dar odată
compoziţii liturgice, el publică cu instalarea lui Neofit VII
tot atunci două lucrări, adaptate (1789), interdicţia fu suspendată
după renumite cărţi spirituale şi Colivazii fură recunoscuţi
occidentale: Războiul drept adevăraţii apărători ai
nevăzut de Lorenzo Scuppoi Tradiţiei. Calomnii vulgare şi
(1589) (sfântul Nicodim se ridicole continuară însă să
folosise de o traducere din circule în anumite medii
ZIUA PAISPREZECE 23
mănăstireşti împotriva Sfân- Canoanelor sale la viaţa
tului Nicodim, mergând până la Bisericii (Pedalionul rămâne
a-l acuza că ascunde Sfânta cartea canonică ortodoxă cea
împărtăşanie în culionul său mai întrebuinţată, iar notele sale
pentru a putea să se sunt adesea considerate ca
împărtăşească mergând. Dar având autoritate echivalentă
Sfântul preferă să tacă, celei a Canoanelor). După ce a
neașteptând decât de la fost terminată şi trimisă la
Dumnezeu încuviinţare şi Constantinopol, lucrarea
plângea rugându-se pentru aştepta multă vreme binecu-
convertirea celor care se găseau vântarea patriarhală, apoi fu
în greşeală în privinţa pomenirii transmisă Ieromonahului
morţilor duminica. Ieromo- Teodoret, care să găsea în
nahul Agapie din Peloponez România, pentru a fi editată
venise la Muntele Athos pentru printr-o subscripţie a tuturor
a propune Sfântului Nicodim să călugărilor atoniti. Dar acesta
traducă o culegere a Sfintelor din urmă, adversar al
Canoane pe care el o pregătise, Colivazilor şi al Împărtăşirii
şi să o îmbogăţească în dese, introduse corecturi proprii
comentarii. Sfântul, pentru care în Pidalion, trădând astfel
viaţa şi disciplina Bisericii erau gîndirea autorului şi tradiţia
mai preţioase decât propria sa Bisericii. Când Sfântul luă
viaţă, se puse pe lucru cu cunoştinţă de carte, apărută la
îndârjire, reunind patru Leipzig în 1800, fu profund
caligrafi pentru a termina la supărat şi strigă : "Ar fi făcut
timp această culegere absolut mai bine să mă lovească în inima
necesară pe care o numi cu o spadă decât să adauge sau
"Cârma" (Pidalion). El lucră zi să suprime ceva în această
şi noapte timp de doi ani, carte!".
adunând, corectând textele Cam în aceeaşi perioadă, i se
greşite sau contradictorii, aduse la cunoştinţă faptul că
punând în paralel Canoanele manuscrisul operelor complete
Sinoadelor, cele ale Părinţilor şi al Sfântului Grigore Palama, ce
decretele legislaţiei bizantine fuseseră adunate cu mari
dar mai ales îmbogăţind opera dificultăţi şi adnotate de Sfântul
cu un număr impresionant de Nicodim la cererea Sfântului
note care furnizează criteriile pe Atanasie din Paros şi a
care le asigură aplicarea Mitropolitului Leon din
24 LUNA IULIE
Heliopolis, fusese reţinut la spre partea superioară a
tipograful său din Viena şi trupului, pentru a face să
distrus de austriecii aflaţi în coboare mintea sa în cele mai
căutarea mesajelor de profunde părţi ale inimii şi să
propagandă revoluţionară cheme cu ardoare Sfânt Numele
adresate grecilor de către lui lisus. Devenise cu totul
Napoleon Bonaparte. Această "rugăciune" şi prin această
veste se adaugă supărării sale şi uniune intimă cu Hristos harul
îl făcu să plângă amarnic, nu divin lăsase în inima sa toată
numai pentru timpul consumat comoara Bisericii. Când scria
în această lucrare de neînlocuit era atât de cufundat în ceea ce
ci mai ales pentru pierdera unei făcea încât într-o zi un călugăr
asemenea comori. venit să îl viziteze şi găsindu-l la
După ce a rămas câtva timp în lucru îi puse în gură o bucată de
compania lui Silvestru din pâine proaspătă. Când trecu din
Cezareea, în chilia Sfântului nou seară pe la el, îl găsi pe Sfânt
Vasile, unde altădată trăise în aceeaşi poziţie, cu bucata de
Sfântul Teofil Izvorâtorul de pâine în gură, ca şi cum nu şi-ar
Mir, Nicodim îşi reluă viaţa fi dat seama de nimic.
singuratică şi îşi continuă El redactă atunci un amplu
lucrarea apostolică. Îmbrăcat în comentariu despre Epistolele
zdrenţe şi încălţat cu saboţi Sfântului Pavel, după Sfântul
greoi, se considera cel mai lipsit Teofilact al Bulgariei, precum şi
de însemnătate dintre toţi. Nu comentariul Epistolelor
gătea niciodată şi mânca orez Catolice. Compuse de asemenea
fiert sau miere diluată în apă, un comentariu la cele nouă ode
însoţită de câteva măsline şi scripturale, intitulat Grădina
fasole muiată. Când era chinuit Harului şi traduse comentariul
de foame puternică, se ducea la Psalmilor lui Eftimie Zigabinos.
vecinii săi la masă ; dar cel mai La fel ca şi în toate celelalte
adesea, antrenat în discuţii, uita opere de artă ale sale, Sfântul
să mănânce. Nu era cunoscut să Nicodim depăşea cu mult
aibă alte activităţi în afară de sarcina unui simplu traducător.
rugăciune şi de studiu. La orice Plecând de la un comentariu
ora din zi sau din noapte, putea tradiţional, el îl completa cu
fi găsit fie aplecat asupra unei note din abundenţă, pline de
cărţi fie asupra mesei sale de mărturii ale celorlalţi Părinţi ai
lucru, fie cu bărbia înclinată Bisericii despre nenumărate
ZIUA PAISPREZECE 25
subiecte. Izvor nesecătuit, el editare, care ar putea umple o
edită şi o selecţie a vieţilor biblioteca întreagă, el fu slăbit
Sfinţilor din vechime (Neon într-atât încât nici o sporire a
Eklogion) şi Noul Martirologiu: hranei nu putea să îl vindece. Îşi
culegere a vieţilor noilor părăsi atunci sihăstria de la
Martiri, destinată să întărească Kapsala pentru a trăi o vreme în
credinţa Creştinilor asupriţi sub chilia prietenilor săi Skurtei la
jugul otoman şi datorită căreia Karyes (acolo sunt păstrate
mulţi din cei ce negau existenţa Moaştele sale, în biserica recent
lui Dumnezeu s-au convertit şi s- ridicată în cinstea sa), apoi la
au adăugat la glorioasa armată unul din vecinii lor, călugăr
a Martirilor. Plin de grijă ca iconograf. Atunci a redactat el,
întotdeauna faţă de educaţia cu preţul a doi ani de muncă,
poporului lui Dumnezeu, el Sinaxarul. Această traducere a
compuse de asemenea un Sinaxarului de la Constan-
Manual al Bunelor Deprinderi tinopol, profund revizuită pe
creştine (Hristoiteia), admirabil baza manuscriselor sale, are şi
rezumat al învăţămintelor astăzi autoritate în Biserica
morale ale Sfântului Ioan Gură greacă şi a folosit drept suport
de Aur. prezentului Sinaxar.
Zilnic, toţi cei care fuseseră Se întoarse apoi în chilia sa de la
răniţi de păcat sau de apostazie Kapsala, unde redactă bogatul
(lepădarea de credinţă), său comentariu al canoanelor
neglijând să ceară ajutor de la sărbătorilor (Eortodromion).
Episcopi şi duhovnici, alergau Termină această ultimă lucrare
spre ascetul din Kapsala pentru în care se regăseşte întreaga sa
a găsi vindecare şi mângâiere ştiinţă teologică şi seva sa
sufletului lor. Şi nu numai spirituală, în timp ce era
călugări, ci şi mireni veniţi de doborât de anemie, îşi pierduse
departe, astfel încât Sfântul se dinții şi devenise aproape surd
plângea că nu putea să se mai (1808). Noi calomnii făcuseră ca
dedice rugăciunii așa cum și-o Atanasie din Paros şi alţi trei
dorea și ar fi vrut să plece din Colivazi să fie condamnaţi pe
nou într-un loc pustiu şi nedrept de către Patriarhul
necunoscut. Dar boala îl Grigore V. Sfântul Nicodim nu
împiedică de la aceasta. În putu să îi apere dar se mulţumi
vârstă de numai 57 de ani, dar să redacteze o Mărturie de
epuizat de asceză şi lucrările de credinţă. Starea sa de sănătate
26 LUNA IULIE
de altfel nu întârzie să se ziuă, la 14 iulie 1809, îşi dădu
înrăutăţească. După ce a mai sufletul în mâinile Domnului.
revăzut o dată comentariul său Unul din cei prezenţi strigă:
despre Anavathmoi, el spuse: "Era mai bine să fi murit azi o
"Doamne, scoate-mă de aici, m- mie de creştini decât Nicodim!".
am săturat de lumea aceasta!". Dar dacă Luceafărul s-a ascuns,
Din zi în zi hemiplegia i se razele sale nu au încetat să
întinse la toate membrele. El lumineze Biserica, iar cărţile
repeta cu voce tare Rugăciunea sale rămân o sursă inepuizabilă
lui lisus, cerându-şi scuze de la de învăţătură, de mângâiere şi
fraţi că nu poate să o păstreze în de încurajare la plinătate a vieţii
secret. întru Hristos.
După ce s-a mărturisit şi a Cu ale lui rugăciuni, Dumnezeule,
miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
primit Sfânta Împărtăşanie, el
luă în mâinile sale Moaştele Cântarea a 7-a:
Sfinților Macarie din Corint şi Irmosul:
Partenie Skourtaios. Săru- N-au slujit făpturii cugetătorii
tându-le cu lacrimi, spuse: "Aţi
plecat la ceruri şi vă odihniţi de ‹‹de Dumnezeu, ci numai
virtuţile pe care le-aţi cultivat pe ‹‹Făcătorului; ci groaza focului
pământ, gustând deja din slava ‹‹bărbăteşte înfruntând-o, se
Domnului Nostru. Eu sufăr din ‹‹bucurau, cântând: Prealăuda-
cauza păcatelor mele. De aceea, ‹‹te Dumnezeul părinţilor noştri
pe voi care sunteti Părinţii mei, ‹‹şi Doamne, bine eşti
vă implor să mijlociţi pentru ‹‹cuvântat.››
mine pe lângă Domnul ca să aibă
milă de mine şi să mă facă demn Îmbelşugată ţâşnire de
de locul în care vă găsiţi voi". În vindecări cunoscându-te pe tine
timpul nopţii strigă : "Mor, îţi strigam cu credinţă: Bucură-
mor, aduceţi-mi Sfânta te, izvor cu totul de aur care
Împărtăşanie". După ce s-a ţâşneşti apa nemuritoare şi
împărtăşit, îl cuprinse o săltătoare spre viaţă veşnică.
asemenea pace şi, încrucișându- Pe cleştele de mult preţ care a
şi mâinile pe piept, răspunse purtat în preacuratele ei mâini
călugărilor care îl întrebau dacă Cărbunele vieţii să-l lăudăm
era la odihnă : "L-am făcut pe zicând: Bucură-te, Maică a lui
Hristos să între în mine, cum să Dumnezeu, cădelniţa de aur de
nu fiu la odihnă?". Când se făcu
ZIUA PAISPREZECE 27
Dumnezeu lucrată a bunei- Nicodime, călăuză sfântă a
miresme a Cuvântului. cuvântului credinţei te-ai arătat
Bucură-te, război negrăit, în în anii din urmă, cuvioase, şi pe
care Cuvântul fără de început toţi îi scoli spre agonisirea celor
Şi-a ţesut fără mână de muritor mai bune.
Al Născătoarei.
veşmântul întrupării Lui;
bucură-te, Stăpână, care ai Dumnezeieşte a lăudat sfântul
îmbrăcat pe Adam în haina Nicodim măreţiile tale cu
nestricăciunii. adevărat minunate, Fecioară
Brazdă neplugărită te-ai atotlăudată, pe care L-ai
strălucit cu arătările de taină ale
arătat, Fecioară, care a rodit
bunăvoirii tale, ca pe un
izvorul bunătăţilor, pe Hristos,
dumnezeiesc slujitor al tău.
Care dă drept răsplată răscum-
părarea tuturor celor ce-ţi strigă Al doilea canon al sfântului.
ţie: Bucură-te, pământ dumne-
zeiesc, pe care l-a însemnat Tăria şi strălucirea cuvintelor
dinainte proorocul Ioil. tale dumnezeieşti, părinte, şi
harul de sus şi bogata lui ţâşnire
Primul canon al sfântului. nu l-au putut nicicum suferi,
Spre urcuşul treptelor unei sfinte Nicodime, cetele
părinţilor înţelepţi, care au fost
vieţi strălucite îi duci, cuvioase,
biruiţi întru tine.
pe scara cuvintelor tale, pe care
ai aşezat-o cu înţelepciune, Şi suflet, şi trup, şi simţiri, şi
părinte Nicodime, pe cei ce gândire ţi-ai curăţit, părinte
aleargă cu credinţă la cartea ta Nicodime, de orice noroi
pe care Scara Nouă ai numit-o. material, de aceea cu înţeleaptă
Ca o pajişte cu bună-mireasmă învăţătura ne duci spre
curăţirea şi paza minţii.
a dumnezeiescului Duh, părinte
Slavă…,
Nicodime, grădină de haruri de
viaţă ne-ai arătat prin limba ta Cu curăţia minţii şi agerimea
de Dumnezeu grăitoare cartea gândirii, părinte, ai lămurit
ta pe care Grădină de haruri ai cuvintele de Dumnezeu
numit-o. grăitoare ale sfinţilor Părinţi şi
Cu limbă dumnezeiască şi drept comoară de suflet
folositoare ai lăsat Bisericii lui
minte de Dumnezeu răpită
Hristos dumnezeieştile tale
îmbogăţindu-te, sfinte
scrieri.
28 LUNA IULIE
Şi acum..., mântul şi ajutorul celor ce laudă
Seninătate cerească şi uşoară în cântări slava ta!
străpungere a inimii dă-mi, Urmând cuvintelor dumne-
Născătoare de Dumnezeu zeieşti, sfeşnic şi masa cerească,
Fecioară, şi lumina paşilor car cu multe nume, pat în chip
sufletului meu, ca să umblu luminos, te numim cu credinţă şi
frumos în cărările ce mă duc la strigăm ţie: Bucură-te, pricina
viaţa cea de sus, Fecioara bucuriei! Bucură-te, care ai
curată. făcut să înceteze durerea Evei!
Catavasie: ”N-au slujit făpturii…,„
Singura care ai fost înainte de
Cântarea a 8-a: naştere şi în naştere fecioară, şi
Irmosul: după naştere ai rămas fecioară,
ca una care ai născut cu trup pe
Pe tinerii cei binecredincioşi, în
Cel de necuprins cu mintea,
‹‹cuptor, naşterea Născătoarei vindecă cu slava ta cea
‹‹de Dumnezeu i-a mântuit, dumnezeiască neputinţele sufle-
‹‹atunci fiind închipuită, iar telor şi trupurilor noastre, ca să-
‹‹acum plinită; pe toată lumea ţi strigăm cu mulţumire:
‹‹ridică să-ți cânte ţie: pe Bucură-te!
‹‹Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-
Primul canon al sfântului.
‹‹L preaînălţaţi pe Dânsul întru
‹‹toţi vecii. ›› Izbăvire din patimile păcatului,
sfinte, vindecare sufletelor ce
Scară înţelegătoare, Fecioară, pătimesc, mântuire din
bucură-te, prin care Cel deznădejdi dă pururi cuvântul
preadesăvârșit S-a pogorât la tău dumnezeiesc, luminând cu
mine şi pe Adam cel căzut cu lumina cerească pe cei ce vin la
dumnezeiasca cuviinţă l-a tine cu cucernicie.
înălţat la slava dintâi, care strigă
ţie: Bucură-te, cort arătător de Fără răutate şi blând te-ai
lumină al Celui ce din nefiinţă la arătat, împodobit cu toată
fiinţă a adus toate! dreptatea, cuvioase Nicodime, şi
arătând pe faţa ta strălucirile
Liman neînviforat te-ai făcut cuvioşiei, dulce ca mierea te-ai
născând pe Cârmaciul lumii; arătat tuturor ca unul plin de
du-mă din valurile pieirii la luminarea cea dumnezeiască.
limanul mântuirii, ca să strig ţie:
Bucură-te, Fecioară, acoperă-
ZIUA PAISPREZECE 29
Cu gura ta atotînțeleaptă popoare, preaînălţaţi pe Hristos
lămurind acrivia dogmelor în veci!
Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și
ortodoxe, cuvioase Nicodime, i- pe Sfântul Duh, Domnul.
ai uimit pe toţi cei ce veneau la
tine din apus şi i-ai arătat cu Comoară de sfinţire se vede
adevărat ca nişte peşti fără de creştetul tău, revărsând buna-
glas prin curgerea dumne- mireasmă, părinte; căci vase cu
zeieştilor tale cuvinte, părinte. miresme, cum spune înțelep-
Al Născătoarei. ciunea, s-au arătat obrajii tăi,
cuvioase, în care ni se amestecă
Sufletul meu care boleşte de
neîncetat mireasma nemuririi şi
patima păcatului şi de
băutura veseliei cea din
fierbinţeala gândurilor spurcate
nepătimire.
şi viclene, vindecă-l, preacurată,
Şi acum...,
şi strălucește inimii mele lumina
pocăinţei, căci spre tine scap eu, Cea care ai purtat în pântece cu
ticălosul, să nu treci cu vederea trup pe Domnul Cel fără de
ruga mea, Fecioară. trup, Cel ce este în sânurile
Tatălui, Fiul Cel împreună-
Al doilea canon al sfântului. veșnic cu Tatăl şi cu Duhul,
în chip arătat te-ai distins în înnoind lumea fără stricăciune,
Athos, Nicodime, cu cuvântul, sufletul meu cel stricat de
cu înţelepciunea şi cu strălucirea răutatea trupească înnoieşte-l,
vieţii, şi te-ai făcut pildă şi Fecioară, cu adevărată pocăinţă.
călăuză mântuitoare tuturor
Să lăudăm, să binecuvântă și să ne
monahilor spre sporirea închinăm Domnului, cântându-I și
virtuţilor, strigând neîncetat: preaînălțându-L întru toți vecii.
Preoţi, binecuvântaţi, popoare, Catavasie: Pe tinerii cei
preaînălţaţi pe Hristos în veci! binecredincioşi...
Cu cuvântul lui Dumnezeu
Cântarea a 9-a:
încingându-te ca şi cu o sabie
cerească, părinte, şi ca şi cu o Irmosul:
platoșă îmbrăcându-te în harul
Duhului, ai întors înapoi Ca de un chivot însufleţit al lui
taberele ereticilor şi duhurilor ‹‹Dumnezeu, nicidecum să nu se
înţelegătoare, strigând cu ‹‹atingă mâna necredincioşilor;
veselie: Preoţi, binecuvântaţi, ‹‹dar buzele credincioşilor, fără
‹‹tăcere spusele îngerului
30 LUNA IULIE
‹‹cântând, cu bucurie să strige lauda mea pe care ţi-o înalț din
‹‹Născătoarei de Dumnezeu: inimă fierbinte.
‹‹Bucură-te, cea plină de dar,
Primul canon al sfântului.
‹‹Domnul este cu tine. ››
învăţat în taina Duhului cu
Punte de Dumnezeu dăruită adevărat te-ai făcut cu
eşti, Stăpâna fără prihană, căci luminarea minţii, cuvioase
prin tine Cuvântul cercetându-i Nicodime, şi buchet strălucit al
pe cei pierduţi i-a tras din Părinţilor din vechime prin
moarte la viaţa fără sfârşit pe cei sfintele tale cugetări, punând
ce strigă: Bucură-te, atotfericită înainte credincioşilor înmires-
Născătoare de Dumnezeu, matele înţelesuri din cuvintele
curată pururea fecioară! lor.
Pământul cel curat, din care L- î ntreagă viaţa ta ai adus-o din
a plăsmuit Hristos pe om, tinereţe Cuvântului dătător de
bucură-te, ceea ce nu ştii de viaţă ca pe o tămâie şi jertfă fără
nuntă; bucură-te, piatră care prihană, călcând pe urmele Lui,
picuri mierea mântuitoare celor cuvioase; de aceea cu cunună de
ce străbat pustia vieţii şi sunt înţelepciune te-a încununat cu
mântuiţi cu bunătatea ta, sfinţenie Hristos.
Stăpână!
Cu cântări sfinte prăznuim,
Ceea ce ne-ai plouat mana Nicodime înţelepte, sfântă
vieţii, bucură-te, a lui Dumnezeu pomenirea ta, sfinţindu-te cu
mireasă! bucură-te, ceea ce ai harul tău; ci ca un dar
făcut vii pe cei omorâţi oarecând bineprimit primeşte, părinte,
prin gustarea pomului! bucură- lauda noastră, care te iubim
te, ceea ce ai deschis intrarea fierbinte ca pe un părinte şi
Edenului celor ce strigă: dascăl al nostru.
Bucură-te, preafericită Născă- Al Născătoarei.
toare de Dumnezeu, curată
pururea fecioară!
Cea care L-ai purtat în pântec
în chip negrăit, singură
Maică nemincinoasă a Atot- atotbinecuvantată, pe Dumne-
ţiitorului te-ai făcut, atotlăudată zeu Cel Preaînalt, Care ne-a
şi fecioară nestricată ai fost înălţat din iad, pe mine cel căzut
păzită după naştere. Cine va în noroiul patimilor înalţă-mă
lăuda deci cum se cuvine spre înălţările curăţiei vieţii,
măreţiile tale? Ci primeşte şi
ZIUA PAISPREZECE 31
Născătoare de Dumnezeu, pururea fecioară, luminează-mi
ajutătoarea noastră. mintea cu lumina poruncilor
Celui ce a strălucit din pântecele
Al doilea canon al sfântului. tău.
Desfăcându-te de trupul tău, Catavasie: ”Tot neamul omenesc…„
Nicodime cuvioase, te-ai
învrednicit a vedea razele şi LUMINÂNDA
harurile mai presus de minte ale Cu dragostea filozofiei
Treimii, obârşie de dumnezeire, dumnezeieşti hrănindu-te, ai
cărora te-ai făcut părtaş şi secerat bogăția înțelepciunii
moştenitor, de Dumnezeu celei mai de sus, părinte
grăitorule, că unul ce ai dus Nicodime, de Dumnezeu
întru toate viaţă preadumne- înţelepţite, organul teologhisirii
zeiască. şi locuitorule împreună cu
Ca nişte flori de primăvară îngerii, cu care roagă-te pentru
cinstitele tale cuvinte revărsă noi, de Dumnezeu purtătorule.
mireasma vieţii şi buna- Slavă..., Şi acum...,
mireasmă din Dumnezeu; căci a Născătoarei:
pajişte de tot felul de învăţături Dând trup lui Dumnezeu Cel
te-ai arătat, Nicodime de mai presus de fiinţă, Fecioară, ai
Dumnezeu înţelepţite, lumină- surpat osânda Evei prin
torule al Bisericii, podoaba naşterea ta şi izvor de
ortodocşilor. binecuvântare ai ţâşnit celor ce
Slavă…, te slăvesc şi te propovăduiesc cu
Desfătare cerească luând de la dreaptă-credinţă Născătoare de
Dumnezeu, de Dumnezeu Dumnezeu, pururea fecioară.
purtătorule Nicodime, şi de
viaţa fără sfârşit dezmierdându- LA LAUDE
te, păzeşte-i şi acoperă-i cu Se pun stihirile pe 4,
Glasul 1:
rugăciunile tale pe cei ce cu
dragoste te cinstesc pe tine. Pomenirea purtătoare de
Şi acum..., lumină a sfântului Nicodim
Sfeşnic de aur prealuminos al dascălul nostru să o prăznuim
cu dragoste, căci vieţuind cuvios
strălucirii Tatălui, Curată, tron
în virtuţi a bineplăcut lui Hristos
al lui Dumnezeu pe care-l
şi călăuză a învăţăturilor sfinte
înconjoară cu frică multă
puterile cerești, Marie singură
32 LUNA IULIE
s-a arătat prin Duhul Cel luminător al Ortodoxiei,
dumnezeiesc. comoara înţelepciunii, vistieria
Tot Athosul să salte veselindu- virtuţilor, gura Mângâietorului,
se, luminat fiind de bogatele tăbliţa purtărilor cuviincioase,
revărsări şi tainicele daruri ale limbă de Dumnezeu grăitoare a
dumnezeiescului şi înţeleptului teologiei, sfeşnicul luminos al
Nicodim, căci ca un luceafăr înfrânării, lira dogmelor drepte,
strălucit luminează marginile călăuza dumnezeiască a bine-
lumii. cinstitorilor, pe care lăudându-l
să zicem aşa: Nicodime de
În pajiştile dumnezeieştilor Dumnezeu înţelepţite, fă-ne
Scripturi zburând ca o albină, înţelepţi cu învăţăturile tale şi
părinte, ai strâns de acolo cu roagă-te pururea Treimii pentru
dreapta gândire dulceaţa mierii cei ce te cinstesc pe tine!
harului şi cu înţelesurile lor Şi acum...,
sfinte şi dumnezeieşti veseleşti
sufletele noastre. Să trâmbiţăm cu trâmbiţă de
cântări, căci plecându-se de sus
Preasfântul şi preacinstitul tău împărăteasa a toate, Fecioara
creştet înconjurându-l cu Maica, încununează cu
credinţă îl sărutăm cu dragoste, binecuvântări pe cei ce o laudă;
Nicodime preafericite, şi din el împăraţi şi stăpâni, alergaţi şi
scoatem har dumnezeiesc şi ne bateţi din palme lăudând în
înmiresmăm în Duhul de darul laude pe împărăteasa care a
vieţii celei neâmbătrânitoare. născut pe Împăratul Care a
Slavă…, Glasul al-8-lea. binevoit să-i dezlege cu iubire de
Să trâmbiţăm cu trâmbiţă de oameni pe cei stăpâniţi înainte
cântări, să dănţuim sărbătoreşte de moarte. Păstorii şi dascălii
şi să săltăm veselindu-ne de adunându-ne să lăudăm pe
purtătoarea de lumină pomenire Maica preacurată a Bunului
a dascălului nostru. Preoţi şi Păstor, sfeşnic de aur, norul
monahi să alerge împreună şi să purtător de lumină, pe cea mai
bată din palme în laude cântând largă decât cerurile, chivotul cel
pe purtătorul de Dumnezeu ca însufleţit, tronul frumos al
pe unul care a ţâşnit iarăşi lumii Stăpânului, vasul de aur
izvoarele învăţăturilor sfinte purtător de mană, poarta
izvorând din Eden. Adunările închisă a Cuvântului, scăparea
ortodocşilor adunându-ne să tuturor creştinilor, lăudând-o în
lăudăm pe nou-arătatul cântări dumnezeieşti să zicem:
ZIUA PAISPREZECE 33
Palatule al Cuvântului, urmă spre câştigul bine-
învrednicește-ne pe noi cei cinstitorilor.
smeriţi de împărăţia cerurilor, Fericiți cei curați cu inima, că aceia
căci nimic nu e cu neputinţă vor vedea pe Dumnezeu.
mijlocirii tale. Harul dumnezeieştilor tale
Doxologia mare, troparele, ecteniile cuvinte a strălucit în tot
şi apolisul.
pământul ca un fulger ceresc,
curăţând purtările oamenilor şi
ducându-i la lumina poruncilor
Ziditorului.
Fericiți făcătorii de pace, că aceia
LA LITURGHIE fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Sfeşnic al gândirii dumne-
La Fericiri punem 8 stihuri 4 din zeieşti, trâmbiţa răsunătoare a
Cântarea a 3-a, și 4.din Cântarea a 6- lui Dumnezeu, limbă de
a din Canonul sfântului. Dumnezeu grăitoare, lăudat fie
Întru împărăția Ta când vei veni, după datorie astăzi în cântări
pomenește-ne pe noi, Doamne, când dumnezeieşti de Dumnezeu
vei veni întru împărăția Ta.
grăitorul Nicodim.
Pe 12
Fericiți cei prigoniți pentru
Fericiți cei săraci cu duhul, că a
dreptate, că a acelora este împărăția
acelora este împărăția cerurilor.
cerurilor.
Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor
mângâia. Curăţindu-ţi prin înfrânare
Pe 10 încordată sufletul şi trupul de
Fericiți cei blânzi, că aceia vor noroiul oricărei împătimiri, ai
moșteni pământul. plugărit harurile nepătimirii, de
Fericiți cei flămânzi şi însetați de Dumnezeu înţelepţite Nicodime,
dreptate, că aceia se vor sătura. şi prin cuvântul tău pe toţi îi
Pe 8 îndemni spre dobândirea
Fericiți cei milostivi, că aceia se vor acestora.
milui. Fericiți veți fi când, din pricina Mea,
Umplutu-te-ai de lumină vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi,
cerească curăţindu-ţi mintea, mințind, vor zice tot cuvântul rău
sfinte Nicodime, şi ca un împotriva voastră.
luminător atotluminos ai Soare nou arătat te-ai arătat
strălucit Bisericii în anii din Bisericii lui Hristos, Nicodime,
luminând pururea plinătatea
34 LUNA IULIE
ortodocşilor cu razele cuvintelor cuvintelor tale dumnezeieşti,
şi îndemnurilor tale. prin care ai strălucit ca o lumină
Bucurați-vă şi vă veseliți, că plata lumii.
voastră multă este în ceruri. Altul, glas 1.
Mare dascăl te-ai arătat, Pe luminătorul Athosului,
Nicodime, ca unul care ai făcut odrasla Naxosului şi învăţătorul
şi ai învăţat voia lui Dumnezeu; de Dumnezeu insuflat al întregii
de aceea de mari cinstiri te-ai Biserici, pe Nicodim cel plin de
învrednicit de la Domnul, Cel ce înţelepciune dumnezeiască să-l
te-a slăvit pe tine. cinstim credincioşii, căci cereşti
Slavă… învăţături izvorăşte celor ce
Preadumnezeiesc în virtuţi şi strigă: Slavă lui Hristos Celui ce
preaînţelept în cuvânt şi te-a slăvit pe tine! Slavă Celui ce
înţelepciune te-ai arătat în te-a încununat pe tine! Slavă
Athos, ducând mintea Celui ce prin tine cele de folos ne
monahilor spre taina celor mai dăruieşte.
desăvârşite, de Dumnezeu
înţelepţite. CONDAC, glasul al 8-lea:
Şi acum..., a Născătoarei : Ca un preabun învăţat în viaţa
Sfeşnic cu şapte lumini al virtuoasă şi dascăl purtător de
luminii dumnezeieşti, bucură-te, Dumnezeu al bunei-cinstiri te
Pururea Fecioară, care cinsteşte Biserica Ortodoxă; căci
luminează cu strălucirile lui de primind din cer darul harului,
taină pe cei ce-ţi strigă cu prin dumnezeieştile tale scrieri îi
cucernicie: Bucură-te! luminezi.

TROPARELE. APOSTOLUL
Glasul al 3-lea. Din Epistola către Galateni (5, 22-
26; 6, 2: „Fraților roada Duhului
Cu harul înţelepciunii este…
împodobit fiind, sfinte părinte, (Caută sâmbătă din săptămâna 27
trâmbiţă de Dumnezeu după Pogorârea Sfântului Duh.).
grăitoare şi călăuzitor al
virtuţilor te-ai arătat, Nicodime EVANGHELIA
de Dumnezeu grăitorule; căci de la Ioan (XIV, 21-24).
tuturor ai predat învăţăturile (Caută Evanghelia din ziua de 26
mântuirii, arătând luminarea mai).
curăţiei vieţii prin bogăţia
ZIUA PAISPREZECE 35
Chinonic
Întru pomenire veşnică va fi
dreptul. Aliluia, Aliluia, Aliluia.
Megalinara
Bucură-te, noule luminător al
Bisericii şi podoaba sfântă a
credincioşilor! Bucură-te,
sfeşnic purtător de lumină al
monahilor, Nicodime prea-
fericite, lauda Athosului

S-ar putea să vă placă și