Sunteți pe pagina 1din 8

1-3/1952

Cuvântul de protest al Bisericii Ortodoxe Române împotriva folosirii armei


bacteriologice 3

Pastorala I.P.S. Patriarh Justinian pentru muncile de primăvară 5

Schimbul de felicitări cu prilejul sf. sărbători ale Naşterii Domnului şi Anului Nou 11

Sanctitatea Sa Patriarhul Alexei al Moscovei în slujba Ortodoxiei Ecumenice şi a Păcii 21

Mesajul de protest al Bisericii Ortodoxe Ruse împotriva armei Bacteriologice 30

Întru mulţi ani, Stăpâne! 31

Sărbătorirea P. F. Alexei, Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia 34

Kalistrat, Patriarhul Gruziei 36

La moartea Patriarhului Kalistrat, Patriarhul Gruziei 39

Convocarea unei conferinţe a tuturor Bisericilor şi Grupărilor religioase din U.R.S.S.


pentru apărarea păcii 44

Vizita Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Albania în ţara noastră 45

Deschiderea cursurilor de îndrumare misionară şi socială pentru seria XII-a de preoţi 47

Serbarea patronului Institutului Teologic Universitar din Bucureşti 57

Sfinţii Trei Ierarhi în slujba Bisericii 60

Personalitatea IPS Patriarh Alexei al toată Rusia 74

Gheorghe Arghiropol 90

Ce Evanghelii citim în săptămânile ce preced Triodul 93

Decizia Patriarhală nr. 381. Confirmarea de noi membri în Adunarea Eparhială a


Argeşului 100

4-5/1952

Schimb de felicitări cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Învierii Domnului 101


Telegrama trimisă D-lui Dr. Petru Groza, Preşedintele Consiliului de Miniştri, de către I.
P. S. Patriarh, cu prilejul împlinirii a trei ani de la ţinerea Primului Congres Mondial al
Partizanilor Păcii 110

Scrisoarea irenică a noului Patriarh al Gruziei şi răspunsul Patriarhului Justinian 111

Spicuiri din pastoralele P.P.S.S. Chiriarhi, adresate credincioşilor cu prilejul Sărbătorilor


Învierii Domnului 113

Conferinţa pentru pace a tuturor Bisericilor şi Comunităţilor religioase din U.R.S.S. 122

Conducătorii tuturor Cultelor religioase din Cluj protestează împotriva folosirii armei
bacteriologice 139

Beacţiwnea catolică în slujba aţâţătorilor la război 141

Deschiderea cursurilor de îndrumare misionară şi socială pentru seria XIII de preoţi, la


Institutul Teologic Universitar din Bucureşti 144

Deschiderea cursurilor la Centrul de îndrumare de la Curtea de Argeş 150

Deschiderea cursurilor de îndrumare sociala şi misionară seria XIII, la Institutul Teologic


Universitar din Sibiu 163

Aniversarea a 75 de ani de la proclamarea independenţei de stat a României. Sărbătorirea


zilei eroilor şi victoriei 166

PR. PROF. LIVIU STAN, Acţiune papală şi replică ortodoxă. Lupta de veacuri a
Ortodoxiei slave împotriva expansiunii papale în Răsăritul Europei şi triumful acestei
lupte 177

Biserica alături de popor în lupta pentru pace. Raport făcut la conferinţa tuturor
Bisericilor şi comunităţilor religioase din U.R.S.S., închinată problemei apărării păcii în
întreaga lume, de I. P. S. MITROPOLIT NICOLAE KRUTIŢKI 200

I. P. S. Mitropolit Nicolae al Ardealului a sărbătorit împlinirea vârstei de 70 de ani 233

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 236

EPISCOPIA RÂMNICULUI ŞI ARGEŞULUI 237

ARHIEPISCOPIA TIMIŞOAREI ŞI CARANSEBEŞULUI 237

EPISCOPIA ARADULUI 239


Două jubilee arhipăstoreşti: Prea Fericitul Alexei, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii
(1902-1952) şi Înalt Prea Sfinţitul Ioan, Mitropolitul Kievului (1901-1951) 241

PATRIARHIA DIN CONSTANTINOPOL 248

BISERICA ORTODOXĂ DIN GRECIA 250

PATRIARHIA DE LA IERUSALIM 252

Necrolog: Profesorul Iacob Lazăr 255

Reviste - Glasul Bisericii Nr. 1-3/1952 261

Activitatea Comisiunii de pictură bisericească pe anul 1950-1951 263

Schimbări şi numiri în cadrul Administraţiei Patriarhale 266

Costumul preoţesc de vară 267

Comunicat privind impunerea indemnizaţiei protopopilor 268

6-8/1952

Pastorala Sf. Sinod al B. O. R. către clerul şi credincioşii ortodocşi 269

Telegrama Preşedintelui Sfântului Sinod către Dl. Dr. Petru Groza, preşedintele
Prezidiului Murei Adunări Naţionale a Republicii Populare Române 274

Telegrama Preşedintelui Sfântului Sinod către Dl. Gheorghe-Gheorghiu-Dej, Preşedintele


Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Române 275

Hotărâri ale Sesiunii extraordinare a Consiliului Mondial al Păcii 276

Sesiunea extraordinară de la Berlin a Consiliului Mondial al Păcii 281

Clerul şi credincioşii ortodocşi trebuie să desfăşoare o activitate mai vie pentru apărarea
păcii. Hotărârile Sfântului Sinod şi ale Adunării Naţionale Bisericeşti 298

Poporul român protestează împotriva atrocităţile săvârşite de americani în Coreea.


Moţiunea votată de Marea Adunare Naţională a Republicii Populare Române 329

Alături de milioanele de oameni cinstiţi, numeroase culte religioase din lumea întreagă
protestează împotriva folosirii armei bacteriologice 331

Slujitorii cultelor religioase din ţara noastră intensifică lupta pentru apărarea păcii 334
Sărbătorirea zilei internaţionale a copilului la Institutul Teologic din Bucureşti 337

Congresul pentru pace al Clerului Catolic Cehoslovac 344

Acţiunea pentru apărarea păcii se intensifică în cercurile bisericeşti din S.U.A. 350

Apelul Episcopului Bisericii Evanghelice din Berlin pentru soluţionarea paşnică a


problemei germane 351

Tineretul protestant din Germania Occidentală luptă împotriva reînvierii militarismului


german 353

Două călătorii pline de învăţăminte ale Pastorului Dr. Martin Niemöller 355

Alte mărturii ale clericilor din Occident despre libertatea religioasă din U.R.S.S. 356

Conferinţa pentru pace a cultelor religioase din Republica Populară Albania 358

«Precum M-a trimis pe Mine Tatălaşa şi Eu vă trimit pe voi» 360

Sărbătorirea I. P. S. Justinian, cu prilejul împlinirii a patru ani de la înscăunarea ca


Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române 368

Închiderea anului şcolar 1951-1952 la Institutele Teologice şi la Seminariile Monahale ale


Bisericii Ortodoxe Române 374

Cooperativa din Mănăstirea Agafton 381

Grija pentru arta religioasă, de Prof. Victor Brătulescu 382

Vizita I. P. S. Mitropolit Nicolae Krutiţki în Bulgaria 384

I. P. S. Mitropolit Kiril al Plovdivului a fost proclamat doctor «honoris causa» al


Academiei Teologice din Sofia 387

Relaţiile dintre cultele religioase şi Stat, în Republica Populară Ungară 388

Atitudinea Bisericii Ortodoxe Române faţă de Proiectul noii Constituţii a Statului nostru
democrat-popular 390

«Luaţi seama la voi înşivă şi la toată turma». Chemări la adevărata misiune, de Pr. Olimp
N. Căciulă 400

Întru îndeplinirea hotărârilor Sfântului Sinod. Consfătuirea I. P. S. Patriarh Justinian cu


preoţimea Capitalei 405
De ce trebuie să luptăm pentru pace, de D. Vestemean 409

Cum putem lupta pentru pace, de Prof. Diac. Ν. I. Nicolaescu 415

Practici cultice denaturate, de Pr. O. N. C. 419

Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sesiunea ordinară din 1952.
Sumarele şedinţele din 14, 16 şi 17 iunie a. c. 421

Lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti - Sesiunea anului 1952. Sumarul şedinţei din 15
iunie a. c. şi rapoartele de activitatea sectoarelor 445

9-10/1952

Publicaţiile Bisericii Ortodoxe Române contribuie mult la progresiei ştiinţei teologice şi


literaturii bisericeşti 509

Prea Fericitul Alexei, Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia, a fost decorat cu ordinul
«Drapelul Roşu al Muncii» 512

REDACŢIA, Noua Constituţie a Republicii Populare Române 514

Vizita unui grup de muncitori englezi la Patriarhia Română 517

Declaraţiile I.P.S. Mitropolit Sebastian asupra Conferinţei pentru Pace de la Moscova şi


asupra călătoriei sale în U.R.S.S. 522

Declaraţiile Decanului de Canterbury cu privire la folosirea armei bacteriologice de către


imperialiştii americani 530

Congresul Naţional pentru Apărarea Păcii se va ţine la Bucureşti între 5-7 Decembrie
1952 535

Congresul Partizanilor Păcii din ţările Asiei şi zona Pacificului 537

Prot. ANT. NOVAC, Teologul ortodox în lupta actuală pentru pace (trad. I. Iufu) 550

Reprezentanţii tuturor Cultelor din Bucureşti au dezbătut proiectul de Constituţie al


R.P.R. şi hotărârile sesiunii de la Berlin a Consiliului Mondial al Păcii 655

Clerul şi credincioşii musulmani din R. P. Bulgaria intensifică lupta pentru pace 557

Preoţime a Capitalei a sărbătorit ziua numelui I.P.S. Patriarh Justinian 559

100 ani de la înfiinţarea Tipografiei Institutului Biblic 561


Restaurări şi clădiri de biserici 566

Din activitatea Institutelor Teologice ale Bisericii Ortodoxe Române 569

C. GRECEANU, Reorganizarea vieţii în mănăstiri 572

Din viaţa Eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române 574

Sanctitatea Sa Melhisedec, noul Patriarh Catolicos a toată Gruzia (trad. I. Iufu) 586

I.P.S. Mitropolit Nicolae Krutiţki a împlinit vârsta de 60 ani 591

Concertul dat de corul Bisericii Ortodoxe Române din Sofia 601

Împlinirea îndatoririlor cetăţeneşti, poruncă a Sfintei noastre Biserici. Pastorala trimisă


clerului şi credincioşilor de către I.P.S. Patriarh Justinian 603

Pr. I. GAGIU, Importante hotărâri luate de către Sf. Sinod în sesiunea din iunie 1952 608

Pr. Dr. GH. DEM. CIOCAN, Datoria preotului de a îngriji curtea biseiicii 619

Pr. Dr. OLIMP N. CĂCIULA, Să ştii ce să ceri în rugăciune 622

RECENZII: JUSTINIAN, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Apostolat Social: Pilde


şi îndemnuri în lupta pentru pace (Prof. Diac. Ν. I. Nicolaescu) 626

Decizia Ministerului Cultelor Nr. 10.9371952, pentru aprobarea Regulamentului de


organizare şi funcţionare a Instituţiilor de învăţământ din Patriarhia Română 639

Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea


personalului bisericesc şi recrutarea Corpului Didactic din Patriarhia Română 640

Instrucţiuni în legătură cu acordarea ajutoarelor de boală 704

Lămuriri asupra desfiinţării unor taxe de timbru şi asupra anulării rămăşiţelor de impozite
şi taxelor mai vechi de 1 Ian. 1951 705

Fixarea indemnizaţiilor lunare ce pot fi încasate de Protopopi pentru munca depusă la


Protopopiat 706

Circulara Administraţiei Patriarhale Nr. 9868/952 către toate Protoieriile ortodoxe din
ţară 707

11-12/1952

Chemare către clerul şi credincioşii tuturor cultelor din Republica Populara Română 701
Telegramă Preşedintelui Consiliului Central al Frontului Democraţiei Populare, Gheorghe
Gheorghiu-Dej 706

Mesajul cultelor din R. P. R. către Congresul Popoarelor pentru Apărarea Păcii de la


Viena 708

Telegrama Înalt-Prea Sfinţitului Patriarh Justinian către D-l Dr. Petru Groza, Preşedintele
Prezidiului Marii Adunări Naţionale 710

Telegrama Domnului Dr. Petru Groza către Prea Fericitul patriarh Justinian 711

Scrisoarea P. F. Patriarh Athenagoras către Î. P. S. Patriarh Justinian 712

Scrisoarea irenică trimisă de I. P. S. Patriarh Justinian cu prilejul Sf. Sărbători ale Naşterii
Domnului 713

Consfătuirea Întâistătătorilor şi reprezentanţilor tuturor cultelor din R. P. R. 716

Congresul Naţional pentru Apărarea Păcii 750

Chemare către toţi cetăţenii iubitori de pace din R. P. R. 786

Scrisoarea adresată Congresului Popoarelor pentru Apărarea Păcii de la Viena 790

Apelul Congresului Popoarelor pentru Apărarea Păcii 793

Mesajul adresat de Congresul Popoarelor pentru Apărarea Păcii, guvernelor celor cinci
Mari Puteri 796

Congresul Popoarelor pentru Apărarea Păcii 797

Noi dovezi asupra inumanului război bacteriologic dezlănţuit de S. U. A. 815

Congresul Uniunii democrat creştine din Republica Democrată Germană 819

Deschiderea cursurilor la instituţiile de învăţământ ale Bisericii Ortodoxe Române:


La Institutele Teologice 825
La Seminariile monahale 842
La şcolile de cântăreţi bisericeşti 847

Sărbătorirea Prea Fericitului Patriarh Alexei al Moscovei şi al întregii Rusii, cu prilejul


conferirii ordinului „Drapelul Roşu al Muncii” 853

Sărbătorirea mileniului Bibliotecii Patriarhiei din Alexandria 863

Lucrările de pictură bisericească, de Prof. Victor Brătulescu 867


Cooperativa monahală „Propăşirea”, de C. Greceanu 869

Biserica Ortodoxă din Cipru 873

Şase sute de ani de la zidirea Bisericii Domneşti din Curtea de Argeş 876

Cântarea în comun ca mijloc de lămurire a dreptei credinţe, de Conf. N. Lungu 890

Înştiinţare 900

Catalog pentru obiectele de cult şi produsele sectorului „Ateliere” 901

S-ar putea să vă placă și