Sunteți pe pagina 1din 7

1/1954

Scrisori irenice şi de felicitări primite de I.P.S. Patriarh Justinian cu prilejul Sfintelor


Sărbători ale Naşterii Domnului şi Anului Nou 3

Telegrama de felicitare trimisă D-lui Petru Groza de I.P.S. Patriarh Justinian 16

Scrisoarea de răspuns a D-lui Dr. Petru Groza, Preşedintele Prezidiului Marii Adunări
Naţionale a Republicii Populare Române 17

Aniversarea înscăunării I.P.S. Alexandru al III-lea, Patriarhul Antiohiei şi al întregului


Orient 18

«Marea speranţă a prins viaţă». Perspectivele luptei pentru apărarea păcii la începutul
acestui an 19

Chemarea adresată prin radio creştinilor din Germania Occidentală, de către I.P.S.
Mitropolit Nicolae Krutiţchi 29

Sărbătorirea patronului Institutului Teologic din Bucureşti şi deschiderea cursurilor de


îndrumare pastorală pentru sena XVIII-a de preoţi 32

O jumătate de veac de la moartea lui Gavriil Musicescu, de Diac. Prof. GH. I.


MOISESCU 45

Povăţuiri şi îndemnuri părinteşti. Spicuiri din pastoralele de Crăciun ale Chiriarhilor


Bisericii Ortodoxe Române 59

Pregătirea muncilor agricole de primăvară 78

RECENZII: Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române, de Prof. I. IVAN 88

Inştiinţări 111

2-3/1954

Pastorala I.P.S. Patriarh Justinian, Către clericii şi credincioşii agricultori 215

Alte scrisori irenice şi de felicitări primite de I.P.S. Patriarh Justinian 219

Rezulta: de Conferinţei de la Berlin 221

Documente adoptate de Biroul Consiliului Mondial al Păcii la 28-30 Martie 1954 231

Contribuţia cultelor Creştine din S. U. A. la lupta pentru apărarea păcii 234


Grija pentru restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi de artă religioasă 237

Mănăstirea Hurezi, de Pr. I. GAGIU 244

Mănăstirea Snagov, de Prof. VICTOR BRĂTULESCU 258

Mănăstirea Dealul, de Pr. N. ŞERBANESCU 283

Mănăstirea Tismana, de Pr. C. CIVITU 306

Mănăstirea Sinaiat de Prof. Diac. Gh. I. MOISESCU 313

Mănăstirea Căldăruşani, de VARTOLOMEU DIACUL 323

Mănăstirea Zamfira, de Diac. Prof. GH. I. MOISESCU 333

Pentru o istorie a mănăstirilor de D. GHINDARU 343

RECENZII: «Influenţa ale arhitecturii vechi ruseşti asupra vechii arhitecturi româneşti»,
de acad. P. Constantinescu-Iaşi, de I. NEGRESCU 347

La cea de a 53-a aniversare a I.P.S. Patriarh Justinian 361

Din viaţa Eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române 364

Din viaţa Bisericii. Ortodoxe Ruse, traducere de Pr. P. GROSU 379

Din viaţa Bisericii Ortodoxe Bulgare, de Prot. IOAN CRISTEA 391

Cu prilejul împlinirii a 50 ani de la moartea lui Gavriil Musicescu: «O ÎNTÂMPLARE


VECHE» de AL. O. TEODOREANU 394

Pentru îndeplinirea la timp a muncilor agricole de primăvară 396

Decizia I.P.S. Patriarh Justinian cu privire la alegerile eparhiale 404

De la Comisia de Pictură Bisericească 404

4/1954

Scrisoarea irenică trimisă de I.P.S. Patriarh Justinian cu prilejul Sfintelor sărbători ale
Învierii Domnului 407

Cinci ani de existenţă a Mişcării Mondiale pentru Pace, de Τ. N. MANOLACHE 409

Datoria Bisericii de a lupta pentru pace, împotriva agresiunii, de I. HIBARIN 425


În plină desfăşurare a luptei pentru pace, de Pr. Prof. LIVIU STAN 429

Un vrednic slujitor al Altarului: Pr. Gala Galaction, de I.P.S. JUSTINIAN 433

Academicianul Gala Galaction 75 de ani. Scriitorul, teologul, traducătorul Sfintei


Scripturi, REDACŢIA 436

În rezumat, cuvântarea mea de recepţie la Academie, de GALA GALACTION 452

Alegerile pentru Adunările Eparhiale, de Prot. L. PĂDUREANU 454

„Nu nesocoti harul care este asupra ta”, de Pr. D. FECIORU 459

Codul Familiei, de Prof. IORGU IVAN 469

Pentru o justă interpretare şi aplicare a regulamentelor bisericeşti 484

RECENZII 492

5/1954

Scrisori şi telegrame de felicitări primite de I.P.S. Patriarh Justinian, cu prilejul Sfintelor


Sărbători ale Învierii Domnului din 1951 499

Cuvinte de preţuire pentru publicaţiile Patriarhiei Române 513

I. P. S. Patriarh Justinian a fost, decorat cu ordinul «Drapelul de Stat» al R.P.D. Coreene,


caisa II-a 514

Sesiunea extraordinară de la Berlin a Consiliului Mondial al Păcii, de C.R. 516

Hotărârile sesiunii extraordinare a Consiliului Mondial al Păcii


Rezoluţia cu privire la problema armei atomice 526
Rezoluţia cu privire la problemele securităţii 526
Recomandarea comisiei culturale 527

Pomeniri de sfinţi români:


Sfântul Ierarh Calinic de la Cemica, episcopul Râmnicului 529
Sfântul Mucenic Ioan Românul 532

Deschiderea cursurilor de îndrumare pastorală şi socială pentru a XIX-a serie de


preoţi 540

Sărbătorirea Părintelui Gala Galaction cu prilejui împlinirii vârstei de 75 ani, în Institutul


Teologic din Bucureşti, de TEODOR N. MANOLACHE 547
Predica prin exemplul personal, de Pr. Prof. D. BELU 560

Decizia nr. 502 pentru confirmarea noilor Adunări. Eparhiale din Patriarhia Română 584

6/1954
Chemarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române către clerul şi credincioşii
ortodocşi din R. P. R. 595

Telegrama trimisă de Sfântul Sinod Consiliului Mondial al Păcii 599

Telegrama trimisă de Sfântul Sinod Preşedintelui Marii Adunări Naţionale a R. P. R. 600

Telegrama trimisă de Sfântul Sinod Ρreşedintelui Consiliului de Miniştri al R.P.R. 601

Telegrama trimisă de Adunarea Naţională-Bisericească Comitetului Permanent pentru


Apărarea Păcii din R. P. R. 602

Telegrama Adunării Naţionale Bisericeşti către Preşedintele Prezidiului Marii Adunări


Naţionale a R. P. R. 603

Telegrama Adunării Naţionale Bisericeşti către Preşedintele Consiliului de Miniştri 604

Biserica Ortodoxă Română cheamă pe clericii şi credincioşii ei la intensificarea luptei


pentru pace: Hotărârile Sfântului Sinod şi ale Adunării Naţionale Bisericeşti 605

Conferinţa internaţională de la Stockholm pentru slăbirea încordării în relaţiile


internaţionale, de C. R. 627

În slujba vieţii, păcii şi fericirii omului, de D. V. SĂDEANU 633


Pentru o justă interpretare şi aplicare a Regulamentelor Bisericeşti 640

Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în sesiunea ordinară din iunie
1954; Sumarul şedinţei din 5 iunie; Sumarul şedinţei din 7 iunie 644

Raportul I. P. S. Patriarh Justinian către Sfântul Sinod 662

Regulamentul de organizare şi funcţionare a internatelor Institutelor Teologice de grad


universitar ale Bisericii Ortodoxe Române 666

Sesiunea Adunării Naţionale Bisericeşti: Şedinţa I-a; Şedinţa II-a 671

Darea de seamă asupra activităţii Sectorului de Editură şi Tipografie al Institutului Biblic


pe anul 1953 678

Referatul Comisiei Culturale asupra Dării de seamă a Sectorului de Editură şi Tipografie


al Institutului Biblic 687
7/1954

450 de ani de la moartea lui Ştefan Cel Mare - Expunerea Acad. Prof. P. Constantinescu-
Iaşi, în şedinţa comemorativă de la Ateneul R.P.R. 691

Ştefan cel Marc şi Sfânt, binecredincios domn şi apărător al dreptei credinţe 701

Rezultatele conferinţei de la Geneva. O nouă biruinţă a forţelor păcii: încetarea războiului


din Indochina, de C. R. 743

Darea de seamă asupra activităţii Administraţiei Patriarhale pe anul 1953 748

Referatul Comisiunii Bisericeşti a Adunării Naţionale Bisericeşti asupra dării de seamă a


sectorului administrativ - bisericesc, studii şi învăţământ 771

Dare de seamă asupra activităţii Administraţiei Patriarhale pe anul 1953, privind situaţia
economică financiară a Administraţiei Patriarhale 774

Referatul Comisiunii economico-financiare asupra dării de seamă despre executarea


planului financiar al Administraţiei Patriarhale pe anul 1953 783

8/1954

23 August, marea sărbătoare a poporului român, de Patriarhul JUSTINIAN 787

Zece ani de la eliberarea patriei noastre 791

O realitate izvorâtă din actul de la 23 August 1944: libertatea religioasă 798

Viaţa Bisericii Ortodoxe Române în cei zece ani de la eliberarea patriei noastre 807

Completarea scaunelor eparhiale vacante 809

Reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania 815

Reorganizarea Bisericii 818

Readucerea învăţământului teologic sub conducerea Bisericii 828

Grija pentru sporirea zelului pastoral al preoţimii ortodoxe 833

Promovarea culturii teologice 835

Reorganizarea monahismului ortodox român 844

Purtare de grijă pentru locaşurile sfinte 849


Restabilirea legăturilor frăţeşti cu Biserica Ortodoxă Rusă 852

Dezvoltarea legăturilor cu celelalte Biserici Ortodoxe Autocefale 858

Biserica Ortodoxă Română în slujba păcii 868

Biserica Ortodoxă Română nu are alt drum, decât drumul pe care merge poporul
întreg 872

O datorie patriotică de seamă: îndeplinirea la timp a muncilor agricole de toamnă 875

9/1954

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a conferit Înalt Prea Sfinţitului Nicolae,
Mitropolitul Krutiţelor şi Colomnei, titlul de «Doctor în Teologie» 883

Înalt Prea Sfinţitul Patriarh Alexandru al III-lea al Antiohiei şi a tot Orientul a vizitat
pentru a doua oară ţara noastră 932

Sărbătorirea I.P.S. Mitropolit Sebastian, cu prilejul împlinirii a 70 de ani 946

Încheierea anului şcolar 1953-1954 la Institutele Teologice şi Seminariile Monahale ale


Bisericii Ortodoxe Române 948

Sesiunea de la Viena a Biroului Consiliului Mondial al Păcii 963

Dare de seamă asupra activităţii pe anul 1953 a Sectorului Ateliere 966

Referatul Comisiei Economice Financiare asupra Dării de Seamă a Sectorului Ateliere al


Institutului Biblic 983

Referatul Comisiunii Bugetare asupra Planului Financiar al Administraţiei Patriarhale pe


anul 1954 988

Situaţia bisericilor de lemn 990

10/1954

30 de ani de strădanii în slujba Bisericii lui Hristos 995

Sărbătorirea I. P. S. Patriarh Justinian, cu prilejul împlinirii a treizeci de ani de slujire a


Bisericii 1044

Instituţiile de învăţământ Duhovnicesc ale Patriarhiei din Moscova. Expunere făcută de


docentul Vladimir Talîzin la Institutul Teologic din Bucureşti 1054
Luna Marii Prietenii 1062

Dezvoltarea agriculturii e o îndatorire a întregului popor. Clerul Bisericii Ortodoxe


Române sprijină măsurile luate de conducerea Statului 1066

Judecarea proceselor de către instanţele disciplinare bisericeşti 1079

11-12/1954

Pe calea unei prietenii de veacuri. Semnificaţia vizitei delegaţiei Bisericii Ortodoxe


Bulgare 1087

Vizita Prea Fericitului Patriarh Chiril şi a altor reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe


Bulgare în ţara noastră, de Pr. N. ŞERBĂNESCU 1092

Vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe Bulgare în Moldova 1119

Vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe Bulgare în Mitropolia Olteniei 1164

Festivităţile religioase de la Bucureşti, de Pr. N. ŞERBĂNESCU 1201

RECENZII 1261

Deschiderea cursurilor pentru anul şcolar 1954-1955, la Institutele Teologice de grad


Universitar ale Bisericii Ortodoxe Române 1271

La Institutul Teologic din Bucureşti, de T. N. MANOLACHE 1271

La Institutul Teologic din Sibiu, de Gr. T. M . 1282

Înmânarea Premiului Internaţional Stalin «Pentru întărirea păcii între popoare», preotului
catolic Andrea Gaggero 1289

S-ar putea să vă placă și