Sunteți pe pagina 1din 4

,ffiffifix DM ,.,..

o/o)-oB
Parlamentul
Republicii Moldova
2V februarie zoe3

Deputat in Parlamentul
Republicii Moldova

Biroului permanent
al Parlamentului Republicii Moldova

In temeiul arlicolului 73 din constitulia Republicii Moldova qi arlicolului 47


din Regulamentul Parlamentului, se inainteazl. cu titlu de iniliativd legislativa
proiectul de hotbr6re pentlu aprobarea Decluratiei Parlamentului Repubticii
Moldova cu privire lu agresiuneo Federaliei Ruse impotrivu fJcrainei.

Anexd:
-proiectul de hotdrAre.

Deputati in Parlament

. '14
ke.- I
l/1"/44. po,a* r/,,^-4,- C" /4
b?rzrz< K6-d,
L"{e.
Ltttz
'/irg.t<

alztc
U^al\o G=ao\1,^on'^- :q. 't.-, ioogfu'
rtf
([,'r^ gaaa/au 'ct

'".
/,/tnUter
Republica Moldova, MD-2oo4, ChigiDau I #q 1' za''"" info@parlament.md
Bd. StefaD cel Mare $i Sfant 1o5 (' :,'|"'
A6a".ryM):H^ U#L*4
proiect

HOTARARE

pentru aprobarea Declara{iei Parlamentului Republicii Moldova


cu privire la agresiunea Federa{iei Ruse impotriva Ucrainei

In temeiul art. 121 din Regulamentul Parlamentului,

Parlamentul adoptd prezenta hotdrAre.

Art. 1. - Se aprobd Declaralia Parlamentului Republicii Moldova cu privire la


agresiunea Federaliei Ruse impotriva Ucrainei (se anexeazd).

Art. 2. - Prezenta hotdrdre intrd in vigoare la data adoptdrii.

PRE$EDINTELE PARLAMENTULUI
Anexd

DECLARATIA
Parlamentului Republicii Moldova
cu privire la agresiunea Federa{iei Ruse impotriva Ucrainei

Pornind de la dispoziliile Constituliei Republicii Moldova, conform cdrora


Republica Moldova este un stat suveran gi independent, unitar qi indivizibil,
Reconfirmdnd atasamentul fald de principiile gi normele general recunoscute
ale dreptului interna{ional,
Subliniind necesitatea gi imporlanla consoliddrii capacitdlilor de asigurare a
securitdfii nalionale a Republicii Moldova ca element indispensabil pentru
securitatea regional6,
Con;tientizdnd c6,protejarea securit6lii si a intereselor nalionale ale Republicii
Moldova, inclusiv contracararea intregului spectru de ameninldri ale ,,rdzboiului
hibrid" qi riscuri la adresa securitSlii acesteia, constituie o prioritate absolutd gi unul
dintre pilonii asigurdrii suveranitdlii qi a independenlei statului,

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

CONSTATA cd Federalia Rusd, din februarie 2014, poartd un rdzboi de


agresiune ilegal, neprovocat ;i nejustificat impotriva Ucrainei, amplificat la 24
februarie 2022 printr-o invazie la scari largd pe teritoriul Ucrainei;
CONSTATA ce acest act de agresiune fhliqd reprezintd o incSlcare flagrantd
qi gravd a principiilor dreptului internalional gi a angajamentelor interna{ionale
asumate de Federalia Rusd, plevdzute inclusiv de Carta ONU, Actul final al CSCE
de la Helsinki, Carta de la Paris pentru o Noud Europd, Memorandumul de la
Budapesta din 1.994 9i de Actul fondator NATO-Rusia;
CONDAMNA brutalitatea rdzboiului de asresiune pudat de Federatia Rusd
impotriva Ucrainei manifestat prin: efectuarea de cdtre fortele armate ale Federatiei
Ruse a atacurilor asupra catlierelor rezidenliale Ei a infrastructurii civile; comiterea
de cdtre forlele armate ruse a atrocitdlilor in oragele Bucea, Irpin gi alte localitdli
ucrainene in timpul ocupaliei ruse; uciderea miilor de civili, inchrsiv copii,
torturarea, hdrluirea sexuald, rdpirea gi strbmutarea forlatd pe teritoriul Federatiei
Ruse a cetdtenilor ucraineni. Acestea constituie crime de rdzboi gi o incdlcare gravd
a dreptului internalionai umanitar de cdtre militarii rugi qi acolifii lor;
RECONFIRMA sprijinul ferm pentru independenfa, suveranitatea Er
integritatea teritoriald a Ucrainei in cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel
internafional, exprimandu-qi solidaritatea cu poporul Ucrainei qi aducAnd omagiu
celor care gi-au sacrificat viala in apdrarea Ucrainei:
RESPINGE tentativa de anexare ilegald, prin forla mi1itar6, a regiunilor
ucrainene parfial ocupate Luhansk, Donefk, Zaporijie si Herson la 30 septembrie
2022;
DECLARA ca fiind inacceptabile argumentele cinice gi false la care recurge
Federalia Rusd in incercarea de a justifica rdzboiul de agresiune impotriva ucrainei.
or, negarea existen{ei naJiunii ucrainene, de rand cu atrocitdtile comise de militarii
rusi, demonstreazd intenlia de lichidare a statului Ei de genocid al poporului
ucrainean;
CONDAMNA, in tennenii cei mai fermi rdzboiul de agresiune al Federaliei
Rusiei impotriva ucrainei qi solicitd Federaliei Ruse sd inceteze imediat toate
activitdlile militare in Ucraina qi sd retragd necondilionat toate forlele qi
echipamentele militare de pe intreg teritoriul recunoscut la nivel intemational al
Ucrainei;
SUSTINE eforlurile comunit6lii statelor democratice de a institui un tribunal
special pentru crima de agresiune impotriva Ucrainei, stabilirea rdspunderii pentru
crime de rdzboi qi pentru toate incdlcdrile dreptului internalional umanitar comise de
Federalia Rusd Ei acolilii sdi in Ucraina, incepAnd cu februarie 2014;
CONFIRMA disponibilitatea autoritdfilor Republicii Moldova de a acorda gi
in continuare asisten{a umanitard posibild gi ajutorul necesar locuitorilor Ucrainei
care sunt in cdutarea unui refugiu dtn cauza rdzboiului;
REITEREAZA disponibilitatea Republicii Moldova de a continua sd
faciliteze tranzitul de mdrfuri din i spre Ucraina in contextul funcliondrii
,,Coridoarelor de solidaritate";
SUSTINE ,,Formula Pdcii" propusa de PreEedintele Ucrainei Volodyrnyr
Zelenskyy gi considerd cd implementarea acesteia va contribui 1a reconstruclia
Ucrainei gi 1a stabilitate in regiune;
STIBLINIAZA c6, in concordantd cu Car-ta ONU gi cu principiile dreptului
intemalional, in relaliile lor internalionaie toate statele se bucurd de egalitate
suverani qi trebuie sd se ab1in6 de 1a ameninldri sau de la folosirea forlei impotriva
integddlii teritoriale sau a independenlei politice a oricdrui stat;
LANSEAZA apelul la unitate, vigilenfd Ei responsabilitate cl:re toli cetdlenii
Republicii Moldova care doresc pace Ei libertate pentru Republica Moldova.

S-ar putea să vă placă și