Sunteți pe pagina 1din 6

Republica Moldova Satul Hagimus Profesoară de istorie: Ursu Natalia

Drapelul Republicii Moldova


Conform regulamentului cu privire la Drapelul de Stat aprobat prin Hotarirea
Parlamentului nr. 17-XII din 12 mai 1990, Vestile nr.5/93, 1990, Drapelul de Stat al
Republicii Moldova – Tricolorul – este simbolul oficial al Republicii Moldova. El
simbolizează trecutul, prezentul şi viitorul statului moldovenesc, reflectă principiile lui
democratice, tradiţia istorică a poporului moldovenesc, egalitatea în drepturi, prietenia
şi solidaritatea tuturor cetăţenilor republicii.
Drapelul de Stat al Republicii Moldova – Tricolorul – reprezintă o pînză
dreptunghiulară, formata din trei fîşii de dimensiuni egale, dispuse vertical în
următoarea succesiune a culorilor de la hampă: albastru (azuriu), galben, roşu. În centru,
pe fîşia de culoare galbenă este imprimată Stema de Stat a Republicii Moldova.
Proporţia dintre lăţimea Stemei şi lungimea Drapelului este de 1:5, proporţia dintre
lăţimea şi lungimea Drapelului – de 1:2.
Drapelul de Stat al Republicii Moldova se arborează:
- pe clădirile în care au loc sesiunile Parlamentului Republicii Moldova sau şedinţele
consiliilor locale – pentru întreaga perioadă a acestora;
- pe clădirile Parlamentului Republicii Moldova, Preşedinţiei Republicii Moldova,
Guvernului Republicii Moldova, organelor administraţiei publice locale - permanent; -
pe cladirile ministerelor, departamentelor, ale altor autorităţi publice din Republica
Moldova, pe clădirile întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi pe casele de locuit –
în zilele de sărbătoare şi memorabile.
Drapelul de stat al Republicii Moldova poate fi arborat de asemenea la ceremonii
şi la alte solemnităţi, organizate de autorităţile publice, de intreprinderi, de instituţii şi
organizaţii.
Drapelul de Stat al Republicii Moldova şi imaginea lui, indiferent de dimensiunile
lor, trebuie să corespundă intocmai proporţiilor stabilite şi reprezentării în culori şi celei
grafice, care se anexează. Răspunderea pentru îndeplinirea strictă a tuturor cerinţelor
legale în privinţa Drapelului de Stat al Republicii Moldova se pune pe seama
conducătorilor autorităţile publice, întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor, cărora li
s-a acordat dreptul de a folosi Drapelul de Stat al Republici Moldova.

1
Republica Moldova Satul Hagimus Profesoară de istorie: Ursu Natalia
Stema Republicii Moldova
STEMA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA (Regulamentul cu privire la
Stema de Stat a fost aprobat prin Legea nr.337-XII din 3 noiembrie 1990, Vestile nr.
11/267, 1990)
Stema de Stat a Republicii Moldova reprezintă un scut tăiat pe orizontală avînd în
partea superioară cromatică roşie, în cea inferioară – albastră, încărcat cu capul de bour
avînd între coarne o stea cu opt raze. Capul de bour este flancat în dreapta de o roză cu
cinci petale, iar în stînga de o semilună conturnată. Toate elementele reprezentate în scut
sînt de aur (galbene). Scutul este plasat pe pieptul unei acvile naturale purtînd în cioc o
cruce de aur (acvila crucială) şi ţinînd în gheara dreaptă o ramură verde de maslin, iar în
stînga un sceptru de aur.
În reprezentare alb-negru scutul şi figurile heraldice însumate în compoziţie sint
reprezentate în conformitate cu semnele convenţionale utilizate de ştiinţa heraldică.
Respectiv: aurul (galbenul) prin puncte plasate la distanţă egală între ele, roşul prin linii
verticale, albastrul prin linii orizontale, iar verdele prin linii oblice de la dreapta spre
stînga. Acvila e doar conturată. (Imaginea colorata şi alb-negru a Stemei de Stat se
anexeaza).
Stema de Stat a Republicii Moldova se plasează:
- pe clădirile Preşedinţiei Republicii Moldova, Parlamentului Republicii Moldova,
Guvernului Republicii Moldova, pe clădirile Curţii Supreme de Justiţie, ale instanţelor
judecătoreşti, pe clădirile organelor administraţiei publice locale, precum şi pe clădirile
reprezentanţelor diplomatice şi ale instituţiilor consulare ale Republicii Moldova;
- în cabinetul de serviciu al Preşedintelui Republicii Moldova, al Preşedintelui
Parlamentului Republicii Moldova, în cabinetele de serviciu ale conducătorilor
autorităţilor administraţiei publice locale, în sălile în care se desfăşoară: şedinţele
prezidate de Preşedintele Republicii Moldova, sesiunile Parlamentului Republicii
Moldova, şedinţele Biroului Permanent al Parlamentului Republicii Moldova, ale
Guvernului Republicii Moldova, şedinţele autorităţilor administraţiei publice locale, în
sălile în care au loc şedinţele judiciare ale Curţii Supreme de Justiţie şi ale instanţelor

2
Republica Moldova Satul Hagimus Profesoară de istorie: Ursu Natalia
judecătoreşti, precum şi în localurile în care se efectuează înregistrarea, într-un cadru
solemn, a căsătoriilor şi a nou-nascuţilor;
- în cîmpul matricelor sigilare şi pe formularele documentelor Preşedintelui Republicii
Moldova, ale Parlamentului Republicii Moldova, ale Biroului Permanent al
Parlamentului Republicii Moldova, ale Guvernului Republicii Moldova, ale
ministerelor, departamentelor ale Republicii Moldova, ale altor autorităţi administrative
centrale, în sigiliile şi formularele documentelor Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova şi ale instanţelor judecătoreşti; în tiparele sigilare şi pe formularele organelor
administraţiei publice locale, al birourilor notariale, precum şi ale întreprinderilor,
instituţiilor de stat cărora, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova li se acordă
dreptul de a avea sigiliu şi formulare de documente cu imaginea Stemei de Stat;
- pe actele oficiale ale Preşedintelui Republicii Moldova, ale Parlamentului Republicii
Moldova şi ale Guvernului Republicii Moldova;
- pe biletele republicane de loterie în bani şi obiecte.
Prin legislatia Republicii Moldova pot fi stabilite şi alte cazuri de reproducere
obligatorie a imaginii Stemei de Stat a Republicii Moldova. Imaginea reprodusă a
Stemei de Stat a Republicii Moldova, indiferent de dimensiunile ei, trebuie să
corespundă intocmai proporţiilor imaginii în culori sau celei în alb-negru. Dreptul de a
folosi imaginea Stemei de Stat de către instituţiile şi organizaţiile ce nu sînt stipulate
mai sus îl acordă numai Parlamentul Republicii Moldova. Modul de fabricare a Stemei
de Stat a Republicii Moldova, tirajarea ei în masă, folosirea, păstrarea şi casarea
tiparelor sigilare cu imaginea Stemei de Stat se stabileşte de Guvernul Republicii
Moldova.

3
Republica Moldova Satul Hagimus Profesoară de istorie: Ursu Natalia
Imnul Republicii Moldova
Limba Noastră este, din 1994, imnul naţional al Republicii Moldova, versurile au
fost scrise de Alexei Mateevici (1888-1917). Cinci strofe din cele 12 a poeziei originale
au fost păstrate pentru imn. Muzica aparţine compozitorului Alexandru Cristea (1890-
1942).
Imnul Republicii Moldova este format din strofele 1, 2, 5, 8, 12 din poezia Limba
Noastra de Alexei Mateevici. Muzica pentru imn a fost compusă de către Alexandru
Cristea, aranjament de Valentin Dinga. Legea cu privire la imn a fost votată la 22 iulie
1995. Iată ce prevede regulamentul intonării imnului:
1.Imnul de Stat al Republicii Moldova este un simbol al suveranităţii şi independenţei
statului.
2.Imnul de Stat al Republicii Moldova se intonează în interpretare orchestrală şi vocală.
Se admite utilizarea înregistrărilor audio.
3.În interpretare vocala, Imnul de Stat al Republicii Moldova se intoneaza în limba de
stat, în deplină concordanţă cu textul prevăzut de anexa nr. 1.
4.Imnul de Stat al Republicii Moldova se intonează:
a)la ridicarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova;
b)la depunerea jurămîntului de către Preşedintele nou ales al Republicii Moldova;
c)la deschiderea şi închiderea sesiunilor Parlamentului;
d)la inaugurarea monumentelor;
e)în cadrul ceremoniilor oficiale de înmînare a distincţiilor de stat;
f)la întîmpinarea şi la plecarea şefilor de state şi de guverne, care întreprind vizite
oficiale în Republica Moldova. În acest caz, Imnul de Stat al Republicii Moldova se
intonează după imnul de stat al ţării respective;
g)la deschiderea adunărilor solemne, congreselor, simpozioanelor consacrate unor date
remarcabile din istoria şi cultura ţării.
5.Intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova în unităţile militare ale Forţelor
Armate, în organele şi subdiviziunile afacerilor interne şi ale securităţii naţionale,
precum şi onorarea Imnului de Stat al Republicii Moldova de către militari şi persoanele
din trupele şi corpul de comandă ale organelor afacerilor interne şi securităţii statului

4
Republica Moldova Satul Hagimus Profesoară de istorie: Ursu Natalia
sînt reglementate de regulamentele interne de serviciu ale Forţelor Armate, ale
Ministerului Afacerilor Interne şi ale organelor securităţii statului.
6.Imnul de Stat al Republicii Moldova se transmite de către posturile de radio şi
televiziune ale Companiei de Stat „Teleradio-Moldova”:
a)la deschiderea şi închiderea emisiunilor;
b)în noaptea de revelion, după ce orologiul anunţă începutul unui nou an.
7.Textul Imnului de Stat al Republicii Moldova se tipăreşte pe prima pagină a
abecedarelor.
8.Respectul profund faţă de Imnul de Stat al Republicii Moldova este o datorie
patriotică a fiecărui cetăţean al Republicii Moldova.
9.La intonarea publică a Imnului de Stat al Republicii Moldova, asistenţa va sta în
picioare, bărbaţii se vor descoperi.
10.Responsabilitatea pentru îndeplinirea prezentului regulament revine Guvernului, în
persoana Primului-ministru, şi conducătorilor autorităţilor administraţiei publice
centrale de specialitate şi locale, ai întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor sub
egida cărora se desfăşoară manifestările respective.

5
Republica Moldova Satul Hagimus Profesoară de istorie: Ursu Natalia

LIMBA NOASTRĂ

Limba noastră-i o comoară


În adîncuri înfundată,
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.
Limba noastră-i foc, ce arde
Într-un neam, ce fără veste
S-a trezit din somn de moarte,
Ca viteazul din poveste.
Limba noastră-i frunză verde,
Zbuciumul din codrii veşnici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfeşnici.
Limba noastră-i limbă sfîntă,
Limba vechilor cazanii,
Care-o plîng şi care-o cîntă
Pe la vatra lor ţăranii.
Răsări-va o comoară
În adîncuri înfundată,
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.