Sunteți pe pagina 1din 4
Pro Periam www.primatimperiam.ro ziar editat de prim ă ria Periam VI 1/2012 Nr. Anul Gratuit

Pro Periam

www.primatimperiam.ro

ziar editat de primăria Periam

VI 1/2012 Nr. Anul Gratuit
VI
1/2012
Nr. Anul Gratuit

Iarna geroasă și problemele pe care le-a creat

Text: Marica Florian, Foto: Mirea Cristian

care le-a creat Text: Marica Florian, Foto: Mirea Cristian Din data de 3 februarie a început

Din data de 3 februarie a început să ningă

abundent şi pe raza comunei Periam. Situaţia

a fost agravată şi de suprapunerea timpului

extrem de friguros, devenit geros, care a im- pus intervenţii hotărâte pentru asigurarea flu- enţei traficului pe străzi, decongestionarea intersecţiilor şi, nu în ultimul rând, accesul la instituţiile şi instalaţiile necesare a fi

menţinute în funcţiune. Intervenţiile au fost organizate de aparatul primăriei cu utilajele din dotare, precum şi intervenţia unor agenţi economici de pe raza comunei care au în dotare utilaje adecvate. Cu sprijinul S.C. Plop SRL, S.C. Ramicom S.R.L. şi S.A. 3 Decembrie S.A, s-a intervenit pe cei peste 28 km de străzi, drumul Dc 30 Periam – Periam Port, evacuat zăpada din intersecţiile şi parcările importante, deblo- carea instituţiilor, accesul spre puncte de dis- tribuţie a apei, etc. Pe lângă intervenţia utila-

jelor au avut loc şi intervenţii cu personal din

cadrul

416/2001.

Datorită timpului extrem de rece a avut loc şi avaria la sistemul de alimentare cu apă po- tabilă, prin cedarea unei vane la sistemul de golire al castelului de apă. Pe lângă aceasta, în acest an, îngheţul s-a manifestat şi la adân- cimi mari, fiind afectate conducte de apă şi la adâncimea de 1 m. Timpul geros a avariat un număr foarte mare de contoare de branş- ament la utilizatori, inventarul complet al aces- tora nu a fost încă stabilit, unele avarii apăr-

beneficiari ai Legii

primăriei

şi

ând la dezgheţ. Sistemul de alimentare cu apă a fost pus în funcţiune pe avarie după 24 ore, funcţionând la capacitate după 48 ore, prin intervenţia personalului din cadrul primăriei cu sprijinul echipei de intervenţie a constructorului, coor- donată de Marica Florian.

Cea mai îngrijită casă din Periam 2011

Text, Foto: Cristi Mirea

ă cas ă din Periam 2011 Text, Foto: Cristi Mirea Ș i anul acesta a ț

Ș i anul acesta a ți putut alege

cea mai îngrijită casă din Periam pe baza propunerilor prezentate în fiecare număr al ziarului Pro Periam. Anul acesta concursul întrunit un număr record de 185 de voturi, iar casa care

a dominat preferin țele dumneavoastră

a fost cea de pe strada Daliei nr. 53

pe care ați ales-o câș tigătoare cu 77

de voturi.

Proprietarii casei

ș tigătoare sunt Bron ț

Daciana ș i Nicolae care timp de un an vor purta titlul cu mândrie.

Felicitări!

EDITORIAL

Rodica Boancăş

primar@primatimperiam.ro

 

Funcţia de primar

Nimic nu te pregăte ș te cu adevărat pentru funcţia de primar, cu

responsabilită țile, greută țile dar ș i satisfac țiile. Pot spune că pentru a putea reu ș i

în

această funcţie este nevoie de

răbdare, nervi de oțel ș i o echipă care să te sus țină în punerea în practică a proiectelor. Nu există o ș coală pentru această funcţie în afară de ș coala vieții. Venind din sectorul privat, pot spune că nu a fost mereu simplu, dar anii în care am fost consilier

local m-au ajutat în a face această tranzi ție mai lină. În principiu, a fi primar se aseamănă foarte mult cu a fi manager, ceea ce am ș i fost la firma mea. Astfel anii în care am profesat această meserie în cadrul propriei firme m-au pregătit pentru

ce

avea să urmeze.

Diferen ța între un manager ș i un primar este responsabilitatea pe care o porți pe umăr, deoarece a ș ti că eș ti responsabil pentru bunăstarea a peste 4000 de

cetă țeni nu a acela ș i lucru cu a fi responsabil pentru bunăstarea câtorva persoane. Gradul meu mare de adaptabilitate

la

situa ții neprevăzute pot spune

a fost atuul care de multe ori m-

a

ajutat să trec cu bine peste

greută ț ile funcţiei. Într-o administra ție publică locală te confrun ți zilnic cu nenumărate situa ții diferite: ai de-a face cu problemele cetățenilor care vin în audien ță ș i pe care încerc de fiecare dată să îi ajut în limitele posibilită ților legale; cu problemele financiare datorate unui buget în continuă scădere în ultimii ani; cu greută țile pe care le implică implementarea unor proiecte de sute de mii de euro. Dar apoi vin satisfac țiile oferite de această funcţie, prin mulţumirea pe care o aduc cetă țenilor prin proiectele finalizate cum ar fi confortul oferite de noua re țea de apă curentă, sala ș i baza sportivă multifunc țională, ș oselele moder- nizate, trotuarele, parcurile pentru copii, dar ș i pelerinajele la mănăstiri, balurile dedicate pensionarilor, taberele de merit pentru elevii eminen ți, festivită țile ș i petrecerile în centrul localită ții sau la Periam Port. Toate acestea îmi dau putere pentru a trece peste greută țile zilnice ș i a merge mai departe, cu sloganul “Împreună vom reuşi”

Pro Periam

ziar editat de Primăria Periam

2

2 www.primatimperiam.ro | nr 1/2012
2 www.primatimperiam.ro | nr 1/2012
2 www.primatimperiam.ro | nr 1/2012
2 www.primatimperiam.ro | nr 1/2012

www.primatimperiam.ro | nr 1/2012

Întreb ări şi r ăspunsuri

Primarul Rodica Boancăş răspunde întrebărilor dvs.

În fiecare an ați oferit pachete de Crăciun elevilor comunei Periam. Deș i anul 2011 a fost unul cu un buget diminuat, ați reuș it să continua ți tradiția?

A fost dificil, dar niciodată nu vreau să uit

promisiunile pe care le fac. Acest aten ții, chiar dacă mai modeste ca în anii precedenți, au fost pentru copii no ș tri ș i sper că am reuș it să aduc pu țină bucurie la finalul unui an dificil din punct de

vedere financiar. În iarna aceasta au fost probleme cu apometre care au înghețat. Ce ne puteți spune pe această temă? Din păcate am avut parte de o iarnă foarte grea din punctul de vedere al temperaturilor scăzute chiar sub –20ºC, lucru care a dus la probleme cu apometrele la unele persoane. Nu doar apometrele au constituit o problemă, deoarece au înghețat chiar ș i hidrofoare la cei care nu sunt lega ți la rețeaua de apă a comunei, iar la mul ți le-au înghe țat

conductele în pere ți. Pentru a evita aceste probleme am publicat pe pagina de internet a primăriei sfaturi pentru cetă țeni. De acum înainte se vor monta doar apometre uscate, care nu mai întâmpină astfel de probleme. Despre bugetul anului 2012 ce ne puteți spune? Bugetul este mult mai mic decât cel al anului 2011. Sper din tot sufletul că se va echilibra pe parcursul anului. Am avut în vedere prioritățile ș i vom cheltui sumele cu responsabilitate. Se zvoneș te că nu veți mai candida pentru postul de primar. Este adevărat? Aceste zvonuri au ajuns ș i la urechile mele. Au venit cetă țeni ș i m-au întrebat despre veridicitatea acestor zvonuri, dar am putut să îi lini ș tesc, deoarece acestea nu sunt adevărate. După cum a relatat în numărul precedent al ziarului, îmi voi depune candidatura pentru un nou mandat deoarece consider că mai am multe de făcut, am multe proiecte începute pe care doresc să le finalizez. Rămâne ca cetă țenii să decidă acest lucru în iunie 2012. A ș ruga cetă țenii să nu dea crezare bârfelor, deoarece cred că v-am convins că sunt un om al faptelor ș i nu al bârfelor sau promisiunilor deşarte.

Iau în considerare că va fi din-nou o campanie murdară din partea opozi ției, mărturie îmi stau ace ș ti aproape patru ani în care am fost hăr țuită de ace ș tia în nu mai pu țin de 16 plângeri penale, propunându- ș i să mă denigreze ș i să mă termine psihic. Cred că pentru ei acesta a fost singura armă prin care mai credeau că mă vor putea învinge. Ru ș ine!!! Să înțelegem că nici în cadrul Consiliului local nu ați avut parte de susținere? Nicidecum. Am avut norocul în echipa mea care m-a sprijinit în rezolvarea problemelor de interes pentru. Îmi pun speranţa în cetăţenii care mă susţin că vor vota şi echipa propusă de mine. S-au mărit taxele ș i impozitele pentru anul

2012?

Nu, acestea au rămas neschimbate, la nivelul celor din anul precedent. Pe această cale doresc să anun ț cetă țenii comunei, care vor achita integral impozitele până pe 31 martie 2012 vor beneficia ș i în acest an de o reducere de 10% din suma totală. Reducerea se aplică doar persoanelor fizice. Banii încasa ți din aceste impozite se întorc tot la cetă țeni prin serviciile oferite: iluminat public, întreținere spații verzi, curățenie, etc.

Serviciul Public de Alimentare cu Ap ă ș i

Text: Marica Florian

Începând cu anul 2012 activităţile de alimentare cu apă şi canalizare ale comunei Periam vor fi realizate de către Serviciul Public de Alimentare cu apă şi Canalizare Periam, serviciu fără personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Periam. În vederea legiferării activităţii şi funcţionării în bune condiţii ale acestuia au fost aprobate în şedinţă a Consiliului Local taxe şi tarife la nivelul comunei pentru întreaga activitate, taxe şi tarife necesare şi procedurilor de licenţiere a activităţii. Taxele de branşare la sistemul public de alimentare cu apă, cumulate ajung la suma de 850 lei, sumă care a fost practicată şi în anul 2011, nefiind majorată. Taxele pentru racordarea la reţeaua publică de canalizare a fost aprobată la valoarea de 500 lei, valoare ce reprezintă execuţia reţelei între căminul de racord şi căminul de inspecţie din curtea locatarilor, având în vedere că racordul între căminul de linie (reţeaua publică de canalizare) şi căminul de racord au fost executate de către Primăria comunei Periam din fonduri proprii. Pe lângă acestea au fost aprobate tarifele de intervenţie la instalaţiile de apă şi canalizare proprietate a utilizatorilor, cu variaţii funcţie de caracteristicile tehnice. Începând cu acest an lucrările de branşare şi

racordare se vor executa în urma aprobării cererii de prestare, avizării şi autorizării acesteia de către Serviciul Public de Alimentare cu apă şi Canalizare Periam. Executarea lucrărilor cu firme terţe, neautorizate, etc., se vor tarifa conform tarifelor aprobate, iar lucrările executate fără respectarea condiţiilor tehnice necesare vor fi demolate pe cheltuiala proprietarului. Taxele şi tarifele pentru fiecare prestare sunt disponibile celor interesaţi pe site-ul primăriei sau

la sediul acesteia.

Obiceiuri de Cr ăciun—ediția a II-a

Text, foto: Cristi Mirea

Pe 18 decembrie 2011, la Casa de Cultură din Periam a avut loc a doua editie a spectacolului de colinde organizat de primăria comunei Periam ș i sus ținut de cetã țeni ai comunei Periam pentru cetã țeni ai

de cetã ț eni ai comunei Periam pentru cetã ț eni ai comunei Periam. D-na primar

comunei Periam.

D-na

primar

Rodica

Boancăş

a

deschis festivitatea şi a urat celor prezenti sărbători fericite după care au intrat pe scenă copii de la Grădini ța cu program prelungit Periam. Au urmat elevii de la Liceul Teoretic Periam. Dupã colindele interpretate de elevi au urmat corurile bisericilor ortodoxe, greco- catolice ș i penticostale din Periam. Sala arhi-plină a fost o dovadã a interesului cetã țenilor comunei pentru acest spectacol. Cei în jur de 400 de artiș ti care au participat la acest eveniment au încântat spectatorii cu colinde ș i scenete de Crăciun. Multumim pe aceastã cale lui Veronica ș i Cosmin Sărăndan care ne -au sprijinit cu împodobirea sălii pentru acest eveniment.

Incendiu pe strada Leandrului

Text: Hojda Samson

Pe 9 februarie 2012, la locuinţa de pe strada Leandrului nr. 4, proprietar Iovan Finia, a avut loc un incendiu la grinda de lângă coşul de fum. Acest incendiu a început cu cel puţin 24 ore înainte, grinda arzând mocnit din lipsă de aer – propagându-se şi la scândura de la tavanul bucătăriei, producând în interior fum. Proprietarul s-a sesizat şi a anunţat S.V.S.U. Periam care a intervenit promt. S-a procedat la înlăturarea

pământului de peste grinda arsă şi tavan, apoi s-a stins cu apă de la maşina de intervenţie. Au participat echipa de intervenţie compusă din Coman Vălean, Grad Gheorghe, Jigovan Marius, Ungureanu Florin, Richter Uwe şi Filipescu Gheorghe. Sesizăm cetăţenii să apeleze la hornarii care efectuează lucrări de curăţare a coşurilor de fum pe raza comunei Periam, autorizaţi de primar la preţul de 5 lei/coş

Pro Periam

ziar editat de Primăria Periam

www.primatimperiam.ro | nr 1/2012

3

Hot ărâri ale consiliului local

Text: Brad Dorin

La data de 31 octombrie 2011 a avut loc o şedinţă a Consiliului Local Periam la care au fost prezenţi 11 consilieri. A lipsit Cozma Vasile. Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr. 58 privind aprobarea vânzării imobilului situat în comuna Periam, strada Platanilor nr.59, judeţul Timiş, către D-na Podărel Anna a fost votată pozitiv de 10 consilieri. S-a abţinut Cioara Sabin. HCL nr. 59 privind scoaterea din evidenţa fiscală a sumelor reprezentând taxa pe clădiri aplicată unor persoane juridice pentru clădiri închiriate a fost votată pozitiv de către toţi consilierii. HCL nr. 60 privind aprobarea achiziţionării de energie electrică prin intermediul Bursei de Mărfuri, Terminalul Timişoara a fost votată pozitiv de 8 consilieri. S-au abţinut Cioara Sabin, Dumitraş Cornel şi Voicu Liviu. HCL nr. 61 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Periam a cotei de ¼ din terenul înscris în Cartea Funciară nr. 401680 a localităţii Periam, nr. top. 275/24 a fost votată pozitiv de 9 consilieri. S-au abţinut 2 consilieri. HCL nr. 62 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Periam a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 3910 a localităţii Periam, nr. top. 870/18/3 a fost votată pozitiv de 9 consilieri. S-au abţinut 2

Fa ţă în fa ţă cu cet ăţenii

Autor: Boancăş Rodica

Stimaţi cetăţeni. Începând cu acest număr, la solicitarea dvs. voi detalia în ca- drul ziarului şedinţele de consiliu cu punc- tele de pe ordinea de zi mai detaliat, ca dvs. să înţelegeţi problemele dezbătute şi modul în care au fost votate de către aleşi. În data de 30 ianaurie 2012 am convo- cat şedinţa ordinară în care urmau a fi dezbătute şi votate un număr de opt proiecte de hotărâri şi un punct de diverse unde se aduc la cunoştinţă probleme cu care ne confruntăm sau se ridică întrebări primarului şi viceprimalului la care se răspunde pe loc, dacă este posibil, dacă nu, în şedinţa următoare. Înainte de începerea şedinţei d-nul Voicu Liviu a solicitat ca la punctul 1 să fie vali- dat d-nul Bender Aurel în funcţia de consi- lier în locul d-nei Hojda Diana care şi-a dat demisia. Din cauza unor proceduri care mi- au fost solicitate de consilieri, şi la care nu avem răspuns, acest lucru a trebuit amâ- nat pentru o şedinţă ordinară ulterioară. Primul punct pe ordinea de zi a fost ex- pus şi-anume execuţia bugetară, adică bugetele din 2011 şi modul în care au fost cheltuiţi banii alocaţi. Nu au fost întrebări,

consilieri. HCL nr. 63 privind aprobarea intabulării parcelelor PS270 şi NGL 269 în vederea continuării lucrărilor de elaborare a Planului Urbanistic Zonal – extindere locuinţe strada Liliacului, comuna Periam a fost votată pozitiv de toţi consilierii. HCL nr. 64 privind aprobarea întocmirii documentaţiei pentru contractarea unui împrumut bancar de către comuna Periam în vederea implementării proiectelor “Ecoturul Muresului inferior între Periam Port şi Mako”, şi “Punte ecologică peste râul Mures între Mako şi Periam” a fost votată pozitiv de 8 consilieri. Au votat contra Cioara Sabin, Dumitraş Cornel şi Voicu Liviu. HCL nr. 65 privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2011 a fost votată pozitiv de 8 consilieri. S-au abţinut Cioara Sabin, Dumitraş Cornel şi Voicu Liviu. Pe 30 noiembrie a avut loc o şedinţă a consiliului local la care au fost prezenţi toţi consilierii. HCL nr. 66 privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2011 a fost votată pozitiv de 11 consilieri. A refuzat să voteze Cozma Vasile. HCL nr. 67 privind rectificarea bugetului autofinanţării al comunei Periam pe anul 2011 a fost votat pozitiv de către toţi consilierii. HCL nr. 68 privind stabilirea măsurilor disciplinare în activitatea de creştere şi păşunat a animalelor, pe raza comunei Periam a fost votată pozitiv de 8 consilieri. Împotrivă a votat Cozma Vasile. S-au abţinut Dumitraş Cornel şi Voicu Liviu. A refuzat să voteze Cioara Sabin. La data de 22 decembrie a avut loc o

au votat pentru 8 consilieri . Împotrivă au votat Cioara Sabin, Cozma Vasile, Dumitraş Cornel şi Voicu Liviu. La punctul doi s-au luat în dezbatere su- mele alocate plus taxele şi impozitele loca- le pe anul 2012 cât şi repartizarea lor pe capitole de cheltuieli. Nu au fost întrebări. S-a votat cu 8 voturi pentru , 4 împotrivă:

Cioara Sabin, Cozma Vasile, Dumitraş Cor- nel, Voicu Liviu. La punctul 3, analizând un buget sărăcăcios pentru anul 2012, una dintre preocupările mele majore este cum să aducem bani la bugetul local şi am propus Consiliului Local proiectul prin care am evidenţiat că cei care ne furnizează ener- gia electrică pe raza localităţii folosesc pentru fiecare stâlp o suprafaţă de aproxi- mativ 2m 2 din domeniul public şi nu plătesc nimic autorităţilor locale, mai mult, la toate avizele pe care le solicităm noi trebuie să plătim foarte mulţi bani. Luând în considerare că sunt aproximativ 800 de stâlpi cu o taxă propusă de 100 lei/stâlp/ an aduce la buget o sumă de aproximatic 80.000 lei. Aceleaşi probleme sunt şi cu compania care furnizează gazul metan, care în medie, pe lângă magistrala care o au pe domeniul public mai au şi branşările

şedinţă a Consiliului Local Periam la care au fost prezenţi toţi consilierii. HCL nr. 69 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012 a fost votată pozitiv de 11 consilieri. Cozma Vasile a refuzat să voteze. HCL nr. 70 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local în anul fiscal 2012 a fost votată pozitiv de 11 consilieri. A votat contra Cozma Vasile. HCL nr. 71 privind stabilirea tarifului la apă potabilă distribuită pe raza comunei Periam, judeţul Timiş a fost votată pozitiv de 9 consilieri. A votat contra Cozma Vasile. S-au abţinut Dumitraş Cornel şi Voicu Liviu. HCL nr. 72 privind aprobarea planului anual al achiziţiilor publice pe anul 2012, şi a listei anexe la planul de achiziţii a fost votată pozitiv de 8 consilieri. A votat contra Cozma Vasile. S-au abţinut Cioara Sabin, Dumitraş Cornel şi Voicu Liviu. HCL nr. 73 privind validarea rectificărilor bugetului local al comunei Periam pe anul 2010 realizate prin Dispoziţiile Primarului comunei Periam nr. 207/ 09.12.2011 şi nr. 212/ 20.12.2011 a fost votată pozitiv de 11 consilieri. S-a abţinut Cozma Vasile. HCL nr. 74 privind organizarea reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar de stat în anul şcolar 2012-2013, în comuna Periam, judeţul Timiş a fost votată pozitiv de către toţi consilierii. La data de 28 decembrie a avut loc o şedinţă a consiliului local la care au fost prezenţi 9 consilieri. Au lipsit Bucşe Adriana, Sîrbu Silviu, Cioara Sabin. HCL nr. 75 privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2011 a fost votată pozitiv de către toţi consilierii.

către populaţie, unde am luat în calcul o medie de 2 ml pentru care propun să plătească nu cetăţeanul ci furnizorul de gaz 30 lei/ml. S-a supus la vot şi 8 consilie- ri au votat pentru, 3 împotrivă: Cioara Sa- bin, Dumitraş Cornel, Voicu Liviu, iar Coz- ma Vasile a refuzat să voteze. La punctul 4, d-nul Mirea Cristian pre- zintă rezumatul proiectului «Recreare şi aventură transfrontalieră în Lunca Mureşu- lui» pe care primăria comunei Periam inten- ţionează să-l implementeze cu primăria oraşului Mako şi constă în achiziţionarea de cabane, montarea unui parc de aven- tură, amenajarea a două terneuri de volei pe plajă şi renovarea scenei, toate în pădu- rea de la Periam Port. Participarea comu- nei Periam în acest proiect a fost votată pozitiv de 8 consilieri. Au votat împotrivă Cozma Vasile, Dumitraş Cornel şi Voicu Liviu, s-a abţinut Cioara Sabin. Proiectul de hotărâre 5 a făcut referire la aprobarea concesionării prin licitaţie pu- blică a cinematografului «Muncitoresc» din Periam. Ştim cu toţii că de ani de zile fostul cinematograf este părăsit şi deteriorat, iar în lipsa fondurilor necesare renovării aces- tuia pentru a fi utilizat de tineri pentru acti-

vităţi specifice, (continuare în pagina 4)

Pro Periam

ziar editat de Primăria Periam

4 www.primatimperiam.ro | nr 1/2012

4

4 www.primatimperiam.ro | nr 1/2012

www.primatimperiam.ro | nr 1/2012

am realizat un

caiet de sarcini pentru scoaterea la licitaţie spre concesionare. Au votat pentru 8 consilieri, împotrivă Cozma Vasile, Dumitraş Cornel, Voicu Liviu, s-a abţinut Cioara Sabin. Vă aduc la cunoştinţă, stimaţi cetăţeni, că în anul 2011, luna martie, am concesionat spaţiul în care a funcţionat cabinetul medical al dr. Cristea Doru şi Clara, d- nei doctor Ferche Carmen, soţia docto- rului stomatolog Ferche Sorin, cu scopul de a fi utilizat ca şi laborator. Cum de la data concesionării nu s-a luat nici un demers în acest sens, d-na Ferche Car- men fiind şi în concediu de maternitate pentru un an de zile a trebuit să anali- zez cerinţele cetăţenilor care sunt deja pacienţi ai doctorului Mişcă de a fi mai aproape de medicul lor de familie prin punerea la dispoziţie spaţiul. Acest punct de pe ordinea de zi a fost votat pozitiv de 8 consilieri, împotrivă de 4 consilieri: Cioara Sabin, Cozma Vasile, Dumitraş Cornel şi Voicu Liviu. La punctul 7 de pe ordinea de zi s-a analizat cererea d-lui Mişcă Cecilian Badea care vizează spaţiul deţinut de doctorul Cristea a fost votat pentru de 8 consilieri, împotrivă de Dumitraş Cornel şi Voicu Liviu, şi două abţineri: Cioara Sabin şi Cozma Vasile. De multe ori avem solicitări pentru cumpărarea terenului aparţinând lo- cuinţelor, aşa s-a întâmplat şi cu cere- rea lui Călugăru Ioan şi Otilia care au cumpărat locuinţa cu Legea 112 şi dacă o mare parte dintre cetăţeni şi-au intabulat grădinile cu titlu gratuit în anii în care s-a putut face acest lucru, acum acestea se pot doar vinde fie să rămână pe CF-ul Statului Român în cazul vânz- ării, banii fiind viraţi la stat, fie avem o procedură prin care prin hotărâre de consiliu trece terenul respectiv în dome- niul public al localităţii după care printr- un raport de evaluare se vinde şi banii rămân bugetului local. S-a supus la vot, pentru fiind 9 consilieri, s-au abţinut

(continuare

din

pagina

3)

Cioara Sabin, Cozma Vasile şi Voicu Liviu. Menţionez poziţia d-lui consilier Cioara Sabin care prin abţinerea dum- nealui susţine în fiecare şedinţă şi la fiecare punct următorul discurs, citez:

«Mă abţin pentru că consiliul local nu este legal constituit». În cadrul ș edinței de consiliu am luat cuvânt ul ș i mi-am exprimat nemul țumirea față de acei consilieri (din partea partidelor PNL ș i PSD) care pe toată perioada mandatului nu au făcut altceva decât să bulverseze inițiativele ș i bunul mers al localită ții ș i nu au făcut niciodată lobby pe lângă consilierii PSD şi PNL din cadrul Consiliului Judeţean Timiş, unde au majoritate, şi unde se decide repartizarea banilor la comunele din judeţ, iar Periamul împreună cu ce- lelalte comune cu primari PDL au avut de suferit în acest sens în ultimii patru ani. De exemplu în anul 2011 Pesacul a primit 6 miliarde lei, Sânpetru Mare 6 miliarde lei, în 2012 Pesacul a primit 6 miliarde lei, Sânpetru Mare 7 miliarde lei pe când Periamul a primit în 2011 doar 1 miliard lei iar pentru 2012 doar 1,5 miliarde lei. Era de datoria consilierilor PNL din localitatea noastră să pretindă acelor consilieri din consiliul judeţean ce-i re- prezintă să-şi îndrepte faţa şi către loca- litatea noastră, nu numai în alegeri să vină după voturi şi timp de patru ani să uite unde este Periamul. Dacă, consilie- rii PNL din Periam: Dumitraş Cornel, Voicu Liviu şi Cozma Vasile ar fi avut iniţiativă sau un proiect pe care doreau să-l implementeze în comună, puteau foarte bine să-l pună în aplicare în aceşti patru ani cu susţinerea celor pen- tru care au luat voturi. Las cetăţenii localităţii să judece. Precizez că cei 8 consilieri care au votat pentru proiectele comunei sunt:

Bucşe Adriana, Căpută Cornel, Chereş Ionel, Hojda Samson, Jifcovici-Isai Lucia, Potopia Vasile, Sîrbu Silviu, Mager Călin -Marius.

Cea mai îngrijită casă din Periam 2012

-Marius. Cea mai îngrijit ă cas ă din Periam 2012 Str. Stejarului nr. 89, scara A

Str. Stejarului nr. 89, scara A (jumătate de bloc)

2012 Str. Stejarului nr. 89, scara A (jumătate de bloc) Str. Magnoliei nr. 14 Str. Crizantemelor

Str. Magnoliei nr. 14

nr. 89, scara A (jumătate de bloc) Str. Magnoliei nr. 14 Str. Crizantemelor nr. 1 Str.

Str. Crizantemelor nr. 1

de bloc) Str. Magnoliei nr. 14 Str. Crizantemelor nr. 1 Str. Vişinului nr. 63 Pro Periam

Str. Vişinului nr. 63

Pro Periam

Nr 1/2012 (27)

Ziar editat de primăria Periam. Tiraj: 2000 ex. Coordonator: Boancăş Rodica Redactor ş ef: Cristi Mirea ISSN: 1842-760X

Adres ă redac ţ ie: Periam 307315 Str. Mure ş ului nr 1 bis, Camera 7 Telefon: 0256/375001, e-mail office@primatimperiam.ro

Iorga Florin-Alin - un ultim omagiu

În luna ianuarie 2012 comuna Periam a pierdut un tânăr talentat de doar 22 ani prin trecerea în neființă a lui Iorga Florin-Alin. A fost în ultimul an de studiu la sec ția cadastru al Institutului de Agronomie din Timiș oara ș i lucra în domeniu. De asemenea ș i-a cizelat talentul muzical la Ș coala populară de Arte. Talentul său în domeniul muzicii populare s-a materializat într-un album ș i a participat la multe spectacole de muzică tradi țională. Dumnezeu să -l odihnească în pace!

CUNUNII ♥

ională. Dumnezeu să -l odihnească în pace! CUNUNII ♥ În luna noiembrie şi decembrie 2011, ianuarie
În luna noiembrie şi decembrie 2011, ianuarie 2012, şi- au unit sufletele la primăria Periam:
În luna noiembrie şi decembrie 2011, ianuarie 2012, şi-
au unit sufletele la primăria Periam:
1. Haiducu Cristian-Iosif şi Spătaru Ana-Maria
2. Hulber Silvio-Cristian şi Mantu Camelia Suzana
3. Alk Walter şi Pintea Corina
4. Ribic Avdo şi Telbis Anamaria
Casă de piatră!

DECESE

În luna noiembrie şi decembrie 2011, ianuarie 2012 s- au înregistrat următoarele decese la primăria
În luna noiembrie şi decembrie 2011, ianuarie 2012 s-
au înregistrat următoarele decese la primăria Periam:
1. Mânerean Teodor
2. Huzum Victoria
3. Coman Vida
4. Mitruţ Iosana
5. Căian Maria
6. Coman Gheorghe
7. Giurgiu Ioan
8. Iorga Florin-Alin
Dumnezeu să-i odihnească!

UTIL ⌂

Adresă primăria Periam: Str. Mureşului nr 1 bis, 307315 Periam, jud. Timiş Telefon: 0256/375001, Fax:
Adresă primăria Periam:
Str. Mureşului nr 1 bis, 307315 Periam, jud. Timiş
Telefon: 0256/375001, Fax: 0256/375002
E-mail: office@primatimperiam.ro
Pagină internet: www.primatimperiam.ro
Reţele sociale (ID: primariaperiam): Twitter, Facebook,
YouTube, Picasa.
Program cu publicul primăria Periam:
Departamentele primăriei: luni - vineri între orele 8,30 -
13,30
Biroul de urbanism: luni 9 - 15,00
Program audienţe:
Rodica Boancăş, primar: luni şi miercuri 9,00 - 12,00
Hojda Samson, viceprimar: marţi şi joi 9,00 - 12,00
Brad Dorin, secretar: luni şi joi 9,00 - 12,00
Telefon urgenţe: 112
Mersul trenurilor: www.regiotrans.ro

MICA PUBLICITATE €

Vând casã pe strada Freziei nr 119 cu 6 camere, parchet, teracote, curent trifazic, garaj,
Vând casã pe strada Freziei nr 119 cu 6 camere,
parchet, teracote, curent trifazic, garaj, anexe, gaz metan
la poartã, legat la reţeaua de apã curentã. Suprafaţã
totalã casã cu grãdinã: 3.000 mp.
Mai multe relatii la telefon: 0723-698446.
———
Vând casă în Periam pe Calea Timişoarei numărul 26.
Locuinţă şi grădină în suprafaţă totală de 1660 mp.
Pentru mai multe informaţii sunaţi la 0721-825749.