Sunteți pe pagina 1din 17

SLUJBA SFNTULUI ROMAN CNTREUL

ce se cnt mpreun cu slujba sfntului Anania, la ziua nti a


lunii octombrie
VECERNIA
Stihirile sfntului apostol Anania

Podobia:Cela ce de sus eti chemat

Ce la ce a lu at ra z dum ne ze ias c cnd prin vo in

a cea mai bu n fi ind or bit, Sa ul, cel mai na i in te

cu prins de n tu ne ric, a ve nit la ti i ne ce rnd dum

ne ze ias c cu r i re; a tun cea prea fe ri ci te ca un

i e ra arh n e lept fi iu l-ai f cu prin bo tez pe a ce

e la ca re le a vea s a du c toa t lu mea la mo te

ni i rea fi ia sc. Pen tru a cea sta m pre u u n cu d

n sul, te fe ri cim pe ti ne A na ni a de Dum ne zeu

n e lep i te, a po os to lul Lui Hri stos ca re le te

rogi s ne mn tu i i i im no o oi

n v n du te n chi ip ui mi tor ce le dum ne ze eti mai

ta re de ct tu ne tul ai trm bi a at fe ri ci te, mn tu

i to o rul cu vnt al Lui Dum ne zeu, i pe cei ce dor meau n

mor min te le de er t ciu ni i
-ai de tep tat, ca re

le p dnd o mo r ciu u nea ce lo cu ie te m pre u n

cu cei mori, pe cei i nui n iad i-a n tors na poi. Pe

a ce ti a i-ai f cut va a se cin sti te Ce lui ce-a o mo rt

pe o mo r to rul; Lui i i sus i Mn tu i to o ru u

lui su fle te lor noa a stre e.

Ca un pur t tor de lu mi n ca un dum ne ze iesc pre di

ca tor, ca u un mr tu ri si tor de Dum ne zeu a les al

pa ti mi lor Lui Hri stos i mo te ni tor m pre u n al m

ri ri ce lei ne gr i i te ce va s se a ra te, i pr

ta fi ind m pre u n cu St p nul, i des f tn du te n re

Vr s ri le de lu mi n, ca re iz vo rsc pu ru rea din

lu mi i na cea ne a pu s, de Dum ne ze e eu gr i to

ru le, pe cei ce s vr esc a cum lu mi na t po me ni rea a ta,

iz b ve te-i A na ni i e cu ru g ciu u ni le ta

le de ne vo i i le ce e le n tu ne ca a te e.
Ale sfantului Roman Cntretul, dup podobia Ceea ce eti bucuria


F c to rul de mu zi c, a l u u ta dum ne ze ie es

cu lui Duh, pri vi ghe toa a rea, gre ie rul dum ne ze ie e ti

lor cn tri, flu ie rul Bi se ri cii, pu ne na in tea

noa str a tu tu ror, os p ul lui ce el de cn tri, i prin
'
trn sul ve e se le e te pe gn di to o rii de Du um ne e

zeu.

Sfe ni cul cel prea lu mi nos i prea lim pe de,

vi oa a a ra cea a de cn ta re, stru u na cu vin te lor

Du hu lui ce lor bi ne gr i toa re, cn t lu mi nat, n v

nd toa a t lu u mea a prea m ri cu gla a suri ne n ce ta
'
te o lu mi n a dum ne ze i i i ri.

Tu ca u u u nul ce stai na i in tea St p nu lui tu

tu ror i a ai n drz nea a l c tre Dn sul p rin te, a

du-i a mi in te de noi ca re s vr im lu mi na t prz nu i

rea ta, s ne mn tu im de pri me ej dii i de ne ca zuri
'
Ro ma ne, de Dum ne ze eu fe ri ci i i i te.
Slava de la vecernie
a sfntului Anania


Pe va a a sul cel a a les, ma re le lo ca al Du hu

u lui, pe Pa vel a pos to lu ul l-a ai lu mi i nat, prin

des co pe ri i re de la Du um ne e ze eu n ti i in

n du u u te, ca un n sui v z to or al Cu

vn tu u lui, ti nu i tor mi nu ni lor Lui i a po o stol

mai na i in te de u ce e nic, i i co no o o om

cre di in cios al Le gii ce lei noi a Lu ui Hri i i

Stos. Pen tru a cea sta ur mnd n v to o ru lui tu Hri

i stos, sn ge le i- ai v r sa at, mr tu ri si tor

f cn du u te cu p ti mi i rea mu ce ni cea

a a sc A na ni i ie I e e ra a ar he n

e le ep te; i a ler ga rea s v r i in

du-i, i cre din a ne fu ra a t p

Zind, m pre u n cu a le i ce ei de e su us,

n tru nl i i me s l lu in du u t; roa a g

te s se mn tu ia a sc su u fle te le e noa a

a a stre.

Slava stihoavnei vecerniei
a sfntului Roman cntreul


n ce put al ce e e lo or ma ai buni tu te-ai a r tat

n ti i pri ci i n de mn tu u i i i re, Ro

ma ne p ri i in te le no o stru; c n ge rea

sca cn ta re al c tu u ind, cu dum ne ze ia sca cu vi

i i i in i -ai a r tat pe tre e e ce reata. Pe Hri tos Dumne zeu roa a a a g-L, s

sca pe de is pi te e i de e ne e voi

pe ce ei ce te la a a u d pe ti i i

ne e.


UTRENIA
Troparul sfntului Roman cntaretul

Str lu cind cu mul i mea da a ru ri lor du hov ni ceti,ai a vut ma re n v toa a re pe Ns c toa a rea de

Dum ne zeu, pe Fe cioa ra Ma ri ia cea prea l u da t,

ca re te-a n v at pe ti i ne ce le dum ne ze eti

prea n e lep te; i de a co lo lu nd gra iu ri le ce e

le nal te a le dog me lor ce e lor Lui Dum ne zeu cu vi in cioase, ai lu mi nat Bi se e ri i ca Lui Hri stos,

Ro ma ne p rin te cu vi oa se. C tre ca re le roa g
'
te s mn tu ia a as c su fle te le noa a a as tre.
CONDACUL SFNTULUI ROMAN

Podobia: Aprtoare Doamn

Cu dum ne ze eti fap te bu ne a le Du u hu lui, din ti

ne re e n fru mu se n du te, cu vi oa a se prea

e lep te, cin sti tei Bi se rici a Lui Hri Stos n fru mu

se to or ai fost; cci cu cn tri fru moa se o ai m po

do bi it fe ri ci te. Pen tru a ce ea te ru gm:

D ru ie te ce lor ce do resc, dum ne ze ie ie ti le da

ruri, ca s stri gm i e: Bu cu r te p rin te Ro ma ne prea
'
fe ri ci te, po doa ba Bi se e ri cii.
LAUDELE
stihirile sfantului apostol Anania

podobia:Ceea ce eti bucuria

Cu str lu ci ri le ce re e ti lor da ruri str lu cin du te,lu cea a fr te-ai a r tat A na ni i ia n lu me, a run

c nd tu tu ror ra ze str lu ci i i te a le dum ne

ze ie tii pre di cri. Pen tru a cea a sta te cin stim pe

ti ne cre din cio ii, ca pe un a po os tol i mu ce e

ni ic. De 2 oriTu pe c r ri le ce le dre ep te um blnd prea l u da te,

de ce le strm be te-ai fe rit, a b tnd de la ne

dum ne ze i i i re pe oa me nii cei n e lai. Pen tru

a cea a sta i noi cre di cio o o ii pe ti ne te m rim; i

con du c to ro te nu mim a pro pi e rii c tre Dum ne
'
Zeu, A na ni i e a po o sto o le.

Prea mi nu nat n tru sfi ini fi ind Do om nul, cu m bel u ga

ta mi i l a da ru ri lor sa le te-a m rit n lu me, i do

oc tor te-a dat su u fle te lor i tru pu ri lor, A na ni ia,
'
ce lor ce cu dra go ste te la u d pe ti i ne a po sto

le.
Slava
a apostolului Anania


U ce ni ce al Mn tu i i i to ru u lu ui, i e

ra a ar he m ri i i i te, la a u

da mu ce ni i i ci i lor A na a ni i ia, lu
'
mi n to ru le prea lu mi i na a a te, iar a al no o os tru

p zi tor i a p r to o or al ce e t

ii, cu de-a di in su ul roa a g te s

sca a a pe tur ma ta a de pri me e e e ej dii,

i s se mn tu u
u ia as c su u fle te e

le e noa a as tre e.

La stihoavna de la utrenie se pun stihirile din octoih, ale
glasului de rand, apoi se cant urmatoarea stihira a cuviosului
Roman Cantaretul

podobia: Ceea ce ati bucuriaCa u nul ca re ai fost m po do bit cu har i fru mu se ea

Sf n tu lui Duh, cu ru g ciu u ni le ta le n e lep te Ro

ma ne ce le c tre n du ra tul Dum ne zeu, ce re s

tri mi t no u din cer, ra ze d t toa re de lu mi n

i ier ta a re p ca te
lor, pen tru ca re i no oi l
'
u d m cu cn tri sfn t po me ni i rea a ta.
Slava de la stihoavna,
a cuviosului Roman


Mul i mi le c lu u g ri i lor, te cin stesc pe e ti

i i ne n drep t to ru u le Ro ma ne p ri i in te le

e no o os tru c prin ti i ne am cu nos cu

uut n a de e vr a um bla a pe ca a a lea cea

a drea a ap t. Fe ri ci it e e eti

c Lui Hri sto os ai slu u ji i it i ai bi

ru u it pu te e e rea a vr ma a u u u lui, ce

la ce eti cu n ge e rii m pre u u n vor bi i


'
tor, cu drep ii i cu cu vi i o o o ii m pre u n lo o

o cu u i i i tor, cu ca a rii roa g te

e Do o om nu u u lui s mi lu u u ia as c

su u fle te e le e noa a as tre e.
Slujb transcris i diortosit de psaltul Bogdan Marin, ucenic al
protopsaltului Mihail Buc, dup manuscrisul original al lui
Alexandru Gheorghi, protopsalt al Mitropoliei Moldovei i
Sucevei ntre anii:1925-1945
Din nsemnrile fcute de protopsalt, reiese c slujba a fost scris
la anul 1976, pe cnd acesta acea vrsta de 81 de ani