Sunteți pe pagina 1din 8

TEHNODOMUS

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE APRRI DE MALURI


Cod: APM-01

Pag. 1 / 8

LISTA DE DIFUZARE Nr. crt. DESTINATARUL (numele i prenumele) Ex nr. Nr act trimitere Semntur a Data

A: se interzice multiplicarea l difuzarea procedurii tehnice PTE APM - 01 in afara listei de difuzare, din tabelul de mai sus.

LISTA MODIFICRILOR Nr. crt. MODIFICARE A CAUZA MODIFICRII NUMEL SEMNTU E RA Data

TEHNODOMUS

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE APRRI DE MALURI


Cod: APM-01

Pag. 2 / 8

1. SCOP P re z e n ta p ro c d u r d e s c r ie a c tiv it ile i re s p o n s a b ilit ile lu cn tru e x e c a p re a d e e p er r ilo r d e u ri ta r m a lu r i. 2. D O M E N IU P ro c e d u ra s e p lic n c a d ru l S .C . T E H N .laD O e cU S S e a lu c r r ilo r d e a p r r i d e m a lu r i. a O e x M u ta r .A P e n tr u re a liz a re lu c rrersilors e le n e c e s a re s e c o n s id e r a d u s e p e a n tie r i s o rt a te la d im a u r, n e c e s are . 3. D E F IN I II I P R E S C U R R I T C o n fo rm M M Q S .C . T E H N O D O M U S S .A .C P S : - M .Q .c - u r o d p ro e d 3 . 0 d e s is te m

4. D O C U M E N T E D E R EF R IN E

4 .1 .M M Q S .C . T E H N O D O M U S S .A .C o d : M .Q . - 0 3 . 4 .2 .L e g e a n r. 1 0 /1 9 9 5 p riv in d c a lita te a n c o n s tr u c ii. 4 .3 .C 1 4 0 -8 6 N o rm a tiv p e n tr u e x e c ta r e a lu c r rilo r d e b e to n i d e b e to n a r m a t u 4 .4 .C 2 2 7 - 8 8 N o rm e te h n ic e p riv in d u tiliz a re a g e o te x tile lo r i g e m e m b r a n e lo r la o c o n s tr u c ii 4 .5 .S T A S 9 8 2 4 /4 M s u r to r i te r e s tr e . T r a s a re a p e te re n a lu c r r ilo r d e a r t s u p r 4 .6 .S T A S 1 6 6 7 -7 6 A g r e g a te n a tu r a le g r e le p e n tru b e to a n e i m o r ta r e c u lia n i m i 4 .7 .S T A S 4 6 0 6 -8 0 A g r e g a te n a tu r a le g r e le p e n tru b e to a n e i m o r ta r e c u lia n i m i M e to d e d e n c e rc a re 4 .8 .S T A S 2 9 1 6 -8 7 L u c r ri d e d r u m u r i c i fe ra te . P r o t e ja re a ta la z u rilo r i a n u ri i d e p r o ie c ta r e 4 .9 .S R E N 1 2 3 7 1 :2 0 0 2 P ie tr e n a tu ra le p e n tru c o n s tr u c ii. D e te r m in a re a c o m p o rt d e z g h e . 4 .1 0 . S T A S 9 2 6 8 -8 9 L u c r ri d e r e g u la r iz r i a a lb ie i r u r ilo r. P r es c rip ii g e n e ra le d 4.11. No rm a tiv C 5 6 8 5 p e n tr u v e rifica re a c a lit ii i re e p ia lu c r r ilo r de c o n s c 4 .1 2 . N o r m a tiv C 1 6 - 8 4 p e n tr u r e a liz a re a p e tim p fr ig u r o s a lu c r r r d e c o n s tru ilo in s ta la ii a fe re n te . 4.13. R e g u la m e n t p r iv in d p ro te c ia i ig ie n a m u n c ii n c o n s tru c ii, a p ro b a t c u O r d n r . 9 /N /1 5 .0 3 .1 9 9 3 . 4 .1 4 . N o r m a tiv d e p re v e n ire i s t in g e re a in c e n d iilo r p e d u r a ta e x e c u t r ii lu c r r ilo c o n s tr u c ii i in s t ala ii a fe re n te a c e s to r a , a p r o b a t c u O rd in u l M L P A T n r. 2 0 /N /6 .0 7 .1 9 9 4 5. R E S P O N S A B IT IL 5 .1 . C O ND I II I

G EN ERA LE 5 .1 .1 . A s ig u r a re a p u n c tu lu i d e lu c r u c u : - d o c u m e n ta ia te h ic d e e x ec u ie n - P TE a p lic a il b - P C C V I a fe re n t lu c r rii - P la n u l c a lit ii a p ro b a t p e lu c ra re 5.1 .2. A s ig u r a re a p u n c tu lu i d e lu c ru c u p e r s o n a l c a lific a t i in s tr u it in c e e a c e rin e le d o c u m e n ta ie i d e e x e c ie , a P T E a p lic a b u il i a P C C V I a fe r e n t l "P ro c e d u rii d e in s tr u ire " c o d P S 1 8 - IN S d in S M Q a l S .C . T E H N O D O M U S S .A . 5 . 1 . 3E.x is ten a d a te lo r d e id e n tific a re a m a te r ia le lo r, p ro d u s e lo r i a c e rtific a te lo r a c e s to ra c o n fo rm " P ro c e d u r ii d e id e n tific a re i tra s a b ilita te a p ro d u s e lo r" c o d P S 0 8 - ID T 5.1.4. R e c ep ia m a te ria le lo r p e a n tie r i d e p o z ita re a a c e s to r a la p u n c te le d e lu c r u

TEHNODOMUS

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE APRRI DE MALURI


Cod: APM-01

Pag. 3 / 8

c o d IN IP - 0 1 " Ins p e c ii i nc e r c r i la p rim ir e " i "P ro c e d u r a m a n ip u la re , a m b a la c o n s e r v a re i liv ra r e " c o d P S 1 5 - M D A . 5 . 1 . 5O rg a n iz a re a p u n c tu lu i d e lu c r u e n tru d e s f u r a e a e fic ie nt a e x c u ie i lu c . p r e fa z e lo r d e e x e c u ie d e s c r is e n P T . 5 . 1 . 6E x is te n a d ru m u lu i d e a c c e s la p u n c tu l d e lu c r u i a s ig u r a r e a a c e s tu ia c u u tili . e x e c u t r ii lu c r r ilo r. 5 . 1 . 7D o ta re a p u n c tu lu i d e lu c r u c u s c u le i u n e lte , u tila je i m ijlo a c e d e t ra n s p o . c o re s p u z to a re i m ijlo a c e d e m s u ra r e i n c e rc a r e c a lib r a te . n 5 .1 .8 .A s ig u r a re a p u n c tu lu i d e lu c r u c u m ijlo a c e s p e c ific e p e n tru p ro te c ia m u n c ii i P S I. 5 .1 .9. V e rific a re a lu c r r ilo r e x e c u ta te n fa z e le a n te r io a re i a e x is te n e i c a lit ii p e n tru a c e s te lu c ri, c o r e la t c u d e ru la re a lo r . r 5.2 . E F S A N T IE R
5.2.1.

C o o rd o n e a z o rg a n iz a re a i a s ig u ra re a d s f u r rii lu c r rilo r e . 5 . 2 . 2 A s ig u r la p u n c tu l d e lu c r u to a te d o c u m e n te le (p ro ie c tu l d e e x e cu ie , p r o c e d . e x e cu ie , P C C V I a p ro b a t p e lu c ra re ), m a te r ia le le , u tila je le i m ijlo a c e le d e m s u r n e c e s a re p e n t ru n c e p e r e a i d e r ula r e a e x e c u ie i lu c r rilo r . 5 .2.3. A s ig u r c o n d i iile n e ce s are im p le m e n t r ii s is te m u lu i M .C . n cad ru a n tie r u lu i. 5.3.S E F P U N C T L U C R U

5 . 3 . 1 A s ig u r la p u n c tu l d e lu c ru p e rs o n a l m u n c ito r c a lific a t i in s tr u it. . 5 . 3 . 2 A s ig u r m a te r ia le le n e c e s a re , id e n tific a re a lo r i n so ir e a d e c e r tific a te d . a g re m e n te te h n ic e , in s tr u c iu n i d e m o n ta r e (d u p c a z ) . 5 . 3 . 3 R s p u n d e d e d o ta re a p u n c tu lu i d e lu c r u c u u tila je le i m ijlo a c e le d e m s u r a . n e c e s a r e , c a lib ra te . 5 . 3 . 4 R s p u n d e d e a s ig u r a re a c o n d i iilo r p re a la b ile , n e c e s a re n c e p e rii e x e c u ie i lu c r r . 5 . 3 . 5 A s ig u r r e s p e c t a r e a p ro ie c te lo r d e e x e cu ie , a p ro c e d u rii te h n ic e a p lic a b ile i a P . 5 . 3 . 6 R s p u n d e d e re a liz a re a la te rm e n a lu c r rilo r i d e v e rific a re a c a lit ii a c e s to ra . . 5 . 3 . 7A s ig u r re s p e c ta re a c o n tr o a le lo r s ta b ilite n P C C V I a p r o b a t p e lu c ra r e i c o n v o c . im p lic a i n re a liz a r e a a c e s to ra . 5 . 3 . 8C o m p le te a z d o c u m e n te le c a re a te s t c a lita te a lu c r r ilo r e x e c u ta te , c o r e la t . a c e s to ra , p e to t p a r c u r s l e x e c u ie i. u 5 . 3 . 9 . s ig u r re s p o n s a b ilu lu i te h n ic c u e x e cu ia , c o n d i iile n e c e s a r e p e n tr u e fe c tu a re a A r e z o lv o b s e rva iile e fe c tu a te . 5.3.10. R s p u n d e d e a s ig u r a re a tu tu ro r c o n d i iilo r n e c e s a r e p e n tru re s p e c ta re a le g a le p r iv in d pro te c ia m u n c ii i P S I. 5 .3 .6 . A s ig u r c on d i iile n e c e s a re e fe tu rii re c e p ie i fin a le i p a r tic ip la a c e a s ta . c 5.4.R E S P O N S A B IL M .Q .

5 .4 .1 . A n a liz e z p ro c e d u ra te h n ic d e e x e u ie i P C C V I p e lu c r a r e , d in p u n c t d e v e d e a c c a lit ii. 5 .4.2. P a rtic la e fe c tu a re a c o n tro a le lo r s ta b ilite n P C C V I a p ro b a t p e lu c ra re . ip 5 .4.3. E fe c tu e z a a u d itu l in te rn i in s p e c ii A .Q . n c e e a c e p riv e te m o d u l p re v e d e r ilo r c u p r in s e n p ro c e d u r a te h n ic i P C C V I a p r o b a t p e lu c r a r e . 5 .4.4. U rm re te re a liz a re a a iu n ilo r c o re c tiv e e m is e n u rm a a iu n ilo r d e c o n tro l n tre p c c o rg a n e le lo c a le d e c o n tr o l 5 .4 .5 . U rm re te re a liz a re a a c iu n ilo r c o re c tiv e e m is e n u rm a e fe c tu r ii A U D IT -u rilo r in t e x te r n e . 5.5.C O M P A R T IM E N T C .Q .

TEHNODOMUS

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE APRRI DE MALURI


Cod: APM-01

Pag. 4 / 8

5 .5 .1 . E fe c tu e z a c o n tro a le le c alit ii c a r e s u n t p la n ific a te p e lu c r a r e c t o b lig a to r ii, s ta b ilite n P C C V I a p ro b a t le lu c r a re . 5 .5 .2. C o n firm c a lita te a lu r rilo r e x e c u ta te in n o te le d e c o n tro l p e c a re le n to c m e s c . c 5 . 5 . 3E.m ite R NC , in e s u b c o n tr o l i c o n firm n c h id e r e a a c e s tu ia c o n fo r m p re v e d e r ilo r c o n tro lu l p ro d u s u lu i n e c o n fo rm " c o d P S 1 3 - N E C . 5 . 5 . 4V e rific la te rm in a r e a lu c r rii, n re g is r ile d e c a lita te e m is e p e p a rc u rs u l e x e c . tr c o re la t c u d e ru la re a a c e s to r a . 5.6.L A B O R A T O R D E A N T IE R G R D . II

5.6.1 . R s p u n d e d e e fe c tu a r e a n c e r c r ilo r d e la b o ra t o r a m a te r ia le lo r c a re s u p u n c te le d e lu c ru . 5 .6.2. A s ig u r e fe c tu a re a v e rific r ilo r i n c e rc r ilo r d e la b o ra to r n e c e s a re p e lu c r r e z u lta te s e c o n s e m n e a z n b u le tin e le d e n c e rc a r e . 6. PROCEDURA 6.1. MATERIALE Materiale utilizate trebuie sa respecte conditiile impuse de instructi , standarde si reglementari nationale in vigoare. Materialele vor fi nsoite la livrare de certificatul de calitate / declaraie de conformitate i certificatul de omologare tehnic feroviar sau agrementul tehnic. Material granular balast de ru , sort 0-40 mm , coeficientul de uniformitate Un > 15 i cu particule cu diametrul sub 0,05 mm n procent de peste 5% dar nu mai mare de 20%. Agregate naturale minerale pentru betoane i mortare densitate aparenta cuprins ntre 2201 2500 kg/m3, nisip sort 0 8 mm , agregat grosier sort 8 31 mm. Ciment pentru betoane i mortare va fi de marca M 30. Apa pentru betoane i mortare poate s provin din reteaua potabil sau din alta surs care trebuie s ndeplineasc condiiile tehnice. Piatra brut se va utiliza la lucrrile de pereuri i dren transversal. Semifabricate Betoane la executarea fundaiei anurilor periate i a casiurilor , n radierul i capacul drenului transversal se va utiliza betonul simplu. Capace semirotunde prefabricate din beton simplu vor avea dimensiunea de 200 mm , se aeaz deasupra rigolei drenului i au o lungime de 0.25 m/buc. Se execut din beton Bc 15. Material geotextil neesut cu rol de filtru sau cu rol de separaie la executarea filtrului drenului transversal i la acoperirea evilor din forajele suborizontale se va utiliza materialul geotextil neesut, neimpregat , conform Normativului C 227 88 Normativ tehnic privind utilizarea

TEHNODOMUS

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE APRRI DE MALURI


Cod: APM-01

Pag. 5 / 8

geotextilelor si geomembranelor n lucrrile de construcii . Geogrila cu noduri rigide din polipropilen cu ochiuri 39x39 mm vor ndeplini condiile de rezisten la rupere la ntindere pentru o alungire specific de 20% (longitudinal si transversal ) mai mare de 10.5 KN/m. evi se vor folosi evile din PVC. 6.2. Realizarea consolidri terasament si aprare de mal 6.2.1. Lucrri de consolidare terasament Lucrri pregtitoare decopertarea i nlturarea stratului vegetal de iarb , buruieni , frunze i crengi. Refacere umplutur corp rambleu la partea superioar : - aternerea n staturi de 15 20 cm. grosime - compactarea la un grad de compactare minim 93% Proctor modificat - realizarea unor trepte de nfrire cu nalimea de pna la 1 m - profilarea taluzului a crei nclinare s fie cuprins ntre 2:3 - evacuarea materialului rezultat din ampriza lucrrii Ranforsare rambleu cu geogrile : - realizarea nclinarii taluzelor umpluturii se va urmri cu aparate topo pe toat durata depunerii materialului , se - va marca prin abloane pe msura depunerilor - realizarea umpluturii drenate prin mprtierea i compactarea pe tronsoanele delimitate i marcate pe teren - depunerea materialelor n corpul rambleului longitudinal , n grmezi la o distan corespunztoare pentru a se - asigura mprtierea uniform Pentru evitarea de zone slab compactate se vor respecta urmtoarele: - n seciune transversal se admit decalaje ntre straturi , care se compacteaz n perioade diferite , pn la o grosime de strat - suprafaa superioar a straturilor s aib pant spre exterior de 5% pentru scurgerea apelor rezultate din precipitaii - protejarea geogrilei cu un strat de umplutur cu o grosime minim de 15 cm pentru a se evita deteriorarea Confecionare dren transversal : degajarea terenului de eventuale obstacole executarea spturilor pn la atingerea cotei de proiect turnarea betonului de fundaie executarea pereurilor prevzute executarea capului de dren executarea drenului transversal proriu-zis

anuri pereate pe banchet :

TEHNODOMUS

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE APRRI DE MALURI


Cod: APM-01

Pag. 6 / 8

- finisarea supreafeei spturilor i realizarea muchiilor certe - realizarea i verificarea planeitii i nclinrii prescrise a fundului gropii - turnarea betonului n fundaia terenului cu aderen la pereii spturii - realizarea pereului din piatr brut pentru anuri prin zidire cu mortar de ciment marca B 100 - realizarea profilului anului cu utilizarea abloanelor tip - aezarea pietrelor cu coad lung prin alternare cu cele cu coad scurt - executarea pereului pe betonul proaspt Lucrari de finisaj - evacuarea materialelor rezultate din lucrare - executarea lucrrilor de toaletare

6.2.2 Lucrari de aprri de maluri Combaterea eroziunilor prin aprri de maluri Garduri: - refacerea patului de crengi sau a saltelei afuiate - ndesarea i coborrea mpletiturii de nuiele, pentru o mai bun fixare a fundaiei din crengi sau saltea - refacerea mpletiturii uscate , deteriorate sau lips - repararea mbrcmintei de protecie a ncastrrilor - ndesirea plantaiei - plantarea de buteni n zona gardului Fascine grele - nlocuirea nuielilor uscate i rupte din mbrcminte - refacerea legturilor plesnite sau disprute cu srm galvanizat de 4 mm - curirea i nlturarea lestului adunat n timp Epiuri - realizarea fundaiei din suluri grele transversale epiului - completarea cu suluri de diametru corespunztor a breelor din fundaii - realizarea coronamentului din suluri grele longitudinale , aezate deasupra nivelului apelor mici - nlocuirea nuielelor uscate i completarea legturilor de srm plesnite sau lips - nlocuirea piloiilor de susinere a sulurilor de coronament cu bile de stejar btute alturat de piloi pe care i nlocuiesc - repararea coronamentului din blocuri de beton care nu mai corespund scopului - vopsirea cu minim de plumb a articulaiei de fier din blocuri Saltele flexibile din beton - repararea tasrilor locale prin completarea poriunii de teren afuiat cu pietri mare sau piatr spart

TEHNODOMUS

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE APRRI DE MALURI


Cod: APM-01

Pag. 7 / 8

- nlocuirea plcilor sparte sau deformate - mpnarea rosturilor - consolidarea armturii la articulaii prin nlocuire sau sudare Gabioane - refacerea carcaselor rupte cu plasa mpletit din srm de acelai diametru cu cea veche - umplerea carcasei cu piatr brut a crei dimensiune trebuie s fie mai mare dect dimensiunea ochilor plasei de srm - amplasarea carcasei gabionului n zona stabilit fr a se lega de celelalte gabioane - cptuirea plasei de srm a gabionului cu nuiele subiri pentru a nu fi tiat de pietrele ascuite - nlocuirea carcasei gabionului cu un element nou se face prin curirea n prealabil a pietrelor risipite - realizarea legturilor de srm prin dubl nfurare - combaterea eroziunilor prin rectificri de maluri , corecii i regularizatori Diguri longitudinale i transversale - nlocuirea nuielilor uscate sau rupte din mbrcmintea sulurilor grele - refacerea legturilor de srm plesnite sau lips - nchiderea breelor cu suluri grele sau cu cnai i blocaje - nlocuirea piloiilor putrezi sau rupi prin bile de stejar sau pari din lemn de zvoi btui n fundaia existent - completarea cu beton a blocurilor de beton tasate de la coronament - nlocuirea blocurilor rsturnate , inclusiv completarea fundamentului elastic de fascine Canale de corecie - dezafectarea de pmnt i consolidarea malurilor concave cu ajutorul unor pinteni de lemn - refacerea rosturilor i curirea vegetaiei din rosturi de la canalele pereate , zidite cu mortar - protejarea canalului prin lucrri de fixare a conturului viitorului mal i executarea unor lucrri de aprare a canalului , nainte de a ajunge la malul apei 6.3. VERIFICAREA CALITII LUCRRILOR Se execut conform tabelului mai jos:

TEHNODOMUS
Nr Operaia/faza supus . verificrilor / ncercrilor crt . 0 1 2 3 4 5 1 Predareprimire amplasament Preluare reperi de traseu Trasare sptur Verificarea trasrii lucrrii pe asamblu i pe obiecte Verificarea trasrii lucrrilor de terasamente de suprafa -axele principale -profile zonale -profile auxiliare Verificarea pregtirii execuiei spturii: -execuia sprijinirilor -colectarea i evacuarea apelor Contolu execuiei spturilor pentru fundaii: -cota de fundare -turnare beton de egalizare -caracteristicile pmntului Betonare fundaii Umpluturi dac este cazul

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE APRRI DE MALURI


Cod: APM-01

Pag. 8 / 8

Documente de referin

2 Cartea tehnic Caiet de sarcini Proiect tehnologic Proiect tehnologic Proiect tehnologic

Cine efectueaz controlul / verificare a 3 B+C+P B+C+P B+C+P+ Topo B+C+P+ Topo B+C+P+ Topo

Document ntocmit

4 PV PP PV PV Trasare PV Trasare PV Trasare

Proiect tehnologic

B+C+P+ Topo

PV Trasare

Proiect tehnologic Studiu geo

B+C+P+I

PV faz Determinant

8 9

10 ncheiere lucrri 11 Recepia la terminarea lucrrilor 12 Recepia final

Proiect tehnologic Proiect tehnologic

B+C B+C B+C+P B+C+P B+C+P

Condica de betoane PV compactae Pv predare Structur PVRTL PVRF

S-ar putea să vă placă și