Sunteți pe pagina 1din 20

supliment

Ghid de utilizare
BitDefender
Total Security 2009
³ Noutăţi în interfaţă
³ Securizare completă în 6 paşi
³ Înţelegeţi setările de bază
³ Mai multă viteză în 6 paşi
³ Filtrarea accesului în 5 paşi
³ Crearea unui profil de scanare
³ Cum scăpăm de infecţii
Editorial  

Să desluşim tainele unei


soluţii de securitate
E ste al doilea supliment din seria Ghid de utilizare, pe care am în-
ceput-o în primăvara acestui an. A fost o introducere în lumea lui
Windows Server 2008. Acum urmează o discuţie amplă despre noua sui-
tă de securitate Total Security 2009 lansată zilele acestea de compania
BitDefender.
Ni s-a părut oportun să explicăm pe înţelesul tuturor utilizatorilor ce
face această soluţie de securitate și mai ales cum se folosește ea la po-
tenţial maxim fără ca cel care beneficiază de ea să fie un guru în dome-
niu.
Ghidul face un tur al suitei, începând cu explicarea elementelor noi
din interfaţă (pag. 4), vă oferă apoi sfaturi despre cum se setează scutul
de securitate la parametrii maximi (pag. 6), ce trebuie știut și cum se ma-
nevrează firewall-ul (pag. 8), la ce compromis securitate vs. performanţă
se poate ajunge pentru o viteză mai bună (pag. 10); ulterior atinge as-
Ionuţ Bălan pecte legate de controlul parental (pag. 12) și se termină cu pașii nece-
Șef Laborator Teste Software sari creării unor puternice scanări la cerere (pag. 14), prezentarea unei
CHIP Computer & Communications
soluţii alternative de devirusare (pag. 16) și o colecţie de sfaturi CHIP
ionut_balan@chip.ro
pentru a vă menţine calculatorul în siguranţă.
Înarmaţi cu informaţiile din acest ghid, puteţi oricând să configuraţi
singuri, fără probleme, o soluţie similară. Nu veţi mai avea nevoie de
ajutorul nimănui în problemele legate de de securitate, pentru că aveţi
la îndemână tot ceea ce trebuie să știţi.

P.S.
Asociată acestei broşuri există posibilitatea de a descărca şi utiliza versiunea
localizată a lui BitDefender Total Security 2009 pentru două luni. Descărcaţi kit-
ul de la adresa www.chip.ro/bdts2009 şi folosiţi cheia E0758FDEF44471D6484A.

Octombrie 2008 3
  Familiarizare

Acomodare cu interfaţa BitDefend


Cum să localizăm rapid elemen-
tele de care suntem interesaţi
Prima condiţie necesa- milare cu cele din versiu- 1 2
ră pentru a putea folosi la nea 2008, interfaţa pare
maximum un produs este în același timp mai com-
să îl cunoaștem foarte plexă, dar și mai clară.
bine, să știm la ce să ne Poate fi folosită atât în
așteptăm din partea lui și mod minimal (Mod de
unde trebuie să modifi- bază), cât și în mod avan-
căm setările de care sat (Mod Avansat). Modul
avem nevoie. Versiunea de prezentare minimal
2009 a lui BitDefender To- comprimă majoritatea
tal Security marchează funcţiilor noii suite sub
un salt semnificativ faţă forma a cinci tab-uri (cu
de precedentele din informaţii despre starea
punct de vedere al inter- lor: protejat, optimizat,
feţei. Haideţi să facem cu- neconfigurat), plus cele
noștinţă cu ea înainte de două butoane de acces la
a începe să explorăm setări și la setările avansa-
multitudinea de setări pe te. La rândul lor, tab-urile
care le avem la dispoziţie. beneficiază de trei zone
Chiar dacă în mare cate- de interes al căror conţi-
goriile de meniuri sunt si- nut se schimbă dinamic.

1
2
 Status:
Zona ce oferă informaţii generice cu privire la sta- Securitate:
rea și modul de funcţionare a suitei de securitate. Ob- Putem observa criteriile de evaluare a securităţii
servaţi în partea stângă a ferestrei starea generală a sistemului nostru. Implicit sunt setate mai multe ele-
sistemului. În cazul în care apare o atenţionare, în- mente care vor fi monitorizate – atât cele ce privesc
seamnă că trebuie să intervenim și să remediem securitatea locală, cât și cea online. Foarte ușor se pot
eventualele probleme. Programul permite chiar re- activa/dezactiva funcţiile care vor fi monitorizate și,
medierea automată a problemelor prin clic pe buto- dacă este cazul, se poate remedia automat fiecare
nul Remediază. problemă în parte printr-un clic pe butonul Remediază.

4 Ghid de utilizare
Noutăţi în interfaţă  

interfaţa BitDefender Total Security 2009

3 4 5 4
 Fişiere:
Operaţiile legate de fișiere pot fi monitorizate con-
stant. În primul rând dacă este activă soluţia de crip-
tare a datelor importante (Seiful pentru fișiere) sau
posibilităţile de backup online sau local pentru setu-
rile de fișiere importante. Dacă nu doriţi să folosiţi
opţiunile pe care pachetul BitDefender Total Security
le propune, debifaţi pur și simplu căsuţele corespun-
zătoare zonei de monitorizare!

 Reţea:
Un element cu totul nou din cadrul suitei de produse
BitDefender este cel prin care putem administra centra-
lizat mai multe staţii aflate în vecinătatea noastră (lapto-
pul nevestei/prietenei sau PC-ul copilului). Aici putem
adăuga staţiile care vor fi monitorizate și tot de aici vom
avea acces la ele pentru operaţiile de întreţinere.

 Sarcini:
Aţi observat probabil că zona
Sa
Sarcini se schimbă dinamic pu-
3
nând la dispoziţie acţiuni în con-

formitate cu zona de interes pe
fo
 Optimizare PC: care ne aflăm (tab-urile Status, Se-
ca
Puteţi vedea modalităţile prin care performanţa curitate, Optimizare PC, Fișiere sau
suitei de securitate poate fi optimizată. Prin rularea Reţea). Multe din propuneri se vor
unui modul de curăţire a Windows Registry sau pur și repeta pentru tab-urile Status și
simplu eliminarea din sistem a fișierelor duplicat. Securitate, dar una peste alta oferă
Eventual o defragmentare a harddiscului poate să fie o modalitate simplă de trecere în
o soluţie accesibilă de creștere a performanţei. revistă și acces la funcţii și setări.

SFAT: Urmăriţi culoarea bordurii ferestrei BitDefender Total Security. Dacă este roşie atunci căutaţi rapid proble-
mele şi remediaţi-le apăsând butonul Remediază corespunzător. Alocaţi-vă câteva minute pentru a explora în
voie interfaţa suitei şi a vă familiariza cu noul concept pe care îl propune.

Octombrie 2008 5
  Protecţie

Maxima protecţie
faţi toate elementele de monitori- dacă prima acţiune nu poate fi re-
Cum transformăm zare. Acolo unde vedeţi că există alizată (A doua acţiune: șterge fiși-
mesaje de culoarea roșie,
roșie rezolvaţi erul). Similar procedăm și cu fișie-
erul) fișie-
soluţia de securitate problema dând clic pe butonul Re- rele suspecte: Prima acţiune:
mediază. Veţi porni toată bateria dezinfectează fișierul, respectiv
într-un scut de de senzori de monitorizare care Șterge fișierul pentru A doua acţi-
vor veghea asupra sănătăţii PC- une. Se validează schimbările. Veri-
protecţie maximă! ului dumneavoastră! Când linia de ficaţi și dacă opţiunile din Setări
status a interfeţei și-a schimbat cu- scanner se află pe valoarea Esenţi-
loarea în verde, înseamnă că totul al. Bifaţi și Protecţia antiphishing,
BitDefender Total Security 2009 funcţionează așa cum trebuie și fapt ce va instala o bară antiphis-
este o soluţie de securitate gândi- putem începe să modificăm setări- hing în Internet Explorer și Firefox.
tă să fie pe placul unei game cât le de fineţe ale scutului BitDefen-

mai variate de utilizatori, de la cei
foarte preocupaţi de confidenţiali-
tatea datelor și anonimatul în in-
der. Daţi clic pe butonul Mod
Avansat. 3 Fără
spam!
Mergeţi acum în meniul Anti-

ternet și până la persoane care do-
resc un program în care să se
poată încrede și care să fie capabil
2 Tot ce poate oferi
antivirusul
Modulul de protecţie antivirus
spam, bifaţi Filtrul antispam dacă
nu aţi făcut-o deja și apoi treceţi
slider-ul pe nivelul Agresiv. Se acti-
să ia majoritatea deciziilor în locul este principalul zid de protecţie pe vează nivelul maxim de protecţie
lor. Or, pe aceste considerente, care îl avem instalat pe PC odată antispam și un număr mare de
gama de setări propusă implicit de cu soluţia de securitate. De el de- mesaje antispam vor fi găsite.
soluţia de securitate nu este pinde în cea mai mare măsură suc-
suficientă și trebuie ajustată. În cesul sau eșecul unui potenţial SFAT: Folosind această setare, vă
doar șase pași putem să interve- atac și de aceea ne vom concentra asumaţi riscul ca şi mesaje legitime să
nim și să schimbăm funcţionarea prima dată asupra lui. Daţi clic pe fie catalogate drept spam. De obicei
după cum dorim, însă ţineţi cont meniul Antivirus și apoi pe tab-ul setarea Agresiv se foloseşte în cazurile
de faptul că este posibil ca siste- Scut. Mutaţi slider-ul care arată ni- în care se primeşte un număr foarte
mul dumneavoastră să fie îngreu- velul de protecţie pe setarea Agre- mare de mesaje spam.
nat semnificativ. siv. Vrem totuși și mai mult, așa că


1 Treceţi interfaţa
pe Mod Avansat
deschidem fereastra de setări
avansate prin clic pe Nivel perso-
nal și de acolo bifăm Scanează ar-
4 Protecţia
identităţii
În mod accidental sau voit, in-
Dacă aţi ales să folosiţi BitDe- hivele, iar atunci când se găsește formaţiile dumneavoastră impor-
fender Total Security 2009 în mo- un virus optăm pentru dezinfecţie tante (să zicem seria cardului de
dul simplu (Mod de bază), atunci (Prima acţiune: dezinfectează fișie- credit sau combinaţia cont de uti-
daţi clic pe tab-ul Securitate și bi- rul), respectiv ștergere a fișierului lizator/parolă pentru anumite ser-
vicii
vic online) pot să fie citite de pe
hard
ha disk și transmise prin inter-
net.
ne Este bine să știţi că puteţi crea
niște
niș reguli pe baza cărora modul
Control
Co date personale din BitDe-
fender
fen Total Security 2009 să blo-
cheze
ch orice încercare de a fi trans-
mise prin internet. Trebuie doar să
mi
activaţi Controlul datelor persona-
act
le din meniul Control date perso-
nale pe valoarea Agresiv. Apoi din
na
1 2 câmpul Identitate apăsaţi micul

buton + și definiţi regula după
bu

6 Ghid de utilizare
Securizare completă în 6 paşi  

3 4
cum urmează: îi asociaţi un nume, Daţi clic pe meniul CrCriptare
riptare și care le veţi stoca aici veţi putea în-
selectaţi tipul de regulă și valoarea veţi observa că aveţi la dis
d
dispoziţie cărca seiful ca drive în Windows.
exactă pe care trebuie să o prote- două tab-uri: Criptare IM și Seif fi-
jeze. Pasul următor este cel în care șiere. Bifaţi Criptare IM și de acolo SFAT: Nu puneţi toate ouăle în
instruiţi modulul de protecţie pe tipul de comunicaţie ce vreţi să se acelaşi coş şi folosiţi mai multe seifuri
ce căi de comunicaţie să vegheze: desfășoare criptat: YM! sau Live pentru diversele tipuri de informaţii
traficul din browser (Scanează Messenger, dar trebuie să știţi că confidenţiale cu care lucraţi. Reduceţi
HTTP), cel de pe e-mail (Scanează sistemul va funcţiona doar dacă și astfel riscul ca la un eventual accident
SMTP) sau cel de mesagerie in- persoana cu care discutaţi via cli- (ştergere a arhivei, deteriorare a ei etc.)
stant (Scanează mesageria in- entul IM beneficiază la rândul său să vă pierdeţi toate datele.
stant). Bifaţi doar regula Potrivire de protecţia oferită de o soluţie

cuvinte întregi pentru a fi siguri că
nici o combinaţie de litere cifre si-
milară cu seria introdusă anterior
BitDefender Total Security.
Seif fișiere trebuie privit ca un
seif virtual, instalat pe calculatorul
6 Update-uri
la zi
Toate setările despre care am
nu va ieși de pe PC. nostru. Se folosește o arhivă crip- vorbit până acum vor fi aproape in-
tată și protejată pe hard disk în utile dacă nu veţi fi prevăzători și nu

5 Criptarea
datelor
BitDefender Total Security 2009
care sunt stocate fișierele pe care
le considerăm importante și care
este văzută ca drive de către siste-
veţi avea grijă de update-urile solu-
ţiei de securitate. Ele trebuie să fie
făcute cât mai des și obligatoriu îna-
aduce utilizatorilor săi posibilita- mul de operare. Din tab-ul Seif fiși- intea oricărei scanări la cerere pe
tea de a cripta datele cu caracter ere daţi clic pe icon-ul ce simboli- care o veţi realiza asupra unor fișie-
personal și conversaţiile pe Yahoo zeză un hard disk pentru a crea un re suspecte. Verificaţi să fie bifată
Messenger sau Live Messenger. seif nou. Alegeţi locaţia de pe hard opţiunea Actualizare automată din
Așa puteţi sta liniștiţi că nici un disk unde va fi stocat, litera cu care meniul Actualizare. Iar atunci când
atacator nu va putea să urmăreas- va fi identificat de sistemul de doriţi să realizaţi scanări folosiţi bu-
că ceea ce discutaţi cu prietenii, operare, parola de acces și dimen- tonul Actualizează acum pentru a
indiferent de gradul de securitate siunea maximă. Ori de câte ori aduce la zi baza de date cu semnă-
al reţelei în care vă găsiţi. aveţi nevoie de informaţiile pe turile virușilor.

5 6
Octombrie 2008 7
  Firewall

Cum ne înţelegem cu vecinii?


Alături de antivirus, publică sau de campus. Folosind
una dintre cele două opţiuni, deci-
avansat, daţi clic pe Firewall și apoi
pe tab-ul Setări. Observaţi că sli-
firewall-ul este deţi care sunt regulile de bază cu
care firewall-ul va pleca la drum.
der-ul Acţiune implicită are patru
setări: Permite acces general, Per-
un modul care nu Modalitatea de a alege este sim-
plă: dacă nu aveţi nevoie să parta-
mite acces programe cunoscute,
Rapoarte și Interzice acces gene-
trebuie să lipsească jaţi fișiere/resurse cu cineva din re-
ţea, atunci optaţi pentru modul
ral. Le vom discuta pe fiecare în
parte.
de pe nici un PC. public, în care PC-ul dumneavoas-
tră stă ascuns de priviri indiscrete
Permite acces general este o se-
tare care aplică regulile curente și
Haideţi să vedem și își face treaba nestingherit. În
cel de-al doilea caz, puteţi opta
permite tot traficul, chiar dacă el
nu se potrivește vreunei reguli
cum îl putem face pentru varianta unui firewall mai
permisiv. Oricum ar fi, aţi luat deja
existente, fără nici un avertisment.

să lucreze pentru prima decizie – aveţi calculatorul SFAT: Această politică nu este re-
ascuns de priviri indiscrete. comandată; totuşi, ea poate fi utilă
noi şi nu împotriva 
administratorilor de reţea şi pasionaţi-

noastră! 2 Reguli
de bază
De cele mai multe ori, setările
lor de jocuri. Folosiţi-o doar atunci
când sunteţi absolut siguri că vreţi să
vă deschideţi calculatorul către inter-
Niciunul dintre noi nu își mai în- pe care le-am făcut vor fi suficien- net sau doar atunci când jocul dum-
chipuie un calculator care să nu fie te pentru o utilizare normală. neavoastră online preferat are proble-
legat la internet, fie chiar și numai Eventual, din când în când, va tre- me la conectare. Statistica arată că
pentru a citi știri sau a urmări filme bui să faceţi mici ajustări. Cel mai foarte multe infecţii apar ca urmare a
pe YouTube. Indiferent de situaţie la îndemână este să schimbaţi gra- atacurilor venite via jocurile online!
este însă necesar să avem instalat dul de încredere al reţelei în care
pe calculator un firewall, adică acel vă găsiţi. Automat firewall-ul din Permite acces programe cunos-
„zid de foc” care veghează ca nu- BitDefender Total Security 2009 va cute este probabil setarea pe care
mai comunicaţiile legitime să poa- aplica setul de reguli (mai restricti- veţi dori să o folosiţi cel mai des.
tă fi purtate de la PC și către el. ve sau mai relaxate) asociate profi- Pe baza ei, toate programele cu-
Orice altceva este blocat automat. lului. Treceţi fereastra lui BitDefen- noscute (preluate din baza de pro-
Dar ce facem atunci când ne-am der Total Security pe modul grame BitDefender) vor putea să
ales un firewall performant și nu
mai știm ce să facem cu el, pentru
că suntem bombardaţi cu între-
bări/ferestre de confirmare? Cel
mai simplu mod de a învăţa este
să experimentăm, iar în cele ce ur-
mează o să învăţăm care sunt re-
gulile de bază ale unui firewall și
cum putem să îl administrăm efici-
ent.


1 Alegerea
de reţea
tipului
La prima conectare către o reţea
nouă, firewall-ul din BitDefender
Total Security 2009 vă întreabă po-
liticos ce tip de reţea este. Aveţi
două opţiuni: o reţea sigură de bi-
rou sau de acasă, respectiv una
1
8 Ghid de utilizare
Înţelegeţi setările de bază  

treacă prin firewall. În plus se apli-

vecinii? că regulile existente și, pentru ori-


ce conectare nouă necunoscută, vi
se cere acordul explicit.
Rapoarte funcţionează pe prin-
cipiul următor: sunt analizate re-
gulile și dacă nu este găsită o con-
cordanţă, vi se cere părerea.
Interzice acces general funcţionea-
ză similar: aplică regulile, dar nu va
permite nici un alt tip de trafic.


3 Necu tipurile
putem juca
de reţea
Spuneam mai înainte că în mod
automat BitDefender Total Securi-
ty va ști cărui tip de reţea să îi aso-
cieze traficul în funcţie de răspun-
sul pe care îl dăm la prima
conectare într-o reţea. Ce nu știaţi
încă este faptul că oricând putem
schimba manual tipul de reţea. 2
Opţiunea este foarte bună, spre
exemplu în cazurile în care obser-
văm că, într-o reţea pe care o cre- de siguranţă.
siguranţă Sigur și nesigur sunt considerată sigură și ea devine in in-
deam sigură, se întâmplă prea setările recomandate, dar puteţi fectată. Dacă folosiţi conexiunea
multe evenimente. explora și zonele Complet sigur wireless în mod obișnuit, probabil
sau Blocat. veţi dori să știţi ce evenimente apar
 SFAT: Ori de câte ori aveţi ocazia, în reţea (cine se conectează, cine se

consultaţi rapoartele în timp real din
fereastra Firewall/Setări. Observaţi
grafic vitezele de transfer şi sub formă
4 Setări
avansate
BitDefender Total Security 2009
deconectează etc.) și de aceea este
indicat să bifaţi și Activează notifi-
cările Wireless. În final, dacă parta-
numerică pachetele refuzate sau ata- are incluse în firewall două opţiuni jaţi cu cineva conexiunea la inter-
curile blocate. Un utilizator informat extrem de interesante care merită net via ICS, puteţi instrui firewall-ul
va avea şanse mai mari să blocheze atenţia dumneavoastră pentru că corespunzător alegând opţiunea
eventualele atacuri! nu sunt activate implicit. Prima din- Activează ICS.
tre ele este legată de detecţia intru- Toate acestea le veţi găsi în fe-
În momentul în care doriţi să ziunilor (IDS), care este extrem de reastra Setări avansate din tab-ul
schimbaţi gradul de încredere aso- utilă atunci când lucraţi într-o reţea Setări ale firewall-ului.
ciat unei conexiuni la reţea (de
obicei identificată după numele
adaptorului de reţea), veţi merge
în tab-ul Reţea din meniul Firewall
și dând clic pe setarea Nivel de în-
credere asociată adaptorului de re-
ţea veţi modifica automat setările

3 4
Octombrie 2008 9
  Optimizare

Mai multă viteză


Cum rezolvăm compromisul
viteză vs. securitate pentru PC
Orice soluție de securitate de generație nouă încear- între protecţie și performanţă) sau Permisiv (protec-
că să îmbine modalitățile de protecție maximă cu ţie minimală). Vrem însă ca soluţia de securitate să se
cele de reducere a gradului de ocupare a resurselor comporte exact așa cum dorim noi și prin urmare tre-
de pe sistemul pe care a fost instalată. De cele mai buie să introducem propriile criterii de protecţie.
multe ori, aceste două deziderate au poziţii antagoni- Apăsaţi butonul Nivel personal pentru a deschide fe-
ce și pun utilizatorul în situaţia delicată de a alege reastra de configurare a motorului rezident de pro-
ceea ce își dorește mai mult: resurse sau securitate? tecţie din BitDefender Total Security 2009.
Totuși lucrurile nu trebuie să fie așa de radicale. Se

pot găsi modalităţi prin care să combinăm un com-
portament adecvat de utilizare a PC-ului cu niște se-
tări automate ale modului de protecţie rezident (ce
2 Verifi căm
doar fişierele executabile
Putem economisi resurse preţioase dacă îi spunem
verifică orice fișier care este deschis/rulat/scris pe PC motorului de scanare să verifice doar fișierele execu-
în memorie sau pe hard disk) din suita de securitate tabile. Reducem astfel semnificativ cantitatea de in-
în așa fel încât să obţinem un grad ridicat de protec-
ţie și în același timp să avem și un PC/Laptop rapid.


1 Folosirea modului avansat
de prezentare
Plecând de la fereasta BitDefender Total Security
prezentată sub formă minimală ajungem la modul
avansat de prezentare dând clic pe butonul Mod
avansat. Acum daţi clic pe butonul Antivirus. Verifi- formaţie ce trebuie analizată. Bifaţi așadar Scanează
caţi dacă este activă bifa din dreptul Protecție în timp fișierele
i l accesate șii apoii SScaneazăă programele l aflflate
real din tab-ul Scut. Nivelul de protecţie al modulului în execuţie. Tot de aici stabilim și dacă aplicaţiile cu
rezident are trei niveluri predefinite. Putem să ale- potenţial de risc (riskware) vor fi detectate de către
gem oricând una din categoriile Agresiv (protecţie modulul de protecţie rezident (bifaţi Scanează după
maximă), Implicit (setul implicit, ce oferă un echilibru soft cu risc). Eventual renunţaţi la a mai identifica
programele de tip dialer mai ales dacă nu folosiţi un
p
modem pentru conectarea la internet (probabil că
mo
mulţi dintre noi au și uitat cum era să folosești o co-
m
nexiune dial-up) prin bifarea opţiunii Nu scanează
ne
aplicaţii și programe tip dialer.
ap


3 Doar fişiere noi
şi fără arhive
Plecând de la premisa că în momentul în care apli-
căm
că aceste setări sistemul nostru este curat, avem tot
interesul
int să reducem și mai mult numărul de fișiere
care vor fi scanate. Motorul BitDefender poate să fo-
ca
losească informaţiile de acces la fișiere și să observe
los

10
0 Ghid de utilizare
Mai multă viteză în 6 paşi  

ce fișiere au fost schimbate în ultima perioadă și care 100 MB să nu fie analizate. Recomandarea noastră

viteză nu. Folosind această informaţie, vom alege ca doar fi-


șierele noi sau cele care au fost schimbate să fie veri-
ficate (Scanează numai fișierele noi și cele modifica-
te). Ne interesează ca sistemul de operare să
pornească rapid. În măsura în care ne putem baza pe
este să nu folosiţi opţiunea și să o lăsaţi inactivă.

 SFAT: Atenţie însă la această setare. Dacă dumnea-


voastră v-aţi gândit că nu este cazul ca fişierele de mari di-
mensiuni să fie verificate, probabil că şi creatorii de viruşi

tru PC faptul că avem un comportament preventiv vizavi de


pericolele din internet, putem să renunţăm și la opţi-
unea de scanare a elementelor de boot (Scanează
sector boot). La fel, fișierele împachetate într-o arhivă
nu prezintă un pericol imediat și oricum vor fi „prinse”
atunci când sunt extrase din arhivă – nu mai pierdem
au făcut-o şi şi-au instruit „creaţiile” să infecteze cu predi-
lecţie acest tip de fişiere.


6 Traficul
pe web
Statisticile arată că cele mai multe infecţii vin pe
vremea cu analiza seturilor de fișiere arhivate (debi- calea e-mail-ului și acest mod de comunicaţie trebuie
făm Scanează arhivele). Lăsăm însă activă protecţia supravegheat cu mare atenţie. Lăsaţi bifată opţiunea
împotriva fișierelor împachetate. de verificare a e-mail-ului primit și debifată cea de ve-
rificare a e-mail-ului trimis. Vă asumaţi un risc (odată

4 Automatizarea
reacţiei
Uneori este bine ca la fiecare pericol detectat să
infectat, veţi începe să trimiteţi mesaje cu viruși și nu
veţi ști acest lucru), dar el poate fi contracarat relativ
ușor prin celelalte măsuri de securitate pe care le-am
fim anunţaţi și să ni se propună modalităţi de eradi- luat până acum.
care a pericolului. Nu avem însă nici timpul și nici dis- BitDefender Total Security are implementate func-
poziţia de a analiza fiecare pericol în parte și de aceea ţii de scanare a traficului web realizat în browser și
vom alege ca soluţia de securitate să ia decizii în lo- prin clienţii de mesagerie instant Yahoo Messenger și
cul nostru. Avem două situaţii: infecţii validate și sus- Live Messenger. Depinde de dumneavoastră dacă
piciuni. În prima situaţie, lucrurile trebuie să fie cât se veţi să monitorizaţi activitatea legată de internet, dar
da
dacă aveţi o conduită normală și nu deschideţi alea-
to
toriu link-uri și nici nu acceptaţi fișiere/convorbiri cu
ne
necunoscuţi pe IM, atunci puteţi renunţa la această
pr
protecţie și mai câștigaţi viteză.

 SFAT: Vă sfătuim ca măcar traficul web să fie monitori-


zat. Nu ştiţi niciodată cum ajungeţi pe site-uri dubioase
za
poate de clare: dezinfecţia acolo unde este cazul sau sau care sunt deja infectate şi deveniţi fără voie ţinta unui
sa
ștergerea fișierului problemă dacă prima acţiune eșu- atac. Ţineţi minte tot timpul că gradul de securitate al unui
ează (Dezinfectează fișierul, respectiv Șterge fișierul). sistem este dat de gradul de securitate al celei mai mici ve-
Mai delicată este situaţia vizavi de suspiciunile legate rigi din sistem şi că, indiferent de câte precauţii vă luaţi,
de anumite fișiere. Recomandăm blocarea lor (Inter- este de ajuns o secundă de neatenţie pentru ca zidul de se-
zice accesul și continuă). curitate să fie spart!


5 Risipa
de resurse
Fișierele de dimensiuni mari ridică probleme la
³ DE REŢINUT
Deşi este o practică pe care tot mai mulţi utiliza-
analiză, mai ales dacă ea se face de către modulul de tori o adoptă, găsirea unei căi de mijloc în soluţia de
protecţie rezident folosind mai multe metode (verifi- securitate între viteză şi performanţă nu este cea mai
carea semnăturilor, analiza euristică, virtualizarea bună soluţie de protecţie. Limitând zonele de securi-
etc.). Se pot seta limite de dimensiune peste care tate, nu facem altceva decât să lăsăm unor eventuali
analiza să nu fie efectuată – ex: fișiere mai mari de atacatori portiţe prin care să poată intra în sistem.
Dacă însă dorim neapărat acest lucru – să zicem
că resursele sistemului nostru nu sunt cele mai per-
formante – atunci este absolut necesar să îmbinăm
o reducere a protecţiei cu un comportament adec-
vat. Iar aici regula cea mai importantă este: folosiţi-vă
bunul simţ!
Nimic din ceea ce este gratuit nu este cu adevărat gratis –
iar ceea ce pare prea frumos ca să fie adevărat, de obicei nici
nu este! Fiţi prudenţi pentru a nu regreta mai târziu!

Octombrie 2008 11
  Restricţii

Extra: controlul accesului


la internet în 5 paşi
Cum aflaţi ce face copilul dumneavoastră pe internet?
Chiar și cu un firewall antrenat așa nu poate folosi co-
cum trebuie și o protecţie antivi- nexiunea internet
rus eficientă, tot mai sunt elemen- în afara orelor sta-
te pe care dorim să le monitorizăm bilite de dumnea-
pe PC. Una din regulile securităţii voastră?
zice că este mai bine să previi o in- Windows Vista
fecţie sau o problemă de securita- aduce elemente
te decât să încerci să o repari. specifice de con-
Translatată într-o situaţie reală, pu- trol, dar ele nu
tem spune că este mai ușor și mai sunt chiar așa ușor
important să știm ce se întâmplă de folosit. Probabil
pe calculatorul nostru decât să re- pentru că mai sunt
parăm eventualele daune. elemente de confi-
Haideţi să extindem puţin dis- gurare din Vista pe
cuţia: de câte ori aţi dorit să moni- care nu le-aţi apro-
torizaţi comportamentul unui uti- fundat încă și nici 2
lizator pe PC? De câte ori nu aţi nu aveţi timp să fa-
avut de setat diverse restricţii prin ceţi acest lucru.
care să puteţi fi siguri că utilizato- Sunt căi alternative și una dintre deschide o fereastră de configura
configura-
rul calculatorului, fie copilul dum- ele este să folosiţi opţiunile dispo- re. Activaţi Modulul Control paren-
neavoastră, fie un angajat foloseș- nibile în kit-ul BitDefender Total tal și asociaţi-i o parolă care vă va
te o aplicaţie doar dacă i-aţi dat Security 2009. permite ulterior să îl administraţi.
voie explicit, că nu vizitează site- Bifaţi acum elementele de monito-

uri cu conţinut XXX sau cu materi-
ale neadecvate? Sau la extrem, că 1 Activarea
parental
controlului
Presupunând că
rizare de care aveţi nevoie pentru
utilizatorul selectat: controlul web,
cel al aplicaţiilor, limitarea timpu-
ave deja create
aveţi lui, accesul web și filtrarea conţi-
sub Windows con- nutului. Filtrul web euristic este un
turi diferite pentru instrument util pentru limitări mai
fiec
ecare utilizator al drastice în sensul că orice pagină
PC-ului, folosiţi in-
PC- web care conţine unul din cuvinte-
terfaţa lui BitDe-
terf le introduse în filtru va fi automat
fender Total Secu-
fen blocată.
rity 2009 în mod
avansat și daţi clic
ava SFAT: Folosiţi această opţiune
pe Control Paren- pentru a limita accesul la diverse in-
tal. Veţi vedea lis- formaţii delicate cum ar fi site-urile
taţi toţi utilizatorii XXX, materiale care au conţinut vio-
identificaţi în Win-
ide lent etc. Aveţi la îndemână un slider
dows. Dând clic pe
dow care permite alegerea a trei tipuri ge-
cel pe care doriţi nerice de filtre: Adult, Adolescent şi Co-
să îîl restricţionaţi/ pil.
1 monitorizaţi, se va
mo

12
2 Ghid de utilizare
Filtrarea accesului în 5 paşi  

tea blocării acce- vinte cheie din Control Parental,

esului sului din Windows


sulu
la aanumite aplica-
ţii, spre
s exemplu
jocuri. Tot ce tre-
joc
buie făcut este să
bui
apăsaţi butonul + și scrieţi cuvân-
tul cheie ce va fi căutat în traficul
pe web sau mesajele e-mail. Bifaţi
acum zona de monitorizare: HTTP
(traficul web), POP3 (e-mail) sau

i se activeze

aju
a contro-
lul aplicaţiilor
a
ajutorul butonului
+ să se adauge în
și cu

listă acea aplicaţie


mesajele instant. Clic pe finalizare
și aţi creat regula.

 SFAT: Repetaţii paşii şi creaţi reguli


pentru cât mai multe cuvinte cheie. Ve-
căr
căreia îi va fi inter- rificaţi-le apoi în browser pentru a fi si-
zis să ruleze pe guri că funcţionează aşa cum vă doriţi.
con
contul utilizatoru-
3 lui pentru care am 
făc
făcut regula. Func-
ţion
ţionează similar cu
5 Limitarea
timpului
O opţiune care ne place mult: li-

2 Blocarea
Bl
paginilor web
Mergeţi acum în tab-ul Pagina
opţiunea din Windows Vista, dar
are avantajul unei administrări
centralizate. Trebuie să cunoașteţi
mitarea accesului la web pe baza
unui orar prestabilit. Este până la
urmă cel mai simplu mod de a im-
web. Controlul web este activ și locaţia fișierului
putem să îl folosim în două mo- executabil!
duri: să permitem explicit accesul
la anumite pagini sau să îl blocăm SFAT: Ca să obţi-
explicit. Oricum ar fi, principiul de neţi locaţia pe hard
funcţionare este identic. Haideţi să disk a fişierului exe-
presupunem că dorim să blocăm cutabil respectiv,
accesul la o pagină de internet po- daţi clic dreapta pe
tenţial periculoasă pentru noi, icon-ul său de pe
www.warez.com. Daţi clic pe desktop-ul Windows
butonul + și introduceţi URL-ul sau din Start Menu,
www.warez.org. Clic pe finalizează alegeţi Properties şi
și regula a fost creată! de acolo tab-ul
BitDefender vă oferă și un servi- Shortcut şi copiaţi
ciu automat care furnizează o listă informaţiile din că-
cu paginile care pot avea conţinut suţa Target. Sau pur
neadecvat. Puteţi bifa opţiunea şi simplu căutaţi exe- 5
Folosește lista de pagini web blo- cutabilul folosind
cate furnizată de BitDefender. funcţia dedicată din Windows. pune o politică de acces la inter-
net. Daţi clic pe tab-ul Limitator
 
3 Fără
jocuri!
A doua opţiune din setul Con-
4 Restricţionarea
conţinutului
Prin e-mail sau în browser conţi-
timp și bifaţi Activează limitarea
timpului pe Web. În fereastra caro-
iată daţi clic pe căsuţele corespun-
trol Parental se referă la posibilita- nutul neadecvat ajunge sub privi- zătoare intervalelor orare pentru
rile noastre și sunt care doriţi să blocaţi accesul la in-
foarte
foa dese cazuri- ternet. Cele care rămân albe sem-
le în care din în- nifică zonele în care este permis
tâmplare
tâm sau nea- accesul, cele gri reprezentându-le
tenţie
ten informaţii pe cele în care utilizatorului îi va fi
necorespunzătoa-
nec blocat accesul la web.
re ajung
a să fie afi-
șate pe desktop. Le SFAT: Folosiţi opţiunea Bifează tot
putem
put bloca des- pentru a opri accesul complet la web
tul de simplu prin şi pe urmă selectaţi orele permise
intermediul
inte filtru- transformând căsuţele în culoare
4 lui de
d cuvinte: daţi
clic pe tab-ul Cu-
albă. Este mai simplu să aveţi o evi-
denţă clară!

Octombrie 2008 13
  Configurare

Scanare la cerere
Ori de câte ori trebuie să rulaţi un program nou, nu uitaţi să îl
scanaţi în prealabil! Această operaţiune se face extrem de simplu.

Principala sursă de infecţie a unui PC cu Windows este mai bine să ne apărăm de o alarmă falsă ștergând
este reprezentată de rularea aplicaţiilor/site-urilor in- un fișier curat, decât să cădem în plasa unui atacator.
fectate venite pe e-mail sau găsite întâmplător pe in-

ternet. Blocarea site-urilor se poate face cu ajutorul
unui browser potrivit și al unui modul rezident de
scanare (am discutat deja despre acest aspect într-unul
2 Scanare
personalizată
Mai putem să folosim o metodă de a ne proteja de
din capitolele precedente), însă de rularea unui pro- un pericol venit pe una din căile amintite mai sus.
gram suntem singurii răspunzători. Iar dacă el este Aceasta presupune crearea unei sarcini personalizate
cumva infectat, i-am deschis singuri poarta către sis- de scanare pe care o putem apela ori de câte ori este
tem. O operaţie simplă – scanarea la cerere – repre- nevoie. Să ne gândim așa: avem PC-ul conectat într-o
zintă o precauţie necesară ce ne poate scuti de multe reţea cu prietenii din bloc și am partajat un director
probleme. Să vedem cum se face: pe care se poate scrie/citi în voie. Sau… toate down-
load-urile noastre de pe reţelele de file sharing se

1 Folosirea
contextual
meniului
Cel mai la îndemână procedeu este scanarea con-
descarcă într-un singur director.
Nu ar fi mai bine să creăm o sarcină de scanare
personalizată pentru respectiva locaţie și să o rulăm
textuală a unui director/fișier la alegere. Printr-un sim- ori de câte ori avem nevoie?
plu clic dreapta pe respectiva lo-
caţie (nu contează dacă este fișier
sau director) va apărea meniul
contextual al Windows-ului și de
acolo se poate rula Scanează cu
BitDefender 2009. Sunt folosite
setările considerate optime de cei
de la BitDefender pentru o scana-
re contextuală. Dacă nu le-aţi mo-
dificat anterior, atunci le puteţi fo-
losi fără probleme. Totuși, este
mai bine să fiţi siguri că totul
funcţionează așa cum vă doriţi,
așa că vom face o verificare preli-
minară. Porniţi interfaţa BitDefen-
der Total Security 2009 în mod
avansat. Daţi clic pe meniul Anti-
virus și de acolo pe tab-ul Scanare
viruși. Selectaţi Scanare contextu- 1
ală și daţi clic dreapta, Deschide.
Verificaţi dacă slider-ul este pe ni-
velul ridicat și daţi apoi Personalizat. Este recomandat
să aveţi bifate toate opţiunile – doar vrem să fim si-
guri că toate pericolele cunoscute și unele potenţiale
pot fi detectate! În plus, vă recomandămdăm să folosiţi ca
primă opţiune la detecţia unui pericol ol pe cea de Dez-
infecţie și ca alternativă ștergerea fișierului.
erului. Din nou

14 Ghid de utilizare
Crearea unui profil de scanare  

Verificaţi dacă setările sunt cele dorite (clic pe bu-

erere
2 tonul Personalizat) și sunt bifate toate.
to
Și de data aceasta vă sugerăm să scanaţi toate fiși-
erele (Scanează fișiere) nu numai pe cele executabile
ere
și la eventualele detecţii să încercaţi repararea lor
(Dezinfectează) sau ștergerea dacă prima acţiune nu
(D
es
este posibilă. Ce mai trebuie să faceţi este să specifi-
ca
caţi locaţia ce va fi scanată. Daţi clic pe tab-ul Căi și
ad
adăugaţi prin butonul Adaugă directorul dorit. Porni-
rea sarcinii se realizează prin dublu clic pe sarcina do-
rit
rită din meniul Scanare viruși. Observaţi faptul că
es
este posibil ca aceeași sarcină de scanare să cuprindă
ma
mai multe locaţii care să fie scanate.

 SFAT: Multe alarme false apar prin detecţia unor diver-


se corpuri în fişiere care de fapt nu sunt periculoase (ex: .
TXT, .DAT). Puteţi trece peste o astfel de avertizare, dar nici-
TX
odată nu puteţi fi siguri că în urma unei astfel de scanări
od
veţi şti cu siguranţă că anumite fişiere sunt curate. Însă
veţ
dacă primiţi atenţionări pentru fişiere cu potenţial pericu-
da
los de tipul .EXE, atunci este cazul să luaţi măsuri pentru
elim
eliminarea lor.


Să punem în practică: deschideţi interfaţa BitDe-
3 Programarea
scanărilor
Uneori este mai bine ca o scanare de tipul celei
fender Total Security 2009 în mod avansat. Clic pe despre care vorbim să ruleze în mod automat ori de
Antivirus și apoi Scanare viruși. Daţi clic pe Sarcina câte ori este posibil. Tot ceea ce mai trebuie să facem
nouă pentru a porni ajutorul BitDefender. Asociaţi-i este să deschidem sarcina creată și din tab-ul Planifi-
un nume sugestiv (ex: test rapid) și ridicaţi slider-ul care să bifăm modul de rulare dorit. Vom alege o sca-
Opţiuni de scanare pe valoarea Ridicat. nare periodică, să zicem în fiecare zi, la ora 03:00
(când presupunem că nu folosim intensiv PC-ul) cu
începere din data de 26.09.2008. Odată ce am validat
setările, scanarea programată este activată și va porni
se
în fiecare zi.
3
 SFAT: Atunci când programaţi o scanare, asiguraţi-vă
că nu veţi folosi intensiv PC-ul în respectiva perioadă, mai
ales dacă este vorba despre o scanare complexă de tipul
ale
celei de care am amintit. Recomandarea noastră este să
cel
folosiţi pentru acest scop timpii în care calculatorul reali-
fol
zează operaţii mai puţin consumatoare de resurse. Ex:
zea
dacă lăsaţi PC-ul deschis noaptea, puteţi programa atunci
da
o ssarcină de scanare, sau atunci când de obicei intră în
funcţiune screensaver-ul.
fun

 SFAT: Există predefinită o sarcină Scanare profundă sis-


tem în care toate fişierele pe care le aveţi pe hard disk vor fi
analizate cu toate elementele de securitate active (analiza
an
pe bază de semnătură, cea euristică şi cea comportamen-
tală). Dacă dorim să reducem riscul de a fi infectaţi fără a
tal
sesiza acest lucru, atunci este de absolut necesar ca măcar
ses
oddată pe săptămână să fie rulată. Nu uitaţi să verificaţi
periodic log-urile obţinute în urma scanării. Veţi fi mai in-
pe
formaţi cu privire la evenimentele petrecute pe sistemul
for
dumneavoastră, fapt ce vă va permite să detectaţi mai
du
uşor problemele.

Octombrie 2008 15
  Devirusare

Am greşit! Ce fac acum?


Viruşii pot intra chiar şi pe sistemele dotate cu cele
mai puternice soluţii de securitate. Ce trebuie făcut în
această situaţie vedeţi în cele ce urmează.

Orice redută poate fi cucerită cu Se ridică o


timp și răbdare. La fel stă treaba și întrebare fi- 2
în lumea securităţii informatice: cu rească: ce
destul de mult timp și disponibili- mai putem
tate, creatorii de viruși reușesc să face atunci?
dezvolte corpuri periculoase care Soluţia cea
să treacă peste mai multe niveluri mai simplă și
de protecţie – până la urmă majo- cu rezultate
ritatea soluţiilor antivirus se bazea- maxime presu-
ză în primul rând pe detecţia baza- pune ștergerea
tă pe semnătură (adică a corpurilor tuturor partiţii-
cunoscute) și sunt prea puţin efici- lor de pe discul
ente în ceea ce privește protecţia (discurile) res-
împotriva pericolelor noi. Dacă mai pectivului PC
punem la socoteală și credulitatea prin formatare.
unui număr însemnat de utilizatori, Din păcate, pe
putem obţine niște statistici care această cale se
arată numere covârșitoare de po- vor pierde toa-
tenţiali utilizatori înclinaţi să fie in- te datele chiar
fectaţi. Unui corp periculos nu îi dacă unele
trebuie mai mult de câteva secun- dintre ele nu
de pentru a se instala și a prelua au fost com-
controlul asupra gazdei sale. promise. Nu
vrem să se întâmple
vre l asta.
t Atâta
Atât xiune
i la
l internet,
i t t d
descărcaţi
ă ţi d de lla
vreme cât mai putem spera să re-
vre adresa http://download.bitdefen-
cuperăm ceva, avem datoria să în-
cu der.com/rescue_cd/ un fișier .ISO
cercăm.
ce care conţine o versiune gratuită a
motorului de scanare BitDefender

1 Procuraţi-vă o versiune
BitDefender Rescue CD
În măsura în care folosiţi un kit
pentru Linux. O inscripţionaţi pe
un CD și puteţi boot-a sistemul in-
fectat de pe el.
de BitDefender Total Security Lăsaţi sistemul să pornească,
2009, puteţi utiliza CD-ul ca să
20 dar urmăriţi informaţiile afișate pe
porniţi sistemul infectat de pe el.
po ecran. Dacă nu sunt probleme în
Dacă aţi avut o versiune procurată
Da detecţia hardware, veţi putea ve-
1 online și aveţi la îndemână o cone-
on dea în foarte scurt timp interfaţa

16 Ghid de utilizare
Cum scăpăm de infecţii  

acum? 3 4

grafică a LiveCD-ului Linux ce ru-


lleazăă un K
Knoppix.
i NNu îînchideţi
hid ţi ffe-
reastra de scanare, minimizaţi-o
pentru moment!


2 Setaţi conexiunea
la reţea
Probabil că vor fi foarte puţine
cazurile în care conexiunea la re- arhive. Dacă doriţi să faceţi acest lu- poate, este oferită la final posibilita-
ţea să funcţioneze imediat după cru, va trebui să daţi manual coman- tea de ștergere. Clic pe Fix all issues
pornire. De cele mai multe ori, va da într-o sesiune Terminal Emulator și vor fi aplicate acţiunile alese.
trebui să faceţi manual setările po- după cum urmează: bdscan /cale Ţineţi însă cont de faptul că nu
trivite. Porniţi Network Connecti- --action=disinfect şi vor fi scanate tot timpul șansele de recuperare și
ons și alegeţi de acolo tipul de co- toate fişierele, iar la întâlnirea unui curăţare sunt maxime.
nexiune pentru care doriţi să setaţi corp periculos se va face dezinfecţia.
parametrii (ex: netcardconfig dacă Mai multe detalii obţineţi dacă veţi da SFAT: Dacă nu reuşiţi să folosiţi so-
sunteţi într-o reţea de firmă sau comanda bdscan - -help. luţia de devirusare propusă de Li-
pppoeconf dacă vă conectaţi prin- veCD-ul cu BitDefender RescueCD,
tr-un serviciu PPPoE). Scanarea poate dura destul de atunci cel mai indicat este să scoateţi
mult mai ales dacă aveţi un hard hard diskul din sistem şi să mergeţi cu

3 Aduceţi la zi scanerul
şi baza de semnături
Direct pe desktop descoperiţi
disk de capacitate considerabilă.
Nu vă impacientaţi și așteptaţi
până se va termina. La fiecare infec-
el la o cunoştinţă care doreşte să vă
ajute. Îl conectaţi în sistemul respecti-
vului ca hard disk secundar şi folosiţi
un link Update Signatures. Dublu ţie găsită, motorul de scanare va în- suita lui de securitate pentru a porni
clic pe el și se va porni comanda cerca dezinfecţia. Acolo unde nu se scanările.
de update a semnăturilor. Cu setă-
rile corespunzătoare asociate plă-
cii de reţea, procesul nu ar trebui
să fie consumator de timp. Veţi fi 5
înștiinţaţi că totul a fost în regulă și
apăsând tasta ENTER puteţi închi-
de fereastra de lucru.


4 Porniţi
scanarea
Reveniţi acum la fereastra Bit-
Defender Antimalware Scan. Sunt
trei pași pe care trebuie să îi par-
curgem. Daţi clic pe butonul Start
pentru a începe căutarea malwa-
re-ului pe partiţiile de pe hard disk
recunoscute automat de sistemul
de operare.

 SFAT: Soluţia de scanare propusă


implicit de BitDefender nu caută şi în

Octombrie 2008 17
  Reguli de conduită

SPECIAL: 10 reguli de aur


pentru utilizatorul de internet
CHIP a creat un ghid de conduită adecvată atunci când folosiţi
un PC conectat la internet. Acesta este atuul cu care înfruntaţi cu
succes pericolele omniprezente.
Cele mai bune arme de luptă împotriva malware-ului sunt protecţia și o conduită temătoare. Nu fiţi creduli
și nu consideraţi că pe calculatorul dumneavoastră nu sunt lucruri importante și prin urmare el nu are de ce să
fie ţinta atacurilor răufăcătorilor cibernetici. Orice sistem vulnerabil este o ţintă foarte bună și prin urmare ea
va fi atacată. Însă, dacă veţi ţine cont de sfaturile de mai jos veţi reduce semnificativ riscul de a fi infectaţi.

1 Faceţi update-uri periodice


pentru sistemul de operare. Măcar
 4 Atunci când navigaţi pe in- 7 Nu rulaţi pe sistem aplicaţii
ternet, nu daţi clic pe orice recla- sau documente din surse necunos-
săptămânal verificaţi disponibilita- mă sau propunere de cadou. Nimic cute. Iar dacă tot trebuie să faceţi
tea update-urilor oferite de Micro- nu este cu adevărat gratis, cu atât acest lucru, scanaţi-le înainte cu
soft și instalaţi-le. În a doua marţi mai mult pe internet. Este foarte soluţia antivirus.
din fiecare lună, Microsoft oferă un posibil ca în urma unui clic și a in-
set de update-uri pentru sistemul stalării unor aplicaţii să vă treziţi


său de operare. Treceţi peste mitu- cu un virus. Zilnic aproape se gă-
rile urbane ce spun că update-urile sesc breșe de securitate în brow- 8 Renunţaţi la seturile „pro-
vă îngreunează sistemul și remedi- ser-e care permit unui răufăcător moţionale” de smiley-uri, screen-
aţi rapid orice gaură de securitate. să preia controlul asupra sistemu- saver-e sau alte elemente. Vin să
lui dumneavoastră. „înfrumuseţeze” Windows-ul și vă
pot infecta rapid sistemul și vă mi-


raţi ulterior că nu mai aveţi acces
2 Instalaţi şi folosiţi un antivi-
5 Folosiţi o aplicaţie dedicată
la internet sau că merge prea greu.
rus. Meţineţi-l activ cu motorul de
scanare în timp real și, cel mai impor- pentru blocarea adware-ului. Pro-


tant, cu update-urile la zi (din 4 în 4 babil că vă pasă de reclame! BitDe-
ore dacă este posibil). Nu dezactivaţi fender Total Security 2009 se des- 9 Folosiţi un utilitar de bloca-
sub nici o formă antivirusul, dar dacă curcă foarte bine în această . Ţineţi re a pop-urilor pentru browser.
o faceţi, aveţi grijă să scanaţi în prea- activ modulul rezident de protecţie Atât Google, cât și Microsoft sau
labil mesajele venite pe e-mail sau și cu update-urile la zi. Yahoo oferă toolbar-uri ce se achi-
aplicaţiile pe care le rulaţi. tă foarte bine de această sarcină.
Așa nu veţi avea desktop-ul inun-

3 Folosiţi un firewall. Chiar și 


dat de ferestre.
6 Nu divulgaţi pe internet in-
 formaţii personale de tipul: adresă


cel oferit de Windows este suficient de e-mail, cont de utilizator, parole.
pentru a avea un sistem protejat. Cu Aceste informaţii pot fi folosite ul- 10 Fiţi temători şi folosiţi-vă
ajutorul unui firewall veţi putea ve- terior ca instrumente prin care să bunul simţ. Când o aplicaţie vi se
dea dacă cineva este interesat de fiţi convinși să rulaţi aplicaţii mal- pare dubioasă, mai bine renunţaţi
PC-ul dumneavoastră și vă atacă. Lă- ware. Eventual activaţi opţiunea la rularea acesteia. Nu veţi pune în
saţi să treacă prin firewall doar pro- Privacy Control din suita BitDefen- pericol securitatea sistemului
gramele cunoscute. der Total Security 2009. dumneavoastră!

18 Ghid de utilizare

S-ar putea să vă placă și