Sunteți pe pagina 1din 20

Supliment!

Top 50 Cei mai sexy Jurnali[ti


Anul XIX nr. 17 (905) 29 aprilie – 5 mai 2009
24+16 pagini – 2,50 lei

s`pt`m\nal de moravuri grele w w w. c a t ave n c u . ro

Zgudui]i de un mic cutremur [i de o mare criz`, la dou` s`pt`m\ni dup` |nviere


[i cu pu]in \nainte de \nmorm\ntarea economiei, st\lpii noii Puteri par s` ne \ndemne:

VENI}I DE LUA}I RUIN~!

{efu’,
{efu’, lala cum
cum |nc`
|nc` un
un
se
se zguduie
zguduie PIB-ul,
PIB-ul, ee cutremur
cutremur ca ca `sta
`sta [i[i Ah,
Ah, ce
ce m`
m` bucur
bucur
posibil
posibil s`
s` cad`
cad` [i[i blocul
blocul s`
s` moar`
moar` m`-sa
m`-sa dac`
dac` c`
c` se
se pr`bu[e[te
pr`bu[e[te
C\t?!
C\t?! 5,5
5,5
PD-L-PSD,
PD-L-PSD, c` c` are
are bulin`
bulin` autostr`zile
autostr`zile mele
mele economia!
economia! Astfel
Astfel vom
vom avea
avea
grade?
grade? OO nimica
nimica
ro[ie,
ro[ie, conform
conform suspendate
suspendate n-o n-o s`
s` cad`
cad` ruine,
ruine, deci
deci oo atrac]ie
atrac]ie
toat`,
toat`, c\t
c\t oo
ultimelor
ultimelor sondaje.
sondaje. fix
fix pe
pe locul
locul vechilor
vechilor turistic`
turistic` \n
\n plus.
plus.
bere.
bere...
T
[osele.
[osele.

Situat` pe placa tectonic` moesic`, clasa politic` romåneasc` ne amenin]` cu un mare risc fariseismic
Anul XIX nr. 2 (890) 14-20 ianuarie 2009 Populism mare, dup` buget
24 pagini – 2,50 lei
To]i oamenii
pensiona]i,
dar [i salaria]i,
ai pre[edintelui
B`sescu

s`pt`m\nal de moravuri grele w w w. c a t ave n c u . ro

|i zice Nica, cic` n-are nimica


Vicepremierul ascunde
o ditamai vila pe faleza
up` cum a]i v`zut la TV, pre[edintele B`sescu vrea
Dun`rii D s`-i ]in` numai pe banca de rezerve a pensiei pe
[mecherii care, de[i sco[i din terenul muncii salariate,
an Nica, actual vicepremier \n Guvernul Boc [i propus interimar la In- au revenit [i joac`, precum \n prima tinere]e, la echipa
D terne, \[i ascunde o vil` de 300 de metri p`tra]i \nc` de c\nd era mi-
nistru al Comunica]iilor \n Guvernul N`stase. C`soiul de pe faleza
statului. Cic` ar primi abuziv bani din dou` locuri, de la
buget, deci cartona[ ro[u: ori rezerv` la pensie, ori ju-
Dun`rii a fost primit cadou de vicepremier de la Vega ’93, firm` de con- c`tor pe terenul salariului. Aproape l-am crede pe B`se
struc]ii g`l`]ean` care a spart pia]a cu ajutorul lui Nica sub guvernarea c` e bine inten]ionat, dac` omul nu ar face ni[te blaturi
PSD. Plin de imagina]ie, Nica a plimbat vila ba pe numele socrilor, ba r`sun`toare cu ni[te rezervi[ti din ograda lui prezi-
pe cel al unui fin, p\n` a ajuns s` foloseasc` den]ial`, pe care i-a b`gat
drept paravan, \n acte, o familie modest`.
Pagina 3 \n teren c\t ai zice Boc.
Pagina 13

La multe grade sub zero, Uniunea European` ajunge tot la vorba romånului:

HAZ DE NEGAZ
zic
Fiule,
zic `[tia
Fiule, nu
`[tia la
nu [tiu
[tiu ce
la [coal`
[coal` la
ce v`v`
la lec]ia
lec]ia de
de
geopolitic`...
geopolitic`... HaiHai s`-]i
s`-]i explic
explic eueu care-i
care-i
treaba!
treaba! |l|l l`s`m
l`s`m pe pe domnul
domnul Putin
Putin s`-[i
s`-[i
livreze
livreze gazul
gazul [i[i pepe urm`
urm` fiifii atent
atent cum
cum se
se
procedeaz`:
procedeaz`: \l\l ieiiei tu
tu pe
pe `la
`la mic,
mic, iar
iar eu
eu m`
m` Emile,
Emile,
ocup
ocup de
de cel
cel ple[uv,
ple[uv, c`c` `sta
`sta nu-i
nu-i pentru
pentru deocamdat`
deocamdat` asta asta e:
e: \i\i mai
mai
copii.
copii. Mirosul
Mirosul \mi \mi spune
spune c` c` are
are l`s`m
l`s`m pe
pe ru[ii
ru[ii `[tia
`[tia s`-[i
s`-[i dea dea
alcool
alcool \n\n s\nge.
s\nge. aere.
aere. Dar
Dar c\nd
c\nd oo veni
veni c`ldura,
c`ldura, la la
var`,
var`, pe
pe la
la 23
23 august,
august, \ntoarcem
\ntoarcem
imediat
imediat ]evile
]evile \mpotriva
\mpotriva lor lor [i[i
trecem
trecem dede partea
partea alia]ilor
alia]ilor
germani!
germani!

{efu’,
{efu’, apreciez
apreciez
enorm
enorm c` c` te
te lup]i
lup]i cu
cu
ru[ii
ru[ii s`
s` ne
ne dea
dea gaz!
gaz! De[i,
De[i,
dac`
dac` merge
merge tottot a[a,
a[a, am
am
impresia
impresia c` c` vom
vom lua
lua din
din
nou
nou oo mare
mare ]eav`!
]eav`!
T

|n plin` criz` energetic`, pre[edintele B`sescu \l \ncurajeaz` pe premierul Boc s` dea ]`rii c\t mai multe gaze,
dat fiind faptul c` activitatea guvernului PD-L-PSD se concentreaz` pe luptele intestine.
Anul XIX nr. 5 (893) 4-10 februarie 2009 Interviu cu Ioana Timofte,
24 pagini – 2,50 lei
cea mai sexy femeie din politic`
Dup` ce a rupt gura t\rgului,
Noua Elena
Udrea rupe
[i t`cerea
m cercetat, am documen-
A tat, am votat, am publi-
cat [i am riscat s` afir-
m`m, s`pt`m\na trecut`:
cea mai sexy femeie din
s`pt`m\nal de moravuri grele w w w. c a t ave n c u . ro politic` e Ioana Timofte,
blonda de la PSD Ia[i,
nepoata lui Radu Ti-
De ce a demisionat Dragnea? mofte – pe scurt, Elena
Udrea \ntr-o nou` pre-
Ca s` nu fie pus \n situa]ia zentare. |n plus: am
plecat la Ia[i, pe ur-

s` se aresteze singur mele c\[tig`toarei, am


\mp`rt`[it pasiunea
comun` pentru mu[-

M inistrul Liviu Dragnea era responsabil cu respectarea


legilor. Ministrul Liviu Dragnea avea \n sarcin` buna
func]ionare a administra]iei publice. Automat, fiindc`-l obliga
chiul de vi]el cu sos
gorgonzola, am dan-
sat \mpreun` \n
func]ia, ministrul Liviu Dragnea risca s` se autosesizeze la mai Office [i i-am
vechile pl\ngeri ale unor parlamentari (acum colegi de coali]ie) luat un interviu
cu privire la activitatea dubioas` a lui Liviu Dragnea, pe c\nd din care rezult`
era pre[edintele Consiliului Jude]ean Teleorman. O parte din ceea ce [tiam deja: Ioa-
ce putea descoperi Liviu Dragnea, ministrul, \n trecutul lui na Timofte e sexy. Am`-
Liviu Dragnea, pre[edintele CJ, citi]i \n nunte [i dest`inuiri, \n

Pagina 3 Pagina 14

Haiducii de la guvernare au g`sit solu]ia bugetar`:


Ia criza de la boga]i [i d`-o la s`raci! Pogea,
Pogea, Mo[ule,
Mo[ule,
`sta-i
`sta-i nu-i
nu-i dec\t
dec\t un un avertisment!
avertisment! pentru
pentru mine
mine nunu mai
mai
Ai
Ai priceput,
priceput, sper,
sper, c` c` nu
nu glumim
glumim [i[i trebuie
trebuie vreau
vreau nimic
nimic lala Transporturi!
Transporturi!
s`
s` ne
ne achi]i
achi]i taxa
taxa dede protec]ie
protec]ie social`!
social`! Apropo,
Apropo, Doar
Doar nu-snu-s nebun
nebun s` s` fac
fac autostrad`
autostrad`
degeaba
degeaba sunisuni la
la Poli]ie,
Poli]ie, c`,
c`, la
la Ministerul
Ministerul \n
\n an
an electoral,
electoral, c\ndc\nd avem
avem cheltuieli
cheltuieli cu
cu
de
de Interne,
Interne, iar iar nu
nu ee nimeni!
nimeni! campania
campania lu’ lu’ [efu’!
[efu’! Da’
Da’ d`-i
d`-i m`car
m`car \nc`
\nc`
0,02%
0,02% la la Cultur`
Cultur` lu’lu’ Toader
Toader Paleologu,
Paleologu,
c`
c` `sta
`sta ee \n\n stare
stare s`s` scoat`
scoat`
hoardele
hoardele de de intelectuali
intelectuali \n\n
strad`
strad` [i[i murim,
murim, dracu’,
dracu’,
de
de r\s!
r\s!

Alio,
Alio,alio!
{ie
alio!v-a]i
{ie sp`riet,
v-a]i
bre, a[e?
sp`riet, Eua[e?
bre, nu mi-s
Eu
jefuitor! Io-s portretul
nu mi-s jefuitor! Io-s
robot al lu’ fotografia
portretul-robot al lu’ lu’
Gorbunovlu’[iGorbunov
fotografia fug s`-l
[iprind pe adev`ratul
fug s`-l prind pe
adev`ratul
asasin!
asasin!

Dup` ce au reu[it s` \mpart` m`laiul \ntre ministere, membrii celor dou` clanuri de la Palatul Victoria
se mai tem doar c` poporul \nfometat le va adresa soma]ia: „P\inile sus!“
Anul XIX nr. 7 (895) 18-24 februarie 2009 Re\ntors pe uscat,
24 pagini – 2,50 lei
Liviu Mihaiu declar` la ziar:
„T\mpitule, aici
nu e vorba
de mine, e vorba
de Delta Dun`rii“

s`pt`m\nal de moravuri grele w w w. c a t ave n c u . ro

S-a spart Casa (de bani a) Poporului!


Parlamentarii cheltuiesc „la negru“
6.000.000 de euro anual
{ ase milioane de euro se pierd, anual, \n buzunarele
parlamentarilor romåni, cu titlu de „cheltuieli“. Pen-
tru aceste „cheltuieli“, \ns`, parlamentarii nu aduc nici
un fel de documente justificative, ci doar declar` pe
propria r`spundere c` au folosit banii pentru cabinetele
D e c\teva zile, fostul nostru coleg Liviu Mihaiu este
din nou colegul nostru. Reintegrarea \n colectiv
s-a consumat pe canalul principal, \n barca lui Eugen
lor parlamentare. Dar nimeni nu verific` pe ce se duc, Istodor. Citi]i interviul pe care ni l-a dat fostul guver-
\ntr-adev`r, acei bani. Aten]ie, e vorba de bani primi]i nator al Deltei la \ntoarcerea \n redac]ie, unde pro-
de deputa]i [i senatori peste salariu [i cheltuielile de blemele cu ]\n]arii s\nt mult mai mici, \n
mas`, cazare [i transport asigurate oricum de Parla-
ment.
Pagina 3 Pagina 4

Speriind electoratul cu tot felul de bazaconii, pre[edintele mai culege voturi din

MARJA DE TEROARE Nu mi[c` nimeni!


Acesta este un jaf! Un jaf de
pre[edinte! Scoate]i tot capitalul
electoral care v-a mai r`mas! Boc,
adun` voturile \n urna PD-L [i
a[teapt`-m` afar` cu motorul
economiei pornit!

B`i, Gigi,
eu a[ declan[a
Traiane,
alarma, da’ mi-e fric`!
scuz`-m`, \n]eleg c` e
De fiecare dat` c\nd
un jaf pe partea politic`...
ap`s pe buton vin ni[te
Bine, mo[ule! Da’ nu m` lua [i pe
asisten]i [i m` iau
partea economic`, c` \l aduc pe
cu targa!
Giovanni [i te facem de la
Boc \n jos!

Renumit p\n` acum doar prin spargeri de alian]e, Traian B`sescu atac`, mai nou, Banca Electoral` Transilvania,
unde ]i se d` credit doar cu buletinul de vot antimaghiar
Anul XIX nr. 11 (899) 18-24 martie 2009 Alina Mungiu-Pippidi despre
24 pagini – 2,50 lei
europarlamentabila Elena:
„Se subestimeaz`
impresia dezastruoas`
a unei asemenea
candidaturi“

s`pt`m\nal de moravuri grele w w w. c a t ave n c u . ro


S` moar` „Sanda“ ca s` tr`iasc` Rodica!
Turn`toarea St`noiu, sp`lat`
de pesedi[tii [i pedeli[tii din CNSAS
D up` ce s-a murd`rit turn\nd la Securitate \nainte de ’89,
„Sanda“ St`noiu s-a mai murd`rit pu]in mai mult [i \n
regimul democratic de dup`, falsific\nd documente care s`
E groas`: p\n` mai ieri pe listele PD-L la europarla-
mentare, Alina Mungiu-Pippidi explic` de ce azi
nu mai e acolo. P`i: „Elena B`sescu e o victim` de
probeze c` n-ar fi turnat. Ceea ce nu ar fi fost o problem` \n Ger- predilec]ie“, care, de regul`, „nu \n]elege ce i se \n-
mania, de exemplu, dar este la noi, unde, vorba reclamei, t\mpl`“. Sau: „Eu am crezut c` exist` un partid mai
murd`rirea este bun`. Adic` numai bun` de sp`lat cu un deter- curat dec\t altele, care acum se nume[te PD-L. Numai
gent de prima m\n` marca CNSAS (cu substan]e active de la c` m` \ntreb p\n` c\nd va rezista aceast` diferen]`
PSD [i PD-L), INEC (Institutul Na]ional de Expertize Crimina- pozitiv`“. {i mai explic` de ce nu-l sun` pe B`sescu,
listice) sau chiar Justi]ia. Ce program de sp`lare s-a folosit, pe ci B`sescu pe ea, \n interviul din
larg \n
Pagina 3 Pagina 4

Involu]ia speciilor liberale consacr` la congres

TEORIA LUI PARVIN


Nimic
n-a]i \n]eles din
evolu]ia politic`, urma[ii mei!
Degeaba am ajuns eu ditamai
bulevardul Br`tianu, dac` m` Chiar
asfalteaz` PSD-ul [i PD-L-ul [i-acum, \n prag de dram`, /
\mi pune borduri! V` re]in c-o epigram`: / To]i M`
juc`m c\te un rol / |n piesa lu’ uit la voi, p\rli]ilor,
Rompetrol! [i m` \ntreb de ce am
dat at\]ia bani pe voi. C` la
preziden]iale praf v` face
CimpanZeus de la
Cotroceni!

Grup de homo electus [i liberalopiteci care s-au dat jos din arborele genealogic al PNL [i au declan[at luptele de goril`
Anul XIX nr. 1 (889) 7-13 ianuarie 2009 Activi[tii de ieri,
24 pagini – 2,50 lei inactivii parlamentari de azi
Nou! Avem
[i lista ale[ilor
p`ta]i la dosarul
de cadre PCR-ist

s`pt`m\nal de moravuri grele w w w. c a t ave n c u . ro

Pagina de denun]uri imobiliare:


B`sescu ar putea s`-l suspende
pe ministrul de Interne
D in afaceri imobiliare ilegale, apropia]i ai primarului
Pandele din Voluntari, dar [i ai proasp`tului ministru
de Interne Gabriel Oprea s-au ales cu milioane de euro
A m publicat, \nainte de alegeri, lista candida]ilor cu
pete – cei care aveau ba o colaborare cu Secu, ba
niscaiva avere greu de justificat, conflicte de interese
„negri“. E vorba de sume pentru care nu s-au pl`tit im- ori au schimbat mai mult de dou` partide. Pe fo[tii ac-
pozite, ob]inute prin falsificarea unor acte [i retro- tivi[ti PCR i-a g`sit Institutul de Investigare a Crimelor
cedarea fictiv` a unor propriet`]i \n Pipera [i Voluntari. Comunismului \n Romånia. V` oferim satisfac]ia s` nu
Un singur intermediar este cercetat, de Parchetul Ge- regreta]i c` i-a]i votat [i trimis \n Parlament. C\]i au
neral. Dar acest intermediar \l poate da jos din scaunul ajuns acolo [i ce pedigree au tovar`[ii, numai \n
de ministru pe Oprea, dac`
\l denun]` la Parchet.
Pagina 3 Pagina 8

Parteneriatul PSD-PD-L prinde ghea]`, oferindu-ne deja prima sa realizare:

GERUL DE BOCBOTEAZ~
B`,
care iese primul din
{i
spune]i c` de Boboteaz`
ap`, aduce]i-mi [i mie se arunc` crucea? Cu drag` inim`!
ni[te ghea]`, c` vodca o d` Eu am aruncat-o \nc` din tinere]e. Da’
domnu’ Iliescu! P`i, nu-i ziua v` rog s` nu m` pune]i s` arunc ce am
matale, nea Nelule, ai eu mai sf\nt, secera [i ciocanul, c`
uitat?! ne bate Dumnezeu!

Emile, trec eu drept


Prost`nac, \ns` m-am prins din
prima cine-i blonda asta apetisant`!
Cum a intrat \n ap`, i s-a [i f`cut
pielea de g`in`! Deci, clar, deduc
c` e nevasta lu’ Coco[!

Gata, e criz`, s-a


terminat cu orice
majorare!... {i nu v` mai
r\de]i de dimensiunile mele,
fetelor! C\nd apa e a[a de
rece, toate se fac Stau
mici! [i m` g\ndesc, m`i,
Cati... Ce blestem [i pe
poporul romån! La 20 de ani de
la Revolu]ie, de c\nd cu guvernul
nostru PSD-PD-L, bie]ii oameni
n-au de ales dec\t \ntre o
intelectual` lipsit` de farmec
[i o semidoact` focoas`!

Abia lansat la ap`, noul guvern urm`re[te \nfrigurat Cotele Apelor D\mbovi]ei: Boc - 155 de centimetri, sta]ioneaz`; Geoan` \nghea]` la mal;
B`sescu - \n cre[tere, pericol de dep`[ire a cotei de aten]ie; Iliescu, ieri, 85% (vosemdiseatipiat ]entimet`r), zavtra - kanie] film\, kaput
Anul XIX nr. 10 (898) 11-17 martie 2009 |n aten]ia cititoarelor:
24 pagini – 2,50 lei
Pune]i-v` ochelarii de aproape
Cel mai sexy
intelectual
se dezbrac`.
De secrete

Foto: Horia Marinescu


s`pt`m\nal de moravuri grele w w w. c a t ave n c u . ro
S` parca]i bine milioanele!
Contractul dintre Dalli [i Prim`ria
Bucure[ti este ilegal Traian B`sescu, R`zvan Murgeanu, Adriean
Videanu. Fiecare din cei trei a \nc`lcat le-
gea pentru ca Dalli, firma \nfiin]at` de Dorin
Coco[, s` de]in`, de zece ani \ncoace, mo-
nopolul pe parc`rile din Bucure[ti. Mai \nt\i,
S `pt`m\na trecut`, cititoarele noastre [i-au pierdut
min]ile r`sfoind un top al celor mai sexy intelectu-
ali din Romånia, realizat de Academia Ca]avencu, spe-
primarul general B`sescu s-a f`cut – timp de cial pentru ele, cu ocazia lunii \n care toat` lumea e
un mandat! – c` nu vede c` acest contract atent` cu femeile. Namb`r uan \n topul cu pricina era
fusese prelungit ilegal de predecesorul s`u, nimeni altul dec\t redactorul-[ef al revistei Dilema
Viorel Lis. Apoi, R`zvan Murgeanu, ca primar veche, Mircea Vasilescu. Nu ne-am putut permite s`-l
general interimar, a semnat o nou` prelun- l`s`m s`-[i tr`iasc` via]a lini[tit, dup` o asemenea
gire ilegal` a contractului. Urm`torul primar performan]`. L-am luat la un interviu [i l-am dezbr`cat.
general, Adriean Videanu, a avut [i el orbul De c\teva secrete. Pentru voi, doamnelor, c` \nc` nu s-a
coco[ilor. terminat luna martie. Vizio-
nare pl`cut` \n
Pagina 3 Pagina 23

|n ciuda previziunilor alarmiste, \mprumutul extern deschide o nou` perspectiv`:

}ARA MERGE CA PE RATE


Dragi
Dragi tovar`[i,
tovar`[i, acum,
acum, c` m-
c` tot
a]i deranjat din odihn`, v` ajut, ceajut,
tot m-a]i deranjat din odihn`, v` ce s`
s` fac? C`-i Nicule,
Nicule,
fac? C`-i [i ]ara mea, chiar dac`, prin
[i ]ara mea, chiar dac`, prin practici burghezo-practici s`
s` [tii
[tii c`
c` dictatoru’
dictatoru’
burghezo-mo[iere[ti,
mo[iere[ti, a]i deviat de a]iladeviat de la linia socialismului!
linia socialismului! {i eu, acum {ivreo `sta,
`sta, care-i
care-i \n \n locul
locul t`u
t`u acuma,
acuma,
eu, acum vreo treizeci de ani, am f`cut un
treizeci de ani, am f`cut un \mprumut iestern. Aveam un\mprumut iestern.
serviciu nu-i
nu-i om
om serios!
serios! |n |n timp
timp cece tutu spuneai
spuneai
Aveam la
stabil, unfel
serviciu stabil,
[i so]ia, [i nelapermiteam
fel [i so]ia,
s`[ipl`tim
ne permiteam
ratele cu s`cei c`
c` datoriili
datoriili ie
ie greu
greu de de pl`tit
pl`tit [i[i s` s` nu
nu
pl`tim ratele cu cei 22 de milioane de giran]i.
22 de milioane de giran]i. {i, de[i am stat mereu cu {i, de[i am
frica esagereze,
esagereze, io-te
io-te la la el:
el: lui
lui \i\i st`
st`
stat mereu
c` m` cu frica c`
execut` m` execut`
banca, banca,m-a
p\n` la urm`, p\n` la capu’
capu’ doar
doar s`-ntind`
s`-ntind`
urm`, executat
m-a executat silit unu’ Iliescu.
silit unu’ Iliescu. coarda!
coarda!

De[i a trecut 8 Martie, conduc`tori de ieri [i de azi s`rb`toresc ziua FeMeI cu g\ndul la datoria etern` a Romåniei
Anul XIX nr. 18 (906) 6-12 mai 2009 File din actoria neamului
24 pagini – 2,50 lei
Duda [i casa regal`
a fotbalului african

s`pt`m\nal de moravuri grele w w w. c a t ave n c u . ro


B`taia e rupt` din raiul bugetului
Milioane f`r` licita]ie pentru BGS,
de la pedelistul Negoi]`
lovitur` n`ucitoare i se preg`te[te BGS-ului, firma de
O zmardoi care a snopit ni[te b`ie]i la mall: anularea
licen]ei de func]ionare. Piciorul \n piept ar putea veni S enza]ional! C\nd nimeni nu se a[tepta, am reu[it s`
nu ob]inem nici o declara]ie de la fo[tii colegi [i pro-
pentru c` BGS a refuzat s` pun` la dispozi]ia Poli]iei [ase fesori de la Actorie ai prin]ului Radu de Romånia. {i
minute foarte relevante din \nregistrarea video a b`t`ii mai senza]ional, \ns`, am g`sit ni[te surse tocmai \n
de la Plaza Romånia. Ca s` nu se \nt\mple asta, un spri- Africa, dispuse s` ne spun` \n exclusivitate mondial`
jin nepre]uit ar putea s` vin` de la PD-L, partid aflat la gu- ce f`cea actorul Radu, c\nd era t\n`r, cu regele fotbalu-
vernare. Din care face parte [i Liviu Negoi]`, primarul de lui african Roger Mila! {i chiar \n ce limb` f`cea! O fil`
la 3, un finan]ator generos prin contracte f`r` licita]ie, din de istorie autentic`, deci, a Casei Regale, numai \n
bani publici, al BGS.
Pagina 3 Pagina 16

B`sescu [i Geoan` au luat mulsul electoratului \n


B~T~LIA DE LA OVINE
Hai,
Hai, c`
c` chiar
chiar
e[ti
e[ti m`gar!
m`gar! Acuma,
Acuma, dac`
dac`
m`
m` vezi
vezi cucu ochelari
ochelari dede cal,
cal,
imediat
imediat generalizezi
generalizezi abuziv
abuziv cum
cum
c-a[
c-a[ fi
fi intelectual
intelectual de-al
de-al lui
lui
B`,
B`, calule,
calule, B`sescu!
B`sescu!
iarba
iarba nu-i
nu-i ca
ca vara,
vara, s`
s` [tii!
[tii!
Dac`
Dac` maimai st`m
st`m mult
mult cu
cu `[tia
`[tia
\n
\n spate,
spate, oo s`
s` ajungem
ajungem la la
iap`
iap` de
de lemn!
lemn!

Ce
Ce
blestem
blestem pe pe
turmele
turmele noastre,
noastre, b`,
b`,
Grivei,
Grivei, s`
s` avem
avem iar
iar
de
de ales
ales \ntre
\ntre doi
doi
ciobani!
ciobani!

Hai,
Hai,
c-am
c-am tr`it
tr`it s-os-o v`d
v`d
[i[i pe
pe asta,
asta, Bisisico!
Bisisico!
Lupul
Lupul de de mare
mare paznic
paznic
la
la oi!
oi! T

Pe-un picior de plai / Colea, l\ng` Splai / Chiar de 1 Mai / Se pr`jesc agale / Fleici electorale / C\rn`ciori de miei / {i mul]i mititei.
Anul XIX nr. 19 (907) 13-19 mai 2009
O chestiune de mare interes MEDIU
24 pagini – 2,50 lei
Grupul
Realitatea-
Ca]avencu
instaureaz`
Un arhiepiscop scrie [pagini
de istorie
|PS TEODOSIE:
s`pt`m\nal de moravuri grele w w w. c a t ave n c u . ro
„Mare p`cat, da.
Prima \ncercare de slobozire a romilor \n PSD: Dar se iart`“

Barosanii din stabor


d` cu pietre-n dirijor
A rhiepiscopul Tomisului, |PS Teodosie, este primul
\nalt ierarh ortodox cercetat penal, \n istoria BOR,
din 1990 \ncoace. Un cotidian central [i-a trimis repor-
terul s` [i-l fac` preot. |PS Teodosie a luat [pag` [i se
preg`tea s` mai ia pentru a-l b`ga pe acesta la facul-
tate [i a-l urca \n ve[minte sfinte. Avem [i noi o scurt`
spovedanie cu |PS Teodosie \n

Pagina 4

Las`-l
B`, s` sufere[te,
m\nca-ne-am \ntre noi! domnu’ Hrebenciuc, c`
Ne-am str\ns aici’[a s`-l bulim tare-i mai pl`cea la
p` Medelin! ~ sta s-a \ncrezut S`
moare famelia mea televizor! Numai eu [tiu
vioara \nt\i \n pesedeu, \n c\t m-a chinuit s` str\ng
locu’ lu’ mine! politic` dac` n-a ajuns
]iganu’ acesta care este bani la Dansez pentru
rom s` ne dirijeaz` la tine pe jar!
noi \n partid!

B`net dup` modelul B`neasa


Guvernul i-a f`cut
cadou Oborul
lui Popoviciu
L a fel ca la B`neasa, Puiu
Popoviciu a pus m\na pe
un teren proprietate publi-
c` a statului [i a dat s` tr\n-
Nu teasc` un mall pe el. De da-
m` goni]i din ta asta, s-a nimerit s` fie
[atr`, fra]ii mei! M` Pia]a Obor. Spre deosebire
jur p` pi]`ria lu’ Serghei de B`neasa, aici cineva s-a
opus prelu`rii: Prefectura
Mizil c` nu mai fac! M` jur
Bucure[ti, care a contestat,
[i p` Stradivariusu’ `la fals printr-un proces \n instan-
care l-am dat \napoi la ]`, afacerea. Dar numai p\-
statul romån, c`, de-acum n` c\nd prefect al Capitalei
\ncolo, v` c\nt numa’ a devenit un pedelist. Care
\n strun`! prefect pedelist renun]` la
T proces [i-l las` pe Puiu st`-
p\n pe Obor, acum [i-n vecii
vecilor.
Indigna]i c` romul M`d`lin a devenit, din lingurar, polonicar la adresa lor,
supu[ii regelui Geoab` l-au trimis s` plimbe ursul Pagina 3
Anul XIX nr. 20 (908) 20-26 mai 2009 Un interviu-m`rturie,
24 pagini – 2,50 lei
ob]inut prin mijloace legale
C~T~LIN
ZM~R~NDESCU:
„Pro[ti, t`nt`l`i,
zi-ne cum vrei“
oi ne-am convins
N mai demult: nu,
Zm`r`ndescu nu e
prost. Dar, ce s`-i faci,
s`pt`m\nal de moravuri grele w w w. c a t ave n c u . ro nu l-a ajutat anturajul.
Tocmai despre asta e
vorba \n primul inter-
Pentru sponsorizare electoral` de doar 10.000 de euro, viu pe care-l acord` fos-
tul bodyguard al lui
Oprescu d` voie la blocuri Gigi Becali dup` eli-
berare. Despre oame-

la Ci[migiu | n campania electoral`, actualul primar Opres-


cu a primit o sponsorizare de 10.000 de euro
nii neobi[nui]i din ju-
rul s`u [i despre ho]ii
extrem de banali de
de la un investitor imobiliar. Dup` ce a ajuns l\ng` un Mercedes.
primar, Oprescu a avut de decontat: i-a f`cut Despre poli]i[tii care
imobiliarului derog`ri de la regulamentele de au s`rit gardul s`-l a-
urbanism (37 de metri \n`l]ime \n loc de 16, resteze [i despre cole-
230 de locuri de parcare \n loc de 422, gr`birea gii de deten]ie, pe care
procesului de autorizare etc.) pentru dou` cl`- era s`-i zv\nte \n b`ta-
diri de birouri l\ng` Ci[migiu. Cum era [i nor- ie pentru c` f`ceau g`l`gie. |n fine, despre via]`, toa-
mal: dup` ce a primit plicul \n buzunar, chirur- lete turce[ti, gardieni, „domnul Becali“ sau \nsu[i
gul trebuia s` ciop\r]easc` profesionist ora[ul. Dumnezeu. 29 de zile \n arest. Un singur interviu.
Citi]i-l acum, \n
Pagina 13 Pagina 16

Dat afar` din sondaje, pre[edintele-juc`tor se \ntoarce la popor, amenin]\ndu-l cu o

RETRAGERE PE SFOAR~ Dac`


Dac`
Cu
Cu ocazia
ocazia nehot`r\rii
nehot`r\rii Traiane,
Traiane,
pleci,
pleci, vreau
vreau s`
s` vin
vin cu
cu
mele
mele ferme
ferme de de aa candida
candida sau
sau de
de stai!
stai! Nu
Nu pleca!
pleca! Nu,
Nu,
tine
tine // Dac`
Dac` pleci,
pleci, ia-m`
ia-m` [i[i pe
pe
aa nu
nu candida,
candida, am am s`
s` recit
recit patriei
patriei c\teva
c\teva nu-i
nu-i vorba
vorba de
de mine!
mine! Dar
Dar
mine
mine // Dac`
Dac` pleci,
pleci, n-am
n-am s`s` pot
pot
versuri
versuri dindin platforma-program:
platforma-program: g\nde[te-te
g\nde[te-te la la `sta
`sta micu’!
micu’!
tr`i
tr`i // Din
Din borduri
borduri cinstite,
cinstite,
Trec
Trec banii,
banii, trec
trec flotele-n
flotele-n goan`
goan` Avem
Avem unun premier
premier
f`r`
f`r` m\n`rii!
m\n`rii!
{i
{i [ansele
[ansele ]`rii
]`rii tot
tot trec
trec \mpreun`,
\mpreun`, ce ce
R`m\i
R`m\i s`n`toas`,
s`n`toas`, cu cu Geoan`,
Geoan`, dracu’!?
dracu’!?
Cui
Cui ne
ne la[i,
la[i, |mi
|mi iau
iau geamandura
geamandura [i[i plec.
plec.
Traiane?
Traiane? CineCine mai
mai
m`tur`
m`tur` cu cu noi
noi pe
pe jos?
jos? Ce
Ce
locomotiv`
locomotiv` ne ne mai
mai trage
trage pe
pe
noi
noi cu
cu capul
capul de
de to]i
to]i pere]ii?
pere]ii?
Cine
Cine mai
mai pl\nge
pl\nge c\nd
c\nd m`
m`
retrag
retrag eu?eu?

Spune-mi,
Spune-mi,
dac`
dac` te-a[te-a[ prinde
prinde
\ntr-o
\ntr-o zi
zi [i[i ]i-a[
]i-a[ s`ruta
s`ruta talpa
talpa
piciorului,
piciorului, nu-inu-i a[a
a[a c`
c` ai
ai
[chiop`ta
[chiop`ta pu]in,
pu]in, dup`
dup` aceea,
aceea, dede
team`
team` s` s` nu-mi
nu-mi strive[ti
strive[ti
s`rutul?
s`rutul?

Film de serie C, cu Traian B`sescu \n rolul principal: To]i oamenii pre[edintelui lucreaz` din greu la Adio, dar r`m\n cu tine
Anul XIX nr. 3 (891) 21-27 ianuarie 2009
24 pagini – 2,50 lei

s`pt`m\nal de moravuri grele w w w. c a t ave n c u . ro

Odat` cu instalarea unui nou pre[edinte la White House, Guvernul B`sescu \mprumut` din optimismul lui Obama:

YES, WE CAN’T! pentru


Felicit`ri
Felicit`ri
pentru instalare,
instalare, Obama!
Obama! Dar Dar
s`
s` [tii
[tii c`,
c`, pe
pe l\ng`
l\ng` mine,
mine, r`m\i
r`m\i un
un
pre[edinte
pre[edinte de de carton!
carton! MareMare [mecherie,
[mecherie,
c`
c` e[ti
e[ti [i[i [eful
[eful Guvernului!
Guvernului! Eu, Eu, dac`
dac` amam
chef
chef -- [i[i chef
chef amam \n \n fiecare
fiecare sear`
sear` -- s\nt
s\nt
[ef
[ef [i[i la
la Parlament!
Parlament! {i {i de-aia
de-aia vreau
vreau s`-l
s`-l
fac
fac unicameral,
unicameral, c` c` nu-mi
nu-mi place
place s`
s` m`
m`
plimb
plimb cucu paharul
paharul dintr-o
dintr-o
Camer`
Camer` \n \n alta.
alta.

Barack Obama, un pre[edinte care a c\[tigat alegerile \n SUA cu formula „Yes, we can!“,
[i Traian B`sescu, un marinar care a c\[tigat bini[or [i-n dictatura comunist` cu formula „Yes, we Kent, we blugi [i we video!“
Supliment! Top 49 Cele mai sexy femei din politic`
Anul XIX nr. 4 (892) 28 ianuarie – 3 februarie 2009
24+16 pagini – 2,50 lei

s`pt`m\nal de moravuri grele w w w. c a t ave n c u . ro

|mpu[c`turi ca pe vremea lu’ |mpu[catu’


Prin]ul Bugatti v\neaz` ilegal \n ograda
lui B`sescu de la Scrovi[tea
C \nd [mecherii de fi]e [i figuri nu au banii lui }iriac, ca s`-[i
amenajeze propriul teren de masacrare a unor animale f`r`
D e[i domin` deta[at simpatia preziden]ial` [i con-
cursurile de \mpletit de la televizor, Elena Udrea
nu e singura bomb` sexy care conteaz` \n politic`.
ap`rare, apeleaz` la ce le pune statul la dispozi]ie, moca. De exem- Dac` te ui]i atent \n jur (\n Parlament, \n cancela-
plu, la domeniul de v\n`toare de protocol de la Scrovi[tea. Unde nici rii ministeriale sau chiar \n proximitatea unor bi-
m`car nu mai conteaz` c`, dup` lege, ar putea intra [i \mpu[ca doar rouri de baroni locali), vei descoperi c` politica ro-
cu invita]ie de la B`sescu [i Boc. Beizadeaua cu Bugatti a lui C`- mâneasc` e mai sexy dec\t prevede legea. Noi n-am
[uneanu, bodyguard-ul lui Mitrea, prietenii lui Micky {pag` [i aso- f`cut dec\t s` inventariem, \ntr-un supliment cu totul
cia]ii lui Necolaiciuc au ciuruit mistre]i, c`prioare [i mufloni f`r` special, ce are mai frumos democra]ia noastr` origi-
invita]ie. nal`, plin` de senzualitate [i neprev`zut. Cite[te [i
uit`-te la poze. |n vremuri de criz`, altceva oricum
Pagina 3 nu-]i permi]i.

Alo, intercepteaz-o pe Bunica!


Bine
Bine c`c` sîntem
sîntem în
în
parc,
parc,Mirciulic`,
Mirciulic`,[i[inunune
neaude
audeni-
meni!
nimeni!
Uite,
Uite,
chiar
chiar
pe pe
banca
banca
asta
asta
m-amm-amîntîl-
nit întîlnit
cu Brucan,
cu Brucan,
M`gureanuM`gureanu
[i generalul
[i generalul
Militaru ca
s`-l
Militaru
bîrfimcapes`-l
tovar`[ul
bîrfim Nicolae
pe tovar`[ul
Ceau[escu
Nicolae
[i s`
Ceau[escu
sfid`m microfoanele
[i s` sfid`mSecurit`]ii!
microfoanele Dar Securit`]ii!
a meritat! Dar
}ii
minte
a meritat!
ce temut
}ii minte
eram cela început,
temut eramîn PSD?
la început,
Ehee, cumîn
PSD?
mai trece
Ehee,timpul!
cum maiAzitrece
nu m`timpul!
mai ascult`
Azi nunimeni
m` maiîn
ascult`
partidulnimeni
meu. Amîn partidul
ajuns, culmea,
meu. Am s` ajuns,
fiu as-
culmea,
cultat
s` fiu
doarascultat
de du[mani!
doar de
du[mani! Alo,
Alo, Elwis,
Elwis,
aici
aici Sinbad!
Sinbad! D`D`
vr`biile
vr`biile alea
alea mai
mai încet,
încet, c`
c`
poveste[e
poveste[e nea nea Nelu
Nelu oo faz`
faz`
hardhardcucudoamna
doamna Nina
Ninala la
cine-
ma,
cinema,
în 1952,
în 1952,
la Moscova!
la Moscova!
Tu ce
ai
Tuîn]eles?
ce ai în]eles? E Balada
E „Balada soldat-
soldatului sau Baba
ului“ sau „Baba i-o i-o
d`
d`soldatului“?
soldatului?

Bunicu]o,
Bunicu]o, de de
ce
ce ai
ai gura
gura a[a
a[a de
de
mare?
mare? Ca Ca
s` s`
te te
înreg-
înregistreze
istreze mai bine?mai
bine?

Pre[edin]ii Geoan`, Iliescu [i B`sescu sau Trei într-o band`. Banda de unde medii Radio România Obscenit`]i
Anul XIX nr. 6 (894) 11-17 februarie 2009 Politica iubirii, combina]iile firii
24 pagini – 2,50 lei
Fi]ele [i suferin]ele
tinerei Elena
B`sescu

s`pt`m\nal de moravuri grele w w w. c a t ave n c u . ro

PNL ne-a t`iat resursele de la surs`


Cum a \nc`lcat T`riceanu
legea pentru Sterling Resources { tim c` z`c`mintele de ]i]ei din proximitatea Insulei
{erpilor v` preocup` mai mult. Intuim, de aseme-

T imp de 15 ani, dou` legi votate \n Parlament [i cinci


premieri ai Romåniei au p`strat pentru stat partea
cea mai consistent` a resurselor de petrol [i gaze din
nea, c` mult a[teptatul raport al Comisiei Europene
privind Justi]ia din România e incomparabil mai inte-
resant, pentru voi, dec\t ar putea fi, \n 20 de ani de
Marea Neagr`, adic` 55% din ce s-ar fi putut extrage. A acum \ncolo, pentru Elena B`sescu. |ns`, oameni buni,
fost nevoie de un final de mandat al unui guvern mi- a \nchide ochii la suferin]ele din dragoste ale unei
noritar [i o semn`tur` a lui T`riceanu pentru ca benefici- tinere de un asemenea calibru preziden]ial e o crim`
ile Romåniei s` scad` de cel pu]in patru ori, p\n` la 13% \mpotriva dramatismului, telenovelei, realit`]ii \n ge-
din resurse. {i, ca un am`nunt, a mai fost nevoie [i de neral. Cum trece domni[oara B`sescu de la Joe la Sida
\nc`lcarea celor dou` legi men]ionate. (da, e un nume) \n ciuda lui Hrebe, afla]i ([i poate v`
preface]i interesa]i) din
Pagina 3 Pagina 14

Dup` victoria de la Haga, avem mari rezerve pe un platou continental à la russe:

NU E GAZ CUM E GUVIDU’


NICI PETROL CUM E STAVRIDU’!
B`ie]i,
B`ie]i, acum,
acum, Cei
Cei 9.700
9.700
c`
c` nu
nu mai
mai sînt
sînt cu
cu voi
voi în
în de
de kilometri
kilometri p`tra]i
p`tra]i dede
barc`,
barc`, pot
pot s`s` v`
v` spun:
spun: în în mare
mare cî[tiga]i
cî[tiga]i lala Haga
Haga trebuie
trebuie
]ara
]ara asta
asta nu
nu mai
mai ee nimic
nimic de de urgent
urgent delimita]i!
delimita]i! NuNu putem
putem l`sa
l`sa
forat!
forat! P`i,
P`i, pe
pe vremea
vremea cîndcînd eram
eram bog`]iile
bog`]iile subsolului
subsolului s` s` treac`
treac` de de la
la
eu
eu prim-ministru,
prim-ministru, puteai
puteai s` s` la[i
la[i canadienii
canadienii no[tri
no[tri lala ucrainenii
ucrainenii lor!
lor! De
De
punga
punga dede petrol
petrol în în mijlocul
mijlocul aceea,
aceea, v`v` propun
propun un un proiect
proiect dede împrejmuire
împrejmuire
M`rii
M`rii Negre
Negre [i[i nunu ]i-o
]i-o lua
lua cu
cu borduri
borduri [i, [i, dac`
dac` vecinii
vecinii no[tri
no[tri
nimeni,
nimeni, c`c` nu
nu oo mai
mai îndr`znesc
îndr`znesc s` s` parcheze
parcheze neregulamentar,
neregulamentar,
g`sea!
g`sea! vorbim
vorbim cu cu so]ul
so]ul doamnei
doamnei Udrea,
Udrea, de de la
la
Dalli,
Dalli, s`
s` le
le ridice
ridice submarinele
submarinele [i [i
s`
s` le
le blocheze
blocheze ro]ile
ro]ile la
la
petroliere!
petroliere!

Nu-i adev`rat
Nu-i adev`rat
c` firma Sterling aa luat
c` firma Sterling luat toate
toate
resursele! În acest stavrid
resursele! În acest stavrid românescromânesc
extras din
extras din zona
zona economic`
economic` exclusiv`
exclusiv` sese Eu
Eu nu
nu în]eleg
în]eleg aceast`
aceast`
g`sesc importante z`c`minte de
g`sesc importante z`c`minte de petrol – vreopetrol – vreo pasiune
pasiune pentru
pentru resursele
resursele M`rii
M`rii
5-6 grame, de la Petromidia, uraniu
5-6 grame, de la Petromidia, uraniu [i plutoniu[i plutoniu Negre!
Negre! Ultima
Ultima dat`
dat` cînd
cînd am
am pescuit
pescuit aici,
aici, am
am
de la
de la Cernobîl,
Cernobîl, fosfor,
fosfor, normal,
normal, c`c` ee totu[i
totu[i pe[te,
pe[te, ag`]at
ag`]at oo namil`
namil` de
de hamsie
hamsie –– nu
nu exagerez,
exagerez, aveaavea
[i fier. Este vorba de [ase bile de
[i fier. Este vorba de [ase bile de rulment, rulment, aproape
aproape zece
zece centimetri
centimetri –– care
care m-a
m-a tîrît
tîrît în
în
c`ci, am
c`ci, am uitat
uitat s`
s` v`
v` spun,
spun, l-am
l-am cump`rat
cump`rat largul
largul apelor
apelor teritoriale.
teritoriale. V`V` jur,
jur, ca
ca s`
s` m`
m`
de la un pescar iste] de-al
de la un pescar iste] de-al nostru nostru întorc
întorc la
la mal,
mal, aa trebuit
trebuit s`
s` încalec
încalec unun
care
care m-a
m-a în[elat
f`cut lalacîntar!
cîntar! ditamai
ditamai c`lu]ul
c`lu]ul de
de mare!
mare!
T

Întrucît T`riceanu a extras România din biznisul cu petrolul Insulei {erpilor,


actualilor guvernan]i le-a mai r`mas s` exploateze doar resursele din Insula Pe[telui
Anul XIX nr. 8 (896) 25 febr. – 3 mar. 2009 Vedetele \n recesiune.
24 pagini – 2,50 lei
{i \n fundul gol
Fie criza c\t
de rea, eu \mi
v\nd afacerea!

s`pt`m\nal de moravuri grele w w w. c a t ave n c u . ro

Premier mic la stat, mare la bugetat


30 de milioane de euro \n plus
pentru oamenii lui Boc D up` c\teva luni de antrenament, \ncepem s` ne
obi[nuim cu criza. E ca la sal`: dup` c\teva mii de

A bia trecuse Cr`ciunul, c` premierul Boc a tunat, din \nal-


tul Palatului Victoria: NU se mai fac angaj`ri la stat, NU
mai cresc salariile func]ionarilor, NU se mai cheltuiesc bani de
genuflexiuni sub supravegherea specialistului, te-ai
\ntremat \ndeajuns [i nu te mai deranjeaz` c-ai sc`pat
pe picior o halter` de dou`j’ de kile. Partea proast` e c`,
la buget pentru prostii la birou. Dou` luni mai t\rziu, lucrurile astfel, \ncepi s` ai o viziune prea degajat` asupra dezas-
chiar a[a st`teau \n institu]iile de stat. Mai pu]in \n Palatul Vic- trului. Iar cea mai degajat` viziune o au, \n general,
toria, unde au fost angaja]i, fa]` de schema existent`, peste 150 vedetele. Tocmai de aceea, e interesant ([i, adeseori, in-
de oameni, sporurile [i indemniza]iile de conducere au cres- structiv) s` vedem cum a trecut criza prin showbiz.
cut, iar cheltuielile de birou s-au majorat. Total: peste 30 de mi- Pentru recesiune, e o provocare serioas`. Cine a v`zut
lioane de euro \n plus pentru oamenii lui Boc, fa]` de 2008. {i vedet` care s` moar` de foame? Am`nunte, afaceri,
atunci nu era criz`. falimente \n…
Pagina 3 Pagina 16

Un joc violent agit` spiritele \n Cetatea Etern`:

CORDACII {I ROMANII Nu Cum


s\nt chiar to]i \l cheam` pe romån?
r`i. Po]i s` dai [i peste Mutu? Cu `sta nu avem
romåni de treab` aici \n nimic. |nseamn` c`
Roma... M` rog, asta dac` respect` omertà, adic`
ai [ansa s` fie carosabilul legea t`cerii.
umed [i s` nu te ]in`
fr\nele.

Mi se pare
Mi o prostie s` admitem
se pare nedrept! existen]a unor rase
Deja s\nt suspect pentru superioare. |n schimb, s\nt
c` joc la o echip` numit` convins` c` exist` rase
Viola. Dar asta nu \nseamn` c` Dom’le,
inferioare.
la fiecare viol sau omor comis pe undeva mai
de romåni mai trebuie s` e [i vina edililor
\nscriu \nc` trei italieni. |n calitate de
goluri. fost primar pot afirma
c` s\nt cam del`s`tori. Pe
l\ng` at\tea d`r\m`turi de
care e plin` Peninsula, mai e
Buongiorno! \n paragin` de dou` mii de
S\nt Traian [i vin din ani [i stadionul `sta, Colos-
Dacia. M` gr`besc, c` am seum-ul. Unu’ n-a fost \n
l`sat-o nesupravegheat` \n stare s`-l renoveze sau
parcare [i mi-e s` nu-mi m`car s` tr\nteasc` un
fure casetofonul ni[te mall deasupra. M` [i
japonezi, c` am v`zut c` e mir cum de nu s-au
plin` Italia de ei. Ave]i aciuit p\n` acum
impresia c` a venit ]iganii \n el...
vreunu’ la munc`?
T

Dup` ce Alessandra Mussolini ne-a dedicat [lag`rul „Lasciate mi castrare“, \n Italia c\[tig` teren extrema nedreapt`
Supliment! Top 50 Cei mai sexy intelectuali
Anul XIX nr. 9 (897) 4-10 martie 2009
24 pagini – 2,50 lei

s`pt`m\nal de moravuri grele w w w. c a t ave n c u . ro


Noi cu plasa de rafie, ei cu contul la mafie Cadou de m`r]i[or
Cinci mini[tri din Guvernul Boc, asocia]i pentru cititoarele
cu interlopi ahtiate dup` IQ
| n finala concursului „Tip-top, interlop“,
organizat de Boc, copilul politic mi-
nune al Guvernului Romåniei, s-au cali-
C u o floare nu se face prim`var`! Cu 50 de trupuri
[i creiere sexy, da! Cu ocazia intr`rii oficiale \n
luna martie, luna aten]iilor fa]` de so]ii, amante,
ficat cinci de]in`tori de portofolii: Elena mame, prietene [i colege, noi, colectivul Academiei
Udrea, Nicolae Nemirschi, Vasile Blaga, Ca]avencu, le oferim cititoarelor noastre – mai inte-
Constantin Ni]` [i, cel tocat de pres` re- ligente dec\t ale lor, deci insensibile la cip`ndeili – un
cent, Radu Berceanu. Direct sau prin in- superb buche]el de intelectuali, numa’ fibr`, [arm [i
termediari, to]i cei cinci au \ntre]inut sinapse. Pentru a afla cele 50 de nume [i pozi]ia
fructuoase amici]ii cu interlopi cu cazier. fiec`ruia \n top [i a aprofunda rezultatul shooting-u-
lui realizat de caricaturistul nostru, Bogdan Petry,
Pagina 3 smulge]i cu gesturi s`lbatice suplimentul de la mijlo-
cul revistei. Rrrr…

Ideologul Vanghelie preg`te[te noi mu[c`ri de trupe:

PSD \[i ascute pre[edin]ii


Prost`nacule,
Prost`nacule,
ca
ca s`
s` mu[ti
mu[ti caca lumea
lumea dindin
c`p`]\na
c`p`]\na luilui B`sescu,
B`sescu, trebuie
trebuie s`-]i
s`-]i pui
pui
plac`.
plac`. Aceea[i
Aceea[i plac`
plac` pe
pe care
care oo pun
pun eu
eu
romånilor
romånilor dede dou`zeci
dou`zeci de de ani!
ani! Dac`
Dac` m`m` uit
uit
bine,
bine, v`d
v`d c`c` suferi
suferi [i[i de
de un
un u[or
u[or
devia]ionism!
devia]ionism! Ai Ai nevoie
nevoie urgent`
urgent` dede
un
un aparatcik
aparatcik dentar!
dentar!

Ascult`
Ascult`
aici,
aici, Adriane!
Adriane! Dac`Dac` vreivrei s`s`
\nvingi,
\nvingi, tre'
tre' s` fii incisiv
s` fii incisiv [i[i cu
cu
molarul
molarul ridicat!
ridicat! IaIa deschide
deschide gura!gura!
Haoleo,
Haoleo, cece dede aur!
aur! |nchide-o,
|nchide-o,
dracu',
dracu', lala loc,
loc, c`
c` nene prinde
prinde
DNA-ul!
DNA-ul!

Dup` ce au practicat stomacologia pe burta goal` a poporului romån, ni[te guri[ti de partid lanseaz` Protezele din Martie
ca s`-i \ngr`deasc` marinarului abcesul la Putere [i s`-i obtureze canalul spre Cotroceni
Supliment! Top 30
{mecheri de Doroban]i
Anul XIX nr. 12 (900) 25-31 martie 2009
24 pagini – 2,50 lei

Bani, femei, fi]e plus Lamborghini


Ghid enervant,
s ` p t ` m \ n aUau, Uau,
l de morav uri grele w w w. c a t ave n c u . ro
Noi
Crine,
Crine, ce
Noi doi
doi \n
ce cuplu
cuplu tare
\n aceea[i
tare s\ntem!
aceea[i barc`!
barc`! |mi
s\ntem!
|mi vine
vine s`
s` [i[i
de \ntrebuin]are
c\nt!
c\nt! Ce
Ce dac`
dac` c`pitan
c`pitan ee unun marinar?
marinar? {i {i cece C\t`
C\t` urban`
dac`
dac` corabia
corabia st`st` s`
s` se
se scufunde?
scufunde? Ne-am
Ne-am dreptate
dreptateai, {ic`! I'm
ai {ic`! I'm
v`zut
v`zut visul
visul cu
putere
cu ochii:
putere \n
ochii: am
am ajuns
\n opozi]ie!
opozi]ie!
ajuns la
la the
the Crin
limpede
Crin of
limpede
of the
the world!
se de
se vede
world! C\t
vede
C\t de
de
aicideviitorul!...
aici
N u [tim dac` a]i observat: s\nt ni[te tipi care trag
liniu]e negre pe Calea Doroban]i, cu cauciucurile
fierbin]i ale bolizilor tuna]i excesiv, accidenteaz` grav
viitorul!...Da,
Da’ ia stai a[a!iaCestai a[a! vine
dracu’ Ce dracu
spre cet`]enii pa[nici [i nu p`]esc nimic. Sau care, dim-
vine
noi? spre
E un noi? E unsau
aisberg aisberg sau
iar [i-a potriv`, trag liniu]e albe, mai ilegale dec\t cursele noc-
iar [i-a comandat
comandat B`sescuB`sescu
ni[te turne, [i nu p`]esc nimic. Ni[te tipi [mecheri, care
ni[te ghea]`?
ghea]`? \nv\rt sute de mii de euro din milioanele p`rin]ilor
care, la r\ndul lor, nu au p`]it niciodat` nimic. |i [ti]i
sau nu, v-au scos din min]i sau v` las` reci: ei exist`,
fac valuri [i, cel mai important, [i-au cam luat-o-n
cap. Noi, unii, am f`cut un supliment despre ei. Un
ghid enervant, de \ntrebuin]are nocturn`. De restul
trebuie s` se ocupe speciali[tii \ndrept`]i]i.

Se deschide Cazierul guvern`rii


Avem petele mini[trilor
[i secretarilor de stat
din Guvernul Boc

S \nt mini[tri [i secretari de stat. Fac legi pentru ei, dar


nu ezit` s` le \ncalce pe cele pentru toat` lumea. Dar
au cazierele curate. Un singur cazier, \ns`, pe care nu-l
pot controla, le scoate faptele la iveal`. Antecedentele de
avere nejustificat`. Recidivele de conflict de interese pe
bani mul]i. Se cheam` „Cazierul guvern`rii“ [i con]ine is-
toriile nefardate de furt [i corup]ie ale politicienilor de la
T putere. Este un cazier adus la zi constant. E public [i nu
trebuie s` face]i cerere ca s`-l ob]ine]i. E gratis, pe
www.catavencu.ro.
Ajun[i la prova Opozi]iei romåne[ti, direct de pe petrolierul lui Patriciu,
amiralul Antonescu [i secundul Orban vor s` fac` din Biruin]a lui B`sescu un Titanic Pagina 3
Nou! Ghidul călătoriilor de vară
revist`+ghid revist`

D`m startul vacan]elor verificate \n 2009


Anul XIX nr. 13 (901) 1-7 aprilie 2009
24 pagini

s`pt`m\nal de moravuri grele w w w. c a t ave n c u . ro

|n plin` criz` economic`, guvernan]ii din trei regimuri achit` 14,90 lei (ghid + revist`)
2,50 lei (revist`)

Taxa pe popoviciu
Domnilor, Adriane,
P \n` acum, c`l`toria \n vacan]` avea dou` neajun-
suri: primul, c` trebuia s` te lipse[ti de lectura ta
preferat` (evident, este vorba de revista noastr`); al
doilea, c` nu aveai un ghid de opinii [i destina]ii veri-
ficate. Am \ncercat s` le rezolv`m pe am\ndou` dintr-un
foc. Adic` dintr-un ghid al c`l`toriilor de var`, scris de
ca premier pe vremea Traiane, C`line, s` v` spun un secret! noi, probat tot de noi. Ia-l de la tarab` \mpreun` cu re-
Guvernului N`stase, c\nd [ti]i [i C\nd am fost ginerele lui Dinc`, am ]inut s` iau vista ca s`-i afli mai bine scopul [i durata!
dumneavoastr` cum se fura, am numele so]iei, adic` Teleag`. V-a]i dat seama, sper, c` ne
r`mas cu ceva nem`rturisit: Popo... leag` o frumoas` prietenie. B`neasa Investments e o
Popo... Popoviciu! Iat` c` am afacere grea. Dac-o las s` cad`, crede]i-m`, o s`
reu[it s-o spun! c\nta]i mai sub]ire ca Bee Gees!

Ministrul Sårbu
se afla \n bolidul uciga[
Cum se mu[amalizeaz`
Puiule, accidentul mortal f`cut
stai lini[tit, c` n-au ce
s`-]i fac`! De c\nd s-a dat Pentru c` de limuzina Agriculturii
ceasu' cu o or` \nainte, Doi [i-un reprezentan]a mea auto se
sfert `sta, practic, nu mai afl` pe terenul luat de la
exist`. Acum, e Trei Universitatea de Agronomie, am
[i-un sfert! hot`r\t s` p`strez specificul locului [i s`
lansez primul model de teren al firmei
Citroën. Acesta se descurc` excelent
pe suprafa]a \n]esat` cu obstacole
puse de DNA celor care au
cump`rat-o.

L imuzina de serviciu a ministrului Agriculturii, Ilie


Sårbu, a omor\t un om. Autorul omorului din
culp`: [oferul bolidului, un sepepist care gonea cu
aproape 100 km/h \n ora[. Autorul moral [i martorul
omorului: ministrul Sårbu, care se gr`bea s` ajung`
la Guvern. De[i martori oculari ai accidentului au
T identificat un pasager \n ma[ina ministrului, Sårbu
nu apare \n ancheta Poli]iei. De[i avea actele de iden-
titate \n propria ma[in`,
Dup` ce Petre Roman a pierdut pariul cu agricultura, Puiu Popoviciu l-a pierdut [i el pe cel cu Agronomia, victima a fost trimis` ca
dar mai are o [ans`: s`-l c\[tige pe cel cu pu[c`ria neidentificat` la morg`. Pagina 3
Anul XIX nr. 14 (902) 8-14 aprilie 2009 P`zea! Sf\r[itul lumii abia \ncepe!
24 pagini – 2,50 lei
Dan Diaconescu:
„Vreau s` deschid
un OTV \n Austria.
S-ar putea s` m`
\mbog`]esc!“

s`pt`m\nal de moravuri grele w w w. c a t ave n c u . ro

For]ele Binelui din Parchetul de pe l\ng` Judec`toria Sectorului 1


au declan[at, \n sf\r[it, cu sprijinul clanului Geam`nu,

ARMACHEDONUL I -am f`cut o vizit` lui Dan Diaconescu, acas` la el, \n


garsoniera de 2.200 de metri p`tra]i de la Roman`.
La intrare, am fost perchezi]iona]i ca la mili]ie, \n vre-
St`p\ne,
St`p\ne, st`p\ne
st`p\ne mea generalului Constantin Nu]`. |n biroul lui Dia-
Scrie
Scrie presa:
presa: „M\ne,
„M\ne, conescu, era c\t pe ce s` lu`m o mam` de b`taie sor`
La
La apus
apus dede soare,
soare, cu Zm`r`ndescu, pentru c` am \ndr`znit s` film`m
Te
Te vor
vor lala r`coare
r`coare veceul. Interviul propriu-zis? Cel pu]in la fel de memo-
Baciul
Baciul const`n]ean
const`n]ean rabil. Sincer: tipul nu e s`n`tos. E at\t de bolnav de OTV
[i at\t de pasionat de otevizarea ]`rii [i a planetei \nc\t,
{i-un
{i-un mili]ian“.
mili]ian“. sincer, n-avem nici o [ans`. Citi]i [i preg`ti]i-v` pen-
Asta
Asta e, e, eu
eu mi-am
mi-am f`cut
f`cut datoria
datoria tru ce e mai r`u. Elodia n-a murit, t`iat` \n buc`]i.
[i[i te-am
te-am prevenit.
prevenit. AcumAcum m`m` Doar se preface.
duc
duc la la st\n`,
st\n`, c`
c` cineva
cineva trebuie
trebuie
s`-]i
s`-]i produc`
produc` [i[i ca[caval
ca[caval
Pagina 11
pentru
pentru turma
turma aia aia de
de
avoca]i
avoca]i care
care te-au
te-au
b`gat
b`gat lala p\rnaie!
p\rnaie!

Fii
Fii atent,
atent,
Gigi,
Gigi, ce-a
ce-a dispus
dispus
|n
|n primul
primul r\nd,
r\nd, instan]a:
instan]a: r`m\nerea
r`m\nerea \n \n arest
arest
strict
strict pepe partea
partea economic`,
economic`, \i\i pentru
pentru oo perioad`
perioad` de de 29
29 de de zile,
zile,
mul]umesc
mul]umesc lu’ lu’ Voiculescu
Voiculescu [i[i la la to]i
to]i folosirea
folosirea luilui Lovin
Lovin mai
mai retras,
retras, caca
muncitorii
muncitorii de de lala Antena
Antena 11 [i[i 33 pentru
pentru mijloca[
mijloca[ lala \nchidere,
\nchidere, B`nel
B`nel mutat
mutat pe pe
sus]inere.
sus]inere. Lu’
Lu’ Voiculescu
Voiculescu s`-i s`-i mul]umesc
mul]umesc [i[i banda
banda dreapt`,
dreapt`, Kapetanos
Kapetanos suspendat
suspendat
Oancea
Oancea s` s` se
se uite.
uite. Pune]i
Pune]i a[a
a[a lala Antena
Antena 1:1: „|i „|i 66 luni,
luni, Og`raru
Og`raru accidentat
accidentat [i[i
mul]umesc
mul]umesc puncte-puncte
puncte-puncte lu’ lu’ Voiculescu
Voiculescu achitarea
achitarea restan]elor
restan]elor c`tre
c`tre
puncte-puncte
puncte-puncte [i[i la la toat`
toat` familia
familia luilui [i[i domnul
domnul profesor
profesor DanDan
s`
s` le
le dau
dau lala puncte-puncte
puncte-puncte ca ca pe
pe oo Pavel.
Pavel.
bomboan`!“.
bomboan`!“ Hai, Hai, ceau!
ceau!

B`neasa e ochiul dracului


Ioana B`sescu,
reclamat` la DNA
pentru nedeclararea
veniturilor la Fisc
sesizare privind-o
O pe fiica cea mare a
pre[edintelui a fost de-
pus` s`pt`m\na tre-
cut` la DNA. Conform
acestei sesiz`ri, Ioana
B`sescu nu a avut ve-
nituri suficiente pentru
achizi]ia apartamentu-
lui din B`neasa, din
complexul reziden]ial
al lui Puiu Popoviciu.
Autorul sesiz`rii a po-
menit, \n sprijinul aces-
tei afirma]ii, c` Ioana
B`sescu are probleme
[i cu declararea venitu-
T rilor la Fisc.

Scen` din Patimile M\nuitorului din Pipera: capturat de Poli]ie


pe Muntele M`slinelor de Oaie, Gigi Becali a fost risipit \ntre t\lhari Pagina 3
Anul XIX nr. 15 (903) 15-21 aprilie 2009 Pentru cine n-a prins comunismul
24 pagini – 2,50 lei
Istoria recent`
a Romåniei se repet`
la Chi[in`u

s`pt`m\nal de moravuri grele w w w. c a t ave n c u . ro

Raport despre starea dona]iunii


Boc, Geoan` [i T`riceanu, sponsoriza]i
ilegal cu 17 milioane de lei
A nul trecut, PD-L, PSD [i PNL, \mpreun`, au
primit de la firme dona]ii de 20 de milioane de
lei. Acelea[i firme, \ns`, aveau datorii la stat de 17
milioane de lei. Pe care nu le-au pl`tit, evident, c`
aveau de sponsorizat ni[te partide. Nasol! {i mai
T inerii romåni care s\nt interesa]i s` se \ntoarc`
pu]in \n timp n-au dec\t s` plece \ntr-o mic` vacan]`
la Chi[in`u. Vor sim]i pe pielea lor cum era \n anii ’50
nasol, legea spune c`, dac` un partid accept` do- [i, cu pu]in noroc, poate prind o reeditare a Canalului,
na]ii de la o firm` cu datorii la stat, banii trebuie varianta moldoveneasc`. Pentru cei care prefer` doar
confisca]i de Fisc, \n contul debitelor neachitate o c`l`torie virtual` \n universul de teroare de la
de firma cu pricina. A[tept`m cu interes, deci, ca Chi[in`u, avem alte trei ocazii, mai soft, de a cunoa[te
Fiscul s` respecte legea, la cererea expres` a pre- Moldova sub Voronin. Le g`si]i \n
mierului Boc.
Pagina 3 Paginile 8, 11 [i 16

Pentru mic [i pentru mare, \n]eleag` fiecare:


|n aceast`-mprejurare,
ei se bat pe postul mare
Eu,
Eu, ca
ca doctor,
doctor, cazuri
cazuri
Uit`-te
Uit`-te Doamne,
Doamne, dede ce
ce m-ai
m-ai de
de \nviere
\nviere amam mai
mai v`zut.
v`zut. Dac`
Dac`
la
la ei,
ei, Antonescule:
Antonescule: \[i \[i uitat
uitat \n\n sondaje,
sondaje, c`
c` eu
eu nu
nu m-am
m-am chirurgul
chirurgul nu-l
nu-l omoar`
omoar` din din prima
prima [i[i
duc
duc crucea
crucea pe pe un
un trend
trend \ndoit
\ndoit niciodat`?
niciodat`? Nici
Nici cu
cu ap`
ap` mineral`,
mineral`, pacientul
pacientul sare
sare cucu plicul,
plicul, miracolul
miracolul ee posibil!
posibil!
descendent.
descendent. Ar Ar trebui
trebui s`-i
s`-i \mpung
\mpung nici
nici cu
cu sifon.
sifon. Am
Am mers
mers numai
numai pepe sec.
sec. M`
M` rog,
rog, trebuie
trebuie s` s` mai
mai dea
dea lala anestezist,
anestezist, la la
cu
cu suli]a
suli]a sau
sau s`-i
s`-i biciuiesc,
biciuiesc, a[aa[a cum
cum |ndep`rteaz`,
|ndep`rteaz`, Doamne,Doamne, dede lala mine
mine paharul
paharul sora-[ef`
sora-[ef` [i[i la
la doctorul
doctorul de de gard`.
gard`. Dar,
Dar, \n\n
mi-a
mi-a zis
zis regizorul.
regizorul. Dar,
Dar, uite,
uite, acesta!
acesta! {i {i Te
Te mai
mai rog,
rog, \ndep`rteaz`
\ndep`rteaz` [i[i cazul
cazul nostru,
nostru, ee groas`.
groas`. Nu Nu mai
mai \nviem
\nviem \n\n
m-au
m-au puspus pe
pe scen`
scen` f`r`
f`r` farfuriile,
farfuriile, gole[te
gole[te scrumiera,
scrumiera, debaraseaz`
debaraseaz` sondaje
sondaje nicinici cu
cu Adi
Adi Minune,
Minune,
sufleur.
sufleur. masa,
masa, adu-mi
adu-mi oo cafea,
cafea, nota
nota [i[i consilierul
consilierul de de la
la Ilfov.
Ilfov.
cheam`-mi
cheam`-mi un un taxi,
taxi, TeTe rog!
rog!

{tiu
{tiu pe
pe cineva
cineva care
care aa
avut
avut succes
succes \nmul]ind
\nmul]ind p\inea
p\inea [i[i
pe[tii!
pe[tii! Mi
Mi se
se pare
pare oo idee
idee bun`
bun` s`s` nene
redres`m!
redres`m! O O s`-l
s`-l sun
sun pe
pe Vanghelie
Vanghelie s` s` facem
facem
[i[i noi
noi oo ac]iune
ac]iune din
din asta:
asta: s`s` \nmul]easc`
\nmul]easc` miciimicii
[i[i berea
berea \n \n Parcul
Parcul Izvor
Izvor [i[i s`-i
s`-i aduc`
aduc` iar,
iar,
\n
\n premier`,
premier`, la la Romexpo,
Romexpo, pe pe
adev`ra]ii
adev`ra]ii Gipsy
Gipsy Kings.
Kings. T

Secven]` din Patimile M\nuitorilor: conform sondajelor, \n S`pt`m\na Mare, poporul \[i pierde credin]a \n `i de sus
Anul XIX nr. 16 (904) 22-28 aprilie 2009 Nimeni nu e mai presus
24 pagini – 2,50 lei
de credite
Topul
demnitarilor
cu datorii la b`nci
41.000.000
de euro 16.239.000
de euro
9.000.000
de euro

s`pt`m\nal de moravuri grele w w w. c a t ave n c u . ro

Gigi a intrat ca berbecul la pu[c`rie [i a ie[it mielu[el, iar acum defileaz`


sub control judiciar prin

}ARCUL DE TRIUMF E criz`. Tocmai de aceea, e momentul s` facem o


scurt` analiz` asupra gradului de \ndatorare al
parlamentarului romån. C`ci \n cine s` ai mai mult`
\ncredere \n aceste vremuri tulburi? |ntr-un parla-
mentar m\ncat de datorii, vulnerabil, pe care-l sun`
b`ncile non-stop, sau \ntr-unul lini[tit, care vine la
serviciu ca s` doarm` ne\ntors?

Paginile 6-7

E
important c` for]ele
patriotice adev`rate [i-au
dat \n sf\r[it m\na. |n calitate de
lider, eu am f`cut primul pas: mi-am
Mul]umesc
dat m\na st\ng` cu m\n` dreapt` \n
lu’ domnul Våntu [i
acest sacou de for]` primit de la medici.
lu’ domnu’ Voiculescu
|n alegeri miz`m pe votul turmelor din
c` m-au ajutat s` ies din
]ar`. Am informa]ii c` cineva a ordonat
arest cu televiziunile. Lu’
zilele acestea omor\rea a sute de mii
domnu’ Voiculescu i-am mai
de miei pentru a ne opri din cursa
mul]umit o dat` pe partea
pentru Parlamentul European.
economic`, dar profit acum
Mai multe detalii la
de ocazia de a-i mul]umi [i
OTV.
pe partea religioas`; lui Consumul exagerat de alcov
[i la to]i muncitorii
de la Antena 1.
face noi victime \n PSD
Favorita
lui Hrebenciuc
[i-a g`sit
deputatul ideal
O nou` alian]` de alcov
zdruncin` din temelii
credin]a popular` c` PSD e un
partid plicticos de c\nd nu-i
mai num`r` nimeni ou`le lui
N`stase. Protagoni[ti s\nt Sil-
via Mihalcea, blonda r`v`-
[itoare de pe locul 4 din Top
49 – Cele mai sexy femei din
politic`, cunoscut` ini]ial drept
pupila blond` a combinatorului
St`p\ne, st`p\ne, rozaliu, [i Gabriel Petru
Mul]umim de p\ine. Vlase, deputat
Vor s` te insulte PSD de Bac`u [i,
C` ai oi mai multe, printre altele, vi-
Badigarzi b`rba]i cepre[edinte pen-
{i mul]i avoca]i. tru controlul acti-
vit`]ii SIE.
M` refer la noi
T Primii dintre boi.

Dup` ce Giovanni Becali a transformat ziarele t`iate \n bani,


dup` ce Gigi a transformat hectarele din {tef`ne[ti \n hectare intravilane \n Pipera,
o nou` minune s-a \nf`ptuit \n Vinerea Mare: |nvoirea domnului Becali Pagina 15

S-ar putea să vă placă și