Sunteți pe pagina 1din 30

30 martie 5 aprilie 2004 Anul XIV nr. 13 (642) 30 martie 5 aprilie 2004 32 de pagini 15.

000 lei

Romnul s-a n`scut poet`

Bianca Brad [i Floriana Jucan fac rime din toate pozi]iile


s ` p t ` m \ n a l d e m o r a v u r i g r e l e

Fapte strig`toare la cerb:

N`stase [i pesedi[tii lui \mpu[c` celelalte animale


u e[ti pesedist adev`rat p\n` nu construie[ti o vil`, nu ai o ma[in` 4x4 [i nu omori un urs carpatin. Ancheta Academiei Ca]avencu din aceast` s`pt`m\n` v` va ar`ta c` cei mai mul]i capi ai guvern`rii actuale s-au str`duit s` fie pesedi[ti adev`ra]i. Vilele [i ma[inile lor \ns` le-a]i tot v`zut. |n num`rul acesta ne-am str`duit s` \i mai pomenim o dat`, spre ve[nic` amintire, fie-le \mp`ierea u[oar`, m`car pe c\]iva dintre ur[ii, lupii, cerbii, coco[ii de munte [i mistre]ii \mpu[ca]i cu care se laud` mini[trii guvernului N`stase.

cum, \ntr-un an electoral lipsit de poezie, sensibilitate [i umor, Academia Ca]avencu lanseaz` o nou` provocare incendiar`: Cenaclul literar Ric` Venturiano! Dou` tinere poete amatoare, cunoscute din medii prozaice, ni s-au al`turat \n acest temerar demers. Citi]i-le [i lua]i aminte: \n realismul crud al tranzi]iei, numai poezia mai poate salva Romnia, iar c\nd frigiderele s\nt goale, doar metafora mai trece prin stomac!

Pagina 19

Pagina 3

Prin suspendarea de catifea a baronilor, PSD-ul a realizat

Schimbarea la fars` a Romniei


Uite, Victora[, a[a cum ]i-am promis, sprijin tineretul PSD. Cu tineri ca Mischie, Sechelariu, Opri[an, Vanghelie [i Bebe Ivanovici, partidul are viitorul asigurat. Profit de ocazie [i v` urez: s` nu scrijeli]i furt pe b`ncile de stat, s` colecta]i maculatur` \n conturi, s` v` umple]i bine ghiozdanul, s` pl`ti]i cotiza]ia la timp [i s` nu desface]i \n pauza mare pache]elul pe care scrie MIT~ ! Hai, Seche, fugi [i ud` buretele s` [tergem urmele, c` vine Scheele \n inspec]ie! Mult iubit` [i stimat` doamna N`stase, mam` iubitoare [i capitalist` de renume mondial` care este]i, am rezultate bune la \nv`]`tur`. S` [ti]i c` mi-am f`cut tema la anticorup]ie, da mi-am uitat caietul acas`, c` mi-au rupt ]iganii foaia. Io-l b`nuiesc pe frati-miu...

Cuplul semidictatorial Dana [i Adi constat\nd un impas electoral: cu floarea baronimii nu se face prim`var` social-democrat`

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

DEMNITARII SPUN LUCRURI TR~sNITE


Domnilor, v`-ntreba]i de ce mi-am cump`rat at\ta p`m\nt \n Dolj? P`i, pe 400 de ha cultiv porumb [i bostan de coaj` pentru hrana personal`, iar pe restul s`desc n`mol pentru odihn` [i relaxare.

Anun] pe bune
Academia Ca]avencu SA caut` Director de Marketing pentru toate publica]iile grupului: Academia Ca]avencu, Tabu, B-24-FUN, Buc`t`ria pentru to]i, Aventuri la pescuit. Condi]ii necesare: experien]` de minimum trei ani \ntr-o pozi]ie similar`, bun organizator, abilitatea de a lucra \ntr-un mediu cu personalit`]i puternice, creative [i inteligente. Trimite CV pe adresa narcisa@catavencu.ro sau la fax: 021-314.02.58.

Brfe, [menuri, [u[anele


mai aduce]i de fostul ministru de NNNalV`dictatorului (eaminte Externe vorba de fostul dictator), {tefan Andrei, so]ul actri]ei Violeta Andrei? Din cte am aflat, omul nu-i a[a de s`rac pe ct a]i putea crede pentru un fost comunist f`r` afaceri cotidiene, ba mai mult, de curnd i s-a oferit pentru biblioteca sa de colec]ie suma de 3 milioane de euro, ceea ce ne-a dus cu gndul c` pe tovar`[ul Andrei, dincolo de sticlele de whisky [i cartoanele de ]ig`ri primite la protocol ca ministru, Securitatea l-a mai ajutat [i cu niscai c`r]i de colec]ie. |n timp ce pe Elena Ceau[escu, adversar declarat al s`u [i al frumoasei sale so]ii, nu o prea interesa genul `sta de hobby. Actualul [ef de cabinet al premierului N`stase, care func]ioneaz` \n cadrul cancelariei lui Alin Teodorescu, Remus Truic`, are [i el o bucat` de p`mnt \n zona Snagovului, taman pe-acolo pe unde ar trebui s` se construiasc` fantasmagoricul e[ec Dracula Park. Omul de map` [i ag` al premierului are vreo trei hectare jum`tate, dar al c`ror pre] de cost (peste o sut` de dolari metrul p`trat) face ct o sut` de hectare \n alte zone. R`mne de v`zut (cercetat) dac` baronul de Ilfov, Bebe Ivanovici, are vreo leg`tur` cu aceast` \mpropriet`rire. Apropo de latifundiari mici [i mijlocii, kaiserul afumat al tuturor regimurilor, poetul de pivni]` al puterilor, culturnikul Adrian P`unescu este mare proprietar la dnsul \n jude], senator de Dolj. Unii vorbesc de sute de hectare, al]ii vorbesc de mii. Noi credem c` l`comia lui, proverbial` printre cei care-l cunosc, l-ar putea transforma \ntr-un mo[ier pe care nici m`car luminatul s`rac [i cinstit nu l-ar mai putea \ncape. Dan Jing`lea, fostul [ef al Ocolului Silvic Frasin, jude]ul Suceava, candideaz` din partea PSD la prim`ria Frasin. Jing`lea a f`cut pierdute 109 ha de p`dure, retrocedate conform Legii 18, care nu se reg`sesc \n teritoriu. Ca s` \ndulceasc` lipsa, a mai predat 15 ha de p`[une \mp`durit`. Ct a fost [ef de ocol, a gestionat deficitar mas` lemnoas`, cu pierderi de miliarde de lei. Are o caban` de vn`toare, unde au mncat, b`ut, bes [i vnat pe gratis un Micky {pag`, un Octav Cozmnc`, un Ioan Cu[nir, prefectul Sucevei, sau un Gavril Mrza, [eful Consiliului Jude]ean. Vadim [i oamenii s`i din PRM (senatorul Nicolae Iorga, de exemplu) s-au \nt\lnit recent cu Aristotel C`ncescu [i oamenii s`i din PNL (senatorul Nicolae Vlad Popa, de exemplu), pentru a pune la cale o alian]` local`, la Bra[ov. Scopul final: m`tr`[irea [anselor pe care un anume George Scripcaru, de la PD, le-ar avea \n cursa pentru func]ia de primar al ora[ului. Se

NNN

Komunikat
Duminic`, pe spa]iul verde din spatele Palatului Cotroceni s-a a[ezat o [atr` de rromi. Se pare c` au venit rudele la pre[edinte, dar nu au g`sit loc la hotel [i nici nea Nelu nu le-a dat drumul \n`untru cu caii, c` sperie cucuveaua [i pe Rodica.

NN

Adrian P`unescu, un recunoscut maestru \n zootehnica viersifica]iei, atras mai nou spre \naltele sfere ale agriculturii
b`nuie[te c` \nsu[i C`ncescu, actual pre[edinte al Consiliului Jude]ean, s-ar b`ga la prim`rie, \n locul lui Ghi[e. A[adar, \nc` o defec]iune \n cuplul PD-PNL, cu catalizatori puternici din partea PRM-i[tilor lui Vadim. {ti]i c` cei din urm` se pricep destul de bine la chimicale [i alte [mecherii din regnul medical. Acciduzzu Legend` N brf` pentru care nu b`g`m mna-n foc NN brf` cu parfum de credibilitate NNN brf`-beton

A[ez`m\ntul cultural

Anun] pe bune [i urgent Vama Veche


Ministerul Transporturilor, Construc]iilor [i Turismului, prin Direc]ia General` Tehnic` (tel. 314.15.06), organizeaz` licita]ie deschis` pentru PUG comuna Limanu, jude]ul Constan]a; studii de fundamentare; documenta]ie pentru avize; studiu de caz. Documenta]ia pentru elaborarea [i prezentarea fiec`rei oferte se ob]ine gratuit de la organizator. Data-limit` pentru depunerea ofertelor: 6 aprilie 2004, ora 10. Adresa la care trebuie depuse ofertele: MTCT DGT Bucure[ti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sect. 1, Palatul CFR, intrarea G, interior 589. Ofertele vor fi deschise la 6 aprilie 2004, la ora 12, la sediul MTCT.

(BULETINUL ACADEMIEI) (BULETINUL ACADEMIEI)


R E DAC}IA: {tefan AGOP AN {tefan AGOPIIAN IIon BARBU on BARBU Secretar general de redac]ie: Mar us BOR}EA Mariius BOR}EA Doru BU{CU Redactor-[ef: Doru BU{CU Doru COSTEA Trebi juridice: Doru COSTEA R`zvan CUCU R`zvan CUCUII Marius DR~GHICI Birou Investiga]ii: Marius DR~GHICI Florin IARU Consilier tehnic: Florin IARU A n ONESCU Alliin IIONESCU Eugen STODOR Eugen IISTODOR Cornel IVANCIUC {ef Birou Investiga]ii: Cornel IVANCIUC August n JULEA Augustiin JULEA Octav MARDALE Redactor artistic: Octav MARDALE Liviu MIHAIU Redactor-[ef adj.: Liviu MIHAIU Ioan T. MORAR {ef Birou Externe: Ioan T. MORAR {ef Birou Distrac]ii-Amuzament: V ore MO}OC Viiorell MO}OC Drago[ MU{AT Drago[ MU{AT Bogdan PETRY Grafician: Bogdan PETRY Dan STANCIU Secretar de redac]ie: Dan STANCIU Iulian T~NASE Birou Investiga]ii: Iulian T~NASE Mircea TOMA {ef Birou Social-Politic: Mircea TOMA Alexandru C~UTI{, Reporteri: Alexandru C~UTI{, Gabr e DROGEANU Dan e GOACE Gabriiell DROGEANU,, Daniiell GOACE,, C`t` n MATE A exandru V~RZARU C`t`lliin MATEII,, Allexandru V~RZARU {ef Sec]ie Moravuri U[oare: Drago[ VAS LE Drago[ VASIILE Sorin VULPE General Manager: Sorin VULPE [i cititorii no[tri, care s\nt la fel de inteligen]i ca noi.

NN

Bula demnitarului
CATEGORIA

Delia DR~GU{IN Promotion Manager: Delia DR~GU{IN delia@catavencu.ro Laura IV~NCIOIUPR&Events Manager: Laura IV~NCIOIUIIONII}~ ON }~ laura@catavencu.ro Roxana BODEA Traffic Manager: Roxana BODEA roxana.bodea@catavencu.ro 2002 Concept Multimedia Design: 2002 Concept Multimedia V ad ARGH R & F or n ARU Vllad ARGHIIR & Flloriin IIARU Corina M|}~ Tehnoredactare: Corina M|}~ Comenzi publicitare la Comenzi publicitare la Publimedia International Publimedia International Mircea Ionescu Mircea Ionescu v\nz`ri publicitate 021.305.32.40 021.305.32.40 mircea.ionescu@mpg.ro mircea.ionescu@mpg.ro DIFUZARE prin NDC Group 2000 , DIFUZARE prin NDC Group 2000 SRL, Tel.: 021.205.72.00; Tel.: 021.205.72.00; Fax: 021.223.21.00 Fax: 021.223.21.00 Abonamente prin Rodipet S.A. Abonamente prin Rodipet S.A. Nr. de catalog 2002 sau direct Nr. de catalog 2002 sau direct la la Academia Ca]avencu ADRESA REDAC}IEI: ADRESA REDAC}IEI: Bulevardul Regina Elisabeta 7-9, etaj 6, Bulevardul Regina Elisabeta 7-9, etaj 6, Sector 2, Bucure[ti Sector 2, Bucure[ti Tel.: 314.02.35; 314.02.38; 314.02.39 Tel.: 314.02.35; 314.02.38; 314.02.39 Fax: 314.02.58 Fax: 314.02.58 ISSN 1221-5597 ISSN 1221-5597 Tip`rit la Tipografia Tip`rit la Tipografia Romnia liber`
Biroul Romn de Audit al Tirajelor a eliberat Certificatul de Audit pentru revista Academia Ca]avencu \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit

de campanie al PSD): Deasupra mea este Hrebenciuc, deaGrigore Zanc (senator supra lui Hrebenciuc se afl` PSD): Cine vrea s` se mas- N`stase [i Cozmnc`. Dup` turbeze \n fa]a televizorului s-o mine ar fi restul. fac` pe cont propriu. Adrian N`stase (prim- CATEGORIA ministru): De[i ne afl`m la o DA EU CU CINE r`scruce de drumuri, direc]ia POZEZ? este clar`. Nicolae V`c`roiu (pre[eGigi Becali (pre[edintele dintele Senatului): Vor fi poze PNG): O s`-i \nv`] pe to]i poli- extrem de clare, cu tabele comtic`. Vom avea 70 la sut` \n parative, cu date de la Banca Mondial` [i de la FMI. Dac` le alegeri. Romnia este ]ara tuturor ar`ta]i la televizor, nu mai trebuie s` vorbi]i. romnilor. Marian Vanghelie (primarul sectorului 5): Ne as- CATEGORIA cundem \n spatele unor lucruri EXTRAVAGAN}A MARE pe care ne deranjeaz`. Adrian N`stase (prim-miMarian Vanghelie, cel mai mare barrom local al PSD-ului CATEGORIA nistru): Nu putem ascunde JOCURI din diferite teritorii ale ]`rii. Nu Nu este o problem` s` ai faptul c` 2004 poate fi un an mai PIRAMIDALE, CATEGORIA am deschis nici u[i cu capul, ca dosar penal. extravagant, mai dinamic. DE PARTID ACESTE CUVINTE NE m\inile s` fie ocupate. Am desDOARE CATEGORIA chis u[ile cu mintea mea. Dan Andronic (directorul CATEGORIA NICOLAE MISCHIE PROSTIE Gheorghe Savu (pre[edintele CJ Ialomi]a): Nu am Marian Vanghelie (pri- CU PREMEDITARE |ntunericitul marul sectorului 5): Eu nu Dan Matei Agathon (se- avut nici neamuri \n guvern, am auzit de no]iunea de baron cretar general PSD): Voit am nici rude, nici mini[tri, cum se mai m\ndresc unii colegi ai mei \n Bucure[ti. lansat o informa]ie eronat`.

EMIL BOBU

Auzi, p`pu[`, [tii de ce nu-mi dau io demisia? Pentru c` dac` mi-o scriu, iar mi-o umple tovar`[a de ro[u [i \mi pune 4 [i trebuie s` scriu de 100 de ori \n caet Eu \n loc de Ieu, cum ar fi normal. Auzi, da' ce faci m\ine \ntre orele 20 [i 18 seara, ai vreun program?

Internet: Internet: http://www.catavencu.ro E-mail: E-mail: office@catavencu.ro


academia@catavencu.ro marius.bortea@catavencu.ro

Doamnelor [i doamnelor! A ap`rut , cea mai curajoas` revist` pentru femei num`rul pe luna aprilie! Din cel mai curajos sumar: Pictorial Anna Lesko, ultima ispit`; Ioana Moldovan, femeia a lunii; Pictorial Wayne Clark, hot chocolate; Dosar: Motive de desp`r]ire; Mihaela Nicola: c\nd inima rupe contractul; C\nd ne lu`m adio de la amintiri, text de Mihaela R`dulescu. Cite[te , revista care \i dezbrac` pe b`rba]i de secrete. Vei afla c` tr`ie[ti \ntr-o lume a b`rba]ilor. Condus` de femei.

tabu

tabu

tabu

unora le place jaful

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

Vn`torile ilegale ale mah`rilor din partidul de guvern`mnt


De ani de zile, pentru reprezentan]ii noii puteri,
Ceau[escu r`mne un model de neatins. Se ccie s`-i intre \n piele, s` adune puterea pe care a adunat-o el, s` fie asculta]i m`car pe jum`tate din ct a fost ascultat el [i s` ia pielea barem pe sfert din num`rul de dih`nii pe care le-a g`bjit el. Pentru mitocani [i parveni]i, vn`toarea reprezint` cheia accesului \n rndurile lumii bune. Mai r`mne o singur` problem`: dep`[irea recordurilor cinegetice ale lui Ceau[escu: 687,79 puncte CIC, trofeu omologat la Brno \n Cehoslovacia \n 1985, pentru pielea unui urs vnat la Piliske, Harghita, \n 1983; 646,74 puncte ob]inute la Plovdiv, \n Bulgaria, \n 1981, pentru ursul vnat la Borsec, \n Harghita, \n 1980 etc. Acelea[i recorduri au fost ob]inute la trofeele de cerb carpatin [i capr` neagr`. Aici intervine o singur` problem`: dat fiind faptul c` o parte din vn`torile mah`rilor de azi sunt simple acte de braconaj, exist` pu]ine [anse ca trofeele lor s` fie omologate. Nu le r`mne dect competi]ia intern`, \ntre func]iile de partid [i de stat. Delta Dun`rii. Noi avem de doi ani informa]ia c` Talpe[ de]ine un teren \n comuna Dunav`], de pe bra]ul Sfntu Gheorghe al Dun`rii, pe care inten]ioneaz` s`-[i construiasc` o cas`, care pare-se c` exist` deja. Barc` are, teren are, pu[c` are, a[a c` nu-i mai trebuie dect zile libere [i tovar`[i de \ncredere pentru a putea bracona \n voie, mai ales c` zona este cea mai s`lbatic` din Delt`. |n acela[i spa]iu mai de]ine teren [i actualul director al SIE, Gheorghe Fulga. Care Fulga, printre altele, nu figureaz` cu nici o declara]ie de avere pe siteul oficial al SIE. Fulga este vn`tor, membru al Asocia]iei din R[nov, [i a participat [i el la vn`toarea de pomin` de la Cr`ciunul trecut, al`turi de Talpe[ [i Srbu.

Alo, domnu N`stase vrea s` trag` la urs! Cum? Nu mai avem? Atunci preg`ti]i dosarul Ursu!

Punctul copt de la Timi[oara


n preajma deschiderii campaniei electorale, prefectul de Timi[, Horia Ciocrlie, candidatul PSD pentru Prim`ria Timi[oarei, a lansat un tril: el spune c` are abia a [asea [ans` n ordinea candida]ilor. Pentru acest ciripit sincer, citat din sondajele pl`tite de PSD, [eful organiza]iei jude]ene a partidului-stat, Poenaru, l-a trecut la col]. Acela[i Poenaru declara ntr-o emisiune la o televiziune local`, unde a fost din greu dezmierdat de moderator cu calificativele intelectual de marc`, om de cultur`, om cu voca]ia scrisului, lider temut etc., etc., etc. c`, din 50 de promisiuni f`cute unor membri de partid care s-au implicat \n 2000 \n campania local` a PSD, numai unuia singur Poenaru n-a reu[it s`-i dea ce i-a promis. n rest, i-a r`spl`tit pe to]i punct cu punct: cu func]ii, locuri \n Consilii de Administra]ie, afaceri. Acest porumbel voia s` demonstreze c` PSD [i ]ine promisiunile indiferent de lege, competen]`, concuren]`! Ceea ce, de fapt, [tiam [i noi!

Dup` cum [ti]i, pre[edintele de onoare al


AGVPS este \nsu[i N`stase, c`ruia \i place s` spun`: Dac` din punct de vedere politic [i geostrategic suntem o ]ar` mijlocie, din punctul de vedere al vn`torii suntem o mare putere. |n var`, N`stase [i-a petrecut o parte din concediu \n Delt`, vnnd p`s`ret. Cnd are chef, [i a demonstrat-o deja cu prisosin]`, N`stase scurteaz` perioada de prohibi]ie, pentru a putea lovi [i cotroceni dup` placul inimii. Premierul a braconat un c`prior chiar \n perioada de prohibi]ie. Apoi, \mpreun` cu Ilie Srbu, a asasinat \n martie trecut trei ur[i \n jude]ul Suceava. Legea spune c` ur[ii pot fi r`pu[i numai dac` se demonstreaz` c` au comis stric`ciuni sau au r`nit oameni. Autoriza]ia de vnare a ur[ilor a fost eliberat` dup` consumarea omorului [i la uria[ele presiuni f`cute de mass-media, dublate de eforturile funda]iei Aves din Harghita. Ministrul Srbu a \ncercat s` fac` glume de prost gust [i s` spun` c`: Vnarea ur[ilor se \nscrie \n conceptul de utilizare durabil` [i de prevenire a conflictelor. Fire[te c` nimeni n-a tras ponoasele pentru actele de braconaj comise \n Suceava.

Adrian N`stase, [eful v\n`torilor, [i Ristea Priboi, organizator principal la Asocia]ia Fo[tilor H`ita[i politici
se plictise[te de moarte, coboar` \n ]inutul Sovejei din Vrancea, unde-i mai cade cte un urs \n c`tare. |n fine, cnd n-are timp nici ct s` respire, alearg` la doi pa[i \n P`durea Scrovi[tea, transformat` recent, printr-o Hot`rre de Guvern, \n zon` de vn`toare cu circuit \nchis, unde \i r`mne Vn`toarea s-a f`cut [ansa de a r`pune iepuri, fazani, c`lare pe cal. mistre]i, c`priori [i mufloni, S-a tras aiurea, s-a f`cut chet` \mpreun` cu un Ristea Priboi sau de poman`, adic` scotocire de Nicolae V`c`roiu. c`tre cinii de vn`toare, iar \n timpul vn`torii, Gu[` a c`zut de- Un alt turbat finitiv din [a [i s-a f`cut zob. La al vn`torilor interzise coco[, tehnica de apropiere se face pe tocilat. Cntecul coco[ului este [i ministrul Ap`r`rii, este structurat pe trei strofe: Puiu Pa[cu. Zona lui predilect` tocilat, tocat [i ciripit. La tocilat, de omor cinegetic r`mne Marapas`rea nu vede [i nu aude nimic mure[ul, pe care, pn` la o vre[i este momentul \n care o iei ca me, l-a str`b`tut cu ciracii lui din din oal`, cu alice de 4 milimetri Poli]ia de Frontier`, \n ma[inile sau cu glon] tras dintr-o carabin` lor de teren Nissan Terrano. Cnd de calibru mic. Apropierea se face [i-a dat seama c` treaba poate numai pe semi\ntuneric, cnd bate la ochi [i c` lumea a \nceput este exclus s` o faci c`lare. Spe- s` [u[oteasc`, [i-a schimbat ciali[tii de la Spitalul Municipal stilul. Acum vine cu avionul la din Rmnicu Vlcea s-au dat Cluj, de unde \l preia o echip` a peste cap pentru a-l reanima pe Direc]iei de Informa]ii Militare. Gu[`. Echipa i-a uns pl`gile cu De aici pleac` cu ma[ina direct la alifii de partid [i de stat, i-a oblo- Bor[a, iar din Baia Bor[a trece \n jit contuziile cu elixir de carne de Valea Vaserului, pe lng` mina vac` [i extract de tendoane de cal, Burloaia, peste {aua Glu. Drudar n-a putut s`-i scoat` din cap mul din [oseaua na]ional` pn` ideea fix` de a fugi la B`sescu. |n \n Vaser, prin acest punct, este de urma acestui e[ec, staful Direc- maximum dou` ore. El a fost ]iei Vlcea a fost schimbat [i reperat de mai multe ori pe Valea \ntinerit cu unul pesedist \n ex- Vaserului, considerat` a fi un soi clusivitate, sub conducerea lui de ultim paradis al Carpa]ilor. Pe Daniel R`dulescu. Vaser mai cnt` circa 150 de exemplare de coco[i de munte, Miron Mitrea, ministrul scurm` vreo 30 de mesteac`n, mai rd vreo 6-8 linc[i [i se mai Lucr`rilor Publice, bes vreo 20 de ur[i carpatini. Amenaj`rii Teritoriului [i Lo- R`uvoitorii vorbesc de 150, pencuin]ei, prefer` terenurile de tru a-[i justifica asasinatele. vn`toare de la Vatra Dornei [i Cmpulung Moldovenesc, unde |n cursul anului trecut, pu[c` la cerb comun, coco[ de pndarii no[tri munte, lup [i mistre]. Cnd se plictise[te, trece la izvoarele au ajuns la cteva concluzii Trotu[ului, unde love[te cu fra]ii nelini[titoare. Totul a pornit de la Sechelariu [i baronul Umbr`- ni[te informa]ii disparate, din rescu la cerb carpatin. Iar cnd mediile Poli]iei de Frontier`, care Cazarea [i masa s-au f`cut la vila Ceau[e[tilor de la Ol`ne[ti, unde coana Leana \[i f`cea celebrele ei tratamente de \nfrumuse]are cu b`i de soc, \n care se ur]ea [i mai al naibii. Gu[` este un brnzoi, adic` un vn`tor de doi lei. au acreditat ipoteza c` Pa[cu vneaz`, \n zorii zilei, ur[i carpatini. Informa]iile au \nceput s` prind` crust` cnd, \n luna iulie a anului trecut, oamenii no[tri din zon` au g`sit momeal` de cal, pentru urs, pe Valea Bardiului, afluent al Vaserului, \ntre {uligu [i F`ina. Unul dintre pndari [i-a petrecut o noapte \ntreag` \n {aua Glu [i a v`zut trei autoturisme de teren cu numere de Bucure[ti \ndreptndu-se spre Vaser. Un alt pndar a confirmat c` echipa a reu[it s` vneze ursul \n Bardiu. Un trofeu de urs, dup` punctajul de evaluare CIC a dimensiunii bl`nii, poate ajunge la 7.000 de euro. La care se adaug` o penalizare de 1.500 de euro, pentru piesele r`nite [i nerecuperate, cte 275 de euro pentru fiecare cartu[ ratat la pnd` [i dibuit [i al]i 275 de euro pe zi, pentru pnd` [i dibuit.

A plecat spionul, a r`mas tr`d`torul!


Lia Roberts a reac]ionat la demascarea lui Victor Gaetan, [eful ei de campanie electoral`, f`cut` de Eugen Ionesco ntr-o scrisoare c`tre Mircea Eliade, scrisoare reprodus` n facsimil de revista noastr`. Cum ar veni, a renun]at la un spion, r`mnnd n staff doar cu un tr`d`tor. Numele lui este Dick Morris [i cel tr`dat, v` aducem aminte, e Bill Clinton. Oricum, se pare c` toat` treaba cu candidatura nu a fost dect o vitrin` pentru expunerea lui Dick, opera]iune care a reu[it, serviciile acestuia fiind cump`rate de partidul lui Dan Voiculescu. Lia cea zgrcit` s-a gndit o vreme s`-l angajeze pe Dan Pavel n locul lui Gaetan, dar, se pare, Gigi Becali a fost mai iute de mn` [i mai generos n ofert`.

Cnd a fost chestionat de pres` cum a fost

cu accidentul de vn`toare din p`durea Bolovani, din cea de-a treia zi de Cr`ciun a anului trecut, Talpe[ a zis c` ni[te imbecili din pres` au r`st`lm`cit declara]iile victimei. Ajuns` la cea de-a treia versiune despre cum [i-a pierdut boa[ele \n ciulini, pe Ilie Srbu nu-l mai crede nimeni cum s-a accidentat, de fapt, [i dac` [i-a golit au ba pungu]a cu tot cu cei doi bani \n tufi[uri. Una dintre cele mai spinoase probleme ale acestei afaceri r`mase \n cea]` este c` la vn`toare au participat [i in[i f`r` autoriza]ie de portarm`. Unul dintre ei este Ioan Talpe[, fostul [ef al Administra]iei preziden]iale, desemnat de pu]in` vreme ministru f`r` portofoliu sau vicepremier. Talpe[ nu figureaz` \n scriptele AGVPS c` ar de]ine permis de portarm`. Verificarea s-a f`cut prin consultarea eviden]ei na]ionale a Cozmin Gu[`, asocia]iei, de c`tre \nsu[i direcfostul secretarul torul ei executiv, Nicolae {elaru. A[a cum a demonstrat-o de nenu- general al PSD, m`rate ori pn` acum, Talpe[ nu a participat, de Pa[tele trecut, se \ncurc` \n am`nunte [i, pentru la o vn`toare de coco[i de munte el, legea este ultimul fleac de pe \n mun]ii nu \ntmpl`tor numi]i p`mnt care i-ar sta \n cale. ai Lotrului, adic` ai ho]ului. Vn`toarea s-a desf`[urat \n peS` v` d`m un exemplu rioada legal`, dintre 1 aprilie 15 mai pentru coco[, dar vn`torii de dat` recent`: n-au de]inut aprobare pentru Talpe[ a uitat s` treac` \n specie. Totul s-a f`cut pe ochii noua lui declara]ie de avere barca frumo[i ai directorului Constancu motor pe care [i-o trecuse \n tin Cern`tescu, fostul [ef al Direcprima. Ce-ar putea face ditamai ]iei Silvice Vlcea, [i pe cei ai lui vicepremierul cu o barc` cu Ion Dumitru, directorul general motor, f`r` ap` la moar`? P`i, lu- al Romsilva. Un trofeu de coco[ crurile stau taman invers. |n cost` 1.000 de euro, la care se anoua declara]ie de avere a lui daug` o penalizare de 350 pentru Talpe[ mai r`sar dou` hectare [i exemplarele r`nite [i nerecupejum`tate de teren agricol [i \nc` rate [i cte 100 de euro pentru o mie de metri p`tra]i de teren \n fiecare cartu[ tras de-a-mboulea.

A[chia nu sare departe nici n America!


Dac` tot i-am pomenit, din nou, numele lui Gaetan, s` ar`t`m c`, n ciuda dubiilor exprimate de mult` lume, n frunte cu Eugen Ionesco, n ciuda concedierii de c`tre Lia Roberts, Victora[ nu are motive s` se plng` c` ar muri de foame. Oricum, el e nsurat, cum am mai spus, cu Eleanor Kennelly, fiica unei foste membre a Congresului SUA, Barbara Kennely, republican` din Connecticut. Pentru o vreme, Eleanor a lucrat la USAID Romania, unde [i-a f`cut de cap [i a blocat finan]`rile celor care l-au criticat pe so]ul ei. Colegii ei din Romnia au respirat u[ura]i cnd Eleanor a fost chemat` la Washington. Culmea e c`, n loc s` fie pus` pe liber, Eleanor Kennelly a fost angajat` la Departamentul de Stat. Ori o fi devenit brusc super-competent`, ori vor [i ei s` aib` n structuri o nevast` de spion! P`i, dac` lucrurile stau a[a, s` nu ne mai arate americanii brna din ochii no[tri, c` doar [i ei au, n ai lor, m`car un pai!

La izvorul Zimbroslavu dintre Maramure[


[i Suceava, anul trecut, \n iulie, a fost reperat` o amprent` plantar` uria[` de urs, de 30 cm. |n octombrie, ursul disp`ruse deja [i se crede c` a fost vnat tot de Pa[cu. Este relevant un caz de braconaj care a implicat un ofi]er SRI, consumat \n iunie trecut. Ofi]erul Danciu a fost prins \n flagrant de un echipaj al Poli]iei de Frontier`, \n timp ce bracona la c`prior, \n p`durea Hera. Cazul a fost mu[amalizat \n clipa \n care Danciu a amenin]at c`, dac` poli]ia \i face figuri, va scoate la iveal` o serie de acte de braconaj comise pe teritoriul Maramure[ului de infatigabilul Puiu Pa[cu. Biroul de Investiga]ii

f i n c`
Platon [i Aristotel spionnd pentru Gigel

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

Cuget, deci subzist


{tii la ce m` g\ndeam \n timpul interviului, domnu Eugen? Am un teren concesionat \n Peru, din p`cate controlat de gruparea Tupac Amaru. Ei, a[ vrea s`-i iei un interviu liderului rebelilor [i s`-l \ntrebi, printre altele, dac` l-ar deranja ni[te sonde prin culturile lui de coca. A, [i \nc` ceva: a[ vrea s`-]i ]ii telefonul deschis \n timpul discu]iei. Treci m\ine pe la birou s`-]i dea secretara mea un bilet. Dus.

Aceste interviuri au fost adev`rate, s\nt reale [i vor fi autentice

DINU PATRICIU: Benzina nu face politic`


|ntr-o sear` a lunii mai 2003, fiind \n biroul meu de la Petromidia, care avea u[a deschis` pentru a se aerisi, am auzit o convorbire purtat` de la telefonul mobil, pe culoar, de c`tre unul dintre numero[ii controlori fiscali care ne trec pragul. |i raporta cuiva: {efu, `[tia fur` cu calculatorul, domle!. Auzindu-l, am avut brusc revela]ia unor percep]ii \ntr-at\t de diferite despre o aceea[i realitate \nc\t oric\nd e posibil ca albul s` fie negru [i negrul, alb. |n luna martie 2004, Dinu Patriciu lucreaz` cu PNA-ul la u[`. Acel material citat privind prezentarea succesului Rompetrolului din 2003 e la fel de actual. Lucrurile nu s-au schimbat prea tare. Iar noi, tot pro[ti r`m\nem. Ce-o fi fost mai \nt\i: m\n`ria sau mentalitatea? Eu cred c` cioara neagr`. Deoarece \n spatele biroului lui Dinu Patriciu e o cioar` \mp`iat`, de la care nu mi-am putut lua ochii juma de or`, c\t au durat interviul [i poza cu un om de milioane de dolari.

c\nd era proprietar! Statul le-a trecut dintr-un buzunar \n altul, el trebuia s` le pl`teasc` \nainte de a privatiza Petromidia. Vreau s` v` spun c` nu toate aceste datorii erau trecute \n caietul de sarcini. C\nd le-am descoperit, aveam de luat o decizie: ori \mi asum riscul re\nceperii activit`]ii acestei \ntreprinderi muribunde, ori intru \n conflict cu statul, ca americanii de la Re[i]a. Mi-am asumat riscul. Cum cre[te cifra de afaceri, cum datoria devine nesemnificativ`.

Patriciu merge la Palatul Victoria


Reporter: Benzina dumneavoastr` pute a pesedism. Dinu Patriciu: Gre[i]i c\nd politiza]i benzina. Benzina nu face politic`! Ea nu are dec\t miros de Rompetrol, un produs de cea mai bun` calitate! Politizarea se leag`, probabil, de faptul c` am un trecut politic. |n ceea ce prive[te Rompetrolul, el este cea mai mare companie privat` din Romnia [i, indiferent cine ar fi la guvernare, trebuie s` \ntre]in` rela]ii cu guvernarea. Rep.: Dinu Patriciu calc` pe la Guvern. D.P.: Categoric! Rep.: D` m\na cu Adrian N`stase! D.P.: Evident! E absolut normal pentru un contribuabil care aduce la bugetul statului 4,2% din veniturile bugetare. Rep.: {i la bugetul PSD c\t aduce? D.P.: Nici un leu. Numai la bugetul statului romn! Rep.: C\t` [pag` i-a]i dat lui N`stase? D.P.: E jignitoare o asemenea \ntrebare!

Dinu: cur`]enia Nu [mecherie, ci o nou` metod` de pia]` Rep.: Parc` nu mai s\nte]i
Rep.: Rompetrolul a \nflorit, totul bine [i frumos, dar cum dracu a]i f`cut [menul cu datoriile? D.P.: Spre deosebire de SIDEX [i RAFO, unde li s-au [ters datoriile, s-au transformat \n ac]iuni [i apoi s-au recump`rat la o zecime din valoare, de PETROM, c`ruia i s-au [ters complet datoriile, de PETROTEL, c`ruia i s-au am\nat pe 25 de ani datoriile, ROMPETROL-ul nu a primit nici un cadou. E ca-n bancurile alea: a primit o Volg` sau i s-a furat o biciclet`? Toate datoriile au r`mas la locul lor, au fost transformate \n obliga]iuni, convertibile la sf\r[itul perioadei, dup` 7 ani, pentru care se pl`tesc dob\nzi. Nu numai at\t, nou` nu ni s-au [ters dob\nzile [i penalit`]ile [i au r`mas \n acest cuantum. Avem de pl`tit \n urm`torii [apte ani dob\nzi de 25 de milioane de dolari pe an [i toat` datoria la sf\r[it. E o opera]iune financiar`, nici un [men. Nu ni s-a dat nici un ajutor de stat. Nu e nici o [mecherie. E prima oar` c\nd se folose[te o metod` de pia]` pentru rezolvarea arieratelor bugetare. Datoriile erau ale statului, statul le-a f`cut omul de alt`dat`. D.P.: Nu mai s\nt om politic. Am devenit mai eficient. Nu mai am timp de metafore. Rep.: C\t de inocent a]i intrat \n afacerea asta cu petrolul? D.P.: Nu cred c` v` poate face ceva s` crede]i c` am fost un inocent, vreodat`, c` nu am [tiut cum arat` lumea din jurul meu. Dar \ncerc s`-mi p`strez cur`]enia. Numele [i onorabilitatea s\nt singurele care aduc bani. Rep.: Petrolul e o mafie D.P.: Tocmai, nu am intrat \n nici un fel de mafie. Am refuzat a[a ceva. Po]i fi curat [i asta e re]eta succesului. Eu am pl`tit, la privatizare, cele mai mari pre]uri! Nici o chestie politic` la mijloc! Rep.: N-o s` \mp`rt`[i]i destinul lui Iacubov? D.P.: Nu exist` nici o compara]ie. M` jigne[te compara]ia! Cred c` mediul de afaceri se profesionalizeaz`. De o parte r`m\n [mecherii, care tr`iesc din tunuri, de fapt nu v\nd dec\t pisici contra c\ini, tot felul de bartere din astea \ntre ei, fiindc` nu s\nt finan]abili, [i, pe cealalt` parte, o economie puternic`, modern`.

Dinu Patriciu [i Eugen Istodor, adic` un arhitect care a ajuns petrolist [i un filolog care crede c` a ajuns ziarist

Umbra p`m\ntului
Rep.: S` credem \n moralitatea lui Patriciu? D.P.: Cred c` faptele vor dovedi c` exist` acest mediu de afaceri curat, \n care \mi place s` tr`iesc. Rep.: Era]i mai flou-flou. De ce nu a]i transformat PNL-ul \n ceea ce este ROMPETROL-ul? D.P.: Pentru c` \n acest domeniu te ocupi de lucruri care fac umbr` pe p`m\nt [i mi-e mult mai drag s` las \n urm` altceva dec\t vorbe. Rep.: Politica cui face umbr`? D.P.: Vorbele nu fac umbr` nim`nui. Politica [i afacerile st`teau, la \nceputul anilor 90, sub semnul unei expresii: s`-i facem din vorbe. Nimeni ast`zi nu mai

Rep.: |n benzin`, creativitate? D.P.: Da. Produsele nu le fac ni[te clondire, le fac oamenii. Depinde cum sco]i benzina, depinde cum faci s` te coste mai pu]in. Rep.: Asta-i studiu de pia]`! D.P.: Nu e doar asta. Capitalismul \nseamn` \nt\lnirea \ntre idei [i bani. Din aceste idei iese explozia. Adaug` valoare. Rep.: De juma de or` m` uit la cioara aia \mp`iat`, din spatele dumneavoastr`. Fotoliu de chairman, mas` de superlook, haine de Idei, bani [i cioar` milioane, BMW ultimul r`cnet. {i Rep.: Care e filosofia, p\n` la cioar`! Ce reprezint` ea, \n \nt\lurm`? To]i se pl\ng de taxe, de nirea asta, idei cu bani? [pag` D.P.: E un cadou neinspirat ce D.P.: Tenacitate [i idei. Nu l-am primit la o zi de na[tere! banii s\nt problema atunci. Rep.: Ha-ha-ha-ha-ha. Rep.: Dar ce? D.P.: Ho-ho-ho-ho. D.P.: Creativitate. Eugen ISTODOR

face pe nimeni din vorbe. Diferen]a se m`soar` \n bani. Dac` un bandit vrea s` devin` onorabil, poate s` investeasc` un dolar, al lui, dar nimeni nu pune peste el alt dolar, din cauza istoriei lui bandite[ti. Dac` e[ti onorabil, dolarul t`u poate face de zece ori mai mult profit dec\t cel al banditului. De aceea, Romnia se va cur`]i. Mai ales c` aceast` economie nu e legat` de politic.

Rodica Mandache, Mihaela Mihai, Elena Lasconi, Victor Ciorbea, Anca Fusariu, Mariana {oitu, Horia Romanescu, Doru Dumitrescu, Doina Cacoveanu, Mihaela R`dulescu, Gheorghe Tache, P`rintele Iustin Marchi[, Ovidiu Ioani]oaia, {tefan Racovi]` (C`minul romnesc), cei 1.500 de membri ai Federa]iei Motto: Trei zile dac` mai tr`iesc, da vreau s` [tiu c` s-a limpezit lumea Elisabeta Rizea Liviu MIHAIU Romne a Fo[tilor De]inu]i Politici Lupt`tori Anticomuni[ti (pre[edinte Borore] Vasile [i dr. Cornea), Asocia]ia Universitari pentru UniverAu semnat pentru: Dan Pavel, Aurora Liiceanu, Adrian Cioroianu, H.-R. Patapievici, sitate [i Alian]a Tineretului Universitar. Le mul]umim din suflet jurnali[tilor de la Gazeta Neagu Djuvara, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Mircea Toma, Cornel Ivanciuc, Ande Maramure[ care ni s-au al`turat att \n drei Ple[u, Gabriel Liiceanu, Marius Oprea, ac]iunea de popularizare a monumentului, mia Ca]avencu v` vor prezenta miercuri, mia Ca]avencu v` vor prezenta miercuri, Stej`rel Olaru, Ioan T. Morar, Anton Georct [i \n cea de finan]are. Le mai mul]umim \n O scrisoare la redac]ie. O femeie din 31 martie, ora 20,30, la emisiunea Ochiul gescu, Alexandru Ionescu, {tefan Agopian, mod deosebit jurnali[tilor de la Televiziunea Cmpulung Muscel ne poveste[te despre un 31 martie, ora 20,30, la emisiunea Ochiul Magic la Romnia 1, reportajul documen- Dana Deac, Costi Rogozanu, Ludovic Spiess, Romn`, devenit` un partener de n`dejde Magic la Romnia 1, reportajul documenmonument ce zace \n curtea prim`riei din tar Zidul tar Zidul, odiseea unui monument uitat, a Dumitru Costin, Matei Br`tianu, Petru pentru \ntreprinderea noastr`. 1999. Femeia este nimeni alta dect Ion Lista r`mne deschis`. Elena, sora fra]ilor Arn`u]oiu, conduc`torii unei istorii ignorate [i a unor oameni demni Romo[an, Dan Turturic`, Marius Ghilezan, Viorel Mo]oc, Mona Musc`, Cornel Nistopartizanilor din Mun]ii F`g`ra[ului, suprade a popula baladele noastre alternative. rescu, Marius Tuc`, Titus Muntean, Sorin numi]i Haiducii Muscelului din jude]ul Ro[ca St`nescu, Gabriela Adame[teanu, Arge[, cei pe care i-au ajutat Elisabeta Rodica Palade, Doru Bu[cu, Mihai R`zvan Rizea, so]ul ei Gheorghe [i fiica lor. MonuA[ez`mntul cultural Academia Ungureanu, Nae Caranfil, Lucia Hossumentul se nume[te Zidul de rezisten]` Ca]avencu va aduna [i administra Longin, Florin C`linescu, Lucian M\ndru]`, anticomunist` din Muscel, este creat de fondurile necesare [i va ini]ia toate Cozmin Gu[`, Mircea Dinescu, Simona artistul Aurel Vlad, iar pe acesta ar urma a fi Pentru refacerea monumentului din demersurile pentru construc]ia gravate cu litere de aur numele tuturor monumentului Elisabetei Rizea, simbol al Cmpulung Muscel, aflat ast`zi descompus Kessler, Simona Marinescu, Valentin Nicocelor care au luptat [i au murit \n mun]i, \n \n module de font`, Prim`ria din localitate a lau, Dan Chi[u, Cristian P\rvulescu, Stelian rezisten]ei \mpotriva comunismului. S-a T`nase, Radu Varia, Tudor Octavian, Mari\nchisori sau au fost executa]i. Peste 150 de estimat costurile de montare a Zidului de ob]inut acordul primarului general al ana Nicolescu, Andrei Gheorghe, Viorel Hre- Capitalei. Se va organiza un concurs oameni au fost implica]i \n aceast` lupt` rezisten]` anticomunist` din Muscel la benciuc, Dan C. Mih`ilescu, Traian B`sescu, na]ional pentru proiectul acestui \ntre anii 1949-1958, iar familii din 352.267.750 lei la data de 22.11.2003. Rodica Culcer, Varujan Vosganian, Sorin Nuc[oara precum Chirca, Jubleanu sau monument, ce va fi ales de c`tre un juriu Motivul invocat obsesiv de administra]ia Drept Radu, Dan Tomozei, Manuela {tef`nescu, Arn`u]oiu [i-au sacrificat majoritatea alc`tuit, deocamdat`, din: Andrei Ple[u, fost` [i actual` este lipsa banilor. Drept Televiziunea Romn` [i Acade- pentru care A[ez`mntul Cultural AcadeMihai Dobrovolschi, Cristian Boureanu, membrilor. Televiziunea Romn` [i Acade- pentru care A[ez`mntul Cultural AcadeMihai Oroveanu, Radu Varia, Aurora

Pentru monumentul unei femei monumentale

mia Ca]avencu doneaz` Asocia]iei De]inumia Ca]avencu doneaz` Asocia]iei De]inu]ilor Politici Musceleni, filiala Cmpulung, ]ilor Politici Musceleni, filiala Cmpulung, cea care se preocup` de ani de zile de cea care se preocup` de ani de zile de montarea acestui monument, suma de 150 montarea acestui monument, suma de 150 de milioane de lei suport financiar. Cont de milioane de lei suport financiar. Cont lei: 15897440300, BRD, Sucursala Cmpulei: 15897440300, BRD, Sucursala Cmpulung Muscel. lung Muscel.

ZIDUL

un reportaj documentar despre rezisten]a din Mun]ii F`g`ra[ului la Romnia 1

Dona]ie pentru Zidul Muscelean

DONA}I AICI!

Liiceanu. Cei care doresc s` contribuie financiar la realizarea acestui proiect sunt ruga]i s` doneze \n conturile: ROL 4220102299012 USD 4220102299013 EUR 4220102299014 deschise la B.C. ION }IRIAC sucursala Izvor; titular cont: A{EZ~MNTUL CULTURAL ACADEMIA CA}AVENCU.

teoria constipa]iei

cuv\ntul care

tov`r`[e[te
Luni. Diminea]a, pe stomacul gol, un citat din Adrian N`stase, g`zduit de Evenimentul zilei: Magistralul raport prezentat Congresului al XII-lea de tovar`[ul Nicolae Ceau[escu, secretarul general al partidului, exemplu str`lucit de abordare creatoare a realit`]iilor vie]ii interna]ionale contemporane, sublinia. La pr\nz, o veste bun`, strecurat` de Jurnalul Na]ional printre [tirile de la Revolu]ie [i o juma de pagin` de publicitate cu terapeutul Stelian Fulga, \ntors din moarte ca s` vindece oamenii: A venit prim`vara! Ieri a fost echinoc]iul de prim`var`. Nop]ile s-au mai lenevit [i, pe sub ast` sl`biciune a lor, ziua de ieri, 21 martie, a curs egal` cu surata ei \ntunecat`. A venit prim`vara!. Seara, pentru o mai bun` digestie, un citat din Basarab Panduru, antrenor la Timi[oara, preluat din Gazeta Sporturilor: Fotbali[tii mei au fost ni[te c`c`cio[i. Mar]i. |nc` o pilul` din EVZ-ul de luni. Ion Iliescu: PCR sublinia tovar`[ul Nicolae Ceau[escu \n expunerea prezentat` \n fa]a congresului se c`l`uze[te \n \ntreaga sa activitate de teza fundamental` materialist-dialectic` conform c`reia. Deschidem fereastra, c` doar a venit prim`vara, [i tragem un cash flow \n n`ri: Ziarul Financiar spune c`, \n afacerea CEC-ANL-CNI (bani de la CEC pentru proiectele electorale ale lui Adi&co.), guvernul a colindat cu basca \ntins` pe la mai multe b`nci comerciale, dar degeaba. Ne l`mure[te acela[i Ion Iliescu, transformat brusc \n analist economic: Dac` CEC nu finan]eaz`, atunci cine s` finan]eze?. Miercuri, \nc` o doz` din Evenimentul de luni. Hildegard Puwak, pe atunci doar Hilde Puwak: |n Romnia socialist` () se asigur` un nivel de trai material [i spiritual ridicat poporului: venituri \nalte, reflectate, de pild`, \n cre[terea retribu]iei medii nete a personalului de peste. Dup` mul]i ani, \n Romnia capitalist`, Cotidianul observ` c` lumea e ocupat`: opozi]ia d` \n judecat` Puterea, Puterea d` \n judecat` opozi]ia. Agathon: A[a-zisa dezv`luire privind implicarea unor membri PSD \n acte de corup]ie ar fi trebuit s` se bazeze pe dovezi concrete, nu pe scenarii ieftine \ncropite la repezeal` de diferi]i liberali fonf`i]i [i f`r` imagina]ie. Pentru sear`, v` propunem s` descoperi]i, \mpreun` cu Cronica

D`sc`les- academia CA}AVENCU cule, e[ti sigur c` ai Nr. 13, num`rat corect? Adic` cum, m`, 30 martie 5 aprilie 2004 tr`d`torule, io am \mpu[cat numai treizeci de ur[i? Pune m\na imediat [i cheam` generalii s` mai fac` cinci-[ase canalul Romn`, Beneficiile bronz`rii goane, c` f`r` optzeci de trofee nu moderne. prind edi]ia de colec]ie a lu Joi. Pastil` din EVZ-ul de luni toar[u Tuc`. Ioan Mircea Pa[cu: Una din
tezele fundamentale \n domeniul asigur`rii securit`]ii statelor exprimat` de partidul nostru, de secretarul s`u general, tovar`[ul Nicolae Ceau[escu, o constituie cea potrivit c`reia. Ast`zi, dispar Bivolarii. Unul este yoghinul Gregorian. Cel`lalt este pesedistul Gabriel, condamnat la 5 ani \nchisoare. Adev`rul public` cea mai incisiv` explica]ie foto din istoria ziarului, mai tare dec\t o mie de articole: Pentru g`sirea fugarului, rela]ii la domnii N`stase Adrian, Mitrea Miron, Hrebenciuc Viorel, Popescu Dan Ioan. |nainte de culcare, lini[ti]i-v` cu Na]ional: Enrique Iglesias ar putea avea cel mai mic penis din lume. Vineri. Adrian P`unescu, \n acela[i EVZ de luni: V` spunem: La mul]i ani cu s`n`tate / Al`turi de al Patriei Erou!. Romnia liber` \l compar` pe un oarecare A.S., condamnat la 6 ani pentru c` a furat un telefon mobil, cu Gabriel Bivolaru, care a luat 5 ani pentru 2.253 de miliarde. V` da]i seama ce noroc a avut Bivolaru: dac` nu avea bani de telefon, era nevoit s` fure [i el unul. Putrezea fraierul \n p\rnaie. Jurnalul Na]ional asigur` siesta: Andreea Marin are genunchii ur\]i. S\mb`t`. Din Evenimentul de luni, Vadim: Mult iubite [i stimate Nicolae Ceau[escu. Van-

mass-midia n`vodari
q De[i regulamentele TVR, att de aplicate pentru unii, interzic ca angaja]ii s` lucreze la concuren]`, sub sanc]iunea concedierii, totu[i se trece cu vederea faptul c` Drago[ T`b`ran, aflat se pare \n concediu cu sau f`r` plat`, face pe directorul la postul Alfa TV. O explica]ie ar putea fi aceea c` acest post face parte din marea familie a posturilor TVR. Sau, o alt` explica]ie, c` D.T. este \n misiune! q Am scris, cu c\teva numere \n urm`, c` Transilvania Expres, cel mai v\ndut cotidian din Bra[ov, este cam intim cu PSD-ul pentru un ziar de opozi]ie (cu editoriale \mpotriva lui N`stase). Argumentele noastre erau dou`. Primul: c` directorul firmei care editeaz` ziarul, Stoica Enache, este un apropiat de-al pesedi[tilor locali ([i candidat independent la Prim`rie, lucru nu foarte firesc pentru un director de ziar). Al doilea: c` printre ac]ionarii ziarului se num`r` pesedistul Vasile Kraila. Conducerea ziarului ne-a transmis c` ac]iunile lui Kraila au fost r`scump`rate de ceilal]i ac]ionari, situa]ie \n care o s` renun]`m la cel de-al doilea argument.

Academicianul de onoare Nicolae Ceau[escu, ultimul dintre romnii care au r`mas cinsti]i [i n-au furat profit\nd de faptul c` erau dictatori
ghelie pl`te[te publicitate \n ziare. Libertatea de s\mb`t`. Cel mai b`tr\n social-democrat \n ap`rarea primarului Vanghelie Reporter: De ce crede]i c` PSD v-ar asculta sfatul de a nu-i retrage lui Vanghelie sprijinul politic? Mircea St`nescu Istru: Pentru c` PSD este condus de Adrian N`stase. Gabriel DROGEANU

Ze]arul Ivan

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

mama natur` tat`l alcoolic

Romnia. Mici fragmente de neant. Taximetrie, te halesc!


S\nt foarte politicos cu taximetri[tii care te sufoc` \n Gara de Nord, la cobor\rea din tren: Taxi, [efu? Eftin! Cu ceas!. Nu, mul]umesc [i trec mai departe. |ntr-una din zilele s`pt`m\nii trecute, la fel: am zis ce aveam de zis [i am plecat. Abia dup` c\]iva pa[i am realizat c` ceva se schimbase, discursul unui taximetrist era altfel, avea ceva original, neb`nuit. Suna a[a: Taxi? Traduceri? Legaliz`ri?. M-am oprit, m-am \ntors [i l-am ascultat cu aten]ie. Auzisem bine: taxi, traduceri, legaliz`ri. E o idee, nu? Mai adaugi o stomatologie, ceva \nhum`ri, g`zduire site-uri web [i gata firma de a[teptat lumea \n gar`!

reportaj cu ]ara de g\t

Pe[tera lui Ali Baba din V`c`re[ti 201


lui bloc, MAGAZINUL. Pare p`r`sit. Nu se vede nimic \n`untru. O fi \nchis? La buticul de l\ng` el, un domn blazat, pe la 50 de ani st` [i a[teapt` clien]i. Ce [tie despre magazinul de vizavi? E un magazin cu circuit \nchis. E al aeroportului de la Otopeni. ~[tia din avia]ie, de pe avioane. Mai mult nu [tie sau nu spune.

Strig`tura de ras`
Cartierul Titan, duminic` diminea]a. Doi rromi merg pe trotuar. Din spatele meu \i strig` o ]iganc`. Bag` un nume, nimic. Mai r`cne[te un nume, nici un rezultat. Trece la porecle. Cutare! ~ia doi n-aveau nici o treab`. Alt cutare. Zero, cei doi nu auzeau [i pace. Deodat`, se aude un urlet sinistru, un amalgam \nsp`im\nt`tor de b`````i!, m````i, h`````i, de a \nghe]at toat` suflarea din sud-estul Capitalei, au plesnit c\teva parbrize din trafic [i s-a \ntrerupt procesul de fotosintez` \n zon`. Abia acum s-au oprit `ia doi, s-au \ntors [i i-au aruncat un ce vrei, f`? calm, destins, chiar nea[teptat [i enervant de politicos.

Ies din butic [i merg \n fa]a magazinului. M` zg\iesc pe geam. Parc`, parc`, \n`untru se vede mi[care. Pe strad`, \n spate, apare un cuplu, so]-so]ie, care, foarte firesc, deschide u[a [i intr`. Deci se poate. La naiba, dac` oamenii intr`, \nseamn` c` pot [i eu. |mping de u[`, u[a se deschide [i intru... \n pe[tera lui Ali Baba. |ntr-o dezordine opulent`, \n`untru s\nt mun]i de produse, aruncate alandala unele peste altele: l`zi de bere str`in`, vinuri, ap` mineral`, l`zi de ulei, cafea, conserve de toate felurile. O lad` frigorific` cu carne de toate felurile. Baxuri, l`zi, cutii, toate rev`rsate direct pe jos. Rafturi cu marf`, cu tot ce se poate g`si \ntr-un supermarket normal, dar aici, totul \nghesuit \n 20 de metri p`tra]i. R`m\n cu gura c`scat`. Brusc, \n fa]` \mi apare un spirit t\n`r [i gras, \mbr`cat \ntr-un halat alb, u[or ]ig`nos, u[or nervos, care \mi spune direct: Ie[i afar`, te rog, ie[i afar`!. |i spun c` vreau s` cump`r, \mi spune c` nu se poate [i... pune m\inile pe mine, m` \mpinge [i d` s` zv\rle cu mine pe u[`. |ncep s` turui c` s\nt de la Vineri, pe la pr\nz, m` aflu \n Calea V`c`re[ti 201, la Pia]a ziar, \i spun c` vreau s` [tiu ce Timpuri Noi. La parterul primu- este cu acest magazin, cer s` m primit un pont. Un prieten care st` la Pia]a Timpuri Noi \mi poveste[te despre magazinul ciudat de pe Calea V`c`re[ti 201 (l\ng` pia]`). E un magazin vopsit verde, cu jaluzele verticale, f`r` firm`, care arat` ca vai de el. Ai zice c` e o ruin`. Geamuri nesp`late, u[` de fier pr`fuit`, totul d` impresia de lucru neterminat. Parc` cineva a vrut s` fac` un magazin acolo, dar nu a mai avut bani, l-a p`r`sit [i a r`mas a[a. {i totu[i! O mul]ime de lume intr` \n el [i iese cu saco[ele pline. Pline! Cu de toate! B`uturi scumpe, whisky-uri, c`rnuri, ape, ]ig`ri. Normal, acest prieten a \ncercat odat` s` intre. {i cum a deschis u[a, un tip care st`tea acolo de paz` l-a scos afar`, a zis c` nu e permis accesul. Nici nu a avut timp s` vad` ce e \n`untru. Du-te seara, \mi zice el, c\nd \n`untru e lumina aprins`! Uit`-te printre jaluzele [i o s` vezi. Ce s` v`d? S\nt rafturi, cu produse, cu de toate. Magazinul e plin, dar nu \]i dau voie s` intri.

|n Calea V`c`re[ti 201, un magazin din care serviciile secrete \[i fac cump`r`turile \n secret
vorbesc cu [eful. M` las` \n pace [i pleac` dup` [ef. |ntre mun]ii de produse e o mas` cu un computer [i o v\nz`toare. Cuplul care a intrat \nainte a umplut deja c\teva saco[e [i acum i se face totalul. Apare o tanti gras` [i plin` de aur, care \mi spune c` trebuie s` ie[im, c` nu poate s` vorbeasc` cu mine \n`untru... [i ie[im afar`. Al cui e magazinul? Nu poate s` \mi spun`. Ce fel de magazin e? Nu poate s` \mi spun`. Trebuie s` stea de vorb` cu [eful ei, care e \n str`in`tate. Intr` [i m` las` afar`. R`m\n a[a. Dup` cinci minute, ies doi b`ie]i \n halate albastre. M` \ntreab` ce vreau. Vreau s` [tiu ce e cu magazinul `sta. Curio[ii mor repede, nu [tii?, \mi spune unul. Dac` \mi faci poz`, \]i sparg aparatul, \mi zice. {i tot nu [tiu ce e cu acest magazin. O fi al vreunei secte? Al serviciilor secrete? Al SRIului? De aici cump`r` SRI-[tii mai ieftin dec\t restul popula]iei? O fi al extratere[trilor? Grasul care m-a dat afar` cum de [i-a dat at\t de repede seama c` nu s\nt de-al lor? Dac` eram sereist, m`car m` \ntreba de legitima]ie, dar el m-a dat direct afar`. E clar, cred c` e vorba de extratere[tri. Alexandru V~RZARU
alexvarzaru@yahoo.com

Politicieni becalifica]i
Vre]i s` [ti]i cu cine s-a b`tut Gigi Becali pe burt` la Local Kombat-ul de la Bra[ov? V` spun eu: \n timp ce bodyguardul lui masacra ni[te nevinova]i pe ring, Becali a stat [i a convorbit toat` seara cu Boboc de la V\lcea, un mare mafiot, [i cu Sile C`m`taru, un mare gentleman, dup` cum arat` [i numele. Mai [tii, or fi [efii filialelor locale ale partidului lui Becali [i stabileau noi orient`ri ale programului electoral.

|n Uniunea European` nu merg dec\t nebunii \nvechi]i


reaz` casa. Dar, dincolo de astea, are dreptul la a[a ceva. De c\teva luni, Mihaela [i Evdochia umbl` din doctor \n doctor. I-auzi diagnostice: De ce acum? Domle, ori e surdomut`, ori e nebun`, trebuie s` v` hot`r\]i! Pentru ambele, nu d`m handicap! P`i, e surdomut`, p`i, dac` e surdo-mut`, de ce vre]i supraveghetor, cum [i-a avut de grij` p\n` acum, acum de ce nu poate? Se d` supraveghere doar dac` e nebun`! L`sa]i-m`, domle, cu pretextele astea! Surdo-mut`! Ce e asta? {i veni]i cu trimitere de la psihiatrie? Aceast` replic` a fost urlat` la Spitalul Col]ea ORL. Oric\t de autist` ar fi fost Evdochia, oric\t de dus` \n propria ei lume, a priceput c` e vorba de ea, de fiica ei, de vai [i amar soart` \n Romnia. Evdochia s-a ridicat [i a \nceput s`-[i apere fata cu cuvinte rupte de la gur`. Minune! Ce n-ar da biserica Sf\ntul Mina s` aib` o asemenea desf`[urare de for]` mut`! Minunea s-a produs la certificate: au fost str\nse. Toate erau noi [i frumoase, din 2004. Evdochia [i Mihaela au f`cut [i ultimul pas: comisia de expertiz` a persoanelor cu handicap de pe Grozovici. R`spunsul? Un pas mic pentru romnime, unul uria[ \napoi pentru Europa: Ascult`, [tii ceva? Noi nu primim dec\t nebuni cu istoric. C` [i eu pot s-o scot m\ine nebun` pe mama! C\]i au venit cu din astea la noi!. Cu alte cuvinte, Mihaela, mai ]ine-o acas` pe Evdochia, mama ta, [i vino c\nd i s-o \nvechi nebunia! Eugen ISTODOR

Telemea culpa
Apropo. Am luat br\nz` telemea de oaie de la magazinul ECONOMAT al lui Vanghelie de la Academia Militar`. Pre] 130 de mii. Am intrat [i la magazinul privat NIC de al`turi. Br\nza de oaie 114 mii de lei. A[a c` am ajuns la o concluzie amar`: e prea scump s` fii s`rac \n sectorul lui Vanghelie!

Ethos, Porthos [i Aramis

Evdochia B`r`scu de pe strada Voiniceni este surdo-mut` de la 4 ani. Acum are 68. Din 1988 este [i om dus \n lumea lui. Are numeroase intern`ri pentru aspectul s`u impulsiv-instabil, cum spune un certificat din 2003. Fiica ei, Mihaela Vasilescu, pur [i simplu vrea s` dob\ndeasc` pentru Evdochia, dup` at\]ia ani, dreptul de a avea un \nso]itor pl`tit din partea Secretariatului de Stat pentru Handicapa]i. Motivele? Sigur, locuie[te departe de ea, are doi copii de crescut, Evdochia B`r`scu \[i terorizeaz` vecinii, \[i deterio-

Fotodocument: Mihaela, fata unei surdomute, pe care nimeni de la Comisia pentru handicap nu vrea nici s-o asculte, nici s` vorbeasc` cu ea

Paragini Aurii

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

bursa [p`gilor
Aici s\nt h\rtiile dumneavoastr`
Arhivele Na]ionale s\nt o comoar` na]ional`. Tonele de h\rtie de pe Bulevardul Elisabeta, din Bucure[ti, casate, pot da tone de h\rtie bune de f`cut o groaz` de lucruri: c`r]i, ziare, h\rtie igienic`, cornete de semin]e, confetti etc. N-o s` v` vin` s` crede]i! {i bancnote se pot face din h\rtia reciclabil`, chiar dac` acum bancnotele s\nt din plastic. E \ns` ceva mai complicat. Trebuie \n primul r\nd s` ai un caz, ceva de recuperat \n justi]ie, o cas`, un teren, o p`dure, o livad`. De asemenea, trebuie s` ai nevoie pentru proces de un act de la Arhivele Na]ionale. {i, mai ales, trebuie s` ai pe cineva care s`-i cunoasc` pe angaja]ii care caut` \n stiva de acte din arhiv`. Poate fi un avocat, cum se \nt\mpl` cel mai adesea. Avocatul transmite arhivarului despre ce act e vorba. Iar func]ionarul spune cam ce sum` se scoate din actul respectiv. Dintr-un act de dou` pagini ies cam 150 de euro. Dintr-unul de 5 pagini se scot 300 de euro. Iar din chestii stufoase, de la zece \n sus, ies lejer 500 de euro. Reu[ita r`m\ne \ns` de fiecare dat` neomologat` oficial, \ntruc\t Procuratura nu e niciodat` l\ng` buzunarul care preia banii. Banu din Manta

La RAFO se fac excursii \n PSD prin sindicat


Este scos din produc]ie. Adic` nu lucreaz` nimic. De aceea \[i permite s` se plimbe aproape zilnic de la One[ti la Bac`u sau la Bucure[ti. Sau unde mai vrea mu[chiu lui. Sau al lu domnu pre[edinte, al lu Viorel sau al lu Dan. E \ntotdeauna ca scos din cutie, cu ghiul m`rime medie, ceas aurit [i pantofi italiene[ti. Unii ar zice c` e lacheul lu domnu pre[edinte, cum \i zice el lui Iacubov. Sau al lu Viorel (Hrebenciuc, la ini]iativa c`ruia a intrat \n PSD, \n 2000), sau al lu Dan (Ioan Popescu, veriga lips` din triad`). Dar el zice c` e lider sindical la RAFO One[ti, pre numele lui Marian Ion. {i mai zice c` RAFO nu se va \nchide niciodat`. {i c` a mai fost c\te unu care a zis c`-[i d` foc, c` nu mai are unde munci, da am vorbit eu cu fiecare, stai, m`, c` nu e a[a, c` domnu pre[edinte are solu]ii. {i Marian Ion are solu]ii. Ca lider sindical a decis ca angaja]ilor s` le fie t`iate ni[te facilit`]i din contractul colectiv de munc`, pentru economie. Ca s` aib` muncitorii la ce se g\ndi, nu cumva s` le vin` \n minte s` fac` vreo grev`, ceva. Nu de alta, da l-ar deranja pe domnu pre[edinte. Nu am, domle, nici o leg`tur` cu el, zic unii c` am fi cumetri, mai [tiu eu ce. Nu s\ntem. El e numai pesedist [i sindicalist. |n caz de miting, va arunca \n guvernan]i cu flori, iar ace[tia vor arunca \n el cu alte ghiuluri, ceasuri scumpe [i perechi de pantofi italiene[ti.

Cu c\t se mai vinde [paga \n comuna Cornu


|n comuna Cornu, localnicii nu se sfiesc s` vorbeasc` despre Adrian N`stase. Ba c` N`stase e premierul Romniei, ba c` N`stase a cump`rat teren de la un tip pe nume Andrei Nicolae, ba c` N`stase vine foarte des la Cornu (uneori chiar [i de dou` ori pe s`pt`m\n`), ba c` e rud` cu nu [tiu cine. Orice i-ai \ntreba, s`tenii \]i dau, fie c` [tiu sau nu, r`spunsul la \ntrebare. Totu[i, ca s` afli c\t mai mult despre N`stase [i situa]ia lui patrimonial` de la Cornu, cel mai sigur este s` \i dai unui localnic o sut` de mii de lei. La \nceput, va refuza banii, dar p\n` la urm` \i ia. {i, dup` ce \i ia, \ncepe s` \[i aminteasc`. Iar ceea ce \[i aminte[te valoreaz` mai mult de o sut` de mii de lei. Asta se cheam` c` ai f`cut deja o afacere pe seama lui N`stase. Radio {paga

La Dun`reni, pe[tii tac \ntruna despre Dana N`stase


Trec\nd zilele astea pe la Dun`reni (Dolj), i-am putut auzi cu urechile mele pe pe[tii din b`l]ile de acolo b\rfind lucruri pe care cu greu le-ai crede. Doi c`r`[ei care tocmai se masturbaser` \n grup la marginea stufului st`teau la o ]igar` [i, vai, vai, se pl\ngeau c` au ajuns la cheremul femeilor. Cic`, ziceau ei, Piscicola Dun`reni ar fi proprietatea unei prietene de-a Danei N`stase, pe care o cheam` Maria Schulz. {i care iar aici era s` nu mai \n]eleg \ngrijorarea celor doi c`r`[ei ar fi cump`rat de cur\nd [i fostul IAS Dun`reni. Dar \ngrijorarea lor era cu totul de \n]eles, c`ci b\rfeau ei c\nd ]ig`rile se apropiau de sf\r[it cic` nu Maria Schulz ar fi adev`rata cump`r`toare a Piscicolei [i IAS-ului, ci o foarte bun` prieten` de-a acesteia. Iar c\nd au spus asta, c`r`[eii au stins ]ig`rile [i, de emo]ie, au mai comis o dat` ru[inea. Caras tuns [i frezat

CNSLR Fr`]ia inelelor

Ce vr`ji a mai f`cut S`n`tatea mea

Spitale bolnave Ast`zi Elias


Dac` pentru Spitalul Universitar, cnd vine vorba de bani, directorul Sorin Oprescu este mum` bun`, pentru fostul Spital de Gerontocra]ie [i Pesediatrie Elias, acela[i director a devenit, \n mod inexplicabil, cium` vitreg`. A[ez`mntul \n care comunismului i s-a prelungit via]a, prin cumul, cu cteva sute de ani, este ast`zi \n suferin]`. Boala s-a agravat cnd aparatului de rezonan]` magnetic` i s-a defectat o pies` care s-ar putea remedia cu vreo 50.000 de euro, \n doar 48 de ore. Grav este c`, atunci cnd va pierde tot heliul din organism, echipamentul de un milion de dolari va deveni pies` de muzeu. Ar putea folosi drept soclu pentru legendara bil` a lui Iliescu, p`strat` aici \n formol, despre care se spune c` m`sura 32 de centimetri, la erec]ie.

Doctor Divago

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

Eu \mi ap`r s`r`cia [i nevoile

Spre cartierul Titan Kamon


Mai e pu]in [i ne \ntoarcem acas`. Plec`m din Cairo c`tre Valea Regilor cu un tren de noapte ca s` gust`m [i din mijlocul `sta de transport. Mizerie mare, care ne face s` ne gndim acas`, dar care merit` suportat` pentru c`, f`r` s` sim]im, ajungem leg`na]i a doua zi diminea]` \n Assuan. Ce m` mir` cel mai tare e c`, dup` ce am v`zut piramidele, nu \n]eleg cum se mai pot l`uda `[tia cu barajul lor. Mare scofal`, pe lng` Vidraru e \n pantaloni scur]i, dar vizita e la pachet cu cel`lalt templu, care merit` toat` admira]ia, dac` nu pentru ce reprezint`, m`car pentru faptul c` l-au mutat \n 8 ani doar ca s` nu-l inunde Nilul. Mi-aduc aminte c` [i la noi au fost ni[te sate inundate, dar nimeni nu a mutat bisericile. Ne \ntoarcem la vapor, pentru c` pe vapor dormim leg`na]i de data asta de valuri. A doua zi navig`m c`tre Luxor \ntr-o curs` nebun` de vapora[e, de m` \ntreb dac` cei care conduc au avut juc`rii cnd au fost mici. Nu v` vine s` crede]i cu ce vitez` [i cu cte riscuri ne-au plimbat marinarii de Nil. Ajungem seara. |ncerc`m s`-l convingem pe osp`tar s` ne anun]e cnd nu \n]elege ce-i cerem, ca s` nu ne mai trezim cu mun]i de cola servi]i aiurea

B`, Sorine, am o spaim`! Nu cumva am mers prea repede \n jurul P`m\ntului? Dac` ne-am \ntors \n timp [i ne trezim la Bucure[ti pe vremea lui Ceau[escu? N-ar fi r`u. Eu a[ fi iar ghid pe litoral [i tu un am`r\t de inginer la Mecanic` Fin`, venit la mare cu bilet prin sindicat. Hai, b`, nu te oftica, c`-]i iau [i ]ie un Pepsi din shop [i-]i trimit la camer` dou` redegiste machite. Apropo, nu cumperi ni[te m`rci?...

hahalera 45

Dan Chi[u \nconjurat de sponsor


doar din ne\n]elegerea comenzii. Diminea]a urm`toare, la coborre, nu m` pot ab]ine s`-l tachinez pe ghid, \ntrebndu-l dac` aceia[i egipteni care au construit piramidele nu sunt \n stare s` m`ture pasarela care leag` vasul de trotuare. Pasarel` care n-a mai v`zut m`tur` probabil de cnd Cleopatra a scos-o \n afara legii prin 1000 \.e.n. Ce s` fac` [i dnsa, trebuia s` le arate femeilor c` a f`cut ceva pentru ele dac` tot i-a prins [i pe Antoniu [i pe Cezar \n aceea[i via]` f`r` s` mai a[tepte re\ncarnarea. Oricum, am v`zut mumia ei [i v` spun c` bine a f`cut c` nu a mai a[teptat re\ncarnarea, era destul de [ifonat` [i avea [i pu]in deranj la fa]`. Mai nasol e c` nici ceilal]i faraoni care au preluat tronul nu au repus-o \n drepturi alo, la m`tur` m` refer, nu la Cleopatra, [i cred c`-i sfnt`. Cum e vaca \n India. De aia nu se atinge nimeni de ea [i, dac` nu fac nimic \n dou`-trei luni, ve]i vizita mormane de gunoi la fel de \nalte ca [i piramidele, iar \n c]iva ani, doar vrfurile, Sfinxul fiind sortit pieirii dac` un Toma de la ei nu se apuc` acum de proiectul Salva]i piramidele. Jur c` am v`zut termopane la mormntul lui Tutan Kamon everybody. Plec`m din Egipt ferici]i c` nu mai trebuie s` r`spundem de o sut` de ori pe minut din ce ]ar` suntem, c` nu [tiu dac` [ti]i c` to]i ambulan]ii \]i pun \ntrebarea asta \nainte de cum te cheam`. Din Grecia nu am ce s` v` spun, c` tot romnul a fost o dat` \n Halkydiky. Iar despre cum au cheltuit banii pentru olimpiad`, nu vreau s` vorbesc de funie \n casa spnzuratului. Am ajuns, s`pt`mna viitoare ne vedem prin Bucure[ti. Dan CHI{U

Vre]i s` [ti]i c\te cadre am risipit cu acest domn? Peste 50. 2 filme. Trei ore am stat dup` d\nsul, doar-doar. L-am \ncurajat, i-am strigat de departe s` fie tare, s` arate c` se poate. Ei bine, nimic! {i [ti]i de ce toate acestea? Am vrut s` demonstr`m guvernului N`stase, care nu ne crede, c` poporul nu mai are nimic de m\ncare, \n ciuda declara]iilor triumfaliste ale partidului la putere. Dup` p`rerea noastr`, iat` dovada! Cet`]eanul acesta, pe care l-am pus s` fac` demonstra]ia \n v`zul tuturor, la intersec]ia Oborului cu {oseaua Iancului, nu a produs nimic. Noi zicem c` e mai mult dec\t limpede [i c`, dac` guvernul N`stase vine cu date statistice prin care dore[te s` arate c` acest cet`]ean elibereaz` lunar un metru cub de materie fecal`, \n mod sigur s\nt date scoase din burt`!

Gigi Fecali

Darurile au fost aruncate

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

Vile, cuno[tin]e [i rela]ii, cu Popescu, Bebe [i nea Nicu


Dan Ioan Popescu, Bebe Ivanovici [i Nicolae V`c`roiu. Trei [efi mari de la PSD: unul pe Bucure[ti [i Industrii, unul pe Ilfov [i terenuri [i unul pe Sala Omnia [i pe diverse alte s`li, unde le e jen` s`-i spun` c\nd se \nchide. Trei oameni cu responsabilit`]i mari, care, din c\nd \n c\nd, mai au nevoie [i de odihn`. Aici, la Bucale [i \mprejurimi, abia dac` g`sesc un loc unde s` mai pun` capul. Primul mai pune capul pe un caiet de sarcini, al doilea pe un sac cu parai, al treilea pe cine [tie ce maidanez r`t`cit \n [an]. E clar c`, la Bucale [i \mprejurimi, oamenii `[tia greu g`sesc un loc s`-[i trag` sufletul. A[a c` [i-au f`cut case la munte, la altitudini [i pre]uri ce provoac` ame]eli chiar [i experimentatului nea Nicu V`c`roiu. S` le lu`m pe r\nd.

Dan Ioan Popescu [i Satul Nou f`r` c\ini


Una din casele lui de vacan]`, cea din fotografie, se g`se[te n sta]iunea Azuga, n spatele parcului [i al pie]ei din cartierul Satul Nou, pe strada G\rbovei la num`rul 51, chiar la marginea p`durii, n vecin`tatea ur[ilor, a c`prioarelor, a lupilor, a mistre]ilor [i a altor suflete inamice [efului s`u direct. Azuga a devenit sta]iune cu c\teva luni \n urm`, exact dup` ce DIP a concesionat ni[te teren pe l\ng` p\rtia Sorica, unde mai are o vil`, combina]ie din lemn [i piatr`. Acolo, spun localnicii, mai avea o cas`, n aceea[i curte, [i a v\ndut-o nu [tiu c`rui mah`r de pe la European Drinks. Dar s` ne \ntoarcem la vila din imagine. Din \naltul ei, po]i vedea toat` sta]iunea, cu ai ei turi[ti care habar n-au pe sub ochii c`rui ministru se plimb` week-end de week-end. Le-ar fi greu s` aib` habar, c`ci vila are o pozi]ionare care o fere[te de ochiul lacom [i b`nuitor al contribuabilului, fiind

astfel a[ezat` \nc\t s` nu poat` fi v`zut` de pe nici unul din drumurile de acces \n sta]iune. Este prev`zut` cu por]i placate cu piatr` [i cu o alee betonat`, la intrarea c`reia se interzice accesul cu excep]ia riveranilor singurul riveran de pe strad` fiind DIP. De[i nu s\nt riveran c`ci mi-ar fi greu s` fiu DIP at\ta timp c\t \nc` locuiesc la prietena mea m-am aventurat pe jos p\n` \n fa]a por]ilor, l\ng` parcare, de unde am privit casa de vacan]` cu 3 etaje, interfonul [i jaluzelele albe trase la fere[ti. Mi-a fost fric` s` m` uit peste gard, nu cumva s` m` fac cu un infarct de la v\rsta asta sau cu un cataroi \n cap de la vreun badigard. Dar tot am observat candelabrele de pe teras` [i sc`ri care, privite de la distan]`, dau senza]ia c` s\nt aprinse, att de bine str`lucesc. Noaptea cic` e o feerie ca la cazinourile din Las Vegas, dac` nu chiar ca la inaugur`rile de economate organizate de Vanghelie. Am mai remarcat [i ghivecele lungi din lemn de la balconul etajului 2, unde zac seduse [i abandonate o mul]ime de plante mai degrab` moarte dec\t vii. Oamenii de prin vecin`t`]i spun c` DIP, reprezentat de so]ie, [i construie[te un hotel \ntre p\rtiile Sorica [i Cazacu. Dac` l ntrebi pe primar pe nepreg`tite despre asta, o s`-]i demonstreze c` e preg`tit [i-]i r`spunde c` hotelul este al nu [tiu c`rei firme. Adrian Purc`rea, cel mai t\n`r primar din ]ar`, a trecut de la PD la PSD cu c\teva luni \nainte ca Azuga s` devin` sta]iune, a[a c` m` hot`r`sc s` \ntreb totu[i [i oamenii serio[i din partea locului. Tanti Lenu]a fuge repede c\nd vede aparatul de pozat [i zice c` nu poate s` zic` ceva de domnu Popescu, c` e vecinul ei [i c` e b`iat bun. Nea Aurel Papuc (foto), consilier al preotului din localitate, e mai curajos: Domle, ce s` v` zic, e b`iat bun, trece cu ma[ina [i ne salut`. Vezi strada asta? A fost asfaltat` la ini]iativa d\nsului, [i e bine, c` a dat de lucru la zeci de oameni cu hotelul [i cu vilele... Eu s\nt n colaborare cu preotul, vrea s` fac` o biseric` [i el a zis c` ne ajut`....

Bebe Ivanovici, un liant \ntre pictur` [i arhitectur`


Are cas` de vacan]` n zona Zamora din sta]iunea Bu[teni, \ntr-un cartier al politicienilor, arti[tilor [i oamenilor cu bani. Casa lui Bebe se g`se[te pe o uli]` c`reia i spune strada Zorilor, la num`rul 5, unde c\nd plou` e nenorocire, nici nu te po]i apropia, juri c` e[ti \n Ilfov. Bebe e vecin cu pictorul Sabin B`la[a, ceea ce-i un lucru normal, av\nd \n vedere c` desenul este una dintre pu]inele materii la care avea note de trecere \n [coala general`. Locul a fost cump`rat n urm` cu 2 ani, pe vreo dou`j d` mii d` parai, de la o tanti care s-a mutat la C\mpina. Pe vremea aia, n curtea mare, cu pomi, nu era dec\t o c`su]` mic`, ns` din toamn` [i p\n` de Revelion, curtea s-a umplut cu ceea ce vede]i \n imagine. Gardul placat cu lespezi este nalt de la un cap`t la altul, iar pe garaj exist` o teras` cu vedere la masivul Bucegi, spre

mun]ii Baiului [i spre spatele casei lui B`la[a. At\t c\t se poate vedea de pe uli]`, viloiul este inestetic, nghesuit, parc` ]i taie respira]ia. L\ng` poart` s\nt nfip]i doi st\lpi nal]i, alba[tri, pe care flutur` de obicei steagurile Romniei [i Uniunii Europene. P`cat c` nu i-a r`mas material [i

pentru un al treilea st\lp, c`ci \nc` un steag, acela al pira]ilor, ar fi dat o imagine complet` a ceea ce este \n mintea lui Bebe. Silviu, un vecin, nu [tie ce s` zic`: Da ce crezi, c` noi l vedem la fa]`? Pe noi nu ne salut`, c` vine [i se bag` repede cu ma[ina n curte, dar noi nu l vedem....

Cas` f`r` num`r, de la nea Nicu V`c`roiu


Spre deosebire de celelalte dou` case de vacan]`, despre cea a lui nea Nicu V`c`roiu se poate spune c` se afl` la nici o adres`. Pentru c` pe strad` nu exist` nici o pl`cu]` indicatoare, iar pe gardul lui nu e nici un num`r. Nu c` asta ar conta foarte mult, oricum nea Nicu nu [i-ar aminti prea des pe ce strad` [i la ce num`r st`. Ce [tim exact e c` vila se afl` n cartierul Piatra Ars`, din Bu[teni, un cartier care vine tare din urm` din punct de vedere al vilelor superbe ce se construiesc aici. Nici vecinii nu [tiau exact ce strad` e, ...c` nainte a fost Saielelor, dar acum cic` i-a schimbat numele.... Casa de vacan]` a lui nea Nicu are parter, dou` etaje [i mansard`, iar n curte mai este o anex` de lux, probabil pentru g`rzi, slugi [i osp`tari. Pe fa]ada casei s\nt ag`]ate 3 antene, dintre care dou` turce[ti. Cred c` nea Nicu urm`re[te programele de la turci, unde e de presupus c` mira se ia mai devreme. Un copil care a fost cu colindul [i a primit o bancnot` de 50 de mii \mi m`rturise[te c` cel mai mult din cas` i-a pl`cut ceasul ag`]at pe perete, pe la intrare, cu PSD-ul

pe cadran. Vecinii de cartier au p`reri mp`r]ite. Gigi Blanda crede c` Nea Nicu e un om pl`cut, ]i place cam tot la el. Chiar d` m\na cu oamenii pe strad`, cu noi adic`, cu s`tenii, s-a implicat [i a f`cut [i drumurile. Mai n v\rst` [i mai experimentat, Constantin Purcaru (foto) l contrazice: A f`cut pe dracu, vine vinerea [i pleac` duminica. N-a f`cut nimic, nimic....

La momentul \n care am f`cut pozele de mai sus, l\ng` vila lui nea Nicu st`tea f`r` nici o treab` basculanta pe care o vede]i. Am trecut pe l\ng` ea [i, de-al dracu, am strigat c`tre ferestre: Nicule, probleme, m`? E altfel c\nd viloaca-i a ta!. Gigi Negoiu

10

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

Marea urnire
sau p`s`ri Phoenix de lupte? Pe pere]ii grajdurilor s`-[i trag` picturile subrealiste de la Altamira [i Capela Sixtin`, dup` ce i-a pl`tit pe Rafael [i Michelangelo, ca membri ai filialei PSD Jirl`u, s`-i fac` portretul \n centrul crea]iei? Iar la iarn` s` str`bat` uli]ele comunei \ntr-o o ma[in` de t`iat lemne Bentley? Dac` N`stase s-a g\ndit la noi, eu cred c` ne a[teapt` doar un an vagant [i \n nici un caz unul extravagant. Drago[ MU{AT Nu, nu va fi un an extravagant pentru c` se va fura \n continuare, ceea ce nu-i nimic extravagant, se va da \n cap pe str`zi noaptea, ceea ce nici asta nu e ceva extravagant, oamenii vor continua s` se omoare la {tirile de la ora 5, vor continua s` fie mu[ca]i de c\ini vagabonzi, vor face \n continuare dragoste cu p`rin]ii \n cas`, vom intra a doua oar` \n NATO, chestie care s-a \nt\mplat [i anul trecut, Bivolaru G. va continua s` bea urin`, G. Bivolaru va continua s` sparg` banii pe care i-a furat de la BRD, femeile vor fi pip`ite \n continuare de m\rlani \n autobuze, pe alocuri va ploua cu intensific`ri din sectorul nord-vestic, iar [oferii vor continua s` reduc` viteza p\n` la limita evit`rii oric`rui pericol ce dracu s` fie extravagant \n Romnia asta?! Alexandru V~RZARU Ce \ntrebare e asta? Cum adic` an extravagant? De ce zice N`stase a[a ceva? Mi se pare un act de arogan]` s` vorbeasc` despre un an extravagant. Eu s\nt un om din popor [i nu \n]eleg afirma]iile astea. Eu nu \n]eleg ce a vrut s` zic`. S` folo-

Anii n-aduc fericirea


senza]ionalele voturi ale Academiei Ca]avencu
Mult` vreme ne-am fi \ntrebat cum va fi anul `sta. {i ne-am fi \ntrebat \nc` doi-trei ani de-acum \ncolo cum va fi anul `sta, dac` s`pt`m\na trecut`, la conferin]a The Economist, Adrian N`stase nu ne-ar fi dat, din \naltul \n]elepciunii sale, primul indiciu, declar\nd: Nu putem ascunde faptul c` 2004 poate fi un an mai extravagant. De[i ne intereseaz`, ca ziari[ti, mai mult lucrurile pe care le-ar putea ascunde Adrian N`stase, nu ne-am putut re]ine pornirea de a vota: credem sau nu credem c` anul acesta va fi, a[a cum a spus premierul, un an extravagant?

DA
Dan STANCIU F`r` doar [i poate, 2004 va fi un an extravagant. A[a cum 1907 a fost un an tehnic, 1911 un an catifelat, 1914 un an kaki, 1917 un an rupt, 1918 un an volatil, 1921 un an semitransparent, 1925 un an cumsecade, 1930 un an plictisit, 1933 un an eronat, 1938 un an moale, 1945 un an voios, 1946 un an constr\ns, 1956 un an gale[, 1962 un an iute, 1965 un an promiscuu, 1969 un an intim, 1971 un an incomplet, 1972 un an dulce, 1977 un an asurzitor, 1984 un an rapace, 1989 un an obi[nuit, 1993 un an fragil, 1999 un an lateral, 2000 un an rotunjor.

pantalonii 2 n 1 cu cr`p`tur` de foame pe mijlocul bur]ii urmnd s` fie n mare vog`. Oricum, colec]ia de prim`var`-toamn` Deux-pices pour trois femmes lansat` de Casa Versa]ii va ncerca s` impun` mai ales taiorul trandafiriu, cusut cu a]` alb` pe la poale. Marius BOR}EA Da, [i eu prev`d c` va fi un an extravagant. |n aprilie se va na[te un vi]el cu dou` mame, \n mai va veni Apocalipsa (da va trece repede), \n iunie Teo va mai sl`bi un kil (consecin]a stresului cu Apocalipsa), \n iulie va fi din nou iunie (deci s-ar putea ca Teo s` sl`beasc` \nc` un kil), \n august va fi august [i pu]in din septembrie, \n septembrie va fi ora dou`dou` jumate (nu s\nt foarte sigur, depinde cum va fi \n august), \n octombrie va fi ziua mea (]in s` v` felicit [i pe aceast` cale), \n noiembrie va fi un \nceput de iunie (deci Teo va mai sl`bi 15-20 de grame), iar \n decembrie [i abia aici intervine extravagan]a acestui an habar n-am ce va fi. Dar promit s` revin cu am`nunte.

sf\r[it, o \ntrebare de bun sim], pentru care \i mul]umesc foarte mult lui Adrian N`stase. Habar nu am la ce s-a g\ndit N`stase c\nd a spus, f`r` s` se g\ndeasc` prea mult, c` anul 2004 va fi ceva mai extravagant. Fire[te, nu am nici un motiv s` fiu de acord cu N`stase, de aceea votez PENTRU, adic` DA, anul acesta va fi foarte extravagant, [i habar nu am de ce s\nt PENTRU, c\nd la fel de bine puteam s` votez |MPOTRIV~ diferen]ele \ntre PENTRU [i |MPOTRIV~ s\nt, vai!, at\t de derizorii, uneori. (Pentru detalii, a se reciti cu aten]ie voturile lui Marius Bor]ea [i Dan Stanciu!)

NU
{tefan AGOPIAN Nici gnd. Dl N`stase se joac` cu vorbele. Extravagant ar nsemna ca vara s` fie ca iarna sau ca PSD-ul s` piard` alegerile. Lia Roberts s` fie un b`rbat deghizat, eventual Clinton, Vadim s`-[i taie prepu]ul ca s` dovedeasc` c` e filojidan, s`-[i mic[oreze statura ca Adrian Copilu Minune [i s` cnte manele, baronii s`-[i declare averile, iar Ion Iliescu s` fie din nou pre[edinte [i s` nceap`, din cauza asta, s` cread` n Dumnezeu. Alexandru DU}U Dac` m` g\ndesc la omul, v\n`torul, fermierul, colec]ionarul de art` N`stase, nu-mi imaginez ce extravagan]e i-ar mai putea pigmenta via]a. S` creasc` la Cornu inorogi de lapte [i carne, pega[i pentru ou` [i pene

Alin IONESCU Sigur c` da, va fi un an extravagant. n domeniul hautecouture se va purta excesiv rozul bombonel, evazat [i extrem de larg la nivelul gu[ei, dar lejer pe fese, asortat cu pene de p`un polar [i decupaje financiare ferme, aruncate discret pe umerii popula]iei. n schimb, trendul la nivelul prt--porter va fi marcat Iulian T~NASE de tendin]e accentuate spre stilul Dac` anul acesta va fi exmulat, foarte strmtorat pe corp, travagant sau nu? iat`, \n

seasc` personific`ri [i compara]ii, nu figuri de stil a[a de complicate, pe care le \n]eleg numai boga]ii de teapa lui. Eu nu \l mai votez. S` \mi vorbeasc` unul cu C`t`lin MATEI epitete mai accesibile [i \l votez. Domnu Adrian, dac` dumneavoastr` \mi da]i mie \mpruDaniel GOACE mut 3.000 de euro s`-mi cump`r Nu. A[ vrea s` cred c`, \n ceea televizoru `sta, f`r` s`-mi v\nd ce-i prive[te pe Adrian N`stase plasma, sigur o s` fie un an ex[i pe extravagabonzii de la PSD, travagant. 2004 s` fie pentru actuala Putere un an cu totul [i cu totul extravacant.

VOTURI DIN INTERES

NU {TIU
Ioan T. MORAR Va fi un an extravagant dac` va c[tiga PSD-ul alegerile. Dar eu nu de extravagan]` m` sperii, ci de ve[nicia ei! Nu le doresc nici inamicilor mei s` aib` parte de mul]i ani extravagan]i!

Toat` lumea r\de, fuge [i se deghizeaz`


Aferim! Ce ne-am distrat c\nd Poli]ia romn` a dat posibilele portrete-robot ale fugarului pesedist Gabriel Bivolaru Cu barb`, f`r` barb`, cu p`r, f`r` musta]` de fapt, to]i pesedi[tii arat` la fel: a fugari. Stima]i cititori, v` propunem mai jos c\teva posibile deghiz`ri pentru ziua c\nd, Doamne-ajut`, personajele de mai jos se vor hot`r\ [i ele s-o taie din ]ar`. Adrian N`stase, Ion Iliescu, Nea Nicule V`c`roiu acum e r\ndul vostru!

ministerul p`rerii na]ionale

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

11

tupeu 2004

Ancheta poli]iei sau Gargarian Bivolaru


Am \n]eles, domnu Scheele, s` tr`i]i! |i b`g`m la pu[c`rie pe to]i corup]ii din Romnia! Da v` da]i seama c` [i pentru Europa ar fi nasol: toate negocierile cu Guvernul o s` le face]i la vorbitor, o dat` pe lun`.

Ioan Rus [i Jonathan Scheele, doi oameni prezen]i \n lupta \mpotriva corup]iei. E drept c` pe p`r]i diferite ale baricadei.

Poli]ia a \nnebunit [i s-a apucat, din obedien]a-i cu care ne-a obi[nuit, s` adune portrete, ca idolul ei, finul colec]ionar N`stase. {i d`-i cu portretul-

robot al lui Bivolaru pe televiziuni, de nici nu mai [tiai cine a devalizat, de fapt, BRD-ul: b`utorii de urin` ai lui Bivolaru Gregorian sau b`utorul de lichidit`]i

Bivolaru Gabriel. Romnia merge mai departe victim` a MISA: Mi[carea de Integrare Spiritual` \n Absurd. PSD-ul r\de de noi \n continuare din cauza lor:

{mecherie 2004 (3 puncte): Ministerul de Interne. Dup` ce ani \n [ir i-a v`zut jeepul cum parcheaz` la restaurantul fra]ilor P`unescu din plin centrul Bucure[tiului, acum s-a trezit [i poli]ia s`-l caute pe infractorul Gabriel Bivolaru c\nd a disp`rut dintre noi, cei pe care \i stropea la col]ul str`zii cu ma[ina lui de 3 miliarde. {i, ca s` ne abureasc` complet, ni-l d` la pachet pe urinistul Gregorian Bivolaru cu portretul-robot al lui Gabriel Bivolaru. Dac` mai crede cineva c` e pe bune ancheta poli]iei, s` sune la 953 [i s`-l dea \n g\t pe infractorul Adrian N`stase din Buz`u carea furat o c`ru]` de mere de la vecinul lui [i pe banditul Hrebenciuc din Teleorman care-a furat gardul CAP-ului la Revolu]ie poate-i aresteaz` pe `ia pe bune. Prostie 2004 (2 puncte): Dan Matei Agathon. Fostul ministru s-a l`udat c` a dat ziari[tilor o informa]ie fals`, spun\nd c` este ac]ionar, al`turi de Iacubov, la o firm` din Bac`u. Inten]ionat am dat aceast` informa]ie eronat`, pentru a demonstra lipsa de imagina]ie [i inteligen]` politic` a purt`torului de cuv\nt al PNL, Eugen Nicolaescu! a zis m\ndru Agathon. Iat` deci cu ce se ocup` membrii partidului de guver-

n`m\nt taman \n anul ie[irii noastre din UE. La furat, b` pesedi[tilor, l`sa]i prostiile, c` numai cu informa]ii din astea eronate i-a]i p`c`lit [i pe `ia de ne-au b`gat \n NATO vede]i s` nu v` da]i acum ca pro[tii de gol, s` nu ne dea afar` [i de acolo! Tupeu 2004 (1 punct): Ion Iliescu. Pre[edintele zice c` baroana Emma Nicholson exagereaz`. De c\nd pre[edintele n-a mai ie[it \n strad`, s`-l mu[te c\inii vagabonzi [i pensionarii lihni]i din economate sau cet`]enii care [i-au v\ndut copiii \n str`in`tate prin intermediarul SC Guvernul N`stase SA, nu mai [tie cum arat` ]ara. De aia exagereaz` baroneasa Nicholson, pentru c` Ion Iliescu nu poate s` vad` ho]ia din cauza bandi]ilor cu care s-a \nconjurat [i care-l poart` cu 180 la or` prin Romnia Furat`.

Dan Matei Agathon este un homosexual periculos!


|n conferin]a de pres` din 23 martie 2004, Dan Matei Agathon, secretarul general al PSD, a declarat c` este ac]ionar al`turi de Corneliu Iacubov [i alte cinci persoane la societatea Barter Grup SA. A doua zi a revenit, declar\nd: Acest lucru este fals [i poate fi verificat cu u[urin]` de oricine. Voit am lansat o informa]ie eronat`. Extraordinar! Senza]ional! Na[pa! Academia Ca]avencu a intrat \n posesia unui document tulbur`tor din care reiese clar (dar clar de tot!) c` Dan Matei Agathon este homosexual, \ns` nu un homosexual obi[nuit, ci unul pervers, care prefer` copiii institu]ionaliza]i (clasele a II-a B [i a IV-a C), precum [i pensionarii cu o pensie mai mic` de 1.675.243 lei pe lun`. |n documentul cu pricina se mai spune c` Agathon este foarte de[tept, av\nd cu un coeficient de inteligen]` mult peste medie. Celelalte informa]ii din document s\nt urm`toarele: 1) din decembrie 2000, Dan Matei Agathon este ac]ionar, \mpreun` cu Adrian N`stase [i Corneliu Iacubov, la firma RAFO Roz Bombon SRL, al c`rei obiect de activitate este importul de stru]i [i medicamente compensate, respectiv exportul de ou` Jumbo, eugenii cu cacao [i petrol; 2) pe 23 iulie 2001, \n timp ce \[i f`cea de lucru \n sta]iunea Europa, Dan Matei Agathon a accidentat mortal o b`tr\n` \n costum de baie care se urcase \ntr-un palmier de pe marginea [oselei. Ajun[i imediat la fa]a locului, poli]i[tii au amendat b`tr\na pentru tulburarea lini[tii publice; [i 3) \n vara anului trecut, Dan Matei Agathon [i-a c`lcat pe inim` [i s-a culcat cu Elton John, imediat dup` ce sir-ul englez [i-a \ncheiat concertul de pe stadionul Cotroceni (de[i Agathon ar fi preferat fie stadionul Stelei din Ghencea, fie stadionul Dumitru Sechelariu din Bac`u!). P.S. Domnule Agathon, aceste lucruri (de mai sus) s\nt false [i oricine poate verifica cu u[urin]` c`, printre altele, dumneavoastr` nu s\nte]i homosexual. Voit am lansat aceste informa]ii gre[ite, ca s` zicem a[a.

{i acum, s` vedem ce s-a \nt\mplat \n topul general Tupeu 2004:

1. Ion Iliescu 2. Adrian N`stase 3. PSD

16 puncte 12 puncte 4 puncte

Gabriel Bivolaru, \ntre gravitatea faptei [i graviditatea fetei


Cu trei zile \nainte de a fi condamnat la cinci ani de \nchisoare, Gabriel Bivolaru se afla la a optsprezecea din cele dou`zeci de adrese la care locuia \n ultima vreme, \n Bucure[ti. Se uita la televizor, bea un whisky cu ap` de la robinet [i \l comp`timea sincer pe Gregorian Bivolaru, yoghinul \mpotriva c`ruia poli]ia declan[ase o adev`rat` prigoan`. Cu dou` zile \nainte de ziua condamn`rii, Gabriel a avut o convorbire interna]ional`, cu tax` invers`, la Londra. Atunci a aflat c` sarcina so]iei sale, escroaca Mona de Freitas, a intrat \n luna a treizeci [i noua. Medicii o felicitaser` [i \i aduseser` la cuno[tin]` c` f`tul e fat`. |n seara aceea, de bucurie, Gabriel a spart un miliard de lei \n Club A [i un alt miliard pe [oseaua de centur`. Cu o zi \nainte de condamnare, Gabriel se uita tot la Bivolaru, [i tot la [tiri, [i se g\ndea la escroaca lui so]ie Ah, Mona, Mona! care complexase toate gravidele londoneze cu sarcina ei nemaiauzit` [i nemaipomenit`. Apoi a sunat telefonul, la receptor era chiar Mona, [i Mona avea o voce stins`. Ai n`scuuut?, a \ntrebat-o Gabi. Nu, \nc` nu, i-a r`spuns Mona, s-a \nt\mplat altceva, cu mult mai grav, cu mult mai gravid, de fapt!. {i atunci a aflat Gabriel c` feti]a lor nen`scut` este gravid` \n luna a cincea. Cine e porcul?, a urlat Gabriel la telefon, dar Mona deja \nchisese. |n diminea]a zilei c\nd a fost condamnat la cinci ani de \nchisoare, Gabriel [i-a \mpachetat \n grab` cele 2.000 de miliarde de lei escrocate de la BRD, s-a urcat \n avion [i a t`iat-o la Londra. Era foarte nelini[tit, se g\ndea: Doamne, ce m` fac dac` fiic`-mea na[te \naintea nevesti-mii?! Cum, Doamne iart`-m`, s` fiu bunic \nainte de a fi tat`!?

Guru bivolarului Adrian gr`ie[te


ci [i ceva de ani se na[te o ntrebare: Ce are Adrian de mp`r]it tocmai acum, nainte de alegeri, cu absolutul lui Gregorian? S` fi uitat c` ei au ap`rut prin aceea[i gaur` energetic` de deaspra T`rt`[e[tiului [i s` vrea s`-i fure gurului charisma pentru preziden]iale? Asta e, m-am prins. Am impresia c` Adrian vrea ca la sfr[it s` r`mn` doar unul, care s` ajung` muritor. Nemuritorul de foame

Anul 1952 a fost un an istoric pentru comuna ilfovean` T`rt`[e[ti pentru c` t`rt`[e[teni au v`zut pentru prima dat` cum arat` un guru mic. Ca bebelu[, Gregorian s-a apucat imediat de yoga, p`rin]ii prinzndu-l de mai multe ori n timp ce f`cea urinoterapie [i coproterapie n p`tu]. ns` culmea norocului t`rt`[esc este c` n urm` cu doi ani, comuna mai adusese pe lume un guru, Adrian, dar ursitoarele levitaser` cu leag`nul micu]ului Copilul divin viitor prim-ministru direct n [i copila di vin` Bucure[ti. Acum, dup` cincize-

Mi[toul dogmatic

12

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

Anacronica TV
Paparazzi de chilozzi
Studiez de mult problema asta [i nu mai pot s-o ]in doar pentru mine. Voi a]i v`zut c` a ap`rut pe la emisiuni o nou` categorie de cameramani specializa]i pe unghiuri ascu]ite, luate de jos, cu zoom-uri direct pe fese, pulpane, p`s`rici? B`ie]ii stau mai mult pe jos, se tr`sc ca ni[te miriapozi de studio, i mai ia lumea-n picioare, ca pe fire, dar nu se sinchisesc. Stau [i pndesc s` filmeze ascunzi[urile de sub fust`. Am v`zut unul pe Acas` TV la emisiunea lui Cabral, c`ruia, de-att trt prin studio, i ie[ise c`ma[a din pantaloni [i i se vedeau chiar lui chilo]ii. Mai e unul la Teo, nu Trafalete, altul, care cred c` poate deja s`-[i dea doctoratul cu specializarea Paradigmele Blondy [i dedesuurile femeie[ti, cu un subcapitol pe Luciu. Vreau s` le spun b`ie]ilor `stora c` deja nu m` mai excit la film`rile lor. Vreau mai mult! Am nevoie de o supradoz` cu cadre mult mai adnci. Gaaaaata, s-au fumat astea cu imagini superficiale. A[ vrea imagini de profunzime, ginecologice, chiar din interiorul uterului, chestii filmate cu camera ascuns` n stomacul vedetelor, s` aflu n direct ce-au mncat, c-a[a poa s` mint` cnd le-ntreab` Teo. {i s` nu se mai bage cu camera la fundule], s`-mi dea secven]e proctologice dac` s\nt meseria[i! O c`l`torie cu camera ascuns`-ntr-o ]ipl`, n ceva, s` nu rugineasc`, printr-o vedet` mi s-ar p`rea ntr-adev`r super. S` v`d eu cu ochii mei, n timp ce Teo comenteaz`, cum arat` cu adev`rat aia de la Blondy pe din`untru. {i-atunci o s` vedem [i noi, fanii, dac` are suflet bun sau dac` se d` altruist` doar a[a, pentru imagine.

trampa [i ecranul
Pic` para m`l`ia]` \n guru lui Bivolea]`
Joi noaptea dau \nt\mpl`tor pe Antena 1 [i-l surprind pe Bivolaru tocmai c\nd se preg`tea s` se bran[eze la sferele infinite de for]` macro pentru a invoca trei minute de fericire pentru telespectatorii lui Tuc`. Aha, super! V` da]i seama c` m-am a[ezat frumos cu ceakrele \n fotoliu, mi-am aprins o ]igar`, am sorbit din cola [i apoi l-am urm`rit pe guru c\teva minute cum \[i molf`ie \n g\t m`rul lui Adam, de parc` urma s` conceap` o flegm` universal`. Apoi, cu o fa]` t\mp`, Bivolaru [i-a mai dat pu]in ochii peste cap [i i-a rugat pe cei care au sim]it starea de fericire s` sune [i s`-i spun` [i nesim]itului `luia de Tuc`, care \ntre timp citea din Jurnalul Na]ional. Eu unul n-am sim]it nimic, \ns` dou` secunde mai t\rziu, c\nd am mutat pe Prima TV, m-a cuprins o stare de nefericire sor` cu enervarea: din cauza imbecilului `la ratasem primele scene de sex de la Big Brother!

Virgil Yoghin` 5 Am ascultat cea mai tare melodie a lui Sorinel Copilul de Aur, melodie at\t de tare, \nc\t inginerul de sunet a zis c` i-au dat lacrimile c\nd a auzit-o. Am ascultat-o [i io, [i mi-au dat lacrimile, da de r\s. Ia citi]i versurile urm`toare [i vede]i ce fel de lacrimi ies: Doamneeee, dac` exi[ti / Omoar`-i pe terori[ti. 5 Gregorian Bivolaru s-a conectat \n direct la televizor cu ni[te sfere de fericire. Deci, am [i eu o \ntrebare: c\nd Gregorian Bivolaru merge cu ma[ina, sferele alea de fericire merg odat` cu el cu aceea[i vitez`, o iau pe jos sau se suie \ntr-un troleibuz? 5 {ti]i reclama cu A \nnebunit lupul!? I-o fi luat marmota locul la fabrica de \nvelit ciocolata \n staniol. 5 Postul meu porno f`r` sunet este exact l\ng` Realitatea TV, a[a c` acum dou` seri, c\nd \ncercam s` comut repede de pe unul pe cel`lalt ca s` v`d o frac]iune de secund` porno, m-am inhibat. Pe Realitatea era colegul meu Mircea Toma [i mi s-a

Wilhelm Chilo]ell

{ti]i, probabil, promo-ul de la emisiunea Academia M`micilor. La final, prezentatoarea strig` la bebelu[ii care se c`]`rau pe canapea. Problema e c` de fiecare dat` m` sperii [i eu, [i nu c` m` sperii, da m` dau [i jos de pe canapea.

f`cut ru[ine. El nu m` v`zuse niciodat` \n pielea goal`. 5 Asear` am v`zut o reluare a unei emisiuni la care a participat Corina D`nil` pe vremea c\nd era \ns`rcinat`. N-am \n]eles: e mai ieftin s` bage una veche sau pur [i simplu d` mai bine pe sticl` dac` ai burt` (a se vedea M. R`dulescu sau Mitic` Dragomir). 5 Eu unul nu cred \n coinciden]e. Spre exemplu, nu cred c` nu e nici o leg`tur` \ntre faptul c` bodyguardul lui Gigi Becali a ap`rut la Local Kombat la PRO TV vineri seara, sf\[iind un lupt`tor \n 20 de secunde, [i filmule]ul artistico-publicitar proGigi, difuzat luni seara la {tirile PRO TV. Am eu a[a un sentiment c` fondurile de campanie ale lui Gigi au la baz` ni[te mao[igheri cu bombeul la m`sele. 5 A[ avea [i eu o rug`minte, dac` se poate. Exist` la TVR 2 o tip`, Oana Z`voranu, care seam`n` perfect la voce cu tata, [i asta nu din cauza tatei, ci a ei. Rug`mintea mea ar fi aceasta: dac` s-ar putea ca, \n timpul emisiunii ei de la TVR 2, s`-i transmit` mamei, cu vocea lui tata, adic` a ei, c` eu s\nt bine [i c` \nc` nu am fost dat afar` de la Academia Ca]avencu. Mul]umesc. 5 Cel pu]in o dat` pe s`pt`m\n`, familia mea se ceart` din cauza unui promo de la PRO TV. |l [ti]i, e cel cu tipii care intr` normali pe o u[` [i ies circari pe alta. Maic`-mea e ferm convins` c` tipul grizonat [i plin de el, care iese pe u[` vesel nevoie mare, de parc` tocmai a mai concediat 30 de angaja]i de la Buftea, e Adrian Srbu. Normal c` taic`-meu se isterizeaz` [i crede c` maic`-mea e-ntr-o dung`, iar eu trebuie s`-i \mpac de fiecare dat` [i s` spun c`, \ntr-un fel, am\ndoi au dreptate, bla-bla. De[i \n secret ]in cu maic`-mea, nesiguran]a a-nceput s` m` road` [i pe mine [i \ntreb [i eu pe cine pot: e sau nu Adrian Srbu? 5 Zapam alene, ncercnd s` ajung de pe Discovery pe Romnia 1, [i d`deam peste cap telecomanda, cnd nimeresc peste o chestie [i r`mn interzis vreo cinci minute. Nu-mi credeam urechilor, oameni buni, dar pe un post de mod`, Fashion TV, pe care

{i ce dac` era gestant` c`prioara care am \mpu[cat-o eu \n burt`? Eu am vrut s`-mpu[c numai puiul, c` n-aveam ce s` fac cu at\ta carne!

tunul catodic

Radu Pietreanu [i Mugur Mih`escu, doi comici care, dup` ce au omor\t c`prioara, s-au g\ndit s`-l lichideze [i pe Garcea, chiar \nainte de \nceperea sezonului electoral
nu poposesc dect a[a, de amoru artei cu picioare lungi, se d`deau manele. Gagicile se f]iau pe podium [i de auzit se auzea: D`-i motoare verticale, d-alea supranaturale... F`i, nehalito, f`i, nesim]ito.... Sl`bu], maneli[ti, sl`bu]. Faza dur` pe care o a[tept eu de la voi e s` v` b`ga]i un concert cu Adrian Minune la Scala, la Milano, pentru romnii iubitori de oper` care muncesc pn Italia. 5 Am auzit c` Vacan]a Mare renun]` la personajul Garcea, chipurile pentru c` acesta n-ar mai reprezenta poli]ia romn`. Atunci s` renun]e [i la Leana [i Costel, c` nici oltenii nu-[i mai bat nevestele, nu se mai \njur` [i nu-[i mai dau topoare-n spin`ri la orele la care copiii \nc` nu dorm [i a[teapt` s` se termine emisiunile umoristice ca s`-[i ia cafteala de sear` de la p`rin]i. 5 La Ciao, Darwin pe Antena 1, s`pt`mna trecut` s-au chir`it ntre ele virginele [i versatele. Adic` alea care s-au [i alea care nu s-au. Virginele aveau ca [ef` pe una Alina, aia de la TVR, iar versatele o aveau n frunte pe D@niela. Am stat [i m-am meditat pu]in la diferen]a asta, pentru c` mi se p`rea c` scr]\ie pe undeva. De fapt, virginele s\nt ni[te versate mult mai tinere [i care n-au ajuns s`-[i plng` celulita, iar versatele s\nt destul de virgine, dac` virgine vine de la insulele alea pe care n-a mai naufragiat picior de b`rbat de h`, h`, h`. 5 Iat` faptele: Realitatea TV, smb`t`, 27 martie. Pe banda care de la baza ecranului se scurg [tirile, la un moment dat, zbang, fotbal divizia A: Petrolul Ploie[ti FC Oradea. Scor 1-1. Nu s-au nregistrat victime. Ba pardon, au fost victime, dar nu umane [i nu pe stadion, ci n tribune, unde o sticl` de vodc` i-a sc`pat din mn` unui domn, n minutul 73, s-a spart [i i-a omort ni[te nervi omului din cauza dracilor care i-au venit a[a, dintr-o dat`, de la faza asta.

baronul oval

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

13

De la Nissan p\n la Tisa, provincia european` Vrancea Opri[an a \nceput num`r`toarea Opri[an pisu-mi-s-a pe noi invers` a cheltuielilor electorale
Marian Opri[an, baron [i pre[edinte la Consiliul Jude]ean Vrancea, are o teorie proprie despre numere. De[i ar pierde orice \ntrecere cu un abac la suma maxim` p\n` la care poate num`ra, Marean [i-a construit propria mul]ime de numere, care func]ioneaz` dup` reguli ce ar face s` crape de invidie orice matematician cu salariu de profesor la liceu. Mul]imea numerelor lui Opri[an se poate distribui pe o ax` electoral` [i se \mparte \n numere mici [i numere exagerat de mari, func]ie de pozi]ia acestora fa]` de momentul alegerilor. Astfel, \nainte de alegeri, c\nd e nevoie de sume exorbitante, numerele de pe axa lui Opri[an au m`rimi de-a dreptul nesim]ite, [i invers. S` lu`m ca exemplu subcapitolul Alte cheltuieli al bugetului Consiliului Jude]ean Vrancea [i s` vedem cum \mparte Opri[an numerele pe ax` \nainte [i dup` alegeri: siliilor Jude]ene din Romnia 40 milioane lei; Asocia]ia viticultorilor 80 milioane lei; Participare la editarea revistei Saeculum cu 40% din valoare 152 milioane; Festivalul Interna]ional al Viei [i Vinului 3,3 miliarde lei. Editarea revistei Oglinda literar` 100 milioane lei; Olimpiada na]ional` de geografie 250 milioane lei; Olimpiada na]ional` sportiv-[colar` 250 milioane lei; Adunarea General` European` 120 milioane lei; Zilele Thaliei 60 milioane lei. Observa]i diferen]a dintre Festivalul Interna]ional al Viei [i Vinului (3,3 miliarde lei) sau Ziua Interna]ional` a Copilului 1 Iunie (1,1 miliarde lei) [i Comemorare evenimente Decembrie 1989 (20 milioane lei). Opri[an se g\nde[te probabil c`, la comemorarea Revolu]iei, or s` se foloseasc` coroanele ce r`m\n de la Festivalul Interna]ional al Viei [i Vinului [i o s` se bea ]uica fiart` ce va prisosi la Ziua Interna]ional` a Copilului. Mu]ii Vr\ncioaiei Poate n-o s` ne crede]i pe cuv\nt, dar v` asigur`m c` scrisul de pe Fi[a de primire \n partid de al`turi este al lui Marian Opri[an. Da, da, nu v` mai mira]i at\ta, ce vre]i, nu are cine [tie ce cuvinte complicate, desp`r]iri \n silabe [i alte inginerii gramaticale a[a c` n-avea unde s` gre[easc`. Este o fi[` \n alb [i ea a fost dat` personal de Marean primarului PNL din Slobozia Bradului, Valeric` Zamfirescu. Omul nu a vrut s` r`spund` temerarului gest al lui Opri[an [i astfel partea de sus a fi[ei a r`mas nescris`. {i sper`m c` a[a va r`m\ne [i pe viitor, de[i litera]ii provinciei europene Vrancea, \n frunte cu [eful poli]iei, Grosu, [i cu prefectul B`e[u, au [i \nceput cu recenziile la opera primarului. Poli]istul a primit ordin s` pun` repede m\na pe pan` [i s` scrie un dosar de urm`rire penal` pe numele lui Zamfirescu, pentru un teren pe care acesta voia s`-[i fac` o fabric` de confec]ii. Iar prefectul a trimis \n comun` Direc]ia de s`n`tate public`, Garda de Mediu, inspectorii \n construc]ii, pe cei de la Ape etc., c`rora primarul trebuie acum s` le prezinte lucr`rile la control. C`ci, dup` mintea lui Opri[an, dac` cineva nu vrea s` scrie, atunci e musai s`-l amenin]i c` o s` i se citeasc`, eventual drepturile. Fi[a de coarde

Dup` alegeri
Ziua Na]ional` a Romniei 1 Decembrie 100 milioane lei; Comemorare evenimente Decembrie 1989 20 milioane lei; Revista viticultorilor 50 milioane lei; Editare carte Emanoil Petru] [i Revista Teatral` Foc[ani 70 milioane lei; Editarea revistei Speran]a pentru mediatizarea persoanelor \n v\rst` 40 milioane lei;

P\n` mai ieri, acest Nissan Patrol de 50.000 de dolari a fost pentru Marian Opri[an aspirator de gagici (seara, dup` ce mergea electoratul la culcare) [i de \njur`turi de la electorat (\n restul timpului). De pl`tit, l-a pl`tit Consiliul Jude]ean, care a fost informat doar c` voteaz` cump`rarea unui autoturism 4x4, mul]i dintre membri crez\nd c`-i vorba de un ARO sau de o ma[in` de juc`rie care spune tabla \nmul]irii c\nd o \nclini pe spate. Acum c\teva zile c\nd din \nt\mplare a deschis dic]ionarul la cuv\ntul populism [i a observat c` particula po nu modific` cu mult \n]elesul pe care credea el c`-l are acest cuv\nt Marean s-a hot`r\t s` renun]e la Nissan. L-a donat poli]i[tilor vr\nceni, s`-l alerge prin p`duri [i s` prind` ho]ii. Dar zice Marean, plin de populism sau pulism sau cum naiba i-o mai zice nu ho]ii de crengi, ci de lemne. Mare eroare ai f`cut, Mareane, mai bine \i puneai s`-i prind` cu Nissanul t`u numai pe ho]ii de crengi, c` `[tia fac cel mai mare r`u. Uite, \n cur\nd n-o s` mai aib` contribuabilul de ce se sp\nzura din cauza lor.

Nissan Pa[a

Opri[an umbl` cu adeziuni \n alb pentru primari negri

|nainte de alegeri
Revelion 2003-2004 4,7 miliarde lei; S`rb`torirea Zilei Principatelor Romne 24 ianuarie 8,1 miliarde lei; Participarea la asocierea Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, conform Legii 151/1998 200 milioane lei; 8 Martie, Ziua Interna]ional` a Femeii 200 milioane lei; Ziua Interna]ional` a Copilului 1 Iunie 1,1 miliarde lei; Ac]iuni PSI 30 milioane lei; S`rb`toarea Berii [i Zilele Municipiului Foc[ani 3,4 miliarde lei; 9 mai, Ziua Europei 1,7 miliarde lei; Aniversarea Eroilor Neamului. Comemorarea evenimentelor istorice petrecute la M`r`[ti-M`r`[e[ti-Oituz-Soveja (6 august) 100 milioane lei; Participarea la reuniunea Asocia]iilor Pre[edin]ilor Con-

14

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

LIBERTE, Egalite, infrac]ionalite

Adrian P`unescu la China cea de tain`


Adrian P`unescu a cerut bani de la Senat pentru a pl`ti o cin` cu 22 de reprezentante ale Partidului Comunist Chinez venite \n vizit`. |n loc s` le scoat` la iarb` verde, la o lucern`, P`unescu a preferat s` le duc` pe doamne la o cantin` de lux, s` vad` [i ele cum e s` dai pe o cafea aloca]iile a 100 de milioane de chinezi. Pentru meniul fiec`rei chinezoaice, el a cerut de la Senat peste un milion de lei. Bani cu care e de presupus c` a \ncercat s` g`seasc` un meniu care s` \mpace tradi]ia buc`t`riei chineze[ti cu ceea ce \[i aminte[te el c` se m\nca \n comunism, \n afar` de mult rahat: limbrici \n copac; jambon de porc \n 3 culori; jum`ri de porc cu arom` de jum`ri de c`prioar`; icre negre \nro[ite; limb` de godac \ntre fese de Scornice[ti; speciaitatea carcasei: pizdulice de panda cu soia.

cu m\inile curat murdare


SIE fiind, p`duri defri[am
Nicu Vlad. Ce v` spune acest nume? V-a]i [i g\ndit cumva la ni[te mu[chi umfla]i, tendoane de o]el, medalii [i la o fost` m\ndrie a sportului socialist? Dac` da, \nseamn` c` a]i intuit. E vorba chiar de Nicu Vlad, marele nostru campion de haltere care ridica suta de kilograme. Acum, dup` retragere, Nicu al nostru continu` s` ridice. De pild`, a ridicat o vil` \n plin` p`dure B`neasa, de[i legea interzice s` construie[ti \n p`dure. Dar dac` a[a se antreneaz` omul, nu ai ce s` \i faci. Sau ce s` \i faci Elisabetei Lipa, multipl` campioan` la canotaj, care [i-a f`cut [i ea vil` \n p`dure la B`neasa, elud\nd prevederile Codului Silvic, ale Legii Mediului [i legisla]ia UE adoptat` de ]ara noastr`. O s` zice]i c` avem ceva cu persoanele particulare [i c` s\ntem invidio[i pe miturile na]ionale. Nu e adev`rat. Despre Valeria Costea, Paula Troac` sau Octav Oculeanu, nu [tim nimic \n afara faptului c` au defri[at c\te pu]in din aceea[i p`dure ca s`-[i fac` loc unor vilu]e de bun gust. Abuzul de putere [i rela]ii nu apare numai la nivelul unor meritocra]i care consider` c`, dup` o via]` \n care au muncit pentru ]ar`, a venit momentul s` aib` voie s` distrug` ceva. Dac` ace[tia au defri[at pe suprafa]` mic`, SNP Petrom [i SIE vor s` o fac` industrial. SNP Petrom, bun`oar`, nu a g`sit alt loc dec\t \n plin` p`dure la B`neasa pentru un nou sediu administrativ de 3,5 hectare. La [edin]a Comisiei de Avizare Tehnic` din 18.02.2004, unde li s-a spus Pa!, reprezentan]ii Petrom au plecat scr\[nind din din]i [i spun\nd am pierdut o b`t`lie, nu [i r`zboiul, o s` vede]i voi. Pe de alt` parte, SIE a primit deja toate aprob`rile pentru amplasarea unui Complex Multifunc]ional de 3,52 hectare [i tot \n p`durea B`neasa. Crede]i c` e vorba de vreo anten` secret`, mascat` printre copaci, care s` primeasc` informa]ii de la sateli]i secre]i ai Romniei lansa]i pe vremea lui Ceau[escu? Aiurea! |n documenta]ie spune clar: garaje, service auto, parc`ri [i o central` termic`. At\ta defri[are pentru ce? Ca s` vin` agen]ii secre]i s` \[i spele ma[inile \n aer curat! {i, dac` mai avea]i vreo \ndoial` despre soarta acestei p`duri, s` v` mai spunem c` ultima lovitur` de cu]it, pe la

Grasul [i cu toba mare

BD la munte [i la pisoare
Poli]ia a anun]at c` a str\ns 6 camioane de probe \mpotriva yoghinului Gregorian Bivolaru. Noi b`nuim c` cea mai mare parte a probelor a fost \nghesuit` \n cabinele celor 6 camioane, cu capul sub volan.

|n P`durea B`neasa, halterofilul Nicu Vlad continu` s` se antreneze \n stilul smuls. Smuls copaci.
spate, o s` i-o dea Gr`dina Zoologic`. O [ti]i. Plin` de animale triste, cu bl`ni peticite, cu un elefant plin de flegm` de la vizitatori, ni[te feline jig`rite [i p`s`ri cu penele c`zute. Mai suprafa]` mult mai mare. nou, conducerea Gr`dinii pl`nuie[te extinderea cu 150 de Ecologic` Contra hectare pentru ca animalele (rubric` realizat` r`mase s` fac` foamea pe o cu sprijinul funda]iei Eco-civica)

Nicolae Yoga

CLO{CACU PUII DE [aur

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

15

Maria \ntreab`

Analiz` final` Maria & Virgil Show


am privit de sus \n jos, dup` ce am vizitat toate magazinele, mi s-a p`rut prea scump o sut` de mii, cu cartofi [i cola. Ce s` zic, magazinele nu prea erau pline, intra lumea, ie[ea, dar tineret tineretul intra la magazine mai fi]oase, ce s` zic mult` lume, era full pe teras`, mesele erau pline [i tocmai m` miram, c` am stat, am stat, [i m` \ntrebam de unde pot oamenii avea at\]ia bani, c` dac` numai o por]ie ce mi-am luat eu e suta de mii, dar ce-[i luau ei, din alea multe? Cred c` merge pe cinci sute, [ase sute, dep`[e[te milionul, cu ]ig`ri, cu film m-a impresionat [i reclamele puse, de exemplu c` vreau s` ajung o jurnalist` cunoscut`, vreau s` v`d toat` lumea, dar s` vin \napoi \n ]ar`, dar aici m-am \ntrebat de ce s` mearg` \n toat` lumea [i dup-aia s` vin` \n ]ar` probabil c` e tot unul cu bani mul]i, c` `ia f`r` nu au ce s` zic` a[a ceva pleac`, pleac` omul s`rac, dar nu se mai \ntoarce ce s` fac` aici, banii pu]ini, scumpe toate. Mall-ul era plin de str`ini, vineri, erau arabi, turci turcii s\nt musulmani? engleji, era [i un grup de sportive din Germania, erau caza]i la nu [tiu ce hotel vorbeau ei eu m-am pus la o mas` de famili[ti din Oradea eu am \n]eles c` ei ziceau: e frumos, ca la noi, dar de ce afar` nu e la fel de frumos ca \n`untru [osele, cartiere murdare. {i st`team [i m` uitam c` acolo se purta cum se poart` la noi \n redac]ie, \mbr`c`mintea gen Tabu. Deci, \mbr`c`mintea asta fi]oas` Tabu, din asta, e greu de spus s` m` \mbrac de acolo o sanda cu alb, ro[u, cu alea de sticl` e posibil ca o fat` s` poat` s` mearg` cu un asemenea pantof, dar toc sticl`, dar sticl`-sticl`, sub]ire, am r`mas t\mpit`, [i cu zorzoane, [i cu l`n]i[oare [i la ciocate, [i la sabo]i l`n]ige de alea e ceva a[a ni[te gen]i puneau la subsoare ce puneau, domle, la gentu]ele alea? Toate gagici tatuate, stil dragon, v`d c` se poart` la nebunie dragon. Dar fete bine \mbr`cate, care vin la ag`]at. Da, da, c` e plin de fete din astea ce iau o col` [i stau opt ore picior peste picior s` aga]e vreun t`nt`l`u dat cu parfum din `la de te \mbat`. O fat` serioas`, care vine de la un serviciu, ca s` se distreze, nu vine a[a m-a[ fi dus [i la un film, dar nu am avut bani, c` e una sut` cincizeci de lei dar vreau s` merg acolo, c` te surzesc filmele de zici c` vine-vine spre tine, cum explica ni[te tineret pe acolo. P`i, vii cu ruj pe gur` ca s` te ui]i la Mall? Nu, e[ti p`s`ric` de noapte, care vii cu un ness [i o ]igar` din aia, sub]iric`, lung` st` la vr`jeal` p\n` la [o pe bo[orogi [i de 80 de ani. {i st`team pe acolo [i hop [i o vedet`, Anda Adam, cu doi badigarzi cu ea s` o p`zeasc`, c` vine cu bani la cheltuit [i s` nu se fure cu oamenii acolo. Dar am v`zut la fetele de serviciu de la Mall, e prea mult trafic [i se iau boli, fel de fel, c` unde e fi]e multe e [i nesim]ire eu s\nt obi[nuit` cu microbii de la Ca]avencu [i nu cred c` m` pot \mboln`vi de acolo.

Loc de retrocedat cu capul


Shalom, ce-am luat \napoi nu d`m
Romnia se d` mare partener al Israelului la nivelul declara]iilor politice, dar c\nd e vorba s` respecte drepturile cet`]enilor din ]ara prieten`, pesedi[tii schimb` placa. Din ciclul evenimentelor politicianiste s-a remarcat net la sf\r[itul anului trecut momentul \n care Adi N`stase a aprins bradul de Cr`ciun la Bucure[ti \mpreun` cu Bibi Netanyahu, ministrul de Finan]e al Israelului. Foarte emo]ionant, dar un foc de paie \n fond, dac` este s` lu`m \n considerare modul \n care statul romn [i-a \ndeplinit mai apoi obliga]iile Fostul orfelinat evreiesc morale [i legale fa]` de statul din str. Vigilen]ei, retroprieten. Din cele 1.800 de cereri cedat doar pe h\rtie code retroced`ri ale imobilelor ce munit`]ii. |n fapt, locuit au apar]inut comunit`]ii evreie[ti, doar 7 au fost de chiria[i care nu [i-au solu]ionate p\n` acum. 7 din pl`tit de 5 ani chiria. 1.800, cam mult, nu !? A[a c` dou` decizii din cele [apte au fost prost redactate, fiind inaplicabile. R`m\n a[adar 5 imobile retrocedate din 1.800. Informa]iile ne-au fost date de surse din comunitatea evreiasc` [i s\nt un pic diferite de cele oferite de comisia special` care analizeaz` cererile. Aceasta sus]ine c` s-a decis retrocedarea a 18 imobile. Deci 18 din 1.800, adic` 1% dintre ele. Comisia special` a motivat prin faptul c` e un proces anevoios, care cere timp, trebuie verificate acte... P`i, normal, cu imobilele nu-i a[a de u[or precum cu bunurile mobile. P`i, tovar`[ii lui Iliescu vindeau [i 100 de familii de evrei \ntr-o zi statului Israel. {i dintre toate h\rtiile necesare, doar alea de o sut` de dolari erau verificate.

n vis al Mariei s-a \mplinit. A v`zut Mall-ul cu ochii! Niciodat` \n via]a ei nu a crezut c` se va \nt\mpla asta! Vineri, 28 martie, m-a \nvoit Vasi [i [oferul m-a dus la Mall. Frumos, multe, multe steaguri, parc` col]i[orul `la era c` nu mai erai la tine, pe p`m\ntul t`u. C\nd am intrat \n`untru, am intrat t\mpit`, de \nc`l]at, de \mbr`cat, tot ce vrei [i nu vrei, dar la ni[te pre]uri exxxtraordinar de mari. M-am uitat dup` o bluz` pentru mine, dou` milioane [i ceva, un salariu ca al meu. |nseamn` c` eu trebuie s` muncesc o lun` pentru o bluz`. Cred c` trei luni de zile trebuie s` muncesc ca s` m` \mbrac din cap p\n` \n picioare. Dac` un mic hamburger, servit acolo, de am stat, sus, la ultimul etaj, de

Maria r`spunde

Biroul de Investiga]ii

16

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

MANGLA CUM LAUDE

academia CA}AVENCU

17

De data asta, Alexandru V`rzaru \n]elege greu afaceri simple


cum Marian Opri[an d` o societate de stat unor prieteni de sfat; cum directorul Romsilva distruge Institutul de Cercet`ri [i Amenaj`ri Silvice; [i, \n fine, cum baronul PSD de Maramure[ \[i cre[te p`rinte[te firmele cu bani de la stat.

Vota]i-m`, s\nt o femeie de succes \n America! P`i, [tia]i c` eu s\nt prima femeie din TOP 50 Cei mai boga]i ma[ini, mai are [i 21 de terenuri, \nscris doar pe lista lui Marean moniul Romsilva. Am`nuntul c` Veniturile constau \n case trei, b`rba]i \n v\rst` din [i \n interiorul [i \n exteriorul di- (deci pe aia bun`). Oficial, s-a sediile aveau personalitate ju- p`mnturi zeci de hectare de America?

dosarele chi

x
I

dosarele chi

xXL
lui Mugurel Surup`ceanu, Magico Trading Petro[ani. Alt caz, foarte mediatizat, este implicarea lui Surup`ceanu ntr-un act de [antaj. Surup`ceanu a recunoscut n instan]` c` a dat bani, prin firma de mobil` pe care o de]ine, pentru ca jurnali[tii s` nu mai scrie despre el [i afacerile sale. Toate acestea l recomandau clar la func]ia de prefect, dar parc` tot nu era de-ajuns. Ei bine, Surup`ceanu mai are un atu: mai de]ine [i un post de radio local, Star FM, la lansarea c`ruia, anul trecut, Mischie a ]inut un super-discurs n care [i-a exprimat convingerea c` postul va fi unul serios, n slujba partidului. Ceea ce s-a [i ntmplat, numirea n func]ia de prefect fiind ncununarea unei campanii radio foarte n folosul PSD-ului.

Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

Liviu Mihaiu v` prezint` c`]eii [i purceii cu care am intrat \n NATO


Leg`turile Liei Roberts cu Securitatea, imperfec]iunea infrac]ional` a noului prefect de Gorj, bi[ni]a cu art` din jurul primministrului [i mn`riile insalubre ale vraciului Lorenzo de la UMF.

Opri[an atac` Administra]ia de Drumuri [i Poduri pe drumul mare


arean (nu `la de la sectorul 5, ci omologul s`u pe linie de agramaticale din filiera vrancez`) s-a preg`tit s` fie [ofer. Pe tractor. Ei, [i? Doar nu voia]i s` se apuce de turnat ca s` fac` [i el un ban cinstit. {i oricum,

dac` ar fi s` toarne, ce-ar lua pe dela]iune ar da pe corectur`, a[a c` n-ar fi tocmai o afacere. Tocmai de aceea, [ofer fiind, Opri[an a tr`it o bucurie complex` c\nd a transformat Administra]ia de Drumuri [i Poduri (ADP) Vrancea \n societate comercial` aflat` sub controlul Consiliului Jude]ean pe care \l conduce. Bucurie de [ofer, pentru c` ADP are muuuuulte ma[ini, [i bucurie complex` pentru c`, \n afar` de

verselor localit`]i din Vrancea. Plus \nc` dou` cantoane, unul la Vr\ncioaia [i unul la Ciu[lea. {oferul din Marean a fost nu numai bucuros, ci chiar fericit c\nd ADP a luat \n leasing un Audi de vreo 50.000 de coco pentru CJ. Cic` s` se plimbe inspectorii CJ la controlat calitatea lucr`rilor ADP. Dup` at\ta bucurie proprie, Marean a decis s`-i bucure [i pe al]ii. Pe list` s-au \nscris, frumos, cu bon de ordine, C`t`lin Popescu, fost director ADP [i deputat PSD acum, [i Dorinel Umbr`rescu, patronul UMB Spedition (nu mai spunem de PSD nimic, deja [ti]i). Ei s-au \nscris pentru c` Marean vrea s` privatizeze ADP p\n` la 30 septembrie. Nu oficial, normal, s-au

\nscris numai Asocia]ia Salaria]ilor ADP. Vreo 400 de oameni \n total. Neoficial, cum ziceam, s-au \nscris \ns` numai doi oameni. {i tare ne temem c` Marean habar n-are s` numere mai departe de doi.

Directorul Romsilva a trecut pe numere de iluzionism


nstitutul de Cercet`ri [i Amenaj`ri Silvice (ICAS) \[i pierde \ncet, dar sigur, averea imobiliar`. La ultima [edin]` a Romsilva, directorul regiei, Ion Dumitru zis Capdemort, a scos din patrimoniu sediile ICAS din Craiova [i Pite[ti [i le-a transferat \n patri-

codrul bunelor maniere


Primarul de Tulcea apare pe pungu]a de doi bani
Dup` cum vede]i \n imaginea al`turat` [i nu cred c` ave]i vreun motiv s` nu vede]i , Constantin Mocanu este primarul ora[ului Tulcea. Cum, oficial, nu s-a dat \nc` dezlegare la mesaje electorale pe fa]`, fiecare face ce poate. Dup` saco[a cu Sorinel Pu[tiu, cu Pamela Anderson ori cu }ociu [i Palade, la Tulcea a ap`rut, iat`, [i una serioas`: cea cu edilul PSD. Altfel spus, tulcenii primesc primar la pung`, ca s` nu spunem chiar primar punga[. Observa]i c` textul de pe saco[` nu con]ine nici un \ndemn electoral, dar e clar c`, de c\te ori mergi s`-]i iei un bulion, o felie de parizer sau o juma de m`slin` de la pia]`, ]i se v\r` pe esofag [i un apropo finu], din v\rful degetelor, ca s` [tii cine-i t`ticul ora[ului. |n ceea ce prive[te mesajul electoral pe fa]`, la Tulcea se poart` transmiterea de la gardian public la aleg`tor, pe cale oral`. Gardienii colind` din u[` \n u[`, mai arunc` un ochi dup` liceenele care ies de la baie \n prosop, mai \ntreab` de scorul de la Genclerbirligi-Galatasaray, se intereseaz` un pic de situa]ia locatarilor, dup` care trec brusc la subiect [i le sugereaz` acestora s` voteze, dac` nu au nimic \mpotriv`, cu Constantin Mocanu. V` da]i seama ce-o s` ias` c\nd o \ncepe campania pe bune: vin direct masca]ii, iar \n ziua de vot o s` se apeleze [i la echipe de luneti[ti, grupuri r`zle]e de mineri sau lupt`tori K1.

ridic` n-a intrat \n calculele directorului. Motiva]ia g`sit` de Capdemort a fost aceea de modernizare a sediilor, de[i ICAS pl`tise un studiu de prefezabilitate de 200 de milioane, pentru demararea ac]iunii de repara]ii capitale. Pe Capdemort l-a durut \n crac` de banii da]i pe studiu, \ntruct firmele care execut` repara]iile sunt agreate numai de el. Num`rul de iluzionism nu este singular. {i noul sediu al Romsilva Bucure[ti de la Toboc, evaluat la peste 10 milioane de dolari, a avut aceea[i soart`. A fost transferat din patrimoniul ICAS, fostul proprietar, care a cheltuit miliarde de lei pe repara]ii, dup` care investi]ia a fost reluat`, \n momentul transfer`rii patrimoniului \n cel al Romsilva. Capdemort face presiuni \n teritoriu pentru a lua bani de la direc]iile teritoriale, cu care \[i justific` repara]iile. Pn` acum nu s-a f`cut nici un studiu de fezabilitate [i nici un proiect, iar sediul ICAS din Toboc a fost \nsu[it printr-o hot`rre a Consiliului de Administra]ie al Romsilva [i a Consiliului tehnico-economic al Ministerului Agriculturii.

Profilul baronului necunoscut


lexandru Cosma, pre[edintele Consiliului Jude]ean Maramure[, este [i nu este un baron local. Baron este, prin toate faptele [i realiz`rile lui, de[i dac` era omologat ca baron, zbura odat` cu Mischie [i Ivanovici. Problema lui Cosma este c` n-a intrat \n gura presei centrale, dar nu e prea trziu s-o fac` chiar acum. Cosma are venituri [i firme pe care nu le poate l`sa din mn`.

livezi [i conturi \n b`nci cu nemiluita. Firmele lui personale se numesc CIMP [i NAGELIN, asociate la grupul East Holding, trecute pe numele fie-sii Ramona Gabriela, care de]ine jum`tate din pachetul de ac]iuni. CIMP execut` lucr`ri de construc]ii, cu bani de la buget. A f`cut instala]ii pentru ap` potabil` n Botiza [i Ocna {ugatag, re]ele de alimentare cu gaz n F`rca[a, S`c`l`[eni [i Satulung [i amenaj`ri de maluri la Repedea. A fost favorizat s` c[tige licita]ia pentru execu]ia lucr`rii de alimentare cu ap` a comunei F`rca[a, investi]ie prev`zut` printr-o Hot`rre de Guvern, cu o ofert` de 3,2 miliarde de lei, un termen de o jum`tate de an [i o clauz` special`, care \i d` posibilitatea s` prelungeasc` recep]ia. Cosma a pompat n firma CIMP, prin intermediul prim`riei F`rca[a, vreo 10 miliarde de lei, pentru o lucrare neispr`vit` nici pe jum`tate. |n 2001, societatea CIMP c[tig` o licita]ie de 17 miliarde de lei, prin care se angajeaz` s` consolideze cele patru picioare ale podului Decebal din Baia Mare [i 200 de mal \n amonte [i 100 \n aval. Dup` doi ani de eforturi sisifice, s-a consolidat o jum`tate de picior de pod, iar malul crpit cu piatr` de ru s-a dus la vale odat` cu topirea z`pezii. Exprimat` \n cifre, investi]ia a atins doar zece procente din volumul total. Tradus` \n bani, opera lui Cosma a fost achitat` \ns` integral. R`mn nou`zeci de procente neonorate, pe care n-o s` le poat` acoperi dezonoarea baronului Cosma, cu care s-a \mbrobodit panoplia de [ulfe \nc` neprinse a patriei. Biroul de Investiga]ii

Lia Roberts, o so]ie de milionar care, de[i nu e doctor, are aleea ei \n cimitire

Lia salveaz` Romnia, scenariu de securist cu basc`


eg`turile ajunse la vedere ale Liei Roberts cu fosta Securitate snt deocamdat` dou`: Gelu Voican Voiculescu [i Victor Gaetan. Primul, numit [ef peste toat` suflarea Securit`]ii imediat dup` ce s-a ocupat de regizarea procesului Ceau[escu, face priza direct` ntre cercurile cotroceniste ale lui Ion Iliescu [i brusca ini]iativ` a republicanei de Nevada de a se arunca n b`t`lia pentru Cotroceni. Lia Roberts a recunoscut vechile leg`turi strnse cu care a nl`n]uit-o de pat Voican Voiculescu [i nu n c`utarea metafizicii. Al doilea, Victor Gaetan, mirosit ca spion de nasul fin al lui Eugen Ionescu, ne precizeaz` chiar fa]` de cine anume din aceste cercuri Lia face drep]i (vremea culcatului s-a dus). Este vorba de Ioan Talpe[, actualul vicepremier. Talpe[ este cel care l-a folosit pe Gaetan n ac]iuni de lobby prin so]ia acestuia, care e

Primarian Vanghelie

Deci, a[a, domnu: \ntoarce]i spatele partidului de guvern`m\nt. Biineee!... Dac` asta-i atitudine de ziarist, las c` te facem noi s` te [i apleci, frumosule!

Drag` Andrei, c\nd am aflat c` lucrezi la o nou` carte, ne-am temut c` o s` scrii despre noi [i o s` ne dema[ti. Tocmai de aceea am trimis comand` s`-]i cump`r`m tot tirajul. Da c\nd am v`zut c` e despre \ngeri, ne-am lini[tit. Apropo, nu [tii pe cineva care ar cump`ra un tiraj \ntreg din cartea ta? C` \ntreab` lumea de ea \n libr`rii [i nu se g`se[te.

acum [ef` la USAID Romnia, dar [i n ac]iuni de compromitere precum cea care a avut-o drept victim` pe Gilda Laz`r, ca represalii fa]` de celebra list` a [efului ei Severin. Cnd Talpe[ a fost debarcat din fruntea SIE, onctuosul Gaetan a ncercat ct a putut de repede s` intre n gra]iile regimului Constantinescu, atr`gnd n lungi discu]ii pe unul dintre consilierii acestuia, c`ruia i-a prezentat largile sale posibili`]i de ac]iune [i lipsa total` de scrupule. F`r` succes mirosul de sconcs specific spionilor de mna a doua spre a treia n c`utare de st`pni cu bani era prea puternic [i i-a ]inut pe to]i deoparte. Mai pu]in pe Talpe[, care i-a dat acum o nou` misiune: aceea de a face credibil sloganul Lia salveaz` Romnia, pentru a-l jumuli m`car de un 5% pe Stolojan [i a repeta [mecheria cu Vadim, verificat` deja la alegerile trecute. n combina]ie [i cu Voiculescu, Lia ar putea da chiar o spoial` republican` regrup`rii electorale pur-e a Securit`]ii. Lucr`turile lui Talpe[ nu au ns` fine]ea goblenurilor electorale

hrebenciuciene, ci miros de basc` ncins` de tractorist, a[a cum e asta cu Lia [i Gaetan, care rimeaz` cu mrlan.

Co]ofenele de sub strea[ina Palatului Victoria


iana Buligan a migrat de la revista Femeia, a falimentat s`pt`mnalul Tinerama, a f`tat cotidianul mort \n fa[` Republica, i-a f`cut campanie electoral` lui N`stase, prin firma New Open Media SRL, [i a ajuns consilierul pe probleme de politic` al actualului premier. La firma New Open a fost partenera de ac]ionariat a Mariei Marcela Costin, viitoarea nor` a lui Ristea Priboi, c`s`torit` cu b`iatul cel mare al securistului [i cununat` de Teodosie Tomitanul, [i a lui Sorin Te[u, viitor consilier al lui N`stase, dat afar` pentru c` a cerut o [pag` record de 1,6 milioane de dolari. De[i divor]at` cu mul]i ani \nainte, madam Buligan [i-a p`strat \n scripte oroarea de nume de nevast`, ca \n actele de firm` s` apar` cu noul ei nume de co]ofan` divor]at`, Liana Stela Iacob, sub care ciugule[te foloase necuvenite [i [p`gi multiple, din demnitatea de consilier al premierului. Demnitate sub care face trafic masiv de influen]`, ct [i tot felul de opera]iuni de specul` cu

Ce se vorbe[te n Gorj cu prefectul simplu

rofitnd de destituirea lui Mischie, PSD-ul l-a schimbat [i pe prefectul jude]ului. n locul lui a fost pus, normal, un ins curat [i de foarte mare folos partidului. Dintre atuurile noului prefect, Mugurel Surup`ceanu, lu`m la ntmplare cteva. Pe vremea cnd era pre[edintele organiza]iei de tineret a ApR-ului, Surup`ceanu f`cea afaceri cu utilaje. Adic` lua utilaje vechi, stricate [i le vindea prim`riilor la pre]uri duble fa]` de pre]ul unor utilaje similare, dar noi. Guvernul [tia de matrapazlcurile lui Surup`ceanu cu utilaje, chiar n aceast` perioad` PNA verificnd fosta conducere a |ntreprinderii de Drumuri [i Poduri, unul dintre motive fiind achizi]ionarea unor utilaje vechi [i defecte de la firma

opere de art`, pentru ve[nic \ndr`gostitul de tablouri Adrian N`stase. |n care lucreaz` mn` \n mn` cu deputatul PSD Valentin Ionescu, o alt` r`pitoare sinistr`, despre care am scris cte-n lun` [i-n stele. Ce face, concret, co]ofana Buligan alias Iacob? Cump`r` de la un pictor aproape necunoscut trei pnze cu am`rta sum` de 300 de parai, bucata. Face chet` \n Palatul Victoria, de cteva mii de parai de la func]ionarii de stat, sub motivul c` \i preg`te[te un cadou premierului. Cu nou` sute de coco cump`r` marfa, iar restul \i bag` \n marsupiu. Apoi, vinde tablourile securistului de afaceri Ioan Niculae zis Asirom, cu 8.000 $ bucata, pentru unul [i acela[i motiv: aniversarea lui N`stase. Ziua \n care [i-a schimbat coliba de la bloc pentru un viloi de neam prost la [osea a fost [i semnalul arunc`rii ei din cuib, [i de atunci co]ofana Buligan este \n c`dere liber`, pn` ce-o nimeri \ntr-o alt` loca]ie de fraieri, \n care s-o ia de la cap`t cu furatul, [pagatul [i traficatul.

UMFla]i-l pe fostul rector al UMF!

otivele pentru care Lauren]iu Popescu, fostul rector al UMF, a organizat barajul de fraude pesediste \n alegerile pentru consiliul [i rectoratul Universit`]ii nu sunt legate numai de dragul de a l`sa bugetul institu]iei pe minile unor apropia]i. Mai e [i problema acoperirii minun`]iilor comise pe parcursul deceniului \n care a stat la robinetele cu bani ale UMF. Una pe care nu [tim cum o va mai acoperi dup` ce va fi citit` de dumneavoastr` este micu]a modificare de proprietate a editurii Univer-

sit`]ii, Carol Davila. De c]iva ani, c`r]ile publicate la aceast` editur` nu mai sunt publicate la aceast` editur`. Sun` bizar, dar v` rug`m pe voi s` interpreta]i urm`toarele dou` denumiri: Editura Universit`]ii Carol Davila [i, respectiv, Editura universitar` Carol Davila. A[a, discret cum observa]i, cea de-a doua denumire i-a luat locul primeia pe coper]ile c`r]ilor editate. Practic, editura universit`]ii a devenit, pe [estache, Editura Funda]iei pentru medicin` molecular` [i celular`, al c`rei pre[edinte este don Lorenzo, fostul rector. La aceast` editur` privatizat` au fost publicate, \ntre alte minun`]ii, caietele de examen la Facultatea de Medicin`. Asta \n situa]ia \n care managerul editurii, dl Bogdan Voiculescu este, \mpreun` cu so]ia sa, cea mai serioas` uzin` de medita]ii pentru anatomie [i, totodat`, autor de subiecte pentru admitere. Ce se poate \ntmpla cnd conflictul de interese definit de legea anticorup]ie este ignorat, s-a putut constata [i \n cazul ultimului examen de reziden]iat, cnd au fost traficate subiectele de examen, de au luat nota maxim` jum`tate dintre candida]i. Ei bine, tot la editura rectorului au fost publicate att caietele de preg`tire pentru examen (care au con]inut [i subiectele de examen) ct [i subiectele propriu-zise. Iar la desert ad`ug`m [i faptul c` la aceea[i editur` condus` de angajatul lui don Lorenzo, Bogdan Voiculescu, au fost publicate buletinele de vot pentru alegerile pentru consiliul UMF, alegeri organizate de subalternul rectorului, conferen]iar Bogdan Voiculescu. Biroul de Investiga]ii

Mi-au trimis de la tipografie ultimele modele de certificate. Ia uite ce idee am avut: Erou lupt`tor \n Lovitura de stat [i Erou martir \n Tr`darea din Decembrie. Taci c` m` mai \mbog`]esc o dat`!

Da, onorat` instan]`, recunosc: am fost un dobitoc! Numai un dobitoc putea s`-l lase la putere pe un comunist ca Iliescu \n locul comunistului de Ceau[escu... P`i, de-aia am omor\t noi la Revolu]ie?

Dan Matei Agathon g\ndindu-se c`, dac` tot are rela]ii \ncordate cu presa \mb`tr\nit` \n critic`, m`car s` aib` rela]ii destinse cu ziari[tii mai tinerei

Andrei Ple[u, generosul autor al volumului Despre \ngeri, [i Adrian N`stase, lacomul promotor al doctrinei Despre str\ngeri

Bebe Ivanovici, omul c`ruia \i dator`m \n ultimii ani participarea din ce \n ce mai numeroas` a revolu]ionarilor la Evenimentele din 1989

Victor Athanasie St`nculescu, veriga lips` dintre revolu]ie [i lovitur` de stat

18

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

MONDENII VECHI {I NOI


dolari, cele trei au cobor\t de pe canapea pentru doar 100 de dolari ca s` participe la prezent`rile de rochii pentru nun]i de la t\rgul de la Marriott. Tariful este mai mult dec\t onorabil dac` ]inem cont c`, pe aceea[i pia]`, animatoarele de la Surprize, surprize, frumu[ele, dar anonime, au f`cut acela[i lucru pentru doar 500.000 de lei, [i este de-a dreptul fabulos dac` st`m [i ne g\ndim c` o muncitoare calificat` la fabrica de paturi din care coboar` vedetele nu c\[tig` \n veci mai mult de 25.000 de lei pe or`. Cine mai zice c` frumuse]ea interioar` valoreaz` mai mult, s`-[i mu[te limba!

Romnia,

]ar` de p`cat

muzeul figuran]ilor de cear`


Verde crud
Isabela de la Elegance, blonda iubit` a talentatului transformator de hituri interna]ionale \n manele Costi Ioni]`, a declarat cu m\ndrie c` i s-a propus s` pozeze \n Playboy. Banii nici nu m` intereseaz`, s\nt onorat` de o asemenea propunere, s-a gudurat ea fericit` pe l\ng` cei care au vrut s` [tie ce r`splat` i s-a promis. Numai c` p\n` la urm` proiectul s-a dus de r\p`, iar fata a anun]at c`, din motive \nv`luite \n mister, nu va mai poza. Dup` ce am scormonit oleac`, c\t s` d`m glazura de mister la o parte, am aflat c` Isa de la Elegance [i iubitul ei manelist n-au fost, totu[i, mul]umi]i de suma pe care urma s-o \ncaseze dup` expunerea diverselor cotloane goale pe h\rtie. La negocieri, Isabela [i-a evaluat precis onoarea \n h\rtiu]e verzi. menopauzei. Apoi, de la curajoasa [i, \ntre noi fie vorba, pe alocuri ademenitoarea \ntreprindere foto personal`, L`sleanca a trecut la mi[c`ri mai ample, de mase. La t\rgul de nun]i derulat s`pt`m\na trecut` la Marriott, Eli L`slean a coco]at pe podium o colec]ie de fuste at\t de scurte, \nc\t p`reau bluze, [i de bluze at\t de mici c` p`reau sutiene. Noua colec]ie a casei Ellis e destinat` cucoanelor de 40 de ani care nu vor s` abdice de la practica desfofolirii ostentative [i care cred \n via]` lung` [i sexual` \nainte de marea abstinen]`... Noi ne-am bucurat pentru eliberarea con[tiin]elor mamelor dezinhibate, dar recunoa[tem cinstit c` abia a[tept`m s` facem cuno[tin]` cu fiicele [i nepoatele unor dudui at\t de moderne \n cuget, sim]iri [i apuc`turi.

e lung p`m\ntul, ba-i destr`b`lat!


C`pitane, probleme, m`?

indexul evenimentelor mondene

Negru pe planta]ie
Dup` ie[irea din casa Big Brother, lui Aly i se va propune s` joace \n filme porno. Pentru \nceput, el va fi distribuit \n roluri episodice: b`iatul care aduce pizza, pata de culoare din grupul de pe canapea sau instalatorul care vine cu ]eava dup` el.

Nu f` penisnaiu!
Enrique Iglesias a declarat c` nu pozeaz` gol pentru c` nu e deloc bine dotat. E posibil s` am cel mai mic penis din lume, a precizat c\nt`re]ul favorit al Dianei Munteanu. M` rog, eu n-a[ merge at\t de departe, dar e posibil ca, \n cele din urm`, s` afl`m de la Diana c` Enrique are cel mai mic penis din Marriott.

Curat murdar, silicoane F`nic`!


Frumoasele neamului r`cnesc la u[a cabinetelor de chirurgie estetic`: Da]i numai c\te dou` silicoane, s-ajung` la toat` lumea!. ~stimp, dup` modelul Andreea Marin, care p\n` nu demult n-a ratat nici o ocazie s`-[i manifeste m\ndria pentru umplutura natural` a sutienului s`u, mai frageda Andreea B`lan [i-a confec]ionat obiceiul de a aduce vorba despre elasticitatea veritabil` a micilor sale mamele, chiar [i atunci c\nd discu]ia se \n[urubeaz` \n jurul unor subiecte care n-au nici o leg`tur` cu asta. La orice \ntrebare care \ncepe cu e adev`rat c`, Andreea r`spunde cu formula se spun multe lucruri neadev`rate despre mine [i cel mai tare m` deranjeaz` zvonul c` mi-a[ fi pus silicoane! C\t despre Veninul [i c\nepa

E simpatic! Poate o s`-l uit!


Noni Ene, b`iatul din reclama la Hochland, a m`rturisit \n Na]ional: Nu m-a s`rutat fata. E o zg\rcit`. Bine i-a f`cut! P`i, cum s`-l s`rute pentru un am`r\t de sandvi[ cu [unc` [i ca[caval, f`r` discotec` [i cin` la restaurant?

Dulcea menopauz` de dulce


Creatoarea de mod` Eli L`slean a l`sat na]iunea cu gura c`scat` de uimire sau cu spr\ncenele sc`l\mb`iate de indignare c\nd a lansat un calendar pe 2004 ilustrat cu pozele sale semidezbr`cate. Domni]a \n etate de 47 de prim`veri a comis scoaterea de sutien \n numele emancip`rii femeilor aflate \nainte de pr`pastia

Banii sau pia]a!


Ispititoarele Nicoleta Luciu de la PRO TV, Oana Z`voranu de la TVR [i Gina Pistol, fost` animatoare la Antena 1, au \n comun apartenen]a la una [i aceea[i agen]ie de modele, patronat` de fosta prezentatoare de Matinal de la Prima TV, Manuela Grecu. De[i pentru interviuri [i declara]ii \nfumurate toate trei [i-au \nsu[it replica: Nu m` dau jos din pat pentru mai pu]in de 500 de

More or topless
Gardianul e de p`rere c` Andreea B`lan [i-a pus silicoane. Posibil: cred c`, anul `sta, n-o mai l`sa papa la mare f`r` s` fac` un topless ca lumea \n nisipul fierbinte.

M\nc`torul de cerbi
Dup` biscui]ii Garcea, se vor lansa biscui]ii Axinte. Ca s` nu r`m\n` mai prejos, Radu Pietreanu de la Vacan]a Mare ar trebui s` lanseze [i el ceva la care se pricepe mai bine, \n perioada de prohibi]ie: salamul de biscui]i cu carne de c`prioar` [i eugeniile din labe de urs cu crem` de ketchup [i mu[tar.

Fetelor, [tia]i c` mi-a cerut Patapievici num`rul de telefon? Vai, [i de emo]ie i-am dat din gre[eal` codul PIN! Crezi c` se prinde c` nu mai s\nt virgin`?

Vineri sear`, consumatorii de pe Motoare aveau o mic` problem`. De fapt, nici m`car nu era problema lor, ci a C`pitanului Vijelie de la Radio Fun, pe care, cu 25 de minute \nainte de dobor\rea recordului mondial la anima]ie radio (105 ore), l-a luat Salvarea, pentru c` \ncepuse s` vorbeasc` singur. Ei bine, \n lipsa unei probleme na]ionale mai mari dec\t aceast` mic` dram` mondial` de radio, Domnul (Dl.) Problem` (un mare muzician romn de la Atomic TV) a urcat la paranghelia organizat` de Radio Fun pe Motoare pentru a-[i ar`ta sprijinul [i afec]iunea. Cu ocazia acestui mic e[ec interna]ional, Dl. Problem` a acordat autografe pentru to]i cei care m` cunoa[te [i nu numai: ba pe un carnet de note, ba pe un manual de fizic` de clasa a XI-a, ba pe un antebra] \mbibat cu bere [i pu]in p`r. Apoi s-a \nt\mplat c` un b`rbos din public (care habar n-avea cine este

artistul care d`dea autografe) a scos din rucsac o carte, scris` chiar de el, s-a dus la Dl. Problem` [i i-a cerut un autograf. B`rbosul cu pricina era colegul nostru, Iulian T`nase, c`ruia Dl. Problem` i-a scris, pe volumul Sora exact`, urm`toarele: Poetului Iulian T`nase, mult` baft` [i inspira]ie! Martie, 2004, Dl. Problem`. Pentru un astfel de moment, merit`, \ntr-adev`r, s` scrii ni[te c`r]i pe care cei care se uit` la Atomic TV nu le vor citi niciodat`, pentru c` nu au nevoie.

Haidem s` Heidegger

Cupa Presei la C\ntat: noi dezv`luiri, noi c\ntece, nici o demisie!


Cu riscul c`-l vom dezam`gi pe Adrian N`stase: \n Romnia, presa este liber`. Liber` s` nu dea jos nici un ministru, oric\t s-ar str`dui ea, s` depind` de [oferi, de reclam`, de baronii locali, liber` s` c\nte, s` se bucure. Iat` un exemplu: de 1 aprilie (f`r` mi[to, a[a s-a nimerit) se ]ine, la Music Club, a doua edi]ie a Cupei Presei la C\ntat. S-au \nscris 40 de confra]i care vor s` fac` dezv`luiri senza]ionale, [ocante, mai ales pentru urechile juriului compus din muzicieni de investiga]ie, \n frunte cu Mircea Vintil`, zis Ciocu. (Roxana, secretara noastr` care c\nt` rrrrock la chitar`, nu s-a l`sat \nduplecat` s` participe, pe motiv c` n-are chitar`. Sau basist cu plete. Sau rochie de sear` din piele, n-am \n]eles exact.) Vom reveni cu analize [i sinteze. Dar, p\n` atunci, \i anun]`m pe concuren]i ca s` [tie \n ce se bag` c` premiile ([paga, pentru unii dintre ei) constau, absolut simptomatic, \n: [edin]e de masaj (!!!), [edin]e de albire [i periere a din]ilor (???) [i excursii \n ]ar` (de ce?!). Premiile \n ceasuri Rolex [i butoni din aur \n alt` parte: la Clubul Romn de Pres`. Cea mai proast` voce va primi cadou un pahar de ou` crude. Nu le-am num`rat, nu m` \ntreba]i c\te [i ale cui s\nt. Nu vreau s` [tiu, dar \nc` sper.

Briliantul [i nestematele Pantelimonului


Se pare c` Adi Mutu va c\nta pe urm`torul album B.U.G. Mafia. M` \ntreb de ce mafio]ii nu l-au invitat direct pe Eminem sau m`car pe Henry de la Arsenal, c`ci, la cum joac` \n ultima vreme briliantul nostru, sigur o s` rateze toate \njur`turile!

Prohibi]ia 69

Gina Pistol, Cosmina P`s`rin [i Nicoleta Luciu, cele mai de[tepte trupuri care au vorbit la televiziunile din Romnia
a[ vrea s` \mi \ncerc puterile cu acest subiect pentru c` am intrat la C`t` [i am plecat la fel de impresionat ca atunci c\nd am citit prima oar` Metamorfoza lui Kafka sau am v`zut Apocalipsul acum. De unde provine totu[i aceast` senza]ie de experien]` pe care am \ncercat-o la C`t`? Am s` v` zic, nu o s-o mai frec: de la mici. Micii, la C`t`, s\nt ca ni[te pule. Mari, \n erec]ie, gro[i, lungi de juma de m\n`, noduro[i, obsceni, cauciuca]i, invariabil gusto[i. C\nd C`t` sau mama lui (pentru c` localul e ]inut de C`t`lin [i de onorabila [i simpatica sa mam`) ]i-i aduc pe farfurie [i tu e[ti pentru prima oar` acolo, dac` tocmai bei dintr-un pahar, ori te \neci, ori pufne[ti [i strope[ti fa]a de mas` [i pe toat` lumea din jur. |]i vin \n minte pove[tile corozive ale lui Creang`, te ui]i la ei [i te ui]i \n jur cu ru[ine c` persoane de la alte mese [i-ar putea da seama ce ai tu \n farfurie. Parc`, Dumnezeu m` ierte, ar fi... pule... mai t`iete. Doamne, iart`-m`! |n fine, a doua oar` c\nd am

Cartelul c\nt` rock

Localul b`lan Micii Micului Paris


S-o mai fi vorbit pe la noi prin revist` de C`t` 66, un restaurant de pe {tirbei Vod` unde vine mult` lume din pres`? Dac` nu, cum o s` reu[esc eu s` vorbesc despre acest local mitologic, c\nd de fapt nu am m\ncat mare lucru? De[i, dac` stau bine s` m` g\ndesc, \n ultimele dou` s`pt`m\ni am fost totu[i de dou` ori [i de fiecare dat` chiar am b`gat la ghiozdan c\te ceva. Dar o fi deontologic s` scrii doar pe baza a 4 mici cu cartofi pr`ji]i cu o salat` de mur`turi asortate prima oar`, [i a unui [ni]el cu cartofi pr`ji]i cu aceea[i salat` asortat` a doua oar`? {i totu[i

fost, am zis s` \ncerc [i altceva [i am luat [ni]el de pui. Dar ce [ni]el! Uria[! Totul e uria[ la C`t`. Acceptabil la gust, dar uria[. Te umfli. {i gogonelele cu varz` [i castrave]ii mura]i s\nt multe-mult`-mul]i. Deci, ca s` nu mai umflu subiectul, v` spun: dac` vre]i o experien]` adev`rat`, C`t` 66 e cel mai recomandat. Bursucul gastric Buc`t`rie DDD Pre] WC

LEGEND~:
DDDD ca la mama acas`; DDD ca la tata acas`;

DD D

ca la mine acas`; ca la m`-sa acas`.

ieftin ca braga; caut`-te-n buzunar \nainte de a intra; e bine s` mergi \n ziua de salariu ca s` nu te faci de r\s; numai dac` te invit` cineva care pl`te[te.

po]i s` [i adormi; cur`]el; ai grij` pe unde p`[e[ti; n-ai putea s` mai rabzi?

frumoasa [i chestia

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

19

dosarele hardcore
La [arpele de l\ng` mare, cu modellingun gheare

VIP-ude la cablu
q Deci [tirista Mona Nicolici candideaz` din partea PUR la prim`ria sectorului 1, \mpotriva unor b`rba]i pur [i simplu neinteresan]i: Vasile Gherasim (PSD), George P`dure (independent) [i Andrei Chiliman (PNL). Interesant` nu e nici m`car candidatura femeii numit` Monica Tatoiu de la Oriflame la general` (\n afar` de cazul \n care o s`-[i ia la rost contracandida]ii c` n-au auzit de management-ul rimelului [i administrarea fondului de ten). Ci urm`toarele dou` ipoteze: a) cum o s` ne distr`m noi c\nd o s` fie invitat` candidata Mona \n studioul Observatorului, iar Sandra Stoicescu (din pricina c`reia a plecat madam Nicolici din Anten`) o s`-i pun`, \n campanie, ni[te \ntreb`ri PUR [i simplu amabile; [i b) cum este posibil ca, \n cazul probabil \n care Mona nu iese prim`ri]` \n iunie, s` ]in`, cum ar veni, aproape: ca director al preconizatului post de [tiri Antena 3. C`ci circul` deja un zvon serios \n acest

b\rfe din televiziune


sens, asupra c`ruia vom reveni f`r` doar [i poante. q Dac` despre C`t`lin M`ru]` poate sigur nu a]i auzit, numele Ioani]oaia sigur v` spune ceva. ncerca]i acum Iulia Ioani]oaia. Eh? Sun` familiar? ntr-adev`r, exact din familia aceea celebr` provine. E o fat` fermec`tor de paralel` cu fotbalul, care, spre deosebire de tat`l ei, lucreaz` de c\]iva ani tot \ntr-o televiziune. Dar mult, mult mai mic`: la TVR 2. n spe]`, la o emisiune foarte precis intitulat` Tonomatul DP2, moderat` de t\n`rul M`ru]` (ahaaa!). Ei bine, ce crede]i c` s-a \nfiripat \ntre juna Iulia [i colegul ei de birou? Exaaaact! Ce zice directorul Gazetei despre aceast` poveste de amor DP2? Habar n-avem, dar sper`m c` M`ru]` [tie ce-a p`]it s\mb`t` Steaua \n, b`ga-mi-a[, ultimele secunde, dac` vrea s` fac` impresie bun` c\nd \i cere voie lu' babacu Ioani]oaia s`-i scoat` fata la meci.

Adi Mutu: transfer de senza]ie la Ibiza!


S`pt`m\na trecut`, dac` a]i fost aten]i, cineva de la biroul de educa]ie fizic` [i sport se \ntreba sanchi retoric care-i adev`rul despre afacerile domnilor Nicu G. [i A. Mutu. n sensul c` dac` s\nt asocia]i sau nu (a[a cum reiese din Registrul Comer]ului) la barul Life [i a[a mai departe. Ei bine, s`pt`m\na asta noi zicem c` asociere e un termen la fel de complex ca machiajul unei manechine de la Space Models. {i c` nimic nu este \nt\mpl`tor \n afacerile cu baruri din Bucure[ti, din moment de Briliantul Adi M. \[i trage acum vil` la Ibiza, pe aceea[i strad` (Carles Passeing), ba chiar \n imediata vecin`tate a re[edin]ei bengoase din fundul imaginii. Care apar]ine, a]i ghicit din prima, domnului N. Ghear`, pre[edintele Asocia]iei Fotbali[tilor Romni (AFR) [i al Asocia]iei Na]ionale a Agen]iilor de Modele (ANAM). Nu \nt\mpl`tor, deci, vila irezistibilului A.M. se va des`v\r[i, dihotomic, numai pe dou` niveluri: la parter se vor organiza vizion`ri de meciuri cu semin]e [i bere, iar la etaj, unde vor fi dormitoarele, se vor organiza \nt\lniri aprig disputate, cu [ampanie, fri[c` [i cu finalizare dup` cele 90 de minute regulamentare de joc. Show-ibizz

P`i, io ce vin` am, domnu Nicu, dac` ni s-a defectat instala]ia de iriga]ie? C\nd au venit gr`dinarii columbieni, `ia care v` tund de obicei iarba, [i au v`zut c` s-a uscat, era s` m` omoare!

Nicu Ghear`, bucuros c` vecinul lui de la Ibiza este Mutu. Dac` [i ceilal]i vecini ar fi Surdu [i Orbu, ar tr`i o mie de ani \n pace.

Cenaclul Ric` Venturiano \[i deschide por]ile!


C` nu e om s` nu fi scris \n via]a lui o poezie e lucru [tiut \n literatur`, \n via]a de zi cu zi. Bun`oar`, fostul premier Radu Vasile-Mischiu, care e [i el om, Marius Tuc`, Gabriela Vr\nceanu Firea, portarul Daciei Unirea Br`ila, George Maria (Pe Mircea C`rt`rescu sau Florin Iaru nici nu-i mai punem la socoteal`, ei dezvolt\nd o adev`rat` pasiune \n acest sens). Ei bine, noi \ncuraj`m scrisul, reveria, metafora, mai ales \n vremuri de restri[te, printr-o ac]iune literar` f`r` precedent \n show-biz, politic`, \n sport, televiziune, \n general. Ne adres`m persoanelor publice \nc` nepublicate \n volum, dar dornice de afirmare. Debuta]i aici! Nu v` jena]i: textele bune, bunicele, rele vor fi comentate, cum se \nt\mpl` la un cenaclu absolut normal, de critici literari [i scriitori. Iar academicienii se vor limita s` dea de b`ut atunci c\nd se vor str\nge suficiente poeme c\t s` umple un club de fitze literare. Azi debuteaz` Bianca Brad (cu o poem` de dragoste pe \n]elesul tuturor) [i Floriana Jucan (cu un poem autobiografic, \n stilul ei). va fi t`cut, Tu s` m` trimi]i cu el \n lut. Un cavou s` faci pentru-am\ndoi, C` lumea asta nu e pentru noi. Dar glasul ra]iunii \n urechi \mi sun`: Voi niciodat` n-o-]i fi \mpreun`. Deci, te obi[nuie[te [i tr`ie[te-]i chinul, A[a a vrut via]a, a[a a vrut destinul. {i el te vrea [i tu \l vei iubi, Dar el al t`u vreodat` nu va fi. Dar s` mai [tii c` dintre toate, pe tine te regret`, C` toate s\nt femei, dar numai tu poet`. Existen]a ca o manea profund` Floriana Jucan tr`deaz` tumultul vie]ii sale cotidiene [i se strecoar`, sfios, \n Universul s`u liric, periplul ei desf`[ur\ndu-se \ntre rim` [i asonan]`. Dac` mantia formal` nu are montate toate nestematele, \n schimb, fluxul ideatic se zbate \ntre inefabil [i, pardon de expresie, irefutabil. Na[terea-dragostea-moartea este tripleta cu care opereaz` poeta, cochet\nd, \ns`, \n acela[i timp, [i cu z`d`rnicia (cu ideea z`d`rniciei) tuturor celor... lume[ti. C\t despre \ntrebarea titular` A cui am fost?, cred c` este de datoria colegilor de la sec]ia de moravuri u[oare s` presupun` c\teva r`spunsuri temeinice. Ioan T. MORAR (poet, jurnalist) Emo]ie feminin` \n stare pur` Nu [tiu dac`-i o prejudecat`, un loc comun al g\ndirii misogine sau un adev`r verificat de \n]elep]i, \n timp, pe baze statistice. Dar se zice c`: femeile ra]ioneaz` mai degrab` simplu [i nu complex, se aga]` de concret [i refuz` abstrac]iunile, s\nt, de regul`, extrovertite [i nu invers. Poema confirm` toate aceste aser]iuni. Dincolo de parfumul discret de telenovel` sau de izul ceva mai r`zb`t`tor al textelor de muzic` u[oar` autohton`, versificarea, de o dureroas` sinceritate, respect` canonul rimei \mperecheate chiar [i atunci c\nd situa]ia de fapt reflect` consecin]ele unei desp`r]iri. Mesajul e comunicat direct, f`r` inutile divaga]ii: m` prive[ti, adic` m` iube[ti, deci plutesc [i vreau timpul s`-l opresc. La fel, metafora e cultivat` pe \n]elesul tuturor : lacrimi, adic` suflet amar, adic` ran` vie N-o cheam` Cora, \ns` [tii de ce revii la o asemenea femeie: fiindc` e sensibil`. {tii de ce revii [i la o asemenea poet`: fiindc` e femeie. Multe alte op]iuni Bianca Brad (actri]`, fost` Miss) nici nu exist`.

Primar TV

Un radio cu angaja]i [i patroni s`ri]i de pe Mix


{ti]i probabil c` un tip de la un radio bucure[tean, Mix FM pe numele s`u (numele radioului, adic`), s-a g\ndit s` se arunce de la etajul 2 (doi!) \n semn de protest c` nu-[i ia salariul meritat. Televiziunile s-au pierdut cu Firea [i i-au zis tentativ` de suicid, de[i, cu pu]in` aten]ie din partea DJ-ului, putea fi cel mult o tentativ` de fractur` de metatarsiene. Important este c`, scenariu sau nu, colegii de la Mix-ul din Constan]a s-au pus [i ei pe proteste [i a reie[it, clar ca lumina aia nenorocit` de la pr\nz, c` de vreo patru luni n-au mai v`zut salariile la fa]`. |n schimb, ei au bucuria de a da cu vocea-n microfon pentru oameni precum Iacubov, Cameliu Babinciuc sau Mircea Marcu. Pe Iacubov \l [ti]i destul de bine, dar nu at\t de bine precum Hrebenciuc, s` zicem, sau ceilal]i moldoveni poten]i din PSD. A fugit recent din ]ar`, poate chiar cu banii de h\rtie igienic` [i scobitori ai b`ie]ilor de la radio. Babinciuc este un fel de prelungire a lui Iacubov pe litoral, fost contrabandist cu apari]ii prin ceva dosare penale, merituos lider la Tineretul Social-Democrat const`n]ean. Marcu: fost director la Administra]ia Portului Constan]a, consilier al lui Mitrea. Caftit crunt acum c\teva s`pt`m\ni (se spune c` l-a altoit exact o persoan` care apare \n acest text), a intrat \n spital, iar c\nd a ie[it a uitat s` depun` vreo pl\ngere. Interesant: poate se bag` [i el la protestul oamenilor din radio!

C\nd m` prive[ti
n noapte, c\nd m` prive[ti, Mereu c\nd spui c\t m` iube[ti, M`-nal] c`tre cer, simt c` plutesc, A[ vrea s` pot timpul s`-l opresc! n bra]e c\nd m` cuprinzi, n ochii mei c\nd colinzi, ]i simt inima b`t\nd l\ng-a mea {i [tiu c` vreau doar s` fiu a ta! C\nd vorbe de dor [opte[ti, Mereu c\nd l\ng` mine e[ti, n tine m` pierd [i m` reg`sesc {i atunci \n]eleg c\t te iubesc! C\nd lacrimi \n ochi r`sar, C\nd sufletu-mi este amar, n bra]e m` str\ngi, durerea mi-alungi {i de g\nduri negre m` p`ze[ti, Atunci [tiu c` m` iube[ti!

Dan-Silviu BOERESCU (critic literar, redactor-[ef Playboy)

A[tept`m reac]ii, comentarii [i, repet`m, dac` s\nte]i persoan` public` [i ave]i tupeu, inclusiv texte (poezii, proz` scurt`, exclus jurnal intim), trimite]i-le pe adresa redac]iei [i pe mail-ul cenaclul.ricaventuriano@ catavencu.ro. Numai \mpreun` putem reu[i!

Floriana Jucan (ziarist`)

A cui am fost ?
Am fost a mea, a ta, a ori[icui Am fost a Mor]ii [i a nim`nui, De pe un tron de Moarte m` cobor, A cui am fost? Am fost a tuturor. M-am n`scut femeie sau am fost [i prunc ? Tat`l meu, c\nd m-am n`scut, mi-a spus: A[ vrea s` te arunc! {i dup` ce o clip` mama mea m-a leg`nat, Tata m-a furat [i aruncat. Via]a n-a avut t`rie S`-mi dea [i mie o copil`rie. () O, Doamne, ce blesteme isp`[esc De-n via]` nici o fericire nu g`sesc? Eu tot mai cred c` ai [i pentru mine O Stea [i-o Zi ce te-au urmat pe Tine. Dac`-mi vei \mplini doar o dorin]`, cum \mi Spui, Atuncea, Doamne... vreau s` fiu a lui ! |mi spune c`-i e team`, dar c\nd

Dama cu Cameliu

20

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

interne]e f`r` b`tr\ne]e


Dac` voi nu m` WWW eu v` www

Tanti Virus.ro
www.antivirus.ro este o destina]ie interesant`, nu at\t pentru c` s-ar g`si pe-aici cine [tie ce solu]ii antivirus spectaculoase, ci pentru bogata arhiv` de informa]ii pe care o de]ine. Dac` apuc` s` dep`[easc` sec]iunea |ntreb`ri ([i apuc` sigur pentru c` i-auzi cum sun` prima \ntrebare S\nt viru[ii d`un`tori?), orice \ncep`tor are o mul]ime de lucruri interesante de \nv`]at. Capitolul Glosar este un mic dic]ionar explicativ pentru termeni precum: ActiveX, analiza euristica, atac activ, atac pasiv, backup, buffer overrun, bug etc. Capitolul Ata[amente con]ine o list` cu principalele denumiri ale ata[amentelor periculoase \mpreun` cu viru[ii care le ge-

nereaz` (de exemplu, dac` primi]i un attach numit accepted.pif, s` [ti]i c` vi l-a trimis virusul Sobig.D). La Adrese utile g`si]i c\teva dintre cele mai serioase site-uri care se ocup` cu securitatea informa]iei [i testarea produselor antivirus. Tot pe-aici mai avem un foarte interesant Istoric al viru[ilor/antiviru[ilor ({tia]i c` bazele teoriei legate de programele care se reproduc au fost puse \n 1949? Sau c` \n 1981 apar primii viru[i denumi]i Apple 1, 2 [i 3?). |ntr-un col] este tratat pe scurt [i at\t de des \nt\lnitul hoax (alarm` fals`) \mpreun` cu c\teva caracteristici [i moduri de contracarare.

Noi c`r`m, voi c`ra]i, EICAR


Tot pe site-ul antivirus.ro am dat peste o chestie mai veche care \n urm` cu ceva ani le-a generat unora serioase b`t`i de cap. |ntr-o vreme anumi]i produc`tori de soft trimiteau utilizatorilor serviciilor publice de e-mail mesaje cu urm`torul subject: Virus Test. Cum pe-atunci pericolul viru[ilor nu era at\t de mare, majoritatea f`ceam click pe respectivul attach. |ntr-o secund` se declan[a t`mb`l`ul: antivirusul (cine de]inea a[a ceva

\n acea perioad`) s`rea \n sus s Ca oric`rui b`rbat cu snge cald, \mi place mult, dar incomensurabil ca ars: Warning! You have a de mult, mult de tot, o cert` domni[oar`. Ca orice b`rbat, suf`r din virus! The infected file cannot cauza rezisten]ei ei la farmecele mele. Nimic nu ]ine, semeseuri, poezii, be deleted.... Ei bine, EICAR discu]ii, ebriet`ri, complimente, induceri de gelozie, nimic nu (www.eicar.org) este un astfel func]ioneaz`. Ca orice b`rbat cu voin]`, nu m` las [i apelez la asul din de Virus Test cu totul inofen- mnec`, respectiv Internetul. Prin urmare, dup` o cercetare atent` [i o siv, care testeaz` reac]ia sis- c`utare asidu`, m-am hot`rt s` \ncerc s` aplic sfaturile, indica]iile [i temului de protec]ie a calcula- tacticile de seducere de la www.fastseduction.com/guide. torului t`u \n fa]a unui virus s JoAnn Blair este cel mai aprig, cel mai devotat [i cel mai cunoscut fan simulat. Ne-am g\ndit c` ar fi al lui George Blair. George Blair este fan culoarea galben, nuan]a galbine de [tiut. ben banan`. Este att de fan \nct i se spune Banana George. |n acela[i Hacker, poli]ist texan
timp, George este unul dintre cei mai buni schiori nautici, categoria f`r` schiuri. George s-a apucat de schi la 40 de ani, a trecut la picioare danielgoace@catavencu.ro goale la 46 de ani, iar la 75 de ani a prins mersul pe skateboard. |ntre timp, George a ajuns la 89 de ani, a jucat \n ni[te filme, a mai c[tigat ni[te concursuri [i [i-a f`cut site la http://bananageorge.com. s Nu [tiu de ce admir Jamaica [i pe jamaicani. De fapt, [tiu. Nu, nu pentru consumul excesiv de vegetale care prin ardere [i inhalare de fum produc st`ri de fericire. |i admir pentru muzica reggae, \i admir pentru c` au participat la Olimpiad` cu o echip` de bob, \i admir pentru u[urin]a cu care nu iau lucrurile \n serios. Deci \i admir att de mult \nct pentru o s`pt`mn` voi fi un jamaican de onoare, pe care s` \l cheme Lickle Banton. Cel pu]in a[a spune generatorul de nume reggae c` trebuie s` m` cheme. Vre]i [i voi? Atunci merge]i la www.irielion.

com/israel/reggaename.html.
s Eu nu prea sunt sigur cum e cu via]a de apoi, re\ncarn`ri, descarn`ri, alea-alea. Dar m` plimbam ieri pe net, am dat de un site [i mi-a venit \n minte o teorie revolu]ionar`, nemaiauzit` [i foarte ne\ntlnit` pn` acum: dac` \n timpul vie]ii, noi, b`ie]ii, ne ag`]`m pe pere]i poze cu femei vii frumoase, dup` ce murim, ar trebui s` ne punem \n cavouri poze tot cu femei frumoase, dar nemoarte, a[a cum se g`sesc la

www.zombiepinups.com.
Net plus ultra

CLO{CACU PUII DE [aur

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

21

protec]ia presei
Munc` pe DJeaba
Week-end-ul s-a \ncheiat cu un happening radio spectaculos. Un DJ de la MIX Fm s-a baricadat \n balcon (pe Calea Victoriei), de unde a amenin]at c` se arunc` dac` i se \ntrerupe emisia. Sup`rat grav c` nu i s-a pl`tit salariul de mai multe luni, a transmis \n direct tot timpul, s-a adunat poli]ie, lume, pres` [i Agen]ia de Monitorizare a Presei. Un reprezentant al AMP (Liana Ganea) l-a vizitat la poli]ie, unde s-a oferit s`-l ajute s` g`seasc` asisten]` juridic`. Dup` o jum`tate de or`, avocatul Federa]iei sindicatelor jurnali[tilor [i tipografilor din Romnia a poposit la poli]ie. Prima \ntrebare pe care ne-am pus-o a fost dac` avem de-a face cu un caz de limitare a libert`]ii de exprimare. R`spunsul este pozitiv, dar nu a[a cum v-a]i a[tepta. Un ziarist c`ruia nu i se pl`te[te salariul are un conflict de munc` cu angajatorul. Angajatorul cu pricina, \n cazul nostru, are un post de radio pe care \ncearc` s`-l pun` pe pia]` de un an. Pia]a ar trebui s` fie aceea[i pentru to]i competitorii. Or, unii concuren]i alearg` cu teni[i marca mitrea sau n`stase sau nica (a nu se confunda cu nike) respectiv cu datorii pe care nu trebuie s` le pl`teasc` sau cu publicitate explicit` din bani publici sau cu programe de PR (interviuri de imagine comandate de demnitari). Contravaloarea acestor servicii de stat este lini[tea pe care mediile respective o asigur` actualei Puteri. {i care la MIX lipse[te. Cu pre]ul \ntrzierilor la plata salariilor. Pe de alt` parte, un ziarist f`r` protec]ia unui sindicat nu are instrumente institu]ionale de ap`rare. {i atunci, \n lipsa unui sindicat, se poate ajunge la manifest`ri de protest spontane, uneori extreme, cum a fost show-ul de duminic`.

Singur`tatea tor]ionarului de curs` lung`


Poate nu e prea t\rziu s` v` spunem ce s-a \nt\mplat \n ianuarie la Foc[ani, cu prilejul Zilei Principatelor Romne, s`rb`torit` cu fast, cheltuial` [i program artistic de Marian Opri[an pe banii poporului. Partea de entertainment a fost asigurat` de Teatrul Na]ional din Bucure[ti, respectiv de o trup` de mari actori, printre care Beligan [i Gheorghe Dinic`. Deci, pe scurt: \n sala teatrului din Foc[ani Opri[an [i Priboi. Pe scen` un microfon cu ceva probleme tehnice. La microfon, Beligan care a[tepta s` i se repare instrumentul. La un moment dat, \l vede pe Priboi \n sal`, se \ntoarce \ntr-o parte [i, fix \ntr-un moment \n care microfonul func]iona, spune: Ce caut` [i securistul `sta aici?. Asta-i una. A doua: la recep]ia de dup`, Dinic` se tot adresa lui Priboi, cu voce tare: {i ia zi, domle, cum e cu str\nsul degetelor la tocul u[ii, cum le str\ngea]i?. Cinstit, Priboi r`spundea serios: Eh, a[a erau vremurile. Credem c`, dac` a[a i-ar spune [i lui Sommerauer, mo[ul l-ar ierta.

Ciulinii Beliganului

{tim cine e deasupra, ne intereseaz` pe cine are la spate Dan Andronic


[i-a v`zut de treab`, el a propus, el a votat [i m`rirea s-a decis. Rezultat: Prisecariu trebuia s` vin` de acas` cu vreo 6 miliarde, iar Popa cu vreo 4. Informat de cei care au v`zut totu[i emisiunea, Popa a atacat \n instan]` decizia AGA, motiv\nd c` \n convocare nu s-a precizat explicit c` era vorba de m`rire de capital. Acum, ce-i drept, nici Popa nu poate preciza explicit de ce a refuzat m`rirea de capital. Adev`ratul [i explicitul motiv este c` el s-a cam plictisit s` cotizeze lunar vreo 5.000 de euroi la TeleM, care pierde, tot lunar, vreo 20.000 de euroi. Adic`, pentru a fi [i mai explici]i, cele 4 miliarde pe care le-ar fi dat la m`rirea de capital erau menite s` acopere g`urile din parabolica postului. Acuma, dincolo de bucuria pe care ne-o aduce orice scandal \n PSD, trebuie s` recunoa[tem c`-i totu[i cam aiurea s` iei bani din subterane [i apoi s`-i arunci cu senin`tate \n eter doar pentru c` babele care se uit` la televiziunea ta \nc` nu s-au decis pe cine s` voteze la alegeri: pe Ceau[escu sau pe Iliescu? www.freeex.org
Marea problem` pentru ciocoii vechi este aceea referitoare la ciocoii tineri pe care i promoveaz`. C` vine `sta, tn`rul, cu o poft` nebun` [i cu un obraz interminabil de gros [i-]i fur` averea [i, dac` nu e[ti atent, ]i r`pe[te [i nevasta. Dar pe Adrian N`stase poate c` nu-l intereseaz` prea mult chestia asta. E att de bogat nct [i dac` i se ia jum`tate de avere nu se simte, iar n privin]a doamnei sale, marile griji nu-l mai fr`mnt`, dup` cum se pare. A[a se poate trage concluzia dup` ce l-a promovat n ograda sa pe Dan Andronic. Un b`iat f`r` fr`mnt`ri morale care, dup` ce a fost trimis de mai multe ori dup` ]ig`ri de Sorin Ovidiu Vntu, a prins momentul, i s-a b`gat pe sub piele [i n patul conjugal [i a plecat cu trei lucruri de acolo: cu bani, cu scandal [i cu nevasta st`pnului s`u. Gudurndu-se, deocamdat`, pe lng` scara ierarhic` a partidului-st`pn, Dan Andronic, [eful de campanie, a l`murit cam pe unde se afl` el acum: Deasupra mea este Hrebenciuc, deasupra lui Hrebenciuc se afl` N`stase [i Cozmnc`. Dac` lucrurile merg dup` tiparul cu care ne-am obi[nuit, dup` ce-l va fi pr`dat pe N`stase, Dan Andronic va putea continua fraza: iar dedesubtul meu e Dana N`stase!.

TeleM-ciclopedia PSD-ului din Ia[i


Pentru unii, 2004 a \nceput cam nasol. Numai a[a se poate explica de ce, fix pe 5 ianuarie, D`nu] Prisecariu, pesedistul de]in`tor a 60% din ac]iunile postului ie[ean de partid Tele-M, a convocat o AGA. Care avea ca obiect votarea unei m`riri la capitalul social al televiziunii, de la 25 de milioane de lei la peste 10 miliarde de lei. De]in`torul celorlalte 40%, pesedistul Maricel Popa, s-a uitat cruci[ la emisiunea asta ciudat` de pe Tele-M [i a schimbat canalul. Prisecariu

Dan, c`pitan de clan

22

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

capitalul fra]ilor marx

Din nou

Fra]i cre[tini [i de alte na]ionalit`]i, am \nvins!

la cass`
obliga]iilor BCR ce decurg din activitatea fostei Bancorex. Adic`, aceea[i scuze! b`l`rie cu alt` p`l`rie.

Dai un ban la PSD, dar stai \n fa]` la licita]ii


Nu m` numesc Ioan Prisecaru. Dar, dac` m-a[ numi, a[ avea o mare problem`: s` ]in minte c` Bursa de M`rfuri Ia[i (BMI), Compania Conex Ia[i, Tess Ia[i, Trans Conex Ia[i, Conex Grup Ia[i [i Conex International s\nt toate firmele mele. Dup` aia, mi-ar fi greu s` adun c\]i bani iau firmele astea de la stat \ntr-un an. {i mi-ar mai fi al dracului de greu s` [tiu de unde vin to]i banii `[tia. De exemplu, cum dracu s`-mi amintesc a[a: c`, \n 2002, mi-am b`gat toate firmele mele, la gr`mad`, \n ni[te programe prin care primesc fonduri guvernamentale. Noroc cu contabilii mei, care mi-au amintit c` prin Programul de sus]inere a |ntreprinderilor Mici [i Mijlocii \n dezvoltarea exportului am primit 80.000 de coco pentru BMI, tot at\t pentru Tess, la fel pentru Trans Conex, tot la fel pentru Conex Grup, [tiu c` m` repet, dar tot 80.000 pentru Conex International [i \nc` 43.000 pentru Compania Conex. Adic` vreo 443.000 de cocobau. Tot contabilii mi-au amintit c` prin Programul na]ional multianual pe perioada 2002-2005 pentru sus]inerea accesului IMM-urilor la servicii de instruire [i consultan]` am mai p`pat de la stat 200.000 de coco (c\te 50.000 pentru fiecare din urm`toarele: BMI, Conex Grup, Tess [i Trans Conex). Deci, cu totul, de la guvernoiu, 643.000 de cocari numai \n 2002. Dar mai am [i alte probleme. De exemplu, \mi amintesc acum c` pe 19 septembrie 2003 am depus o ofert` de p`cur` la centrala de stat Termica SA Suceava. A fost singura ofert` depus`. Pre]ul pe pia]` era cel mult 160 de coco pe ton`. Eu am cerut numai 177. Mi le-au luat, domle, pe toate 5.000 de tone mi le-au luat. {i, a[a, ca prin cea]`, ceva \mi spune c` am mai ciugulit vreo sut` de miliarde de leu]i ba de pe la Compania Na]ional` a Lignitului OLTENIA SA T\rgu Jiu, ba de pe la Societatea Na]ional` NUCLEARELECTRICA SA Bucure[ti, Sucursala CNE Invest, Cernavod`, [i asta numai \ntre august 2003 [i februarie 2004. Cu licita]ii \n regul`,

Ioan Melinescu, pre[edintele Oficiului Na]ional pentru Prevenirea [i Controlul Sp`l`rii Banilor, a fost schimbat din func]ie. Cum ar veni, Yasser ArAPAPS nu [i-a r`cit gura [i tastatura chiar de poman`, iar cele dou` anchete din pagina 3 a AC, despre coruptul Melinescu, au fost citite ([i) de cine trebuia s` le citeasc`. |ns`, la cum merg demisiile \n Romnia, n-ar fi de mirare s` auzim c` fostul mili]ian Melinescu a ajuns consilierul personal al nu [tiu c`rui ministru. S` fie, oare, adev`rat ce i-a spus un coleg lui Yassser: c` Melinescu a ajuns consilierul ministrului de Justi]ie, Cristian Diaconescu? Dac` da, \nseamn` c`, de fapt, nu prea am \nvins.

Achizi]ionarea acestui pachet de ac]iuni


de c`tre BERD [i IFC nu este singura investi]ie de portofoliu pe care cele dou` institu]ii financiare interna]ionale o au \n Romnia. Riscul de concentrare economic` (am devenit cumva prea tehnic?) ar trebui s` fie ]inut \n fr\u de Legea concuren]ei (nr. 21/1996) care oblig` BERD [i IFC s` \[i v\nd` ac]iunile la BCR dup` un an de la cump`rare. Se \nt\mpl` \ns` c` BERD [i IFC vor s` r`m\n` \n aceast` investi]ie mai mult de un an, [i atunci cum crede]i c` poate fi rezolvat` aceast` problem`? Prin ordonan]` de urgen]`, guvernul introduce o excep]ie de la Legea concuren]ei. Romnia este, orice s-ar zice, o ]ar` de excep]ie.

Un respectabil domn finan]ist


i-a povestit odat` lui Yasser ArAPAPS o chestie pe care i-a zis-o, odat`, lui Mugur Is`rescu, un respectabil finan]ist de pe vremea lui Ceau[escu: atunci c\nd ai o problem`, emi]i o lege [i problema e ca [i rezolvat`! Yasser nu [i-ar fi adus aminte de aceast` \n]eleapt` indica]ie regizoral`, dac` nu a[ fi citit Nota de fundamentare care a stat la baza unei Ordonan]e de urgen]` emise \n cazul privatiz`rii BCR. V` spun sincer: mare lucru nu am \n]eles din Nota asta, \ns` ce (cred eu c`) am \n]eles m-a cam pus pe g\nduri.

De[i a[ fi fost \n stare, nu am \n]eles prea bine


de ce e musai ca salaria]ii de la BCR s` cumpere un pachet de ac]iuni la un pre] de nu [tiu c\te ori mai mic dec\t pre]ul pie]ii. Ce strategie de privatizare mai e [i strategia asta a guvernului care zice c` v\nzarea pachetului de 8 la sut` c`tre Asocia]ia Salaria]ilor BCR se realizeaz` la un pre] pe ac]iune care nu poate fi mai mic dec\t valoarea nominal` a unei ac]iuni, respectiv 10.000 de lei? P\n` la urm`, Comisia de privatizare a acceptat un pre] de 10.350 de lei, cu 350 de lei mai mare dec\t valoarea nominal` a unei ac]iuni. Argumentele Comisiei (recompensare, cointeresare, protec]ie \mpotriva concuren]ei) s\nt frec]ie la picior de lemn, din moment ce, dup` o vreme, salaria]ii \[i pot vinde ac]iunile cui [i cu c\t vor, chiar [i concuren]ei, de ce nu?

ce crede]i? Ei, c` uneori m` mai plictiseam pe acolo p\n` se deschidea singura ofert`, a mea, de dura mai mult s` se scrie procesul-verbal, `sta e riscul meu. {i [ti]i ce problem` mai am? C\]i bani oi fi d\nd eu la

PSD? M` mai \ntreab` unii, al]ii. Dar s\nt sincer, le spun c` nu [tiu. Cum dracu s` mai ]in minte [i asta?? Biroul de aprofund`ri contabilice[ti

Noi bancnote care nu [tiu carte de credit


De[i s-au b`tut r`u de tot, s\rbii [i croa]ii mai au c\te ceva \n comun, dup` cum vede]i [i \n facsimile. Dup` ce s-au l`sat unii pe al]ii f`r` chilo]i pe ei, acum s\nt obliga]i s` umble \n ditamai pielea goal` peste tot. Chiar [i prin bancnote. Cei dint\i au fost croa]ii, iar s\rbii n-au \ndr`znit s` pomeneasc` [i \n scris ceea ce doar au desenat. E vremea a[adar s` ne aliniem [i noi politica monetar` la noile realit`]i ale zonei [i, c\nd va fi s` ias` bancnota de 5 milioane, s`-l punem pe ea direct pe Terente. M`car s` ne l`ud`m [i noi cu un lucru: c` avem cea mai mare bancnot` din Balcani. Rubla lui Dumnezeu

Am \n]eles, de pild`, c` BERD-ul [i IFC-ul


s\nt de acord s` cumpere un pachet de 25+2 la sut` din ac]iunile BCR numai \n cazul \n care se emite o garan]ie de stat pentru activitatea (dezastruoas`) a fostei Bancorex. Deci, din nou apare eternul [i fascinantul Bancorex! Ulterior, Comisia de privatizare a recurs la o alt` solu]ie: preluarea de c`tre AVAB a tuturor drepturilor [i

Yasser ArAPAPS

capitalul fra]ilor marx

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

23

Via]a parlamentar` la ]ar`


Va trebui s` ne crede]i pe cuv\nt: exist` un deputat PSD pe care \l cheam` Octavian Mitu. Nu l-am fi deranjat \n acest spa]iu dac` nu [i-ar fi f`cut cabinet parlamentar la ]ar`. Dar modest, c`ci nu l-a f`cut la Moeciu, nici la Azuga, nici m`car la Garmishparkenkirchen, ci exact la Castelu, undeva \n Constan]a. Are firm` la strad`, pe un magazin, cred c` o vede [i d\nsul c\nd trece cu ma[ina prin sat. Biroul e mai la dos, l\ng` fosta coopera]ie. |n`untru, un fi[et pe care scrie 1988, c\teva gioarse de sc\nduri, o mas` pe care zace un co[ de gunoi (sau o g`leat`); dou` scrumiere albe; o u[` pe care scrie contabil [ef. Al`turi e ghi[eul local al Po[tei Romne, iar mai \ncolo e o privat` sinistr`, cu o singur` u[` la dou` cabine. Totu[i, umbl` zvonul c` s-a mutat. O doamn` care vinde lighene, ciorapi [i ap` plat`: }ineau unii ni[te [edin]e, da nu i-am mai v`zut, cred c` s-a desfiin]at, s-au mutat de acolo. Oricum, pe deputat nu-l [tiu. Moflic Nelu Sorin, particular, zice c` PSD-ul a \nchiriat o cas` cu etaj, acolo tre s` fie ceva. A fost [i Maz`re prin sat, cu alai, cu baloane, dar de Mitu n-a auzit. |n sf\r[it, o s`teanc` ceva mai \nfipt`, cu chef de vorb`: {ti]i unde-i biroul deputatului Mitu? Micu? St` mai \ncolo! Mitu, nu Micu. E deputat PDS? Nu, PSD Aaa, TSD! Nu [tiu, n-am auzit de el!. Biroul Dogmatic

Untu scoate sponsor din ]`rani


Untu e omul. Omul e primar. Primarul e \n Trife[ti de Ia[i. El a[a pl`te[te ajutoarele sociale: Ne plimb` c\teva zile, ca s` ne treac` nemul]umirile. St` de fa]` la semnare ca s` ne fie fric` s` zicem ceva de sume. {tatul are ultima coloan` scris` \n creion sau goal`, ca s` completeze el ce sum` vrea. Din suma scris` ni se opre[te ceva pe chitan]`. Ni se spune c` e impozit pe venit, c` e taxa de doctori, c` s` mearg` treaba bine \n comun`, c` s` fim sponsori. Untu ne face sponsori automat la [coal` [i c`min cultural. Dar [coala e cu u[i ce nu se \nchid bine [i toat` iarna e ori f`r` foc, ori cu lemn putred care f\s\ie, luat de la prietenii lui din Tazl`u. C`minul Cultural? E g`urit la tavan. Untu scoate astfel sponsori din s`racii [i handicapa]ii Trife[tiului, iar primarul PSD scoate din Vasile untu [i sm\nt\na: A, era pentru pomul de Cr`ciun domnu reporter, eu nu pot s` le tai chitan]` f`r` voie. ba tocmai de jude]ul Vrancea, Ei s\nt de acord, eu \i fac sponsori, ce, eu m` bag \n democra]ia asta? Eu nici nu stau la dat de handicap sau la ajutor social eu dau ori \n magazine, ori \n [coal` d`m. Care-i treaba, ei trebuiau s` ias` la munc` [i n-o dovedit s` ias` la munc` pe total, normal ar fi trebuit s` nu le d`m banii, dar ca s` nu sufere tot copiii lor, le d`m banii la [coal` sau c`min. Dumneavoastr` c\nd lua]i salariu, semna]i pe c\t lua]i, nu e cu for]a. E[ti de acord, da? Ia chitan]`, e[ti sponsor! Asta e. Eu nu fac nici o afacere. Eu, dac` am o preocupare, tot pentru [coal` am, ca s` nu d\rd\ie copiii. S\nt intelectual, domle, nu merge cu asta! S\nt profesor de educa]ie fizic` Acum ve]i spune c` Untu nu a f`cut mare br\nz`. Ce mare br\nz`, o sut`, dou`, cinci sute de mii dar parc` br\nza lui Untu de la Trife[ti e c\t Ro[forul, sau Camamberul din Place Pigalle. Asta da aliniere la standarde!

Jude]ul tractoristului Opri[an a r`mas de c`ru]`


Afl`m c` tocmai a luat fiin]` Autoritatea Electoral` Permanent`, organiza]ie care are patru filiale regionale (Est, Vest, Nord [i Sud) [i care \nsumeaz` 41 de jude]e. C` unul din cele 42 de jude]e ale ]`rii a fost l`sat pe dinafar`, asta putem \n]elege, av\nd \n vedere c` pesedi[tii nu au fost niciodat` obi[nui]i s` numere corect p\n` la sume at\t de mici. Dar c` e vor-

Reporterre--terre

asta chiar nu putem tolera. Cum s`-l la[i tocmai pe Marian Opri[an s` fure alegerile singur \n ditamai provincia european`, f`r` nici un ajutor? Ar trebui s` i se dea [i lui o mic` m\n` de ajutor. C` cu m\na lui nu-i \n stare s` fac` mare lucru. Nici m`car s` scrie. Foc[ani [i par`

P\inea noastr` cea de toate silele


{oricelul terorist din gruparea Al-Caedar, aripa De R\[nov afumat, a lovit din nou, de aceast` dat` la Cluj: inspectorii OPC au descoperit \n aluatul destinat p\inii clujenilor excremente de [oricel. Dup` o analiz` minu]ioas` a probelor, autorit`]ile au ajuns la concluzia c` periculosul infractor n-o mai duce mult: \n excrementele sale s-au g`sit urme de ciocolat` expirat` cu mu[te moarte \n ea.

Recycle Bin Laden

24

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

Oficina Hai, b` Prutene, c` acum de tain` cea e


Aten]ie, carde Ia[iu!

Fraza trece, virgulele romn

Ac]iunea Academiei Ca]avencu, n calitate de partener media al cardului Euro<26, un card studen]esc de identitate combinat cu un card Visa Electron eliberat de Banca Transilvania, a continuat, cum v` spuneam n num`rul trecut, la Ia[i. Ne-am nt\lnit cu ziari[tii la o conferin]` de pres` la Casa Universitarilor, am mers cu ei la un cocteil, apoi am f`cut, din nou, abonamente cu ultrareducere de 75 la sut`! Ce s` mai spunem, Ia[iul este acela[i ora[ minunat, acela[i centru universitar plin de fete frumoase [i b`ie]i dezghe]a]i. Pe lng` reducerile europene [i na]ionale date de cardul despre care vorbim, Ia[iul a ad`ugat noi discounturi, de la Teatrul Na]ional [i pn` la clubul Ro[u [i Negru, loc n care s-a [i desf`[urat concertul cu Florin Chilian, Ada Milea [i Cassa Loco. Dup` Ia[i a urmat Craiova Doamnelor [i domnilor cititori, ave]i \n fa]` un document realizat de unde, de asemenea, s-au oferit min]ile luminate ale pesedi[tilor de la Organiza]ia PSD a sectorului 2 din Bucure[ti. Dup` cum vede]i, prea mult` basc` pe cap [i pixul dup` abonamente cu reducere maxiureche au atrofiat \n timp anumite organe de g\ndit, dar limba de lemn m` [i li s-a prezentat studen]ilor de acolo cardul Euro<26. Ziua [i g\ndirea de tip comunisto-iliescianist a r`mas la fel de vie [i de frumoas`. De aceea, nici nu [tim care din frumuse]ile exprim`rii pesediste s-a terminat cu un concert n aceea[i formul` la disco-clubul s` vi le semnal`m mai \nt\i. Ne-a pl`cut foarte mult acea virgul` pus` Gin Gin. Studen]ii no[tri s-a do\ntre subiect [i predicat \n propozi]ia care, au tupeul din ultimul paragraf, dar [i ideea c` noi, militan]ii PSD-ului iubim aproapele nos- vedit c` se distreaz` mai bine dect studen]ii lor! tru [i milit`m pentru el [i familia lui. |n ultimii ani de zile am tot
v`zut cazuri din astea: din iubire pentru aproapele pesedist o mul]ime de fonduri europene au ajuns la el [i la familia lui.

Doar o fotogram` s`-]i mai pun!

chiar distrac]ie la Big Brother! P`i, tu ai stat pu]in \n Cas`. Da pe mine m-a ]inut \n`untru de dou` ori: o dat` \nainte de Revolu]ie, a doua oar` imediat dup`. {tii ce chef de sex mi se f`cea? {i nu aveam dec\t dou` posibilit`]i: ori s` trec pe la ofi]erul din Camera secretelor [i s` le-o trag fr`]iorilor, ori s` m` duc la du[ [i s` scap s`punul.

Justi]iarii peremi[ti George Pruteanu [i Dumitru Dragomir, care pe vremea lui Big Father au fost surprin[i \n ni[te posturi indecente fa]`-profil, dup` ce unul a furat din balcoane, iar cel`lalt de pe stadioane
Tr`d`torul de partide [i manglitorul de zacusc` George Pruteanu s-a ar`tat, tocmai el, scandalizat de scenele fierbin]i de la Big Brother. Cei care-l cunosc spun c` totul se trage doar de la invidia pentru protagonistul masculin al scenei, care se dovede[te bine [i intens dotat. Aceast` ipotez` func]ioneaz` deoarece, a[a cum s-a mai spus, George Pruteanu a fost unul dintre pionierii care au purtat cravata nu tocmai flasc` a filmelor porno din Romnia. El a produs, pe cnd r`spundea de cineclubul studen]esc, la Ia[i, n calitate de actor, operator [i regizor, o pelicul` n care juca mai multe pozi]ii, ajutat de o prostituat` localnic`. Cum film`rile se f`ceau cu un aparat care trebuia tras, din cnd n cnd, cu mna (pe bune!), Pruteanu a ajuns n ultimele secven]e doar s` mimeze ac]iunea. Filmul s-a f`cut pe o pelicul` de 16 milimetri, drept pentru care s\ntem convin[i c` Georgic` P. este invidios pe cei c]iva centimetri n plus cu care evolueaz`, pn` la cap`t, protagonistul de la Big Brother! Georgic` pelicul` mic`

Magnatum laude

Sintaxa pe valoarea ad`ugat`

cornu de umbr`

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

25

A \nceput astenia de prim`var` social-democrat`


S\mb`t` diminea]`, \n timp ce redactorii Academiei Ca]avencu munceau pentru mai binele gazetei, tinerii tesedi[ti cu cravat` ro[ie se distrau pe muzic` la Sala Polivalent` din Bucure[ti. A[a cum anun]a [i postul Realitatea TV, care a difuzat integral aceast` \nt\lnire: Peste 6.000 de tineri particip` la manifest`rile prilejuite de Prim`vara Social-Democrat`. Peste 6.000 de oameni f`r` ocupa]ie, dornici de parvenire, au aplaudat frenetic interven]iile t\n`rului tesedist Ponta, ale t\n`rului pesedist N`stase [i ale \nc` unor pu[tani cu fi]e de agen]ie, \n loc s`-[i pupe gagicile tesediste frumos \n Ci[migiu. Spicuim din discursul t\n`rului Ponta urm`toarele gre[eli gramaticale [i de topic`: Haide]i s`... [i faptele doar unora. Asta la nivel superficial. La nivel profund, Ponta s-a luat de corup]ia din Romnia, de fondurile europene deturnate, de dinozaurii din administra]ie, \ntr-un cuv\nt, un adev`rat discurs anti-PSD, de era N`stase s` izbucneasc` \n lacrimi. Cuv\ntarea s-a terminat cu: Un adev`rat conduc`tor nu numai c` \[i conduce poporul, dar \[i ridic` poporul. Domnule prim-ministru, noi s\ntem \n picioare!. Aplauze. Emo]ii. Domnul primministru, cu o min` u[or vinovat`, \nconjurat de mii de lupi tineri [i [oimi ai patriei, s-a ridicat, [i-a scos haina [i a ]inut o cuv\ntare populist`, dup` care muzica a \nceput s` c\nte \n sincron cu versurile proiectate pe ecran: Satisfac]ie Be]ie, Aten]ie Deten]ie, Birocra]ie Infec]ie, Tehnocra]ie Direc]ie, Bog`]ie Frec]ie. |ntreaga manifestare s-a \ncheiat pe acordurile piesei vocalinstrumentale dedicate poporului We will rock you, probabil prescurtare de la We will fuck you, Ro. Epoca de [aur

Vanghelie nu mai este care este

E clar. Marian Vanghelie a fost dat afar`. Ne va lipsi. Marian Vanghelie a fost c\ndva primar care este. Acum e doar o amintire, un primar care era. Ne-a parvenit la redac]ie scrisoarea trimis` de el c`tre PNA chiar \nainte de a se sf\r[i totul. Marian [tia c` este vizat. {tia c` va fi anchetat. A[a c` a \ncercat s` fac` ceva. Iat` mai jos facsimilul \ncerc`rii sale disperate.

Groapa Marianilor

reclame de ras

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

27

condica de sugestii [i reclame

Din cartea de Bucale

comunicare pe care
Cititori lor ie m-ai pu]ini intelgen]i de ct a-i no[trii!

Locul n care Dinamo tran[eaz` cu Adi Ilie

Dup` modelul e[ti pe felie cu Adi Ilie, a ap`rut [i o m`cel`rie de fotbali[ti. Nu [tim ce scoruri are M`cel`ria Dinamo, dar probabil c` nu-i campioan` la vnz`ri. Pentru simplul motiv c` e situat` n Alba Iulia, adic` ntr-un loc n care nu e densitate prea mare de filipinezi, pakistanezi si alte

neamuri amatoare de cotlete de maidanezi. Cu toate acestea, va fi vad bun acum de Pa[te, cnd lumea se nghesuie s` cumpere, n loc de mu[chi de vit`, gambe [i coapse antrenate de miel, [i n loc de cioc`nele de porc, crampoane de miel. Capra cu trei maidaniezi

Iat` un produs de excep]ie, al c`rui gust inegalabil este dat de ingredientele sale cu totul originale. Mirodenia [oseaua Alexandriei i mprumut` ceva din mirosul ei specific, de mahala [i ]i las` un gust amar, fiind un produs de marc` al primarului Vanghelie, care, n parantez` fie spus, nu a citit n

via]a lui nici m`car o carte de bucate. Ingredientul Bucure[ti ]i taie respira]ia, strnindu-]i senza]ii puternice. Gustul fin al Bucure[tiului e greu de descris n cuvinte. {i se poate compara cu senza]ia, unic` n spa]iul european, a golului n stomac dat de c`derea n gol, din trei n trei metri,

cu ma[ina ntr-o crevas` stradal`. Poate con]ine [i resturi delicioase de maidanezi. La un asemenea produs se c`dea trecut` avertizarea: Consumul repetat de Bucure[ti d`uneaz` grav s`n`t`]ii. Tomata Hari

Casa de schimb nu-i acas`, cu min]ile

Om cu scaun \n cap
|i salut`m pe to]i microbi[tii din aceast` scar` de bloc bucure[tean cu un Huo [i la mul]i ani! [i le spunem c`, sincer, s\ntem mul]umi]i. Mai bine s` devasteze stadioanele [i s` plece cu amintiri de acolo, dec\t s` intre dup` vreun derby SteauaRapid \n vreun muzeu [i s` plece cu tablouri [i statui. De asemenea, le semnal`m c` exist` \n Romnia [i al]i colec]ionari de obiecte de la meciuri. Eu, de pild`, am colec]ionat c\ndva flegme primite \n frez` de la galeria Rapidului (f`r` s` am curaj s` fac schimb) [i am v`zut c\ndva un dinamovist care colec]iona sute de picioare \n gur` [i scaune rupte pe spinare. Casa de colec]ie

n Bucure[ti exist` un loc n care raportul leu/dolar nu se va schimba o dat` cu introducerea leului greu. Conform firmei de pe frontispiciu, la acest exchange cic` po]i s`

schimbi f`r` probleme n valut` plat`. {i b`nuim c` se dau la bancnote din epoca Ceau[escu, schimb numai euro. La valoagalbeni, ]echini, crei]ari, ar- rea lor de atunci, adic` 0. gin]i, coroane, zlo]i [i orice al]i bani, chiar [i ou` dac`-s de pe Banca de Sconcs vremea cnd era oul mijloc de tiva CFR. Au luat b`ie]ii c\teva beri la litru [i s-au apucat s` joace. Normal c` s-au enervat, c` fetele de la Bilete nici nu se uitau la ei. {i atunci s-au enervat [i-au zis: Ia mai d`-l dracu d` bridge, b`, Gogule, c` m-am plictisit [i nu ne bag` nimeni \n seam`. Ia mai adu patru beri, d`-l \n m`-sa de aviz [i hai s` relu`m clubu de Popa Prostu pe pedepse. Ai v`zut c` astea de la Casierie nu s-au b`gat nici la [ah p` dezbr`catelea. Bridge it, Bardot ................. .............................. ...................

abera]ia de libertate
De veghe \n lanul de pe scar`
S`ru m\na, mamaie! S\ntem de la guvern, Departamentul de lupt` \mpotriva s`r`ciei. |n ceea ce ne prive[te, noi am cam \nvins s`r`cia. Acum mai trebuie ca \n cele dou` luni de mandat care ne-au mai r`mas s` lupt`m [i \mpotriva s`r`ciei restului popula]iei. Din fericire pentru dvs., mai avem \n stoc o singur` u[`. Nu e ea chiar de intrare \n apartament, ci este de ie[ire... din jeep 4x4, cu \mbun`t`]iri. {i nu e cu \nchidere st\nga, ci cu \nchidere centralizat`, plus alarm`. Dac` nu v` aranjeaz`, v` putem oferi un tablou mare cu inspectorul Piedone. Nu v` mai trebuie u[`, \n plus o s` ave]i rezerva de perlan asigurat` pe via]`. Restaurantul Na, babo! domni[oara nu mai e nou` [i sigilat`. Ba s-ar putea chiar s` prezinte o uzur` moral` avansat`. C\t despre uzura fizic`, dac` s-a l`rgit sau s-a ol`rit un pic, maximum la cota 1, \i pui ni[te cuzine]i sau buc[e [i e ca nou`; \n acest caz, mesajul publicitar ar fi sunat mai conving`tor: s\nt str\mt` \n ziar. Oricum, \i ur`m bun venit domni[oarei \n ziar, adic` \n presa scris` [i, de ce nu, [i oral`. O avertiz`m \ns` c`, \n noua postur` de ziarist`, asupra sa se vor face presiuni prin toate canalele posibile [i din toate pozi]iile. Iar ca ziarist` de reportaj, dac` [tie s` manevreze cu grij` microfonul, o vom mai vedea \n ziar [i la rubrica de arest`ri [i razii ale Poli]iei \n zona G`rii de Nord. Bun` de tipar

C`ile ferate nu mai au levate


S-au luat ceferi[tii dup` clubul de Go al po[ta[ilor. {i a[a a ap`rut clubul de Bridge Locomo-

Dilema cea mai veche din lume


|n partea aceea care \i intereseaz` cu prec`dere pe clien]ii unui astfel de anun], cu siguran]`

Ce dr`gu]i [i inteligen]i suntem cnd spunem, despre unii, nu c` sunt tmpi]i, ci c` sunt mai pu]in inteligen]i! Tot a[a am putea spune despre corup]i c` sunt mai pu]in cinsti]i, despre ur]i c` sunt foarte speciali, despre comuni[ti c` nu sunt liberali, despre ]`r`ni[ti c` sunt, de[i nu prea exist`, despre pu[c`ria[i c` sunt pu]in ocupa]i, [i tot a[a pn` ne obose[te indulgen]a. Academia Ca]avencu anun]` ns` f`r` menajamente: Cititorii no[tri sunt mai inteligen]i dect ai lor! E un alt fel de a spune c` unii au mai mult umor, mai mult` imagina]ie, mai mult` suple]e, mai mult curaj. E mare lucru s`-i ncurajezi pe unii s` r`mn` inteligen]i, cnd ceilal]i, ai lor, Ei, sunt mndri de tmpenia care-i une[te. Campania Academiei Ca]avencu ne arat` c` lucrurile care ne apropie ne [i despart, din p`cate, irevocabil de al]ii. Dac` te duce capul s` faci o galer` din ziarele pe care le citesc ei, e clar c` nu po]i rde la acelea[i glume cu un nefericit care abia de ncrope[te o b`rcu]` studiat` la gr`dini]`. Dac` ai exerci]iul lecturii [i mai [i obi[nuie[ti s` n]elegi ce cite[ti, creierul te ajut` s` treci peste orice violen]` adresat` bunului sim] gramatical, deci po]i citi cursiv inclusiv titlul acestui articol, care este un citat dintr-un cititor de-al lor. De aceea, campania aceasta mi se pare un compliment uria[ adus celor care sus]in normalitatea cu inteligen]a [i hazul lor. De cte ori nu v-a enervat un neinteligent nesim]it care se holbeaz` ca g`ina n lemne la ce face]i? Unul care v` cite[te ziarul peste um`r? Ct` satisfac]ie culege]i n acest caz, cnd l revede]i balansndu-se ca prostul, n spotul Academiei Ca]avencu, ncercnd s` nu piard` cmpul vizual? {i ce sentiment de justi]ie v` cuprinde cnd cade ca un sac de cartofi, pentru c` exist` cretinism [i n instinctul de conservare! De fapt, cel mai tare mie mi-a pl`cut zmbetul cititorului de Ca]avencu, abia schi]at, n]elept, o traducere rafinat` a unui uria[ hohot de rs, care ne zguduie pe to]i cnd batjocorim conspira]ia mondial` a imbecililor [i tic`lo[ilor. De obicei, cnd e[ti vizibil mai inteligent dect interlocutorul, ]i se spune cu repro[: bine c` e[ti tu de[tept! Cred c` e foarte corect, doar c` lipse[te ceva. Solidaritatea. Reiau, deci, n concluzie, din perspectiva campaniei Academiei Ca]avencu, [i vin [i zic: Bine c` suntem noi de[tep]i, c` ei nu sunt! P.S. E clar c` lupul care a nnebunit n reclam` e la fel de inteligent ca [i cititorii lor. Cu vorbele lui, le aduc [i acestora aminte: Ave]i grij`! Pa!

R`zvan EXARHU

28

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

Foamea culpa
Melul de Pa[ti
Afl`m cu bucurie c` un american din jude]ul Texas, puternic impresionat de filmul lui Mel Gibson, Patimile lui Isus, s-a hot`r\t s`-[i m`rturiseasc` imediat o crim`. P`i, dac` ai no[tri merg numai la A doua c`dere a Constantinopolelui [i Garcea [i oltenii, cum naiba s`-l vede]i pe {erban Mih`ilescu sau Miron Mitrea venind de la film [i m`rturisind c` a luat [pag`?! Miron MITEA

r`spunsuri la scrisori
Toma Ion (Titu): Dup` cum probabil a]i aflat, chiar premierul Adrian N`stase a zis c` o s` dea cu baronii de p`mnt. Eu unul nu-l cred, dar vreo 40 % dintre noi or s`-l cread`. Vom folosi informa]iiile pe care ni le-a]i pus la dispozi]ie. Nicolae Fe[nic (Cluj-Napoca): S\ntem cu inima al`turi de dumneavoastr` [i de to]i greco-catolicii care au suferit attea. Mul]umiri pentru gndurile bune. Marius {tefan (Timi[oara): Observa]iile dvs. \n leg`tur` cu articolul Trecute vie]i de regi [i regine snt binevenite. Autorul c`r]ii la care se referea articolul, dl Ion Mamina, va mplini n august 63 de ani, deci nu mai e tn`r. Anul Unirii (1854 n loc de 1859) este o sc`pare de, ca s` spun a[a, corectur`. Autorul n-are nici o vin`. Ave]i dreptate [i cu Imperiul Austro-Ungar, care la 1866 nu exista. Nu ave]i dreptate n leg`tur` cu Constitu]ia de la 1866. {i iat` de ce: imediat dup` ce regele Mihai I a semnat actul de abdicare, la ora 15, n 30 decembrie 1947, la ora 19,30 se deschide [edin]a extraordinar` a Adun`rii Deputa]ilor, care ia act de abdicarea regelui Mihai I pentru el [i pentru urma[ii s`i, abrog` Constitu]ia din 1866 cu modific`rile ei din 29 martie 1923 [i acelea din 1 septembrie 1944 [i urm`toarele. {i asta fiindc` Constitu]ia din 1923 nu era o nou` Constitu]ie, a[a cum crede]i dvs., ci Constitu]ia din 1866 c`reia i s-au adus complet`ri. Prerogativele regale erau ns` acelea[i, [i comuni[tii [tiau asta. A[a c` pentru a da o form` legal` abdic`rii au abrogat Constitu]ia de la 1866. Mul]umiri pentru aten]ia cu care ne citi]i. Miss Ion (Pite[ti): Nu v` sf`tuiesc s` lua]i n serios toate ofertele pe care le primi]i n cutia po[tal`: primul lucru pe care l face un american care se ntoarce acas` de la slujb` este s` pun` la gunoi asemenea chestii. {i nu le merge r`u deloc. n ceea ce prive[te Tetelu, ave]i dreptate: am refuzat propunerile de a sista rubrica. {i asta din cauz` c` Tetelu are deja fanii lui, mai mul]i dect v` pute]i nchipui. Pute]i s`ri peste el, dar atunci no s` mai pute]i afirma: citesc din scoar]`-n scoar]` Academia Ca]avencu. {i ar fi p`cat.

Durere de nam prost

coasa lux

rubric` permis` doar cu acordul rudelor decedate

Justi]ia sud-coreean` umbl` nu doar cu capul spart, ci [i cu ficatul g`urit. Aceasta a obligat o firm` s` desp`gubeasc` familia unui angajat decedat din pricina abuzului de alcool, adic` mort de beat. Nu este vorba de vreun pilot de teste sau manechin la Vinalcoolul din Seul; [i nici de vreun workaholic de tip americ`nesc, care s-a pl\ns c` din cauza colegilor de birou be]ivani a fost expus efectelor b`utului pasiv. Omul nostru \[i {tefan AGOPIAN convingea clien]ii s` cumpere publicitate \n revista la care

lucra b\nd cu ei p\n` c`dea sub masa negocierilor. Valoarea contractelor devenea astfel direct propor]ional` cu \mbiba]ia alcoolic` a directorului de publicitate. La o astfel de fi[` a postului, \mi imaginez ce chef mai ai s` ie[i cu prietenii la un [pri] dup` program. Sau m` g\ndesc la reac]ia so]iei c\nd ajungi noaptea t\rziu acas`: Min]i, nenorocitule. Dac` st`teai la serviciu ar fi trebuit s` fii beat. Tu e[ti treaz muci, ca un porc. Libert, Publicit, Ebrit

Tovar`[i, iat` c` se poate! Lipsuri exist` peste tot \n lume. Chiar [i pe continentul african, despre care se credea c` nu duce lips`, ba dimpotriv`. Avem spre exemplificare dou` a[ez`ri africane, una care se vait` c` n-are, alta care ar cam lua de la al]ii. S`-i \n]elegem [i pe bie]ii oameni, au ajuns s` r\d` de ei [i p\n` [i exploratorii albi. E o ru[ine \n primul r\nd fa]` de semenii apropia]i. Ace[ti orfani ai soartei nu vor putea niciodat` s` zburde de la un copac la altul la fel ca suratele lor maimu]e. Pentru c` le lipse[te tocmai coada cu care s` se prind` de crengi. Nam Ila

popoarele denigratoare

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

29

s`pt`m\na str`inilor
q Cel mai mare cappuccino a fost nregistrat de Cartea Recordurilor nu n Italia, cum ne-am a[tepta, ci n Rusia. Desigur, autorii recordului ar fi vrut s` realizeze cea mai mare por]ie de vodc`, dar, se pare, proviziile au fost b`ute de paznici! q Tot una despre recorduri: o g`in` cubanez` a murit pe cnd era gata s` fac` un ou de 168 de grame. Iat` c`, dac` nu

[tim r`spunsul la ntrebarea ce a fost la nceput, oul sau g`ina?, putem r`spunde lini[ti]i [i f`r` mari eforturi filosofico-logice c`, la sfr[it, a fost oul! q Un indian de 37 de ani s-a ngropat n satul lui din vestul Indiei [i inten]ioneaz` s` r`mn` ngropat timp de nou` zile, ct dureaz` o s`rb`toare de prin partea locului, f`r` s` bea [i s` m`nnce nimic. Dup` aceea se va l`sa scos din p`mnt, evident, dac` nu cumva o s`-i creasc` r`d`cini! q n Ciudad de Mexico exist` o [coal` de neveste care le nva]` pe tinerele fete cum s` se poarte cu viitorii lor so]i. Ei, prost s` fie mexicanul acela care-[i va mai lua nevast` f`r` [coal`! q Tot apropo de neveste: un imam tn`r din Turcia le-a sugerat b`rba]ilor din moschee s` le ajute pe so]iile lor n treburile casnice. B`rba]ii prezen]i la slujbe i-au cerut imamului s` p`r`seasc` de urgen]` moscheea [i l-au f`cut nebun. Turcul pl`te[te chiar [i pentru jigniri! q Am tr`it s` o citim [i pe asta: trei mari canale de limb` spaniol` din SUA au interzis portul must`]ii sau al b`rbii tuturor actorilor cu care au contract s` joace n telenovele! Dup` soap opera, iat` c` s-a lansat [i after-shave telenovelas! AgenCIA de pres`

Meteo |n sf\r[it, a venit [i Vremea noastr`!


Cine are nevoie de Nicoleta Luciu, Jojo, Magdalena Tun, Rocsana Marcu sau fetele de la Spicy, de vreme ce exist` b`ie]ii de la Ca]avencu?! Ei bine, Academia Ca]avencu a ie[it din nou \n strad` ca s` cear` o vreme mai bun` pentru dumneavoastr`. Senza]ional! |n aceast` s`pt`m\n`, \n exclusivitate pentru Academia Ca]avencu, Iulian T`nase [i Liviu Mihaiu.

IULIAN T~NASE [i LIVIU MIHAIU V~ PREZINT~ VREMEA

Brrr! E cam frig afar` pentru trupurile noastre nebronzate uniform... A[a c` ne-am luat umbrela, pentru c` undeva \n lume sigur plou` [i trebuie s` fim vigilen]i, \ntruc\t ploaia e ud` c\nd plou`.

30

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

coana mi]a beletrista

Jurnalul lui

Tetelu

munca cu cartea
Sabrina [i alte trucuri
n ultimele decenii, prea pu]ini scriitori afirma]i n Romnia care au ales exilul reu[esc s`-[i p`streze statutul de scriitor. Grijile adapt`rii la o via]` nou`, deruta unui spa]iu cultural pentru care nu s\nt tocmai preg`ti]i i fac s` nu-[i mai continue opera. S\nt suficiente exemple, pe care nu le voi furniza aici [i acum pentru c` ne-ar ntrista. Pu]ini au reu[it s` r`mn` scriitori romni (adic` s` scrie!) [i mult mai pu]ini s-au integrat n literatura noii lor patrii. Dumitru Radu Popa a r`mas scriitor romn, de[i s-a adaptat bine [i vie]ii culturale new-yorkeze n care se mi[c` u[or. Dovada cea mai recent` c` e a[a o constituie romanul Sabrina [i alte suspiciuni* care-l readuce n aten]ia cititorului romn. O carte construit` ca o dantel` foarte preten]ioas`, cu interesante intersect`ri de fir epic [i cu masc`ri [i demasc`ri succesive care ]i pun la ncercare aten]ia, cu o contaminare vizibil` venit` dinspre literatura american`. Personajele c`r]ii evolueaz` independent [i, pe nea[teptate, se dovedesc a face parte din aceea[i poveste obturat`, pn` atunci, de false identit`]i, de piste derutante. Cu toate c` par a fi cet`]eni americani onorabili, mul]i din eroii c`r]ii se arat` a avea leg`turi cu spa]iul romnesc [i, mai ales, cu re]ele de agen]i adormi]i. Nu vreau s` v` povestesc nici ac]iunea, nici s` v` fac cunoscut deznod`mntul. V` las perspicacitatea s` se exerseze. Ceea ce trebuie s` constat este c`, n acest roman, mi se pare c` Dumitru Radu Popa face un inventar al instrumentelor sale de scriitor, le folose[te, [i caut` tonul, inventariaz` capacitatea sa excelent` de fabula]ie. Pentru mine acest roman este semnul c` Dumitru Radu Popa vrea s` scrie o carte mult mai serioas` pe care, cu voie sau nu, o anun]` aceast` apari]ie editorial`. Ioan T. MORAR
* Dumitru Radu Popa, Sabrina [i alte suspiciuni, roman, Polirom, 2004.

Merit` un camion plin. De recuno[tin]`. Pentru c` merit`. Face to]i banii. PSD-ului. Aduna]i-v` \n jurul revistei [i citi]i Jurnalul lui Tetelu!

cronica unor dezam`giri. C`ci entuziasmul cu care s\nt \nt\mpina]i Lavinia Milo[ovici (Zeus din Milo), Gic` Hagi (Hagi pre[edinte!) sau Leonard Doroftei, ei bine, nu este \ntrecut dec\t de furia cu care acelea[i personaje s\nt contestate c\teva pagini mai \ncolo. Singurul sport ce pare a-i provoca ziaristului o bucurie constant` [i chiar calm`, a]i ghicit, este tenisul. O partid` Arantxa Sanchez Steffi Graf devine prilejul unui editorial intitulat Fotografia sinelui pe

iarb`. |n alt meci, la Polivalent`, editorialistul \ntrez`re[te, pe sub tricoul lui Roger Federer, l\ng` omopla]i, urma unor cioturi de aripi. |n textele sale despre tenis, Cristian Tudor Popescu este emo]ionant. P\n` [i cei mai \ncrunta]i b`rba]i devin uneori ni[te duio[i adolescen]i. Atunci c\nd iubesc. Viorel MO}OC
* Cristian Tudor Popescu, Sportul min]ii, Ed. Humanitas, 2004.

cinem-a p\r\t
Raport despre starea ra]iunii
|mi amintesc aplauzele de la Gala filmului romnesc, c\nd conducerea cinematografiei romne[ti, cei de la CNC, erau at\t de m\ndri cu at\t de multe filme romne[ti scoase dintr-o dat` pe pia]`. Eram \n sal` [i, dup` o vizionare chinuit-atroce a filmului lui Ioan C`rm`zan, Raport despre starea na]iunii, am avut surpriza s` aud aceste aplauze incredibile. Parc` eu [i cei de acolo nu v`zuser`m acela[i lucru. Un scenariu inexistent, ac]iuni inexplicabile, filmare \ngrozitoare, art` nul`. Eu v`zusem o infec]ie, ei v`zuser` un film. {i, de fapt, era explicabil: toat` sala era plin` de prieteni, de rude, de rela]ii sau persoane \n c`utare de rela]ii, oameni care vor s` fie v`zu]i, erau oficialit`]i, era Sergiu Nicolaescu, era ministrul R`zvan Theodorescu, erau cei care veniser` la cel`lalt film slab care rulase \nainte, Maria. |mi mai amintesc un lucru. Acum vreun an, c\nd Irina Dinescu tocmai ce \ncepea s` apar` prin reclame [i s` fie mediatizat`, brusc, C`rm`zan a anun]at public c` vrea s` o ia \ntr-un rol principal \n filmul lui. M-am g\ndit atunci c`: 1) E cam acela[i gest pe care l-a f`cut Blaier c\nd a cooptat-o pe Abramburica \n filmul lui, tot \ntr-un rol principal. pare nu numai caraghios, dar [i perfect inutil. Dup` ce a lansat nefericita idee c` poezia a murit din cauz` c` nu mai are cititori, Ion Simu] ncearc` din nou s` atrag` aten]ia asupra sa. Iat` c` a reu[it! ({t. A.) q n Sala Oglinzilor din Palatul Jean Mihail, azi Muzeul de Art` din Craiova, cu mare fast [i tam-tam mediatic local, au fost decernate premiile Academiei Eminescu, o [u[anea cu personalitate juridic` al c`rei pre[edinte este Ion Deaconescu, profesor la Facultatea de Drept a Universit`]ii craiovene [i fin al lui Ristea Priboi. Laurea]ii: Eugen Simion, el \nsu[i, pre[edintele Academiei Romne, [i Adrian P`unescu, senator de Dolj. Sau altfel spus, conduc`torul [tiin]ific al unui doctorat cu cntec [i doctorandul nsu[i. Simion a acceptat s` fie prezent la ceremonie abia dup` ce i s-a comunicat valoarea premiului: 20 de milioane de lei. S`rmanul Simion, nu se mai ajungea cu cheltuielile, a[a c` a jinduit [i la banii din B`nie ai finului lui Priboi. n cuvin]elul rostit la cere2) Ce fel de regizor e `sta care \[i ia actorii principali \n func]ie de c\t de mediatiza]i s\nt? 3) Sigur a f`cut-o ca s` se pun` bine cu Dinescu. 4) Vai de Irina Dinescu, care o s` \[i \nceap` cariera de actri]` \ntr-un astfel de film! La gal`, dup` vizionare, C`rm`zan [i-a chemat actorii din public, s` urce pe scen` al`turi de el. A urcat [i Irina Dinescu. Ca s` se pun` bine \n continuare cu taic`-s`u, C`rm`zan a \ntrebat-o ce p`rere are despre rolul ei, despre film. {ti]i voi genul de umflare pompieristic` a gogo[ii. Irina Dinescu, vizibil jenat` c` ap`ruse \n aceast` mizerie, a zis c` are o durere de spate cumplit` [i c` nu e \n stare s` zic` nimic. M-am g\ndit: a \nceput r`u, dar continu` bine. {i ca s` \ncheiem socotelile, s` v` mai spun c`, dup` dou` s`pt`m\ni de rulare, Raport despre starea na]iunii a avut \ncas`ri de 298 de dolari. A[a c` nici nu [tiu ce s` fac. S` v` \ndemn s` vede]i cel mai prost film f`cut dup` Revolu]ie [i s` \i cresc astfel v\nz`rile? Sau s` v` zic s` nu v` duce]i, dar atunci o s` m` crede]i c\nd spun c` e un film teribil de slab? Alexandru V~RZARU

Zgura tenismanului adev`r gr`ie[te


C\nd apare pe terenul fotbalului, tenismanul Cristian Tudor Popescu are ceva din Gic` Popescu [i Cosmin Contra. Pe scurt, e un Gic` Contra. |n momentele de form` maxim`, stilul editorialistului ofensiv [i al celor doi ap`r`tori romni se aseam`n`, relief\nd acelea[i calit`]i: d\rzenie, tenacitate, \nc`p`]\nare, aplomb, curaj, r`utate \n joc. |n meciurile mai pu]in faste, jurnalistul r`m\ne singur \n competi]ie, consum\ndu-[i narcisist voluptatea de a v\sli [i vorbi \mpotriva curentului. Adunate acum [i \n volum*, cronicile sportive din Adev`rul refac un deceniu [i mai bine de activitate \n circuitul CTP. Reg`sim [i aici c\teva din obsesiile politice [i stilistice at\t de dragi autorului. De exemplu, politic, tema disolu]iei autorit`]ii statului, \ntr-o ]ar` unde tricolorul a ajuns s` fie o bucat` de stamb` colorat`. Pe partea ailalt`, stilistic, campionul presei pe zgur` nu apeleaz` la backhand-uri, lob lift-uri sau alte solu]ii de fine]e. D` smash-uri nemiloase, bubuie cu sintagme dure [i epitete devastatoare, f`cute s` [ocheze publicul. |n pledoariile lui pentru corectitudine, profesionalism [i sportivitate, este adeseori just ca pozi]ie, dar nu o dat` exagerat ca ton. Volumul de fa]` este, \ntr-un fel, [i

show biz da cul]i

Un Simu] cam simplu]


Acum c]iva ani, Editura Aula din Bra[ov condus` de poetul Alexandru Mu[ina a avut excelenta ini]iativ` de a publica mici monografii consacrate scriitorilor studia]i n [coal`. Cum, odat` cu noile manuale alternative, c]iva scriitori apar]innd genera]iei 80 au p`truns pentru prima dat` ntr-un manual, seria de monografii a nceput cu ei. Avnd un scop didactic, editura a nceput, firesc, cu scriitorii mai pu]in cunoscu]i de profesori. Ei bine, acest nceput a strnit o nedumerire dus` pn` la indignare. q Indignat pare a fi (dar nu nedumerit) [i criticul optzecist Ion Simu]. El a v`zut n ini]iativa Editurii Aula o ncercare de a schimba canonul literar existent prin introducerea [i impunerea unor scriitori nc` necop]i pentru a[a ceva: Nu po]i s` construie[ti (scrie Ion Simu] n Romnia literar`, nr. 10) un canon din opere neterminate, cu scriitori afla]i n plin` ascensiune... Dup` care (v. R.l., nr. 11) Ion Simu] crede c` editura trebuia s` nceap` cu Eminescu [i Caragiale sau cu Doina[, Sorescu, D.R. Popescu, Breban.... Chiar dac` colec]ia de micromonografii se nume[te Canon, nu mi se pare c` editura [i-a dep`[it primul scop propus, [i anume cel strict didactic. C` unii optzeci[ti nu [i-au ncheiat opera (mai pu]in Nedelciu [i Cristian Popescu, care s\nt mor]i) e adev`rat, dar acela[i lucru se poate spune [i despre D.R. Popescu, Breban, Blandiana sau Buzura (ultimii trei au deja monografii la editura Aula). Iar a le oferi profesorilor mici monografii despre Eminescu sau Caragiale mi se

monie, Simion a promis s` aduc` el nsu[i noi membri de valoare \n [u[aneaua eminescian`, cu condi]ia ca Academia Eminescu s`-[i schimbe numele n funda]ia cu acela[i nume! Pentru c`, a[a cum Eminescu e numai unul, [i pre[edintele Academiei Romne e unul singur. Doar salariile s\nt mai multe! q Am dat un exemplu de om care e obi[nuit s` ia, dar trebuie s` vedem [i oameni care d`ruiesc. Monica Lovinescu [i Virgil Ierunca au d`ruit fostul apartament al lui Eugen Lovinescu (recuperat cu greu) din Bulevardul Elisabeta (vizavi de Facultatea de Drept) Funda]iei Humanitas Aqua Forte. Prin gestul generos al lui Gabriel Liiceanu, aceast` funda]ie a oferit spa]iu Societ`]ii Romne de Fenomenologie [i revistei aferente, unui centru de studii Constantin Noica [i, dac` se va putea renfiripa, unui cenaclu literar care s` continue activitatea Sbur`torului lovinescian. Iat`, cum ziceam, se poate [i s` dai, nu numai s` iei! (I. M.)

CARTONA{UL RO[u cu tricolor

academia CA}AVENCU
B` Pi]i, l-am luat pe Dan Pavel la noi, c` oricum f`cea bara la 22. |l lucr`m pu]in cu Meme Stoica pe gol`nie [i \l vindem dup` un sezon \n provincie lu Sechelariu, lu Pinalti sau la al]i oameni politici de fotbal. Ne umplem de bani! Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

31

mazeta sporturilor

Doar t\mpi]ii \l crede pe Pi]i


rog, chiar n-are rost s` ne d`m noi paraleli cu Italia, dec\t doar, eventual, \n ceea ce prive[te Mafia Mai bine st`m lini[ti]i la locurile noastre din tribun` [i ne l`ud`m doar cu ce-i de ap`rat \n s`r`cia neamului nostru. A[adar, ce ne-a pl`cut la Dinamo-Steaua? P`i, ne-a pl`cut c` s-a jucat tare p\n`-n ultimul minut ([i \nc` ceva pe deasupra), ceea ce pentru ni[te echipe romne[ti este, s` recunoa[tem, mai rar. Ne-a mai pl`cut [i echipa, tot romneasc`, de arbitri (Corpodean, Savaniu, Vidan) o brigad` ultra, care a reu[it s` reziste presiunilor de toate soiurile. {i ne-a mai pl`cut [i dup` meci, c\nd, la Proces [i la Recurs, oficialii celor dou` grup`ri n-au mai urlat, n-au mai incriminat, nu s-au mai b`l`c`rit ca pe vremuri. L-am apreciat pe antrenorul Andone pentru echilibru [i pentru chibzuin]a de a nu se considera deja campion. Iar Gigi Becali, z`u, nu [tim ce o fi p`]it. O fi fost doar obosit? Sau s-a \ndr`gostit? O fi m\na consilierului Dan

pozi]ie der f moftsaid b\ e din sport


q Fi]i aten]i ce preocup`ri au oamenii de la FRF c\nd pleac` la un meci \n str`in`tate: Echipa Romniei va fi cazat` la hotelul Juris Inn, din Glasgow, dar avem rug`mintea insistent` ca gazetarii romni s` se cazeze la alte hoteluri. Oare ce ar fi zis patronii de la Juris, obi[nui]i cu fleacuri precum libera circula]ie, dac` ar fi [tiut c` federalii no[tri le gonesc posibilii clien]i? S-ar fi \ntrebat probabil ce motive au [efii de la federa]ie s` fug` de jurnali[ti. Le-o fi ru[ine cu ]olul acestora, le este team` c` sfor`ie, le miroase gura? Ori le era c` fur` icoanele cu binecunoscutele strategii secrete ale lui McChicken? q Unul din ferici]ii care s`reau \n tavan la golurile lui Dinamo din meciul cu Steaua, de s\mb`t`, al`turi de Cristi Borcea, era un om de afaceri din Oradea, Marius Vizer. |n etapa trecut`, c\inii ro[ii au b`tut la Oradea.

A fost etapa prelungirilor. B`ie]ii din Prelungirea Ferentari [i din Prelungirea Ghencea s-au \necat ca Rapid [i Steaua la mal. |n loc s` \mpu[te egalul, au pierdut \n ceasul al doi[pelea, minutul 90 [i ceva. Din toat` aventura asta, au ie[it c\[tiga]i ([i \nc` de dou` ori) c\inii ro[ii, cei care acum umbl` cu coada pe sus. Pe bun` dreptate, de[i zicem noi mai au mult p\n` departe. At\t ar mai lipsi: s` se compare dinamovi[tii cu a ce milanezii, `ia care, tot cam a[a, au smuls un 22 cu Chievo prin minutul 93. M`

Gigi Becali [i Victor Pi]urc`, pre[edintele cartierului Pipera [i prim-ministrul stadionului Ghencea
Pavel? Astenia de prim`var` ori, mai grav, o iluminare mistic`? Nu se [tie, ca p`m\ntul din Pipera! Dar e cert un lucru: noi nu l-am mai v`zut a[a de calm pe omul `sta de c\nd apare el pe sticl`. Ne [i \ntreb`m: dac` ne-au pl`cut at\tea, de ce mai st`m noi s` scriem critici la ziar? P`i, din cauza lu Pi]urc`! Elementul acesta c` altfel nu-l putem numi chiar nu ne-a pl`cut. P\n` la urm`, e treaba dumnealui c` n-a c\[tigat \n dou` derby-uri consecutive. Nu orice antrenor poate s` c\[tige mereu toate meciurile. Numai c` Pi]i al nostru \n loc s` se duc` frumu[el \n camera lui, s` revad` \nregistrarea meciurilor, cu carne]elul \n m\n` aoleu, ce-mi face? Zbiar`, ]ip`, url`, r`cne[te, n`v`le[te isteric \n teren. Desigur c` arbitrii s\nt de vin`. Bine\n]eles c` o conspira]ie a viciat rezultatul neputin]ei lui tactice. {i, pentru c` to]i ceilal]i s\nt de vin`, dom Pi]urc` socoate de cuviin]` s` ignore [i presa, \nchiz\ndu-se \ntr-o mu]enie ciufut`. Cumva explicabil: c\nd nu te po]i exprima nici \n joc, \]i vine greu s` te descurci cu vorbirea articulat`. Antrenorul Stelei [i spaima cazinourilor ar face mai bine dac` ar g`si o justificare mai plauzibil` a e[ecului tactic din meciul cu Dinamo: de exemplu, c` a fost \mbr`cat \n trening, [i nu \n obi[nuitul lui costum negru, de Satana. Vade retro, Pi]urc`. Viorel MO}OC

Eva Hen]igova

|nving`torii no[tri s\nt mai inteligen]i dec\t ai lor


Mare surpriz`: echipa de semin]e [i fotbal cu piciorul a trustului Academia Ca]avencu a mai reu[it dou` \nfr\ngeri! Team-ul nostru a participat, s\mb`t` seara, la un mini-turneu organizat de juniorii Partidului Democrat. Din p`cate, afl\nd prea t\rziu c` noi am confirmat participarea, ceilal]i reprezentan]i ai presei au renun]at s` mai vin`, g\ndindu-se probabil c` noi lipsim [i nu mai au pe cine s` bat`. |n aceste condi]ii, ne-au b`tut al]ii: o echip` de liceeni [i \nc` o echip`. De fapt, trebuie s` recunoa[tem c` ne-am prezentat la turneu cu o trup` improvizat`. Cu un Big G`bi]` Drogeanu destul de obosit, \nc` dup` primele trei minute de stat \n poart`, marcat evident de at\tea [i at\tea deplas`ri epuizante \n provincie sau la chio[cul cu [trudele [i rulade cu br\nz` [i stafide. Cu o nou` achizi]ie, Alex Du]u, care nu a avut timp s` se adapteze complet stilului nostru inexistent, cu un amic de la Facultatea de Matematic` asistentul Liviu Dinu chemat special ca s` ]in` num`rul golurilor \ncasate (cu cel marcat ne-am descurcat mai lejer) sau cu Dan [i Cristi, doi oameni din corpul de pilo]i ai trustului. A[adar, a fost vorba, de fapt, de selec]ionata A, B [i D1 (adic` microbuze cu p\n` la 16 locuri) a Academiei Ca]avencu. Nu vrem s` c`ut`m scuze, dar s` nu uit`m de absen]a lui V`rzaru, cu trei fracturi la m\n` \n copil`rie, a lui Mu[at sau a lui Iulian T`nase, accidentat de o navet` de bere. El a fost al`turi de noi, \ns`, [i a observat c` Terenul a fost mic, dar acest lucru nu ne-a ajutat deloc. |n sf\r[it, nu putem trece \n ruptul capului peste b`nuiala c` ne-au pus ceva \n semin]e. Ba, mai mult, Alex Du]u e convins c` i-au umblat [i la m\ncarea de acas`. Nu mai spunem de supa de la cre[`. Despre joc putem spune c`, din nou, Drogeanu a fost cel mai bun, cu un singur gol \ncasat, trei [uturi grele respinse, o pas` de gol, o ratare [i dou` pase de ratare. Deci, noi am reu[it cea mai frumoas` ratare, iar Dan Scrobotovici a \nscris, probabil, cel mai frumos gol al acestui \nceput de mileniu. Toate acestea, \ntr-un singur meci, primul, c`ci din al doilea nu am re]inut mare lucru. {tim doar c`, dup` primul sfert de or`, cel de tatonare, am \ncasat 4 (patru) boabe, iar \n urm`toarele cinci minute ultimele, c`ci o partid` a durat 20 de minute adversarii no[tri au tras de timp, motiv pentru care nu au mai \nscris dec\t o dat`. A[adar, am luat-o cu 3-1 [i 5-0. Oricum, este clar c` putea fi mai r`u. Bine c` nu l-a anun]at nimeni pe R`zvan Cucui, colegul nostru de la Buc`t`ria pentru to]i. Laptele [i cornerul

32

academia CA}AVENCU
Nr. 13, 30 martie 5 aprilie 2004

dubios democra]ia trecea

Avem o ]ar`.
Cum proced`m?
indexul altor evenimente

contraeditorial

Usc`turi f`r` p`dure


Doi angaja]i ai Romsilva Bistri]a au fost prin[i lucr\nd de zor \n timpul programului la vila [efului. Luat la \ntreb`ri, [eful a spus: Am fost p\n` acas` [i i-am luat cu mine. Nu [tiu ce lucrau. Mai bine zicea adev`rul: Am fost p\n` acas` [i m-au urm`rit f`r` s` [tiu. M-am \ntins \n pat [i c\nd m-am trezit [i m-am dus la baie, i-am surprins c`-mi puneau faian]a. Am pus c\inii pe nenoroci]i [i ei le-au dat s` m`n\nce [i apoi i-au scos la plimbare.

Baroni de cheltuial`
Cu pu]in \naintea localelor mai exact de s\mb`t` diminea]a pe la 11,30 anticorup]ia e la mare mod` mediatic`. |nalt` de statur`, grizonat`, are burt`, gu[`, ceaf`, cont \n Cipru, pielea u[or m`slinie [i mult, mult tupeu. Ai zice c` e arogan]a \n persoan` atunci c\nd tun` [i fulger` \mpotriva complicilor ei, baronii locali. Dar nu e. E doar sosia lui Adrian N`stase, cea desemnat` de specialistul Silberstein s` redea premierului fecioria pierdut` de mult, undeva \ntre Dallas-ul lui Ilie Alexandru [i falimentul Bancorex. La \nceput, chiaburii partidului n-au luat \n serios ifosele [efului. Ca ni[te b`tr\ni p`duchi, con[tien]i c` au supt din teritoriu aproape c\t a supt centrul de la ei, s-au l`sat plesni]i de palma Delega]iei Permanente, taman c\nd fojg`iau mai cu profit prin p`rul pubian al economiei jude]ene. C\nd \ns` strategia de sp`lare a imaginii i-a amenin]at cu DDT-ul, cuiburile de parazi]i s-au pornit s` \n]epe. {i culmea, aici, \n aceste \n]ep`turi, \n aceast` iritare a c`pu[elor din provincie st` viitorul politic al ]`rii. Refuzul lui Serac, [eful coloniei din Bihor, de a demisiona poate c\nt`ri c\t admiterea \n UE. Sup`rarea agramat` a lui Vanghelie [i bomb`neala amenin]`toare a lui Mischie fac c\t autostrada Bra[ov-Bor[. Iar vocifer`rile lui Toni Grebl` at\rn` c\t rezolvarea cazului FNI. V` \ntreba]i de ce? P`i, simplu: f`r` o

\nc`ierare intern`, f`r` lupta baronilor din provincie cu nababii de Bucure[ti \n PSD n-o s` se clatine nimic. F`r` pu]in r`zboi fratricid, alternan]a la guvernare trebuie reprogramat` peste un mandat. Numai c`, dac` Delega]iei Permanente i s-ar lua pu]in s\nge, medicii ar descoperi o stare avansat` de ipocrizie. |n discursul fals al prim-ministrului ghice[ti u[or c` hot`r\rea de a mazili baroni e ca o grip` de prim`var` de care abia a[teapt` s` scape. Accesele de tuse liberal` [i str`nutul anticorup]ie \i s\nt contrabalansate de sughi]ul pesedist, cel care-i

aminte[te c` opri[anii s\nt cu ochii pe el. S\nt semne clare c` Adi lupt` de form` cu o boal` grea [i incurabil`, de care nici antibioticele baronesei nu-l pot sc`pa. Exist`, desigur, [i o opera]ie curajoas`, care ar putea salva pacientul. Un act de chirurgie politic` dur, capabil s` \ndep`rteze infec]ia cu baroni. Dar hai s` fim serio[i: \l vede cineva pe N`stase extirp\ndu-[i buzunarele?

Doru BU{CU

Arme de distrugere \n m`-sa


Generalul St`nculescu: Planurile armelor de distrugere \n mas` [i ale bombei atomice, care erau preconizate s` fie f`cute de comuni[ti, se aflau la mine. Probabil c` de armele chimice tot savanta se ocupa, c` de-aia i-a [i zis generalului: Victora[, s` ai grij` de fotocopii!

S`pt`m\na romnilor
Bivolarii [i Bazinul urinului
|n fine, ce s-a \nt\mplat cel mai important \n s`pt`m\na care a trecut? C` s-a r`stit iar baroana Emma Nicholson la [mecherii de la guvernare? A[! C` Ioni]` Nistor, membru al Consiliului General al Capitalei, a fost arestat fiind prins la spring Time cu o [pag` de 12.000 de dolari? Aiurea! C` Gabriel Bivolaru a tulit-o afar` din ]ar`? N]! Ei bine, cel mai important eveniment pentru romni a fost urm`torul: Daniel a f`cut sex cu Andreea \n Casa Big Brother!! Asta s-a discutat cel mai mult \n pie]e, \n autobuze, \n metrou. S` fie oare Andreea pl`tit` de PSD pentru a distrage aten]ia de la adev`ratele probleme ale ]`rii? S`raca doamn` Nicholson, ce-ar trebui s` fac` d\nsa pentru a atrage aten]ia asupra bandi]ilor de la guvernare? S` fac` du[ \n Casa Big Brother? N`stase, d`-te prins, \]i place de Aly! Yogarul Gregorian Bivolaru, un fel de V`c`roiu al urinei, este cercetat penal pentru nu-se-[tie-ce. Lumea a \n]eles c` ori pentru c-a b`ut urin` la serviciu, ori pentru c-ar fi devalizat BRD-ul! Vezi, dac` pe b`utorul de urin` \l chema Gregorian Iliescu, crede]i c`-l mai cercetau penal? Nicolae Mischie s-a autosuspendat din func]ia de baron local. Partidul i-a mul]umit [i probabil c`-i va mai cump`ra un Mercedes de la economat. |n schimb, baronetul local Vanghelie nu a vrut s` se autosuspende [i el, cum au f`cut colegii s`i din teritoriu. Ce, era prost? P`i, dac`-[i scria autosuspendarea lua 4 la citire [i caligrafie [i-l d`dea afar` de la masterat. |n Romnia, num`rul de autoturisme a crescut de 14 ori din 1989 \ncoace, de la 54 de buc`]i la mia de locuitori la 146. P`i, dac` te iei dup` ma[inile parcate \n fa]a sediilor PSD se stric` statistica pentru c` Dacie au numai obseda]ii. A[adar, Mercedesul e ma[in`, iar pesedistul e locuitor? Nu e! Ion Iliescu a f`cut o observa]ie la conferin]a The Economist: Romnia are nevoie de politici salariale prudente, adic` de salarii mai mici la muncitori. Adic` s` n-aib` oamenii bani [i s` mearg` la economatele lui Vanghelie, s` zic` mersi c` a inventat Dumnezeu PSDul care d` la juma de pre] sfertul de salariu din UE! Hagi [i-a \ndeplinit visul: \[i va da demisia [i de la Galatasaray. Deocamdat`, rezultatele \l sus]in adic` a luat doar o b`taie p\n` acum dar a[tept`m momentul c\nd regele se va enerva [i \i va scuipa [i pe arbitru [i pe Hakan Sukur din echipa lui. Cronic` a lu {tefan a Petrei

Gabriele, n-am ce-]i face! Dac` te-nha]` `[tia, te bag` la bul`u! |n schimb, eu m-am scos: intru \n greva setei! S\nt \n stare s` stau [i dou` s`pt`m\ni f`r` s` pun pe limb` un strop de pipi.

Auto, moto, v`leu


|n ultimii 14 ani, num`rul autoturismelor din Romnia a crescut de 14 ori. O veste care poate fi [i bun` [i rea, depinde unde o dai: \n presa noastr` sau \n cea german`.

Dale lui termic`


Ilie Must`cil`, pre[edintele Consiliului Jude]ean Cara[-Severin, a alocat unui ora[ f`r` sistem de \nc`lzire suma de 950 de milioane ca subven]ie pentru energie termic`. M`car canalizare s` aib` ora[ul `la, ca s` poat` primarul s` arunce banii altundeva dec\t pe apa s\mbetei.

|nv`]`m\nt la domiciliul din subsol


Fo[tii angaja]i ai Universit`]ii Bucure[ti locuiesc \n subsolul Facult`]ii de Litere. Ni[te oameni care au nu doar scaun la cap, ci [i b`nci [i catedre.

Ani lumin` [i kilometri omlet`


Un neam] inventiv [i nelini[tit a transformat motorul taxiului s`u, un Mercedes, astfel nct combustibilul lui principal e untdelemnul de g`tit. Dac` era romn, taximetristul [i punea la punct [i aparatul de taxat astfel nct s` dea pre]ul ca la restaurant, n cte produse s-ar fi g`tit cu uleiul consumat: Ave]i de pl`tit o distan]` de cinci omlete, dou` [ni]ele [i un cornet de cartofi pr`ji]i. Plus un mistre] la pro]ap, pornirea!.

Gabriel Bivolaru, un guru al devaliz`rilor, cel care a reu[it s`-i conving` pe [efii s`i pesedi[ti s` m`n\nce rahat \n fa]a procuraturii cu ocazia primei sale audieri

Lista lui Secu ia concediu de maternitate


Pentru o scurt` perioad` de timp, Lista lui Secu ia un binemeritat concediu. Nu s-au terminat securi[tii, din p`cate, dar deocamdat` ritmul public`rii l-a cam ntrecut pe cel al posibilit`]ilor noastre de documentare. Pe de alt` parte, pn` acum s-au adunat [i numeroase scrisori cu sugestii [i complet`ri de la cititori, de care trebuie s` ]inem cont. Tocmai de aceea, o scurt` pauz` ne va permite s` ne tragem sufletul, c` oameni sntem, dar [i s` preg`tim un cadou binemeritat de to]i cititorii no[tri, care snt mai inteligen]i dect ai lor: am nceput s` adun`m, spic cu spic, snopul de nomenclaturi[ti care ocupau func]ii n ierarhia de partid a regimului comunist n preajma Revolu]iei. C` nu e corect ca doar securi[tii s` se bucure de publicitate pe gratis s-ar sup`ra [efii lor, activi[tii de partid, dac` nu i-ar b`ga nimeni n seam`. A[a c`, Lista lui Secu intr` n concediu de maternitate, pentru a na[te listu]a de slugi mari [i mici ale lui Cea[c`. Marius OPREA

Cronicarul Grigore dup` Ureche