Sunteți pe pagina 1din 25

Priorităţi ale educaţiei pentru anul şcolar 2017 - 2018

în învăţământul preuniversitar :

Cadrul strategic actual


 Strategia Uniunii Europene pentru orizontul de timp 2020 prevede,
pentru obiectivul strategic educaţie, reducerea sub 10% a ratei de
părăsire timpurie a şcolii. Ținta strategică stabilită de România pentru
2020, este scăderea ratei de părăsire timpurie a şcolii de la 17,3% în
2013 la 11,3% în 2020.
 Strategia naţională de reducere a părăsirii timpurii a şcolii (H.G. nr.
417/2015), Strategia educaţiei şi formării profesionale din România
pentru perioada 2016 - 2020 (H.G. nr. 317/2016) precum și Strategia
națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015-2020 (H.G nr.
418/2015), acestea fiind condiţionalităţi ex-ante pentru exerciţiul
financiar al UE pentru perioada 2014 – 2020.

1
Priorităţi ale educaţiei pentru anul şcolar 2017 - 2018 în învăţământul
preuniversitar :
Cadrul strategic actual

În concordanță cu Programul de guvernare 2017-2020, Ministerul Educației Naționale are pe agenda


imediată de lucru 20 de obiective. În acest sens, au fost inițiate procedurile necesare privind elaborarea
și implementarea celor 20 de obiective în acord cu termenele de finalizare prevăzute (situate între 1
septembrie 2017 și sfârșitul anului 2020).

Obiective de interes:
● Extinderea educaţiei antreprenoriale în toate şcolile.
● Strategia privind stimularea învăţământului profesional dual.
● Modificarea Legii educaţiei privind reforma programelor şcolare IX-XII (planuri-cadru şi programe
școlare).
● Îmbunătăţirea instrumentelor de evaluare/examinare pentru elevi şi profesori.
● Profesori motivaţi şi bine pregătiţi.
● Dezvoltarea Centrelor Comunitare de Învăţare Permanentă.
● Implementarea unui proiect pilot privind învăţământul digitalizat.
● Plan de măsuri - Internet în toate şcolile.
● Creşterea gradului de calificare prin Programul „A doua şansă”.
● Extinderea programului-pilot Masa Caldă pentru elevi şi promovarea programului „Şcoală după
Şcoală”.

* Părăsirea timpurie a școlii (PTȘ) este definită în România ca procentul tinerilor cu vârste cuprinse
între 18-24 de ani care au finalizat cel mult nivelul secundar inferior (echivalentul clasei a opta) și care
nu mai urmează nicio altă formă de școlarizare sau formare profesională

2
Cadrul normativ privind organizarea procesului
de învățământ, în anul școlar 2017-2018:

1. Structura anului şcolar 2017-2018


2. Planuri-cadru, programe şcolare de trunchi
comun
3. Oferta naţională pentru manuale școlare (cls.
VI-XII)
4. Metodologii ale examenelor naţionale 2018
5. Metodologii/acorduri /convenții specifice

3
● Structura anului şcolar 2017-2018 a fost aprobată
prin OMEN nr. 3382/24.02.2017.
● Anul şcolar 2017-2018 are 35 de săptămâni de
cursuri, însumând 167 de zile lucrătoare.
● Excepții:
- pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de
cursuri și se încheie în data de 25 mai 2018;
- pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 8
iunie 2018;
- pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale,
durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare;
- pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin
planurile-cadru de învăţământ în vigoare;

4
● Excepții:

- pentru învăţământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera
tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 177 de zile
lucrătoare;

- stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al


liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada
propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar,
conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor;

- pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata


cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

5
STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2017 -2018 (3)

Semestrul I (18 săptămâni)

 Cursuri – luni, 11 septembrie 2017 – vineri, 22 decembrie 2017

 În perioada 28 octombrie - 5 noiembrie 2017, clasele din învăţământul


primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

 Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 23 decembrie 2017 – duminică, 14


ianuarie 2018

 Cursuri – luni, 15 ianuarie 2018 – vineri, 2 februarie 2018

 Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 3 februarie 2018 – duminică,


11 februarie 2018

6
STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2017 – 2018 (4)

Semestrul al II-lea (17 săptămâni):


● Cursuri – luni, 12 februarie 2018 – vineri, 30 martie 2018

● Vacanţa de primăvară - sâmbătă, 31 martie 2018 – marți, 10 aprilie 2018

● Cursuri – miercuri, 11 aprilie 2018 – vineri, 15 iunie 2018

● Vacanţa de vară – sâmbătă, 16 iunie 2018 – duminică, 9 septembrie


2018

● Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări


specifice, ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației, ziua de 5 iunie –
Ziua învățătorului și 1 iunie – Ziua copilului, conform planificărilor existente la
nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar.

7
STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2017 – 2018 (5)

● Art.5 (1) Programul național „Şcoala altfel” se va desfășura în perioada 2


octombrie 2017 – 31 mai 2018, pe o perioadă de 5 zile consecutive
lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.
(2) Intervalul aferent programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada
lucrărilor scrise semestriale/tezelor.

Art.6 Lucrările semestriale/tezele se susțin la finalul semestrelor, după


parcurgerea programei școlare cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul
semestrului.

Art.7 Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se organizează, de regulă, în


perioada vacanței de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naționale
școlare.

8
2. Planuri-cadru și programe școlare:

▪ OMENCS nr. 3590/5.04.2016 - Plan-cadru de învățământ pentru


gimnaziu
▪ Precizări OMENCS 3590/2016 - Predarea intensivă a Limbii
moderne 1

Planurile - cadru și programele școlare valabile în anul şcolar


2017-2018 pot fi accesate la adresa:
http://programe.ise.ro/actuale.aspx

9
Programele şcolare pentru învățământul bilingv valabile în anul
şcolar 2017 – 2018 (1)

Învățământul bilingv - limba franceză:


● Anexele nr. 1, 2 și 3 la Ordinul ministrului nr. 5241/01.09.2008 privind aprobarea
Programelor şcolare pentru învăţământul liceal – clase cu program de studiu în regim
bilingv, limba franceză, la disciplinele: Geografia Franţei, clasa a IX-a; Istoria Franţei,
clasa a X-a, Elemente de cultură şi civilizaţie franceză, clasa a XI-a şi a XII-a
Învățământul bilingv francofon:
● Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5348/
07.09.2011 privind aprobarea Programelor de Limbă și civilizație franceză –
curriculum diferențiat (clasele a IX- a – a XII-a) și a Programelor de Discipline non
lingvistice – curriculum diferențiat (clasele a XI-a și a XII-a) pentru elevii secțiilor
bilingve francofone incluse în proiectul bilateral franco-român “De la învățământul
bilingv către filierele universitare francofone”

Învățământul bilingv spaniol:


● Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4354/2009 – Art. 4:
Programa şcolară pentru secţiile bilingve - Limba spaniolă - Cultură şi civilizaţie
spaniolă pentru examenul de bacalaureat

10
Programele şcolare pentru învățământul bilingv valabile în
anul şcolar 2017 – 2018 (2)

Învățământul bilingv – limba italiană:


● Ordinul ministrului educației naționale nr. 5023/12.09.2013 privind
aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu
program de studiu în regim bilingv, limba italiană, la disciplina: Limba
italiană, clasele a IX-a – a XII-a

Învățământul bilingv - limba portugheză:


● Ordinul ministrului educației naționale nr. 5024/12.09.2013 privind
aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu
program de studiu în regim bilingv, limba portugheză, la disciplinele:
Geografia Portugaliei, clasa a IX-a; Istoria Portugaliei, clasa a X-a;
Elemente de cultură și civilizație portugheză, clasele a XI-a și a XII-a

11
Programele şcolare pentru învățământul bilingv
valabile în anul şcolar 2017 – 2018(3)

Învățământul bilingv – limba engleză:

Ordinul ministrului educației naționale nr.


4775/2014 – Elemente de cultură și civilizație
engleză – Clasele a XI-a și a XII-a cu program de
studiu bilingv

Ordinul ministrului educației, cercetării și


tineretului nr. 5240/2008 – Istoria Marii Britanii și a
Statelor Unite ale Americii – Clasa a X-a cu program
de studiu bilingv

12
Învățământul bilingv – limba germană:

 Ordin nr. 4520/ 04.08.2017 privind primirea unor profesori


germani în învățământul preuniversitar din România, în anul școlar
2017-2018

Învățământul bilingv – limba spaniolă:


 ORDIN privind primirea unui număr de 9 profesori spanioli care vor
desfășura activități didactice în unități de învățământ preuniversitar de stat
din România, în anul școlar 2017-2018 (document în curs de avizare) .

13
3. Oferta naţională pentru
manuale școlare

● Catalogul manualelor școlare valabile în anul şcolar 2017-2018


(retipăriri cls. VI-XII) poate fi accesat la adresa:
https://www.edu.ro/index.php.articles/23366

14
4. Metodologii ale examenelor naţionale 2018 (1)

Bacalaureat bilingv francofon


● Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
5720/10.09.2012 privind organizarea şi desfăşurarea probelor
specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea
obţinerii menţiunii speciale „secţie bilingvă francofonă” pe diploma
de bacalaureat.

● Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4872/23.08.2013 privind


modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5720/2012 privind organizarea şi desfăşurarea probelor
specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea
obţinerii menţiunii speciale „secţie bilingvă francofonă” pe diploma
de bacalaureat.

15
Metodologii ale examenelor naţionale 2018 (2)

Bacalaureat bilingv spaniol

● Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.


5756/18.09.2012 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice
din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenții secţiilor
bilingve româno-spaniole

● Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr.


4576/20.07.2016 pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5756/2012 privind
organizarea şi desfăşurarea probelor specifice din cadrul examenului de
bacalaureat, susținute de absolvenții secțiilor bilingve româno-spaniole.

16
Metodologii ale examenelor naţionale 2018 (3)

 Admitere în învățământul liceal și profesional de stat


(document în curs de avizare)
 Bacalaureat - OMEN nr. 4792/31.08.2017
 Regulament – cadru de organizare şi funcţionare a
claselor cu predare a unei limbi moderne în regim
intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învăţământ
preuniversitar (document în curs de avizare)

17
5. Metodologii/convenții de parteneriat /acorduri de
colaborare (1)
● Metodologia de organizare a secțiilor bilingve francofone incluse în
proiectul bilateral franco-român “De la învățământul bilingv către filierele
universitare francofone“ aprobată prin ordinul ministrului educației naționale
nr. 4424/28.08.2014, publicată în M. Of. nr. 658/08.09.2014.

● Convenția de parteneriat nr. 9801/29.08.2014 între Institutul Francez din


România și Ministerul Educației Naționale în vederea implementării unei serii
de acțiuni culturale și educative adresate elevilor și cadrelor didactice pentru
promovarea limbii franceze și a francofoniei în învățământul preuniversitar
(recunoașterea și echivalarea DELF A1, A2 sau superior).

● Acord de colaborare (nr. 43 /DS/ 04.02.2014) între Institutul Francez din


România și Ministerul Educației Naționale privind recunoașterea participării
cadrelor didactice la activitățile de formare continuă realizate de Institutul
Francez din România și acordarea de credite profesionale.

18
Metodologii/convenții de parteneriat /acorduri de
colaborare (2)
● Convenția DELE - ACT ADIȚIONAL DE MODIFICARE ȘI COMPLETARE A
ACORDULUI DE COLABORARE SEMNAT ÎNTRE MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE DIN ROMÂNIA ȘI INSTITUTUL CERVANTES
DIN 24 MARTIE 2009, nr. 9772/ 24.06.2015.

● Acord de colaborare încheiat între MENCS – Goethe Institut, privind


promovarea limbii germane moderne și a calității predării limbii germane
în învățământul preuniversitar – nr. 8713/07.03.2016.

● Protocol de colaborare privind derularea în România a programului


FLEX – Future Leaders Exchange Program – nr. 10584/06.10.2015
(valabil până la data de 06.10.2020)

● Acord de colaborare nr. 67606/09.11.2012 încheiat între British


Council România – MECTS - CNEE pentru dezvoltarea examenului
național de bacalaureat și a olimpiadei naționale de limba engleză
(valabil până la data de 09.11.2017)

19
Metodologii/convenții de parteneriat /acorduri
de colaborare (3)
● Acord de colaborare nr. 67607/09.11.2012 încheiat între British
Council România – MECTS - Universitatea Cambridge (Departamentul
Cambridge ESOL) pentru recunoașterea Cambridge English Advanced
(CAE) (valabil până la data de 09.11.2017)

● Acord de colaborare nr. 67606/09.11.2012 încheiat între British


Council România – MECTS – CNEE pentru dezvoltarea examenului
național de bacalaureat și a olimpiadei naționale de limba engleză
(valabil până la data de 09.11.2017)

● Acord de colaborare nr. 10584/2015 pentru derularea Programului


FLEX – Future Leaders Exchange Program (valabil până în anul 2010)

● Înțelegere de colaborare în domeniul educației încheiată între


Ministerul Educației și Cercetării Științifice din România și Ministerul
Educației din Republica Populară Chineză 2015 - 2018

20
6. Olimpiade și concursuri: regulamente,
metodologii specifice etc

▪ Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor


școlare
Anexa 1 la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și
sportului nr. 3035/10.01.2012 (în vigoare)

▪ Regulamentele specifice de organizare și desfășurare a olimpiadelor


școlare pentru LIMBI MODERNE pot fi accesate la adresa:
http://www.edu.ro/învăţământ preuniversitar/olimpiade și
concursuri/regulamente și precizări

N. B. Eventualele modificări/completări ale Regulamentelor specifice vor


fi anunțate ulterior.

▪ Rezultatele olimpiadelor școlare (naționale și internaționale) la


disciplina LIMBI MODERNE, aferente anului școlar 2016-2017, se găsesc
pe site-ul MEN.

21
5. Graficul desfășurării olimpiadelor și concursurilor școlare
2017-2018

* Etapa pe şcoală: decembrie 2017/ianuarie 2018

* Etapa locală: ianuarie/februarie 2018


• Lb. engleza: Liceul Teoretic ,,Mircea Eiade”
• Lb. franceza: Scoala Gimnaziala nr. 7

* Etapa judeţeană:
3 martie 2018 (proba scrisă)
10 martie 2018 (proba orală)
• Lb. Engleza: Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu’’
• Lb. Franceza: Colegiul National ,,Vasile Alecsandri’’
* Etapa naţională:
31 martie - 4 aprilie 2018, jud. DÂMBOVIȚA
(spaniolă, italiană și portugheză)
2-6 aprilie 2018, jud. BUZĂU (franceză)
2-6 aprilie 2018, jud. OLT (engleză)
25-31 martie 2018, jud. CLUJ (germană)
31 martie - 4 aprilie 2018, jud. MARAMUREȘ (rusă)

22
PLANIFICARE CERCURI METODICE LIMBI MODERNE
AN ȘCOLAR 2017-2018

SEMESTRUL I: TEMA – ELEMENTE NECESARE IN REALIZAREA UNUI PROIECT DE


PROGRAMA DE OPTIONAL – 18 NOIEMBRIE 2017
Liceu (lb. engleză +lb. franceză): Liceul Teoretic „Dunărea” Galați
Liceul Teoretic „Paul Bujor” Berești

Gimnaziu (lb. engleză +lb. franceză): Șc. Gimnazială „Sf. Împărați” Galați
Șc. Gimnazială „Vasile Șeicaru” Oancea
Șc. Gimnazială „Sf. Nicolae” Vânători

Tecuci: Colegiul Național „Calistrat Hogaș”


Liceul Tehnologic Nr.1 Corod

SEMESTRUL al II-lea: TEMA – MODALITATI DE ATINGERE A PERFORMANTEI SI DE FORMARE


A GRUPURILOR DE EXCELENTA – 11 MAI 2018

Liceu (lb. engleză +lb. franceză): Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Galați
Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Tg. Bujor
Gimnaziu (lb. engleză +lb. franceză): Șc. Gimnazială Nr. 25 Galați
Șc. Gimnazială Nr. 3 Galați
Șc. Gimnazială „Unirea” Braniștea

Tecuci: Liceul Tehnologic „Hortensia Papadat Bengescu” Ivești


Liceul Tehnologic Nr.1 Cudalbi

23
Cambridge English resources for teachers and teacher development
Sarah Ellis, Assessment Services, Europe

Professional Development
www.cambridgeenglish.org/teaching-english/cambridge-english-teaching-framework/
https://thedigitalteacher.com/

Test my Digital Skills: https://thedigitalteacher.com/login


Cambridge English Teacher Development Tracker: https://tracker.cambridgeenglish.org/
Ideas, tips and training: https://thedigitalteacher.com/training
www.futurelearn.com/courses/explore-elt/3

Teaching Qualifications
www.cambridgeenglish.org/teaching-english/teaching-qualifications/
www.cambridgeenglish.org/teaching-english/teaching-qualifications/celt-p/
www.cambridgeenglish.org/teaching-english/teaching-qualifications/celt-s/
www.cambridgeenglish.org/teaching-english/teaching-qualifications/tkt/about-tkt/

Resources for teaching & learning


www.cambridgeenglish.org/learning-english/
www.cambridgeenglish.org/learning-english/exam-preparation/
www.cambridgeenglish.org/learning-english/free-resources/write-and-improve/
http://practicemakesperfect.cambridge.org/#/
www.cambridgeenglish.org/learning-english/free-resources/virtually-anywhere
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/games-social/
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/games-social/quiz-your-english/

Research
www.cambridgeenglish.org/research-and-validation/published-research/
24