Sunteți pe pagina 1din 32

Elaborat de conf.univ. N.

Managementul Firmei 2
LUCA
Controlul în activitatea managerială.

1. Esenţa şi problemele controlului.


2. Tipurile controlului la întreprindere.
3. Procesul controlului. Etapele procesului de control.
4. Metode de control.
5. Caracteristicele de baza a controlului efectiv.
OBIECTIVE:

să definească rolul funcţiei de control în


management
să numească factorii care impun necesitatea
funcţiei de control
să identifice tipurile de control
să explice etapele procesului de control
să identifice etapele proiectării sistemului de
control
să coreleze diferitele metode de control cu
nivelele manageriale
să definească principalele caracteristici ale unui sistem de control

Elaborat de conf.univ. N. Managementul Firmei 4


LUCA
1. Esenţa şi problemele controlului.

Controlul, ca funcție manageriala, încheie ciclul de


management, conținutul si eficacitatea sa condiționând sensibil
calitatea de ansamblu a procesului de conducere si, în special,
eficienta muncii depuse de personal pe termen scurt, mediu si
lung. În aceste condiții, obiectivul principal al controlului este
asigurarea realizării rezultatelor preconizate de manager si
echipa sa managerială.

Prin control se înţelege un complex de acţiuni de


colectare prelucrare şi monitorizare de informaţii care
asigură managerii că activităţile desfăşurate se realizează
conform previziunii, măsurând progresul către obiectivele
propuse şi detectând devierile de la planul propus pentru a
lua măsurile corective care se impun.
STAT
Concurent i

Materii prime
Sistem
si energie
de consumatorii
productie

furnizori
Informatii Sistem
Sistem decizional informational
Sistem
decizional

ONG
Salariati
Sistem social
investitori
Sindicate

6
Finis !
1. Esenţa şi problemele controlului.
O serie de noi factori tehnici, economici, sociali, care au
influenţat profund metodele manageriale moderne:
revoluţia informaţională, impactul cu competiţiile străine,
evoluţia economiei axată pe industrie şi servicii,
modificările în atitudinile faţă de muncă ale salariaţilor,
impun o reexaminare a conceptului tradiţional care să
conducă la un control eficient elastic şi flexibil, efectuat în
interiorul şi în exteriorul organizaţiei, prompt, necesar şi
util pentru progresul întreprinderii.
les indicateurs de
performance
(Planifier)
Comparez
Objectifs paramétrer +/-
dans le temps et l'espace écart

Entreprise Mesure des objectifs


realiser

Décision

Réglage Diagnostic

cours elaboré par Gestion d'entrprise/Management 8


N.LUCA
1. Esenţa şi problemele controlului.
Sarcina principală a controlului nu este de a corecta
greşelile, dar de a le preîntâmpina.
Funcţiile principale ale controlului sânt:
• funcţia de evaluare a rezultatelor prin intermediul
căreia alături de constatare se obţine o apreciere a
performanţei prin măsurarea rezultatelor şi compararea
lor cu standardele (obiectivele) iniţiale.
• funcţia recuperativă determinată de orientarea
controlului nu numai spre constare şi apreciere a
fenomenelor, dar şi spre efectuarea corectărilor
necesare pentru înlăturarea deficienţilor.
• funcţia preventivă se manifestă prin înlăturarea
factorilor ce pot duce la apariţia abaterilor de la
standard.
1. Esenţa şi problemele controlului.

Sarcina principală a controlului nu este de a corecta


greşelile, dar de a le preîntâmpina.

Funcţiile principale ale controlului sânt:

• funcţia informativă oferă date asupra modului de


realizare a deciziilor adoptate.
• funcţia educativ-stimulativă reiese din faptul că
controlul poate reacţiona ca o formă de stimulare
pentru încurajarea eforturilor angajaţilor şi pedeapsă a
abaterilor de la standard.
2.Tipuri de control

I. În raport cu conţinutul şi obiectivele avem:

-Control tehnic, vizează verificarea utilizării resurselor, a


mijloacelor tehnice, a tehnologiilor şi calităţii lucrărilor
efectuate.
-Control economic se referă la folosirea eficientă a
mijloacelor fixe şi circulante în procesul de producţie.
-Control financiar. El este legat de cel economic şi vizează
gospodărirea raţională a fondurilor materiale şi băneşti,
prevenirea şi depistarea abaterilor de la disciplina financiară,
păstrarea integrităţii patrimoniului.

II.După aria de efectuare avem:


-Control total.
-Control parţial sau prin sondaj.
2.Tipuri de control
III.După timp în raport cu momentul efectuării avem:

1. controlul înainte de acţiune (preliminar/preventiv) - sunt


iniţiate pentru a se asigura ca înainte de a efectua
activităţile planificate să existe toate resursele umane,
tehnice, materiale, şi financiare. Bugetul prevăzut trebuie
să asigure la timp şi în structura solicitată, materialele la
cantitatea şi calitatea solicitată, precum şi în localizarea
dorită, ca de altfel pentru toate elementele procesului
productiv astfel încât acţiunea să se desfăşoare fără
deviaţii, conform previziunilor.
Pregătirea şi specializarea noilor angajaţi, achiziţionarea
de echipamente şi utilaje tehnologice, integrarea de noi
produse în producţie, achiziţionarea de materii prime mai
bune şi mai ieftine sunt tot atâtea activităţi care vor fi
monitorizate prin această categorie de controale.
2.Tipuri de control
2. controlul de pilotaj - cunoscut sub denumirea de control
de revenire sau control curent este destinat să detecteze
devierile la anumite stadii ale derulării activităţilor
generând acţiuni corective înainte ca secvenţa particulară
din activităţi sa fie complet realizată.
3. Controlul posterior sau final, se efectuează după
încheierea acţiunii şi se concentrează pe rezultatele
finale. Este legat de aprecierea îndeplinirii de către
organizaţie a planurilor şi presupune analiza atît a
rezultatelor cît şi puctelor tari şi slabe.
Controlul postacţiune (final) - monitorizează rezultatele
finale ale activităţilor, ele fiind importante pentru a
corecta evenimentele nefavorabile prezente în procesele
ciclice, pe baza premizei ca devierile din situaţiile similare
în viitor sunt generate de aceleaşi cauze.
2.Tipuri de control

IV. După tip: Controlul- calităţii, producţiei, financiar.


V. Pe obiecte : procesul de producţie, aprovizionare, realizare, etc.
VI. Pe subiecte: administraţie, servicii funcţionale, secţii, personal.
VII. După intensitate: normal, intensiv.
3. Etapele procesului de control. Procesul controlului.

Controlul managerial este un efort sistematic de a stabili


performanţele standard prin planificarea obiectivelor, de
a măsura performanţele realizate, de a construi şi de a
exploata sistemul de feed-back al informaţiilor, deci
compară performanţele cu standardele predeterminate
evidenţiind deviaţiile şi mărimile acestora, adoptând
măsuri corective, prin redistribuirea resurselor
întreprinderii pentru a atinge obiectivele organizației in
cei mai bune condiţii.
Obiective parametrizate in
timp si spatiu
Planificarea
indicatorilor de
performanta
Comparare
+/-

Masurarea obiectivelor
INTREPRINDEREA realizate

Obiective realizate

Decizie

Reglare Diagnostic
3. Etapele procesului de control. Procesul controlului.

1. Stabilirea standardelor şi a metodelor de măsurare -


Rezultatele pe care managerii doresc să le obţină trebuie
definite, determinate şi specificate în termeni clari,
concişi şi însuşite de către persoanele implicate în
procesul respectiv.
2. Măsurarea performanţelor. – se stabilește frecvenţa,
metoda, autoritatea şi modul de măsurare.
3. Determinarea performanţelor care se abat de la standard.
- Reprezintă, de multe ori, cea mai uşoară etapă din
procesul de control, dar ea conduce la declanşarea
procesului decizional cu cele două variante:
- totul este sub control conform previziunilor;
- trebuie luate măsuri corective.
4. Acţiunile corective. Acţiunile sunt orientate spre
performanţa nerealizată şi găsirea soluţiilor care să
corecteze deviaţiile constatate.
3. Etapele procesului de control. Procesul controlului.
4. Metode de control

În practica managerială, controlul se realizează printr-o


multitudine de metode şi procedee. Unele dintre
acestea - observarea directă, rapoartele scrise, sunt
specifice funcţiei manageriale de control. Altele, cum
sunt de exemplu, metoda bugetelor, analiza punctului
critic al profitabilităţii, graficul Gantt, metoda drumului
critic, managementul prin obiective sunt folosite atât
pentru previziune cât şi pentru control.
1. Observarea directă este metoda folosită de manageri
pentru a obţine o imagine de moment asupra a ceea ce
se întâmplă în unitatea pe care o conduc.

Elaborat de conf.univ. N. Managementul Firmei 19


LUCA
4. Metode de control

2. Rapoartele scrise sunt utilizate în mod frecvent ca


suport al controlului. În funcţie de conţinut, rapoartele
scrise pot fi informaţionale, atunci când prezintă faptele
desfăşurate, şi analitice, atunci când faptele observate
sunt însoţite de interpretări şi explicaţii.
Rapoartele de producţie (zilnice, săptămânale, lunare),
rapoartele de vânzări, unele situaţii contabile şi
financiare, cu caracter periodic, sunt rapoarte
informaţionale, utilizate frecvent la nivele ierarhice
mijlocii şi superioare ale firmei.
Bilanţul contabil, împreună cu anexele sale, este un
exemplu de raport analitic de primă importanţă pentru
managerii de vârf. Potrivit reglementărilor legale,
bilanţul contabil se compune din: bilanţ, contul de profit
şi pierderi, anexa şi raportul de gestiune.
Elaborat de conf.univ. N. Managementul Firmei 20
LUCA
4. Metode de control

3. Controlul prin buget este cea mai răspândită metodă de


control managerial.
Bugetul este o exprimare, în termeni numerici sau
financiari asupra ceea ce se cere într-o anumită
activitate şi rezultatele aşteptate de la acea activitate. De
cele mai multe ori, bugetele reprezintă expresia
financiară sau numerică a planurilor firmei. Pregătirea
unui buget este o activitate de previziune, urmărirea şi
administrarea bugetului este o activitate de coordonare
şi control.
În planificare şi control pot fi utilizate multe tipuri de
bugete: bugete de venituri şi cheltuieli, bugete de
investiţii, bugete tehnologice de materiale, bugete de
timp etc.

Elaborat de conf.univ. N. Managementul Firmei 21


LUCA
4. Metode de control

4. Punctul critic al profitabilităţii este procedeul de


planificare şi control cunoscut şi sub denumirea de
analiză „cost – volum – profit” şi presupune exprimarea
grafică a relaţiei dintre volumul operaţiunilor, costuri şi
profituri.

Elaborat de conf.univ. N. Managementul Firmei 22


LUCA
4. Metode de control

Elaborat de conf.univ. N. Managementul Firmei 23


LUCA
4. Metode de control

5. Graficul Gantt este cel mai simplu procedeu de


planificare şi control a activităţilor unui program de
producţie sau de proiectare.
Într-un astfel de grafic, activităţile sunt reprezentate pe o
scară a timpului, folosind elemente figurative (linii, benzi
etc.) diferite pentru perioadele planificate şi cele efectiv
realizate

Elaborat de conf.univ. N. Managementul Firmei 24


LUCA
4. Metode de control

Elaborat de conf.univ. N. Managementul Firmei 25


LUCA
4. Metode de control

6. Metoda drumului critic se bazează pe teoria grafurilor şi


se utilizează în cazul activităţilor complexe de planificare şi
control.
Procesul complex este alcătuit dintr-un ansamblu de activităţi a
căror succesiune logică formează un sistem organizat
reprezentat cu ajutorul unui model matematic determinist,
schematizat printr-un grafic reţea care urmăreşte evidenţierea
succesiunii cronologice a faptelor prin arce orientate.

Elaborat de conf.univ. N. Managementul Firmei 26


LUCA
Elaborat de conf.univ. N. Managementul Firmei 27
LUCA
7
2 5
5
3
6
6 8
10
5 5 4
0 1 3 12
12 8 10
7 9 10 11
2
8

Elaborat de conf.univ. N. Managementul Firmei 28


LUCA
4. Metode de control

7. Managementul prin obiective reprezintă un set de


proceduri, care începe cu stabilirea obiectivelor şi
continuă cu o fază de planificare, un proces de control şi
un sistem periodic de revizuire, urmat de o evaluare a
performanţelor.
Scopul MPO este acela de a oferi subordonaţilor
posibilitatea de a-şi exprima părerea în stabilirea
obiectivelor şi de a le oferi o imagine clară a ceea ce au de
făcut într-o perioadă bine delimitată în timp. Prin aceasta,
se doreşte stabilirea de legături solide între funcţiile de
planificare şi control şi depăşirea eventualelor obstacole
care ar putea să conducă la eficienţa scăzută a
planificării.
8.Tablou de bord
9. Auditul Financiar şi Total
Elaborat de conf.univ. N. Managementul Firmei 29
LUCA
Caracteristecele de baza a controlului efectiv.
Indiferent că este financiar, tehnic, economic sau social
un sistem de control eficace şi eficient respectă
următoarele caracteristici:
• acurateţe: informaţiile cu privire la realizările obţinute
trebuie colectate cu multă atenţie şi discernământ;
• temporale: datele trebuie evaluate şi interpretate în timp
real, pentru a putea lua decizii care să corecteze
deviaţiile constatate;
• obiective clare: informaţiile din sistemul de control
trebuie înţelese de către tot personalul implicat, dacă ele
sunt ambigue pot genera greşeli;
• focalizate în puncte strategice: sistemul de control
trebuie să colecteze abaterile în etapele cele mai
importante pentru proces, stabilirea punctelor de control
devenind o acţiune de mare responsabilitate;
• costuri realiste: cheltuielile pentru implementarea
sistemului de control trebuie să fie mai mici sau cel mult
egale cu beneficiile obţinute din utilizarea sistemului
Elaborat de conf.univ. N. Managementul Firmei 30
LUCA
organizare realistă: sistemul de control trebuie să fie
compatibil cu organizarea firmei, angajaţii trebuie să înţeleagă
relaţia dintre nivelul de performanţă solicitat şi mărimea
retribuţiei pe care o vor primi, în plus nivelele de performanţă
prescrise trebuie să fie realizabile;
• coordonarea controlului în concordanţă cu fluxul de producţie:
fiecare etapă a procesului de muncă poate afecta succesul
operaţiei următoare, fluxul informaţional trebuie asigurat
pentru toţi participanţii la procesul productiv prin care să se
cunoască deviaţiile din activităţile anterioare;
• flexibilitate: sistemul de control trebuie să fie adaptabil rapid la
schimbările din interiorul sau exteriorul întreprinderii, pentru a
avantaja noile oportunităţi generate de condiţiile de moment;
• prescriptiv şi operaţional: un control operaţional după
monitorizarea abaterilor indică şi măsurile corective necesare;
• acceptat de membrii organizaţiei: pentru a fi acceptat el trebuie
adaptat ca limbaj şi cerinţe nivelelor la care sunt situaţi diferiţii
angajaţi ai firmei.

Elaborat de conf.univ. N. Managementul Firmei 31


LUCA
Pentru a evita efectele negative ale controlului se recomandă ca:
1. Să stabilim standarde percepute de angajaţi.
2. Să stabilim legătura inversă pentru ca angajaţii să poată obţine
toată informaţia referitor la efectuarea controlului.
3. Să evităm excesul de control pentru a evita iritarea şi stresul
subalternilor.
4. Să stabilim standarde rigide, dar reale.
5. Să recompensăm îndeplinirea standardelor pentru a motiva în
continuare salariaţii.

Elaborat de conf.univ. N. Managementul Firmei 32


LUCA