Sunteți pe pagina 1din 23

Analiza economico-

financiara
Ce este rentabilitatea?
• Rentabilitatea poate fi definită ca fiind capacitatea unei întreprinderi
de a obţine profit prin utilizarea factorilor de producţie şi a
capitalurilor, indiferent de provenienţa acestora.

• Rentabilitatea este una din formele cele mai sintetice de exprimare a


eficienţei întregii activităţi economico-financiare a întreprinderii,
respectiv a tuturor mijloacelor de producţie utilizate şi a forţei de
muncă, din toate stadiile circuitului economic: aprovizionare,
producţie şi vânzare.
• Eficienţa economică este o categorie economică mai cuprinzătoare
decât rentabilitatea. În acest sens menţionăm şi următoarea afirmaţie
“eficienţa economică reprezintă cea mai generală categorie care
caracterizează rezultatele ce decurg din diferite variante preconizate
pentru utilizarea (consum productiv, consum individual, vânzare) sau
economisirea unor resurse (umane, materiale sau financiare) intrate
sau neintrate în circuitul economic”.
• Pentru exprimarea rentabilităţii se utilizează două categorii de
indicatori: profitul şi ratele de rentabilitate. Mărimea absolută a
rentabilităţii este reflectată de profit, iar gradul în care capitalul sau
utilizarea resurselor întreprinderii aduc profit este reflectat de rata
rentabilităţii (indicator al mărimii relative a rentabilităţii).
Forme de exprimare
• FORMA ABSOLUTA: PROFITUL - CARE REFLECTĂ MĂRIMEA ABSOLUTĂ A
• RENTABILITĂŢII – FIIND DECI UN INDICATOR DE VOLUM AL RENTABILITĂŢII ŞI
• • FORMA RELATIVA: RATELE DE RENTABILITATE - CARE REFLECTĂ MĂRIMEA
• RELATIVĂ A RENTABILITĂŢII, FIIND ASTFEL UN INDICATOR CE MĂSOARĂ GRADUL
ÎN
• CARE CAPITALUL SAU UTILIZAREA RESURSELOR ÎNTREPRINDERII ADUC PROFIT.
• • EXPRIMAREA ÎN MĂRIMI ABSOLUTE ESTE LIMITATIVĂ, PE CÂND CEA ÎN MĂRIMI
• RELATIVE ESTE COMPARABILĂ ÎN TIMP, SPAŢIU ŞI STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ
• (SURSA: GHEORGHIU AL., ANALIZA RENTABILITĂŢII LA NIVEL MACROECONOMIC,
REVISTA ROMÂNĂ DE STATISTICĂ, NR. 1, SEPTEMBRIE, 1992)
• PROFITUL

• • Profitul reflectă modul de gospodărire a resurselor consumate şi are drept componente


esenţiale veniturile şi cheltuielile din activitatea economică. În conformitate cu sistemul
actual de evidenţă economico-financiară, profitul ne apare într-o dublă ipostază:
• • 1. ca profit net, care rămâne la dispoziţia firmei pentru a fi repartizat conform
destinaţiilor prevăzute, calculat ca diferenţă între profitul brut şi impozitul pe profit;
• • 2. ca Profit brut /Rezultatul brut al exploatarii , Pr(i) sau RBE (i)=Ven(i)-Ch(i), calculat ca
diferenţă între veniturile totale şi cheltuielile totale ale întreprinderii – din contul 121.

• • Pe baza sistemului informaţional actual, profitul brut permite efectuarea unei analize
nu numai la nivelul activităţii totale a întreprinderii – cum e cazul profitului net – ci şi pe
cele trei tipuri de activităţi (de exploatare, dfinanciare si exceptionale) sau pe întreaga
filieră a structurilor organizatorice (sectie, atelier, linie de fabricatie), precum şi pe fiecare
produs/serviciu realizat de firma.
• În activitatea economică, profitul reprezintă sensul existenţei firmei.
• = Avantajul rezultat sub formă bănească dintr-o acţiune, operaţiune
sau activitate economică.

• • permite identificarea disponibilităţilor şi posibilităţilor de dezvoltare


a firmei analiza statică NU este
• suficientă, acesta trebuind comparat cu indicatorii calculaţi în
perioada precedentă pe baza
• rezultatelor firmei analizate, sau ale unor firme de dimensiuni şi cu
activităţi similare.
RENTABILITATEA

• • REPREZINTĂ CAPACITATEA ÎNTREPRINDERII DE A REALIZA PROFIT,


CARE ESTE NECESAR ATÂT REPRODUCŢIEI ŞI DEZVOLTĂRII CÂT ŞI
REMUNERĂRII CAPITALURILOR.
• PRIN INTERMEDIUL RENTABILITĂŢII SE APRECIAZĂ PERFORMANŢELE
ÎNTREPRINDERILOR REPREZINTĂ O
• INFORMAŢIE INDISPENSABILĂ BĂNCILOR, CREDITORILOR ŞI
PARTENERILOR DE AFACERI, ESTE DEFINITĂ CA UN RAPORT ÎNTRE
REZULTATUL OBŢINUT ŞI MIJLOACELE UTILIZATE.
• RATA RENTABILITATII
• • MĂSOARĂ
• • REZULTATELE OBŢINUTE ÎN RAPORT CU ACTIVITATEA FIRMELOR (RENTABILITATE
COMERCIALĂ)
• • REZULTATELEIN RAPORT CU MIJLOACELE ECONOMICE (RENTABILITATE ECONOMICĂ)
• • REZULTATELEIN RAPORT CU RESURSELE FINANCIARE (RENTABILITATE FINANCIARĂ).

• • SE DETERMINĂ, DE REGULĂ, ÎN DOUĂ MODURI:


• • 1. CA UN RAPORT ÎNTRE MASA PROFITULUI ŞI VOLUMUL ACTIVITĂŢII ECONOMICE,
REPREZENTAT DE CIFRA DE AFACERI. MASA PROFITULUI REFLECTĂ PERFORMANŢA
FIRMEI, INDIFERENT DE MODUL DE FINANŢARE ŞI SISTEMUL FISCAL. ACEASTA PERMITE
APRECIEREA EFORTULUI DEPUS DE O FIRMĂ PENTRU A OBŢINE PROFIT, VOLUMUL
• DESFACERILOR SINTETIZÂND ÎN MOD INDIRECT CONSUMUL DE RESURSE.
• • 2. CA RAPORT ÎNTRE PROFIT ŞI MĂRIMEA FIECĂRUI FACTOR DE PRODUCŢIE SAU A
ALTOR ELEMENTE CARE COMPUN PATRIMONIUL.
• MODELE DE ANALIZA A RATEI RENTABILITATII
• • Reflecta rentabilitatea totala sau rentabilitati partiale pe factori, resurse, centre
generatoare de venituri si cheltuieli

• • În cea mai mare parte, modelele utilizate în activitatea practică se bazează pe


folosirea indicilor care permit descompunerea pe factori a variaţiei ratei
rentabilităţii, stabilirea sensului şi a mărimii influenţei acestor factori. Indicatorii
care exprimă efectul (profitul, cifra de afaceri, etc.) şi efortul (activele imobilizate şi
activele circulante, capitalul etc.) se pot utiliza pentru a determina rata
rentabilităţii.

• • Rentabilitatea activităţii economico-financiare nu reprezintă unicul criteriu de


apreciere a rezultatelor. Cu precădere în sectorul distribuţiei, la aceasta trebuie
conectaţi şi indicatorii sociali referitori, în primul rând, la calitatea satisfacerii
cerinţelor consumatorilor.
• SE URMARESTE

• • Maximizarea profitului = premisa realizării obiectivului strategic, de


perspectivă, al oricărei firme.
• • Maximizarea in forma absoluta prin urmarirea programarii
productiei la capacitatea maxim instalata oferita de imobilizarile
corporale active, in functiune
• • Maximizarea eficientei prin cresterea ratei rentabilitatii, pe seama
minimizarii costurilor si a folosirii oportunitatilor pietei de desfacere
• Analiza profitului
• Expresie a rentabilităţii, masa profitului constituie rezultatul financiar
pozitiv care exprimă eficienţa activităţii productive a întreprinderii. Ca
valoare pozitivă rezultată din procesele economice sau financiar-
monetare care au loc în cadrul unei întreprinderi, profitul poate fi
analizat, atât din punct de vedere structural, cât şi factorial.

• Analiza structurală a profitului Analiza structurală a profitului are rolul


de a evidenţia ponderea şi dinamica rezultatelor aferente celor trei
categorii de activităţi care se desfăţoară în cadrul unei întreprinderi:
de exploatare, financiară şi excepţională. Analiza structurală a
rezultatului brut al exerciţiului (profit brut sau pierdere), se poate
efectua pe baza următoarei scheme
• Analiza factorială a profitului la nivel de întreprindere Analiza
profitului se impune a fi efectuată şi în funcţie de factorii endogeni şi
exogeni care acţionează la nivelul întreprinderii.
• Luând în considerare diversitatea de forme sub care se prezintă
profitul la nivel de întreprindere, analiza factorială a acestuia poate fi
aprofundată având în vedere următoarele categorii de rezultate:
rezultatul brut al exerciţiului, rezultatul exploatării şi rezultatul aferent
cifrei de afaceri.
• MODELE DE ANALIZA A PROFITULUI

• • PRODUCTIA DE UNICAT (DE DEZVOLTA /COMPLETEAZA MODELUL STUDIAT IN


SEM I – ANALIZA CA PE BAZA
• RAPOARTELOR DE EFICIENTA)
• • Pr = N * Qf/N * CA/Qf * Pr/CA
• • Pr = N * IC t/N * IC a/IC t * Qf/IC a * CA/Qf + Pr/CA

• • PRODUCTIA OMOGENA CU CARACTER CONTINUU SAU COMENZI DE MARI


DIMENSIUNI
• • Pr = ∑(i) q (i) * p (i) - ∑(i) q (i) * c (i) – cu semnificatiile stiute ale factorilor de
influenta- qv, g, c,p
• Exemplu
•IndicatoriIndicatori
•Cifra dIndicatori
•Indicele costurilor

•Cifra de afaceri
•Cheltuieli aferente cifrei de afaceri
•Indicele preţurilor de vânzare
•Indicele costurilor

Pe baza datelor din tabel, analizaţi factorial suma profitului şi interpretaţi rezultatele.
Pr= CA-CHE
∆Pr= Pr1-Pr0= 9860-9000= 860 u.m.
∆qv= Pr0*Iqv-Pr0= 9000* 1-9000= 0 u.m.

Iqv= ∑qv1p0/ ∑qv0p0= 60000/6000= 100%, Ip= ∑qv1p1/ ∑qv1p0 rezulta ∑qv1p0 = 61800/1,03= 60000

∆g= (∑qv1p0- ∑qv1co)- Pr0*Iqv= (60000-53000) -9000= -2000 u.m.

Ic= ∑qv1c1/∑qv1co rezulta ∑qv1co = Che1/Ic= 53000


∆c= -(∑qv1c1- ∑qv1co)= -(51940-53000)= 1060 u.m. -(∑qv1p0- ∑qv1c1)- (∑qv1p0- ∑qv1c0)-
∆p= (∑qv1p1- ∑qv1p0)= 61800-60000= 1800 u.m.
• Analizând influenţele factorilor, se constată următoarele:
• • depăşirea volumului fizic al producţiei vândute are ca rezultat sporirea profitului,
influență constantă din p0 în p1. Influenţa volumului producţiei vândute relevă
faptul că,respectiv, piaţa este saturată;
• • structura cifrei de afaceri a avut o influență negativă, situaţie ce se explică prin
scăderea ponderii produselor vândute la care s-au prevăzut rate ale rentabilităţii
mai mari decât rata medie prevăzută pe total întreprindere şi diminuarea ponderii
produselor cu rate de rentabilitate prevăzute mai mari decât rata medie
programată pe întreprindere;
• • costurile complete unitare au exercitat o influenţă pozitivă asupra profitului,
determinând creşterea acestuia cu 1060 lei, situaţie determinată de reducerea
costurilor produselor ce deţin ponderea principală în totalul vânzărilor. Influenţa
costurilor se apreciază ca favorabilă cu condiţia ca să nu fi fost afectată calitatea
produselor vândute. Această situaţie pozitivă poate să fie rezultatul sporirii
productivităţii, reducerii consumurilor specifice, sporirii gradului de utilizare a
capacităţii de producţie etc.;
• preţurile de vânzare au crescut faţă de nivelul prevăzut la
sortimentele care deţin ponderea majoritară în cifra de afaceri şi au
determinat creșterea masei profitului cu 1800 lei. Această situaţie
poate fi determinată de creșterea nivelului calităţii produselor (caz în
care aprecierea este negativă) şi/sau acţiunii factorilor conjuncturali
(cererea mai mare decât oferta, creșterea puterii de cumpărare a
clienţilor etc.).
Seminar
• Aplicaţii
1. Indicele cifrei de afaceri = 108%
Indicele numărului de personal = 96%
Indicele profitului aferent cifrei de afaceri = 103%
Rezultă că:
• a) s-a redus numărul de personal, a crescut productivitatea muncii şi s-au redus costurile
• b) au crescut cifra de afaceri şi costurile
• c) s-au redus productivitatea muncii şi costurile
• d) au crescut numărul de personal şi productivitatea muncii
• 108%/96%- productivitatea muncii creste
• INS 96%<100%- scade Ns
• CA= CT+Pr, 108%= CT+103%, CT= 108%-103%= 5%cresc costurile
• Interpretaţi cazul:

• IQf =107%

• ICA= 105%

• IPr =109%

• INs= 100%

• a)a crescut productivitatea muncii, s-au redus stocurile de produse finite şi profitul pe angajat

• b)s-au redus productivitatea şi stocurile de produse finite şi a crescut profitul pe angajat

• c)au crescut productivitatea muncii, stocurile şi produsele finite si profitul pe angajat

• d)a crescut productivitatea muncii, s-au redus stocurile de produse finite şi a crescut profitul pe angajat

• IQf/Ns= 107%/100%- creste Wa

• ICA 105%< IQf 107%- cresc stocurile de produse finite

• Pr/Ns= 109%/100% creste profitul pe angajat


• Interpretaţi cazul:

• IQf =103%

• IQv =104%

• INs =107%

• IPr= 109%

• a)s-au redus productivitatea muncii şi stocurilor de produse finite şi a crescut profitul pe angajat

• b)s-au redus productivitatea muncii şi profitul pe angajat şi au crescut stocurile

• c)s-au redus productivitatea muncii, stocurile de produse finite şi profitul pe angajat

• d)au crescut productivitatea şi profitul pe angajat

• 104%>103%- scad stocurile de produse finite

• Pr/Ns= 109%/107%= 101% creste pf/sal

• Qf/Ns=103%/109%= scade Wa
Indicatori P0 P1
Cifra de afaceri 500000 609500
Cheltuieli aferente cifrei de 420000 476000
afaceri
Indicele preţurilor de - 113%
vânzare
Indicele costurilor - 112%

Pe baza tabelului calculaţi influenţa producţiei vândute asupra profitului:


a) -1250
b) +5600
c) -1840
d) +2560
∆qv= Pr0*Iqv-Pr0= 80000*1,07-80000= 5600 u.m.
Iqv= sumaqv1p0/sumaqv0p0= 539380,53/500000=1,07
Ip= ∑qv1p1/ ∑qv1p0 , ∑qv1p0 = 609500/1,13= 539380,53
Indicatori P0 P1
Cifra de afaceri 500000 609500
Cheltuieli aferente cifrei de 420000 476000
afaceri
Indicele preturilor de - 113%
vânzare
Indicele costurilor - 112%

Se dă tabelul:
Calculaţi influenţa costurilor unitare asupra profitului:
a)-54,600
b)-51.000
c)+42,800
d) -73.200
Ic= ∑qv1c1/∑qv1co rezulta ∑qv1co = Che1/Ic=
476000/1,12=425000
∆c= -(∑qv1c1- ∑qv1co)= -(476000-425000)=- 51000
Indicatori P0 P1
Cifra de afaceri 7000 6180
Cheltuieli aferente cifrei de 5100 4990
afaceri

Indicele preţurilor de - 102%


vânzare

Indicele costurilor - 95%

Pe baza datelor din tabel, analizaţi factorial suma profitului şi


interpretaţi rezultatele.
Pr= CA-CHE
∆Pr= Pr1-Pr0= 1190-1900= -710 u.m.
∆qv= Pr0*Iqv-Pr0=. 1900*0,86-1900= -266

Iqv= ∑qv1p0/ ∑qv0p0= 6058,8/7000= 0,86


Ip= ∑qv1p1/ ∑qv1p0 rezulta ∑qv1p0 = 6180/1,02=6058,8
∆g= (∑qv1p0- ∑qv1co)- Pr0*Iqv= (6058,8- 5252,6)-1900*0,86=-827,8 u.m.

Ic= ∑qv1c1/∑qv1co rezulta ∑qv1co = Che1/Ic= 4990/0,95=5252,6


∆c= -(∑qv1c1- ∑qv1co)= -(4990-5252,6)= 262,6 u.m.
∆p= (∑qv1p1- ∑qv1p0)= 6180-6058,8= 121,2

S-ar putea să vă placă și