Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE EXECUTOR JUDECATORESC,

Subsemnatul(a)/Subscrisa..........cu
domiciliul/sediul in..,str. ..,
nr .., bloc ., sc .., et., ap .,sector/judet.., inregistrata la Reg. Com. sub
nr. ., cod fiscal ...reprezentata legal prin ..
., va solicit comunicarea notificarii anexate
- Prin agent procedural
- Prin posta
catre .,
cu sediul /domiciliul in.., str, nr,
bl.., sc.., et.., ap.., judet/sector

Anexez prezentei:
- notificarea in 3 exemplare cu anexe.
- taxa de timbru in valoare de . lei.
- timbru judiciar in valoare.lei.
- marci postale in valoare de ..lei.

Data:

Semnatura,

BIROULUI EXECUTOR JUDECATORESC FLORICESCU VALENTIN FLORIAN