Sunteți pe pagina 1din 18

;i;;;;i;;");,l,i1i'^,":

'

liij:i::li-j;i.:::tj.;.

ffi
41,,,,

ii+:,,.. .,''
l.'::i:,|
t.';,.::itrr.F
.

i. i

11 1::i,

iil i

:l:.t { hJ-r3

3n

!n

srl

c]'n o r)c:J ;?xo ul ta a

q'F 6
";+
'-;:
';i

6'-' rt
0t

a o

*
gt(

a a
(,

g
J o
!l

H o. o

o
r)
;J J

A'
E lU(
o o

:t

lu(

ith

Modificarea stdrii tehnica uzare gripare modificare elasticitate depuneri: calamind gi cocs

Verificdri (standuri specializate sau maximetru) presiunea de deschidere calitatea jetului etangeitatea injectorului gi a pulverizatorului culisarea acului in pulverizator

Reglaje

presiunea de deschidere a injectorului

intretinere

indepdrtareacalaminei indepirtareacocsului
curSlarea orificiilor pulverizatorufui rodarea reciprocd a acului gi a pulverizatorului

Legea de varialie a avansului la injeclie in funclie de turalie

intrefinere
Curd{area periodicd a filtrului sitd Tip motorirri, element filtrant

Aerisire
Func{iuni

5.6 Mentenan{a preventivi a injectoarelor

,,1

Schema constructivd

s s
6
@

si

ej el

{$[

&

&

sl
6l l
'rl

*l

:;
ij
.

i:

iii

i...

:.

',i-----.'.B

l
Regulator de tura{ie uzarearticulaliip&rghii gripare articulalii p&rghii rupere arcuri modificare rigiditate arc

il

VerificEri
Standuri specializate debit maxim debit la mig debit la n max presiunea de transfer la rnai multe turatii uniformitatea avansului la injec{ie legea de varialie a avansului la injectie cu turalia

Reglaje
Presiunea de transfer - schimbarea dopului cu guler Debitul maxim

s7

?3

5.5 Mentenanfa preventivfr a pompei de inieclie cu distriburitor rotativ Constructie

t* .i;:
qirt

ii 1,#_rjT,*-*-[.* ,il,,1., li li, \*** -,/*.r li .fO,--1 l, li i

7|*::fi

t ' -N-:-/-

rss*rkjNj-_

1-*III-lll.1X.l-__5_.

{l il

l*t -i \') ufjt.)

{l

t#g
*qtr*
tr

fln -**:--''

"**./ tii ii '-id


i

ii lt

;I ll

llr
f+ it ..-.if' :t
+

ii@
a

iii it

{L-*ro.' '.'tt

iiL'h',..,, ! ii H

\ ii!t
"r{r.r_J@**t

ffii q#lt
il

ii ii
It
I

*' r.,$i
'lti.i -llj
:

.t

ifj !l

::;:-;;;i:;

lq.r ::...' - ;.::::':'.,-:1:.-jt-l =1=-,J [ -1.! . i .-..I _._*... t f _-,

q,-ll

.,llr l- [{ ll ,, '" *.\ li iltn {i ,i'} \L*:*


I
!.!fu.vr.+..'*

4$il
"ll

ii il
ir'

lii ii
ii' ii
t

r:t n

' f.i.,.,:: lt,

.+ffi
j i..t

* -- Jilr

iit

I I

--*-:.

-1
1:1

1,\i,).{ 1: .1.", .''lit ii...:';.lii . j., .. trl..


'.

r:

< r" \lri ia-.'-{ -r.tfiarr ;-] -\.;'-;r-+J ' L *.*:\ r$l "P'* ,.:{{ 'i I r ilL+4 \a..-rt l-.\'1

lllt'.:i, i I '. '.'i;L

! \.-'l

| . r.'.1 I

i: r
l-- tt l^- u

tl Tt
i

ti

r;ir
' -.< . '.1' *;''..

!.\.Y-J

1,.'r r \.-1 \'.,!-

j'. \ '.'..1'. '.. '' I'.. \._ 1. I -a l. 1

Llj

r\-rFl-' *-i rl ,"_-_ri*. -.*f.

f-t t\

t
I
'I

1-distribuitor rotativ; 2-pistonase radiale; 3- inel cu came interioare; 4-carcasa statica (cap hidraulic); S-injectoare; 6-supapd de dozare; 7-pompi de iransfer; 8-supapd de reglare; 9-filtru fin; 1O-pompd de alimentare; 11-filtru separator de apd; 1Z-supapi; 13, 14, 15, 16-conducte; 17-rezervor; 18-p&rghie de comandd a-orificiu axial, 11-orificiu radial; rz-orificii radiale, r3-orificiu radial pentru admisia motorinei; c-alezaJi ra-orificii radiale din capul hidraulic;

tz=fa=i
modificarea dozei de combustibil in func{ie de regimul de funclionare al motorului = aspiralie variabilS gi refulare totali

Modificarea stdrii tehnice


Supapa de reglare

,9

..)

"t

,f
t

colmatare filtru siti uzare piston - cilindru gripare piston in cilindru modificarea rigidititii arcului

Pompa de transfer uzarea paletelor gi a statorului spargerea paletelor rpargerea rotorului Supapa de dozare uzarea cilindru $i ax rotito; gripare

Elementulde injectie - uzare: rotor, stator, pistonage, tacheli, inel cu came, fereastra coliviei tache!ilor - gripare: rotor in stator, pistonage, inel cu came
Dispozitivul de coreclie a avansului cu turalia uzdri. piston, cilindru, pdrghia inelului cu came, tocagul din piston gripai'e piston modificare rigiditate arc

Modificarea stirii tehnice - elementulde PomPare uziri


gripaje

icdderea rigiditdlii / ruperea arcurilor - supapa de refulare


uzan gripaje scaObrea rigiditilii/ ruperea arcurilor - regulatorul de turalie uzateaarticulatiilor p&rghiilor gripaje iciderea rigiditdlii/ ruperea arcurilor - dispozitivul pentru corectarea avansului cu tura{ia Llzarea suPrafelelor modificarea elasticitdiii arcurilor sau ruperea lor

Verificdri

avansul la injec{ie dozele refulate pozilie montare Pe motor joc axialarbore came etangeitate presiunea de refulare ialimea zonelor de uzare de pe pistonul sertar avans iniiial fhrb fr-rm - calaj corect fum ugor atbiitrui - calaj bun, motorul consumi ulei fum n"grr, in regim sta{ionar - intfirziere prea mare la injec{ie, dac6 moioruigi injectoarele sunt in stare bun6; este necesard reglarea fum alb - avans prea mare ta injeclie, motorul produce un zgomot caracteristic Ai turalia de mers incet in gol nu este stabild; este necesari reglarea

Operalii de intrelinere schimbarea periodicd a uleiului din carter eliminarea aerului din instala{ie
Reglaje

1) uniformitatea dozelor de combustibil refulate 2) uniforrnitatea avansului ta injeclie 3) presiunea cle deschidere a supapei de refulare 1) turatia de mers incet in gol 5) avansul inilial (calarea pompei)

!*.i

,r

Pozifiile pistonului - sertarln timpul cursei de refulare


De la stanga la dreapta: 1 - piston la pme 2 - cursa preliminari 3 - pistonul la sfdrgitul primei curse moarte 4 - cursa utild 5 - cursa reziduald 6 - piston la pmi
.t:\
6

,,.i li til I . 1 rr I. ,.,t'1 1 :,:,:


.i......,il+...-.ii,,---j-_...,.---i

;t1

illl. I :*"1 ili i-: + ' ill\ l '.,"iiJI\]', t,, i ;r-J I. .:|,':! l]:::: i::: t l::. ,:t I t.: .r..1 .. l: '.
. I .::: I :.::|

1,"

i
l
i

::rli, ',,| .1,_i,


i.,
,.

q;

'''l --1

i 'l itft.: H! -l

th,

lI r
i
f
lr:

't
.i'r,

::

::.,.$ ,::,{ ||

::
:

It
d

l&l'
J

l',' i:
.:.

i::l !:::'

,'i il l. "'i il
|

'i,&t:
f

iaji

..iL"_*J.:...
I '",'

, ',1. .*:-i,'

Controlul cantitifli refulate de combustibil A - zero; b- pa(ial; c- total

iirrrr;r
$iljtii
.j

ffi

q
i#u+i+r

':.::''... ...'' :'...-,'.,...''....,|...'

ill's" ffi

&

#
ffi

1tr

ql
t"9
I
..,1r-

ffi,
t^1.j'i

#
irt.',.r:!fiiL.

-'"*"" 1''i

x1

1#

t#
T4
.,

I
I I

'f,.#

i
1

i.i:i'::ijajr

5.3 Mentenanta pompei de alimentare cu piston Constructie

presiunea de refulare menlinerea in timp a presiunii de refulare depresiunea in admisiune debitul de combustibil Reglaje - nu existd Opera{ii de intre{inere fixare etangeitate curifarea gi inlocuirea filtrului decantor (dacd existi)

Verificdri -

Modificarea stirii tehnice uzdri

gripiri
ruperi

5.4 Mentenan{a pompei de injeclie cu elemente Tn linie

Constructie element de pompare dispozitiv pentru modificarea avansului regulatorul de turalie pentru toate regimurile

Capitolul 5 Mentenanla preventivd a sistemului de alimentare la MAe


5.1 Funcliuni 5.2 Gonstrucfie

Camerd de preardere

, Camerd unitard de ardere

Camerd de tip M

.;: {UU r0
E

0)

,:
$

1sfi

1fiS

Gfi

HC

I'tfi,".

f3;rfi.

Emisii poluante

s.5s$. NIsi$N) (J] oooo 1J


-J ffl 1

tltr

-bF

A('N

6dd5
lrr nr
\U

-no xo
cat E
fD

I.J r=

N)

xO

-+ $)aJA)c)

6A6'.
J

vv

(D(D(Dc
J ++ qX J I/

o
6

rf,=:o O=lrltA aJl\:, 5co|.')

ssos0)
.)O=X

0J<

0l(

e'
A,

S)r

R;?,?" \u
;a=s oJa 'lnCO

a 6' o
v

g.

=.$ao_ :ia(DO aX fi,

o
A'

n-o-=o :igyc)

35hi.:.

3
"H.

ai id$\e Fl? u+_ am

o
F (D

s,

.L n

q
.f

o
o o

9.
m

6'

"!f.

a flt
ET
(D

v g o O
di

f.I

5 3

Al(

Fc3

{,rf

$d(

loel

H l{s
.85 .ha

;5

gl}

r&.

E'r

1,1,],lrl

rirltlr'

lrlrlr!r!

&

##

,lrltltlt'
rlrtrlllrl

rt't't't'

rr

rl r rir, UJ*kl'1
rirl

i" i-, cD{o)


ooo
*+*
JJJ JJJ

sA-h

i.r

o(D(D

-* -* -* $$g:l

o!$0,
vvv

d6d
=33 *. =. 0J( gl( 0J lu

ooo

!*
Ot(

o)

'j\'?w##dp**,': 'i {, :'*t' j i;..1"' i

:t/li* ,)1 =.
iii...j........,.........;.".......

t )t;i iioic ''-' I a F-rlO Frr a='o oc-7

(Y (D O3 fX0)( NO a :i'

r{'

sxc T