Sunteți pe pagina 1din 5

fapitalul2

Mentenanla preventivi a mecanismului motor al m.a.i. de autovehicul


2,1 Funcliunile mecanismului motor 2.2 Schema constructivd a mecanismului motor

2.3. Modificarea stdriitehnice a mecanismului mqtor a. fenomene de uzare

- piston - cilindru

F rxt

D2 = direc{ia arborelui cotit; D,1= perpendicular pe axa arborelui

Varialia uziriicilindruluimotorului$AVIEM 297 - 0S [pm] cotit [1]

Sefoliul:,4

Uzarea pistonului[1]

- segmenli- cilindru - segmenli- piston - articulafia boliului


lag6rele arborelui catit

Evolulia uzirii unuifus al arboreluicotit [11

f*.rlltrwf

l**J

arbore cotit - man$ete de rotalie

Factori cqre infl uenteazi uzarea mecanismului motor calitatea uleiului

regimultermicalmotorului
de deformare gi de rupere a unor piese deformdri biel6 arbore cotit ruperi biel6 piston segmenti arbore cotit

b. fenomene

c. fenomene
d,

de sldbire a asamblirilor demontabile

fenomene de gripare (vezi [2])

e. fenomene de depunere a unor substanfe

calamina cocs rfrginigi lacuri

2.4 Verificdri, reglaje gi alte operaliuni de intretinere 2.4,1. Verificiri etangeitatea camerei de ardere misurarea presiunii de comprimare m*surarea debitului scipirilor de aer din camera de ardere masurarea varialiei curentutui absorbit de demaror la antrenarea motorului jocurile in cuplele cinematice ale mecanismului rnotor calitativ - Prin ascultare centitativ - cu instalafii speciale de dsurd.

ni.':':ii-::
&t]?5
{J,Jt
F n.{J

8;876
n

MAsurarea jocului mediu din lagdr l3l

n?s

J%.*]:j=:".=

2.4.2 Reglaje

nu sunt

2.4.3 Alte operafiuni de intrelinere


a. indepirtarea calaminei

indepirtarea mecanici prin demontarea mecanismului motor indepirtarea prin metode chimice

su demontarea motorului - curSlare par{iali b, verificarea stringerilor chiulasei gi a capacelor lagirelor palier gi a hielelor; periodicitate recomandatd de constructor: 50 000 ...100 000 km.

fdri demontarea motorului

Capitolul

fi4entenanfa preventiv* a sistemului de dietribufle al rn.a.i. de autovahicul 3.1. Funcliunile sistemului de distribulie 3.2. Scheme constructive ale mecanismului de distribulle
a) Varianta OHV isclulia vechie) e|emente.. . ... ... . .. .. .

avantaje: - dezavantaje:
b) Varianta OHC

- elemente. avantaje dezavantaj c) Varianta 0f'l0 cu culbutor

elemente,..........
avantaje dezavantaj

3.3. Modificarea stiriitehnice a meca*ismului de distrib,ufie a) Fenomene de uzare - la transmisia prin lanf - la transmisia cu rolidinlate - la lransmisia prin curea - proflluluicamelor - faggrefor arbarelui de distribulie - tachel - contact tachet - cam* - suprafefe de ghidare - contact tachet - tijd sau coada supapei - extremitfi{i tija ?mping*toare - puruh reglaj a jl sau a piulilei de fixare - articulaliei culbutorilor {ax culbutori) - suprafala de contact culbutor-eoada supapei - suprafa{a de contact coada supapei-culhutor - ii.ia supapei ii ghidul de supapE - talerului supapei gi scaunulde supapd

b| Fenomene de distrugere a unor piese clFenomene de blocare sau gripare d) Fenomene de depunere de substanle
3.4 Verificdri gl reglaie ale mecanlsmulul da 3"4.1 Verifief,ri
- joc termic

distribulie

- alte jocuri - verificarea elasticitd{ii arcurilor de supapi * uzafea camelor - etangeitatea supapelor 3.4.2 Reglaje

- jocul termic

to *.
lf

of

OHC - culhutor

S-ar putea să vă placă și